15/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

3


32009R0748


L 219/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.08.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 748/2009

od 5. kolovoza 2009.

o popisu operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 18.a stavak 3. točku (a),

budući da:

(1)

Direktiva 2003/87/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2008/101/EZ (2), u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (dalje u tekstu „sustav Zajednice”) uključuje zrakoplovne aktivnosti.

(2)

Kako bi se smanjio administrativni teret za operatore zrakoplova, Direktivom 2003/87/EZ predviđa se da je za svakog operatora zrakoplova odgovorna jedna država članica. Članak 18.a stavci 1. i 2. Direktive 2003/87/EZ sadržavaju odredbe o dodjeli nadležne države članice svakom operatoru zrakoplova. Popis operatora zrakoplova i za njih nadležnih država članica (dalje u tekstu „popis”) trebao bi osigurati da svaki operator zna kojoj će državi članici biti podvrgnut i da je državama članicama jasno za koje bi operatore one trebale biti nadležne.

(3)

Komisija je pri sastavljanju popisa uzela u obzir napomene koje je primila nakon što je 11. veljače 2009. objavila preliminarni popis operatora zrakoplova i država članica pod čijom se nadležnošću oni nalaze. Taj se popis temelji na podacima koje je dostavio Eurocontrol korištenjem evidencije o planovima leta (3).

(4)

Zahtjevi Direktive 2003/87/EZ primjenjuju se na operatore zrakoplova kako su definirani u članku 3. točki (o) te Direktive. Uključivanje u sustav Zajednice povezano je samo s obavljanjem zrakoplovne aktivnosti i ne podliježe uključivanju na popis. Operatori zrakoplova koji obavljaju zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ stoga su uključeni u sustav Zajednice bez obzira na to jesu li uključeni na popis u vrijeme obavljanja aktivnosti ili ne. Jednako tako, operatori zrakoplova koji prestanu obavljati zrakoplovnu aktivnost isključuju se iz sustava Zajednice čim prestanu obavljati zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, a ne u trenutku kada se brišu s popisa.

(5)

Popis uključuje sve operatore zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije te do 31. prosinca 2008. obavljali odgovarajuću zrakoplovnu aktivnost. Stoga je moguće da se na tom popisu pojave i oni operatori zrakoplova koji su trajno ili privremeno prestali obavljati svoje zrakoplovne aktivnosti. Popis ne uzima u obzir jesu li operatori zrakoplova uključeni na popis Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se iz sigurnosnih razloga primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let i o stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (4). Ova Uredba stoga ne bi trebala dovoditi u pitanje odluke koje Komisija ili države članice donose u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.

(6)

Svakom operatoru zrakoplova trebalo bi na popisu dodijeliti jedinstvenu oznaku. Ta bi oznaka trebala omogućiti identifikaciju sudionika u sustavu Zajednice,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova iz članka 18.a stavka 3. točke (a) Direktive 2003/87/EZ, utvrđen je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. kolovoza 2009.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  SL L 8, 13.1.2009., str. 3.

(3)  SL C 36, 13.2.2009., str. 11. Detalji o metodologiji koja je korištena za uspostavu preliminarnog popisa dostupni su na internetskim stranicama Komisije: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  SL L 344, 27.12.2005., str. 15.


PRILOG

Popis operatora zrakoplova koji su 1. siječnja 2006. ili kasnije obavljali zrakoplovnu aktivnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ, kojim se određuje država članica nadležna za svakog operatora zrakoplova

BELGIJA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

123

ABELAG

BELGIJA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRSKA

23987

ALROSA-AVIA

RUSKA FEDERACIJA

30020

AVIASTAR-TU CO.

RUSKA FEDERACIJA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIJA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPAT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIJA

31088

CARD AERONAUTICS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29568

CENTURION AIR CARGO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPAT

32909

CRESAIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

985

EAT

BELGIJA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPAT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIJA

31497

EXELLAIR

LUKSEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

13457

FLYING PARTNERS

BELGIJA

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVICARSKA

24057

GEMINI AIR CARGO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURSKA

27232

INTERNET JET

NIZOZEMSKA

28582

INTER-WETALL

ŠVICARSKA

9542

INTL PAPER CY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27709

KALITTA AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28087

LAS VEGAS CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZIL

31737

MATRACO

BELGIJA

1084

MIL BELGIUM

BELGIJA

1106

MIL ITALY

ITALIJA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURSKA

33689

MIRAS AIR

KAZAKSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIJA

25228

MURRAY AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31207

N604FJ LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26688

NEWELL RUBBERMAID

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAUDIJSKA ARABIJA

27769

SEA-AIR

BELGIJA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RUANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIJA

26784

SOUTHERN AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27977

TECHNOMAG

ŠVICARSKA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIJA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIJA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIJA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIJA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20065

V L M

BELGIJA

13603

VF CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


BUGARSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

33329

AERO POWER LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

23962

AIR BAN

BUGARSKA

31414

AIR LAZUR

BUGARSKA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BUGARSKA

33225

AIR VICTORY

GRUZIJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZIJA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BUGARSKA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDAN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINI

21448

ATLANT SOYUZ

RUSKA FEDERACIJA

30991

AVB-2004 LTD

BUGARSKA

33459

BAHRAIN AIR

BAHREIN

28445

BH AIR

BUGARSKA

29056

BULGARIA AIR

BUGARSKA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BUGARSKA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BUGARSKA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BUGARSKA

25981

CARGO AIR LTD.

BUGARSKA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

10165

HEMUS AIR

BUGARSKA

32009

INTER AIR SOFIA

BUGARSKA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RUSKA FEDERACIJA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAN

27345

KHORIV AVIA

UKRAJINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RUSKA FEDERACIJA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAJINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIJA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAJINA

29085

RUBYSTAR

BJELARUS

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURSKA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAKSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GRUZIJA


ČEŠKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

30560

ABS JETS INC.

ČEŠKA

7824

ACL SLOVACKY

ČEŠKA

16895

AERO VODOCHODY

ČEŠKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ČEŠKA

30203

ATMA AIRLINES

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34057

AVTN SPECIALTIES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CIPAR

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAJINA

859

CZECH AIRLINES

ČEŠKA

33327

EARTH ONE LIMITED

UJEDINJENA KRALJEVINA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIJA

31651

GROSSMANN JET LK

ČEŠKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RUSKA FEDERACIJA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CIPAR

30825

LETS FLY SRO

ČEŠKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ČEŠKA

30743

NORSE AIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27912

PREMIER JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2276

ROCKWELL AUTOMATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAČKA

32157

SKYDIVE LK

ČEŠKA

27292

SKYGEORGIA

GRUZIJA

31351

TRAST AERO

RUSKA FEDERACIJA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ČEŠKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAJINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24805

YAMAL

RUSKA FEDERACIJA


DANSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

27480

AIR ALPHA A/S

DANSKA

3456

AIR ALSIE

DANSKA

22466

AIR GREENLAND

DANSKA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DANSKA

34774

ALIGAP A/S

DANSKA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANSKA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28860

CHC DENMARK

DANSKA

781

CIMBER AIR DENMARK

DANSKA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCUSKA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANSKA

32738

EASTOK AVIA CO

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANSKA

31760

FAROE JET

DANSKA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANSKA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZIL

32595

GRAAKJAER A/S

DANSKA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVI

32158

JET TIME A/S

DANSKA

33256

K/S CLIPPER

DANSKA

33518

KIRKBI INVEST

DANSKA

31243

KIRKBI TRADING

DANSKA

34672

LAO CAPRICORN AIR

REPUBLIKA LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12798

NORTH FLYING 1991

DANSKA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33803

PARTNERSELSKABET

DANSKA

23090

PHARMA NORD

DANSKA

30137

PRIMERA AIR

ISLAND

33624

QUAD AIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33696

SHAM WING AIRLINES

SIRIJA

9918

STAR AIR

DANSKA

21550

STERLING AIRLINES

DANSKA

4357

SUNAIR DENMARK

DANSKA

25417

TEPPER AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANSKA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSTRIJA

32655

VIP PARTNERFLY

DANSKA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RUSKA FEDERACIJA

9697

WEATHER MODIFICATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANSKA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORVEŠKA


NJEMAČKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

31485

328 SUPPORT SERVICES

NJEMAČKA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NJEMAČKA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NJEMAČKA

24433

ADVANCED AVIATION

NJEMAČKA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIJA

6802

AERO PERSONAL

MEKSIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

NJEMAČKA

150

AERODIENST

NJEMAČKA

156

AEROFLOT

RUSKA FEDERACIJA

32334

AEROFLOT CARGO

RUSKA FEDERACIJA

27181

AEROFLOT DON JSC

RUSKA FEDERACIJA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NJEMAČKA

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIJA

27692

AHSEL HAVA

TURSKA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NJEMAČKA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NJEMAČKA

