03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

197


32009R1185


L 324/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 1185/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2009.

o statističkim podacima o pesticidima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, na temelju Zajedničkog teksta koji je odobrio Odbor za mirenje 10. studenoga 2009. (2),

budući da:

(1)

Odlukom br. 1600/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. o utvrđivanju Šestog programa djelovanja Zajednice za okoliš (3) utvrđeno je da se dodatno mora smanjiti utjecaj pesticida na zdravlje ljudi i okoliš, posebno pesticida koji se koriste u poljoprivredi. U njoj se posebno ističe potreba postizanja održivijeg korištenja pesticida i poziva na značajno ukupno smanjenje rizika i korištenja pesticida, u skladu s potrebama zaštite usjeva.

(2)

U svom Priopćenju Vijeću, Europskog parlamentu i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru pod nazivom „Prema tematskoj strategiji održivog korištenja pesticida”, Komisija je utvrdila potrebu za detaljnim, usklađenim i ažuriranim statističkim podacima o prodaji i korištenju pesticida na razini Unije. Ti su statistički podaci potrebni za ocjenu politika Europske unije o održivom razvoju i za izračun odgovarajućih pokazatelja rizika za zdravlje i okoliš povezanih s korištenjem pesticida.

(3)

Usklađeni i usporedivi statistički podaci Zajednice o prodaji i korištenju pesticida nužni su za razvoj i praćenje zakonodavstva i politika Zajednice u kontekstu Tematske strategije održivog korištenja pesticida.

(4)

Budući da učinci Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (4) neće biti razvidni do okončanja prve ocjene aktivnih tvari za uporabu u biocidnim pripravcima, trenutačno niti Komisija niti većina država članica nemaju dovoljno znanja ili iskustva kako bi predložile daljnje mjere u pogledu biocida. Područje primjene ove Uredbe stoga treba ograničiti na pesticide koji predstavljaju sredstva za zaštitu bilja obuhvaćena Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (5), u pogledu kojih već postoji značajno iskustvo s prikupljanjem podataka.

(5)

Međutim, očekuje se da će se, uzimajući u obzir rezultate ocjene Direktive 98/8/EZ i na temelju analize učinaka, područje primjene ove Uredbe proširiti kako bi ona obuhvatila biocidne pripravke.

(6)

Višegodišnje iskustvo Komisije u prikupljanju podataka o prodaji i korištenju pesticida ukazalo je na potrebu za usklađenom metodologijom prikupljanja statističkih podataka na razini Zajednice, kako u fazi stavljanja na tržište, tako i od korisnika. Osim toga, s obzirom na cilj izračuna točnih pokazatelja rizika u skladu s ciljevima Tematske strategije održivog korištenja pesticida, statistički se podaci trebaju detaljno opisati na razini aktivnih tvari.

(7)

Među različitim mogućnostima prikupljanja podataka koje su ocijenjene u okviru analize učinaka iz Tematske strategije održivog korištenja pesticida, kao najbolja mogućnost preporučeno je obvezno prikupljanje podataka, budući da ono omogućuje brzo i troškovno učinkovito prikupljanje točnih i pouzdanih podataka o stavljanju pesticida na tržište i korištenju pesticida.

(8)

Referentni okvir za odredbe ove Uredbe predstavlja Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (6), koja posebno zahtijeva usklađenost sa standardima profesionalne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, troškovne učinkovitosti i statističke povjerljivosti.

(9)

Dostavljanje statistički povjerljivih podataka uređeno je pravilima određenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009. Mjere koje se poduzimaju u skladu s tom Uredbom osiguravaju fizičku i logičku zaštitu povjerljivih podataka i osiguravaju da prilikom izrade i širenja statističkih podataka Zajednice ne dođe do nezakonitog otkrivanja tih podataka niti do njihove nestatističke uporabe.

(10)

Objava i širenje podataka prikupljenih na temelju ove Uredbe uređeni su pravilima određenima u Uredbi (EZ) br. 223/2009. Mjere koje se poduzimaju u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 osiguravaju fizičku i logičku zaštitu povjerljivih podataka te osiguravaju da prilikom izrade i širenja statističkih podataka Zajednice ne dođe do nezakonitog otkrivanja tih podataka niti do njihove nestatističke uporabe.

