02/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

260


32009R1186


L 324/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.11.2009.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1186/2009

od 16. studenoga 2009.

o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

(Kodificirana verzija)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 26., 37. i 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 918/83 od 28. ožujka 1983. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (2) značajno je izmijenjena nekoliko puta (3). Navedenu je Uredbu radi jasnoće i racionalnosti potrebno kodificirati.

(2)

U nedostatku specifične mjere odstupanja donesene u skladu s odredbama Ugovora, carine propisane Zajedničkom carinskom tarifom primjenjuju se na svu robu uvezenu u Zajednicu. Isto vrijedi u slučaju poljoprivrednih pristojbi i svih drugih uvoznih davanja utvrđenih u okviru zajedničke poljoprivredne politike ili specifičnih aranžmana koji se primjenjuju na određenu robu koja je dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda.

(3)

Međutim, u određenim dobro definiranim okolnostima, kada zbog posebnih uvjeta pod kojima se roba uvozi nema uobičajene potrebe da se zaštiti gospodarstvo, to oporezivanje nije opravdano.

(4)

Poželjno je da se u takvim okolnostima predvidi, kao što se to tradicionalno radi u većini carinskih sustava, da se omogući da roba bude oslobođena od uvoznih carina kojima bi inače podlijegala.

(5)

Ti aranžmani oslobođenja također mogu biti rezultat multilateralnih međunarodnih konvencija kojima su ugovorne stranke sve ili neke države članice. Kada Zajednica treba primjenjivati takve konvencije, to pretpostavlja uvođenje pravila Zajednice o oslobođenju od carina koja su uobličena tako da, u skladu sa zahtjevima Carinske unije, uklone razlike u svrsi, opsegu primjene i uvjetima za primjenu oslobođenja iz tih konvencija te da svim dotičnim stranama omoguće da uživaju iste pogodnosti u cijeloj Zajednici.

(6)

Određena oslobođenja koja se primjenjuju u državama članicama proizlaze iz specifičnih konvencija sklopljenih s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Te konvencije, s obzirom na svoju svrhu, tiču se samo države članice potpisnice. Smatra se da na razini Zajednice nije potrebno definirati uvjete za odobravanje tih oslobođenja, nego je dovoljno jednostavno ovlastiti dotičnu zemlju članicu da odobri takva oslobođenja, prema potrebi kroz odgovarajući postupak koji je uspostavljen u tu svrhu.

(7)

Provedba zajedničke poljoprivredne politike znači da se u određenim okolnostima za neku robu mogu obračunati izvozne carine. Stoga je također potrebno na razini Zajednice utvrditi u kojim se slučajevima može odobriti oslobođenje od tih carina.

(8)

Radi pravne jasnoće, potrebno je navesti odredbe akata Zajednice koji sadrže određene mjere oslobođenja na koje ne utječe ova Uredba.

(9)

Ova Uredba ne sprečava države članice da primjenjuju uvozne ili izvozne zabrane ili ograničenja koja su opravdana na temelju javnoga morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite nacionalnih bogatstava od umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti ili zaštite industrijskoga ili komercijalnoga vlasništva.

(10)

Za oslobođenja koja se odobravaju za iznose utvrđene u eurima, potrebno je izraditi pravila za preračunavanje tih iznosa u nacionalne valute,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju oni slučajevi u kojima se, zbog posebnih okolnosti, odobrava oslobođenje od uvoznih carina, izvoznih carina i mjere donesene na temelju članka 133. Ugovora kada se roba pušta u slobodan promet ili se izvozi iz carinskoga područja Zajednice.

Članak 2.

1.   Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„uvozne carine” znači carine i davanja s istovrsnim učinkom i također poljoprivredne pristojbe i druga uvozna davanja predviđena u okviru zajedničke poljoprivredne politike ili u okviru specifičnih aranžmana koji se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda;

(b)

„izvozne carine” znači poljoprivredne pristojbe i druga izvozna davanja predviđena u okviru zajedničke poljoprivredne politike ili u okviru specifičnih aranžmana koji se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda;

(c)

„osobno vlasništvo” znači svako vlasništvo namijenjeno za osobnu uporabu dotičnih osoba ili za ispunjavanje njihovih potreba u kućanstvu.

Sljedeće posebno predstavlja „osobno vlasništvo”:

i.

kućanski predmeti;

ii.

bicikli i motocikli, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp kućice, rekreacijska plovila i privatni zrakoplovi.

Kućanske zalihe koje odgovaraju uobičajenim zahtjevima jedne obitelji, kućni ljubimci i životinje za jahanje, kao i prijenosna oprema primijenjenih i slobodnih profesija koja je dotičnoj osobi potrebna u obavljanju zanata ili profesije također predstavljaju „osobno vlasništvo”. Osobno vlasništvo ne smije biti takvo da svojom naravi ili količinom pokazuje da ga se uvozi zbog komercijalnih razloga;

(d)

„kućanski predmeti” znači osobni predmeti, posteljina za kućanstvo, namještaj i oprema namijenjena za osobnu uporabu dotičnih osoba ili za ispunjavanje njihovih potreba u kućanstvu;

(e)

„alkoholni proizvodi” znači proizvodi (pivo, vino, aperitivi od vinske ili alkoholne baze, konjaci, likeri ili alkoholna pića itd.) koji potpadaju pod tarifne brojeve 2203 do 2208 Kombinirane nomenklature.

2.   Osim ako nije drukčije predviđeno ovom Uredbom u smislu primjene glave II., „treće zemlje” također obuhvaća i one dijelove državnog područja država članica koji su isključeni iz carinskoga područja Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (4).

GLAVA II.

OSLOBOĐENJE OD UVOZNIH CARINA

POGLAVLJE I.

Osobno vlasništvo koje pripada fizičkim osobama koje prenose svoje uobičajeno boravište iz treće zemlje u Zajednicu

Članak 3.

Podložno člancima 4. do 11., osobno vlasništvo koje uvoze fizičke osobe koje mijenjaju svoje uobičajeno boravište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice oslobođeno je uvoznih carina.

Članak 4.

Oslobođenje je ograničeno na osobno vlasništvo koje:

(a)

je, osim u posebnim slučajevima pod opravdanim okolnostima, bilo u vlasništvu i,u slučaju robe koja se ne može konzumirati, rabljeno od dotične osobe na njegovom prijašnjem uobičajenom boravištu najmanje šest mjeseci prije datuma na koji je prestala imati svoje uobičajeno boravište u trećoj zemlji otpreme;

(b)

je namijenjeno za uporabu za istu svrhu u njenom novom uobičajenom mjestu boravišta.

Pored toga, države članice mogu za oslobođenje odrediti uvjet da su za to vlasništvo plaćene carine i/ili porezna davanja koja se obično plaćaju u zemlji podrijetla ili u zemlji otpreme.

Članak 5.

1.   Oslobođenje se može odobriti samo osobama čije je uobičajeno boravište bilo izvan carinskoga područja Zajednice u kontinuiranom razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

2.   Međutim, nadležna tijela mogu odobriti izuzeća od pravila iz stavka 1., pod uvjetom da je namjera dotične osobe očigledno bila da prebiva izvan carinskoga područja Zajednice tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci.

Članak 6.

Oslobođenje se ne odobrava za:

(a)

alkoholne proizvode;

(b)

duhan ili duhanske proizvode;

(c)

komercijalna prijevozna sredstva;

(d)

predmete za uporabu u obavljanju obrta ili profesije, osim prijenosne opreme umjetničkih obrta ili slobodnih zanimanja.

Članak 7.

1.   Osim u posebnim slučajevima, oslobođenje se odobrava samo za osobno vlasništvo pušteno u slobodan promet u roku od 12 mjeseci od dana kada je dotična osoba prijavila uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice.

2.   Osobno vlasništvo može se pustiti u slobodan promet u nekoliko odvojenih pošiljaka u roku iz stavka 1.

Članak 8.

1.   Do isteka 12 mjeseci od datuma kada je odobreno puštanje u slobodan promet, osobno vlasništvo koje je uvezeno bez plaćanja carina ne može se pozajmiti, dati kao jamstvo, iznajmiti ili prenijeti, bilo uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

2.   Svaki zajam, davanje kao jamstvo, iznajmljivanje ili prijenos prije isteka razdoblja iz stavka 1. dovodi do plaćanja uvoznih carina na dotično vlasništvo po stopi koja je na snazi na dan toga zajma, davanja kao jamstvo, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste vlasništva i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 9.

1.   Iznimno od prvoga stavka članka 7., oslobođenje se može odobriti za osobno vlasništvo pušteno u slobodan promet prije nego što je dotična osoba prijavila svoje uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice, pod uvjetom da se ona u stvarnosti obvezuje tamo prijaviti svoje uobičajeno boravište u roku od šest mjeseci. Tu obvezu prati jamstvo, čiji oblik i iznos utvrđuju nadležna tijela.

2.   Kada se primjenjuju odredbe stavka 1., razdoblje utvrđeno u članku 4. točki (a) izračunava se od dana unošenja osobnoga vlasništva na carinsko područje Zajednice.

Članak 10.

1.   Kada radi poslovnih obveza dotična osoba napušta treću zemlju u kojoj je imala svoje uobičajeno boravište, a da pritom ne prijavi svoje uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice, iako ima namjeru to učiniti, nadležna tijela mogu odobriti da se osobno vlasništvo koje ta osoba u tu svrhu prenosi na dotično područje uveze bez plaćanja carina.

2.   Uvoz osobnoga vlasništva iz stavka 1. bez plaćanja carina biti će odobren u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 3. do 8., pod uvjetom da:

(a)

rokovi utvrđeni u članku 4. točki (a) i prvome stavku članka 7. izračunavaju se od dana kada je osobno vlasništvo uneseno na carinsko područje Zajednice;

(b)

rok iz članka 8. stavka 1. izračunava se od dana kada dotična osoba stvarno prijavi svoje uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice.

3.   Uvoz oslobođen od carina također podliježe obvezi dotične osobe da će stvarno prijaviti svoje uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice u roku koji utvrde nadležna tijela u skladu s okolnostima. Potonja uz to mogu tražiti i jamstvo, o čijem obliku i iznosu ona odlučuju.

Članak 11.

Nadležna tijela mogu odstupiti od članka 4. točaka (a) i (b), članka 6. točaka (c) i (d) i članka 8. kada osoba mora prenijeti svoje uobičajeno boravište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice kao rezultat izvanrednih političkih okolnosti.

POGLAVLJE II.

Roba uvezena prilikom sklapanja braka

Članak 12.

1.   Podložno člancima 13. do 16., svadbena oprema i kućanski predmeti, stari ili novi, koji pripadaju osobi koja prenosi svoje uobičajeno boravište iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice prilikom sklapanja braka uvozi se oslobođeno od uvoznih carina.

2.   Podložno istim uvjetima, pokloni koji se uobičajeno daju prilikom sklapanja braka i koje osoba koja ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. dobiva od osoba koje imaju svoje uobičajeno boravište u trećoj zemlji također su oslobođeni od uvoznih carina. Međutim, vrijednost svakoga poklona koji se uvozi oslobođen od carina ne smije biti veća od 1 000 eura.

Članak 13.

Oslobođenje iz članka 12. može se odobriti samo osobama:

(a)

čije je uobičajeno boravište bilo izvan carinskoga područja Zajednice u kontinuiranom razdoblju od najmanje 12 mjeseci. Međutim, mogu se odobriti odstupanja od ovog pravila pod uvjetom da je namjera dotične osobe očito bila da prebiva izvan carinskoga područja Zajednice tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci;

(b)

koje podnesu dokaz o svojem braku.

Članak 14.

Oslobođenje se ne odobrava za alkoholne proizvode, duhan ili duhanske proizvode.

Članak 15.

1.   Osim u izvanrednim okolnostima, oslobođenje se odobrava samo za robu stavljenu u slobodan promet:

(a)

ne ranije od dva mjeseca od utvrđenog dana vjenčanja (u tome slučaju oslobođenje podliježe podnošenju odgovarajućega jamstva, čiji oblik i iznos određuju nadležna tijela); i

(b)

najkasnije četiri mjeseca nakon dana vjenčanja.

2.   Roba iz članka 12. može se pustiti u slobodan promet u nekoliko odvojenih pošiljaka u roku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 16.

1.   Do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada je prihvaćeno njeno puštanje u slobodan promet, roba koja je na temelju članka 12. uvezena bez plaćanja carina ne može se pozajmiti, dati kao jamstvo, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

2.   Svaki zajam, davanje kao jamstvo, iznajmljivanje ili prijenos prije isteka roka iz stavka 1. dovodi do plaćanja odgovarajućih uvoznih carina na dotičnu robu po stopi važećoj na dan toga zajma, davanja kao jamstvo, iznajmljivanja ili prijenosa, na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila carinska tijela.

POGLAVLJE III.

Osobno vlasništvo stečeno nasljedstvom

Članak 17.

1.   Podložno člancima 18., 19. i 20., osobno vlasništvo koje je fizička osoba koja ima uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice stekla nasljedstvom uvozi se oslobođeno od uvoznih carina.

2.   Za potrebe stavka 1., „osobno vlasništvo” znači sve vlasništvo iz članka 1. stavka 1. točke (c) koje predstavlja ostavštinu preminulog.

Članak 18.

Oslobođenje se ne odobrava za:

(a)

alkoholne proizvode;

(b)

duhan i duhanske proizvode;

(c)

komercijalna prijevozna sredstva;

(d)

predmete za uporabu u obavljanju zanata ili zanimanja, osim prijenosnih instrumenata primijenjenih i slobodnih zanimanja koji su bili potrebni za obavljanje zanata ili profesije preminule osobe;

(e)

zalihe sirovina i gotovih i polugotovih proizvoda;

(f)

životinje i zalihe poljoprivrednih proizvoda koje su veće od količina primjerenih za uobičajene obiteljske potrebe.

