03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

193


32009R1121


L 316/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.10.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1121/2009

od 29. listopada 2009.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu programa potpore za poljoprivrednike predviđenih u glavama IV. i V. navedene Uredbe

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni Uredbi (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (1), a posebno njezin članak 29. stavak 4. točka (a), članak 87. stavak 4., članak 89. stavak 2., članak 91. stavak 2., drugi podstavak članka 101. stavka 2., članak 103. stavak 1., članak 142. točke (c), (e), (q) i (s) i njezin članak 147.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 73/2009 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima te o izmjeni Uredbi (EEZ) br. 2019/93, (EZ) br. 1452/2001, (EZ) br. 1453/2001, (EZ) br. 1454/2001, (EZ) 1868/94, (EZ) br. 1251/1999, (EZ) br. 1254/1999, (EZ) br. 1673/2000, (EEZ) br. 2358/71 i (EZ) br. 2529/2001 (2). Provedbeni propisi za primjenu programa potpora iz glava IV. i IV.a Uredbe (EZ) br. 1782/2003 utvrđeni su Uredbom Komisije (EZ) br. 1973/2004 od 29. listopada 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 u pogledu programa potpore predviđenih u glavi IV. i glavi IV.a te Uredbe i korištenja zemljišta na ugaru za proizvodnju sirovina (3). Uredbu (EZ) br. 1973/2004 treba prilagoditi promjenama uvedenim Uredbom (EZ) br. 73/2009, posebno onima iz glave IV. i poglavlja 2. i 4. glave V. te Uredbe. Uredbu (EZ) br. 1973/2004 treba staviti izvan snage i zamijeniti novom uredbom zbog jasnoće i pojednostavljenja propisa.

(2)

Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje programima iz glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009, potrebno je ograničiti plaćanja koja se dodjeljuju u skladu s nekim od navedenih programa na najmanju veličinu površina („plaćanje po površini”). Najmanja se veličina površine određuje uzimajući u obzir konkretne veličine poljoprivrednih gospodarstava u nekim državama članicama ili posebne uvjete za neke proizvodnje.

(3)

Potrebno je spriječiti sjetvu površina isključivo kako bi se ispunili uvjeti za plaćanja po površini. Potrebno je točno odrediti neke uvjete u vezi sa sjetvom i uzgojem kultura, posebno proteinskih kultura i riže te voća i povrća. Potrebno je poštovati lokalne standarde kako bi se poštovala raznolikost poljoprivredne prakse unutar Zajednice.

(4)

Za sve pojedinačno obrađene parcele u navedenoj godini treba dopustiti samo jedan zahtjev za plaćanje po površini, osim u slučaju kad se potpora odnosi na proizvodnju sjemena. Plaćanja po površini mogu se dodijeliti za kulture za koje se daje potpora prema programu u sklopu strukturnih ili ekoloških politika Zajednice.

(5)

Programima potpore predviđa se da tamo gdje površina, količina ili broj životinja za koje se traži potpora prelaze gornje vrijednosti, površinu ili količinu ili broj za koje se traži potpora u toj godini treba razmjerno smanjiti. Zato je prikladno utvrditi načine i rokove za razmjenu informacija između Komisije i država članica s ciljem obavješćivanja Komisije o površinama ili količinama ili broju za koje je potpora isplaćena.

(6)

Uvjeti plaćanja i izračun plaćanja posebne potpore za rižu ne ovise samo o osnovnoj površini ili površinama utvrđenim za svaku državu članicu proizvođača u članku 75. Uredbe (EZ) br. 73/2009, nego i o mogućoj dodatnoj podjeli tih osnovnih površina na podosnovne površine i objektivnim mjerilima koje za provedbu navedenih dodatnih podjela odabire svaka država članica, od uvjeta pod kojima se obrađene parcele počinju obrađivati i najmanjoj veličini površina. Zbog toga je potrebno odrediti podrobna pravila za načine uspostave, upravljanja i obrade koji se odnose na osnovne i podosnovne površine.

(7)

Utvrđivanje mogućeg prekoračenja osnovne površine iz članka 76. Uredbe (EZ) br. 73/2009 podrazumijeva umanjenje plaćanja posebne potpore za rižu. Za određivanje načina izračuna takvog umanjenja treba utvrditi mjerila koja se uzimaju u obzir i koeficijente koji se primjenjuju.

(8)

Nastavak plaćanja posebne potpore za rižu podrazumijeva da su Komisiji dostavljene informacije u vezi s obrađivanjem osnovnih površina i podosnovnih površina. U tom smislu treba odrediti podrobne informacije koje države članice moraju dostaviti Komisiji kao i rokove za slanje takvih komunikacija.

(9)

Člancima 77. i 78. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđena je potpora za poljoprivrednike koji uzgajaju krumpir namijenjen proizvodnji krumpirovog škroba u skladu s ugovorom o uzgoju i unutar granica kvote utvrđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (4). Zbog toga je potrebno odrediti uvjete za odobrenje potpora i, kad je to prikladno, navesti unakrsne reference na postojeće odredbe u vezi sa sustavom kvota predviđenim Uredbom (EZ) br. 1234/2007.

(10)

Potrebno je utvrditi norme za slatku lupinu i testove kojima se određuje je li uzorak lupine sladak ili ne.

(11)

U nekim se regijama proteinske kulture iz agronomskih razloga uobičajeno siju pomiješane sa žitaricama. Urod dobiven na takav način uglavnom se sastoji od proteinskih kultura. U smislu odobravanja premije za proteinske kulture tako zasijane površine treba ubrojiti u površine s proteinskim kulturama.

(12)

Radi učinkovitosti i dobrog upravljanja programima potpora za orašasto voće, odobrena potpora po površini ne smije se koristiti za financiranje marginalnih nasada ili izdvojenih stabala. Stoga je potrebno odrediti najmanju veličinu parcele i najmanju gustoću sadnje za specijalizirani voćnjak.

(13)

Člankom 87. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđena je mogućnost dodjele izravne potpore za proizvodnju jedne ili više vrsta sjemena. Ta se potpora može dodijeliti samo za proizvodnju osnovnog sjemena ili certificiranog sjemena, a ti se proizvodi moraju jasno odrediti uputom na direktive o certificiranju i stavljanje na tržište sjemena: Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (5), Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (6) i Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (7).

(14)

Kako bi se omogućile provjere, osnovno i certificirano sjeme treba se proizvesti u skladu s ugovorima ili deklaracijama o uzgoju koji se dodaju jedinstvenom zahtjevu, a sjemenarne i uzgajatelji sjemena moraju biti službeno odobreni ili registrirani.

(15)

Prema Prilogu XIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009, potpore za proizvodnju plaćaju se za osnovno i certificirano sjeme sorti Cannabis sativa L. s udjelom tetrahidrokanabinola koji ne prelazi 0,2 %. Kako bi se osigurala ravnomjerna primjena pravila za dodjelu u cijeloj Zajednici, prihvatljivim sortama Cannabis sativa L. smatraju se one koje su određene kao prihvatljive za izravna plaćanja u skladu s člankom 39. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(16)

Odjeljkom 6. poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđena su posebna plaćanja za pamuk. Potrebno je utvrditi podrobna pravila za primjenu tog programa. Ta pravila moraju obuhvaćati odobrenje zemljišta prikladnih za proizvodnju pamuka i odobrenje sorti. Osim toga, potrebno je utvrditi mjerilo za određivanje „sijanja”. Najmanja gustoća sadnje na tim zemljištima, koju države članice određuju s obzirom na pedoklimatske uvjete i regionalne posebnosti, mora biti objektivno mjerilo kojim se utvrđuje je li sjetva izvedena pravilno ili ne.

(17)

Države članice moraju odobriti međustrukovne organizacije za proizvodnju pamuka na temelju objektivnih mjerila koja se odnose na veličinu i unutarnje ustrojstvo međustrukovnih organizacija. Veličina međustrukovne organizacije određuje se uzimajući u obzir zahtjev prema poduzeću za odvajanje pamukova zrna, koje je njezin član, za preuzimanje dovoljne količine neobrađenog pamuka.

(18)

Kako bi se pojednostavilo upravljanje programom potpora, proizvođač može biti član samo jedne međustrukovne organizacije. Iz istog je razloga proizvođač koji se obveže isporučiti pamuk koji je proizveo, a član je međustrukovne organizacije, dužan taj pamuk dostaviti isključivo poduzeću za odvajanje pamukova zrna koje je član iste organizacije.

(19)

Program potpora za pamuk traži od država članica da svojim proizvođačima dostave određene informacije o uzgoju pamuka, primjerice odobrene sorte, objektivna mjerila za odobrenje zemljišta i najmanju gustoću sadnje. Kako bi pravodobno obavijestila poljoprivrednike država članica te informacije treba dostaviti do utvrđenog datuma.

(20)

Odjeljcima 8. i 9. poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009 propisano je da se potpore za voće i povrće dodjeljuju samo ako je sklopljen ugovor o preradi. Stoga je prikladno zahtijevati sklapanje ugovora u vezi s predmetnim poljoprivrednim sirovinama između odobrenog prvog prerađivača, na jednoj strani, i proizvođača ili priznate organizacije proizvođača koja ga predstavlja, ili, kod prijelaznih plaćanja za voće i povrće i prijelaznog plaćanja za jagodasto voće, odobrenog prikupljača koji predstavlja proizvođača, na drugoj strani.

(21)

Kako bi se osigurala konačna prerada sirovina obuhvaćenih prijelaznim plaćanjima za voće i povrće i prijelaznim plaćanjima za jagodasto voće, čini se prikladnim uvesti sustav za odobrenje prvih prerađivača i prikupljača. Takvi bi ovlašteni subjekti morali ispunjavati minimalne zahtjeve i bili bi kažnjeni u slučaju neispunjavanja svojih obveza, u skladu s podrobnim pravilima koje trebaju donijeti nadležna tijela na nacionalnoj razini.

(22)

Kako bi na primjeren način mogle upravljati financijskim okvirom za prijelazna plaćanja za voće i povrće, države članice moraju na početku godine odrediti okvirni iznos potpora po hektaru, a prije početka razdoblja za plaćanja, konačan iznos potpore po hektaru.

(23)

Potrebno je utvrditi mjerila prihvatljivosti za premije za ovce i koze predviđene u odjeljku 10. poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a posebno za potrebne uvjete.

(24)

Člankom 101. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđa se dodjela premije proizvođačima kozjeg mesa na nekim područjima Zajednice. Stoga je potrebno odrediti dotična područja u skladu s mjerilima iz navedene odredbe.

(25)

Na temelju članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, poljoprivrednici čija se gospodarstva s najmanje 50 % površine koja se koristi u poljoprivredne svrhe nalaze na područjima s otežanim uvjetima gospodarenja mogu steći pravo na dodatnu premiju. Članak 101. stavak 2. upućuje na posebna geografska područja gdje proizvođači kozjeg mesa ispunjavaju uvjete potrebne za stjecanje prava na premiju za koze. Potrebno je donijeti odredbe kojima se poljoprivrednici koji ispunjavaju navedene uvjete obvezuju dostaviti deklaraciju kao dokaz da se najmanje polovica zemljišta koje koriste za poljoprivrednu proizvodnju nalazi na područjima s otežanim uvjetima gospodarenja ili na područjima prihvatljivim za dodjelu premije za koze.

(26)

U smislu provjere prihvatljivosti za pravilnu razinu premije za ovce, države članice trebaju sastaviti popis poljoprivrednika koji prodaju ovčje mlijeko ili proizvode od ovčjeg mlijeka.

(27)

S ciljem provedbe sustava individualnih ograničenja uvedenih člancima 104., 105. i 106. Uredbe (EZ) br. 73/2009, mogu se i dalje koristiti postojeća upravna pravila, posebno u vezi s korištenjem prava stečenih bez naknade, korištenjem uobičajenih prava uključujući najmanju uporabu, privremenim zakupom i prijenosom prava, obavješćivanjem o promjenama pojedinačne gornje granice i prijenosom prava preko nacionalnih rezervi. Neka od navedenih prava su posebne odredbe za izvanredne i opravdane okolnosti, primjerice u vezi s korištenjem prava, u slučaju malih poljoprivrednika i poljoprivrednika koji sudjeluju u ekstenzifikacijskim programima i programima prijevremenog umirovljenja te u vezi s prijenosom, pri nasljeđivanju prava na premije i kod poljoprivrednika koji za ispašu koriste isključivo zemljište u javnom ili zajedničkom vlasništvu.

(28)

Komisija je dužna nadzirati nove mjere, stoga joj države članice trebaju na primjeren način dostaviti osnovne informacije o provedbi propisa za premije.

(29)

Prema potrebi, Komisiji treba dostaviti podrobne podatke o nacionalnim pravilima u vezi s dodatnim plaćanjima i njihovom provedbom.

(30)

Odjeljkom 11. poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđena su plaćanja za govedinu i teletinu. Potrebno je utvrditi mjerila za ispunjavanje uvjeta, a posebno potrebne uvjete za ta plaćanja.

(31)

Potrebno je donijeti odredbu o izradi i izdavanju na nacionalnoj razini administrativne isprave predviđene člankom 110. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009. Kako bi uzeli u obzir posebne okolnosti uprave i kontrole u državama članicama, potrebno je dopustiti različite oblike administrativnih isprava.

(32)

Člankom 110. stavkom 3. točkom (a) i člankom 116. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđa se razdoblje obveznog držanja kao uvjet za dodjelu posebne premije i premije za klanje. Stoga je to razdoblje potrebno odrediti i kvantificirati.

(33)

Mjere za dodjelu posebne premije u vrijeme klanja moraju biti u skladu s mjerama za dodjelu premije za klanje. Treba navesti vrste dokumenata koji prate životinje do klanja, otpreme ili izvoza. Uzimajući u obzir posebnosti načina dodjele premije u vrijeme klanja, treba utvrditi dobne uvjete za volove i način obrade trupova odraslih goveda.

