13/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

288


32009R1007


L 286/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.09.2009.


UREDBA (EZ) br. 1007/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o trgovini proizvodima od tuljana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Tuljani su osjećajna bića koja osjećaju bol, stres, strah i druge oblike patnje. U svojoj izjavi o zabrani proizvoda od tuljana u Europskoj uniji (3), Europski parlament zatražio je od Komisije da odmah sastavi uredbu o zabrani uvoza, izvoza i prodaje proizvoda od tuljana mjehuraša i sedlastih tuljana. U svojoj rezoluciji od 12. listopada 2006. o Akcijskom planu Zajednice o zaštiti i dobrobiti životinja 2006. – 2010. (4), Europski parlament pozvao je Komisiju da predloži potpunu zabranu uvoza proizvoda od tuljana. U svojoj Preporuci 1776. (2006.) od 17. studenoga 2006. o lovu na tuljane, Parlamentarna skupština Vijeća Europe preporučila je da se države članice Vijeća Europe koje provode lov na tuljane pozovu da zabrane okrutne metode lova koje ne jamče trenutačnu smrt bez patnje životinje, da zabrane omamljivanje životinja sredstvima kao što hakapikovi, batine i pištolji, te da promiču inicijative s ciljem zabrane trgovine proizvodima od tuljana.

(2)

Uvoz u države članice za komercijalne svrhe koža mladunčadi sedlastih tuljana i mladunčadi tuljana mjehuraša te proizvoda koji od njih potječu zabranjuje se Direktivom Vijeća 83/129/EEZ od 28. ožujka 1983. o uvozu koža nekih mladunaca tuljana i proizvoda koji od njih potječu u države članice (5).

(3)

Tuljani se love u Zajednici i izvan nje i koriste se za dobivanje proizvoda i artikala kao što su meso, ulje, potkožno masno tkivo, organi, krzno i artikli od krzna, koji obuhvaćaju najrazličitije proizvode od kapsula Omega-3 do odjeće koja sadrži obrađenu kožu i krzno tuljana. Ti se proizvodi komercijalno prodaju na različitim tržištima, uključujući tržište Zajednice. S obzirom na narav tih proizvoda, potrošačima je teško ili nemoguće razlikovati ih od sličnih proizvoda koji ne potječu od tuljana.

(4)

U javnosti i kod vlada koje pokazuju osjetljivost na pitanja dobrobiti životinja lov na tuljane doveo je do izražavanja ozbiljne zabrinutosti zbog boli, stresa, straha i drugih oblika patnje koje najčešći načini ubijanja i deranja kože tuljana uzrokuju tim životinjama.

(5)

Kao odgovor na zabrinutost građana i potrošača u vezi s ubijanjem i deranjem kože tuljana s aspekta dobrobiti životinja i na moguću prisutnost na tržištu proizvoda dobivenih od životinja koje su ubijene i oderane na način koji uzrokuje bol, stres, strah i druge oblike patnje, nekoliko država članica donijelo je ili namjerava donijeti zakonodavstvo kojim se trgovina proizvodima od tuljana uređuje zabranom uvoza i proizvodnje takvih proizvoda dok se u drugim državama članicama ne uvode ograničenja trgovine tim proizvodima.

(6)

Dakle, između nacionalnih odredaba kojima se uređuju trgovina, uvoz, proizvodnja i stavljanje na tržište proizvoda od tuljana, postoje razlike. Te razlike štetno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati proizvode od tuljana i predstavljaju prepreke trgovini tim proizvodima.

(7)

Postojanje takvih različitih odredaba može dodatno odvratiti potrošače od kupnje proizvoda koji nisu izrađeni od tuljana, ali koje nije jednostavno razlikovati od sličnih roba izrađenih od tuljana, ili proizvoda koji mogu sadržavati elemente ili sastojke dobivene od tuljana za koje to nije jasno prepoznatljivo, kao što su krzna, kapsule Omega-3 te ulja i proizvodi od kože.

(8)

Mjerama predviđenima ovom Uredbom stoga treba širom Zajednice uskladiti pravila u pogledu komercijalnih aktivnosti koje se odnose na proizvode od tuljana te time spriječiti poremećaj na unutarnjem tržištu dotičnih proizvoda, uključujući proizvode koji su ekvivalentni proizvodima od tuljana ili mogu biti zamjenski proizvodi za proizvode od tuljana.