28844

AIR ASTANA

KAZAKSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NJEMAČKA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KINA

26296

AIR INDEPENDENCE

NJEMAČKA

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAO (KINA)

19823

AIR MOLDOVA

REPUBLIKA MOLDOVA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIJA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOVI ZELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

NJEMAČKA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32419

AIRBRIDGE CARGO

RUSKA FEDERACIJA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIJA

22317

AIRSERVICE GMBH

NJEMAČKA

31390

AIRSEVEN GMBH

NJEMAČKA

21756

AIRTRANS

NJEMAČKA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDSKI OTOCI (UK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

30361

AL HOKAIR

BERMUDSKI OTOCI (UK)

33869

ALCI ANTARTIC

JUŽNA AFRIKA

32684

AMJET AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAJINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVICARSKA

34337

API HOLDING

NJEMAČKA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NJEMAČKA

8901

ARCHER DANIELS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27073

ARTOC AIR

EGIPAT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

REPUBLIKA KOREJA

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVICARSKA

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVICARSKA

20979

ATLAS AIR USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURSKA

9230

AUGUSTA AIR

NJEMAČKA

29122

AURON LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NJEMAČKA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

516

BAHAG

NJEMAČKA

30586

BALL CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIJA

509

BASF

NJEMAČKA

29137

BATAVIA AIR

INDONEZIJA

25978

BAUHAUS GMBH

NJEMAČKA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NJEMAČKA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NJEMAČKA

11646

BERGER JULIUS

NIGERIJA

561

BERTELSMANN

NJEMAČKA

31886

BESTAIR TURKEY

TURSKA

6810

BILFINGER UND BERGER

NJEMAČKA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NJEMAČKA

28042

BLUE SKY GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29090

BLUE WINGS AG

NJEMAČKA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NJEMAČKA

14658

BMW AG

NJEMAČKA

24502

BOHLKE VENEER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31614

BOMBARDIER GERMANY

NJEMAČKA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

606

BOSCH

NJEMAČKA

15176

BUNDESPOLIZEI

NJEMAČKA

680

BURDA REISEFLUG

NJEMAČKA

32874

BUSINESS JET LTD

NOVI ZELAND

786

CAAC CHINA

KINA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPINI

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NJEMAČKA

22448

CIRRUS AIRLINES

NJEMAČKA

28178

CIRRUS AVIATION

NJEMAČKA

31719

CLICK MEXICANA

MEKSIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSIKO

12213

COMPASS FOOD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

824

CONDOR

NJEMAČKA

25210

COOK AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31333

CORP JET SVCS

UJEDINJENA KRALJEVINA

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVICARSKA

33045

CORPORATE JET MNGT

UJEDINJENA KRALJEVINA

12495

CROATIA AIRLINES

HRVATSKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLJSKA

30461

D2 AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32731

DANAHER CORPORATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30651

DAUAIR

NJEMAČKA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NJEMAČKA

26466

DC AVIATION GMBH

NJEMAČKA

30996

DEERE & COMPANY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4484

DELTA AIR LINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NJEMAČKA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NJEMAČKA

28473

DOGAN HAVACILIK

TURSKA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NJEMAČKA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

968

DUSSMANN P

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIJA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NJEMAČKA

34657

EEA GMBH

NJEMAČKA

19629

ESCHMANN H D

NJEMAČKA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NJEMAČKA

3639

EVERGREEN AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22495

EXCELLENT AIR

NJEMAČKA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NJEMAČKA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NJEMAČKA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4783

FAI RENT-A-JET

NJEMAČKA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCUSKA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVICARSKA

8272

FARNAIR

ŠVICARSKA

33077

FAS GMBH

NJEMAČKA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZIJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NJEMAČKA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NJEMAČKA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NJEMAČKA

27680

FREE BIRD LT

TURSKA

1595

FRENZEL G

NJEMAČKA

32678

FRESENA FLUG

NJEMAČKA

4232

FRONTIER AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NJEMAČKA

33821

GE CAPITAL B.V.

NIZOZEMSKA

25027

GEKO TRADE

NJEMAČKA

3349

GENERAL MOTORS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9243

GERMANIA

NJEMAČKA

28944

GERMANWINGS

NJEMAČKA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDSKI OTOCI (UK)

23743

GOMEL AIRLINES

BJELARUS

22366

GOVERNMENT CROATIA

HRVATSKA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

2395

GROB WERKE

NJEMAČKA

32172

GULF JET

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26226

HAMBURG INTL

NJEMAČKA

26507

HANSEATIC AVIATION

NJEMAČKA

26105

HANSGROHE AG

NJEMAČKA

1389

HAPAG LLOYD TUI

NJEMAČKA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NJEMAČKA

32580

HASLBERGER FINANZ.

NJEMAČKA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

28618

HAWORTH TRANSPORT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32953

HEIDELBERGCEMENT

NJEMAČKA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NJEMAČKA

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVICARSKA

25785

ILYUSHIN AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SRBIJA

25512

JET CONNECTION

NJEMAČKA

11307

JET EXECUTIVE INT.

NJEMAČKA

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NJEMAČKA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NJEMAČKA

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVICARSKA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVICARSKA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

1610

KARMANN GMBH

NJEMAČKA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAJINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NJEMAČKA

32568

KOMPASS GMBH

NJEMAČKA

1652

KOREAN AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

33182

KUGU HAVACILIK

TURSKA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RUSKA FEDERACIJA

29352

LANGNER E

NJEMAČKA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NJEMAČKA

6383

LECH-AIR GMBH

NJEMAČKA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NJEMAČKA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVICARSKA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NJEMAČKA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NJEMAČKA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIJA

1776

LUFTHANSA

NJEMAČKA

3857

LUFTHANSA CARGO

NJEMAČKA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NJEMAČKA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NJEMAČKA

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

12521

MARXER ANLAGEN

NJEMAČKA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURSKA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NJEMAČKA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIJA

1778

MIL GERMANY

NJEMAČKA

1488

MIL INDIA

INDIJA

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVICARSKA

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURSKA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NJEMAČKA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

CRNA GORA

31944

MYN AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVAJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NJEMAČKA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NJEMAČKA

15551

NEW YORKER S H K

NJEMAČKA

12218

NIKE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24661

NORTH AMERICAN JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31791

NOVESPACE

FRANCUSKA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NJEMAČKA

33138

OCA INTERNATIONAL

NJEMAČKA

2044

OETKER A

NJEMAČKA

25059

OMNI AIR INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2061

OMNIPOL

ČEŠKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NJEMAČKA

8236

OWENS-CORNING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3343

P&P PROMOTION

NJEMAČKA

12648

PACELLI

NJEMAČKA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

NJEMAČKA

852

PARAGON RANCH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29731

PARC AVTN

IRSKA

23471

PCT POWDER COATING

LUKSEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURSKA

775

PENTASTAR AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NJEMAČKA

3085

PICTON LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDSKI OTOCI (UK)

30132

PREMIUM AVIATION

NJEMAČKA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

NJEMAČKA

12196

PRIVATE WINGS

NJEMAČKA

30124

RAE – REGIONAL AIR

NJEMAČKA

32083

RAY ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NJEMAČKA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

29767

RENTAIR UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURSKA

32723

RSG RENTAL SERVICES

NJEMAČKA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NJEMAČKA

23244

RUSSIA FSUE STC

RUSKA FEDERACIJA

9200

RYAN INTL AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24784

SAMSUNG TECHWIN

REPUBLIKA KOREJA

18991

SAP AG

NJEMAČKA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NJEMAČKA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIJA

30971

SEARAY BD100

JUŽNA AFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ŠVEDSKA

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

32205

SHANGHAI CARGO

KINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINA

21734

SIBERIA AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAJDŽAN

22021

SILVER CLOUD AIR

NJEMAČKA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIJA

27735

SKY AIRLINES

TURSKA

2477

SKY JET

ŠVICARSKA

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NJEMAČKA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NJEMAČKA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29841

SPIRIT OF SPICES

NJEMAČKA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

14557

STEINER FILM

NJEMAČKA

32361

STRONG AVIATION

KUVAJT

2615

STUTTGARTER FLUG

NJEMAČKA

12878

SUEDZUCKER REISE

NJEMAČKA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURSKA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVICARSKA

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTAN

32435

TALON AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31885

TARHANKULE HAVA

TURSKA

32576

TB INVEST GROUP

ČEŠKA

31566

TEAM AVIATION

NJEMAČKA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIJA

2681

THAI INTERNATIONAL

TAJLAND

14993

THYSSENKRUPP

NJEMAČKA

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

JUŽNA AFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23497

TRIPLE ALPHA

NJEMAČKA

33495

TURBOJET KFT

MAĐARSKA

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURSKA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAJINA

24948

UKSATSE

UKRAJINA

8960

UPS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21723

URAL AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

4692

US AIRWAYS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29839

USA 3000 AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26886

UTAIR AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

31669

VACUNA JETS

BERMUDSKI OTOCI (UK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZIL

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NJEMAČKA

2833

VIESSMANN

NJEMAČKA

31758

VIVAT TRUST LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

31815

VOLARIS

MEKSIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

2840

VOLKSWAGEN

NJEMAČKA

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZIL

12066

WDL AVIATION

NJEMAČKA

24113

WEBER MANAGEMENT

NJEMAČKA

1323

WEKA

NJEMAČKA

30605

WHEELS AVIATION

NJEMAČKA

34391

WHS LEASING AG

ŠVICARSKA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIJA

25225

WINDROSE JETCHARTER

NJEMAČKA

2930

WORLD AIRWAYS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NJEMAČKA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NJEMAČKA

32403

XRS HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5960

ZEMAN

NJEMAČKA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZIL


ESTONIJA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTONIJA

29742

AEROVIS

UKRAJINA

25753

AIR LIVONIA

ESTONIJA

32981

AMW AIRLINES

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

18219

ESTONIAN AIR

ESTONIJA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTONIJA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTONIJA

32214

GENEX LTD.

BJELARUS

24680

KAPO AVIA

RUSKA FEDERACIJA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURSKA

21137

MERKEL M

NJEMAČKA

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAJDŽAN

26723

MIL ESTONIA

ESTONIJA

26285

MIL UK ARMY

UJEDINJENA KRALJEVINA

2799

MIL USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


GRČKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIJA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRČKA

24601

AERO-KAMOV

RUSKA FEDERACIJA

31367

AEROLAND

GRČKA

23232

AEROSVIT

UKRAJINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAJINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAJINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GRČKA

26693

ALKAN AIR

EGIPAT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIJA

26574

ARKASAIR

TURSKA

30047

ASHTON AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRČKA

34846

ATHENS AIRWAYS

GRČKA

20810

AVIATOR

GRČKA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVICARSKA

34069

BELRESCUEAVIA

BJELARUS

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIJA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

31895

CENTAVIA

SRBIJA

34668

CLUB ONE AIR

INDIJA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRČKA

19644

COSTAIR LTD

GRČKA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

25895

DONBASSAERO

UKRAJINA

32795

DOVE AIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRČKA

26461

EUROAIR LTD

GRČKA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIJA

31507

FLYING RESEARCH UU

RUSKA FEDERACIJA

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIJA

31722

GAINJET

GRČKA

31659

GHALAYINI I

EGIPAT

29050

GOLIAF

SVETI TOMA I PRINSIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GRČKA

17957

GREENLEAF

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

GRČKA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOVI ZELAND

29384

HELLAS JET

GRČKA

25184

HELLAS WINGS LTD

GRČKA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRČKA

25221

HELOG AG

ŠVICARSKA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINI

19518

INTERJET SA

GRČKA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAJINA

26787

INTRACOM

GRČKA

31881

INTRALOT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

33768

JP AIR OU

ESTONIJA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIJA

32649

K2 SMARTJETS

GRČKA

30724

KAIZEN AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRČKA

29995

LEXATA

GRČKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZIJA

1099

MIL GREECE

GRČKA

1800

MIL MALAYSIA

MALEZIJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRČKA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGIPAT

21711

ORENBURG AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

22404

OXY USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRČKA

27002

PARADISE AVTN

GRČKA

34445

PEBUNY LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27649

PECOTOX AIR

REPUBLIKA MOLDOVA

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAN

29325

PROFLITE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31819

PWC AVIATION

KUVAJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDIJSKA ARABIJA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIJA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29176

SINCOM AVIA

UKRAJINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURSKA

32837

SKOL AIRLINE

RUSKA FEDERACIJA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRČKA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRČKA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIJA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

JUŽNA AFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRČKA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURSKA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGIPAT

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRČKA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIJA

25058

WORLD HEALING CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDIJSKA ARABIJA


ŠPANJOLSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

24007

224TH FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

26560

245 PILOT SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4648

AERO ANGELES

MEKSIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIJA

29663

AEROLANE

EKVADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ČILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEKSIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEKSIKO

34380

AEROSUR

BOLIVIJA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ŠPANJOLSKA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEKSIKO

25974

AEROVITRO

MEKSIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITANIJA

24500

AIR COMET S.A.

ŠPANJOLSKA

30183

AIR ESTE S.A.

ŠPANJOLSKA

9345

AIR EUROPA

ŠPANJOLSKA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ŠPANJOLSKA

22380

AIR NOSTRUM

ŠPANJOLSKA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ŠPANJOLSKA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ŠPANJOLSKA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

29581

AMB GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ŠPANJOLSKA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIJA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIJA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSIKO

22877

AVIALSA

ŠPANJOLSKA

460

AVIANCA

KOLUMBIJA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLJSKA

29159

AVION I

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ŠPANJOLSKA

33149

AVPRO INC (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32450

AWAIR

UJEDINJENA KRALJEVINA

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

JUŽNA AFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVICARSKA

33172

BESTFLY

ŠPANJOLSKA

2621

BINTER CANARIAS SA

ŠPANJOLSKA

32392

BIONIC AVIATION CC

JUŽNA AFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ŠPANJOLSKA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIJA

3195

BRITISH ANTARCTIC

UJEDINJENA KRALJEVINA

34369

BURHANETTIN HAVA

TURSKA

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITANIJA

27598

CABO VERDE EXPRESS

KABO VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

ŠPANJOLSKA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ŠPANJOLSKA

32564

CARABO CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

736

CASA

ŠPANJOLSKA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

UJEDINJENA KRALJEVINA

32118

CLICKAIR SA

ŠPANJOLSKA

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ŠPANJOLSKA

32350

CORPORATE JETS

ŠPANJOLSKA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIJA

33427

COVIDIEN INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31491

CSIM AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9863

CUKUROVA

TURSKA

33251

DANA (2)

NIGERIJA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIJA

26776

DEAN FOODS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIJA

3464

DODSON AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ŠPANJOLSKA

8808

EASTMAN KODAK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORSKA GVINEJA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVICARSKA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZIL

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZIL

24823

EUROCONTINENTAL

ŠPANJOLSKA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCUSKA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORVEŠKA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIJA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ŠPANJOLSKA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22043

FAASA

ŠPANJOLSKA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18767

FIRST INTL AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22596

FLIGHTLINE SL

ŠPANJOLSKA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ŠPANJOLSKA

31970

FLYING FALCON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24821

FORMACION AEROFAN SL

ŠPANJOLSKA

32961

FRAPMAG LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONEZIJA

4402

GESTAIR

ŠPANJOLSKA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NJEMAČKA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSIKO

28810

GOLDNER D

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KABO VERDE

32525

HARPO INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVICARSKA

31991

HENNIG.

JUŽNA AFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

ŠPANJOLSKA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ŠPANJOLSKA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31093

HONG KONG EXPRESS

KINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIJA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIJA

1475

IBERIA

ŠPANJOLSKA

25406

IBERWORLD S.A.U.

ŠPANJOLSKA

25843

ICE BIRD

ŠVICARSKA

10117

ILFC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ŠPANJOLSKA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ŠPANJOLSKA

4470

INDUSTRIAS TITAN

ŠPANJOLSKA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVICARSKA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIJA

29121

ISLAS AIRWAYS

ŠPANJOLSKA

31247

JAIR

JUŽNA AFRIKA

31275

JETNOVA

ŠPANJOLSKA

28372

JWC HUNTINGTON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34608

KAMA AVIATION

RUSKA FEDERACIJA

22691

KAVMINVODYAVIA

RUSKA FEDERACIJA

34463

KAZ AIR JET

KAZAKSTAN

29274

KD AVIA

RUSKA FEDERACIJA

32291

KELLY CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25582

KINDOC AIRWAYS

JUŽNA AFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIJA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

ČILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ŠPANJOLSKA

30440

LARK AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDSKI OTOCI (UK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZIL

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRSKA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZIL

32253

LTH JET LEASING

BRAZIL

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

JUŽNA AFRIKA

26957

MENAJIAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAJINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

769

MIL CHILE

ČILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIJA

1094

MIL ECUADOR

EKVADOR

1880

MIL MEXICO

MEKSIKO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

JUŽNA AFRIKA

1095

MIL SPAIN

ŠPANJOLSKA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVICARSKA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZIL

32502

NASAIR

SAUDIJSKA ARABIJA

604

NAV Y SERVICIO 3

ŠPANJOLSKA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZIL

31834

NITA JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1997

NOMADS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18907

NORMAN AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32556

NYGREN U

ŠVEDSKA

32396

OBODEN IBRU

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

24549

ODYSSEY AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33704

ORIONAIR S.L.