(34)

Potrebno je odrediti pojam krave dojilje iz članka 111. Uredbe (EZ) br. 73/2009. S tim u vezi, iste pasmine uzgajaju se u skladu odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 2342/1999 od 28. listopada 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 1254/1999 o zajedničkom uređenju tržišta govedine i teletine u pogledu programa premija (8). Osim toga, postojeći temeljni zahtjevi mogu se i dalje primjenjivati, posebno u vezi s prosječnom mliječnosti i dodatnom nacionalnom premijom.

(35)

Postojeća upravna pravila mogu se i dalje primjenjivati, posebno u vezi s pojedinačnom gornjom granicom, prijavama pojedinačne gornje granice i nacionalnih rezervi, prava stečenih bez naknade, korištenjem prava, prijenosom i privremenim zakupom prava i prijenosima kroz nacionalne rezerve.

(36)

Komisija mora na temelju dostupnih informacija odrediti koje države članice ispunjavaju uvjete za primjenu posebnog programa iz članka 115. Uredbe (EZ) br. 73/2009. Potrebno je navesti posebne mjere za dodjelu premije.

(37)

Potrebno je donijeti posebne odredbe u vezi s primjenom pravila za razdoblja, datume i vremenske rokove za razdoblje obveznog držanja.

(38)

Radi pojednostavljenja propisa, zahtjev za dodjelu potpore za životinje u sklopu integriranog sustava treba se smatrati zahtjevom za premiju za klanje, pod uvjetom da sadrži sve potrebne elemente kojima se opravdava plaćanje premije i da je životinja zaklana u istoj ili u drugoj državi članici ili je izvezena.

(39)

Potrebno je omogućiti uporabu računalne baze podataka iz Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uspostavi sustava za identifikaciju i registraciju goveda i o označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (9) radi lakšeg upravljanja premijom za klanje, pod uvjetom da dotična država članica smatra kako baza podataka daje primjerena jamstva glede točnosti podataka koje sadrži za potrebe plaćanja premija.

(40)

Premija za klanje teladi podložna je ograničenju najveće težine. Zato je potrebno utvrditi standardiziranu obradu trupova na koje se ta najveća težina odnosi.

(41)

Kako bi se osiguralo da poljoprivrednici što prije dobiju plaćanja, potrebno je donijeti odredbu o plaćanju predujama. Međutim, s obzirom na primjenu nacionalnih i regionalnih gornjih granica, potrebno je poduzeti mjere kojima se osigurava da iznos akontacije ne prelazi iznos konačnog plaćanja. Stoga je potrebno donijeti odredbu kojom se državama članicama dopušta smanjiti postotak akontacije za programe premija podložne navedenim gornjim granicama.

(42)

Potrebno je utvrditi datum za određivanje elemenata koji se uzimaju u obzir kod primjene programa za posebnu premiju i programa premija za krave dojilje. Kako bi se osiguralo pouzdano i dosljedno upravljanje, u pravilu bi taj datum trebao biti datum podnošenja zahtjeva. Međutim, u vezi s posebnom premijom koja se plaća za klanje, potrebno je odrediti posebna pravila kako bi se spriječio prijenos iz jedne godine u drugu s ciljem dobivanja više premije. U vezi s premijom za klanje, datum klanja ili izvoza primjereniji je pokazatelj jesu li navedeni postupci stvarno izvršeni.

(43)

U skladu s trećim podstavkom članka 124. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i kako bi se izbjeglo upravljanje velikim brojem zahtjeva, što bi za posljedicu imalo vrlo niska plaćanja po gospodarstvu, Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Slovačka su zatražile odobrenje da za najmanju veličinu prihvatljive površine po gospodarstvu odrede razinu koja je viša od 0,3 ha.

(44)

Nove države članice, u smislu članka 2. točke (g) Uredbe (EZ) br. 73/2009, koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini, procijenile su dio svoje poljoprivredne površine u uporabi koji je na dan 30. lipnja 2003. držan u dobrom poljoprivrednom stanju i predložile da se prilagodi u skladu s najmanjom veličinom prihvatljive površine po gospodarstvu.

(45)

Člankom 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđa se mogućnost u novim državama članicama, uz odobrenje Komisije, dopune neposredne potpore isplaćene poljoprivrednicima. Potrebno je utvrditi opće načine provedbe navedene mogućnosti.

(46)

Uzimajući u obzir posebne odredbe o potporama za energetske usjeve predviđene u poglavlju 5. i program za zemljište na ugaru predviđen u poglavlju 10. glave IV. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, posebno za višegodišnje nasade, a kako bi se poljoprivrednici i prerađivači oslobodili nepotrebnih upravnih opterećenja nakon ukidanja te potpore, primjereno je utvrditi prijelazna pravila za neometano ukidanje potpore i oslobađanja jamstava koje su položili prikupljači i prerađivači.

(47)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju podrobna pravila za provedbu sljedećih programa potpora iz poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009:

(a)

posebno plaćanje za rižu iz njezinog odjeljka 1.;

(b)

potpora za uzgajatelje škrobnog krumpira iz njezinog odjeljka 2.;

(c)

premija za proteinske kulture iz njezinog odjeljka 3.;

(d)

plaćanje po površini za orašasto voće iz njezinog odjeljka 4.;

(e)

potpora za sjeme iz njezinog odjeljka 5.;

(f)

posebno plaćanje za pamuk iz njezinog odjeljka 6.;

(g)

prijelazna plaćanja za voće i povrće i prijelazno plaćanje za jagodasto voće iz njezinih odjeljaka 8. i 9.;

(h)

premije za sektor ovčjeg i kozjeg mesa iz njezinog odjeljka 10.;

(i)

plaćanja za govedinu i teletinu iz njezinog odjeljka 11.

2.   Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu sljedećih programa potpora iz glave V. Uredbe (EZ) br. 73/2009:

(a)

program jedinstvenih plaćanja po površini, (SAPS), iz njezinog poglavlja 2.;

(b)

dopunska nacionalna izravna plaćanja iz njezinog poglavlja 4.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009 (10) i članka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1122/2009 (11).

Posebno, definicija kultura kratkih ophodnji iz članka 2. točke (n) Uredbe (EZ) br. 1120/2009 koristi se mutatis mutandis u vezi sa SAPS-om.

Članak 3.

Kumuliranje plaćanja po površini

U određenoj godini dopušteno je za svaku obrađenu parcelu podnijeti samo jedan zahtjev za plaćanje po površini iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

Članak 4.

Obavještavanje o zahtjevima poljoprivrednika i plaćanjima

1.   Države članice dostavljaju Komisiji sljedeće podatke, elektroničkim putem na obrascu koji im na raspolaganje stavlja Komisija:

(a)

najkasnije do 1. rujna dotične godine:

i.

ukupnu površinu za koju se zahtijeva potpora u sljedećim slučajevima:

plaćanje posebne potpore za rižu iz članka 73. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

premije za proteinske kulture iz članka 79. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

plaćanje po površini za orašasto voće iz članka 82. Uredbe (EZ) br. 73/2009, po kategorijama stabala s orašastim plodovima,

plaćanje posebne potpore za pamuk iz članka 88. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

program jedinstvenih plaćanja po površini, (SAPS), iz članka 122. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

ii.

ukupan broj zahtjeva u slučaju premija za ovce i koze iz članka 99. Uredbe (EZ) br. 73/2009, po vrsti ženke i vrsti premije;

(b)

najkasnije do 15. listopada dotične godine, ukupnu određenu površinu u slučaju premije za proteinske kulture iz članka 79. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(c)

najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine:

i.

ukupnu određenu površinu korištenu za izračun koeficijenta umanjenja u sljedećim slučajevima:

plaćanje posebne potpore za rižu iz članka 73. Uredbe (EZ) br. 73/2009, raščlanjeno prema osnovnoj i podosnovnoj površini,

plaćanja po površini za orašasto voće iz članka 82. Uredbe (EZ) br. 73/2009, po kategorijama stabala orašastog voća,

plaćanje posebne potpore za pamuk iz članka 88. Uredbe (EZ) br. 73/2009,

program jedinstvenih plaćanja po površini, (SAPS), iz članka 122. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

ii.

ukupan broj muških goveda za koja su podneseni zahtjevi za posebnu premiju iz članka 110. Uredbe (EZ) br. 73/2009, raščlanjeno po dobnim skupinama i vrsti životinje (bik ili vol);

iii.

ukupan broj krava za koje su podneseni zahtjevi za premiju za krave dojilje iz članka 111. Uredbe (EZ) br. 73/2009, raščlanjeno po programima iz članka 111. stavka 2. točaka (a) i (b);

(d)

najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine, ukupan broj životinja za koje su podneseni zahtjevi za premiju za klanje iz članka 116. Uredbe (EZ) br. 73/2009, raščlanjeno po vrsti životinja, (telad, odrasle životinje), s naznakom da su životinje bile zaklane ili izvezene;

(e)

najkasnije do 31. srpnja sljedeće godine, ukupnu količinu za koju je potpora stvarno isplaćena, u slučaju potpora za sjeme iz članka 87. Uredbe (EZ) br. 73/2009, po sortama sjemena iz Priloga XIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

2.   U obavijestima iz stavka 1. površine se izražavaju u hektarima na dva decimalna mjesta; količine se izražavaju u tonama na tri decimalna mjesta.

3.   Kad se promijene podaci zahtijevani u stavku 1., posebno kao posljedica pregleda, ispravaka ili preciziranja prijašnjih podatka, ažurirani podaci se dostavljaju Komisiji u roku od jednog mjeseca od promjene.

GLAVA II.

POSEBNA PRAVILA U VEZI S GLAVOM IV. UREDBE (EZ) br. 73/2009

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 5.

Posebni zahtjevi za najmanje površine i sijanje i uzgoj

1.   Posebno plaćanje za rižu, premija za proteinske kulture, potpora za sjeme i plaćanja za voće i povrće iz članka 1. stavka 1. točaka (a), (c), (e) i (g) dodjeljuju se isključivo za površine, za svaku vrstu kulture, koje su predmetom zahtjeva za potporu za površinu od najmanje 0,3 hektara. Osim toga, svaka obrađena parcela prelazi najmanju veličinu koju je odredila država članica u skladu s ograničenjima iz članka 13. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

U slučaju Malte, izravna plaćanja iz članka 1. stavka 1. točaka (a), (c), (e) i (g) dodjeljuju se isključivo za površine, za svaku vrstu kulture, koje su predmetom zahtjeva za površinu od najmanje 0,1 hektara, pri čemu svaka obrađena parcela prelazi najmanju veličinu koju je odredila država članica u skladu s ograničenjima iz članka 13. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

U slučaju Grčke, prijelazna plaćanja za voće i povrće iz članka 1. stavka 1. točke (g) dodjeljuju se isključivo za površine, za sve vrste kultura, koje su predmetom zahtjeva za površinu od najmanje 0,1 hektara, pri čemu svaka obrađena parcela prelazi najmanju veličinu koju je odredila država članica u skladu s ograničenjima iz članka 13. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

U slučaju Bugarske, Latvije, Mađarske i Poljske, plaćanja za jagodasto voće iz članka 1. stavka 1. točke (g) dodjeljuju se isključivo za površine, za sve vrste kultura, koje su predmetom zahtjeva za površinu od najmanje 0,1 hektara, pri čemu svaka obrađena parcela prelazi najmanju veličinu koju je odredila država članica u skladu s ograničenjima iz članka 13. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

2.   Najmanja veličina prihvatljive parcele za plaćanje po površini iz članka 1. stavka 1. točke (d), iznosi 0,10 hektara. Međutim, na temelju objektivnih mjerila i uzimajući u obzir posebna obilježja dotičnih površina, države članice mogu povećati najmanju veličinu parcele.

3.   Posebno plaćanje za rižu, premija za proteinske kulture i plaćanja za voće i povrće iz članka 1. stavka 1. točaka (a), (c) i (g) dodjeljuju se isključivo za površine koje su u potpunosti zasijane ili zasađene i na kojima su ispunjeni svi uvjeti uobičajenog načina uzgoja u skladu s lokalnim normama.

Članak 6.

Koeficijenti umanjenja

Koeficijent umanjenja površina u slučajevima predviđenim člankom 76., člankom 81. stavkom 2. i člankom 84. Uredbe (EZ) br. 73/2009 određuje se prije dodjele plaćanja poljoprivrednicima, a najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine na temelju podataka dostavljenih u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama (b) i (c) ove uredbe.

POGLAVLJE 2.

Posebno plaćanje za rižu

Članak 7.

Datumi za sijanje

Za stjecanje prava na plaćanje posebne potpore za rižu navedene površine moraju se zasijati najkasnije do:

(a)

30. lipnja prije dotične žetve za Francusku, Italiju, Portugal i Španjolsku;

(b)

31. svibnja za druge države članice proizvođače iz članka 74. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 8.

Koeficijent umanjenja

Koeficijent umanjenja plaćanja posebne potpore za rižu iz članka 76. Uredbe (EZ) br. 73/2009 izračunava se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Obavještavanje

Države članice mogu svake godine revidirati podjelu svoje(-ih) osnovne(-ih) površine(-a), utvrđene(-ih) člankom 75. Uredbe (EZ) br. 73/2009, na podosnovne površine i objektivna mjerila na kojima se takve podjele temelje. O tome će obavijestiti Komisiju najkasnije do 15. svibnja prije dotične žetve.

POGLAVLJE 3.

Potpora za uzgajatelje škrobnog krumpira

Članak 10.

Prihvatljivost

Potpora za škrobni krumpir iz članka 77. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dodjeljuje se za krumpir obuhvaćen ugovorom o preradi kako je predviđeno člankom 3. Uredbe Komisije 571/2009 (12), na temelju neto težine krumpira koja se određuje jednom od metoda opisanih u Prilogu I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2235/2003 (13) i udjela škroba isporučenog krumpira u skladu sa stopama utvrđenim u Prilogu II. navedene Uredbe.