Članak 19.

1.   Oslobođenje se odobrava samo za osobno vlasništvo koje je pušteno u slobodan promet najkasnije dvije godine od dana kada je dotična osoba stekla pravo na vlasništvo (konačno rješavanje nasljedstva).

Međutim, nadležna tijela mogu produljiti ovo razdoblje zbog posebnih razloga.

2.   Osobno vlasništvo može se uvesti u nekoliko odvojenih pošiljaka u roku iz stavka 1.

Članak 20.

Članci 17., 18. i 19. primjenjuju se mutatis mutandis na osobno vlasništvo koje su nasljedstvom stekle pravne osobe koje se bave neprofitnom djelatnošću i imaju nastan na carinskom području Zajednice.

POGLAVLJE IV.

Školska oprema, obrazovni materijali i povezani kućanski predmeti

Članak 21.

1.   Odjeća, obrazovni materijali i kućanski predmeti koji predstavljaju uobičajenu opremu za studentsku sobu i pripadaju učenicima ili studentima koji borave na carinskom području Zajednice u svrhu studiranja i koji su namijenjeni za osobnu uporabu tijekom trajanja studija uvoze se oslobođeni od uvoznih carina.

2.   Za potrebe stavka 1.:

(a)

„učenik ili student” znači osoba koja je upisana u obrazovnu ustanovu radi pohađanja redovnih programa koji se tamo nude;

(b)

„oprema” znači donje rublje ili rublje za kućanstvo, kao i odjeća, nova ili stara;

(c)

„obrazovni materijali” znači predmeti i instrumenti (uključujući kalkulatore i pisaće strojeve) koje učenici ili studenti uobičajeno rabe u svrhu svojega studija.

Članak 22.

Oslobođenje se odobrava najmanje jednom tijekom školske godine.

POGLAVLJE V.

Pošiljke zanemarive vrijednosti

Članak 23.

1.   Podložno članku 24., sve pošiljke sastavljene od robe zanemarive vrijednosti poslane izravno iz treće zemlje primatelju u Zajednici uvoze se oslobođene od uvoznih carina.

2.   Za potrebe stavka 1., „roba zanemarive vrijednosti” znači roba čija intrinzična vrijednost nije veća od ukupno 150 eura po pošiljci.

Članak 24.

Oslobođenje se ne primjenjuje na sljedeće:

(a)

alkoholne proizvode;

(b)

parfeme i toaletne vode;

(c)

duhan i duhanske proizvode.

POGLAVLJE VI.

Pošiljke koje jedna privatna osoba šalje drugoj

Članak 25.

1.   Podložno člancima 26. i 27., roba koja se nalazi u pošiljkama koje privatna osoba iz treće zemlje šalje drugoj privatnoj osobi koja živi na carinskom području Zajednice uvozi se oslobođena od uvoznih carina, pod uvjetom da ti uvozi nisu komercijalne naravi.

Oslobođenje predviđeno na temelju ovog stavka ne primjenjuje se na robu u pošiljkama koja se šalje iz otoka Heligoland.

2.   Za potrebe stavka 1., uvezene pošiljke „nisu komercijalne naravi” ako:

(a)

su povremene naravi;

(b)

sadrže robu isključivo za osobnu uporabu primatelja ili njegove obitelji koja po svojoj naravi ili količini ne odražava nikakvu komercijalnu namjeru;

(c)

ih je pošiljatelj primatelju poslao besplatno.

Članak 26.

1.   Oslobođenje iz članka 25. stavka 1. primjenjuje se na vrijednost od 45 eura po pošiljci, uključujući vrijednost robe iz članka 27.

2.   Kada je ukupna vrijednost po pošiljci dvaju ili više artikala veća od iznosa iz stavka 1., oslobođenje do toga iznosa se odobrava za one artikle za koje bi oslobođenje bilo odobreno da su uvezeni odvojeno, s time da se podrazumijeva da se vrijednost pojedinačnog artikla ne može podijeliti.

Članak 27.

Oslobođenje iz članka 25. stavka 1. je ograničeno, po pošiljci, na količine koje su za svaku vrstu robe navedene niže:

(a)

duhanski proizvodi:

50 cigareta,

25 cigarilosa (cigare čija je maksimalna težina tri grama svaka),

10 cigara,

50 grama duhana za pušenje, ili

proporcionalan izbor ovih različitih proizvoda;

(b)

alkoholi i alkoholna pića:

destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22 % vol.; nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 % vol. ili većim: jedna litra, ili

destilirana pića i alkoholi te aperitivi s vinskom ili alkoholnom bazom, tafija, sake ili slična pića s volumnim udjelom alkohola od najviše 22 %; pjenušava vina, likerna vina; jedna litra ili proporcionalan izbor ovih različitih proizvoda, i

nepjenušava vina: dvije litre;

(c)

parfemi: 50 grama, ili

toaletne vode: 0,25 litara.

POGLAVLJE VII.

Kapitalna dobra i druga oprema uvezeni pri prijenosu djelatnosti iz treće zemlje u Zajednicu

Članak 28.

1.   Ne dovodeći u pitanje mjere na snazi u državama članicama u pogledu industrijske i komercijalne politike, te podložno člancima 29. do 33., kapitalna dobra i druga oprema koji pripadaju poduzećima koja definitivno prekidaju svoju djelatnost u trećoj zemlji i sele se na carinsko područje Zajednice radi obavljanja slične aktivnosti tamo, uvoze se oslobođena uvoznih carina

Kada je poduzeće koje se seli poljoprivredno imanje, životinje na njemu također se uvoze oslobođene od uvoznih carina.

2.   Za potrebe stavka 1., „poduzeće” znači neovisna proizvodna ili uslužna gospodarska jedinica.

Članak 29.

Oslobođenje se ograničava na kapitalna dobra i drugu opremu koji:

(a)

su, osim u posebnim slučajevima koji su opravdani okolnostima, bili korišteni u poduzeću najmanje 12 mjeseci prije dana kada je poduzeće prestalo poslovati u trećoj zemlji iz koje je prenijelo svoje djelatnosti;

(b)

su namijenjeni za uporabu u iste svrhe nakon prijenosa;

(c)

odgovaraju naravi i veličini dotičnoga poduzeća.

Članak 30.

Poduzećima čiji je prijenos na carinsko područje Zajednice posljedica ili svrha spajanja ili preuzimanja od strane poduzeća s nastanom na carinskom području Zajednice ne odobrava se oslobođenje ako nije osnovana nova djelatnost.

Članak 31.

Oslobođenje se ne odobrava za:

(a)

prijevozna sredstva koja nisu sredstva za proizvodnju ili za uslužne djelatnosti;

(b)

zalihe svih vrsta namijenjene za prehranu ljudi ili hranu za životinje;

(c)

goriva i zalihe sirovina ili gotovih ili polugotovih proizvoda;

(d)

životinje u vlasništvu trgovaca.

Članak 32.

Osim u posebnim slučajevima pod opravdanim okolnostima, oslobođenje iz članka 28. odobrava se samo za kapitalna dobra i drugu opremu puštene u slobodan promet prije isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana kada je poduzeće prekinulo svoje djelatnosti u trećoj zemlji otpreme.

Članak 33.

1.   Do isteka 12 mjeseci od dana prihvaćanja njihova puštanja u slobodan promet, kapitalna dobra i ostala oprema koja je bila uvezena bez carina ne može se pozajmiti, dati kao jamstvo, iznajmiti ili prenijeti, bilo uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

Ovo se razdoblje može produljiti do 36 mjeseci u pogledu iznajmljivanja ili prijenosa kada postoji rizik od zlouporabe.

2.   Svaki zajam, davanje kao jamstvo, iznajmljivanje ili prijenos prije isteka razdoblja iz stavka 1. dovodi do plaćanja važećih uvoznih carina na dotičnu robu po stopi važećoj na dan toga zajma, davanja kao jamstvo, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koje su nadležna tijela toga dana utvrdile ili prihvatile.

Članak 34.

Članci 28. do 33. primjenjuju se mutatis mutandis na kapitalna dobra i drugu opremu koja pripada osobama koje se bave slobodnim profesijama i pravnim osobama u neprofitnim djelatnostima koje tu djelatnost iz treće zemlje prenose na carinsko područje Zajednice.

POGLAVLJE VIII.

Proizvodi dobiveni od poljoprivrednika Zajednice na posjedima koji se nalaze u trećim zemljama

Članak 35.

1.   Podložno člancima 36. i 37., poljoprivredni, stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumarski proizvodi s posjeda koji se nalaze u trećim zemljama koje graniče s carinskim područjem Zajednice i kojima upravljaju poljoprivredni proizvođači čije je glavno poduzeće unutar dotičnoga carinskoga područja i graniči s dotičnom trećom zemljom uvoze se oslobođena od uvoznih carina.

2.   Da bi iskoristili pogodnosti odredaba stavka 1., stočarski proizvodi moraju biti dobiveni od životinja s podrijetlom iz Zajednice ili koje su u Zajednici puštena u slobodan promet.

Članak 36.

Oslobođenje je ograničeno na proizvode koji nisu bili podvrgnuti drugoj obradi osim one koja uobičajeno slijedi nakon žetve ili proizvodnje.

Članak 37.

Oslobođenje se odobrava samo za proizvode koje je na carinsko područje Zajednice unio poljoprivredni proizvođač ili koji su uneseni u njegovo ime.

Članak 38.

Članci 35., 36. i 37. primjenjuju se mutatis mutandis na proizvode ribarske ili ribogojske djelatnosti koje na jezerima ili vodenim putovima koji graniče s državom članicom i trećom zemljom obavljaju ribari Zajednice i na proizvode lovačkih djelatnosti koje na tim jezerima ili vodenim putovima obavljaju sportaši Zajednice.

POGLAVLJE IX.

Sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu zemlje i usjeva koje uvoze poljoprivredni proizvođači u trećim zemljama za uporabu na posjedima koji graniče s tim zemljama

Članak 39.

Podložno članku 40., sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu tla i usjeva namijenjeni za uporabu na posjedu koji se nalazi na carinskom području Zajednice i graniči s trećom zemljom i kojim upravljaju poljoprivredni proizvođači koji imaju svoje glavno poduzeće u dotičnoj trećoj zemlji koja graniči s carinskim područjem Zajednice, uvoze se bez uvoznih carina.

Članak 40.

1.   Oslobođenje je ograničeno na one količine sjemena, gnojiva ili drugih proizvoda koje su potrebne u svrhu obavljanja djelatnosti na imanju.

2.   Ono se odobrava samo za sjeme, gnojiva ili druge proizvode koje na carinsko područje Zajednice izravno uvozi poljoprivredni proizvođač ili koji su uvezeni u njegovo ime.

3.   Države članice mogu postaviti uvjet da se oslobođenje odobrava samo po načelu reciprociteta.

POGLAVLJE X.

Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika

Članak 41.

Roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji dolaze iz treće zemlje uvozi se bez uvoznih carina, pod uvjetom da je takav uvoz oslobođen poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na temelju odredaba nacionalnoga zakonodavstva donesenoga u skladu s odredbama Direktive Vijeća 2007/74/EZ od 20. prosinca 2007. o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarina za robu koju uvoze putnici koju putuju iz trećih zemalja (5)

Roba uvezena na područja navedena u članku 6. stavku 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (6) podliježe istim odredbama o oslobođenju od carina kao i roba uvezena na bilo koje druge dijelove državnog područja dotične države članice.

POGLAVLJE XI.

Obrazovni, znanstveni i kulturni materijali; znanstveni instrumenti i uređaji

Članak 42.

Obrazovni, znanstveni i kulturni materijali navedeni u Prilogu I. uvoze se bez uvoznih carina bez obzira na to tko je primatelj i za kakvu su uporabu namijenjeni.

Članak 43.

Obrazovni, znanstveni i kulturni materijali navedeni u Prilogu II. uvoze se bez uvoznih carina pod uvjetom da su namijenjeni:

(a)

za javne obrazovne, znanstvene ili kulturne ustanove ili organizacije; ili

(b)

za ustanove ili organizacije u kategorijama navedenima za svaki predmet u stupcu 3 Priloga II., pod uvjetom da su od nadležnih tijela država članica dobile odobrenje za primanje tih predmeta bez carine.

Članak 44.

1.   Podložno člancima 45. do 49., znanstveni instrumenti i uređaji koji nisu obuhvaćeni u članku 43. uvoze se bez uvoznih carina kada se uvoze isključivo u nekomercijalne svrhe.

2.   Oslobođenje iz stavka 1. ograničeno je na znanstvene instrumente i uređaje koji su namijenjeni:

(a)

javnim ustanovama čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje i onim odjelima javnih ustanova čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje; ili

(b)

privatnim ustanovama čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje i koje su nadležna tijela država članica ovlastila da te predmete primaju bez carine.

Članak 45.

Oslobođenje iz članka 44. stavka 1. također se primjenjuje na:

(a)

rezervne dijelove, komponente ili dodatke koji su posebno primjereni za znanstvene instrumente ili uređaje, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente ili dodaci uvoze u isto vrijeme kao i ti instrumenti ili uređaji ili, kada se uvoze naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje:

i.

koji su prethodno bili uvezeni bez carine, pod uvjetom da su ti instrumenti ili uređaji još uvijek znanstvene naravi u trenutku kada se podnosi zahtjev za oslobođenjem za specifične rezervne dijelove, komponente ili dodatke; ili

ii.

koji bi imali pravo na oslobođenje u trenutku kada se podnosi zahtjev za to oslobođenje za specifične rezervne dijelove, komponente ili dodatke;

(b)

alate koji će se koristiti za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravak znanstvenih instrumenata ili uređaja, pod uvjetom da su ti alati uvezeni u isto vrijeme kada i dotični instrumenti i uređaji ili, ako su uvezeni naknadno, da se može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje:

i.

koji su prethodno bili uvezeni bez carine, pod uvjetom da su ti instrumenti ili uređaji još uvijek znanstvene naravi u trenutku kada se podnosi zahtjev za oslobođenjem za alate; ili

ii.

koji bi imali pravo na oslobođenje u trenutku kada se podnosi zahtjev za oslobođenje za alate.

