13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

232


32009R1170


L 314/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1170/2009

od 30. studenoga 2009.

o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dodatke prehrani (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (2), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

Prilozima I. i II. Direktivi 2002/46/EZ utvrđuju se popisi vitamina i minerala te, za svakog od njih, njihovih oblika koji se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani. Potrebno je donijeti izmjene tih popisa u skladu sa zahtjevima utvrđenim u članku 4. te direktive i u skladu s postupkom iz njezinog članka 13. stavka 3.

(2)

Prilozima I. i II. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 utvrđuju se popisi vitamina i minerala te, za svakog od njih, njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani. Potrebno je donijeti izmjene tih popisa u skladu sa zahtjevima utvrđenim u članku 3. te uredbe i u skladu s postupkom iz njezinog članka 14. stavka 3.

(3)

Europska agencija za sigurnost hrane ocijenila je nove oblike vitamina i minerala. Tvari za koje je dano povoljno znanstveno mišljenje i za koje je udovoljeno zahtjevima utvrđenim u Direktivi 2002/46/EZ i Uredbi (EZ) br. 1925/2006 treba dodati u odgovarajuće popise u tim aktima.

(4)

Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim stranama i dobivene napomene su uzete u obzir.

(5)

Na temelju znanstvene ocjene Europske agencije za sigurnost hrane primjereno je uvesti specifikacije za određene vitaminske i mineralne tvari radi njihove identifikacije.

(6)

Direktivu 2002/46/EZ i Uredbu (EZ) br. 1925/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Direktivi 2002/46/EEZ zamjenjuju se tekstovima u prilogu I. i II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 1925/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U Prilogu I., riječ „Bor” se dodaje u popis u točki 2.

2.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.

(2)  SL L 404, 30.12.2006., str. 26.


PRILOG I.

„PRILOG I.

Vitamini i minerali koji se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani

1.   Vitamini

Vitamin A (μg RE)

Vitamin D (μg)

Vitamin E (mg a-TE)

Vitamin K (μg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantotenska kiselina (mg)

Vitamin B6 (mg)

Folna kiselina (μg) (1)

Vitamin B12 (μg)

Biotin (μg)

Vitamin C (mg)

2.   Minerali

Kalcij (mg)

Magnezij (mg)

Željezo (mg)

Bakar (μg)

Jod (μg)

Cink (mg)

Mangan (mg)

Natrij (mg)

Kalij (mg)

Selen (μg)

Krom (μg)

Molibden (μg)

Fluor (mg)

Klor (mg)

Fosfor (mg)

Bor (mg)

Silicij (mg)


(1)  Folna kiselina je izraz uključen u Prilog I. Direktivi Komisije 2008/100/EZ od 28. listopada 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 90/496/EEZ o označivanju hranjive vrijednosti hrane u odnosu na preporučene dnevne unose, pretvorbene faktore za izračun energetske vrijednosti i definicije u svrhu označivanja hranjive vrijednosti i obuhvaća sve oblike folata.”


PRILOG II.

„PRILOG II.

Vitaminske i mineralne tvari koje se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani

A.   Vitamini

1.   VITAMIN A

(a)

retinol

(b)

retinil-acetat

(c)

retinil-palmitat

(d)

beta-karoten

2.   VITAMIN D

(a)

kolekalciferol

(b)

ergokalciferol

3.   VITAMIN E

(a)

D-alfa-tokoferol

(b)

DL-alfa-tokoferol

(c)

D-alfa-tokoferil acetat

(d)

DL-alfa-tokoferil acetat

(e)

D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat

(f)

mješavina tokoferola (1)

(g)

tokotrienol tokoferol (2)

4.   VITAMIN K

(a)

filokinon (fitomenadion)

(b)

menakinon (3)

5.   VITAMIN B1

(a)

tiamin-hidroklorid

(b)

tiamin-mononitrat

(c)

tiamin monofosfat klorid

(d)

tiamin pirofosfat klorid

6.   VITAMIN B2

(a)

riboflavin

(b)

natrijev riboflavin-5’-fosfat

7.   NIACIN

(a)

nikotinska kiselina

(b)

nikotinamid

(c)

inositol heksanikotinat (inositol heksaniacinat)

8.   PANTOTENSKA KISELINA

(a)

kalcijev D-pantotenat

(b)

natrijev D-pantotenat

(c)

dekspantenol

(d)

pantetin

9.   VITAMIN B6

(a)

piridoksin-hidroklorid

(b)

piridoksin 5′-fosfat

(c)

piridoksal 5’-fosfat

10.   FOLAT

(a)

pteroilmonoglutaminska kiselina

(b)

kalcijev-L-metilfolat

11.   VITAMIN B12

(a)

cijanokobalamin

(b)

hidroksokobalamin

(c)

5′-deoksiadenosilkobalamin

(d)

metilkobalamin

12.   BIOTIN

(a)

D-biotin

13.   VITAMIN C

(a)