Potpora za škrobni krumpir se ne dodjeljuje za krumpir s udjelom škroba nižim od 13 %, osim kad se primjenjuje drugi podstavak članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 571/2009.

Članak 11.

Najniža cijena

Potpora za škrobni krumpir uvjetovana je dostavljanjem dokaza o tome da je u trenutku isporuke u tvornicu plaćena cijena koja nije niža od cijene iz članka 95.a stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, u skladu sa stopama utvrđenim u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 2235/2003.

Primjenjuje se članak 10. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 571/2009.

Članak 12.

Plaćanje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 29. Uredbe (EZ) br. 73/2009, potporu za krumpirov škrob isplaćuje svakom poljoprivredniku ona država članica na čijem se državnom području nalazi gospodarstvo koje isporučuje krumpir za proizvodnju krumpirovog škroba, nakon što su sve njegove količine za tržišnu godinu isporučene tvrtkama za proizvodnju škroba u roku od četiri mjeseca od datuma kada je dostavljen dokaz iz članka 11. ovoj Uredbi i kada su ispunjeni uvjeti iz članka 10. ovoj Uredbi.

2.   Države članice mogu isplaćivati akontacije od 1. prosinca tržišne godine na temelju različitih dijelova količina škrobnog krumpira po poljoprivredniku isporučenih tvrtkama za proizvodnju škroba za navedenu tržišnu godinu. Sve akontacije isplaćuju se za količinu isporučenog škrobnog krumpira za koju je dostavljen dokaz iz članka 11. i ispunjeni uvjeti iz članka 10.

POGLAVLJE 4.

Premija za proteinske kulture

Članak 13.

Slatka lupina

U smislu premije za proteinske kulture iz odjeljka 3. poglavlja 1. glave IV. Uredbe (EZ) br. 73/2009, „slatka lupina” označava one sorte lupina koje daju sjeme u kojem postotni udjel gorkog sjemena nije veći od 5 %. Udjel gorkog sjemena se izračunava u skladu s testom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 14.

Mješavina žitarica i proteinskih kultura

U regijama gdje se proteinske kulture uobičajeno siju zajedno sa žitaricama, premija za proteinske kulture plaća se na zahtjev podnositelja pod uvjetom da nadležnim tijelima dotične države članice dokaže da u toj mješavini prevladavaju proteinske kulture.

POGLAVLJE 5.

Plaćanje po površini za orašasto voće

Članak 15.

Uvjeti za plaćanje potpore Zajednice

1.   Za plaćanje po površini iz članka 82. Uredbe (EZ) br. 73/2009 prihvatljive su isključivo parcele zasađene stablima orašara koje ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. i 3. navedenog članka na dan određen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Kad je parcela zasađena različitim vrstama stabala orašara i potpora se razlikuje s obzirom na vrstu, prihvatljivost za dobivanje potpora ovisi o ispunjavanju zahtjeva o broju stabala po hektaru utvrđenom u stavku 2. ovog članka, za najmanje jednu vrstu orašara.

2.   Broj stabala orašara po hektaru ne smije biti manji od:

i.

125 za lješnjake;

ii.

50 za bademe;

iii.

50 za orahe;

iv.

50 za pistacije;

v.

30 za rogač.

Međutim, na temelju objektivnih mjerila i uzimajući u obzir posebna obilježja dotične proizvodnje države članice mogu odrediti veću gustoću sadnje.

3.   U slučajevima navedenim u drugom podstavku stavka 1., razina potpore koja se dodjeljuje je razina koja odgovara vrsti za koju su ispunjeni uvjeti prihvatljivosti i za koju je iznos najviši.

Članak 16.

Uvjeti prihvatljivosti za nacionalne potpore

Članak 15. ovoj Uredbi primjenjuje se na nacionalnu potporu iz članaka 86. i 120. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Ne dovodeći u pitanje članak 86. Uredbe (EZ) br. 73/2009, država članica može uvesti dodatna mjerila prihvatljivosti pod uvjetom da su ta mjerila u skladu s ekološkim, ruralnim, socijalnim i ekonomskim ciljevima programa potpore i ne uvode diskriminaciju između proizvođača. Države članice određuju potrebne postupke kojima se provjerava da poljoprivrednici poštuju navedena mjerila prihvatljivosti.

Članak 17.

Obavještavanje

1.   Države članice Komisiji dostavljaju sljedeće podatke, u svakom slučaju prije datuma za podnošenje zahtjeva koji određuju države članice u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1122/2009, a najkasnije do:

(a)

31. ožujka, više razine gustoće i mjerila iz članka 15. stavka 2. ovoj Uredbi i dodatna mjerila iz članka 16. ovoj Uredbi;

(b)

15. svibnja, kada država članica razlikuje potporu u skladu s člankom 82. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, visinu plaćanja po površini po proizvodu i/ili izmijenjene nacionalno zajamčene površine („NZP”).

2.   Svaka izmjena podataka koji se dostavljaju Komisiji u skladu sa stavkom 1. primjenjuje se od sljedeće godine, a dotična ih država članica dostavlja Komisiji zajedno s objektivnim mjerilima koja opravdavaju takvu izmjenu.

POGLAVLJE 6.

Potpora za sjeme

Članak 18.

Certificiranje sjemena

Potpora za sjeme iz članka 87. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dodjeljuje se za proizvodnju osnovnog i službeno certificiranog sjemena kako se definira Direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 2002/57/EZ i usklađenog s normama i uvjetima utvrđenim u navedenim direktivama, u skladu s člancima 19. do 23. ovoj Uredbi.

Članak 19.

Proizvodnja sjemena

1.   Sjeme se proizvodi:

(a)

u skladu s ugovorom o proizvodnji sklopljenom između sjemenarne ili uzgajatelja i proizvođača sjemena;

(b)

ili izravno, od strane sjemenarne ili uzgajatelja; takva se proizvodnja potvrđuje deklaracijom o proizvodnji.

2.   Sjemenarne i uzgajatelje iz stavka 1. odobravaju ili registriraju države članice. Odobrenje ili registracija od strane države članice valjano je u cijeloj Zajednice.

3.   Sjemenarna ili uzgajatelj koji proizvodi ili ima proizvodnju sjemena u državi članici koja nije država u kojoj je izdano odobrenje ili registracija iz stavka 2., dužan je nadležnim tijelima te druge države, na njihov zahtjev, dostaviti sve podatke potrebne za provjeru prava na potporu.

Članak 20.

Teritorijalna prihvatljivost

Svaka država članica dodjeljuje potporu za sjeme isključivo za sjeme proizvedeno na njezinom državnom području u kalendarskoj godini u kojoj započinje tržišna godina za koju je određena potpora.

Potpora se dodjeljuje svim uzgajateljima sjemena, pod uvjetima koji osiguravaju jednako postupanje prema korisnicima potpore bez obzira na mjesto poslovnog nastana u Zajednici.

Članak 21.

Stavljanje sjemena na tržište

Potpora se dodjeljuje isključivo pod uvjetom da je primatelj potpore sjeme stvarno stavljao na tržište s namjenom sjetve, najkasnije do 15. lipnja godine nakon posljednje žetve. „Stavljati na tržište” znači imati raspoloživo ili na skladištu, izložiti ili nuditi na prodaju, prodavati ili dostavljati drugim osobama.

Članak 22.

Akontacije

Države članice mogu dodijeliti akontacije uzgajateljima sjemena od 1. prosinca u godini za koju se dodjeljuje potpora. Takva su plaćanja razmjerna količini sjemena za sjetvu koja je već komercijalizirana u smislu članka 21. pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti iz ovog poglavlja.

Članak 23.

Sorte konoplje

Sorte konoplje (Cannabis sativa L.) prihvatljive za potporu u skladu s člankom 87. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 su one koje se navode u članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009.

POGLAVLJE 7.

Posebno plaćanje za pamuk

Članak 24.

Odobrenje poljoprivrednih zemljišta za proizvodnju pamuka

Države članice utvrđuju objektivna mjerila na temelju kojih se odobravaju zemljišta za posebno plaćanje za pamuk iz članka 88. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Mjerila se temelje na jednom ili više sljedećih elemenata:

(a)

poljoprivreda regija za koja je proizvodnja pamuka značajna;

(b)

pedoklimatski uvjeti dotičnih površina;

(c)

upravljanje vodama za navodnjavanje;

(d)

ekološki prihvatljivi sustavi plodoreda i metode uzgoja.

Članak 25.

Odobrenje sorti za sjetvu

Države članice odobravaju sorte upisane u „Zajednički katalog sorti poljoprivrednih biljnih vrsta” prilagođene potrebama tržišta.

Članak 26.

Uvjeti prihvatljivosti

Sjetva površina iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 vrši se tako da se osigura najmanja gustoća sadnje koju propisuje država članica s obzirom na pedoklimatske uvjete i, prema potrebi, regionalne posebnosti.

Članak 27.

Poljoprivredne prakse

Države su članice ovlaštene utvrditi posebna pravila za poljoprivredne prakse potrebne za održavanje i žetvu usjeva pod normalnim uvjetima uzgoja.

Članak 28.

Odobravanje međustrukovnih organizacija

1.   Svake godine prije 31. prosinca, države članice odobravaju za sljedeću godine sve međustrukovne organizacije za proizvodnju pamuka koje su za to podnijele zahtjev i koje:

(a)

pokrivaju ukupnu površinu od najmanje 4 000 hektara, što utvrđuje država članica, ispunjavaju mjerila za odobrenje iz članka 24. i uključuju najmanje jedno poduzeće za odvajanje pamukova zrna;

(b)

su usvojile interne operativne propise, posebno za članske uvjete i članarine u skladu s nacionalnim propisima i propisima Zajednice.

2.   Kad se utvrdi da odobrena međustrukovna organizacija ne ispunjava mjerila za odobrenje iz stavka 1., države članice oduzimaju odobrenje, osim ako se neispunjavanje dotičnih mjerila ne otkloni u razumnom roku. Kad se namjerava oduzeti odobrenje, države članice o tome obavješćuju odobrenu međustrukovnu organizaciju i navode razloge za oduzimanje. Države članice omogućit će međustrukovnoj organizaciji da u određenom roku podnesu svoje primjedbe. U slučaju oduzimanja države članice predviđaju primjenu primjerenih sankcija.

Poljoprivrednici koji su članovi odobrene međustrukovne organizacije kojoj je odobrenje oduzeto u skladu s prvim podstavkom ovog stavka gube pravo na povećanje potpore iz članka 92. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 29.

Obveze proizvođača

1.   Isti proizvođač može biti član samo jedne međustrukovne organizacije.

2.   Proizvođač koji je član jedne međustrukovne organizacije mora proizvedeni pamuk dostaviti poduzeću za odvajanje pamukova zrna koje pripada istoj organizaciji.

3.   Sudjelovanje proizvođača u odobrenoj međustrukovnoj organizaciji mora proizlaziti iz dobrovoljnog članstva.

Članak 30.

Obavijesti proizvođačima

1.   Prije 31. siječnja dotične godine države članice obavješćuju uzgajatelje pamuka o:

(a)

odobrenim sortama; međutim, o sortama odobrenim u skladu s člankom 25. nakon tog datuma, uzgajatelji se moraju obavijestiti prije 15. ožujka iste godine;

(b)

mjerilima za odobrenje zemljišta;

(c)

najmanjoj gustoći biljaka pamuka iz članka 26.;

(d)

obveznim poljoprivrednim praksama.

2.   U slučaju oduzimanja odobrenja za određenu sortu, države članice o tom obavješćuju uzgajatelje najkasnije do 31. siječnja za sjetvu u sljedećoj godini.

POGLAVLJE 8.

Prijelazna plaćanja za voće i povrće i prijelazno plaćanje za jagodasto voće

Članak 31.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja:

(a)

„podnositelj zahtjeva” znači svaki poljoprivrednik koji obrađuje površinu iz članaka 96. i 98. Uredbe (EZ) br. 73/2009 s ciljem dobivanja potpora iz navedenih članaka;

(b)

„potpora” znači prijelazno plaćanje za voće i povrće iz članka 96. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili prijelazno plaćanje za jagodasto voće iz članka 98. navedene Uredbe;

(c)

„prvi prerađivač” znači svaki korisnik poljoprivrednih sirovina iz članaka 96. i 98. Uredbe (EZ) br. 73/2009 koji vrši prvu preradu navedenih sirovina s ciljem dobivanja jednog ili više proizvoda iz članka 1. stavka 1. točke (j) Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

(d)

„prikupljač” znači svaka osoba koja je sklopila ugovor s podnositeljem zahtjeva u smislu točke (a) i koja o vlastitom trošku kupuje najmanje jedan od proizvoda iz četvrtog podstavka članka 54. stavka (2) ili članka 98. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(e)

„priznata organizacija proizvođača” znači svaki pravni subjekt ili jasno određen dio pravnog subjekta koji ispunjava zahtjeve iz članka 122., članka 125.a stavka 1. i članka 125.b stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007, koji priznaju navedena država članica u skladu s člankom 125.b navedene Uredbe i priznate skupine proizvođača u skladu s člancima 125.e i 103.a navedene Uredbe.

Članak 32.

Ugovor

1.   Ne dovodeći u pitanje da države članice primijene mogućnost predviđenu člankom 97. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ugovor za preradu iz članka 97. stavka 3. i članka 98. stavka 2. navedene Uredbe sklapa se između odobrenog prvog prerađivača u smislu članka 33., na jednoj strani, i podnositelja zahtjeva ili priznate organizacije proizvođača koja ga predstavlja ili odobrenog prikupljača u smislu članka 33., koji predstavlja podnositelja zahtjeva, na drugoj strani.

Kad priznata organizacija proizvođača također djeluje kao odobren prvi prerađivač, ugovor se može sklopiti u obliku obveze o isporuci.