Članak 46.

Za potrebe članaka 44. i 45.:

(a)

„znanstveni instrument ili uređaj” znači svaki instrument ili uređaj koji je zbog svojih objektivnih tehničkih karakteristika i rezultata koje postiže uglavnom ili isključivo pogodan za znanstvene djelatnosti;

(b)

smatra se da se „uvezen u nekomercijalne svrhe” primjenjuje na znanstvene instrumente ili uređaje namijenjene za uporabu u neprofitne znanstveno-istraživačke ili obrazovne svrhe.

Članak 47.

Ako je potrebno, određeni instrumenti ili uređaji mogu se, u skladu s postupkom iz članka 247.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92, isključiti iz prava na oslobođenje ako se utvrdi da uvoz tih instrumenata ili uređaja bez carine šteti interesima industrije Zajednice u dotičnom proizvodnom sektoru.

Članak 48.

1.   Predmeti iz članka 43. te znanstveni instrumenti ili uređaji koji su uvezeni bez carine u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 45., 46. i 47. ne mogu se pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

2.   Ako se neki predmet pozajmi, iznajmi ili prenese u ustanovu ili organizaciju koja ima pravo na oslobođenje na temelju članka 43. ili članka 44. stavka 2., oslobođenje se i dalje može odobriti pod uvjetom da ta ustanova ili organizacija koriste taj predmet, instrument ili uređaj u svrhe koje im daju pravo na to oslobođenje.

U ostalim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnom plaćanju uvoznih carina po stopi koja je na snazi na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 49.

1.   Ustanove ili organizacije iz članaka 43. i 44. koje prestanu ispunjavati uvjete koji su im davali pravo na oslobođenje ili koji predmete koji su uvezeni bez carine žele koristiti u druge svrhe od onih predviđenih tim člancima, o tome obavješćuju nadležna tijela.

2.   Predmeti koji ostaju u posjedu ustanova ili organizacija koje prestanu ispunjavati uvjete koji su im davali pravo na oslobođenje podliježu plaćanju važećih uvoznih carina po stopi koja vrijedi na dan kada su ti uvjeti prestali biti ispunjavani, na temelju vrste predmeta i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Predmeti koje koristi ustanova ili organizacija koja koristi oslobođenje u svrhe koje nisu predviđene u člancima 43. i 44. podliježu plaćanju uvoznih carina važećih na dan kada su se počeli rabiti u druge svrhe, na temelju vrste predmeta i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 50.

Članci 47., 48. i 49. primjenjuju se mutatis mutandis na proizvode iz članka 45.

Članak 51.

1.   Oprema koju u nekomercijalne svrhe uvozi, ili se uvoz vrši u njihovo ime, znanstveno-istraživačka ustanova ili organizacija sa sjedištem izvan Zajednice, uvozi se bez uvoznih carina.

2.   Oslobođenje se odobrava pod uvjetom da je oprema:

(a)

namijenjena za uporabu članova ili predstavnika ustanova i organizacija iz stavka 1. ili uz njihov pristanak u kontekstu i u okviru ugovora o znanstvenoj suradnji čija je svrha provođenje međunarodnih znanstveno-istraživačkih programa u znanstveno-istraživačkim ustanovama sa sjedištem u Zajednici koja su u tu svrhu dobila odobrenje nadležnih tijela država članica;

(b)

ostaje u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s boravištem izvan Zajednice tijekom njenoga boravka na carinskom području Zajednice.

3.   Za potrebe ovog članka i članka 52.:

(a)

„oprema” znači instrumenti, uređaji, strojevi i njihovi dodaci, uključujući rezervne dijelove i alate posebno oblikovane za njihovo održavanje, inspekciju, kalibraciju ili popravak, koji se koriste u svrhu znanstvenoga istraživanja;

(b)

smatra se da je oprema namijenjena za uporabu u svrhu znanstvenoga istraživanja koje se obavlja u neprofitne svrhe „uvezena u nekomercijalne svrhe”.

Članak 52.

1.   Opremu koja je uvezena bez carine u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 51. ne može se pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

2.   Ako se oprema pozajmi, iznajmi ili prenese u ustanovu ili organizaciju koja ima pravo na oslobođenje na temelju članka 51., oslobođenje se i dalje odobrava pod uvjetom da ustanova ili organizacija koristi opremu u svrhe koje im daju pravo na to oslobođenje.

U ostalim slučajevima, i ne dovodeći u pitanje primjenu članaka 44. i 45., zajam, iznajmljivane ili prijenos podliježu prethodnom plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

3.   Ustanove ili organizacije iz članka 51. stavka 1. koje više ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje ili koje namjeravaju rabiti opremu uvezenu bez carina u druge svrhe nego one predviđene u tome članku o tome obavješćuju nadležna tijela.

4.   Oprema koju rabe ustanove ili organizacije koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na oslobođenje podliježe plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan kada ti uvjeti prestaju biti ispunjavani na temelju vrste predmeta i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Ne dovodeći u pitanje članke 44. i 45., oprema koju rabe ustanove ili organizacije koje koriste oslobođenje u druge svrhe nego one predviđene člankom 51. podliježe plaćanju odgovarajućih uvoznih davanja po stopi važećoj na dan kada se ta oprema počinje rabiti na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

POGLAVLJE XII.

Laboratorijske životinje i biološke ili kemijske tvari namijenjene za istraživanje

Članak 53.

1.   Oslobođenje od uvoznih carina se odobrava za:

(a)

životinje posebno pripremljene za laboratorijsku uporabu;

(b)

biološke ili kemijske tvari koje se nalaze na popisu sastavljenom u skladu s postupkom navedenim u članku 247.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92 koje se uvoze isključivo u nekomercijalne svrhe.

2.   Oslobođenje iz stavka 1. ograničava se na životinje te biološke ili kemijske tvari koje su namijenjene za:

(a)

javne ustanove čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje ili one odjele javnih ustanova čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje; ili

(b)

privatne ustanove čija je glavna djelatnost obrazovanje ili znanstveno istraživanje i kojima su nadležna tijela država članica odobrila da tu robu primaju oslobođenu od carine.

3.   Popis iz stavka 1. točke (b) može obuhvaćati samo biološke ili kemijske tvari za koje ne postoji ekvivalentna proizvodnja na carinskom području Zajednice i koje su, zbog svoje specifičnosti ili stupnja čistoće, uglavnom ili isključivo primjerene za znanstveno istraživanje.

POGLAVLJE XIII.

Terapijske tvari ljudskoga podrijetla i reagensi za određivanje krvne grupe i vrste tkiva

Članak 54.

1.   Podložno članku 55., sljedeće se uvozi bez uvozne carine:

(a)

terapijske tvari ljudskoga podrijetla;

(b)

reagensi za određivanje krvne grupe;

(c)

reagensi za određivanje vrste tkiva.

2.   Za potrebe stavka 1.:

(a)

„terapijske tvari ljudskoga podrijetla” znači ljudska krv i njezini derivati (cijela ljudska krv, dehidrirana ljudska plazma, ljudski albumin i stabilne otopine proteina ljudske plazme, ljudski imunoglobulin i ljudski fibrinogen);

(b)

„reagensi za određivanje krvnih grupa” znači svi reagensi, bez obzira na to jesu li ljudskoga, životinjskoga, biljnoga ili drugoga podrijetla, koji se rabe za određivanje krvnih grupa i za otkrivanje nesukladnosti krvi;

(c)

„reagensi za određivanje vrste tkiva” znači svi reagensi, bez obzira na to jesu li ljudskoga, životinjskoga, biljnoga ili drugoga podrijetla, koji se rabe za određivanje vrsta ljudskoga tkiva.

Članak 55.

Oslobođenje se ograničava na proizvode:

(a)

koji su namijenjeni za institucije ili laboratorije koji su dobili odobrenje od nadležnih tijela za uporabu isključivo u nekomercijalne medicinske ili znanstvene svrhe;

(b)

kojima je priložena potvrda o sukladnosti koju je izdalo nadležno tijelo u trećoj zemlji otpreme;

(c)

koji se nalaze u posudama s posebnom naljepnicom za identifikaciju.

Članak 56.

Oslobođenje obuhvaća posebnu ambalažu koja je nužna za prijevoz terapijskih tvari ljudskoga podrijetla ili reagense za određivanje krvnih grupa ili vrsta tkiva, kao i sva otapala i dodatke potrebne za njihovu uporabu koji se eventualno nalaze u pošiljkama.

POGLAVLJE XIV.

Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje

Članak 57.

1.   Instrumenti i uređaji namijenjeni za medicinsko istraživanje, medicinsko dijagnosticiranje ili liječenje koje dobrotvorna ili filantropska organizacija ili fizička osoba doniraju zdravstvenim tijelima, bolničkim odjelima ili ustanovama za medicinsko istraživanje koji imaju odobrenje nadležnih tijela država članica da takvu robu primaju bez carine, ili koje su ta zdravstvena tijela, bolnice ili ustanove za medicinsko istraživanje kupile sredstvima koja je u cijelosti osigurala dobrotvorna ili filantropska organizacija ili uz pomoć dobrovoljnih priloga, uvoze se oslobođena od uvoznih carina, uvijek pod uvjetom da je utvrđeno da:

(a)

donacije dotičnih instrumenata ili uređaja ne skrivaju nikakvu komercijalnu namjeru donatora; i

(b)

donator nije ni na koji način povezan s proizvođačem instrumenata ili uređaja za koje se traži oslobođenje.

2.   Oslobođenje se također primjenjuje, podložno istim uvjetima, na:

(a)

rezervne dijelove, komponente ili dodatke posebno primjerene za instrumente i uređaje iz stavka 1., pod uvjetom da su ti rezervni dijelovi, komponente ili dodaci uvezeni u isto vrijeme kada i ti instrumenti i uređaji ili da se, ako se uvoze naknadno, može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje koji su prije toga bili uvezeni bez carine;

(b)

alate koji se koriste za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravak instrumenata ili uređaja, pod uvjetom da se ti alati uvoze u isto vrijeme kada i ti instrumenti i aparati ili da se, ako se uvoze naknadno, može utvrditi da su namijenjeni za instrumente ili uređaje koji su prije toga bili uvezeni bez carine.

Članak 58.

Za potrebe članka 57., a posebno u pogledu instrumenata ili uređaja i tijela primatelja navedenih u njemu, članci 47., 48. i 49. primjenjuju se mutatis mutandis.

POGLAVLJE XV.

Referentne tvari za nadzor kvalitete medicinskih proizvoda

Članak 59.

Pošiljke koje sadrže uzorke referentnih tvari koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija za nadzor kvalitete materijala koji se rabe u proizvodnji medicinskih proizvoda i koji su naslovljeni na primatelje kojima su nadležna tijela država članica odobrila primitak takvih pošiljaka bez davanja, uvoze se bez uvoznih carina.

POGLAVLJE XVI.

Farmaceutski proizvodi koji se rabe na međunarodnim sportskim događajima

Članak 60.

Farmaceutski proizvodi za ljudsku ili veterinarsku medicinsku uporabu za ljude ili životinje koji dolaze iz trećih zemalja radi sudjelovanja na međunarodnim sportskim događajima organiziranima na carinskom području Zajednice, uvoze se bez uvoznih carina u granicama potrebnima za zadovoljavanje njihovih zahtjeva tijekom njihovoga boravka na tome području.

POGLAVLJE XVII.

Roba za dobrotvorne ili filantropske organizacije: roba za slijepe i druge hendikepirane osobe

A.   Za opće svrhe

Članak 61.

1.   Podložno člancima 63. i 64., sljedeće se uvozi oslobođeno od uvoznih carina ako to ne dovodi do zlouporaba ili većih iskrivljavanja konkurencije:

(a)

osnovne potrepštine koje uvoze državne organizacije ili druge dobrotvorne ili filantropske organizacije koje imaju odobrenje nadležnih tijela za besplatnu distribuciju osobama koje trebaju pomoć;

(b)

roba svakog opisa koju je osoba ili organizacija s nastanom izvan carinskoga područja Zajednice, besplatno i bez ikakve komercijalne nakane pošiljatelja, poslala državnim organizacijama ili drugim dobrotvornim ili filantropskim organizacijama koje imaju odobrenje nadležnih tijela za uporabu kod prikupljanja sredstava prilikom povremenih dobrotvornih događaja u korist osoba kojima treba pomoć;

(c)

oprema i uredski materijali koje je osoba ili organizacija s nastanom izvan carinskoga područja Zajednice, besplatno i bez ikakve komercijalne nakane pošiljatelja, poslala dobrotvornim ili filantropskim organizacijama koje imaju odobrenje nadležnih tijela, isključivo za uporabu u svrhu zadovoljavanja svojih poslovnih potreba ili obavljanja svojih dobrotvornih ili filantropskih ciljeva.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a), „osnovne potrepštine” znači ona roba koja je potrebna za ispunjavanje neposrednih potreba ljudskih bića, primjerice hrana, lijekovi, odjeća i posteljina.

Članak 62.

Oslobođenje se ne odobrava za:

(a)

alkoholne proizvode;

(b)

duhan ili duhanske proizvode;

(c)

kavu ili čaj;

(d)

motorna vozila osim vozila hitne pomoći.

Članak 63.

Oslobođenje se odobrava samo za organizacije čiji računovodstveni postupci nadležnim tijelima omogućavaju nadzor njihovoga poslovanja i koje nude sva jamstva koja se smatraju potrebnima.