(11)

Podatke o stavljanju pesticida na tržište i korištenju pesticida, koji se moraju dostaviti u skladu s Direktivom 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (7) i Uredbom (EZ) br. 1107/2009 treba ocijeniti u skladu s odgovarajućim odredbama te Direktive i te Uredbe.

(12)

Ova se Uredba treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (8) (3) i Uredbu (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (9).

(13)

Kako bi se osigurala usporedivost rezultata, statističke podatke o pesticidima treba izraditi u skladu s utvrđenim sustavom raščlambe, u odgovarajućem obliku i u propisanom roku od kraja referentne godine kako je određeno u prilozima ovoj Uredbi.

(14)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10).

(15)

Komisiju posebno treba ovlastiti za određivanje tretiranih površina i prilagodbu Priloga III. Budući da te mjere imaju opće područje primjene i da su namijenjene izmjeni sporednih elemenata ove Uredbe, između ostalog, njenim dopunjavanjem novim sporednim elementima, te se mjere moraju usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(16)

Budući da cilj ove Uredbe, tj. uspostavu zajedničkog okvira za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o stavljanju pesticida na tržište i korištenju pesticida, ne mogu u dovoljnoj mjeri postići države članice i da se on stoga bolje može postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno kako bi se taj cilj postigao.

(17)

Zatraženo je mišljenje Odbora za statistički program, uspostavljenog Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (11),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet, područje primjene i ciljevi

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za sustavnu izradu statističkih podataka Zajednice o stavljanju na tržište i korištenju onih pesticida koji predstavljaju sredstva za zaštitu bilja, kako je određeno u članku 2. točki (a) podtočki i.

2.   Ti se statistički podaci odnose na:

godišnje količine pesticida koje se stavljaju na tržište u skladu s Prilogom I.,

godišnje količine pesticida koje se koriste u skladu s Prilogom II.,

3.   Ti statistički podaci, zajedno s ostalim odgovarajućim podacima, služe posebno u svrhe iz članaka 4. i 15. Direktive 2009/128/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe primjene ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„pesticidi” znači:

i.

sredstvo za zaštitu bilja, kako je određeno u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

ii.

biocidni proizvod, kako je određen u članku 2. stavku 1. Direktive 98/8/EZ;

(b)

„tvari” znači tvari kako su određene u točki 2. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, uključujući aktivne tvari, zaštitne tvari i sinergiste;

(c)

„aktivne tvari” znači aktivne tvari kako je navedeno u članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

(d)

„zaštitne tvari” znači zaštitne tvari kako je navedeno u članku 2. stavku 3. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

(e)

„sinergisti” znači sinergisti kako je navedeno u članku 2. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

(f)

„stavljanje na tržište” znači stavljanje na tržište kako je određeno u točki 9. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

(g)

„nositelj odobrenja” znači nositelj odobrenja kako je određen u točki 24. članka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009;

(h)

„korištenje u poljoprivredi” znači sve vrste primjene sredstva za zaštitu bilja koje su izravno ili neizravno povezane s proizvodnjom biljnih proizvoda u sklopu obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva;

(i)

„profesionalni korisnik” znači profesionalnog korisnika kako je određen u točki 1. članka 3. Direktive 2009/128/EZ;

(j)

„poljoprivredno gospodarstvo” znači poljoprivredno gospodarstvo kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanju strukture poljoprivrednih gospodarstava i metoda poljoprivredne proizvodnje (12).

Članak 3.

Prikupljanje, dostava i obrada podataka

1.   Države članice prikupljaju podatke potrebne za specifikaciju značajki navedenih u Prilogu I. na godišnjoj osnovi i podatke potrebne za specifikaciju značajki navedenih u Prilogu II. u petogodišnjim razdobljima, putem:

istraživanja,

informacija o stavljanju na tržište i korištenju pesticida, uzimajući u obzir, posebno, obveze u skladu s člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1107/2009,

upravnih izvora podataka, ili,

kombinacije tih sredstava, uključujući postupke statističke procjene na temelju stručnih mišljenja ili modela,

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) statističke rezultate, uključujući povjerljive podatke, u skladu s planovima i prema učestalosti koji su određeni u prilozima I. i II. Podaci se prikazuju u skladu s razvrstavanjem iz Priloga III.