2.   Ugovorom ili obvezom o isporuci određuju se barem sljedeći elementi:

(a)

imena i adrese ugovornih stranaka ili stranaka s obvezom o isporuci;

(b)

dotične vrste i površina zasađena svakom vrstom;

(c)

prema potrebi, jamstvo podnositelja zahtjeva da će prvom prerađivaču dostaviti ukupnu proizvedenu količinu ili najmanje količine koje odrede države članice.

Kad se ugovor sklapa između odobrenog prvog prerađivača i priznate organizacije proizvođača ili odobrenog prikupljača, koji predstavlja podnositelja zahtjeva, u ugovoru se također navode imena i adrese dotičnih podnositelja zahtjeva iz točke (a) te vrste i zasijane površine iz točke (b), za svakog dotičnog podnositelja zahtjeva.

Članak 33.

Odobravanje prvih prerađivača i prikupljača

1.   U smislu ovog poglavlja države članice uvode sustav za odobravanje prvih prerađivača i prikupljača na svojem državnom području. One posebno utvrđuju uvjete za odobravanje kojima se osigurava najmanje sljedeće:

(a)

da odobreni prvi prerađivači i prikupljači imaju upravne sposobnosti za upravljanje ugovorima iz članka 32.;

(b)

da odobreni prvi prerađivači imaju primjerene proizvodne sposobnosti.

2.   Države članice utvrđuju postupak za kontrolu odobravanja.

3.   Odobrenja izdana u skladu s Uredbama Vijeća (EZ) br. 2201/96 (14), (EZ) br. 2202/96 (15) i (EZ) br. 1234/2007 ostaju na snazi u smislu ovog poglavlja.

4.   Kad se utvrdi da odobreni prvi prerađivač ili prikupljač ne ispunjava obveze iz ovog poglavlja ili nacionalnih propisa usvojenih na temelju navedenog poglavlja, ili kad odobreni prvi prerađivač ili prikupljač ne prihvati ili ne omogući preglede koje vrše nadležna tijela u skladu s Uredbom (EZ) br. 1122/2009, države članice određuju primjerene kazne. Visina kazni izračunava se uzimajući u obzir težinu prekršaja.

5.   Države članice objavljuju popis odobrenih prvih prerađivača i prikupljača najmanje dva mjeseca prije datuma utvrđenog u skladu s člankom 11. stavkom 2. ili člankom 13. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Članak 34.

Visina potpora za prijelazna plaćanja za voće i povrće

1.   U skladu s člankom 97. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, države članice određuju i objavljuju okviran iznos potpora po hektaru najkasnije do 15. ožujka godine za koju se traži potpora.

2.   U skladu s člankom 97. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 države članice određuju konačan iznos potpore po hektaru na temelju utvrđene površine.

POGLAVLJE 9.

Premije za sektor ovčjeg i kozjeg mesa

Odjeljak 1.

Zahtjevi za potporu i plaćanja

Članak 35.

Zahtjevi za potporu i razdoblje obveznog držanja

1.   Osim zahtjeva u sklopu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava iz poglavlja 4. glave II. Uredbe (EZ) br. 73/2009, („integrirani sustav”), poljoprivrednici u svojim zahtjevima za premije za ovce i koze i za dodatne premije navode stavljaju li na tržište ovčje mlijeko ili mliječne proizvode od ovčjeg mlijeka u godini za koju se traži premija.

2.   Zahtjevi za premije za ovce i koze i za dodatne premije podnose se nadležnim tijelima u jedinstvenom razdoblju koje određuje dotična država članica, a koje počinje najranije 1. studenog prije početka godine za koju se podnose zahtjevi i završava najkasnije 30. travnja nakon početka godine za koju se podnosi zahtjev.

3.   Razdoblje iz članka 103. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, tijekom kojeg se poljoprivrednik obvezuje na svojem gospodarstvu držati određen broj ovaca i/ili koza za koje se podnosi zahtjev za premiju, („razdoblje obveznog držanja”), iznosi 100 dana, a započinje prvim danom nakon zadnjeg dana razdoblja za podnošenje zahtjeva iz stavka 2.

Članak 36.

Područja prihvatljiva za premije za koze

Mjerila iz članka 101. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ispunjavaju područja navedena u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Međutim, države članice redovito provjeravaju ispunjavaju li se navedena mjerila i dalje na svim područjima koja su navedena u Prilogu III., a nalaze se na njihovom državnom području. Nakon vrednovanja, države članice obavješćuju Komisiju o mogućoj potrebi izmjene Priloga III. prije 31. srpnja u godini koja prethodi godini za koju se ta izmjena primjenjuje. U obavijesti se posebno navode područja, ili dijelovi područja, popisana u Prilogu III. koja više ne ispunjavaju mjerila iz članka 101. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, te moguća područja koja ispunjavaju navedena mjerila, ali još nisu navedena u Prilogu III. ovoj Uredbi. Države članice dostavljaju Komisiji podrobno obrazloženje svojeg prijedloga u vezi s tim potencijalno novim područjima.

Članak 37.

Zahtjev za dodatnu premiju i za premiju za koze

1.   Kako bi iskoristio dodatnu premiju ili premiju za koze, poljoprivrednik čije se gospodarstvo površinom koja se koristi za poljoprivredne svrhe većom od 50 %, ali manjom od 100 % nalazi na područjima iz članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili na područjima iz Priloga III. ovoj Uredbi, podnosi izjavu ili izjave u kojima se navodi lokacija njegovog zemljišta, u skladu sa stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Poljoprivrednik koji je svake godine dužan predati izjavu o ukupnoj korištenoj poljoprivrednoj površini svojega gospodarstva zajedno sa zahtjevom za potporu, kako je predviđeno člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, u toj izjavi navodi one parcele koje se koriste u poljoprivredne svrhe, a nalaze se na područjima iz članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili, prema potrebi, na područjima iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Poljoprivrednik koji nije dužan predati izjavu iz prvog stavka svake godine predaje posebnu izjavu u kojoj koristi, prema potrebi, sustav za utvrđivanje poljoprivrednih parcela u sklopu integriranog sustava.

U toj se posebnoj izjavi navode lokacija ukupnog zemljišta koje poljoprivrednik ima u vlasništvu, unajmljuje ili koristi na temelju bilo kojeg sporazuma, površinu tog zemljišta i podroban opis parcela koje se koriste u poljoprivredne svrhe, a nalaze se na područjima iz članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili, prema potrebi, na područjima iz Priloga III. ovoj Uredbi. Države članice mogu propisati da se posebna izjava prilaže zahtjevu za premiju za ovce i/ili koze. Države članice također mogu zahtijevati da se posebna izjava predaje putem obrasca „zahtjeva za jedinstveno plaćanje”.

3.   Nadležno nacionalno tijelo može zahtijevati predočenje vlasničke isprave, ugovora o najmu ili pisanog sporazuma između poljoprivrednika, a prema potrebi i potvrde tijela lokalne ili regionalne uprave koje je dotičnom poljoprivredniku stavilo na raspolaganje zemljište za poljoprivredne svrhe. U potvrdi se navodi površina zemljišta dodijeljena proizvođaču i parcele koje se nalaze na područjima iz članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili, prema potrebi, na područjima iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 38.

Poljoprivrednici koji sezonski premještaju životinje

1.   U zahtjevima za premije koje podnose poljoprivrednici čija gospodarstva imaju službeno sjedište na jednom od zemljopisnih područja iz članka 102. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 i koji se žele kvalificirati za dodatnu premiju, navodi se sljedeće:

(a)

mjesto ili mjesta na kojima se vrši sezonsko premještanje životinja za tekuću godinu;

(b)

razdoblje od najmanje 90 dana iz članka 102. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009, utvrđeno za tekuću godinu.

2.   Zahtjevima za premije poljoprivrednika iz stavka 1. prilaže se dokumentacija kojom se potvrđuje da je stvarno izvršeno sezonsko premještanje životinja, osim u slučaju više sile ili u slučaju opravdanih prirodnih okolnosti koje su negativno djelovale na život stada, tijekom posljednje dvije godine i posebno potvrda tijela lokalne ili regionalne uprave na mjestu sezonskog premještanja, kojom se potvrđuje da je ispaša zaista trajala najmanje 90 dana uzastopce.

Kod administrativnih provjera zahtjeva države članice utvrđuju da se mjesto sezonskog premještanja navedeno u zahtjevu za premiju stvarno nalazi unutar područja iz članka 102. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 39.

Plaćanje premija

1.   Premije se poljoprivrednicima isplaćuju na temelju broja ovaca i/ili koza koje drže na svom gospodarstvu u razdoblju obveznog držanja iz članka 35. stavka 3.

2.   Premije se isplaćuju za životinje koje na zadnji dan razdoblja obveznog držanja ispunjavaju uvjete predviđene definicijama iz članka 100. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 40.

Popis poljoprivrednika koji stavljaju na tržište ovčje mlijeko ili proizvode od ovčjeg mlijeka

Za svaku godinu države članice sastavljaju, najkasnije tridesetog dana razdoblja obveznog držanja, popis poljoprivrednika koji stavljaju na tržište ovčje mlijeko ili proizvode od ovčjeg mlijeka, na temelju izjava poljoprivrednika iz članka 35. stavka 1.

Države članice pri sastavljanju popisa uzimaju u obzir rezultate kontrola i druge izvore informacija dostupne nadležnom tijelu, posebno informacije dobivene od prerađivača ili distributera koje se odnose na stavljanje na tržište ovčjeg mlijeka ili proizvoda od ovčjeg mlijeka od strane poljoprivrednika.

Članak 41.

Obavještavanje

Države članice obavješćuju Komisiju, najkasnije do 31. listopada svake godine, o svim izmjenama popisa geografskih područja na kojima se vrši sezonsko premještanje životinja iz članka 102. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članka 38. ovoj Uredbi.

Odjeljak 2.

Ograničenja, rezerve i prijenosi

Članak 42.

Prava stečena bez naknade

Kad poljoprivrednik stekne pravo na premiju bez naknade iz nacionalne rezerve, tijekom tri godine od stjecanja tih prava ne smije ih prenijeti niti privremeno dati u zakup, osim u opravdanim iznimnim okolnostima.

Članak 43.

Korištenje prava

1.   Poljoprivrednik koji je nositelj prava može ta prava koristiti tako da ih iskoristi sam i/ili da u zakup drugom poljoprivredniku.

2.   Kad poljoprivrednik tijekom jedne godine ne iskoristi najniži postotak svojih prava iz stavka 4., neiskorišteni se dio prenosi u nacionalnu rezervu, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

kad poljoprivrednik koji ima najviše 20 prava na premije nije iskoristio najniži postotak svojih prava tijekom svake od dvije uzastopne kalendarske godine, samo se dio koji nije iskorišten tijekom zadnje kalendarske godine prenosi u nacionalnu rezervu;

(b)

kad poljoprivrednik sudjeluje u ekstenzifikacijskom programu koji priznaje Komisija;

(c)

kad poljoprivrednik sudjeluje u programu prijevremenog umirovljenja koji priznaje Komisija i u kojem prijenos i/ili privremen zakup prava nije obvezan;

(d)

u iznimnim i opravdanim okolnostima.

3.   Privremen zakup može se ugovoriti samo za čitavu godinu i uključuje barem najmanji broj životinja iz članka 44. stavka 1. Po završetku svakog razdoblja privremenog zakupa, koje ne smije biti dulje od tri uzastopne godine, poljoprivrednik dobiva natrag sva svoja prava na najmanje dvije uzastopne godine, osim u slučaju prijenosa prava. Ako poljoprivrednik sam ne iskoristi barem najniži postotak svojih prava iz stavka 4. u svakoj od dvije godina, država članica, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, svake godine oduzima i vraća u nacionalnu rezervu onaj dio prava koji poljoprivrednik nije iskoristio.

Međutim, ako poljoprivrednici sudjeluju u programima prijevremenog umirovljenja koje priznaje Komisija, države članice mogu propisati produljenje ukupnog trajanja privremenog zakupa koji se temelji na takvim programima.

Poljoprivrednicima koji su se obvezali sudjelovati u ekstenzifikacijskom programu u skladu s mjerom iz članka 2. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2078/92 (16) ili u ekstenzifikacijskom programu u skladu s člancima 22. i 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 (17) ili u skladu s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (18), nije dopušteno davati u privremen zakup i/ili prenositi svoja prava za vrijeme trajanja tog sudjelovanja. Međutim, ta se odredba ne primjenjuje u slučajevima kad program dopušta prijenos i/ili davanje u privremen zakup prava poljoprivrednicima čije sudjelovanje u mjerama koje nisu navedene u ovom podstavku zahtijeva stjecanje prava.

4.   Najniži postotak korištenja prava na premiju iznosi 70 %.

Međutim, države članice taj postotak mogu povećati sve do 100 %. One unaprijed obavješćuju Komisiju o postotku koji namjeravaju primijeniti.

Članak 44.

Prijenos prava i privremeni zakup

1.   Države članice mogu na temelju svojih proizvodnih struktura utvrditi najniži broj prava na premije koja mogu postati predmet djelomičnog prijenosa bez prijenosa gospodarstva. Takav najniži broj ne smije premašiti 10 prava na premije.

2.   Prijenosi prava na premije i privremeni zakup takvih prava imaju učinak tek nakon što poljoprivrednik koji prenosi i/ili daje u zakup prava i poljoprivrednik koji ta prava prima o tome obavijeste nadležna tijela države članice.

Takva se obavijest dostavlja u roku koji određuje država članica, ali ne kasnije od datuma završetka razdoblja za podnošenje zahtjeva za premije u toj državi članici, osim kad se prijenos vrši nasljeđivanjem. U tim je slučajevima poljoprivrednik koji prima prava dužan predočiti odgovarajuće pravne dokumente kojima se dokazuje da je on ili ona nasljednik/nasljednica pokojnog poljoprivrednika.

3.   Broj prava prenesenih bez naknade u nacionalnu rezervu u slučaju prijenosa prava bez prijenosa gospodarstva ni u kom slučaju ne može biti manji od jedan.

Članak 45.