L-askorbinska kiselina

(b)

natrijev L-askorbat

(c)

kalcijev L-askorbat (4)

(d)

kalijev L-askorbat

(e)

L-askorbil 6-palmitat

(f)

magnezijev L-askorbat

(g)

cinkov L-askorbat

B.   Minerali

kalcijev acetat

kalcijev L-askorbat

kalcijev bisglicinat

kalcijev karbonat

kalcijev klorid

kalcijev citrat malat

kalcijeve soli limunske kiseline

kalcijev glukonat

kalcijev glicerofosfat

kalcijev laktat

kalcijev piruvat

kalcijeve soli ortofosforne kiseline

kalcijev sukcinat

kalcijev hidroksid

kalcijev L-lizinat

kalcijev malat

kalcijev oksid

kalcijev L-pidolat

kalcijev L-treonat

kalcijev sulfat

magnezijev acetat

magnezijev L-askorbat

magnezijev bisglicinat

magnezijev karbonat

magnezijev klorid

magnezijeve soli limunske kiseline

magnezijev glukonat

magnezijev glicerofosfat

magnezijeve soli ortofosforne kiseline

magnezijev laktat

magnezijev L-lizinat

magnezijev hidroksid

magnezijev malat

magnezijev oksid

magnezijev L-pidolat

magnezijev kalij citrat

magnezijev piruvat

magnezijev sukcinat

magnezijev sulfat

magnezijev taurat

magnezijev acetil taurat

željezov karbonat

željezov citrat

željezov amonijev citrat

željezov glukonat

željezov fumarat

željezo natrij difosfat

željezov laktat

željezov sulfat

željezov difosfat (željezov pirofosfat)

željezov saharat

elementarno željezo (reducirano karbonilom, vodikom i elektrolitički)

željezov bisglicinat

željezov L-pidolat

željezov fosfat

željezo (II) taurat

bakrov karbonat

bakrov citrat

bakrov glukonat

bakrov sulfat

bakrov L-aspartat

bakrov bisglicinat

bakar-lizin kompleks

bakar (II) oksid

natrijev jodid

natrijev jodat

kalijev jodid

kalijev jodat

cinkov acetat

cinkov L-askorbat

cinkov L-aspartat

cinkov bisglicinat

cinkov klorid

cinkov citrat

cinkov glukonat

cinkov laktat

cinkov L-lizinat

cinkov malat

cinkov mono-L-metionin sulfat

cinkov oksid

cinkov karbonat

cinkov L-pidolat

cinkov pikolinat

cinkov sulfat

manganov askorbat

manganov L-aspartat

manganov bisglicinat

manganov karbonat

manganov klorid

manganov citrat

manganov glukonat

manganov glicerofosfat

manganov pidolat

manganov sulfat

natrijev bikarbonat

natrijev karbonat

natrijev klorid

natrijev citrat

natrijev glukonat

natrijev laktat

natrijev hidroksid

natrijeve soli ortofosforne kiseline

kalijev bikarbonat

kalijev karbonat

kalijev klorid

kalijev citrat

kalijev glukonat

kalijev glicerofosfat

kalijev laktat

kalijev hidroksid

kalijev L-pidolat

kalijev malat

kalijeve soli ortofosforne kiseline

L-selenometionin

selenom obogaćeni kvasci (5)

selenova kiselina

natrijev selenat

natrijev hidrogen selenit

natrijev selenit

krom (III) klorid

krom (III) laktat trihidrat

krom nitrat

krom pikolinat

krom (III) sulfat

amonijev molibdat (molibden (VI))

kalijev molibdat (molibden (VI))

natrijev molibdat (molibden (VI))

kalcijev fluorid

kalijev fluorid

natrijev fluorid

natrijev monofluorofosfat

borna kiselina

natrijev borat

kolin-stabilna ortosilicijeva kiselina

silicijev dioksid

silicijeva kiselina (6)


(1)  Alfa-tokoferol < 20 %, beta-tokoferol < 10 %, gama-tokoferol 50–70 % i delta-tokoferol 10–30 %.

(2)  Tipična razina pojedinačnih tokoferola i tokotrienola:

115 mg/g alfa-tokoferola (101 mg/g minimum)

5 mg/g beta-tokoferola (< 1 mg/g minimum)

45 mg/g gama-tokoferola (25 mg/g minimum)

12 mg/g delta-tokoferola (3 mg/g minimum)

67 mg/g alfa-tokotrienola (30 mg/g minimum)

< 1 mg/g beta-tokotrienola (< 1 mg/g minimum)

82 mg/g gama-tokotrienola (45 mg/g minimum)

5 mg/g delta-tokotrienola (< 1 mg/g minimum).

(3)  Menakinon je uglavnom u obliku menakinona-7 i minimalni udio menakinona-6.

(4)  Može sadržavati do 2 % treonata.