ŠPANJOLSKA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZIL

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RUSKA FEDERACIJA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ŠPANJOLSKA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEZIJA

27399

PREMIER TRUST

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ŠPANJOLSKA

32852

PRIYAN FOUNDATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ŠPANJOLSKA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ŠPANJOLSKA

29804

PUNTO-FA

ŠPANJOLSKA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIJA

27231

QUANTUM AIR

ŠPANJOLSKA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

UJEDINJENA KRALJEVINA

26960

RED WINGS CJSC

RUSKA FEDERACIJA

32100

RING AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34812

RPK CAPITAL MNGT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33521

RYJET

ŠPANJOLSKA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ŠPANJOLSKA

25502

SAL EXPRESS

SVETI TOMA I PRINSIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZIL

29825

SAS INSTITUTE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

611

SAS NORGE

NORVEŠKA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30170

SERAIR TRANSWORLD

ŠPANJOLSKA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIJA

26690

SOKO AVIATION SL

ŠPANJOLSKA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIJA

19182

SOTAN

BRAZIL

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINI

4298

SPANAIR S A

ŠPANJOLSKA

28727

SPENAERO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDSKI OTOCI (UK)

1485

STOCKWOOD V

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30064

STREAMLINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

34009

SUNRIDER CORPORATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ŠPANJOLSKA

11309

SWIFTAIR ESPANA

ŠPANJOLSKA

31288

TAG AVTN ESPANA

ŠPANJOLSKA

32401

TAKE AIR LINES

FRANCUSKA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZIL

31963

TAXI FLY GROUP SA

ŠPANJOLSKA

34198

TITAN AVAITION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

21527

TOP FLY S L

ŠPANJOLSKA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ŠPANJOLSKA

15453

TRANSAERO AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZIL

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZIL

31969

UNIVERSAL JET SL

ŠPANJOLSKA

27669

URGEMER CANARIAS SL

ŠPANJOLSKA

23824

VICTOR ECHO S.A.

ŠPANJOLSKA

29086

VIM AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIJA

30190

VUELING AIRLINES

ŠPANJOLSKA

34390

WTORRE S.A.

BRAZIL

24793

ZOREX S.A.

ŠPANJOLSKA


FRANCUSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

26915

171JC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24008

223RD FLIGHT UNIT

RUSKA FEDERACIJA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

DJEVIČANSKI OTOCI (UK)

9554

685TA CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29177

900NB

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34675

A OK JETS (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28417

AAK COMPANY

BERMUDSKI OTOCI (UK)

31724

AAS EUROPE

FRANCUSKA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVICARSKA

4306

ACCOR SA

FRANCUSKA

33973

ACD AVIATION

NJEMAČKA

31934

ACFT MGMT & TRADING

UJEDINJENA KRALJEVINA

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

30027

ADAM AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURSKA

27910

ADVANCED TRAINING SY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCUSKA

25187

AERCAP AVIATION

NIZOZEMSKA

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRSKA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCUSKA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCUSKA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZIL

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCUSKA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCUSKA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCUSKA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCUSKA

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCUSKA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NJEMAČKA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEKSIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

JUŽNA AFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANCUSKA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIJA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIJA

1769

AIGLE AZUR

FRANCUSKA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCUSKA

186

AIR ALGERIE

ALŽIR

29735

AIR ARABIA

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

28684

AIR ASIA

MALEZIJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCUSKA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPAT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCUSKA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCUSKA

30879

AIR DECCAN

INDIJA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAKSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCUSKA

231

AIR GEFCO

FRANCUSKA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D’IVOIRE

31977

AIR KING JET

ŠVICARSKA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANCUSKA

261

AIR MAURITIUS

MAURICIJUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCUSKA

12060

AIR ND

FRANCUSKA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEJŠELI

26152

AIR SRPSKA

BOSNA I HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDSKI OTOCI (UK)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCUSKA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCUSKA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCUSKA

34296

AIR WING LTD

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCUSKA

308

AIRBUS SAS

FRANCUSKA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCUSKA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEZIJA

18045

AIRFLEET CREDIT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18982

AIRFLITE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCUSKA

26897

AIRLINAIR

FRANCUSKA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDIJSKA ARABIJA

23745

AK HAVACILIK

TURSKA

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDIJSKA ARABIJA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDIJSKA ARABIJA

24197

AL NASSR LTD

ŠVICARSKA

21699

ALCATEL USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIJA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDIJSKA ARABIJA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDIJSKA ARABIJA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RUSKA FEDERACIJA

32601

ALPHA CHARLIE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26287

ALTONA

ŠVICARSKA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34234

AMERICAN ELECTRIC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8928

AMERICAN HOME PROD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25806

AMERIDAIR

FRANCUSKA

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVICARSKA

984

APACHE AVIATION

FRANCUSKA

6188

APEX OIL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANSKI OTOCI (UK)

398

ARAMCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

406

ARKIA ISRAEL AL

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20337

ARTEMIS SA

FRANCUSKA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

22135

ATLANTA JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

FRANCUSKA

34589

AVEL BRAO

FRANCUSKA

32958

AVENIR WORLDWIDE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIJA

29467

AVIALAIR

FRANCUSKA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33992

AVIATION PARTNERS 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABVE

33199

AVIENT LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

34211

AVIJET UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SRBIJA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIJA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIJA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCUSKA

34289

B2 FLIGHT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIJA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LATVIJA

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZIL

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAJLAND

9347

BARRON INTL HOLDING

LUKSEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

ŠVICARSKA

28129

BCA-BUSINESS

FRANCUSKA

7723

BELL TEXTRON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28608

BERGAIR

ŠVICARSKA

27140

BERKUT AIR

KAZAKSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADEŠ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADEŠ

26292

BIZAIR LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

29774

BLS AVIATION USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVICARSKA

28677

BLUE LINE

FRANCUSKA

20254

BONAIR TURKEY

TURSKA

25126

BONDCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVICARSKA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIJA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCUSKA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNA I HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANCUSKA

34276

BRASS BOX LTD

CIPAR

34825

BRASSBOX

UKRAJINA

21446

BREITLING

ŠVICARSKA

637

BRITAIR

FRANCUSKA

8153

BRUME

FRANCUSKA

32896

BUMI RESOURCES

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCUSKA

31315

BURMESTER OVERSEAS

DJEVIČANSKI OTOCI (UK)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVICARSKA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIJA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVICARSKA

9122

CARTIER EUROPE

NIZOZEMSKA

34144

CASAM SARL

FRANCUSKA

33321

CEIBA

EKVATORSKA GVINEJA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAJINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26842

CFPR

FRANCUSKA

31139

CFS AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

20711

CGTM

FRANCUSKA

28926

CHC HELICOPTERS

JUŽNA AFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINA

12141

CHINA EASTERN

KINA

31087

CHURCHILL AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCUSKA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

799

COCA COLA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVICARSKA

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVICARSKA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

UJEDINJENA KRALJEVINA

8338

COPLEY NEWSPAPERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31680

CORP JET MGMT

DJEVIČANSKI OTOCI (UK)

26244

CORPORATE AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCUSKA

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCUSKA

12219

COX ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31073

CP MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3513

CROWN EQUIPMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŽIBUTI

33242

DALCAM LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDIJSKA ARABIJA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SIRIJA

2518

DARTA

FRANCUSKA

34168

DARTE HOLDINGS

RUSKA FEDERACIJA

28094

DASNAIR

ŠVICARSKA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCUSKA

1139

DASSAULT FALCON JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCUSKA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCUSKA

28800

DATELINE OVERSEAS

CIPAR

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCUSKA

32809

DEAN PHILLIPS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

11638

DECAUX

FRANCUSKA

27665

DIAMAIR

ŠVICARSKA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCUSKA

7028

DOW CHEMICAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24571

DSWA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HRVATSKA

31133

DUNMORE HOMES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9703

EARTH STAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31743

EAST STAR AIRLINES

KINA

34303

EASTINDO

INDONEZIJA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIJA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVICARSKA

32591

EBONY SHINE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORSKA GVINEJA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPAT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RUSKA FEDERACIJA

23028

ELI'S BREAD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32853

ELITE AIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32311

ELYSAIR SAS

FRANCUSKA

1013

EMERSON ELECTRIC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORSKA GVINEJA

30005

EURL JC DARMON

FRANCUSKA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCUSKA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ŠVEDSKA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVICARSKA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVICARSKA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANSKA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPAT

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDIJSKA ARABIJA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVICARSKA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDIJSKA ARABIJA

25553

FALCON AIR EXPRESS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVICARSKA

15911

FC AVIATION

FRANCUSKA

1147

FEDERAL EXPRESS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCUSKA

34669

FIREFLY

MALEZIJA

32846

FIRST COMMERCIAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21075

FISHER SCIENTIFIC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31665

FLEET INT AVTN & FIN

UJEDINJENA KRALJEVINA

21504

FLICAPE PTY LTD

JUŽNA AFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVICARSKA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

33626

FLY 18

ŠVICARSKA

30372

FLY AIR SA

FRANCUSKA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZIL

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNIS

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVICARSKA

30136

FLYBABOO

ŠVICARSKA

30343

FLYING BIRD

FRANCUSKA

29223

FLYING FINN OY

FINSKA

31775

FLYING M

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33632

FLYMEX

MEKSIKO

31116

FOCUS AIR USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32322

FORTUNE AIR

JUŽNA AFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIJA

32749

GEASA

EKVATORSKA GVINEJA

17928

GENEL HAVACILIK

TURSKA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZIJA

9002

GIE ATR

FRANCUSKA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIJA

31682

GLOBAL JET LUX

LUKSEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

CRNA GORA

31731

HALCYONAIR

KABO VERDE

5362

HALLIBURTON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33959

HASSANCO S.A.

ŠVICARSKA

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORVEŠKA

19953

HILTON HOTELS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26436

HOLIDAY RETIREMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31795

IBL AVIATION

MAURICIJUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCUSKA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAJINA

31965

INDIGO (VI)

INDIJA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEZIJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIJA

33559

INDYCAR AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NEUTVRĐENA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31081

INTERFACE OPS LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32801

INTERJET ABC

MEKSIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32524

INVESTAVIA

KAZAKSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCUSKA

31280

IXAIR DPT JET

FRANCUSKA

28006

JAPAT

ŠVICARSKA

29118

JAR VENTURE

FRANCUSKA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVAJT

32986

JBS CONSULTING LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31772

JCAS

ŠVICARSKA

26998

JDP FRANCE

FRANCUSKA

26479

JET 2000

RUSKA FEDERACIJA

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVICARSKA

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVICARSKA

30385

JET AVIATION FZCO

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26911

JET BLUE AIRWAYS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIJA

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVICARSKA

33769

JET ONE JSC

KAZAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVICARSKA

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCUSKA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIJA

29268

JEX SARL

LUKSEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANCUSKA

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32776

KALAMAZOO GROUP II

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNIS

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNIS

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPAT

30709

KAZAVIA

KAZAKSTAN

32381

KB HOME

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29190

KBBD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDIJSKA ARABIJA

12497

KIRCHMAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27587

KOMAR AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

9858

KROLL G

ŠVICARSKA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCUSKA

30455

LAS VEGAS JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33111

LAYAN INTL.

ŠVICARSKA

30595

LEACH CAPITAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIJA

4489

LIMITED STORES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31880

LJ ASSOCIATES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25272

LOTUS AIR

EGIPAT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCUSKA

24211

LOWA LTD

ŠVICARSKA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLJSKA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ŠVICARSKA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

19696

LYRECO

FRANCUSKA

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVICARSKA

34423

MACAU JET INTL

MAKAO (KINA)

29993

MAG AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

32078

MALIBU CONSULTING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34019

MANO RIVER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22226

MARMON GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1831

MARTIN BAKER

UJEDINJENA KRALJEVINA

32707

MASC AIR LTD

ŠVICARSKA

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVICARSKA

34840

MASWINGS SDN. BHD

MALEZIJA

30530

MATADORO MGMT INVEST

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITANIJA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31545

MDA SAS

FRANCUSKA

31140

ME LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30360

MENAJET

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34274

MEREGRASS AIR CHTR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32814

MERIDIAN AIR CHTR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21443

METEO-FRANCE

FRANCUSKA

24019

MID EAST JET

SAUDIJSKA ARABIJA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANCUSKA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIJA

1119

MIL TUNISIA

TUNIS

30933

MILLION AIR

INDIJA

19183

MILLION AIR DALLAS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34711

MIRAGE AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

31979

MJETS LTD

TAJLAND

7764

MOET HENNESSY

FRANCUSKA

28010

MONDIOL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32755

MONTROSE GLOBAL

UJEDINJENA KRALJEVINA

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDIJSKA ARABIJA

31770

N304RJ

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32270

N349BA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32370

N72RK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31025

NATASHA ESTABLISMENT

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDIJSKA ARABIJA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPAT

34727

NATIONAL CITY COMM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31097

NEBULA LTD.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCUSKA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32959

NOFA

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32963

NORDEX AIR

RUSKA FEDERACIJA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNIS

30574

NOVARTIS GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22190

NWT AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDSKI OTOCI (UK)

31264

O AIR

FRANCUSKA

30908

OCANA ASSETS LTD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28984

OLDBURY HOLDINGS

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVICARSKA

28859

OMNI FLYS

MEKSIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVICARSKA

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

28465

ONEX

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28050

OUTFITTER AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31395

OUTPOST INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIJA

4139

OYONNAIR

FRANCUSKA

25856

PACE CARGO ENTERRP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23365

PALMALI HAVA TASI

TURSKA

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCUSKA

26289

PARAFFIN AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29999

PARC AVIATION

ŠVICARSKA

30941

PARK HAVACILIK

TURSKA

12312

PARTNERSHIP 35 55

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIJA

34403

PHEEBE LIMITED

UJEDINJENA KRALJEVINA

33969

PHENOMAIR

FRANCUSKA

29691

PINNACLE AIR GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32252

PLANET AVIATION UU

RUSKA FEDERACIJA

2176

PPG INDUSTRIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIJA

32060

PREMIER AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31595

PREMIER AVIA, JSC

RUSKA FEDERACIJA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURSKA

28189

PROAIR CHARTER

NJEMAČKA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1427

RAININ AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVICARSKA

31655

REATEX INVEST

DJEVIČANSKI OTOCI (UK)

28265

REGIONAL CAE

FRANCUSKA

2232

REGOURD AVIATION

FRANCUSKA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIJA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

34680

RJH ADVISORY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32627

RNV ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31978

ROMEO MIKE AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30374

RONSO SA DE CV

MEKSIKO

31808

ROTOR TRADE 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31026

ROUST TRADING

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALŽIR

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DŽIBUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIJA

22689

S IVORY COAST

CÔTE D’IVOIRE

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIJA

22524

S NIGERIA

NIGERIJA

2400

S SCHWEIZ

ŠVICARSKA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

ČAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25392

S-AIR JSC

RUSKA FEDERACIJA

25946

SALEM AVIATION

SAUDIJSKA ARABIJA

5432

SAUDI OGER

SAUDIJSKA ARABIJA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCUSKA

31959

SBM GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCUSKA

22291

SEFA FRANCE

FRANCUSKA

1249

SELIA

FRANCUSKA

31182

SENTINEL AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27881

SERLUX

LUKSEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVICARSKA

32704

SHAHER TRADING CO.

UJEDINJENA KRALJEVINA

24337

SHAR INK

RUSKA FEDERACIJA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDSKI OTOCI (UK)

34418

SIGMAR AVIATION

IRSKA

32728

SILVER VENTURES INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIJA

24200

SIT-SET AG

ŠVICARSKA

27746

SK TRAVEL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32799

SKY KING INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6508

SKYBIRD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIJA

34050

SKYWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

32149

SMART AVIATION

FRANCUSKA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPAT

29738

SNC BOETOS

FRANCUSKA

30770

SNC CAVOK

FRANCUSKA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCUSKA

22730

SOGERMA

FRANCUSKA

26645

SONNIG

ŠVICARSKA

2736

SONY EUROPE

NJEMAČKA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIJA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NIZOZEMSKA

5752

SOUTHERN CROSS USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

17921

SPECIALISED TRANSP.