Promjena pojedinačne gornje granice

Kod prijenosa ili privremenog zakupa prava na premije, države članice određuju novu pojedinačnu gornju granicu i obavješćuju dotične poljoprivrednike o broju prava na premije na koje imaju pravo najkasnije u roku od 60 dana od zadnjeg dana razdoblja u kojem je proizvođač podnio zahtjev.

Prvi se stavak ne primjenjuje kad se prijenos vrši nasljeđivanjem, kako se navodi u drugom podstavku članka 44. stavka 2.

Članak 46.

Poljoprivrednici koji nisu vlasnici zemljišta koje obrađuju

Prema poljoprivrednicima koji obrađuju samo zemljište u javnom ili zajedničkom vlasništvu i koji odluče prestati s uporabom tog zemljišta za ispašu i prenijeti sva svoja prava na drugog poljoprivrednika, postupa se jednako kao prema poljoprivrednicima koji prodaju ili prenose svoja gospodarstva. U svim drugim primjerima prema takvim se poljoprivrednicima postupa jednako kao prema poljoprivrednicima koji samo prenose svoje pravo na premije.

Članak 47.

Prijenos preko nacionalne rezerve

Kada države članice odrede da se prijenos prava vrši preko nacionalne rezerve, one primjenjuju nacionalne propise koji odgovaraju propisima utvrđenim u ovom odjeljku. Osim toga, u tim slučajevima:

(a)

države članice mogu propisati da se privremeni zakup vrši preko nacionalne rezerve;

(b)

u slučaju prijenosa prava na premije ili privremenog zakupa u skladu s točkom (a), prijenos u rezervu ne proizvodi učinak sve dok nadležna tijela države članice o tom ne obavijeste poljoprivrednika koji prenosi i/ili daje u zakup prava, a prijenosi iz rezerve na drugog poljoprivrednika ne proizvode učinak sve dok nadležna tijela o tome ne obavijeste tog poljoprivrednika.

Osim toga, nacionalnim propisima iz prvog stavka osigurava se da država članica za dio prava koji nije obuhvaćen drugim podstavkom članka 105. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, obvezno isplaćuje naknadu koja odgovara plaćanju koje bi bilo isplaćeno na temelju izravnog prijenosa između poljoprivrednika, posebno uzimajući u obzir trendove u proizvodnji u dotičnoj državi članici. To je plaćanje jednako plaćanju koje se potražuje od poljoprivrednika koji prima jednakovrijedna prava iz nacionalne rezerve.

Članak 48.

Izračun individualnih ograničenja

U početnim izračunima i naknadnim prilagodbama individualnih ograničenja prava na premije koriste se samo cijeli brojevi.

U tu se svrhu, kada konačan rezultat aritmetičkih izračuna nije cijeli broj, koristi najbliži cijeli broj. Međutim, kad rezultat izračuna pada točno između dva cijela broja koristi se prvi viši cijeli broj.

Članak 49.

Obavješćivanje

1.   Države članice do 31. prosinca svake godine obavješćuju Komisiju o svim izmjenama dijela prenesenih prava na premije koji se predaju nacionalnoj rezervi u skladu s člankom 105. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i, prema potrebi, o mjerama donesenim u skladu s člankom 105. stavkom 3. navedene Uredbe.

2.   Države članice do 30. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o:

(a)

broju prava na premiju koja su tijekom prethodne godine vraćena u nacionalnu rezervu bez plaćanja kompenzacije nakon prijenosa prava bez prijenosa gospodarstava;

(b)

broju neiskorištenih prava na premije iz članka 106. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, koja su tijekom prethodne godine prenesena u nacionalnu rezervu;

(c)

broju prava dodijeljenih tijekom prethodne godine u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(d)

broju prava na premiju koja su tijekom prethodne godine dodijeljena iz nacionalne rezerve poljoprivrednicima na područjima s otežanim uvjetima gospodarenja.

POGLAVLJE 10.

Plaćanja za govedinu i teletinu

Odjeljak 1.

Posebna premija

Članak 50.

Zahtjevi

1.   Osim zahtjeva iz integriranog sustava, svaki zahtjev za izravna plaćanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 73/2009 u vezi s posebnom premijom iz ovog poglavlja sadrži:

(a)

raščlambu broja životinja po dobnim skupinama;

(b)

uputu na putovnicu ili administrativne isprave priložene uz životinje koje su predmet zahtjeva.

2.   Zahtjevi se mogu podnijeti samo za životinje koje su na datum početka razdoblja obveznog držanja iz članka 53:

(a)

u slučaju bikova, stare sedam ili više mjeseci;

(b)

u slučaju volova:

i.

stare najmanje sedam i najviše devetnaest mjeseci, za prvu dobnu skupinu;

ii.

stare najmanje dvadeset mjeseci, za drugu dobnu skupinu.

Članak 51.

Dodjela premije

Za životinje koje ne ispunjavaju uvjete za posebne premije zbog primjene razmjernog umanjenja iz članka 110. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ne može se više podnijeti zahtjev za istu dobnu skupinu i smatra se kako je za njih premija isplaćena.

Članak 52.

Putovnice i administrativne isprave

1.   Nadležna tijela države članice skrbe da putovnice iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 ili jednakovrijedne nacionalne administrativne isprave iz članka 110. stavka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 jamče da se za jednu životinju i jednu dobnu skupinu isplaćuje samo jedna premija.

U tom smislu, države će članice prema potrebi pomagati jedna drugoj.

2.   Države članice mogu propisati da nacionalne administrativne isprave iz stavka 1. imaju oblik:

(a)

dokumenta priloženog uz svaku pojedinačnu životinju;

(b)

iscrpnog popisa, u posjedu poljoprivrednika, koji sadrži sve podatke potrebne za administrativnu ispravu, pod uvjetom da dotične životinje ostanu kod istog poljoprivrednika od datuma kad je podnesen prvi zahtjev do stavljanja na tržište radi klanja;

(c)

iscrpnog popisa, u posjedu središnjeg upravnog tijela, koji sadrži sve podatke potrebne za administrativnu ispravu, pod uvjetom da država članica ili regija države članice koja tu mogućnost koristi na licu mjesta izvrši pregled svih životinja obuhvaćenih zahtjevom, provjeri kretanje tih životinja i jasno označi svaku pregledanu životinju, što moraju dopustiti poljoprivrednici;

(d)

iscrpnog popisa, u posjedu središnjeg upravnog tijela, koji sadrži sve podatke potrebne za administrativnu ispravu, pod uvjetom da država članica propiše potrebne mjere kojima se osigurava da se premija ne isplaćuje dvaput za istu dobnu skupinu i na zahtjev, bez odlaganja, priskrbljuju podaci o stanju premije za svaku životinju.

3.   Države članice koje odluče iskoristiti jednu ili više mogućnosti iz stavka 2. o tom pravodobno obavješćuju Komisiju i dostavljaju joj mjerodavne provedbene odredbe.

Članak 53.

Razdoblje obveznog držanja

Razdoblje obveznog držanja iz članka 110. stavka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 traje dva mjeseca i počinje prvi dan nakon podnošenja zahtjeva.

Međutim, države članice mogu propisati da poljoprivrednik može odrediti druge datume za početak razdoblja, pod uvjetom da taj datum zapada najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 54.

Regionalna gornja granica

1.   Kad se primjenom razmjernog umanjenja iz članka 110. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dobije broj prihvatljivih životinja manji od cijelog broja, za decimalnu se vrijednost dodjeljuje odgovarajući dio jediničnog iznosa premije. U tu se svrhu u obzir uzima samo prvo decimalno mjesto.

2.   Ako države članice odluče uvesti različite regije u smislu članka 109. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili promijeniti postojeće regije na svojem državnom području, o svojoj odluci obavješćuju Komisiju prije 1. siječnja dotične godine, pri čemu će točno odrediti regiju i postaviti gornju granicu. Svaka naknadna izmjena dostavlja se Komisiji prije 1. siječnja dotične godine.

Članak 55.

Ograničenja broja životinja po gospodarstvu

1.   Ako države članice odluče izmijeniti ograničenje od 90 grla stoke po gospodarstvu i po dobnoj skupini iz članka 110. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili od njega odluče odstupiti, o tome obavješćuju Komisiju prije 1. siječnja dotične kalendarske godine.

Osim toga, kada države članice odrede najmanji broj životinja po gospodarstvu ispod kojeg se ne primjenjuje srazmjerno umanjenje, o tome obavješćuju Komisiju prije 1. siječnja dotične kalendarske godine.

2.   Sve naknadne izmjene u provedbi stavka 1. dostavljaju se Komisiji prije 1. siječnja dotične godine.

Članak 56.

Dodjela premije kod klanja

1.   Države članice mogu dodijeliti posebnu premiju kod klanja, na sljedeći način:

(a)

u slučaju bikova, za pojedinačnu dobnu skupinu;

(b)

u slučaju volova, za prvu ili drugu dobnu skupinu ili skupnom dodjelom premije za obje dobne skupine.

2.   Države članice koje odluče dodijeliti posebnu premiju kod klanja u skladu sa stavkom 1., propisuju da se premija također dodijeli kod slanja prihvatljivih životinja u drugu državu članicu ili njihovog izvoza u treću zemlju.

3.   Ako države članice odluče dodijeliti posebnu premiju kod klanja u skladu sa stavkom 1. ovog članka, za dodjelu premije primjenjuje se mutatis mutandis ovaj odjeljak, članak 77. i članak 78. stavci 1. i 2.

4.   Osim podataka iz članka 78. stavka 1., na zahtjevima za potporu navodi se je li životinja bik ili vol i prilaže dokument s potrebnim podacima u smislu članka 52. Prema izboru države članice, taj je dokument jedan od sljedećih:

(a)

putovnica ili preslika putovnice, ako je sastavljen od više primjeraka;

(b)

preslika putovnice, ako je sačinjen od samo jednog primjerka koji se mora vratiti nadležnom tijelu iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1760/2000; u tom slučaju, država članica poduzima mjere kojima se osigurava da podaci sadržani u presliku odgovaraju izvorniku;

(c)

nacionalna administrativna isprava, ako putovnica nije dostupna, pod uvjetima iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1760/2000.

Države članice mogu obustaviti primjenu nacionalne administrativne isprave. U tom slučaju, one poduzimaju potrebne mjere kojima se osigurava da se premija ne dodijeli dvaput za istu dobnu skupinu za životinje kojima se trgovalo unutar Zajednice.

Ako računalne baze podataka iz članka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1760/2000, u mjeri u kojoj to država članica smatra zadovoljavajućim, sadrže potrebne podatke kojima se osigurava dodjela samo jedne premije za svaku životinju i dobnu skupinu, zahtjevima za potporu ne treba priložiti dokumente iz prvog podstavka ovog stavka.

Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, kada države članice koriste mogućnost iz prvog podstavka članka 78. stavka 2., one propisuju potrebne mjere kojima se osigurava da poljoprivrednik može odrediti životinje za koje podnosi zahtjev za posebnu premiju.

5.   Za bikove, u dokazu o klanju treba navesti težinu trupa.

6.   Kod otpreme životinja, kao dokaz o otpremi služi izjava pošiljatelja životinja u kojoj se navodi odredišna država članica.

U tom slučaju zahtjevi za potporu uključuju:

(a)

ime i adresu pošiljatelja (ili ekvivalentnu oznaku);

(b)

identifikacijski broj životinje;

(c)

izjavu da životinja nije mlađa od devet mjeseci.

Zahtjevi za potporu podnose se prije nego što životinja napusti državno područje dotične države članice, a dokaz o otpremi podnosi se u roku od tri mjeseca od datuma kada je životinja napustila državno područje dotične države članice.

Članak 57.

Podrobnosti sustava dodjele premija

1.   U slučaju primjene članka 56. i odstupajući od članka 53., premija se dodjeljuje poljoprivrednicima koji su držali životinje u razdoblju obveznog držanja od najmanje dva mjeseca, koje završava u roku kraćem od mjesec dana prije datuma klanja ili otpreme ili u roku kraćem od dva mjeseca prije datuma izvoza.

Za volove je plaćanje premije uvjetovano ispunjavanjem sljedećih pravila:

(a)

premija za prvu dobnu skupinu isplaćuje se samo ako je poljoprivrednik uzgajao životinju tijekom najmanje dva mjeseca unutar razdoblja kad je životinja bila stara najmanje sedam mjeseci i manje od 22 mjeseca;

(b)

premija za drugu dobnu skupinu može se isplatiti samo ako je poljoprivrednik najmanje dva mjeseca uzgajao životinju staru najmanje dvadeset mjeseci;

(c)

premija za te dvije dobne skupine može se isplatiti zajedno samo ako je poljoprivrednik uzgajao životinju najmanje četiri uzastopna mjeseca u skladu sa zahtjevima o starosti iz točaka (a) i (b);

(d)

premija za drugu dobnu skupinu može se isplatiti samo ako je životinja otpremljena iz druge države članice kad je dostigla starost od devetnaest mjeseci.

2.   Masa trupova utvrđuje se na temelju trupa u smislu članka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2006 (19).

Kada trupovi ne odgovaraju navedenoj definiciji, koriste se korekcijski faktori iz Priloga III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1249/2008 (20).

Kad se klanje vrši u klaonici na koju se ne primjenjuje ocjenska ljestvica Zajednice za trupove odrasloga goveda, države članice mogu dopustiti da se masa trupova utvrđuje na temelju težine žive vage zaklane životinje. U takvim se slučajevima težina trupa smatra jednakom ili većom od 185 kg ako je težina žive vage zaklane životinje bila jednaka ili veća od 340 kg.

Članak 58.

Obavještavanje

Države članice prije početka dotične kalendarske godine obavješćuju Komisiju o svojoj odluci ili o svim izmjenama iste, u vezi s primjenom članka 56. i mjerodavnih postupaka.

Odjeljak 2.

Premija za krave dojilje

Članak 59.

Krave mesnih pasmina

Za potrebe članka 109. točke (d) i članka 115. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, krave koje spadaju u pasmine goveda navedene u Prilogu IV. ovoj Uredbi, ne ubrajaju se u mesne pasmine.