Članak 64.

1.   Organizacije koje koriste oslobođenje ne mogu pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, robu i opremu iz članka 61. u svrhe koje su različite od onih utvrđenih u stavku 1. točkama (a) i (b) toga članka bez prethodne obavijesti nadležnim tijelima.

2.   Ako se roba i oprema pozajme, iznajme ili prenesu organizaciji koja ima pravo na pogodnosti oslobođenja na temelju članaka 61. i 63., oslobođenje i dalje vrijedi pod uvjetom da potonja robu i opremu rabi u svrhe koje joj daju pravo na to oslobođenje.

U drugim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnome plaćanju uvoznih carina po stopi koja vrijedi na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe ili opreme i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 65.

1.   Organizacije iz članka 61. koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na oslobođenje, ili koje robu i opremu uvezenu bez carina namjeravaju rabiti u svrhe koje nisu predviđene tim člankom o tome obavješćuju nadležna tijela.

2.   Roba i oprema koje ostaju u posjedu organizacija koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na oslobođenje, podliježu plaćanju odgovarajućih uvoznih carina po stopi važećoj na dan kada ti uvjeti prestanu biti ispunjavani, na temelju vrste robe i opreme te carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

3.   Roba i oprema koju rabe organizacije koje koriste oslobođenje u svrhe koje nisu predviđene u članku 61. podliježu uvoznim carinama po stopi važećoj na dan kada su stavljeni u drugu uporabu, na temelju vrste robe i opreme te carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

B.   U korist hendikepiranih osoba

1.   Roba koju rabe slijepe osobe

Članak 66.

Roba koja je posebno napravljena za obrazovni, znanstveni ili kulturni boljitak slijepih osoba, kako je utvrđeno u Prilogu III., uvozi se bez uvoznih carina.

Članak 67.

1.   Roba posebno napravljena za obrazovni, znanstveni ili kulturni boljitak slijepih osoba, kako je utvrđeno u Prilogu III., uvozi se bez uvoznih carina pod uvjetom da je uvoze:

(a)

slijepe osobe same za vlastitu uporabu; ili

(b)

ustanove ili organizacije koje se bave obrazovanjem slijepih osoba ili pružanjem pomoći slijepim osobama koje imaju odobrenje nadležnih tijela država članica za primanje te robe bez carina.

2.   Oslobođenje iz stavka 1. primjenjuje se na rezervne dijelove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za dotičnu robu te na alate koji će se koristiti za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravak dotične robe, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente, dodaci ili alati uvoze u isto vrijeme kada i rečena roba ili, ako se uvoze naknadno, da se može ustanoviti da su namijenjeni za robu koja je prethodno uvezena bez carina ili da bi imali pravo na oslobođenje u trenutku kada se to oslobođenje traži za specifične dotične rezervne dijelove, komponente ili dodatke i alate.

2.   Predmeti koje rabe druge hendikepirane osobe

Članak 68.

1.   Predmeti posebno namijenjeni za obrazovanje, zapošljavanje ili društveni boljitak fizički ili mentalno hendikepiranih osoba koje nisu slijepe osobe uvoze se bez uvoznih carina kada ih uvoze:

(a)

same hendikepirane osobe za vlastitu uporabu; ili

(b)

ustanove ili organizacije koje se bave edukacijom hendikepiranih osoba ili pružanjem pomoći hendikepiranim osobama i koje imaju odobrenje nadležnih tijela država članica za primanje te robe bez carina.

2.   Oslobođenje iz stavka 1. primjenjuje se na rezervne dijelove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za dotične predmete te na alate koji će se koristiti za održavanje, provjeru, kalibraciju ili popravak dotičnih predmeta, pod uvjetom da se ti rezervni dijelovi, komponente, dodaci ili alati uvoze u isto vrijeme kada i dotični predmeti ili, ako se uvoze naknadno, da se može ustanoviti da su namijenjeni za predmete koji su prethodno uvezeni bez carina ili da bi imali pravo na oslobođenje u trenutku kada se to oslobođenje traži za specifične dotične rezervne dijelove, komponente ili dodatke i alate.

Članak 69.

Ako je potrebno, određena roba može, u skladu s postupkom iz članka 247.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92 biti isključena iz prava na oslobođenje ako se utvrdi da uvoz te robe bez carina šteti interesima industrije Zajednice u dotičnom proizvodnom sektoru.

3.   Zajedničke odredbe

Članak 70.

Izravno odobravanje oslobođenja za vlastitu uporabu slijepim osobama ili hendikepiranim osobama predviđeno u članu 67. stavku 1. točki (a) i članku 68. stavku 1. točki (a) podliježe uvjetu da odredbe na snazi u državama članicama omogućavaju dotičnim osobama da utvrde svoj status kao slijepe ili hendikepirane osobe koje imaju pravo na to oslobođenje.

Članak 71.

1.   Predmete koje su bez carine uvezle osobe iz članka 67. i 68. ne može se pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, bez prethodne obavijesti o tome nadležnim tijelima.

2.   Ako se roba pozajmi, iznajmi ili prenese na osobu, ustanovu ili organizaciju koja ima pravo na oslobođenje na temelju članaka 67. i 68., oslobođenje i dalje vrijedi pod uvjetom da ta osoba, ustanova ili organizacija koristi tu robu u svrhe koje joj daju pravo na to oslobođenje.

U drugim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnom plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe ili opreme te carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 72.

1.   Predmeti, koje su uvezle ustanove ili organizacije koje imaju pravo na oslobođenje u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 67. i 68., mogu se pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, na neprofitnoj osnovi slijepim i drugim hendikepiranim osobama s kojima se bave, bez plaćanja odgovarajućih uvoznih carina.

2.   Zajam, iznajmljivanje ili prijenos ne mogu se izvršiti pod uvjetima koji su drugačiji od onih predviđenih u stavku 1., osim ako o tome nisu bile prethodno obaviještena nadležna tijela.

Ako se neki predmet pozajmi, iznajmi ili prenese na osobu, ustanovu ili organizaciju koja ima pravo na oslobođenje na temelju članka 67. stavka 1. ili članka 68. stavka 1., oslobođenje i dalje vrijedi pod uvjetom da ta osoba, ustanova ili organizacija koriste tu robu u svrhu koja im daje pravo na to oslobođenje.

U ostalim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnom plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe ili opreme te carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 73.

1.   Ustanove ili organizacije iz članaka 67. i 68. koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na uvoz bez carine ili koje namjeravaju koristiti robu uvezenu bez carine u svrhe koje nisu predviđene u tim člancima o tome obavješćuju nadležna tijela.

2.   Predmeti koji ostaju u posjedu ustanova ili organizacija koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na oslobođenje podliježu odgovarajućim uvoznim carinama po stopi važećoj na dan kada se ti uvjeti prestaju ispunjavati na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

3.   Predmeti koje rabi ustanova ili organizacija koja koristi oslobođenje u svrhe koje su različite od onih predviđenih u člancima 67. i 68. podliježu odgovarajućim uvoznim carinama po stopi važećoj na dan kada ih se počinje rabiti u druge svrhe, na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

C.   U korist žrtava elementarnih nepogoda

Članak 74.

1.   Podložno člancima 75. do 80., roba koju su uvezle državne organizacije ili druge dobrotvorne ili filantropske organizacije koje imaju odobrenje nadležnih tijela, uvozi se bez uvoznih carina kada je namijenjena:

(a)

za besplatnu distribuciju žrtvama elementarnih nepogoda na državnom području jedne ili više država članica; ili

(b)

na besplatno raspolaganje žrtvama tih katastrofa, dok pritom ostaje u vlasništvu dotičnih organizacija.

2.   Roba puštena u slobodan promet od agencija za pomoć kod elementarnih nepogoda radi zadovoljavanja vlastitih potreba tijekom razdoblja svoje djelatnosti također ima pravo na oslobođenje iz stavka 1. pod istim uvjetima.

Članak 75.

Oslobođenje se ne odobrava za materijale i opremu namijenjenu za obnovu pogođenih područja.

Članak 76.

Odobravanje oslobođenja podliježe odluci Komisije, koja postupa na zahtjev dotične države članice ili dotičnih država članica u skladu s hitnim postupkom koji zahtijeva savjetovanje s drugim državama članicama. Odlukom se, prema potrebi, utvrđuju opseg i uvjeti oslobođenja.

Do obavijesti o odluci Komisije, države članice pogođene elementarnom nepogodom mogu odobriti obustavu obračunavanja uvoznih carina za robu uvezenu u svrhe opisane u članku 74. pod uvjetom da se organizacija uvoznica obveže da će te carine platiti ako se oslobođenje ne odobri.

Članak 77.

Oslobođenje se odobrava samo organizacijama čiji računovodstveni postupci nadležnim tijelima omogućuju da nadziru njihovo poslovanje i koje nude jamstva koja se smatraju potrebnima.

Članak 78.

1.   Organizacije koje koriste oslobođenje ne smiju pozajmiti, iznajmiti ili prenijeti, uz plaćanje ili besplatno, robu iz članka 74. stavka 1. pod uvjetima koji su različiti od onih koji su utvrđeni u tome članku bez da o tome prethodno nisu obavijestile nadležna tijela.

2.   Ako se roba pozajmi, iznajmi ili prenese organizaciji koja sama ima pravo na oslobođenje na temelju članka 74., oslobođenje vrijedi i dalje pod uvjetom da potonja koristi robu u svrhe koje joj daju pravo na to oslobođenje.

U ostalim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnome plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 79.

1.   Robu iz članka 74. stavka 1. točke (b), nakon što je prestanu rabiti žrtve elementarnih nepogoda, ne smije se pozajmljivati, iznajmljivati ili prenositi, uz plaćanje ili besplatno, osim ako se o tome unaprijed ne obavijeste nadležna tijela.

2.   Ako se roba pozajmi, iznajmi ili prenese organizaciji koja sama ima pravo na oslobođenje na temelju članka 74. ili, prema potrebi, organizaciji koja ima pravo na oslobođenje na temelju članka 61. stavka 1. točke (a), oslobođenje i dalje vrijedi, pod uvjetom da ju te organizacije rabe u svrhe koje im daju pravo na to oslobođenje.

U ostalim slučajevima, zajam, iznajmljivanje ili prijenos podliježu prethodnom plaćanju uvoznih carina po stopi važećoj na dan zajma, iznajmljivanja ili prijenosa na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Članak 80.

1.   Organizacije iz članka 74. koje prestaju ispunjavati uvjete koji su im davali pravo na oslobođenje ili koje namjeravaju rabiti robu uvezenu bez carina u svrhe koje nisu predviđene u tome članku o tome obavješćuju nadležna tijela.

2.   U slučaju robe koja ostaje u posjedu organizacija koje prestaju ispunjavati uvjete koji im daju pravo na oslobođenje, te se ta roba prenese na organizaciju koja i sama ima pravo na oslobođenje na temelju članka 74. ili, prema potrebi, na organizaciju koja ima pravo na oslobođenje na temelju članka 61. stavka 1. točke (a), oslobođenje se i dalje odobrava pod uvjetom da te organizacije rabe dotičnu robu u svrhe koje im daju pravo na to oslobođenje. U ostalim slučajevima, roba podliježe plaćanju odgovarajućih uvoznih carina po stopi važećoj na dan kada se ti uvjeti prestanu ispunjavati, na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdile ili prihvatile nadležna tijela.

3.   Roba koju koristi organizacija koja ima pravo na oslobođenje u svrhe koje nisu predviđene u članku 74. podliježe odgovarajućim uvoznim carinama po stopi važećoj na dan kada se počne rabiti u drugu svrhu na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

POGLAVLJE XVIII.

Počasna odlikovanja ili nagrade

Članak 81.

Nakon što dotična osoba nadležnim tijelima predoči odgovarajuće dokaze i pod uvjetom da odnosne djelatnosti ni u kome slučaju nisu komercijalnoga karaktera, sljedeće se uvozi oslobođeno od uvoznih carina:

(a)

odlikovanja koja vlade trećih zemalja dodjeljuju osobama s uobičajenim boravištem na carinskom području Zajednice;

(b)

pehari, medalje i slični predmeti prvenstveno simbolične naravi koji su u trećoj zemlji bili dodijeljeni osobama koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Zajednice kao priznanje za njihove aktivnosti u poljima poput umjetnosti, znanosti, sporta ili javne službe ili kao priznanje za zasluge za neki događaj i koje na carinsko područje Zajednice uvoze same te osobe;

(c)

pehari, medalje i slični predmeti prvenstveno simbolične naravi koje besplatno daju tijela ili osobe s nastanom u trećoj zemlji radi uručivanja na carinskom području Zajednice u iste svrhe kao i one navedene u točki (b);

(d)

nagrade, trofeji i suveniri simboličke naravi i ograničene vrijednosti namijenjeni za besplatnu distribuciju osobama s uobičajenom boravištem u trećim zemljama na poslovnim konferencijama ili sličnim međunarodnim događajima; njihova narav, jedinstvena vrijednost ili druge značajke ne smiju biti takvi da pokazuju da ih se uvozi zbog komercijalnih razloga.

POGLAVLJE XIX.

Pokloni primljeni u kontekstu međunarodnih odnosa

Članak 82.

Ne dovodeći u pitanje, gdje je to primjenjivo, članak 41. i podložno člancima 83. i 84., oslobođenje se odobrava za robu:

(a)

koju na carinsko područje Zajednice uvoze osobe koje su bile u službenoj posjeti trećoj zemlji i koje su je tom prilikom dobile kao poklone od tijela zemlje domaćina;

(b)

koju na carinsko područje Zajednice uvoze osobe koje dolaze u službeni posjet na carinsko područje Zajednice i koje ih tom prilikom namjeravaju pokloniti tijelima zemlje domaćina;

(c)

koju kao poklone, kao znak prijateljstva ili dobre volje, službeno tijelo, javno tijelo ili skupina koje obavlja djelatnost u interesu javnosti koji se nalaze u trećoj zemlji šalju službenom tijelu, javnom tijelu ili skupini koja obavlja djelatnost u interesu javnosti koji se nalaze na carinskom području Zajednice i kojima su nadležna tijela odobrile da takve predmete primaju bez carine.

