13/Sv. 064

HR

Službeni list Europske unije

202


32009R1293


L 347/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.12.2009.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1293/2009

od 23. prosinca 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 32

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 8. listopada 2009. Međunarodna uprava za računovodstvene standarde (IASB) objavila je izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 32 Financijski instrumenti: prezentiranje – Klasifikacija izdavanja prava, dalje u tekstu „izmjena MRS 32”. Izmjena MRS 32 pojašnjava kako se izračunavaju određena prava kada su izdani instrumenti izraženi u valuti koja nije funkcijska valuta izdavatelja. Ako su takvi instrumenti izdani razmjerno postojećim dioničarima izdavatelja za fiksni iznos gotovine, trebalo bi ih razvrstati kao vlasnički kapital, čak i ako je njihova cijena izvršenja izražena u valuti koja nije funkcijska valuta izdavatelja.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (STS) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje potvrđuje da izmjene MRS 32 zadovoljavaju tehničke kriterije za usvajanje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Savjetodavne skupine za preispitivanje računovodstvenih standarda koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja (3) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje, Savjetodavna skupina za preispitivanje računovodstvenih standarda razmotrila je mišljenje Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje o prihvaćanju i obavijestila Komisiju da je mišljenje uravnoteženo i nepristrano.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 32 Financijski instrumenti: prezentiranje kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene na MRS 32 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi najkasnije od početka svoje prve poslovne godine nakon 31. prosinca 2010.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. prosinca 2009.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MRS 32

Izmjena MRS 32 Financijski instrumenti: Prezentiranje

„Umnožavanje je dopušteno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Daljnje informacije mogu se dobiti na stranici OMRS-a www.iasb.org”.

KLASIFIKACIJA IZDAVANJA PRAVA

Izmjena MRS 32

Financijski instrumenti: Prezentiranje

Mijenjaju se stavci 11. i 16. Dodaje se stavak 97.E.

DEFINICIJE (POGLEDATI TAKOĐER STAVKE AG3–AG23)

11.

U ovom se Standardu koriste sljedeći izrazi s točno određenim značenjem:

A financijska obveza je svaka obveza koja je:

(a)

(b)

ugovor koji će se namiriti ili se može namiriti vlastitim vlasničkim instrumentima subjekta i predstavlja:

i.

neizveden instrument na temelju kojeg subjekt jest ili može biti obvezan isporučiti promjenljivi broj vlastitih vlasničkih instrumenata; ili

ii.

izveden financijski instrument koji će se namiriti ili se može namiriti na način drukčiji od razmjene fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata drugog subjekta. U tu svrhu, prava, opcije ili varanti kojima se stječe fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta za fiksni iznos bilo koje valute su vlasnički instrumenti ako subjekt svim svojim postojećim vlasnicima ponudi prava, opcije ili varante iste klase razmjerno svojim vlastitim neizvedenim vlasničkim instrumentima. Također, u tu svrhu, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta …

PREZENTIRANJE

Obveze i kapital (vidjeti i točke AG13-AG14J i AG25-AG29A)

16.

Ako izdavatelj primjenjuje definicije iz stavka 11. kako bi utvrdio da li financijski instrument predstavlja vlasnički instrument a ne financijsku obvezu, instrument je vlasnički instrument onda i samo onda ako ispunjava oba dolje navedena uvjeta pod (a) i (b).

(a)

(b)

Ako će instrument biti ili može biti namiren vlastitim vlasničkim instrumentima izdavatelja, on je:

i.

neizveden instrument koji ne uključuje ugovornu obvezu izdavatelja da isporuči promjenljivi broj vlastitih vlasničkih instrumenata; ili

ii.

izveden financijski instrument koji će biti namiren isključivo razmjenom fiksnog iznosa novca ili druge financijske imovine od strane izdavatelja za fiksni broj njegovih vlastitih vlasničkih instrumenata. U tu svrhu, prava, opcije ili varanti kojima se stječe fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta za fiksni iznos bilo koje valute su vlasnički instrumenti ako subjekt svim svojim postojećim vlasnicima ponudi prava, opcije ili varante iste klase razmjerno svojim vlastitim neizvedenim vlasničkim instrumentima. Također u tu svrhu, vlastiti vlasnički instrumenti izdavatelja ne uključuju instrumente koji imaju sva obilježja i ispunjavaju uvjete opisane u točki 16.A ili 16.B ili točkama 16.C i 16.D, kao ni instrumente koji su ugovori o budućem primitku ili isporuci vlastitih vlasničkih instrumenata izdavatelja.

Ugovorna obveza …

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

97.E

Stavci 11. i 16. izmijenjeni su „Klasifikacijom izdavanja prava” koja je objavljena u listopadu 2009. Subjekt primjenjuje tu izmjenu na godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. veljače 2010. Dopuštena je njezina ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu i objaviti.