3.   Države članice te podatke dostavljaju u elektroničkom obliku, u skladu s odgovarajućim tehničkim oblikom koji Komisija (Eurostat) mora usvojiti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 6. stavka 2.

4.   Radi povjerljivosti, Komisija (Eurostat) podatke prije njihova objavljivanja zbraja u skladu s kemijskim razredima ili kategorijama proizvoda navedenima u Prilogu III., posvećujući dužnu pažnju zaštiti povjerljivih podataka na razini pojedinih država članica. Nacionalna tijela i Komisija (Eurostat) povjerljive podatke koriste isključivo za statističke svrhe u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

Članak 4.

Ocjena kakvoće

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kakvoće kako su utvrđeni u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješća o kakvoći dostavljenih podataka kako je navedeno u prilozima I. i II. Komisija (Eurostat) ocjenjuje kakvoću dostavljenih podataka.

Članak 5.

Provedbene mjere

1.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 6. stavka 2. usvaja se odgovarajući tehnički oblik za dostavu podataka.

Komisija može, prema potrebi, izmijeniti zahtjeve vezane za dostavljanje izvješća o kakvoći opisanih u odjeljku 6. priloga I. i II. Te mjere, koje su namijenjene izmjeni sporednih elemenata ove Uredbe njenim dopunjavanjem, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.

2.   Komisija usvaja definiciju „tretirane površine” kako je navedeno u odjeljku 2. Priloga II. Ta mjera, koja je namijenjena izmjeni sporednih elemenata ove Uredbe njenim dopunjavanjem, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.

3.   Komisija redovito, a barem svakih pet godina, prilagođava popis tvari koje se moraju obuhvatiti i njihovo razvrstavanje u kategorije proizvoda i kemijske grupe kako je određeno u Prilogu III. Te mjere, koje su namijenjene izmjeni sporednih elemenata ove Uredbe, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.

Članak 6.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav uspostavljen člankom 7. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, vodeći pritom računa o odredbama njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ traje tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, vodeći pritom računa o odredbama njezinog članka 8.

Članak 7.

Izvješće

Komisija svakih pet godina podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe. U tom se izvješću posebno ocjenjuju kakvoća dostavljenih podataka, kako je navedeno u članku 4., metode prikupljanja podataka, opterećenja poduzeća, gospodarskih gospodarstava i državnih uprava te upotrebljivost tih statističkih podataka u okviru Tematske strategije održivog korištenja pesticida, posebno s obzirom na ciljeve određene u članku 1. To izvješće, prema potrebi, sadrži i prijedloge namijenjene daljnjem poboljšanju kakvoće podataka i metoda prikupljanja podataka, poboljšavajući tako pokrivenost podacima i usporedivost podataka te smanjujući opterećenje poduzeća, poljoprivrednih gospodarstava i državnih uprava.

Prvo se izvješće dostavlja do 31. prosinca 2016.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednica

Å. TORSTENSSON


(1)  SL C 256, 27.10.2007., str. 86.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 12. ožujka 2008. (SL C 66 E, 20.3.2009., str. 98.), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. studenoga 2008. (SL C 38 E, 17.2.2009., str. 1.), Stajalište Europskog parlamenta od 24. travnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu), Odluka Vijeća od 16. studenoga 2009. i Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2009.

(3)  SL L 242, 10.9.2002., str. 1.

(4)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(5)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(6)  SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

(7)  SL L 309, 24.11.2009., str. 71.

(8)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

(9)  SL L 264, 25.9.2006., str. 13.

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(11)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(12)  SL L 321, 1.12.2008., str. 14.


PRILOG I.

STATISTIČKI PODACI O STAVLJANJU PESTICIDÂ NA TRŽIŠTE

Odjeljak 1.

Pokrivenost podacima

Statistički podaci obuhvaćaju tvari navedene u Prilogu III. koje su sadržane u pesticidima stavljenima na tržište u svakoj državi članici. Posebna se pozornost mora posvetiti izbjegavanju dvostrukog brojanja u slučaju rekondicioniranja proizvoda ili prijenosa odobrenja među nositeljima odobrenja.