UJEDINJENA KRALJEVINA

3994

SPEEDWINGS

ŠVICARSKA

27840

SPHINX WINGS

ŠVICARSKA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32789

SPRINGWAY LTD

RUSKA FEDERACIJA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCUSKA

31596

STAR FLYER INC

JAPAN

2574

STARJET AVIATION

ŠVICARSKA

24204

STARLING AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAKSTAN

28156

STEELCASE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32436

STENSRUD VENTURES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33040

STORMJETS SA

ŠVICARSKA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCUSKA

32592

SULTAN AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPAT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPAT

25613

SUPER AIR

TURSKA

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVICARSKA

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAJDŽAN

8591

SWISS EAGLE

ŠVICARSKA

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVICARSKA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

5967

SYNTHES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVICARSKA

31437

TAG AVIATION GWCIN

UJEDINJENA KRALJEVINA

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVICARSKA

29075

TAJ AIR

INDIJA

26797

TAK AVIATION UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZIL

31687

TAPAJ

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽIR

31962

TAT LEASING

FRANCUSKA

31366

TAV HAVACILIK

TURSKA

33270

THAI AIRASIA LTD

TAJLAND

28634

THALES

FRANCUSKA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCUSKA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIJA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZIL

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ČAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIJA

29860

TPS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCUSKA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCUSKA

28463

TREY AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEZIJA

21666

TUDOR SALIBA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2752

TUNIS AIR

TUNIS

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28928

TWO THOUSAND

LUKSEMBURG

28467

TY AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28221

UAS UNITED AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAJINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCUSKA

32094

UNION PACIFIC CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28092

UNITED HEALTHGROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22833

UNITED STATES AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3329

UNITED TECHNOLOGIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24318

VALAVIA

FRANCUSKA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDSKI OTOCI (UK)

33962

VALLJET

FRANCUSKA

10637

VALMONT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDSKI OTOCI (UK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIJETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

31635

VIRGIN AMERICA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAJINA

33500

VOLO AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

27628

VULCAN AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

23592

VULCAN FLIGHT OPS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30891

WAF LTD

KAJMANSKI OTOCI (UK)