Članak 83.

Oslobođenje se ne odobrava za alkoholne proizvode, duhan ili duhanske proizvode.

Članak 84.

Oslobođenje se odobrava samo:

(a)

kada se takvi predmeti poklanjaju povremeno;

(b)

kada takvi predmeti po svojoj naravi, vrijednosti ili količini ne odražavaju komercijalni interes;

(c)

ako se ti predmeti ne koriste u komercijalne svrhe.

POGLAVLJE XX.

Roba namijenjena monarsima ili šefovima država

Članak 85.

Sljedeće se uvozi bez uvoznih carina, u okviru ograničenja i pod uvjetima koje su utvrdila nadležna tijela:

(a)

darovi vladajućim monarsima i šefovima država;

(b)

roba koju će vladajući monarsi i šefovi država trećih zemalja, ili osobe koje ih službeno predstavljaju, rabiti ili konzumirati tijekom svojega službenoga boravka na carinskom području Zajednice. Međutim, država članica uvoza može uvjetovati da oslobođenje bude po načelu reciprociteta.

Odredbe prvoga stavka također se primjenjuju na osobe koje na međunarodnoj razini uživaju privilegije istovjetne onima koje uživaju vladajući monarsi ili šefovi država.

POGLAVLJE XXI.

Roba uvezena u svrhu promicanja trgovine

A.   Uzorci robe zanemarive vrijednosti

Članak 86.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 90. stavak 1. točku (a), uzorci robe koji su zanemarive vrijednosti i mogu se koristiti samo za poticanje narudžbi za robu koju predstavljaju radi njihovog uvoza na carinsko područje Zajednice uvoze se bez uvoznih carina.

2.   Nadležna tijela mogu tražiti da se određeni predmeti, kako bi imali pravo na oslobođenje, trajno onesposobe tako da ih se rastrga, perforira ili jasno i neizbrisivo označi, ili nekim drugim načinom, pod uvjetom da takva radnja ne uništi njihovu kvalitetu kao uzoraka.

3.   Za potrebe članka 1., „uzorci robe” znači svaki predmet koji predstavlja neku vrstu robe čija prezentacija i količina za robu iste vrste ili kvalitete isključuje njenu uporabu u bilo koje druge svrhe osim traženja narudžbi.

B.   Tiskovine i oglasni materijal

Članak 87.

Podložno članku 88., tiskovine poput kataloga, cjenika, uputa za uporabu ili brošura uvoze se bez uvoznih carina, pod uvjetom da se odnose na:

(a)

robu za prodaju ili iznajmljivanje; ili

(b)

usluge prijevoza, komercijalnog osiguranja ili bankarske usluge koje nudi

osoba s nastanom izvan carinskoga područja Zajednice.

Članak 88.

Oslobođenje iz članka 87. ograničeno je na tiskane oglase koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

tiskovina mora jasno navoditi ime poduzeća koje proizvodi, prodaje ili iznajmljuje robu ili koje nudi usluge na koje se odnose;

(b)

svaka pošiljka ne smije sadržavati više od jednoga dokumenta ili jedan primjerak svakoga dokumenta ako se sastoji od nekoliko dokumenata; pošiljke koje se sastoje od nekoliko primjeraka istoga dokumenta svejedno mogu dobiti oslobođenje pod uvjetom da njihova ukupna težina ne prelazi jedan kilogram;

(c)

tiskovine ne mogu biti predmet grupnih pošiljaka od istoga pošiljatelja istome primatelju.

Članak 89.

Predmeti za reklamne svrhe bez prave komercijalne vrijednosti koje dobavljači besplatno šalju svojim kupcima i koji se, osim svoje reklamne funkcije, ne mogu koristiti u druge svrhe, također se uvoze bez uvoznih carina.

C.   Proizvodi koji se koriste ili konzumiraju na trgovačkim sajmovima ili sličnim događajima

Članak 90.

1.   Podložno člancima 91. do 94., sljedeće se uvozi bez uvoznih carina:

(a)

mali reprezentativni uzorci robe proizvedeni izvan carinskoga područja Zajednice namijenjeni za trgovački sajam ili sličan događaj;

(b)

roba uvezena isključivo radi njene demonstracije ili radi demonstracije strojeva i uređaja, proizvedena izvan carinskoga područja Zajednice i koja se prikazuje na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju;

(c)

različiti materijali male vrijednosti poput boja, lakova, tapeta itd., koje predstavnici trećih zemalja koriste za postavljanje, opremanje i uređenje privremenih štandova na trgovačkom sajmu ili sličnom događaju koji se nakon uporabe uništavaju;

(d)

tiskovine, katalozi, prospekti, cjenici, reklamni plakati, kalendari, ilustrirani ili ne, neuokvirene fotografije i drugi predmeti koji se dostavljaju besplatno radi oglašavanja robe koja se proizvodi izvan carinskoga područja Zajednice i prikazuje na trgovinskom sajmu ili sličnom događaju.

2.   Za potrebe stavka 1., „trgovački sajam ili sličan događaj” znači:

(a)

izložbe, sajmovi, saloni i slični događaji povezani s trgovinom, industrijom, poljoprivredom ili obrtima;

(b)

izložbe i događaji koji se uglavnom održavaju zbog dobrotvornih razloga;

(c)

izložbe i događaji koji se uglavnom održavaju zbog znanstvenih, tehničkih, obrtničkih, umjetničkih, obrazovnih ili kulturnih ili sportskih razloga, zbog vjerskih razloga ili zbog obrednih razloga, sindikalne djelatnosti ili turizma, ili radi promicanja međunarodnoga razumijevanja;

(d)

sastanci predstavnika međunarodnih organizacija ili kolektivnih tijela;

(e)

službene ili komemoracijske ceremonije i okupljanja;

ali ne izložbe postavljene u privatne svrhe u komercijalnim trgovinama ili prostorijama za prodaju robe trećih zemalja.

Članak 91.

Oslobođenje iz članka 90. stavka 1. točke (a) ograničeno je na uzorke koji:

(a)

se kao takvi uvoze besplatno iz trećih zemalja ili su dobiveni na izložbi od robe uvezene na veliko iz tih zemalja;

(b)

se dijele isključivo besplatno javnosti na izložbama radi uporabe ili konzumacije osoba kojima su ponuđeni;

(c)

se mogu identificirati kao reklamni primjerci male jedinične vrijednosti;

(d)

se ne mogu lako plasirati na tržište i, ako je to primjereno, pakirani su na takav način da je količina dotičnoga artikla manja od najmanje količine istoga artikla koji se stvarno prodaje na tržištu;

(e)

u slučaju namirnica i pića koji nisu pakirani na način naveden u točki (d), konzumirani su na mjestu izložbe;

(f)

su, u njihovoj ukupnoj vrijednosti i količini, primjereni naravi izložbe, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja izlagača.

Članak 92.

Oslobođenje iz članka 90. stavka 1. točke (b) ograničeno je na robu koja je:

(a)

konzumirana ili uništena na izložbi; i

(b)

u svojoj ukupnoj vrijednosti i količini, primjerena naravi izložbe, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja izlagača.

Članak 93.

Oslobođenje iz članka 90. stavka 1. točke (d) ograničeno je na tiskovine i reklamne predmete koji:

(a)

su namijenjeni isključivo za besplatnu distribuciju javnosti na mjestu gdje se održava izložba;

(b)

su, po svojoj ukupnoj vrijednosti i količini, primjereni naravi izložbe, broju posjetitelja i opsegu sudjelovanja izlagača.

Članak 94.

Oslobođenje iz članka 90. stavka 1. točaka (a) i (b) ne odobrava se za:

(a)

alkoholne proizvode;

(b)

duhan ili duhanske proizvode;

(c)

goriva u krutom, tekućem ili plinovitom stanju.

POGLAVLJE XXII.

Roba uvezena za preglede, analize ili testiranja

Članak 95.

Podložno člancima 96. do 101., roba koja će biti podvrgnuta pregledu, analizi ili testiranju radi utvrđivanja njenoga sastava, kvalitete ili drugih tehničkih karakteristika u svrhu informiranja ili industrijskoga ili komercijalnoga istraživanja, uvozi se bez uvoznih carina.

Članak 96.

Ne dovodeći u pitanje članak 99., oslobođenje iz članka 95. odobrava se samo pod uvjetom da se roba koja će biti podvrgnuta pregledu, analizi ili testiranju u potpunosti uporabi ili uništi tijekom pregleda, analize ili testiranja.

Članak 97.

Roba koje se rabi za preglede, analize ili testiranja koji sami po sebi predstavljaju radnje za promicanje prodaje nije predmet oslobođenja.

Članak 98.

Oslobođenje se odobrava samo za one količine robe koje su strogo neophodne za svrhe za koje su uvezene. Te količine za svaki slučaju utvrđuju nadležna tijela, uzimajući u obzir dotičnu svrhu.

Članak 99.

1.   Oslobođenje iz članka 95. obuhvaća robu koja nije u potpunosti iskorištena ili uništena tijekom pregleda, analize ili testiranja, pod uvjetom da su preostali proizvodi, uz pristanak i pod nadzorom nadležnih tijela:

(a)

potpuno uništeni ili komercijalno bezvrijedni po završetku pregleda, analize ili testiranja; ili

(b)

predani državi bez da to potonjoj uzrokuje trošak, kada je to moguće u okviru nacionalnoga zakonodavstva; ili

(c)

u primjereno opravdanim okolnostima, izvezeni izvan carinskoga područja Zajednice.

2.   U svrhe stavka 1., „preostali proizvodi” znači proizvodi koji su nastali kao rezultat pregleda, analize ili testiranja ili roba koja se zapravo ne koristi.

Članak 100.

Osim kada se primjenjuje članak 99. stavak 1., proizvodi preostali na kraju pregleda, analiza ili testiranja iz članka 95. podliježu odgovarajućim uvoznim carinama po stopi važećoj na dan završetka pregleda, analiza ili testiranja, na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su na taj dan utvrdila ili prihvatila nadležna tijela.

Međutim, zainteresirana stranka može, uz pristanak i pod nadzorom nadležnih tijela, pretvoriti preostale proizvode u otpatke ili ostatke. U tome slučaju, uvozne carine su one koje su važeće za otpatke ili ostatke u trenutku pretvorbe.

Članak 101.

Nadležna tijela određuju razdoblje u kojemu se moraju obaviti pregledi, analize ili testiranja i administrativne formalnosti koje je potrebno obaviti kako bi se osiguralo da se roba rabi za namijenjene svrhe.

POGLAVLJE XXIII.

Pošiljke poslane organizacijama koje štite autorska prava ili industrijska i komercijalna patentna prava

Članak 102.

Trgovačke marke, obrasci ili dizajni i njihove prateće isprave, kao i zahtjevi za patente za izume ili slično koji će se podnijeti tijelima nadležnima za zaštitu autorskih prava ili zaštitu industrijskih ili komercijalnih patentnih prava uvoze se bez uvoznih carina.

POGLAVLJE XXIV.

Literatura s informacijama za turiste

Članak 103.

Ne dovodeći u pitanje članke 42. do 50., sljedeće se uvozi bez uvoznih carina:

(a)

dokumentacija (leci, brošure, knjige, časopisi, vodiči, uokvireni ili neuokvireni plakati, neuokvirene fotografije i fotografska povećanja, ilustrirane ili neilustrirane karte, folije za prozore i ilustrirani kalendari) namijenjena za besplatnu distribuciju i čija je glavna svrha potaknuti javnost da posjeti strane zemlje, posebno radi prisustvovanja na kulturnim, turističkim, sportskim, vjerskim ili trgovačkim ili strukovnim sastancima ili događajima, pod uvjetom da takva literatura ne sadrži više od 25 % privatnih komercijalnih reklamnih materijala, isključujući sve privatno komercijalno oglašavanje za tvrtke iz Zajednice te pod uvjetom da je očigledna općenita narav njenih promidžbenih ciljeva;

(b)

popisi stranih hotela i godišnjaci koje objavljuju službene turističke agencije, ili koji se objavljuju pod njihovim pokroviteljstvom, te rasporedi za strane prijevozne službe, kada je takva literatura namijenjena za besplatnu distribuciju i ne sadrže više od 25 % privatnog komercijalnog oglašavanja, isključujući sve privatno komercijalno oglašavanje za tvrtke Zajednice;

(c)

referentni materijali koji se dostavljaju akreditiranim predstavnicima ili dopisnicima, koje su imenovale službene nacionalne turističke agencije, i koji nisu namijenjeni za distribuciju, a to su godišnjaci, popisi brojeva telefona ili teleksa, popisi hotela, katalozi sajmova, primjerci obrtničke robe zanemarive vrijednosti te literatura o muzejima, sveučilištima, toplicama ili sličnim ustanovama.

POGLAVLJE XXV.

Razne isprave i predmeti

Članak 104.