Odjeljak 2.

Varijable

U svakoj državi članici prikuplja se količina svake tvari navedene u Prilogu III. koja je sadržana u pesticidima stavljenima na tržište.

Odjeljak 3.

Mjera za iskazivanje podataka u izvješćima

Podaci se iskazuju u kilogramima tvari.

Odjeljak 4.

Referentno razdoblje

Referentno razdoblje je kalendarska godina.

Odjeljak 5.

Prvo referentno razdoblje, učestalost i dostavljanje rezultata

1.

Prvo referentno razdoblje je druga kalendarska godina nakon 30. prosinca 2009.

2.

Nakon prvog referentnog razdoblja države članice dostavljaju podatke za svaku kalendarsku godinu. One te podatke objavljuju, posebno na internetu, u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite statističke povjerljivosti kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 223/2009, s ciljem informiranja javnosti.

3.

Podaci se dostavljaju Komisiji (Eurostatu) u roku od 12 mjeseci od kraja referentne godine.

Odjeljak 6.

Izvješće o kakvoći

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kakvoći iz članka 4., u kojem navode:

metodologiju koja je primijenjena za prikupljanje podataka,

odgovarajuće vidove kakvoće prema metodologiji koja se koristi za prikupljanje podataka,

opis procjena, zbrojeva i primijenjenih metoda izuzimanja,

To se izvješće dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od 15 mjeseci od kraja referentne godine.


PRILOG II.

STATISTIČKI PODACI O KORIŠTENJU PESTICIDÂ U POLJOPRIVREDI

Odjeljak 1.

Pokrivenost podacima

1.

Statistički podaci obuhvaćaju tvari iz Priloga III. koje su sadržane u pesticidima za svaki odabrani usjev u svakoj državi članici.

2.

Svaka država članica utvrđuje izbor usjeva koji će biti obuhvaćeni tijekom petogodišnjeg razdoblja određenog u odjeljku 5. Taj izbor mora biti takav da bude reprezentativan za usjeve koji se uzgajaju u državi članici i za tvari koje se koriste.

Pri izboru usjeva uzimaju se u obzir oni usjevi koji su najznačajnije za nacionalne akcijske planove kako je navedeno u članku 4. Direktive 2009/128/EZ.

Odjeljak 2.

Varijable

Za svaki odabrani usjev prikupljaju se sljedeće varijable:

(a)

količina svake tvari navedene u Prilogu III. koja je sadržana u pesticidima korištenima na tom usjevu, i

(b)

površina tretirana svakom tvari.

Odjeljak 3.

Mjere za iskazivanje podataka u izvješćima

1.

Količine korištenih tvari iskazuju se u kilogramima.

2.

Tretirane površine iskazuju se u hektarima.

Odjeljak 4.

Referentno razdoblje

1.

Referentno razdoblje je, u načelu, razdoblje od najviše 12 mjeseci, koje obuhvaća sve mjere poduzete za zaštitu bilja koje su izravno ili neizravno povezane s usjevom.

2.

Kao referentno razdoblje uzima se godina u kojoj je započela žetva.

Odjeljak 5.

Prvo referentno razdoblje, učestalost i dostava rezultata

1.

Za svako petogodišnje razdoblje države članice izrađuju statističke podatke o korištenju pesticida na svakom odabranom usjevu unutar referentnog razdoblja kako je određeno u odjeljku 4.

2.

Države članice mogu odabrati referentno razdoblje bilo kada unutar petogodišnjeg razdoblja. Taj se odabir može napraviti za svaki odabrani usjev zasebno.

3.

Prvo petogodišnje razdoblje započinje s prvom kalendarskom godinom nakon 30. prosinca 2009.

4.

Države članice dostavljaju podatke za svako petogodišnje razdoblje.

5.

Podaci se dostavljaju Komisiji (Eurostatu) u roku od 12 mjeseci od kraja svakog petogodišnjeg razdoblja i objavljuju se, posebno na internetu, u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite statističke povjerljivosti kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 223/2009, radi informiranja javnosti.

Odjeljak 6.