(9)

U skladu s Protokolom o zaštiti i dobrobiti životinja koji je priložen Ugovoru, kod oblikovanja i provedbe, među ostalim, svoje politike unutarnjeg tržišta, Zajednica treba obratiti punu pozornost na zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja. S tim u skladu, u usklađenim pravilima koja se predviđaju ovom Uredbom, pitanja dobrobiti životinja treba u potpunosti uzeti u obzir.

(10)

Kako bi se uklonila postojeća rascjepkanost unutarnjeg tržišta, potrebno je predvidjeti usklađena pravila, ali istodobno uzeti u obzir i pitanja dobrobiti životinja. Kako bi se prepreke za slobodno kretanje dotičnih proizvoda uklonile na djelotvoran i proporcionalan način, stavljanje proizvoda od tuljana na tržište u pravilu ne treba odobriti, kako bi se vratilo povjerenje potrošača i istodobno osiguralo da briga o dobrobiti životinja bude u potpunosti uzeta u obzir. Budući da se zabrinutost građana i potrošača proširuje na ubijanje i deranje tuljana kao takvo, isto je tako potrebno poduzeti mjere za smanjivanje potražnje koja vodi do stavljanja proizvoda od tuljana na tržište pa time i ekonomske potražnje koja pokreće lov na tuljane u komercijalne svrhe. Radi osiguravanja učinkovite provedbe, usklađena pravila za uvezene proizvode treba provoditi u trenutku ili točki uvoza.

(11)

Iako je tuljane možda moguće ubijati i derati na način kojim se izbjegava nepotrebna bol, stres, strah ili drugi oblici patnje, uzimajući u obzir uvjete u kojima se lov na tuljane odvija, dosljedna provjera i kontrola poštuju li lovci zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja u praksi nisu provedive ili ih je barem veoma teško ostvariti na učinkovit način, kako je to Europska agencija za sigurnost hrane zaključila 6. prosinca 2007.

(12)

Isto je tako jasno da se isti rezultat ne bi postigao ni drugim oblicima usklađenih pravila, kao što su zahtjevi u pogledu označivanja. Povrh toga, zahtjev da proizvođači, distributeri ili trgovci na malo moraju označivati proizvode koji u cijelosti ili djelomično potječu od tuljana značajno bi opteretio te gospodarske subjekte, a bio bi i nerazmjerno skup u slučajevima u kojima proizvodi od tuljana predstavljaju tek manji dio dotičnog proizvoda. Suprotno tomu, mjere sadržane u ovoj Uredbi bit će lakše poštovati, a i vratit će povjerenje potrošača.

(13)

Radi osiguravanja potpune učinkovitosti usklađenih pravila koja se predviđaju ovom Uredbom, ta pravila treba primjenjivati ne samo na proizvode podrijetlom iz Zajednice nego i na proizvode koji se u Zajednicu uvode iz trećih zemalja.

(14)

Temeljni gospodarski i socijalni interesi inuitskih zajednica za koje je lov na tuljane način osiguravanja egzistencije ne bi smjeli biti ugroženi. Lov je sastavni dio kulture i identiteta članova inuitskog društva pa ga kao takvog prepoznaje i deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda. Stoga stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim pridonose svojoj egzistenciji treba dozvoliti.

(15)

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o stavljanju proizvoda od tuljana na tržište. Njome se dakle ne dovode u pitanje ostala pravila Zajednice ili nacionalna pravila koja uređuju lov na tuljane.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(17)

Komisiju treba ovlastiti posebno za definiranje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim pridonose svojoj egzistenciji; za definiranje uvjeta za uvoz proizvoda od tuljana koji je privremene naravi i obuhvaća robu isključivo za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji; i za definiranje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji je nacionalnim pravom uređen isključivo u svrhu održivog upravljanja pomorskim resursima. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, mora ih se donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(18)

S ciljem lakšeg provođenja postupaka provedbe od strane relevantnih nacionalnih nadležnih tijela, Komisija treba izdati tehničke smjernice u kojima će kao neobvezujuće navesti tarifne oznake Kombinirane nomenklature koje mogu obuhvaćati proizvode od tuljana podložne ovoj Uredbi.

(19)

Države članice trebaju utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(20)

Države članice trebaju redovito dostavljati izvješća o aktivnostima koje se poduzimaju za provedbu ove Uredbe. Na temelju tih izvješća Komisija treba dostavljati izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe.