(5)  Selenom obogaćeni kvasci proizvedeni iz kulture u prisutnosti natrijevog selenita kao izvora selena sadrže, u sušenom obliku stavljenom na tržište, najviše 2,5 mg Se/g. Dominantna vrsta organskog selena prisutna u kvascu je selenometionin (između 60 i 85 % ukupnog ekstrahiranog selena u proizvodu). Sadržaj drugih organskih selenovih spojeva, uključujući selenocistein, ne smije prijeći 10 % ukupnog ekstrahiranog selena. Razine anorganskog selena u pravilu ne smiju prelaziti 1 % ukupnog ekstrahiranog selena.

(6)  U obliku gela.”


PRILOG III.

„PRILOG II.

Kemijski oblici vitamina i mineralne tvari koji se mogu dodati hrani

1.   Kemijski oblici vitamina

VITAMIN A

retinol

retinil-acetate

retinil-palmitate

beta-karoten

VITAMIN D

kolekalciferol

ergokalciferol

VITAMIN E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferil acetat

DL-alfa-tokoferil acetat

D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat

VITAMIN K

filokinon (fitomenadion)

menakinon (1)

VITAMIN B1

tiamin-hidroklorid

tiamin-mononitrat

VITAMIN B2

riboflavin

natrijev riboflavin-5’-fosfat

NIACIN

nikotinska kiselina

nikotinamid

PANTOTENSKA KISELINA

kalcijev D-pantotenat

natrijev D-pantotenat

dekspantenol

VITAMIN B6

piridoksin-hidroklorid

piridoksin 5′-fosfat

piridoksin dipalmitat

FOLNA KISELINA

pteroilmonoglutaminska kiselina

kalcijev-L-metilfolat

VITAMIN B12

cijanokobalamin

hidroksokobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-askorbinska kiselina

natrijev L-askorbat

kalcijev L-askorbat

kalijev L-askorbat

L-askorbil 6-palmitat

2.   Mineralne tvari

kalcijev karbonat

kalcijev klorid

kalcijev citrat malat

kalcijeve soli limunske kiseline

kalcijev glukonat

kalcijev glicerofosfat

kalcijev laktat

kalcijeve soli ortofosforne kiseline

kalcijev hidroksid

kalcijev malat

kalcijev oksid

kalcijev sulfat

magnezijev acetat

magnezijev karbonat

magnezijev klorid

magnezijeve soli limunske kiseline

magnezijev glukonat

magnezijev glicerofosfat

magnezijeve soli ortofosforne kiseline

magnezijev laktat

magnezijev hidroksid

magnezijev oksid

magnezijev kalij citrat

magnezijev sulfat

željezov bisglicinat

željezov karbonat

željezov citrat

željezov amonijev citrat

željezov glukonat

željezov fumarat

željezo natrij difosfat

željezov laktat

željezov sulfat

željezov difosfat (željezov pirofosfat)

željezov saharat

elementarno željezo (reducirano karbonilom, vodikom i elektrolitički)

bakrov karbonat

bakrov citrat

bakrov glukonat

bakrov sulfat

kompleks lizina s bakrom

natrijev jodid

natrijev jodat

kalijev jodid

kalijev jodat

cinkov acetat

cinkov bisglicinat

cinkov klorid

cinkov citrat

cinkov glukonat

cinkov laktat

cinkov oksid

cinkov karbonat

cinkov sulfat

manganov karbonat

manganov klorid

manganov citrat

manganov glukonat

manganov glicerofosfat

manganov sulfat

natrijev bikarbonat

natrijev karbonat

natrijev citrat

natrijev glukonat

natrijev laktat

natrijev hidroksid

natrijeve soli ortofosforne kiseline

selenom obogaćeni kvasci (2)

natrijev selenat

natrijev hidrogen selenit

natrijev selenit

natrijev fluorid

kalijev fluorid

kalijev bikarbonat

kalijev karbonat

kalijev klorid

kalijev citrat

kalijev glukonat

kalijev glicerofosfat

kalijev laktat

kalijev hidroksid

kalijeve soli ortofosforne kiseline

kromov (III) klorid i njegov heksahidrat

kromov (III) sulfat i njegov heksahidrat

amonijev molibdat (molibden (VI))

natrijev molibdat (molibden (VI))

borna kiselina

natrijev borat


(1)  Menakinon je uglavnom u obliku menakinona-7 i minimalni udio menakinona-6.

(2)  Selenom obogaćeni kvasci proizvedeni iz kulture u prisutnosti natrijevog selenita kao izvora selena sadrže, u sušenom obliku stavljenom na tržište, najviše 2,5 mg Se/g. Dominantna vrsta organskog selena prisutna u kvascu je selenometionin (između 60 i 85 % ukupnog ekstrahiranog selena u proizvodu). Sadržaj drugih organskih selenovih spojeva, uključujući selenocistein, ne smije prijeći 10 % ukupnog ekstrahiranog selena. Razine anorganskog selena u pravilu ne smiju prelaziti 1 % ukupnog ekstrahiranog selena.”