Izvješće o kakvoći

Pri dostavljanju svojih rezultata, države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kakvoći iz članka 4., u kojem navode:

metodologiju uzorkovanja,

metodologiju koja je primijenjena za prikupljanje podataka,

procjenu relativne važnosti obuhvaćenih usjeva s obzirom na ukupnu količinu korištenih pesticida,

odgovarajuće vidove kakvoće prema metodologiji koja se koristi za prikupljanje podataka,

usporedbu podataka o pesticidima koji su korišteni tijekom petogodišnjeg razdoblja i pesticidima koji su tijekom odgovarajućih pet godina stavljeni na tržište,

sažeti opis komercijalne uporabe pesticida izvan poljoprivrede, dobiven u okviru pilot studija koje mora voditi Komisija (Eurostat).


PRILOG III.

USKLAĐENO RAZVRSTAVANJE TVARI

GLAVNE SKUPINE

Oznaka

Kemijski razred

Uobičajeni nazivi tvari

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Kategorije proizvoda

 

 

Zajednička nomenklatura

 

 

Fungicidi i baktericidi

F0

 

 

 

 

Anorganski fungicidi

F1

 

 

 

 

 

F1.1

BAKARNI SPOJEVI

SVI BAKARNI SPOJEVI

 

44

 

F1.1

 

BORDOŠKA JUHA

8011-63-0

44

 

F1.1

 

BAKROV DIHIDROKSID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

BAKROV OKSIKLORID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TROBAZNI BAKROV SULFAT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

BAKROV (I) OKSID

1319-39-1

44

 

F1.1

 

OSTALE BAKROVE SOLI

 

44

 

F1.2

ANORGANSKI SUMPOR

SUMPOR

7704-34-9

18

 

F1.3

OSTALI ANORGANSKI FUNGICIDI

OSTALI ANORGANSKI FUNGICIDI

 

 

Fungicidi na osnovi karbamata i ditiokarbamata

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI NA OSNOVI KARBANILATA

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI NA OSNOVI KARBAMATA

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDI NA OSNOVI DITIOKARBAMATA

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi na osnovi benzimidazola

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI NA OSNOVI BENZIMIDAZOLA

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi na osnovi imidazola i triazola

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI NA OSNOVI KONAZOLA

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUKVINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI NA OSNOVI IMIDAZOLA

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOKSID

72459-58-6

729

Fungicidi na osnovi morfolina

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI NA OSNOVI MORFOLINA

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Ostali fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI NA OSNOVI ALIFATSKIH SPOJEVA DUŠIKA

CIMOKSANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI NA OSNOVI AMIDA

BENALAKSIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAKSIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

M-METALAKSIL

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOKSAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI NA OSNOVI ANILIDA

KARBOKSIN

5234-69-4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTSKI FUNGICIDI-BAKTERICIDI

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIOKSINI

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI NA OSNOVI AROMATSKIH SPOJEVA

KLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI NA OSNOVI DIKARBOKSIMIDA

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI NA OSNOVI DINITROANILINA

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI NA OSNOVI DINITROFENOLA

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI NA OSNOVI ORGANOFOSFORA

FOSETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI NA OSNOVI OKSAZOLA

HIMEKSAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI NA OSNOVI FENILPIROLA

FLUDIOKSONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI NA OSNOVI FTALAMIDA

KAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI NA OSNOVI PIRIMIDINA

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI NA OSNOVI KVINOLINA

KVINOKSIFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROKSIKVINOLIN SULFAT

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI NA OSNOVI KVINONA

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI NA OSNOVI STROBILURINA

AZOKSISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOKSISTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOKSIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOKSISTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI NA OSNOVI UREJE

PENCIKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NERAZVRSTANI FUNGICIDI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOJEVA KISELINA

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

OSTALI FUNGICIDI

OSTALI FUNGICIDI

 

 

Herbicidi. Sredstva za suzbijanje korova i mahovina

H0

 

 

 

 

Herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormona

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSI HERBICIDI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicidi na osnovi triazina i triazinona

H2

 

 

 

 

 

H2.1

HERBICIDI NA OSNOVI METILTIOTRIAZINA

METOPROTRIN

841-06-5

94

 

H2.2

HERBICIDI NA OSNOVI TRIAZINA

SIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

HERBICIDI NA OSNOVI TRIAZINONA

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Herbicidi na osnovi amida i anilida