(21)

Budući da cilj ove Uredbe, odnosno uklanjanje prepreka za funkcioniranje unutarnjeg tržišta usklađivanjem nacionalnih zabrana koje se odnose na trgovinu proizvodima od tuljana na razini Zajednice, države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako se određuje u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako se određuje u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se usklađena pravila o stavljanju na tržište proizvoda od tuljana.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„tuljan” znači primjerci svih vrsta perajara (Phocidae, Otariidae i Odobenidae);

2.

„proizvod od tuljana” znači svi proizvodi, prerađeni ili neprerađeni, koji potječu ili se dobivaju od tuljana, uključujući meso, ulje, potkožno masno tkivo, organe, sirove kože s krznom i kože s krznom, štavljene ili dorađene, uključujući kože s krznom spojene u ploče, križeve ili slične oblike te artikle izrađene od koža s krznom;

3.

„stavljanje na tržište” znači uvođenje na tržište Zajednice, čime u zamjenu za plaćanje postaju dostupni trećim stranama;

4.

„Inuit” znači autohtoni članovi domovine Inuita, odnosno onih arktičkih i subarktičkih područja u kojima Inuiti sada ili tradicionalno imaju domorodačka prava i interese, koje Inuiti prepoznaju kao članove svojega naroda, a obuhvaćaju Inupiate, Jupike (Aljaska), Inuite, Inuvialuite (Kanada), Kalaallite (Grenland) i Jupike (Rusija);

5.

„uvoz” znači ulaz robe u carinsko područje Zajednice.

Članak 3.

Uvjeti za stavljanje na tržište

1.   Stavljanje na tržište proizvoda od tuljana dozvoljava se samo kad su proizvodi od tuljana rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim pridonose svojoj egzistenciji. Za uvezene proizvode ti se uvjeti primjenjuju u trenutku ili točki uvoza.

2.   Odstupajući od stavka 1.:

(a)

uvoz proizvoda od tuljana dozvoljava se i kad je privremene naravi i obuhvaća isključivo robu za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji. Narav i količina takve robe ne smiju biti takvi da upućuju na to da se ona uvozi iz komercijalnih razloga;

(b)

stavljanje proizvoda od tuljana na tržište dozvoljava se i kad su proizvodi od tuljana rezultat nusproizvoda lova koji je uređen nacionalnim pravom i koji se provodi isključivo u svrhu održivog upravljanja pomorskim resursima. Takvo stavljanje na tržište dozvoljava se samo na neprofitnoj osnovi. Narav i količina takve robe ne smiju biti takvi da upućuju na to da se ona uvozi iz komercijalnih razloga.

Primjena ovog stavka ne smije narušavati ostvarivanje cilja ove Uredbe.

3.   U skladu s postupkom upravljanja iz članka 5. stavka 2. Komisija izdaje tehničke smjernice u kojima navodi indikativan popis tarifnih oznaka kombinirane nomenklature koje mogu obuhvaćati proizvode od tuljana podložne ovom članku.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., mjere za provedbu ovog članka koje su namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5. stavka 3.

Članak 4.

Slobodno kretanje

Države članice ne sprečavaju stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su u skladu s ovom Uredbom.

Članak 5.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan na temelju članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine u tom području (7). Taj odbor prema potrebi može pozvati druge postojeće regulatorne odbore, primjerice Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan člankom 58. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka koji se odnose na sigurnost hrane (8).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 6.

Sankcije i provedba

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proprocionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju do 20. kolovoza 2010., a o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni obavješćuju je bez odlaganja.

Članak 7.

Izvješćivanje

1.   Do 20. studenoga 2011., a nakon toga svake 4 godine, države članice Komisiji dostavljaju izvješće u kojem utvrđuju koje su mjere poduzete za provedbu ove Uredbe.

2.   Na temelju izvješća iz stavka 1., u roku 12 mjeseci od završetka svakog dotičnog izvještajnog razdoblja, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3. primjenjuje se od 20. kolovoza 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. rujna 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

C. MALMSTRÖM


(1)  Mišljenje doneseno 26. veljače 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 5. svibnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

(3)  SL C 306 E, 15.12.2006., str. 194.

(4)  SL C 308 E, 16.12.2006., str. 170.

(5)  SL L 91, 9.4.1983., str. 30.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(8)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.