6924

WEDGE AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29491

WELLS AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33640

WESTJET

ŠVICARSKA

34317

WESTJET FALCON 50061

DJEVIČANSKI OTOCI (UK)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31064

WHITE LOTUS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32294

WILKES AND MCHUGH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31765

WINDS AWAY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIJA

32063

WIP TRADING

ŠVICARSKA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31938

WREN ACQUISITIONS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCUSKA

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

ŠVICARSKA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

a784

Operator koji koristi ICAO_CODE:3S9

NEPOZNATO

a788

Operator koji koristi ICAO_CODE:902

NEPOZNATO

a789

Operator koji koristi ICAO_CODE:AAE

NEPOZNATO

a790

Operator koji koristi ICAO_CODE:AF3

NEPOZNATO

a791

Operator koji koristi ICAO_CODE:AJT

NEPOZNATO

a793

Operator koji koristi ICAO_CODE:AME

NEPOZNATO

a794

Operator koji koristi ICAO_CODE:AMF

NEPOZNATO

a795

Operator koji koristi ICAO_CODE:AMJ

NEPOZNATO

a799

Operator koji koristi ICAO_CODE:BCN

NEPOZNATO

a800

Operator koji koristi ICAO_CODE:BHS

NEPOZNATO

a802

Operator koji koristi ICAO_CODE:BKS

NEPOZNATO

a806

Operator koji koristi ICAO_CODE:BRS

NEPOZNATO

a808

Operator koji koristi ICAO_CODE:BSQ

NEPOZNATO

a809

Operator koji koristi ICAO_CODE:BUL

NEPOZNATO

a811

Operator koji koristi ICAO_CODE:CEY

NEPOZNATO

a812

Operator koji koristi ICAO_CODE:CFC

NEPOZNATO

a814

Operator koji koristi ICAO_CODE:CFX

NEPOZNATO

a816

Operator koji koristi ICAO_CODE:CGC

NEPOZNATO

a818

Operator koji koristi ICAO_CODE:CGQ

NEPOZNATO

a819

Operator koji koristi ICAO_CODE:CGT

NEPOZNATO

a821

Operator koji koristi ICAO_CODE:CPT

NEPOZNATO

a823

Operator koji koristi ICAO_CODE:CSQ

NEPOZNATO

a825

Operator koji koristi ICAO_CODE:CTL

NEPOZNATO

a826

Operator koji koristi ICAO_CODE:CTM

NEPOZNATO

a829

Operator koji koristi ICAO_CODE:CUT

NEPOZNATO

a830

Operator koji koristi ICAO_CODE:CXP

NEPOZNATO

a833

Operator koji koristi ICAO_CODE:DEL

NEPOZNATO

a834

Operator koji koristi ICAO_CODE:DOS

NEPOZNATO

a835

Operator koji koristi ICAO_CODE:DRA

NEPOZNATO

a836

Operator koji koristi ICAO_CODE:EGF

NEPOZNATO

a837

Operator koji koristi ICAO_CODE:EUF

NEPOZNATO

a838

Operator koji koristi ICAO_CODE:EVO

NEPOZNATO

a839

Operator koji koristi ICAO_CODE:FAC

NEPOZNATO

a840

Operator koji koristi ICAO_CODE:FAD

NEPOZNATO

a841

Operator koji koristi ICAO_CODE:FAE

NEPOZNATO

a842

Operator koji koristi ICAO_CODE:FAF

NEPOZNATO

a843

Operator koji koristi ICAO_CODE:FAV

NEPOZNATO

a845

Operator koji koristi ICAO_CODE:FGH

NEPOZNATO

a846

Operator koji koristi ICAO_CODE:FGI

NEPOZNATO

a850

Operator koji koristi ICAO_CODE:FIW

NEPOZNATO

a851

Operator koji koristi ICAO_CODE:FMI

NEPOZNATO

a852

Operator koji koristi ICAO_CODE:FNY

NEPOZNATO

a854

Operator koji koristi ICAO_CODE:FOF

NEPOZNATO

a855

Operator koji koristi ICAO_CODE:FOG

NEPOZNATO

a856

Operator koji koristi ICAO_CODE:FOH

NEPOZNATO

a857

Operator koji koristi ICAO_CODE:FOI

NEPOZNATO

a858

Operator koji koristi ICAO_CODE:FOT

NEPOZNATO

a860

Operator koji koristi ICAO_CODE:FW0

NEPOZNATO

a861

Operator koji koristi ICAO_CODE:FW2

NEPOZNATO

a862

Operator koji koristi ICAO_CODE:FW4

NEPOZNATO

a864

Operator koji koristi ICAO_CODE:FWO

NEPOZNATO

a865

Operator koji koristi ICAO_CODE:FWR

NEPOZNATO

a866

Operator koji koristi ICAO_CODE:FWU

NEPOZNATO

a867

Operator koji koristi ICAO_CODE:FWX

NEPOZNATO

a868

Operator koji koristi ICAO_CODE:FWY

NEPOZNATO

a870

Operator koji koristi ICAO_CODE:GAF

NEPOZNATO

a871

Operator koji koristi ICAO_CODE:GFI

NEPOZNATO

a873

Operator koji koristi ICAO_CODE:GU6

NEPOZNATO

a874

Operator koji koristi ICAO_CODE:GUF

NEPOZNATO

a875

Operator koji koristi ICAO_CODE:GUI

NEPOZNATO

a876

Operator koji koristi ICAO_CODE:GUT

NEPOZNATO

a877

Operator koji koristi ICAO_CODE:GUY

NEPOZNATO

a878

Operator koji koristi ICAO_CODE:GWX

NEPOZNATO

a879

Operator koji koristi ICAO_CODE:HBJ

NEPOZNATO

a880

Operator koji koristi ICAO_CODE:HDF

NEPOZNATO

a881

Operator koji koristi ICAO_CODE:HHD

NEPOZNATO

a883

Operator koji koristi ICAO_CODE:HI6

NEPOZNATO

a884

Operator koji koristi ICAO_CODE:HI7

NEPOZNATO

a885

Operator koji koristi ICAO_CODE:HI8

NEPOZNATO

a888

Operator koji koristi ICAO_CODE:HPJ

NEPOZNATO

a889

Operator koji koristi ICAO_CODE:HUG

NEPOZNATO

a893

Operator koji koristi ICAO_CODE:INC

NEPOZNATO

a895

Operator koji koristi ICAO_CODE:J6A

NEPOZNATO

a896

Operator koji koristi ICAO_CODE:J6U

NEPOZNATO

a898

Operator koji koristi ICAO_CODE:J8K

NEPOZNATO

a899

Operator koji koristi ICAO_CODE:J8S

NEPOZNATO

a900

Operator koji koristi ICAO_CODE:J8V

NEPOZNATO

a901

Operator koji koristi ICAO_CODE:KSB

NEPOZNATO

a902

Operator koji koristi ICAO_CODE:KTM

NEPOZNATO

a903

Operator koji koristi ICAO_CODE:LAC

NEPOZNATO

a904

Operator koji koristi ICAO_CODE:LAU

NEPOZNATO

a905

Operator koji koristi ICAO_CODE:LAV

NEPOZNATO

a906

Operator koji koristi ICAO_CODE:LDU

NEPOZNATO

a908

Operator koji koristi ICAO_CODE:LI3

NEPOZNATO

a909

Operator koji koristi ICAO_CODE:LI4

NEPOZNATO

a910

Operator koji koristi ICAO_CODE:LI5

NEPOZNATO

a911

Operator koji koristi ICAO_CODE:LIA

NEPOZNATO

a912

Operator koji koristi ICAO_CODE:LN3

NEPOZNATO

a914

Operator koji koristi ICAO_CODE:LN9

NEPOZNATO

a919

Operator koji koristi ICAO_CODE:MAR

NEPOZNATO

a920

Operator koji koristi ICAO_CODE:MAW

NEPOZNATO

a921

Operator koji koristi ICAO_CODE:MEI

NEPOZNATO

a922

Operator koji koristi ICAO_CODE:MPC

NEPOZNATO

a924

Operator koji koristi ICAO_CODE:MTN

NEPOZNATO

a926

Operator koji koristi ICAO_CODE:N11

NEPOZNATO

a927

Operator koji koristi ICAO_CODE:N12

NEPOZNATO

a931

Operator koji koristi ICAO_CODE:N17

NEPOZNATO

a933

Operator koji koristi ICAO_CODE:N20

NEPOZNATO

a934

Operator koji koristi ICAO_CODE:N21

NEPOZNATO

a935

Operator koji koristi ICAO_CODE:N22

NEPOZNATO

a937

Operator koji koristi ICAO_CODE:N24

NEPOZNATO

a938

Operator koji koristi ICAO_CODE:N26

NEPOZNATO

a939

Operator koji koristi ICAO_CODE:N27

NEPOZNATO

a940

Operator koji koristi ICAO_CODE:N28

NEPOZNATO

a941

Operator koji koristi ICAO_CODE:N30

NEPOZNATO

a943

Operator koji koristi ICAO_CODE:N32

NEPOZNATO

a944

Operator koji koristi ICAO_CODE:N33

NEPOZNATO

a945

Operator koji koristi ICAO_CODE:N34

NEPOZNATO

a946

Operator koji koristi ICAO_CODE:N35

NEPOZNATO

a948

Operator koji koristi ICAO_CODE:N37

NEPOZNATO

a949

Operator koji koristi ICAO_CODE:N39

NEPOZNATO

a950

Operator koji koristi ICAO_CODE:N40

NEPOZNATO

a951

Operator koji koristi ICAO_CODE:N41

NEPOZNATO

a952

Operator koji koristi ICAO_CODE:N42

NEPOZNATO

a953

Operator koji koristi ICAO_CODE:N43

NEPOZNATO

a954

Operator koji koristi ICAO_CODE:N47

NEPOZNATO

a955

Operator koji koristi ICAO_CODE:N48

NEPOZNATO

a956

Operator koji koristi ICAO_CODE:N49

NEPOZNATO

a959

Operator koji koristi ICAO_CODE:N51

NEPOZNATO

a960

Operator koji koristi ICAO_CODE:N52

NEPOZNATO

a965

Operator koji koristi ICAO_CODE:N59

NEPOZNATO

a967

Operator koji koristi ICAO_CODE:N61

NEPOZNATO

a968

Operator koji koristi ICAO_CODE:N64

NEPOZNATO

a969

Operator koji koristi ICAO_CODE:N65

NEPOZNATO

a970

Operator koji koristi ICAO_CODE:N66

NEPOZNATO

a971

Operator koji koristi ICAO_CODE:N67

NEPOZNATO

a972

Operator koji koristi ICAO_CODE:N68

NEPOZNATO

a973

Operator koji koristi ICAO_CODE:N70

NEPOZNATO

a974

Operator koji koristi ICAO_CODE:N71

NEPOZNATO

a975

Operator koji koristi ICAO_CODE:N72

NEPOZNATO

a978

Operator koji koristi ICAO_CODE:N76

NEPOZNATO

a980

Operator koji koristi ICAO_CODE:N78

NEPOZNATO

a984

Operator koji koristi ICAO_CODE:N81

NEPOZNATO

a987

Operator koji koristi ICAO_CODE:N85

NEPOZNATO

a988

Operator koji koristi ICAO_CODE:N86

NEPOZNATO

a990

Operator koji koristi ICAO_CODE:N88

NEPOZNATO

a992

Operator koji koristi ICAO_CODE:N93

NEPOZNATO

a993

Operator koji koristi ICAO_CODE:N94

NEPOZNATO

a994

Operator koji koristi ICAO_CODE:N95

NEPOZNATO

a996

Operator koji koristi ICAO_CODE:N97

NEPOZNATO

a997

