03/Sv. 52

HR

Službeni list Europske unije

246


32010D0160


L 068/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 17. ožujka 2010.

o izmjeni Odluke 2005/176/EZ o utvrđivanju kodificiranog oblika i oznaka za obavješćivanje o bolestima životinja na temelju Direktive Vijeća 82/894/EEZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1585)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/160/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva 82/894/EEZ odnosi se na prijavljivanje izbijanja bolesti životinja navedenih u Prilogu I. toj Direktivi.

(2)

Odlukom Komisije 2005/176/EZ (2) utvrđeni su kodificirani oblik i oznake za prijavu bolesti životinja u skladu s Direktivom 82/894/EEZ. U prilozima X./09. i X./11. toj Odluci navedene su oznake za veterinarske regije u Danskoj odnosno Španjolskoj.

(3)

Danska i Španjolska su promijenile imena i granice svojih veterinarskih regija. Prilagodba ovih regija utječe na sustav prijavljivanja bolesti životinja. Nove regije trebale bi stoga nadomjestiti one koje su trenutačno navedene u tom sustavu. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Priloge X./09. i X./11. Odluci 2005/176/EZ.

(4)

Odluku 2005/176/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se zaštitila povjerljivost poslanih informacija, prilozi ovoj Odluci ne bi se trebali objaviti u Službenom listu Europske unije.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2005/176/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog X./09. zamjenjuje se tekstom u Prilogu I. ovoj Odluci;

2.

Prilog X./11. zamjenjuje se tekstom u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2010.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 378, 31.12.1982., str. 58.

(2)  SL L 59, 5.3.2005., str. 40.