Članak 60.

Najviša pojedinačna kvota

1.   Kada države članice odluče izmijeniti najvišu pojedinačnu kvotu od 120 000 kg iz članka 111. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili od nje odstupe, o tom obavješćuju Komisiju prije 1. siječnja dotične kalendarske godine.

2.   O svim naknadnim izmjenama u vezi provedbe stavka 1. obavješćuje se Komisija prije 31. prosinca dotične godine.

Članak 61.

Razdoblje obveznog držanja

Šestomjesečno razdoblje obveznog držanja iz drugog podstavka članka 111. stavka 2 Uredbe (EZ) br. 73/2009 započinje prvog dana nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 62.

Zahtjevi za potporu

1.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz integriranog sustava, kad zahtjev za izravna plaćanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 73/2009 uključuje zahtjev za premiju koja se dodjeljuje u skladu s člankom 111. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, on sadrži:

(a)

izjavu, u kojoj je navedena pojedinačna mliječna kvota dostupna proizvođaču 31. ožujka prije početka 12-mjesečnog razdoblja primjene sustava pristojbi za proizveden višak u dotičnoj kalendarskoj godini; kada ta količina nije poznata na dan podnošenja zahtjeva, ona se dostavlja nadležnom tijelu u što kraćem roku;

(b)

jamstvo poljoprivrednika da neće povećavati svoju pojedinačnu kvotu iznad količinskog ograničenja utvrđenog člankom 111. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 tijekom 12-mjesečnog razdoblja koje počinje na dan podnošenja zahtjeva.

Točka (b) se ne primjenjuje ako je država članica ukinula količinsko ograničenje.

2.   Zahtjevi za premiju za krave dojilje podnose se unutar ukupnog razdoblja od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koje određuje država članica.

Države članice mogu propisati posebna razdoblja ili datume za podnošenje zahtjeva unutar navedenog ukupnog razdoblja te broj zahtjeva za premiju koje poljoprivrednici mogu podnijeti u jednoj kalendarskoj godini.

Članak 63.

Prosječna mliječnost

Prosječna se mliječnost izračunava na temelju prosječnih mliječnosti iz Priloga V. Međutim, države članice za taj izračun mogu koristiti dokument koji priznaju, a kojim se potvrđuje prosječna mliječnost mliječnog stada poljoprivrednika.

Članak 64.

Dodatna nacionalna premija

1.   Dodatna nacionalna premija za krave dojilje iz članka 111. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009 može se dodijeliti samo onom poljoprivredniku koji u istoj kalendarskoj godini prima premiju za krave dojilje.

Dodatna nacionalna premija za krave dojilje dodjeljuje se samo unutar ograničenja broja životinja koje ispunjavaju uvjete za premiju za krave dojilje, ako je to svrsishodno nakon primjene razmjernog umanjenja iz drugog podstavka članka 115. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

2.   Države članice mogu odrediti dodatne uvjete za dodjelu dodatne nacionalne premije za krave dojilje. O tome pravodobno obavješćuju Komisiju, prije stupanja na snagu tih uvjeta.

3.   Komisija najkasnije do 31. kolovoza svake kalendarske godine odlučuje koje države članice ispunjavaju uvjete iz trećeg podstavka članka 111. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 65.

Pojedinačna gornja granica

Države članice određuju pojedinačnu gornju granicu po poljoprivredniku u skladu s člankom 112. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 66.

Obavještavanje

1.   Države članice do 31. prosinca svake godine obavješćuju Komisiju:

(a)

o svim izmjenama umanjenja iz drugog podstavka članka 113. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(b)

prema potrebi, o svim izmjenama mjera propisanih u skladu s člankom 113. stavkom 3. točkom (a) navedene Uredbe.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji sljedeće informacije, elektroničkim putem na obrascu koji im na raspolaganje stavlja Komisija, najkasnije do 31. srpnja za svaku kalendarsku godinu:

(a)

broj prava na premiju koja su vraćena u nacionalnu rezervu bez plaćanja kompenzacije nakon prijenosa prava bez prijenosa gospodarstava u prethodnoj kalendarskoj godini;

(b)

broj neiskorištenih prava na premije iz članka 69. stavka 2. prenesenih u nacionalnu rezervu u prethodnoj kalendarskoj godini;

(c)

broj prava dodijeljenih u skladu s člankom 114. stavkom 3. Uredbe (EZ) 73/2009 u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 67.

Prava stečena bez naknade

Kad poljoprivrednik stekne prava na premiju iz nacionalne rezerve bez naknade, u sljedeće tri kalendarske godine ne smije svoja prava prenijeti i/ili privremeno dati u zakup, osim u iznimnim opravdanim slučajevima.

Članak 68.

Korištenje prava

1.   Poljoprivrednik koji je nositelj prava istima može raspolagati tako da ih koristi sam i/ili daje u privremeni zakup drugom proizvođaču.

2.   Kad poljoprivrednik tijekom svake kalendarske godine ne iskoristi barem najniži postotak svojih prava određenih u skladu sa stavkom 4., neiskorišten se dio prenosi u nacionalnu rezervu, osim:

(a)

kad poljoprivrednik koji ima najviše sedam prava na premiju ne iskoristi najniži postotak svojih prava određenih u skladu sa stavkom 4., u svakoj od dvije uzastopne kalendarske godine, dio koji nije iskorišten tijekom posljednje kalendarske godine prenosi se u nacionalnu rezervu;

(b)

kad poljoprivrednik sudjeluje u ekstenzifikacijskom programu koji priznaje Komisija;

(c)

kad poljoprivrednik sudjeluje u programu prijevremenog umirovljenja koji priznaje Komisija i u kojem prijenos i/ili privremeni zakup prava nije obvezan; ili

(d)

u iznimnim i opravdanim slučajevima.

3.   Privremeni zakup može se ugovoriti samo na čitavu kalendarsku godinu i obuhvaća barem najmanji broj životinja iz članka 69. stavka 1. Poljoprivrednik na kraju svakog razdoblja privremenog zakupa, koje ne smije biti dulje od tri uzastopne godine, osim u slučaju prijenosa prava, dobiva natrag sva svoja prava na najmanje dvije uzastopne godine. Ako poljoprivrednik sam ne iskoristi barem najniži postotak svojih prava, utvrđen stavkom 4., u svakoj od dviju godina, država članica, osim u iznimnim i opravdanim slučajevima, svake godine oduzima i vraća u nacionalnu rezervu onaj dio prava koji poljoprivrednik nije iskoristio.

Međutim, ako poljoprivrednici sudjeluju u programima prijevremenog umirovljenja koje priznaje Komisija, države članice mogu propisati produljenje ukupnog trajanja privremenog zakupa koji se temelje na takvim programima.

Poljoprivrednicima koji su se obvezali sudjelovati u ekstenzifikacijskom programu u skladu s mjerom iz članka 2. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2078/92 ili u ekstenzifikacijskom programu u skladu s člancima 22. i 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 ili u skladu s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, nije dopušteno davati u privremen zakup i/ili prenositi svoja prava za vrijeme trajanja tog sudjelovanja. Međutim, ta se odredba ne primjenjuje u slučajevima kad program dopušta prijenos i/ili davanje u privremeni zakup prava poljoprivrednicima čije sudjelovanje u mjerama koje nisu navedene u ovom podstavku zahtijeva stjecanje prava.

4.   Najniži postotak korištenja prava na premiju iznosi 70 %. Međutim, države članice taj postotak mogu povisiti sve do 100 %.

Države članice unaprijed obavješćuju Komisiju o postotku koji namjeravaju primijeniti ili o svim njegovim izmjenama.

Članak 69.

Prijenos prava i privremeni zakup

1.   Države članice mogu na temelju svojih proizvodnih struktura utvrditi najniži broj prava na premije koji može postati predmet djelomičnog prijenosa bez prijenosa gospodarstva. Takav najniži broj ne smije premašiti pet prava na premije.

2.   Prijenosi prava na premije i privremeni zakup takvih prava imaju učinak tek nakon što poljoprivrednik koji prenosi i/ili daje u zakup prava i poljoprivrednik koji ta prava prima o tome zajedno obavijeste nadležna tijela države članice.

Takva se obavijest dostavlja u roku koji određuje država članica, ali ne kasnije od datuma kad poljoprivrednik koji prima prava podnosi zahtjev za premije, osim kad se prijenos vrši nasljeđivanjem. U tim je slučajevima poljoprivrednik koji prima prava dužan predočiti odgovarajuće pravne dokumente kojima se dokazuje da je on ili ona nasljednik/nasljednica pokojnog poljoprivrednika.

Članak 70.

Promjena pojedinačne gornje granice

Kod prijenosa ili privremenog zakupa prava na premije, države članice određuju novu pojedinačnu gornju granicu i obavješćuju dotične poljoprivrednike o broju prava na premije na koje imaju pravo najkasnije u roku od 60 dana od zadnjeg dana razdoblja u kojem je proizvođač podnio zahtjev.

Ne primjenjuje se prvi stavak kad se prijenos vrši nasljeđivanjem.

Članak 71.

Poljoprivrednici koji nisu vlasnici zemljišta koje obrađuju

Prema poljoprivrednicima koji obrađuju samo zemljište u javnom ili zajedničkom vlasništvu i koji odluče prestati s obrađivanjem tog zemljišta i prenijeti sva svoja prava na drugog poljoprivrednika, postupa se jednako kao prema poljoprivrednicima koji prodaju ili prenose svoja gospodarstva. U svim drugim primjerima prema takvim se poljoprivrednicima postupa jednako kao prema poljoprivrednicima koji prenose samo svoje pravo na premije.

Članak 72.

Prijenos preko nacionalne rezerve

Kada države članice odrede da se prijenos prava bez prijenosa gospodarstva vrši preko nacionalne rezerve u skladu s člankom 113. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, one primjenjuju nacionalne propise koji odgovaraju propisima utvrđenim u člancima 69. do 71. Osim toga, u takvim primjerima:

države članice mogu propisati da se privremeni zakup vrši preko nacionalne rezerve,

u slučaju prijenosa ili privremenog davanja u zakup prava na premije, kod primjene prve alineje prijenosi u rezervu nemaju učinak sve dok nadležna tijela države članice o tom ne obavijeste poljoprivrednika koji prenosi i/ili daje u zakup prava, a prijenosi iz rezerve na drugog poljoprivrednika nemaju učinak sve dok nadležna tijela o tome ne obavijeste toga poljoprivrednika.

Osim toga, takvim se propisima osigurava da država članica za dio prava koji nije obuhvaćen drugim podstavkom članka 113. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 izvrši plaćanje koje odgovara onom koje bi bilo isplaćeno na temelju izravnog prijenosa između poljoprivrednika, posebno uzimajući u obzir trendove u proizvodnji u dotičnoj državi članici. To je plaćanje jednako plaćanju koje se potražuje od poljoprivrednika koji prima jednakovrijedna prava iz nacionalne rezerve

Članak 73.

Djelomična prava

1.   Kad se izračunima koje treba izvršiti u skladu s člancima 65. do 72. dobiju rezultati koji nisu cijeli brojevi, u obzir se uzima samo prvo decimalno mjesto broja.

2.   Kad se primjenom odredbi ovog odjeljka dobiju djelomična prava na premiju, bilo za poljoprivrednike ili za nacionalnu rezervu, ta se djelomična prava zbrajaju.

3.   Kad je poljoprivrednik imatelj djelomičnog prava, time se stječe pravo samo na odgovarajući dio jediničnog iznosa premije, i prema potrebi, samo na odgovarajući dio dodatne nacionalne premije iz članka 64.

Članak 74.

Poseban program za junice

1.   Države članice koje žele iskoristiti mogućnost iz članka 115. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, o tome obavješćuju Komisiju i istodobno Komisiji dostavljaju mjerodavne podatke na temelju kojih se može utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 115. stavka 1. navedene Uredbe.

Dotične države članice također, prema potrebi, dostavljaju posebnu gornju granicu koju su odredile.

Komisija odlučuje koje države članice ispunjavaju uvjete iz članka 115. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Odluke koje su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se primjenjivati.

2.   Države članice koje ispunjavaju uvjete iz članka 115. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, prije 1. siječnja dotične godine obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni posebne nacionalne gornje granice koju su odredile.

3.   Države članice koje primjenjuju poseban program utvrđuju mjerila kojima se osigurava plaćanje premije poljoprivrednicima čija su stada junica namijenjena za obnovu stada krava. Navedena mjerila mogu uključivati posebno dobna ograničenja i/ili zahtjeve za pasmine. Države članice prije 31. prosinca u godini prije dotične godine obavješćuju Komisiju o usvojenim mjerilima. Sve naknadne izmjene dostavljaju se Komisiji prije 31. prosinca u godini prije dotične godine.

4.   Kad se primjenom razmjernog umanjenja iz drugog podstavka članka 115. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dobije broj prihvatljivih životinja manji od cijelog broja, za decimalnu se vrijednost dodjeljuje odgovarajući dio jediničnog iznosa premije, i prema potrebi, dodatna nacionalna premija iz članka 64. U tu se svrhu u obzir uzima samo prvo decimalno mjesto.

5.   U državama članicama koje primjenjuju poseban program, u cijelosti se ispunjavaju zahtjevi iz članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 o najmanjem broju životinja koje se drže u uzgoju, bilo za krave dojilje, ako je poljoprivrednik podnio zahtjev za krave dojilje, bilo za junice, ako je poljoprivrednik podnio zahtjev za junice.

6.   Odredbe članaka 65. do 73. ne primjenjuju se na ovaj poseban program.

Članak 75.

Zaokruživanje broja životinja

Ako se izračunom najvišeg broja junica u postocima, kako je utvrđeno u drugom podstavku članka 111. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, dobije rezultat koji nije cijeli broj, taj se broj zaokružuje nadolje, na najbliži cijeli broj, ako je manji od 0,5 i nagore, na najbliži cijeli broj, ako je jednak ili veći od 0,5.