Sljedeće se uvozi bez uvoznih carina:

(a)

isprave besplatno poslane javnim službama država članica;

(b)

publikacije stranih vlada i publikacije službenih međunarodnih tijela namijenjene za distribuciju bez naknade;

(c)

glasački listići za izbore koje organiziraju tijela osnovana u trećim zemljama;

(d)

predmeti koji se predaju sudovima ili drugim službenim agencijama država članica kao dokaz ili u slične svrhe;

(e)

primjerci potpisa i tiskane okružnice koje se tiču potpisa poslani kao dio uobičajene razmjene informacija između javnih službi i bankarskih ustanova;

(f)

službene tiskovine poslane centralnim bankama država članica;

(g)

izvješća, izvodi, obavijesti, prospekti, prijavnice i druge isprave koje su izradila društva registrirana u trećoj zemlji i poslala nositeljima ili potpisnicima vrijednosnih papira koje su ta društva izdala;

(h)

snimljeni mediji (perforirane kartice, zvučni zapisi, mikrofilmovi itd.) korišteni za besplatan prijenos informacija primatelju ako uvoz bez carine ne prouzrokuje zlouporabe ili veća iskrivljavanja konkurencije;

(i)

datoteke, arhivi, tiskani obrasci i ostale isprave koji će se rabiti na međunarodnim sastancima, konferencijama ili kongresima, kao i izvještaji o tim okupljanjima;

(j)

nacrti, tehnički crteži, reprodukcije, opisi i ostale slične isprave uvezeni radi dobivanja ili ispunjavanja narudžbi u trećim zemljama ili sudjelovanja na natjecanju koje se održava na carinskom području Zajednice;

(k)

isprave koje će se koristiti u ispitivanjima koja će na carinskom području Zajednice obavljati ustanove osnovane u trećim zemljama;

(l)

tiskani obrasci koji će se koristiti kao službene isprave u međunarodnom kretanju vozila ili robe u okviru međunarodnih konvencija;

(m)

tiskani obrasci, etikete, karte i slične isprave koje putničkim agencijama osnovanim na carinskom području Zajednice šalju prijevozna poduzeća ili poduzeća hotelske industrije u trećoj zemlji;

(n)

tiskani obrasci i karte, teretnice, tovarni listovi i druge komercijalne ili uredske isprave koje su se koristile;

(o)

službeni tiskani obrasci iz trećih zemalja ili međunarodnih tijela te tiskovine koje su u skladu s međunarodnim standardima koje udruženjima iz trećih zemalja radi distribucije šalju odgovarajuća udruženja koja se nalaze na carinskom području Zajednice;

(p)

fotografije, dijapozitivi i odljevi za fotografije, sa ili bez podnaslova, poslani tiskovnim agencijama ili izdavačima novina ili časopisa;

(q)

porezni i slični biljezi kojima se dokazuje plaćanje pristojbi u trećim zemljama.

POGLAVLJE XXVI.

Pomoćni materijali za utovar i zaštitu robe tijekom njena prijevoza

Članak 105.

Različiti materijali poput užeta, slame, tkanine, papira i kartona, drva i plastike koji se koriste za utovar i zaštitu robe – uključujući zaštitu od topline – tijekom njena prijevoza iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice, koji se obično ne mogu ponovno koristiti, uvoze se bez uvoznih carina.

POGLAVLJE XXVII.

Slama, krma i hrana za životinje tijekom njihova prijevoza

Članak 106.

Slama, krma i hrana za životinje svakog opisa utovarena na prijevozno sredstvo, koje se koristi za slanje životinja iz treće zemlje na carinsko područje Zajednice, u svrhu davanja tim životinjama tijekom putovanja, uvozi se bez uvoznih carina.

POGLAVLJE XXVIII.

Gorivo i maziva u kopnenim motornim vozilima i posebnim spremnicima

Članak 107.

1.   Podložno člancima 108., 109. i 110.:

(a)

gorivo u standardnim rezervoarima:

privatnih i komercijalnih motornih vozila i motocikala,

posebnih spremnika, koji ulaze na carinsko područje Zajednice;

(b)

gorivo u prijenosnim rezervoarima koje imaju privatna motorna vozila i motocikli, najviše 10 litara po vozilu i ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o posjedovanju i prijevozu goriva;

uvozi se bez uvoznih carina.

2.   U smislu stavka 1.:

(a)

„komercijalno motorno vozilo” znači svako motorizirano cestovno vozilo (uključujući traktore sa ili bez prikolice) koje je svojom konstrukcijom i opremom namijenjeno za prijevoz i može prevoziti, uz plaćanje ili besplatno:

više od devet osoba uključujući vozača,

robu,

te svako cestovno vozilo za posebnu svrhu osim prijevoza kao takvoga;

(b)

„privatno motorno vozilo” znači svako motorno vozilo koje nije obuhvaćeno definicijom utvrđenom u točki (a);

(c)

„standardni rezervoari” znači:

rezervoari koje je proizvođač trajno stavio na sva motorna vozila iste vrste kao i dotično vozilo i čija trajna postavka omogućava da se gorivo koristi neposredno, u svrhu pogona i, prema potrebi, za rad sustava za hlađenje i drugih sustava tijekom prijevoza,

plinski rezervoari stavljeni na motorna vozila namijenjeni neposrednoj uporabi plina kao goriva i rezervoari stavljeni na druge sustave kojima se vozilo može opremiti,

rezervoari koje je proizvođač trajno stavio na sve spremnike iste vrste kao i dotični spremnik i čija trajna postavka omogućava da se gorivo izravno koristi za rad, tijekom prijevoza, sustava za hlađenje i drugih sustava kojima su opremljeni posebni spremnici;

(d)

„posebni spremnik” znači svaki spremnik opremljen posebnim uređajem za sustave hlađenja, sustave za dovod kisika, sustave za toplinsku izolaciju ili druge sustave.

Članak 108.

Što se tiče goriva u standardnim rezervoarima komercijalnih motornih vozila i posebnih spremnika, države članice mogu ograničiti primjenu oslobođenja na 200 litara po vozilu, po posebnom spremniku i po putovanju.

Članak 109.

1.   Države članice mogu ograničiti dozvoljeni iznos goriva uvezenoga bez carina u slučaju:

(a)

komercijalnih motornih vozila u međunarodnom prometu u graničnome području koje dosiže maksimalno 25 km zračne linije od granice, pod uvjetom da taj prijevoz obavljaju osobe s boravištem u graničnom području;

(b)

privatnih motornih vozila koja pripadaju osobama s boravištem u graničnoj zoni.

2.   Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke (b), „granična zona” znači, ne dovodeći u pitanje postojeće konvencije u tome pogledu, područje koje je udaljeno najviše 15 kilometara zračne linije od granice. Lokalna upravna područja, dio čijih područja leži unutar te zone, također se smatraju dijelom ove granične zone. Države članice mogu odobriti izuzeća.

Članak 110.

1.   Gorivo koje se uvozi bez carina na temelju članaka 107., 108. i 109. može se rabiti samo u vozilu u kojem je bilo uvezeno te se iz toga vozila ne može ukloniti niti pohraniti, osim tijekom potrebnih popravaka toga vozila, te ga osoba koja koristi to oslobođenje ne može prenijeti besplatno ili uz plaćanje.

2.   Nepoštovanje odredaba stavka 1. dovodi do primjene uvoznih carina koje se odnose na dotične proizvode po stopi na snazi na dan toga nepoštovanja, na temelju vrste robe i carinske vrijednosti koju su toga dana utvrdila ili prihvatila carinska tijela.

Članak 111.

Oslobođenje iz članka 107. također se primjenjuje na maziva u motornim vozilima koja su potrebna za njihov normalan rad tijekom prijevoza.

POGLAVLJE XXIX

Materijali za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje spomen ploča ili groblja za žrtve rata

Članak 112.

Roba svakog opisa, koju uvoze organizacije koje za to imaju ovlaštenje nadležnih tijela, koja će se koristiti za izgradnju, održavanje ili ukrašavanje groblja i grobova te spomen ploča za žrtve rata trećih zemalja koje su sahranjene na carinskom području Zajednice, uvozi se bez uvoznih carina.

POGLAVLJE XXX.

Ljesovi, pogrebne urne i ukrasni pogrebni predmeti

Članak 113.

Sljedeće se uvozi bez uvoznih carina:

(a)

ljesovi s tijelima i urne s pepelom preminulih ljudi, kao i cvijeće, pogrebni vijenci i drugi ukrasni predmeti koji ih uobičajeno prate;

(b)

cvijeće, vijenci i drugi ukrasni predmeti koje su osobe s boravištem u trećoj zemlji donijele na sahranu ili radi ukrašavanja grobova na carinskom području Zajednice, pod uvjetom da takav uvoz svojom prirodom ili svojom količinom ne odražava komercijalnu narav.

GLAVA III.

OSLOBOĐENJE OD IZVOZNIH CARINA

POGLAVLJE I.

Pošiljke zanemarive vrijednosti

Članak 114.

Pošiljke poslane primatelju u pismenoj ili paketnoj pošiljci koje sadrže robu čija ukupna vrijednost ne premašuje 10 eura mogu se izvoziti bez izvoznih carina.

POGLAVLJE II.

Domaće životinje izvezene prilikom prijenosa poljoprivrednih djelatnosti iz Zajednice u treću zemlju

Članak 115.

1.   Domaće životinje koje čine dio stočnoga fonda poljoprivrednoga poduzeća koje je prestalo poslovati na carinskom području Zajednice i prenosi svoje djelatnosti u treću zemlju mogu se izvoziti bez izvoznih carina.

2.   Oslobođenje iz stavka 1. ograničava se na domaće životinje čiji je broj primjeren naravi i veličini toga poljoprivrednoga poduzeća.

POGLAVLJE III.

Proizvodi koje su dobili poljoprivredni proizvođači na posjedima koji se nalaze u Zajednici

Članak 116.

1.   Poljoprivredni ili stočarski proizvodi dobiveni na carinskom području Zajednice na posjedima koji graniče s trećom zemljom i kojima kao vlasnici ili najamnici upravljaju osobe koje imaju glavno poduzeće u trećoj zemlji koja graniči s carinskim područjem Zajednice mogu se izvoziti bez izvoznih carina.

2.   Kako bi imali pravo na odredbe stavka 1., proizvodi dobiveni od domaćih životinja moraju biti dobiveni od životinja s podrijetlom iz dotične treće zemlje ili ispunjavati zahtjeve za slobodan promet tamo.

Članak 117.

Oslobođenje iz članka 116. stavka 1. ograničava se na proizvode koji nisu bili podvrgnuti drugoj obradi osim onoj koja uobičajeno slijedi nakon njihove žetve ili proizvodnje.

Članak 118.

Oslobođenje se odobrava samo za proizvode koje je u dotičnu treću zemlju unio poljoprivredni proizvođač ili koji su uneseni u njegovo ime.

POGLAVLJE IV.

Sjeme koje izvoze poljoprivredni proizvođači za uporabu na posjedima koji se nalaze u trećim zemljama

Članak 119.

Sjeme za uporabu na posjedima koji se nalaze u trećoj zemlji koja graniči s carinskim područjem Zajednice i kojima kao vlasnici ili najamnici upravljaju osobe koje imaju glavno sjedište u dotičnome carinskom području u neposrednoj blizini dotične treće zemlje može se izvoziti bez izvoznih carina.

Članak 120.

Oslobođenje iz članka 119. ograničeno je na one količine sjemena potrebne u svrhu upravljanja posjedom.

Ono se odobrava samo za sjeme koje poljoprivredni proizvođač izravno izvozi s carinskoga područja Zajednice ili koje se izvozi u njegovo ime.

POGLAVLJE V.

Krma i hrana za životinje koje prate životinje tijekom njihovog izvoza

Članak 121.

Krma i hrana za životinje svakog opisa utovarena na prijevozno sredstvo koje se koristi za prijevoz životinja iz carinskoga područja Zajednice u treću zemlju u svrhu davanja tim životinjama tijekom puta može se izvoziti bez izvoznih carina.

GLAVA IV.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 122.

1.   Podložno stavku 2., glava II. primjenjuje se na robu deklariranu za puštanje u slobodan promet koja dolazi izravno iz trećih zemalja i na robu deklariranu za puštanje u slobodan promet nakon što je bila predmet drugog carinskog postupka.

2.   Slučajevi u kojima se ne može odobriti uvoz bez carina za robu deklariranu za puštanje u slobodan promet nakon što je prošla drugi carinski postupak utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 247.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

3.   Roba koja se može uvesti uz oslobođenje od carina u skladu s ovom Uredbom ne podliježe količinskim ograničenjima koja se primjenjuju u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 133. Ugovora.

Članak 123.

Kada se oslobođenje od uvoznih carina odobrava pod uvjetom da primatelj stavi robu u određenu uporabu, samo nadležna tijela države članice na čijem državnom području će se dotična roba staviti u tu uporabu mogu odobriti to oslobođenje.

Članak 124.

Nadležna tijela država članica poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurala da se roba puštena u slobodan promet, za koju se oslobođenje od uvoznih carina odobrava pod uvjetom da primatelj robu stavi u određenu uporabu, ne smije rabiti za druge svrhe bez plaćanja odgovarajućih uvoznih carina, osim ako je takva alternativna uporaba u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Članak 125.

Kada ista osoba istodobno ispunjava uvjete potrebne za odobravanje oslobođenja od uvoznih ili izvoznih carina na temelju različitih odredaba ove Uredbe, dotične se odredbe primjenjuju istodobno.

Članak 126.

Kada ova Uredba predviđa da odobravanje oslobođenja podliježe ispunjavanju određenih uvjeta, dotična osoba nadležnim tijelima podnosi odgovarajuće dokaze da su ti uvjeti ispunjeni.

Članak 127.

U slučaju da se uvoz ili izvoz bez plaćanja carina odobri u okviru nekoga iznosa određenoga u eurima, države članice mogu na veći ili manji broj zaokružiti iznos dobiven konverzijom toga iznosa u nacionalnu valutu.

Države članice također mogu zadržati nepromijenjenom protuvrijednost u nacionalnoj valuti iznosa utvrđenoga u eurima ako u trenutku godišnjega usklađenja predviđenoga u članku 18. stavku 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 konverzija toga iznosa prije zaokruživanja predviđenog u prvome stavku dovodi do promjene od manje od 5 % u vrijednosti izraženoj u nacionalnoj valuti ili do njenoga smanjenja.