H3

 

 

 

 

 

H3.1

HERBICIDI NA OSNOVI AMIDA

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOKSABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

HERBICIDI NA OSNOVI ANILIDA

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZAKLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

HERBICIDI NA OSNOVI KLOROACETANILIDA

ACETOKLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLOR

87392-12-9

607

Herbicidi na osnovi karbamata i bis-karbamata

H4

 

 

 

 

 

H4.1

HERBICIDI NA OSNOVI BIS-KARBAMATA

KLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

HERBICIDI NA OSNOVI KARBAMATA

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicidi na osnovi derivata dinitroanilina

H5

 

 

 

 

 

H5.1

HERBICIDI NA OSNOVI DINITROANILINA

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Herbicidi na osnovi derivata ureje, uracila ili sulfonil ureje

H6

 

 

 

 

 

H6.1

HERBICIDI NA OSNOVI SULFONIL UREJE

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOKSISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OKSASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

HERBICIDI NA OSNOVI URACILA

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

HERBICIDI NA OSNOVI UREJE

KLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOKSURON

19937-59-8

219

Ostali herbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

HERBICIDI NA OSNOVI ARILOKSIFENOKSI-PROPIONATA

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOKSIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOKSIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAKVIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

KVIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

KVIZALOFOP -P

94051-08-8

641

 

H7.2

HERBICIDI NA OSNOVI BENZOFURANA

ETOFUMESAT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICIDI NA OSNOVI BENZOJEVE KISELINE

KLORTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

HERBICIDI NA OSNOVI BIPIRIDILA

DIKVAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAT

4685-14-7

56

 

H7.5

HERBICIDI NA OSNOVI CIKLOHEKSANDIONA

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CIKLOKSIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

HERBICIDI NA OSNOVI DIAZINA

PIRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

HERBICIDI NA OSNOVI DIKARBOKSIMIDA

CINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

HERBICIDI NA OSNOVI DIFENIL ETERA

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OKSIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

HERBICIDI NA OSNOVI IMIDAZOLINONA

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOKS

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANSKI HERBICIDI

AMONIJEV SULFAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

HERBICIDI NA OSNOVI IZOKSAZOLA

IZOKSAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

HERBICIDI NA OSNOVI MORFAKTINA

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

HERBICIDI NA OSNOVI NITRILA

BROMOKSINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOKSINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

HERBICIDI NA OSNOVI ORGANOFOSFORNIH SPOJEVA

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

HERBICIDI NA OSNOVI FENILPIRAZOLA

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDAZINONA

KLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDINKARBOKSAMIDA

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDINKARBOKSILNIH KISELINA

KLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICIDI NA OSNOVI PIRIDILOKSI ACETATNE KISELINE

FLUROKSIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

HERBICIDI NA OSNOVI KVINOLINA

KVINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KVINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

HERBICIDI NA OSNOVI TIADIAZINA

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

HERBICIDI NA OSNOVI TIOKARBAMATA

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALAT

2303-17-5

97

 

H7.23

HERBICIDI NA OSNOVI TRIAZOLA

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

HERBICIDI NA OSNOVI TRIAZOLINONA

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

HERBICIDI NA OSNOVI TRIAZOLONA

PROPOKSIKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

HERBICIDI NA OSNOVI TRIKETONA

MEZOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

NERAZVRSTANI HERBICIDI

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROKLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KVINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OKADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

OSTALI HERBICIDI, SREDSTVA ZA SUZBIJANJE KOROVA I MAHOVINA

OSTALI HERBICIDI, SREDSTVA ZA SUZBIJANJE KOROVA I MAHOVINA

 

 

Insekticidi i akaricidi

I0

 

 

 

 

Insekticidi na osnovi piretroida

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSEKTICIDI NA OSNOVI PIRETROIDA

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROKS

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMA-CIHALOTRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Insekticidi na osnovi kloriranih ugljikovodika

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSEKTICIDI NA OSNOVI ORGANOKLORIDA

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticidi na osnovi karbamata i oksim karbamata

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSEKTICIDI NA OSNOVI OKSIM KARBAMATA