Odjeljak 3.

Skupne odredbe za posebnu premiju i premiju za krave dojilje

Članak 76.

Zahtjevi za posebnu premiju i premiju za krave dojilje

Države članice mogu iz upravnih razloga propisati da se zahtjevi za potporu za izravna plaćanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 73/2009 u vezi s posebnom premijom i premijom za krave dojilje podnose za najmanji broj životinja, pod uvjetom da taj broj nije veći od tri.

Odjeljak 4.

Premija za klanje

Članak 77.

Izjava o sudjelovanju

Države članice mogu propisati da svaki poljoprivrednik, kako bi ispunio uvjete za dodjelu premije za klanje iz članka 116. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za određenu kalendarsku godinu, prije ili istodobno s podnošenjem prvog zahtjeva za tu kalendarsku godinu podnosi izjavu o sudjelovanju.

Međutim, ako poljoprivrednik ne unese nikakve izmjene u izjavu o sudjelovanju, država članica može prihvatiti da je prethodna izjava i dalje valjana.

Članak 78.

Zahtjevi

1.   Zahtjevi za potporu sadrže podatke potrebne za plaćanje premije za klanje, posebno datum rođenja životinje za životinje rođene nakon 1. siječnja 1998.

Zahtjevi za potporu podnose se u razdoblju koje određuje država članica, koje ne smije biti dulje od šest mjeseci nakon klanja životinje ili, pri izvozu životinje, nakon datuma izlaska iz carinskog područja Zajednice. Navedeno razdoblje završava najkasnije do kraja veljače sljedeće godine, osim u iznimnim slučajevima koje određuje država članica na koju se odnosi otprema ili izvoz životinja. U skladu s navedenim vremenskim rokom, države članice mogu odrediti razdoblja i datume za podnošenje zahtjeva za potporu te broj zahtjeva koje svaki poljoprivrednik može podnijeti u kalendarskoj godini.

Države članice mogu dopustiti da se zahtjevi podnose preko osobe koja nije poljoprivrednik. U takvim se slučajevima u zahtjevu navodi ime i adresa poljoprivrednika koji ispunjava uvjete za premiju za klanje.

Osim zahtjeva iz integriranog sustava, svaki zahtjev sadrži:

(a)

u slučajevima kad se potpora dodjeljuje kod klanja, potvrdu klaonice ili druge dokumente koje izdaje ili potvrđuje klaonica, a sadrže barem jednake podatke, u kojima se navodi:

i.

ime i adresa klaonice (ili ekvivalentna oznaka);

ii.

datum klanja i identifikacijski i klaonički broj životinje;

iii.

za telad, težina trupova, osim kada se primjenjuje članak 79. stavak 4.;

(b)

u slučajevima kad se životinja izvozi u treću zemlju:

i.

ime i adresa izvoznika (ili ekvivalentna oznaka);

ii.

identifikacijski broj životinje;

iii.

izvozna deklaracija u kojoj se navodi starost za životinje rođene nakon 1. siječnja 1998. i za telad, osim kada se primjenjuje članak 79. stavak 4., težina žive životinje koja ne smije biti veća od 300 kg;

iv.

dokaz da je životinja napustila carinsko područje Zajednice, što se dokazuje na isti način kao za izvoznu naknadu.

Države članice mogu propisati da se podaci iz točaka (a) i (b) četvrtog podstavka dostavljaju preko jednog ili više tijela koja priznaje država članica i koja mogu koristiti informacijsku tehnologiju.

Države članice provode redovite nenajavljene provjere u vezi s točnošću podataka na izdanim potvrdama ili dokumentima i, prema potrebi, podataka iz četvrtog podstavka.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu propisati da se podaci o klanju životinja iz računalnih baza podataka iz članka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1760/2000, koje su klaonice dostavile nadležnom tijelu, smatraju zahtjevima za premiju za klanje u ime poljoprivrednika, pod uvjetom da te baze podataka nude, u mjeri u kojoj to država članica smatra zadovoljavajućim, dovoljna jamstva glede točnosti podataka koje sadrže za svrhe programa premije za klanje i, prema potrebi, za plaćanje posebne premije za klanje.

Međutim, države članice mogu propisati da se zahtjevi trebaju podnositi. U tom slučaju, one mogu odrediti vrstu podataka koji se prilažu zahtjevu.

Države članice koje odluče primjenjivati ovaj stavak obavješćuju Komisiju o svim naknadnim izmjenama prije njihove primjene.

Države članice skrbe da podaci koji se stavljaju na raspolaganje agenciji za plaćanje sadrže sve potrebne podatke za plaćanje premije za klanje, posebno sljedeće:

(a)

vrste i količine životinja iz članka 116. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 koje su zaklane u dotičnoj godini;

(b)

podaci o ispunjavanju uvjeta za dobna ograničenja i mase trupova životinja iz navedenog članka te razdoblje obveznog držanja iz članka 80. ove Uredbe;

(c)

prema potrebi, podatke potrebne za plaćanje posebne premije kod klanja.

3.   Za životinje kojima se trgovalo unutar Zajednice nakon razdoblja obveznog držanja iz članka 80., klaonica izdaje dokument iz točke (a) četvrtog podstavka prvog stavka ovog članka čak i kada se država članica u kojoj je obavljeno klanje odluči za odstupanje predviđeno stavkom 2. ovog članka.

Međutim, kad su njihovi sustavi za prijenos podataka usklađeni, dvije države članice mogu dogovoriti međusobnu primjenu stavka 2.

Države članice pomagat će jedna drugoj kako bi osigurale učinkovitu kontrolu vjerodostojnosti podnesenih dokumenata i/ili točnosti razmijenjenih podataka. U tom smislu, država članica u kojoj se vrši plaćanje redovito dostavlja državi članici u kojoj se obavlja klanje rekapitulaciju potvrda o klanju, (ili jednakovrijedne podatke), razvrstane po klaonicama, koje je dobila od potonje države članice.

Članak 79.

Masa i obrada trupova

1.   Za potrebe članka 116. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, trupovi teladi smatraju se obrađenim nakon odvajanja kože, evisceracije i iskrvarenja, bez glave ili donjih dijelova nogu, ali s jetrom, bubrezima i bubrežnom masti.

2.   Težina koja se uzima u obzir je težina trupa nakon hlađenja ili masa toplog trupa utvrđena odmah nakon klanja i smanjena za 2 %.

3.   Ako su obrađeni trupovi bez jetre, bubrega i/ili bubrežne masti, težina se povećava za:

(a)

3,5 kg za jetru;

(b)

0,5 kg za bubrege;

(c)

3,5 kg za bubrežnu mast.

4.   Države članice mogu propisati da se za telad koja je kod klanja ili izvoza mlađa od šest mjeseci smatra da su ispunjeni zahtjevi glede težine iz članka 116. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Ako nije moguće utvrditi težinu trupova u klaonici, smatra se da su zahtjevi glede težine iz članka 116. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 ispunjeni ako težina žive životinje ne prelazi 300 kg.

Članak 80.

Razdoblje obveznog držanja

1.   Premija za klanje plaća se poljoprivredniku koji je životinju držao najmanje dva mjeseca u obveznom uzgoju koji završava najviše 1 mjesec prije klanja ili najviše 2 mjeseca prije izvoza.

2.   Za telad koja se kolje prije dobi od tri mjeseca razdoblje obveznog držanja iznosi jedan mjesec.

Članak 81.

Nacionalne gornje granice

1.   Nacionalne gornje granice iz članka 116. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 utvrđene su u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

2.   Kad se primjenom razmjernog umanjenja iz članka 116. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dobije broj prihvatljivih životinja manji od cijelog broja, za decimalnu se vrijednost dodjeljuje odgovarajući dio jediničnog iznosa premije. U tu se svrhu u obzir uzima samo prvo decimalno mjesto

Odjeljak 5.

Opće odredbe

Članak 82.

Plaćanje akontacije

1.   U skladu s člankom 29. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009, na temelju rezultata administrativnih provjera i provjera na licu mjesta, nadležno tijelo poljoprivredniku plaća za broj prihvatljivih životinja akontaciju u iznosu od 60 % posebne premije, premije za krave dojilje i premije za klanje.

Za posebnu premiju, poseban program za junice iz članka 74. i premiju za klanje država članica može smanjiti postotak akontacije, ali ne može biti niži od 40 %.

Akontacija se ne može isplatiti prije 16. listopada kalendarske godine u kojoj je podnesen zahtjev za premiju.

2.   Iznos konačnog plaćanja premije jednak je razlici između akontacije i iznosa premije na koju poljoprivrednik ima pravo.

Članak 83.

Godina dodjele premije

1.   Datum podnošenja zahtjeva je operativan događaj za određivanje godine u kojoj se dodjeljuju premije za životinje obuhvaćene programima posebne premije i premije za krave dojilje i određivanje broja uvjetnih grla, (UG), koji se koristi za izračun gustoće stoke.

Međutim, ako se posebna premija dodjeljuje u skladu s člankom 56., primjenjuje se iznos premije koji je na snazi 31. prosinca u godini u kojoj je obavljeno klanje ili izvoz, u sljedećih slučajevima:

(a)

ako je životinja zaklana ili izvezena najkasnije 31. prosinca;

(b)

ako je zahtjev za premiju za tu životinju podnesen nakon tog datuma.

2.   U vezi s premijom za klanje, za određivanje visine potpora i izračuna razmjernog umanjenja u skladu s člankom 81., godina dodjele potpore je godina u kojoj je obavljeno klanje ili izvoz.

Članak 84.

Sankcije za nezakonitu uporabu ili posjedovanje nekih tvari ili proizvoda

Kod ponovljenih prekršaja zbog nezakonite uporabe ili posjedovanja tvari i proizvoda koji nisu dopušteni u skladu s odredbama mjerodavnih uredaba Zajednice u području veterinarstva, države članice, u skladu s drugim podstavkom članka 119. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i s obzirom na težinu prekršaja, određuju razdoblje isključenja iz programa potpora.

Članak 85.

Određivanje pojedinačnih kvota za mlijeko

Do kraja sedmog uzastopnog razdoblja iz članka 66. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, odstupajući od datuma iz članka 62. stavka 1. točke (a) ove Uredbe, država članica može odlučiti da se za proizvođače mlijeka koji oslobađaju ili preuzimaju sve pojedinačne kvote ili njihov dio s učinkom od 31. ožujka, odnosno, 1. travnja, u skladu s člankom 65. točkama (i) i (k) Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili u skladu s nacionalnim propisima usvojenim za primjenu članaka 73., 74. i 75. navedene Uredbe, 1. travnja odredi najviša pojedinačna kvota raspoloživog mlijeka kojom se stječu prava na premiju za krave dojilje i najveći broj krava dojilja.

Članak 86.

Određivanje razdoblja obveznog držanja

Zadnji dan razdoblja obveznog držanja iz članka 53., članka 57. stavka 1., članka 61. i članka 80. je dan prije dana koji ima isti broj kao početni dan tog razdoblja, bez obzira je li riječ o radnom ili neradnom danu.

Članak 87.

Identifikacija i registracija životinja

Zahtjevi u vezi s identifikacijom i registracijom životinja utvrđeni člankom 117. Uredbe (EZ) br. 73/2009 vrijede za životinje koje su rođene prije 1. siječnja 1998., u skladu s postupkom iz Direktive Vijeća 2008/71/EZ (21), osim za životinje kojima se trgovalo unutar Zajednice.

GLAVA III.

POSEBNA PRAVILA U VEZI S GLAVOM V. UREDBE (EZ) br. 73/2009

POGLAVLJE 1.

Program jedinstvenih plaćanja po površini

Članak 88.

Najmanja veličina prihvatljive površine po gospodarstvu

Najmanja veličina prihvatljive površine po gospodarstvu za koju se može zahtijevati plaćanje na razini višoj od 0,3 ha, kako je predviđeno trećim podstavkom članka 124. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, određena je u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

Članak 89.

Poljoprivredne površine

Poljoprivredne površine prema programu jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 124. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 određene su u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

Članak 90.

Proizvodnja konoplje

Odredbe o sortama konoplje iz članka 39. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članka 10. Uredbe (EZ) br. 1120/2009 primjenjuju se mutatis mutandis u vezi s ispunjavanjem uvjeta za program jedinstvenih plaćanja po površini.

POGLAVLJE 2.

Dopunska nacionalna izravna plaćanja

Članak 91.

Koeficijent umanjenja

Kad bi dopunska nacionalna izravna plaćanja unutar određenog sektora premašila najvišu razinu koju je odobrila Komisija u skladu s člankom 132. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009, razina dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u dotičnom sektoru proporcionalno se smanjuje primjenom koeficijenta umanjenja.

Članak 92.

Uvjeti za prihvatljivost

Za potrebe članka 132. stavka 7. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, Komisija posebno uzima u obzir posebne financijske okvire (pod)sektora iz članka 132. stavka 5. navedene Uredbe i uvjete za prihvatljivost koji se primjenjuju za odgovarajuća izravna plaćanja na snazi u državama članicama koje nisu nove države članice iz četvrtog podstavka članka 132. stavka 2. navedene Uredbe.

Za potrebe članka 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i ovog poglavlja, „odgovarajuće izravno plaćanje na snazi u državama članicama koje nisu nove države članice” znači sva izravna plaćanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 73/2009 dodijeljena u godini primjene dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja kod kojih su uvjeti za prihvatljivost slični onima dotičnog dopunskog nacionalnog izravnog plaćanja.

Članak 93.

Kontrole

Kako bi osigurale ispunjavanje uvjeta za odobrenje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja, nove države članice primjenjuju odgovarajuće kontrolne mjere, određene u odobrenju Komisije u skladu s člankom 132. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 94.