Članak 128.

1.   Ništa u ovoj Uredbi ne sprečava države članice da odobre:

(a)

oslobođenje na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1962., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije od 16. prosinca 1969. o posebnim misijama;

(b)

oslobođenje u okviru uobičajenih privilegija dodijeljenih na temelju međunarodnih sporazuma ili sporazuma sa sjedištem čija je ugovorna stranka treća zemlja ili međunarodna organizacija, uključujući oslobođenje koje se odobrava prilikom međunarodnih sastanaka;

(c)

oslobođenje na temelju uobičajenih privilegija i imuniteta dodijeljenih u kontekstu međunarodnih sporazuma koje su sklopile sve države članice i kojima se osniva kulturna ili znanstvena ustanova ili organizacija na temelju međunarodnoga zakona;

(d)

oslobođenje na temelju uobičajenih privilegija i imuniteta dodijeljenih u kontekstu ugovora o kulturnoj, znanstvenoj ili tehničkoj suradnji sklopljenih s trećim zemljama;

(e)

posebno oslobođenje uvedeno u okviru sporazuma sklopljenih s trećim zemljama kojima se predviđaju zajedničke mjere za zaštitu osoba ili okoliša;

(f)

posebno oslobođenje uvedeno u okviru sporazuma sklopljenih s graničnim trećim zemljama, opravdanih zbog naravi trgovine u pograničnoj zemlji s dotičnim zemljama;

(g)

oslobođenje u kontekstu sporazuma sklopljenih na načelu reciprociteta s trećim zemljama koje su ugovorne stranke Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago 1944.) u smislu provedbe Preporučene prakse 4.42 i 4.44 u Prilogu 9. Konvenciji (osmo izdanje, srpanj 1980.).

2.   Kada međunarodna konvencija koju namjerava potpisati država članica nije obuhvaćena jednom od kategorija iz stavka 1., a predviđa odobravanje oslobođenja, ta država članica Komisiji podnosi zahtjev za primjenu toga oslobođenja, dostavljajući Komisiji sve potrebne informacije.

Odluka o takvome zahtjevu se donosi u skladu s postupkom iz članka 247.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

3.   Dostavljanje informacija utvrđeno u stavku 2. ne zahtijeva se kada dotična međunarodna konvencija predviđa odobravanje oslobođenja koje ne premašuje ograničenja utvrđena pravom Zajednice.

Članak 129.

1.   Države članice obavješćuju Komisiju o carinskim odredbama iz međunarodnih konvencija i sporazuma kakvi su navedeni u članku 128. stavku 1. točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) te članku 128. stavku 3. sklopljenih nakon 26. travnja 1983.

2.   Komisija drugim državama članicama šalje tekstove konvencija i sporazuma o kojima je bila obaviještena u skladu sa stavkom 1.

Članak 130.

Ova Uredba ne sprečava:

(a)

da Grčka zadrži poseban status koji ima gora Athos kako jamči članak 105. grčkoga Ustava;

(b)

da Španjolska i Francuska do stupanja na snagu dogovora koji uređuju trgovačke odnose između Zajednice i Andore zadrže oslobođenje koje proizlazi iz Konvencije od 13. srpnja 1867. i 22. odnosno 23. studenoga 1867. između tih zemalja i Andore;

(c)

da države članice, do granice od 210 eura zadrže oslobođenje, ako postoji, koje su 1. siječnja 1983. odobrile pomorcima trgovačkih brodova koji obavljaju međunarodna putovanja;

(d)

da Ujedinjena Kraljevina zadrži oslobođenja pri uvozu robe koju će rabiti njene snage ili civilno osoblje koje ih prati ili za opskrbu svojih menza ili kantina koja proizlaze iz Ugovora o osnivanju Republike Cipra od 16. kolovoza 1960.

Članak 131.

1.   Do donošenja odredaba Zajednice u dotičnome području, države članice mogu odobriti posebno oslobođenje vojnim silama koje ne služe pod njihovom zastavom i stacionirane su na njihovom državnom području u skladu s međunarodnim sporazumima.

2.   Do donošenja odredaba Zajednice u dotičnome području, ova Uredba ne sprečava da države članice zadrže oslobođenje odobreno radnicima koji se vraćaju u svoju zemlju nakon što su barem šest mjeseci boravili izvan carinskoga područja Zajednice zbog svojega zanimanja.

Članak 132.

Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje:

(a)

Uredbu (EEZ) br. 2913/92;

(b)

odredbe na snazi o opskrbi plovila, zrakoplova i međunarodnih vlakova;

(c)

odredbe o oslobođenju donesene drugim aktima Zajednice.

Članak 133.

Uredba (EEZ) br. 918/83, kako je izmijenjena aktima navedenima u Prilogu V., stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 134.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 2009.

Za Vijeće

Predsjednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje od 24. ožujka 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 105, 23.4.1983., str. 1.

(3)  Vidjeti Prilog V.

(4)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(5)  SL L 346, 29.12.2007., str. 6.

(6)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

A.   Knjige, publikacije i isprave

Oznaka KN

Naziv

3705

Fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni, osim kinematografskih filmova:

ex 3705 90 10

Mikrofilmovi knjiga, dječjih slikovnica, uključujući onih za crtanje ili bojanje, školskih vježbenica (radnih bilježnica), knjiga s križaljkama i zagonetkama, novina i časopisa, tiskane isprave ili izvješća nekomercijalnoga karaktera te pojedinačne ilustracije, tiskane stranice i otisci za tiskanje knjiga

ex 3705 10 00

Filmovi za ofsetnu reprodukciju knjiga

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Dječje slikovnice, uključujući i one za crtanje ili bojanje

4905

Zemljopisne karte i hidrografske ili slične karte svih vrsta, uključujući atlase, zidne karte, topografske karte i globuse, tiskane:

Ostalo:

ex 4905 99 00

– –

Ostalo:

Zemljovidi, karte i dijagrami od interesa u znanstvenim poljima poput geologije, zoologije, botanike, mineralogije, paleontologije, arheologije, etnologije, meteorologije, klimatologije i geofizike

ex 4906 00 00

Nacrti i crteži za arhitekturu, industriju ili strojarstvo te njihove reprodukcije

4911

Ostali tiskani materijali, uključujući tiskane slike i fotografije:

4911 10

Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično:

ex 4911 10 90

– –

Ostalo:

Katalozi knjiga i publikacija koje u prodaju stavljaju izdavači ili prodavači knjiga s poslovnim nastanom izvan područja Europskih zajednica

Katalozi filmova, snimaka ili drugih vizualnih i slušnih materijala obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

Plakati za promidžbu turizma i turističke publikacije, brošure, vodiči, rasporedi vožnje, pamfleti i slične publikacije, ilustrirani ili neilustrirani, uključujući i one koje objavljuju privatna poduzeća, namijenjenih za poticanje javnosti da putuje izvan područja Europskih zajednica, uključujući njihove mikrokopije

Bibliografski informacijski materijali za besplatnu distribuciju (1)

Ostalo:

4911 99 00

– –

Ostalo:

Pojedinačne ilustracije, otisnute stranice i otisci za tiskanje knjiga, uključujući njihove mikrokopije (1)

Mikrokopije knjiga, dječjih slikovnica, uključujući onih za crtanje ili bojanje, školskih vježbenica (radnih bilježnica), knjiga s križaljkama i zagonetkama, novina i časopisa te isprava ili izvješća nekomercijalnoga karaktera (1)

Publikacije namijenjene poticanju javnosti za studiranjem izvan područja Europskih zajednica, uključujući njihove mikrokopije (1)

Meteorološki i geofizički dijagrami

9023 00

Instrumenti, aparati i modeli konstruirani za demonstracijske svrhe (na primjer, u obrazovanju ili na izložbama), neprikladni za druge namjene:

ex 9023 00 80

Ostalo:

Zemljovidi i reljefne karte od interesa u znanstvenim poljima poput geologije, zoologije, botanike, mineralogije, paleontologije, arheologije, etnologije, meteorologije, klimatologije i geofizike

B.   Vizualni i zvučni materijali obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

Predmeti navedeni u Prilogu II. dijelu A koje su proizveli Ujedinjeni narodi ili jedna od njegovih specijaliziranih agencija.


(1)  Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na predmete u kojima oglasi pokrivaju više od 25 % površine. U slučaju publikacija i plakata za promidžbu turizma, ovaj se postotak primjenjuje samo na privatno komercijalno oglašavanje.


PRILOG II.

A.   Vizualni i zvučni materijali obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

Oznaka KN

Naziv

Ustanova ili organizacije korisnici

3704 00

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni, ali nerazvijeni

Sve organizacije (uključujući radijske i televizijske organizacije), ustanove ili udruženja koje imaju odobrenje nadležnih tijela država članica za uvoz te robe bez carina

ex 3704 00 10

Ploče i filmovi:

Kinematografski filmovi, pozitivi obrazovnog, znanstvenog ili kulturnoga karaktera

 

ex 3705

Fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni, osim kinematografskih filmova:

obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

 

3706

Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, neovisno imaju li zvučni zapis ili sadrže samo zvučni zapis:

 

3706 10

Širine 35 mm ili veće:

– –

Ostali:

 

ex 3706 10 99

– – –

Ostali pozitivi:

Filmski žurnali (sa zvučnim zapisom ili bez njega) koji opisuju tekuće vijesti u trenutku uvoza, uvezeni do najviše dva primjerka za svaku temu u svrhe kopiranja

Arhivski filmski materijal (sa zvučnim zapisom ili bez njega) namijenjen za uporabu s filmskim žurnalima

Rekreacijski filmovi posebno namijenjeni djeci i mladima

Ostali filmovi obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

 

3706 90

Ostalo:

– –

Ostalo:

– – –

Ostali pozitivi:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Filmski žurnali (sa zvučnim zapisom ili bez njega) koji opisuju tekuće vijesti u trenutku uvoza, uvezeni do najviše dva primjerka za svaku temu u svrhe kopiranja

Arhivski filmski materijal (sa zvučnim zapisom ili bez njega) namijenjen za uporabu s filmskim žurnalima

Rekreacijski filmovi posebno namijenjeni djeci i mladima

Ostali filmovi obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

 

4911

Ostali tiskani materijali, uključujući tiskane slike i fotografije:

Ostalo:

 

ex 4911 99 00

– –

Ostalo:

Mikrokartice ili drugi mediji za pohranu informacija koji se rabe u kompjutoriziranim informacijskim i dokumentarnim službama obrazovnog, znanstvenog ili kulturnog karaktera

Panoi namijenjeni isključivo za demonstraciju i obrazovanje

 

ex 8523

Diskovi, trake, poluvodičke trajne memorije, „pametne kartice” i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, snimljeni ili ne, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.:

Obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

 

ex 9023 00

Instrumenti, uređaji i modeli namijenjeni za demonstracije (na primjer, u obrazovanju ili na izložbama), neprikladni za druge uporabe:

Uzorci, modeli i panoi obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera, namijenjeni isključivo za demonstraciju i obrazovanje

Modeli ili prikazi apstraktnih koncepata poput molekulskih struktura ili matematičkih formula

 

Razno

Hologrami za laserske projekcije

Multimedijski kompleti

Materijali za programiranu nastavu, uključujući materijale u obliku kompleta s odgovarajućim otisnutim materijalom

 

B.   Kolekcionarski predmeti i umjetnine obrazovnoga, znanstvenoga ili kulturnoga karaktera

Oznaka KN

Naziv

Ustanova ili organizacije korisnici

Razno

Kolekcionarski predmeti i umjetnine koji nisu namijenjeni za prodaju

Galerije, muzeji i druge institucije koje imaju odobrenje nadležnih tijela država članica za uvoz te robe bez carina


PRILOG III.

Oznaka KN

Naziv

4911

Ostali otisnuti materijali, uključujući tiskane slike i fotografije:

4911 10

Trgovački reklamni materijali, trgovački katalozi i slično:

ex 4911 10 90

– –

Ostalo:

Reljefni za slijepe i slabovidne

Ostalo:

ex 4911 91 00

– –

Slike, gravure i fotografije:

Reljefni za slijepe i slabovidne

ex 4911 99 00

– –

Ostalo:

Reljefni za slijepe i slabovidne


PRILOG IV.