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OKSAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSEKTICIDI NA OSNOVI KARBAMATA

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOKSIKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insekticidi na osnovi organofosfata

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSEKTICIDI NA OSNOVI ORGANOFOSFORA

AZINFOS-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

KLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OKSIDEMETON-METIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOKSIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLORFON

52-68-6

68

Insekticidi na osnovi bioloških i biljnih proizvoda

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOŠKI INSEKTICIDI

AZADIRAHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINI

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Ostali insekticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDI PROIZVEDENI FERMENTACIJOM

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSEKTICIDI NA OSNOVI BENZOILUREJE

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSEKTICIDI NA OSNOVI KARBAZATA

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

I6.5

INSEKTICIDI NA OSNOVI DIAZILHIDRAZINA

METOKSIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULATORI RASTA INSEKATA

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEKSITIAZOKS

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI INSEKATA

(E,Z)-9-DODECENIL ACETAT

35148-19-7

422

 

I6.8

INSEKTICIDI NA OSNOVI NITROGVANIDINA

KLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSEKTICIDI NA OSNOVI ORGANOKOSITRENIH SPOJEVA

AZOCIKLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIHEKSATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OKSID

13356-08-6

359

 

I6.10

INSEKTICIDI NA OSNOVI OKSADIAZINA

INDOKSAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSEKTICIDI NA OSNOVI FENIL-ETERA

PIRIPROKSIFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSEKTICIDI NA OSNOVI PIRAZOLA (FENIL-)

FENPIROKSIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSEKTICIDI NA OSNOVI PIRIDINA

PIMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

INSEKTICIDI NA OSNOVI PIRIDILMETILAMINA

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSEKTICIDI NA OSNOVI SULFIT ESTERA

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

INSEKTICIDI NA OSNOVI TETRAZINA

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTICIDI NA OSNOVI TETRONSKE KISELINE

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSEKTICIDI NA OSNOVI (KARBAMOIL-) TRIAZOLA

TRIAZAMAT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSEKTICIDI NA OSNOVI UREJE

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NERAZVRSTANI INSEKTICIDI

ETOKSAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAKVIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

OSTALI INSECTICIDI-AKARICIDI

OSTALI INSECTICIDI-AKARICIDI

 

 

Moluskicidi. ukupno:

M0

 

 

 

 

Moluskicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLUSKICIDI NA OSNOVI KARBAMATA

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

OSTALI MOLUSKICIDI

ŽELJEZOV (III) FOSFAT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHID

108-62-3

62

 

M1.2

 

OSTALI MOLUSKICIDI

 

 

Regulatori rasta biljaka. ukupno:

PGR0

 

 

 

 

Fiziotropi

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOTROPI

KLORMEKVAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENILAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSIKVIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKVIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIN HIDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPEN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEKSADION-KALCIJ

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NATRIJEV 5-NITROGVAJAKOLAT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NATRIJEV O-NITROFENOLAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEKSAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

Sredstva protiv klijanja

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

SREDSTVA PROTIV KLIJANJA

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLORPROFAM

101-21-3

43

Ostali regulatori rasta biljaka

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

OSTALI REGULATORI RASTA BILJAKA

OSTALI REGULATORI RASTA BILJAKA

 

 

Ostala sredstva za zaštitu biljaka. ukupno:

ZR0

 

 

 

 

Mineralna ulja

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALNA ULJA

PETROLEJSKA ULJA

64742-55-8

29

Biljna ulja

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

BILJNO ULJE

KATRANSKA ULJA

 

30

Sredstva za sterilizaciju tla (uključujući nematicide)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METIL BROMID

METIL BROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

OSTALA SREDSTVA ZA STERILIZACIJU TLA

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1.3-DIKLOROPROPEN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NATRIJ

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

OSTALA SREDSTVA ZA STERILIZACIJU TLA

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOS

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALIL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

VARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

OSTALI RODENTICIDI

 

 

Sva ostala sredstva za zaštitu biljaka

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

OSTALA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

 

 

 

ZR5.2

OSTALA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJAKA

OSTALA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJAKA

 

 


(1)  Registarski broj iz međunarodnog registra kemikalija.

(2)  Međunarodno vijeće suradnika analitičara za pesticide.