Godišnje izvješće

Nove države članice dostavljaju izvješće s podacima o mjerama za primjenu dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja prije 30. lipnja u godini nakon njihove primjene. Izvješće sadrži barem sljedeće:

(a)

sve promjene okolnosti koje utječu na dopunska nacionalna izravna plaćanja;

(b)

za svako dopunsko nacionalno izravno plaćanje, broj korisnika, ukupan iznos dodijeljene dopunske nacionalne potpore, broj hektara, broj životinja ili drugih plaćenih jedinica plaćanja;

(c)

izvješće o kontrolnim mjerama u skladu s člankom 93.

Članak 95.

Državna potpora

Dopunska nacionalna izravna plaćanja koji nisu isplaćena u skladu s odobrenjem Komisije iz članka 132. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009, smatraju se nezakonitom državnom potporom u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 (22).

GLAVA IV.

STAVLJANJE IZVAN SNAGE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ) br. 1973/2004 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2010.

Međutim, ona se i dalje primjenjuje na zahtjeve koji se odnose na 2009. godinu i prethodne premijske godine.

2.   Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1973/2004 smatraju se upućivanjem na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IX.

Članak 97.

Prijelazna pravila

Odstupajući od članka 32. stavka 2. i članka 159. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1973/2004 i uzimajući u obzir potporu za energetske usjeve u skladu s poglavljem 8. i programe za dobrovoljno držanje zemlje na ugaru u skladu s poglavljem 16. navedene Uredbe, prerada sirovina proizvedenih u godini 2009. treba se izvršiti do datuma koji određuje dotična država članica, ali najkasnije do 31. srpnja 2011.

Za kulture koje nisu jednogodišnje, a žanju/beru se nakon godine 2009., prestaje primjena poglavlja 8. i 16. Uredbe (EZ) br. 1973/2004 od njihove žetve/berbe godine 2010., a jamstva položena u skladu s člankom 31. stavkom 3. i člankom 158. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1973/2004, oslobađaju se do datuma koji određuje dotična država članica, ali najkasnije do 31. srpnja 2010.

Članak 98.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na zahtjeve za potporu za premijska razdoblja koja počinju 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.

(2)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(3)  SL L 345, 20.11.2004., str. 1.

(4)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(5)  SL 125, 11.7.1966., str. 2298/66.

(6)  SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.

(7)  SL L 193, 20.7.2002., str. 74.

(8)  SL L 281, 4.11.1999., str. 30.

(9)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1.

(10)  SL L 316, 2.12.2009., str. 1.

(11)  SL L 316, 2.12.2009., str. 65.

(12)  SL L 171, 1.7.2009., str. 6.

(13)  SL L 339, 24.12.2003., str. 36.

(14)  SL L 297, 21.11.1996., str. 29.

(15)  SL L 297, 21.11.1996., str. 49.

(16)  SL L 215, 30.7.1992., str. 85.

(17)  SL L 160, 26.6.1999., str. 80.

(18)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(19)  SL L 214, 4.8.2006., str. 1.

(20)  SL L 337, 16.12.2008., str. 3.

(21)  SL L 213, 8.8.2008., str. 31.

(22)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1.


PRILOG I.

POSEBNO PLAĆANJE ZA RIŽU

Izračun koeficijenta umanjenja iz članka 8.

1.   Za utvrđivanje mogućeg prekoračenja osnovne površine iz članka 76. Uredbe (EZ) br. 73/2009 nadležno tijelo države članice uzima u obzir, na jednoj strani, osnovne površine ili podosnovne površine, određene u članku 75. navedene Uredbe, a na drugoj strani, ukupne površine za koje su podneseni zahtjevi za potporu za te osnovne površine i podosnovne površine.

2.   Pri utvrđivanju ukupne površine za koju su podneseni zahtjevi za potporu, ne uzimaju se u obzir oni zahtjevi ili dijelovi zahtjeva za koje se provjerom pokazalo da su očito neopravdani.

3.   Ako se za neke osnovne površine ili podosnovne površine utvrdi prekoračenje, država članica za njih utvrđuje postotak prekoračenja, izračunan na dva decimalna mjesta, u roku iz članka 6. ove Uredbe. Ako se prekoračenje može predvidjeti, država članica o tome bez odlaganja obavješćuje proizvođače.

4.   Koeficijent umanjenja plaćanja posebne potpore za rižu izračunava se u skladu s člankom 76. Uredbe (EZ) br. 73/2009 prema sljedećoj formuli:

Koeficijent umanjenja = referentna površina podosnovne površine, podijeljena s cijelom površinom za koju su podneseni zahtjevi za potporu za tu podosnovnu površinu.

Umanjeno posebno plaćanje za rižu izračunava se prema sljedećoj formuli:

Umanjena posebna potpora za rižu = posebna potpora za rižu, pomnožena s koeficijentom umanjenja.

Koeficijent umanjenja i umanjeno posebno plaćanje za rižu izračunavaju se za svaku podosnovnu površinu, nakon primjene preraspodjele predviđene člankom 76. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009. Preraspodjela se provodi u korist podosnovnih površina kod kojih su ograničenja prekoračena. Provodi se srazmjerno s prekoračenjima utvrđenim za podosnovne površine kod kojih su ograničenja prekoračena.


PRILOG II.

TEST ZA GORKE LUPINE IZ ČLANKA 13.

Izvodi se na uzorku od 200 zrna izuzetih iz serije od 1 kg za svaku seriju od najviše 20 tona.

Test je isključivo namijenjen kvalitativnom dokazivanju prisutnosti gorkih zrna u uzorku. Toleranca homogenosti je 1 zrno na 100 zrna. Koristi se metoda prereza zrna prema Von Sengbuschu (1942), Ivanovu i Smirnovoj (1932) i Eggebrechtu (1949). Suha ili nabrekla zrna poprečno se razrežu. Polovice zrna stave se u sito i deset sekundi potope u otopini joda, zatim pet sekundi ispiru vodom. Prerezane površine gorkih zrna postat će smeđe, a zrna s niskim udjelom alkaloida ostaju žute.

Za pripravu jodne otopine otopi se 14 g kalijevog jodata u što manjoj količini vode, doda se 10 g joda i razrijedi do 1 000 cm3. Prije uporabe otopina se ostavi stajati tjedan dana. Pohranjuje se u posudama od smeđeg stakla. Prije uporabe, osnovna se otopina razrijedi na trostruko do peterostruko veći obujam od početnog.


PRILOG III.

PODRUČJA PRIHVATLJIVA ZA PREMIJE ZA KOZE

1.   Bugarska: čitavo državno područje države

2.   Cipar: čitavo državno područje države.

3.   Portugal: čitavo državno područje države, osim Azora.

4.   Slovenija: čitavo državno područje države.

5.   Slovačka: sva planinska područja u smislu članka 18. Uredbe (EZ) br. 1257/1999.


PRILOG IV.

POPIS PASMINA GOVEDA IZ ČLANKA 59.

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


PRILOG V.

PROSJEČNA MLIJEČNOST IZ ČLANKA 63.

(kilogrami)

Belgija

6 920

Češka

5 682

Estonija

5 608

Španjolska

6 500

Francuska

5 550

Cipar

6 559

Latvija

4 796

Litva

4 970

Mađarska

6 666

Austrija

4 650

Poljska

3 913

Portugal

5 100

Slovačka

5 006


PRILOG VI.

NACIONALNE GORNJE GRANICE ZA PREMIJU ZA KLANJE IZ ČLANKA 81. STAVKA 1.

 

Odrasla goveda

Telad

Belgija

335 935

Španjolska

1 982 216

25 629

Portugal

325 093

70 911


PRILOG VII.

NAJMANJA VELIČINA PRIHVATLJIVE POVRŠINE PO GOSPODARSTVU U PROGRAMU JEDINSTVENIH PLAĆANJA PO POVRŠINI

Nove države članice

Najmanja veličina površine koja ispunjava uvjete po gospodarstvu iz članka 124. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 (ha)

Bugarska

1

Međutim, zahtjeve za plaćanje mogu podnijeti i gospodarstva s najmanje 0,5 hektara trajnih nasada

Cipar

0,3

Češka

1

Estonija

1

Mađarska

1

Međutim, zahtjeve za plaćanje mogu podnijeti i gospodarstva s najmanje 0,3 hektara voćnjaka ili vinograda

Latvija

1

Litva

1

Poljska

1

Rumunjska

1

Slovačka

1


PRILOG VIII.

POLJOPRIVREDNA POVRŠINA U PROGRAMU JEDINSTVENIH PLAĆANJA PO POVRŠINI

Nove države članice

Poljoprivredna površina u programu jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 124. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 (tisuća hektara)

Bugarska

3 492

Cipar

140

Češka

3 469

Estonija

800

Mađarska

4 829

Latvija

1 475

Litva

2 574

Poljska

14 337

Rumunjska

8 716

Slovačka

1 880


PRILOG IX.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1973/2004

Predmetna Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 5.

Članak 2. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članak 3.

Članak 2. stavak 5.

Članak 13.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 14.

Članak 12.

Članak 7.

Članak 13.

Članak 8.

Članak 14.

Članak 9.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 10.

Članak 20.

Članak 11.

Članak 21.

Članak 12.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 36.a

Članak 37.

Članak 38.

Članak 39.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 42.

Članak 43.

Članak 44.

Članak 45.

Članak 46.

Članak 18.

Članak 47.

Članak 19.

Članak 48.

Članak 20.

Članak 49.

Članak 21.

Članak 49.a

Članak 22.

Članak 50.

Članak 23.

Članak 51.

Članak 52.

Članak 53.

Članak 54.

Članak 55.

Članak 56.

Članak 57.

Članak 58.

Članak 59.

Članak 60.

Članak 61.

Članak 62.

Članak 63.

Članak 64.

Članak 65.

Članak 66.

Članak 67.

Članak 68.

Članak 69.

Članak 70.

Članak 35.

Članak 71.

Članak 36.

Članak 72.

Članak 37.

Članak 73.

Članak 38.

Članak 74.

Članak 39.

Članak 75.

Članak 40.

Članak 76.

Članak 41.

Članak 77.

Članak 42.

Članak 78.

Članak 43.

Članak 79.

Članak 44.

Članak 80.

Članak 45.

Članak 81.

Članak 46.

Članak 82.

Članak 47.

Članak 83.

Članak 48.

Članak 84.

Članak 49.

Članak 85.

Članak 86.

Članak 87.

Članak 50.

Članak 88.

Članak 51.

Članak 89.

Članak 52.

Članak 90.

Članak 53.

Članak 91.

Članak 54.

Članak 92.

Članak 55.

Članak 93.

Članak 56.

Članak 94.

Članak 57.

Članak 95.

Članak 58.

Članak 96.

Članak 97.

Članak 98.

Članak 99.

Članak 59.

Članak 100.

Članak 60.

Članak 101.

Članak 61.

Članak 102.

Članak 62.

Članak 103.

Članak 63.

Članak 104.

Članak 64.

Članak 105.

Članak 65.

Članak 106.

Članak 66.

Članak 107.

Članak 67.

Članak 108.

Članak 68.

Članak 109.

Članak 69.

Članak 110.

Članak 70.

Članak 111.

Članak 71.

Članak 112.

Članak 72.

Članak 113.

Članak 73.

Članak 114.

Članak 74.

Članak 115.

Članak 75.

Članak 116.

Članak 76.

Članak 117.

Članak 118.

Članak 118.a

Članak 118.b

Članak 118.c

Članak 118.d

Članak 119.

Članak 120.

Članak 77.

Članak 121.

Članak 78.

Članak 122.

Članak 79.

Članak 123.

Članak 80.

Članak 124.

Članak 81.

Članak 125.

Članak 126.

Članak 82.

Članak 127.

Članak 83.

Članak 128.

Članak 129.

Članak 84.

Članak 130.

Članak 85.

Članak 130.a

Članak 86.

Članak 131.

Članak 132.

Članak 87.

Članak 133.

Članak 134.

Članak 88.

Članak 135.

Članak 89.

Članak 90.

Članak 136.

Članak 137.

Članak 138.

Članak 139.

Članak 91.

Članak 139.a

Članak 92.

Članak 140.

Članak 93.

Članak 141.

Članak 94.

Članak 142.

Članak 95.

Članak 142.a

Članak 143.

Članak 144.

Članak 145.

Članak 146.

Članak 147.

Članak 148.

Članak 149.

Članak 150.

Članak 151.

Članak 152.

Članak 153.

Članak 154.

Članak 155.

Članak 156.

Članak 157.

Članak 158.

Članak 159.

Članak 160.

Članak 163.

Članak 164.

Članak 165.

Članak 166.

Članak 167.

Članak 168.

Članak 169.

Članak 170.

Članak 171.

Članak 171.a

Članak 24.

Članak 171.aa

Članak 25.

Članak 171.ab

Članak 26.

Članak 171.ac

Članak 27.

Članak 171.ad

Članak 28.

Članak 171.ae

Članak 29.

Članak 171.af

Članak 30.

Članak 171.ag

Članak 171.ah

Članak 171.ai

Članak 171.b

Članak 171.ba

Članak 171.bb

Članak 171.bc

Članak 171.c

Članak 171.ca

Članak 171.cb

Članak 171.cc

Članak 171.cd

Članak 171.ce

Članak 171.cf

Članak 171.cg

Članak 171.ch

Članak 171.ci

Članak 171.cj

Članak 171.ck

Članak 171.cl

Članak 171.cm

Članak 171.cn

Članak 171.co

Članak 171.cp

Članak 171.d

Članak 31.

Članak 171.da

Članak 32.

Članak 171.db

Članak 33.

Članak 171.dc

Članak 34.

Članak 172.

Članak 96.

Članak 97.

Članak 173.

Članak 98.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog I.

Prilog III., IV., V., VI., VII., VIII., IX.

Prilog X.

Prilog III.

Prilog XI., XII., XIII., XIV.

Prilog XV.

Prilog IV.

Prilog XVI.

Prilog V.

Prilog XVII.

Prilog VI.

Prilog XVIII., XIX.

Prilog XX.

Prilog VII.

Prilog XXI.

Prilog VIII.

Prilog XXII. – XXX.