Oznaka KN

Naziv

4802

Nepremazani papir i karton, vrsta koja se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima ili pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, svih veličina, osim papira iz tarifnih brojeva 4801 i 4803; ručno izrađen papir i karton:

Ostali papir i karton, bez udjela vlakana dobivenih mehaničkim postupkom ili kemijsko-mehaničkim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 %, u ukupnom sadržaju vlakana:

ex 4802 55

– –

mase 40 g/m2 ili veće ali ne veće od 150 g/m2, u svicima

Brailleov papir

ex 4802 56

– –

Mase 40 g/m2 ili veće ali ne veće od 150 g/m2, u listovima s jednom stranom ne većom od 435 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u nepresavijenom stanju

Brailleov papir

ex 4802 57 00

– –

Ostalo, mase 40 g/m2 ili veće ali ne veće od 150 g/m2

Brailleov papir

ex 4802 58

– –

Težine veće od 150 g/m2

Brailleov papir

Ostali papir i karton čiji maseni udio vlakana nije veći od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijsko-mehaničkim procesom:

ex 4802 61

– –

u svitcima

ex 4802 61 80

– – –

Ostalo

Brailleov papir

ex 4802 62 00

– –

U listovima s jednom stranom ne većom od 435 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u nepresavijenom stanju

Brailleov papir

ex 4802 69 00

– –

Ostalo

Brailleov papir

4805

Ostali nepremazani papir i karton, u svicima ili listovima, što nije dalje obrađen osim postupcima navedenima u napomeni 3 uz ovo poglavlje:

Ostalo:

ex 4805 91 00

– –

Mase 150 g/m2 ili veće

Brailleov papir

ex 4805 92 00

– –

Mase veće od 150 g/m2 ali manje od 225 g/m2

Brailleov papir

4805 93

– –

Mase 225 g/m2 ili veće:

ex 4805 93 80

– – –

Ostalo:

Brailleov papir

4823

Ostali papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike; ostali predmeti od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana:

Ostali papir i karton, što se rabe za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene:

4823 90

Ostalo:

ex 4823 90 40

– –

Papir i karton, što se rabe za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene

Brailleov papir

ex 6602 00 00

Štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i slično:

Bijeli štapovi za slijepe i slabovidne

ex 8469

Strojevi za pisanje i strojevi za obradu teksta:

Prilagođeni za uporabu od strane slijepih i slabovidnih

ex 8471

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje u kodiranom obliku podataka na podloge – nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

Oprema za mehaničku proizvodnju Brailleova pisma i snimljeni materijali za slijepe

ex 8519

Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka:

Gramofoni i kazetofoni posebno namijenjeni ili prilagođeni za slijepe i slabovidne

ex 8523

Diskovi, trake, poluvodičke trajne memorije, „pametne kartice” i drugi mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, snimljeni ili ne, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.:

Zvučne knjige

Magnetske trake i kazete za izradu knjiga u Brailleovom pismu i zvučnih knjiga

9013

Uređaji s tekućim kristalima koji ne predstavljaju proizvode pobliže navedene u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti, nespomenuti niti uključeni na drugim mjestima u ovom poglavlju:

ex 9013 80

Ostali uređaji, aparati i instrumenti:

Televizijski povećivači za slijepe i slabovidne osobe

9021

Ortopedska pomagala, uključujući štake, kirurške pojaseve i podveze; šine i druga pomagala za prijelome; umjetni dijelovi tijela; aparati za poboljšanje sluha i drugi aparati što ih se nosi ili ugrađuje u tijelo kako bi nadoknadili nedostatak ili invalidnost:

9021 90

Ostali:

ex 9021 90 90

– –

Ostali:

Elektronički aparati za orijentaciju i otkrivanje prepreka za slijepe i slabovidne osobe

Televizijski povećivači za slijepe i slabovidne osobe

Elektronički strojevi za čitanje za slijepe i slabovidne osobe

9023 00

Instrumenti, aparati i modeli konstruirani za demonstracijske svrhe (npr. u obrazovanju ili na izložbama), neprikladni za druge namjene:

ex 9023 00 80

Ostali:

Nastavna pomagala i aparati posebno namijenjeni za uporabu slijepih i slabovidnih osoba

ex 9102

Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući štoperice, osim onih iz tarifnog broja 9101:

Brailleovi satovi s kućištima koja nisu od plemenitih kovina

9504

Proizvodi za sajamske, stolne ili društvene igre, uključujući flipere, biljar, posebne stolove za kasino-igre i opremu za automatske kuglane:

9504 90

Ostali:

ex 9504 90 90

– –

Ostali:

Stolne igre i dodaci posebno prilagođeni za uporabu slijepih i slabovidnih osoba

Razno

Svi drugi predmeti posebno namijenjeni za obrazovni, znanstveni ili kulturni boljitak slijepih i slabovidnih osoba


PRILOG V.

UREDBA STAVLJENA IZVAN SNAGE S POPISOM NJEZINIH NAKNADNIH IZMJENA

Uredba Vijeća (EEZ) br. 918/83

(SL L 105, 23.4.1983., str. 1.).

 

Akt o pristupanju iz 1985., Prilog I., točke I.1(e) i I.17

(SL L 302, 15.11.1985., str. 139.).

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3822/85

(SL L 370, 31.12.1985., str. 22.).

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3691/87

(SL L 347, 11.12.1987., str. 8.).

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1315/88,

(SL L 123, 17.5.1988., str. 2.).

samo članak 2.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 4235/88

(SL L 373, 31.12.1988., str. 1.).

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3357/91

(SL L 318, 20.11.1991., str. 3.).

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92,

(SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

samo članak 252. stavak 1.

Uredba Vijeća (EZ) br. 355/94

(SL L 46, 18.2.1994., str. 5.).

 

Akt o pristupanju iz 1994., Prilog I., točka XIII. A.I.3

(SL C 241, 29.8.1994., str. 274.).

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1671/2000

(SL L 193, 29.7.2000., str. 11.).

 

Akt o pristupanju iz 2003., Prilog Protokolu 3. Prvi dio, točka 3

(SL L 236, 23.9.2003., str. 940.).

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 274/2008

(SL L 85, 27.3.2008., str. 1.).

 


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 918/83

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1.

Članak 1. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 2. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 2. točka (c), prvi podstavak

Članak 2. stavak 1. točka (c), prvi podstavak

Članak 1. stavak 2. točka (c), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. točka (c), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1. stavak 2. točka (c), drugi podstavak, prva alineja

Članak 2. stavak 1. točka (c), drugi podstavak, alineja i.

Članak 1. stavak 2. točka (c), drugi podstavak, druga alineja

Članak 2. stavak 1. točka (c), drugi podstavak, alineja ii.

Članak 1. stavak 2. točka (c), treći podstavak

Članak 2. stavak 1. točka (c), treći podstavak,

Članak 1. stavak 2. točke (d) i (e)

Članak 2. stavak 1. točke (d) i (e)

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4., prvi stavak

Članak 5. stavak 1.

Članak 4., drugi stavak

Članak 5. stavak 2.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6., prvi stavak

Članak 7. stavak 1.

Članak 6., drugi stavak

Članak 7. stavak 2.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14. stavak 1., uvodne riječi

Članak 15. stavak 1., uvodne riječi

Članak 14. stavak 1. prva alineja

Članak 15. stavak 1. točka (a)

Članak 14. stavak 1. druga alineja

Članak 15. stavak 1. točka (b)

Članak 14. stavak 2.

Članak 15. stavak 2.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 25.

Članak 21.

Članak 26.

Članak 22.

Članak 27. stavak 1.

Članak 23. stavak 1.

Članak 27. stavak 2.

Članak 23. stavak 2.

Članak 28.

Članak 24.

Članak 29. stavak 1.

Članak 25. stavak 1.

Članak 29. stavak 2., uvodne riječi

Članak 25. stavak 2., uvodne riječi

Članak 29. stavak 2. prva alineja

Članak 25. stavak 2. točka (a)

Članak 29. stavak 2. druga alineja

Članak 25. stavak 2. točka (b)

Članak 29. stavak 2. treća alineja

Članak 25. stavak 2. točka (c)

Članak 30. stavak 1.

Članak 26. stavak 1.

Članak 30. stavak 2.

Članak 26. stavak 2.

Članak 31.

Članak 27.

Članak 32.

Članak 28.

Članak 33.

Članak 29.

Članak 34.

Članak 30.

Članak 35.

Članak 31.

Članak 36.

Članak 32.

Članak 37.

Članak 33.

Članak 38.

Članak 34.

Članak 39.

Članak 35.

Članak 40.

Članak 36.

Članak 41.

Članak 37.

Članak 42.

Članak 38.

Članak 43.

Članak 39.

Članak 44.

Članak 40.

Članak 45.

Članak 41.

Članak 50.

Članak 42.

Članak 51., uvodne riječi

Članak 43. uvodne riječi

Članak 51. prva alineja

Članak 43. točka (a)

Članak 51. druga alineja

Članak 43. točka (b)

Članak 52. stavak 2.

Članak 44. stavak 1.

Članak 52. stavak 2., uvodne riječi

Članak 44. stavak 2., uvodne riječi

Članak 52. stavak 2. prva alineja

Članak 44. stavak 2. točka (a)

Članak 52. stavak 2. druga alineja

Članak 44. stavak 2. točka (b)

Članak 53. uvodne riječi

Članak 45. uvodne riječi

Članak 53. točka (a) uvodne riječi

Članak 45. točka (a) uvodne riječi

Članak 53. točka (a) prva alineja

Članak 45. točka (a) alineja i.

Članak 53. točka (a) druga alineja

Članak 45. točka (a) alineja ii.

Članak 53. točka (b) uvodne riječi

Članak 45. točka (b) uvodne riječi

Članak 53. točka (b) prva alineja

Članak 45. točka (b) alineja i.

Članak 53. točka (b) druga alineja

Članak 45. točka (b) alineja ii.

Članak 54. uvodne riječi

Članak 46. uvodne riječi

Članak 54. prva alineja

Članak 46. točka (a)

Članak 54. druga alineja

Članak 46. točka (b)

Članak 56.

Članak 47.

Članak 57.

Članak 48.

Članak 58.

Članak 49.

Članak 59.

Članak 50.

Članak 59a. stavci 1. i 2.

Članak 51. stavci 1. i 2.

Članak 59a. stavak 3. uvodne riječi

Članak 51. stavak 3. uvodne riječi

Članak 59a. prva alineja

Članak 51. stavak 3. točka (a)

Članak 59a. druga alineja

Članak 51. stavak 3. točka (b)

Članak 59b.

Članak 52.

Članak 60. stavak 1.

Članak 53. stavak 1.

Članak 60. stavak 2., uvodna rečenica

Članak 53. stavak 2., uvodna rečenica

Članak 60. stavak 2. prva alineja

Članak 53. stavak 2. točka (a)

Članak 60. stavak 2. druga alineja

Članak 53. stavak 2. točka (b)

Članak 60. stavak 3.

Članak 53. stavak 3.

Članak 61. stavak 1.

Članak 54. stavak 1.

Članak 61. stavak 2., uvodne riječi

Članak 54. stavak 2., uvodne riječi

Članak 61. stavak 2. prva alineja

Članak 54. stavak 2. točka (a)

Članak 61. stavak 2. druga alineja

Članak 54. stavak 2. točka (b)

Članak 61. stavak 2. treća alineja

Članak 54. stavak 2. točka (c)

Članak 62.

Članak 55.

Članak 63.

Članak 56.

Članak 63a.

Članak 57.

Članak 63b.

Članak 58.

Članak 63c.

Članak 59.

Članak 64.

Članak 60.

Članak 65.

Članak 61.

Članak 66.

Članak 62.

Članak 67.

Članak 63.

Članak 68.

Članak 64.

Članak 69.

Članak 65.

Članak 70.

Članak 66.

Članak 71. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 67. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 71. stavak 1. prva alineja

Članak 67. stavak 1. točka (a)

Članak 71. stavak 1. druga alineja

Članak 67. stavak 1. točka (b)

Članak 71. stavak 2.

Članak 67. stavak 2.

Članak 72. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 68. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 72. stavak 1. prva alineja

Članak 68. stavak 1. točka (a)

Članak 72. stavak 1. druga alineja

Članak 68. stavak 1. točka (b)

Članak 72. stavak 2.

Članak 68. stavak 2.

Članak 73.

Članak 69.

Članak 75.

Članak 70.

Članak 76.

Članak 71.

Članak 77.

Članak 72.

Članak 78.

Članak 73.

Članak 79.

Članak 74.

Članak 80.

Članak 75.

Članak 81.

Članak 76.

Članak 82.

Članak 77.

Članak 83.

Članak 78.

Članak 84.

Članak 79.

Članak 85.

Članak 80.

Članak 86.

Članak 81.

Članak 87.

Članak 82.

Članak 88.

Članak 83.

Članak 89. uvodne riječi

Članak 84. uvodne riječi

Članak 89. prva alineja

Članak 84. točka (a)

Članak 89. druga alineja

Članak 84. točka (b)

Članak 89. treća alineja

Članak 84. točka (c)

Članak 90.

Članak 85.

Članak 91.

Članak 86.

Članak 92.

Članak 87.

Članak 93.

Članak 88.

Članak 94.

Članak 89.

Članak 95.

Članak 90.

Članak 96.

Članak 91.

Članak 97.

Članak 92.

Članak 98.

Članak 93.

Članak 99.

Članak 94.

Članak 100.

Članak 95.

Članak 101.

Članak 96.

Članak 102.

Članak 97.

Članak 103.

Članak 98.

Članak 104. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 99. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 104. stavak 1. prva alineja

Članak 99. stavak 1. točka (a)

Članak 104. stavak 1. druga alineja

Članak 99. stavak 1. točka (b)

Članak 104. stavak 1. treća alineja

Članak 99. stavak 1. točka (c)

Članak 104. stavak 2.

Članak 99. stavak 2.

Članak 105.

Članak 100.

Članak 106.

Članak 101.

Članak 107.

Članak 102.

Članak 108.

Članak 103.

Članak 109.

Članak 104.

Članak 110.

Članak 105.

Članak 111.

Članak 106.

Članak 112.

Članak 107.

Članak 113.

Članak 108.

Članak 114.

Članak 109. stavak 1.

Članak 109. stavak 2.

Članak 115. stavak 1.

Članak 110. stavak 1.

Članak 115. stavak 2.

Članak 110. stavak 2.

Članak 116.

Članak 111.

Članak 117.

Članak 112.

Članak 118. stavak 1.

Članak 113.

Članak 119.

Članak 114.

Članak 120.

Članak 115.

Članak 121.

Članak 116.

Članak 122.

Članak 117.

Članak 123.

Članak 118.

Članak 124.

Članak 119.

Članak 125.

Članak 120.

Članak 126.

Članak 121.

Članak 127.

Članak 122.

Članak 128.

Članak 123.

Članak 129.

Članak 124.

Članak 130.

Članak 125.

Članak 131.

Članak 126.

Članak 132.

Članak 127.

Članak 133.

Članak 128.

Članak 134.

Članak 129.

Članak 135.

Članak 130.

Članak 136.

Članak 131.

Članak 139.

Članak 132.

Članak 140.

Članak 144.

Članak 133.

Članak 145.

Članak 134.

Prilozi I. do IV.

Prilozi I. do IV.

Prilog V.

Prilog VI.