Operator koji koristi ICAO_CODE:N98

NEPOZNATO

a999

Operator koji koristi ICAO_CODE:N9U

NEPOZNATO

a1000

Operator koji koristi ICAO_CODE:NA0

NEPOZNATO

a1001

Operator koji koristi ICAO_CODE:NAF

NEPOZNATO

a1002

Operator koji koristi ICAO_CODE:NCB

NEPOZNATO

a1004

Operator koji koristi ICAO_CODE:NOA

NEPOZNATO

a1008

Operator koji koristi ICAO_CODE:OOG

NEPOZNATO

a1009

Operator koji koristi ICAO_CODE:PAT

NEPOZNATO

a1011

Operator koji koristi ICAO_CODE:PJW

NEPOZNATO

a1013

Operator koji koristi ICAO_CODE:PLY

NEPOZNATO

a1015

Operator koji koristi ICAO_CODE:PRS

NEPOZNATO

a1016

Operator koji koristi ICAO_CODE:PSE

NEPOZNATO

a1017

Operator koji koristi ICAO_CODE:PSV

NEPOZNATO

a1019

Operator koji koristi ICAO_CODE:PTL

NEPOZNATO

a1023

Operator koji koristi ICAO_CODE:RGF

NEPOZNATO

a1024

Operator koji koristi ICAO_CODE:RHI

NEPOZNATO

a1026

Operator koji koristi ICAO_CODE:ROI

NEPOZNATO

a1028

Operator koji koristi ICAO_CODE:ROR

NEPOZNATO

a1029

Operator koji koristi ICAO_CODE:ROY

NEPOZNATO

a1031

Operator koji koristi ICAO_CODE:RUC

NEPOZNATO

a1034

Operator koji koristi ICAO_CODE:SBH

NEPOZNATO

a1035

Operator koji koristi ICAO_CODE:SBU

NEPOZNATO

a1036

Operator koji koristi ICAO_CODE:SER

NEPOZNATO

a1038

Operator koji koristi ICAO_CODE:SKZ

NEPOZNATO

a1039

Operator koji koristi ICAO_CODE:SPC

NEPOZNATO

a1040

Operator koji koristi ICAO_CODE:SSS

NEPOZNATO

a1041

Operator koji koristi ICAO_CODE:SVD

NEPOZNATO

a1042

Operator koji koristi ICAO_CODE:TAF

NEPOZNATO

a1044

Operator koji koristi ICAO_CODE:TIF

NEPOZNATO

a1047

Operator koji koristi ICAO_CODE:TKE

NEPOZNATO

a1053

Operator koji koristi ICAO_CODE:TPQ

NEPOZNATO

a1056

Operator koji koristi ICAO_CODE:TSD

NEPOZNATO

a1059

Operator koji koristi ICAO_CODE:TX2

NEPOZNATO

a1060

Operator koji koristi ICAO_CODE:TX8

NEPOZNATO

a1062

Operator koji koristi ICAO_CODE:V2L

NEPOZNATO

a1063

Operator koji koristi ICAO_CODE:VEC

NEPOZNATO

a1067

Operator koji koristi ICAO_CODE:WAJ

NEPOZNATO

a1068

Operator koji koristi ICAO_CODE:WBS

NEPOZNATO

a1069

Operator koji koristi ICAO_CODE:WDA

NEPOZNATO

a1071

Operator koji koristi ICAO_CODE:WIA

NEPOZNATO

a1072

Operator koji koristi ICAO_CODE:WJA

NEPOZNATO

a1073

Operator koji koristi ICAO_CODE:WML

NEPOZNATO

a1076

Operator koji koristi ICAO_CODE:YV1

NEPOZNATO

a1077

Operator koji koristi ICAO_CODE:YV2

NEPOZNATO

a1097

Operator koji koristi TAIL NB:3DMRW

NEPOZNATO

a1098

Operator koji koristi TAIL NB:3DRMW

NEPOZNATO

a1100

Operator koji koristi TAIL NB:4XCMY

NEPOZNATO

a1085

Operator koji koristi TAIL NB:6152

NEPOZNATO

a1102

Operator koji koristi TAIL NB:6VAFW

NEPOZNATO

a1507

Operator koji koristi TAIL NB:ARBV021

NEPOZNATO

a1509

Operator koji koristi TAIL NB:BULG001

NEPOZNATO

a1104

Operator koji koristi TAIL NB:CFFEV

NEPOZNATO

a1105

Operator koji koristi TAIL NB:CFXCN

NEPOZNATO

a1106

Operator koji koristi TAIL NB:CGCDS

NEPOZNATO

a1107

Operator koji koristi TAIL NB:CGCGS

NEPOZNATO

a1108

Operator koji koristi TAIL NB:CGCMP

NEPOZNATO

a1109

Operator koji koristi TAIL NB:CGDPF

NEPOZNATO

a1110

Operator koji koristi TAIL NB:CGJLN

NEPOZNATO

a1111

Operator koji koristi TAIL NB:CGLBB

NEPOZNATO

a1112

Operator koji koristi TAIL NB:CGRPM

NEPOZNATO

a1305

Operator koji koristi TAIL NB:EV0065

NEPOZNATO

a1306

Operator koji koristi TAIL NB:EV0068

NEPOZNATO

a1511

Operator koji koristi TAIL NB:FAV4402

NEPOZNATO

a1119

Operator koji koristi TAIL NB:FGIEI

NEPOZNATO

a1121

Operator koji koristi TAIL NB:FGVML

NEPOZNATO

a1123

Operator koji koristi TAIL NB:FOHQK

NEPOZNATO

a1125

Operator koji koristi TAIL NB:FOIJF

NEPOZNATO

a1126

Operator koji koristi TAIL NB:FOIJH

NEPOZNATO

a1127

Operator koji koristi TAIL NB:FOIJK

NEPOZNATO

a1128

Operator koji koristi TAIL NB:FOIXD

NEPOZNATO

a1129

Operator koji koristi TAIL NB:FOPTP

NEPOZNATO

a1130

Operator koji koristi TAIL NB:FORTE

NEPOZNATO

a1131

Operator koji koristi TAIL NB:FOTAG

NEPOZNATO

a1132

Operator koji koristi TAIL NB:FOTKE

NEPOZNATO

a1133

Operator koji koristi TAIL NB:FRA10

NEPOZNATO

a1134

Operator koji koristi TAIL NB:FRA12

NEPOZNATO

a1135

Operator koji koristi TAIL NB:FRAAD

NEPOZNATO

a1136

Operator koji koristi TAIL NB:FRAAG

NEPOZNATO

a1137

Operator koji koristi TAIL NB:FRADA

NEPOZNATO

a1138

Operator koji koristi TAIL NB:FRADB

NEPOZNATO

a1139

Operator koji koristi TAIL NB:FRADC

NEPOZNATO

a1141

Operator koji koristi TAIL NB:FRAFQ

NEPOZNATO

a1142

Operator koji koristi TAIL NB:FRAGL

NEPOZNATO

a1143

Operator koji koristi TAIL NB:FRAGX

NEPOZNATO

a1086

Operator koji koristi TAIL NB:FRAI

NEPOZNATO

a1145

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIE

NEPOZNATO

a1309

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIIN

NEPOZNATO

a1146

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIJ

NEPOZNATO

a1147

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIL

NEPOZNATO

a1148

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIN

NEPOZNATO

a1149

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIO

NEPOZNATO

a1150

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIQ

NEPOZNATO

a1151

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIT

NEPOZNATO

a1152

Operator koji koristi TAIL NB:FRAIZ

NEPOZNATO

a1153

Operator koji koristi TAIL NB:FRAJA

NEPOZNATO

a1154

Operator koji koristi TAIL NB:FRAJB

NEPOZNATO

a1157

Operator koji koristi TAIL NB:FRAPO

NEPOZNATO

a1088

Operator koji koristi TAIL NB:FRAZ

NEPOZNATO

a1162

Operator koji koristi TAIL NB:FRAZP

NEPOZNATO

a1164

Operator koji koristi TAIL NB:FRAZZ

NEPOZNATO

a1165

Operator koji koristi TAIL NB:FRBFA

NEPOZNATO

a1166

Operator koji koristi TAIL NB:FRBFB

NEPOZNATO

a1171

Operator koji koristi TAIL NB:FWFBW

NEPOZNATO

a1174

Operator koji koristi TAIL NB:FZBCF

NEPOZNATO

a1176

Operator koji koristi TAIL NB:GGALX

NEPOZNATO

a1177

Operator koji koristi TAIL NB:GSYLJ

NEPOZNATO

a1180

Operator koji koristi TAIL NB:HBIFJ

NEPOZNATO

a1181

Operator koji koristi TAIL NB:HBIUX

NEPOZNATO

a1182

Operator koji koristi TAIL NB:HBJEI

NEPOZNATO

a1183

Operator koji koristi TAIL NB:HBJRS

NEPOZNATO

a1184

Operator koji koristi TAIL NB:HHDMX

NEPOZNATO

a1513

Operator koji koristi TAIL NB:HI719CT

NEPOZNATO

a1186

Operator koji koristi TAIL NB:HI772

NEPOZNATO

a1187

Operator koji koristi TAIL NB:HI840

NEPOZNATO

a1188

Operator koji koristi TAIL NB:HI851

NEPOZNATO

a1519

Operator koji koristi TAIL NB:HK4492X

NEPOZNATO

a1520

Operator koji koristi TAIL NB:HK4493X

NEPOZNATO

a1190

Operator koji koristi TAIL NB:LVRED

NEPOZNATO

a1313

Operator koji koristi TAIL NB:N109JZ

NEPOZNATO

a1192

Operator koji koristi TAIL NB:N10SA

NEPOZNATO

a1314

Operator koji koristi TAIL NB:N110HA

NEPOZNATO

a1321

Operator koji koristi TAIL NB:N129WA

NEPOZNATO

a1322

Operator koji koristi TAIL NB:N139CF

NEPOZNATO

a1323

Operator koji koristi TAIL NB:N143GA

NEPOZNATO

a1193

Operator koji koristi TAIL NB:N14CG

NEPOZNATO

a1324

Operator koji koristi TAIL NB:N150LR

NEPOZNATO

a1523

Operator koji koristi TAIL NB:N1610PR

NEPOZNATO

a1326

Operator koji koristi TAIL NB:N163PA

NEPOZNATO

a1194

Operator koji koristi TAIL NB:N173S

NEPOZNATO

a1328

Operator koji koristi TAIL NB:N177EL

NEPOZNATO

a1329

Operator koji koristi TAIL NB:N179AE

NEPOZNATO

a1330

Operator koji koristi TAIL NB:N182GX

NEPOZNATO

a1195

Operator koji koristi TAIL NB:N184R

NEPOZNATO

a1196

Operator koji koristi TAIL NB:N193F

NEPOZNATO

a1197

Operator koji koristi TAIL NB:N19QC

NEPOZNATO

a1089

Operator koji koristi TAIL NB:N1DG

NEPOZNATO

a1331

Operator koji koristi TAIL NB:N201CR

NEPOZNATO

a1333

Operator koji koristi TAIL NB:N218EC

NEPOZNATO

a1334

Operator koji koristi TAIL NB:N221AL

NEPOZNATO

a1335

Operator koji koristi TAIL NB:N221DG

NEPOZNATO

a1336

Operator koji koristi TAIL NB:N221QS

NEPOZNATO

a1337

Operator koji koristi TAIL NB:N229BP

NEPOZNATO

a1198

Operator koji koristi TAIL NB:N22EM

NEPOZNATO

a1340

Operator koji koristi TAIL NB:N245US

NEPOZNATO

a1199

Operator koji koristi TAIL NB:N24ET

NEPOZNATO

a1200

Operator koji koristi TAIL NB:N24KW

NEPOZNATO

a1201

Operator koji koristi TAIL NB:N24UD

NEPOZNATO

a1202

Operator koji koristi TAIL NB:N260V

NEPOZNATO

a1341

Operator koji koristi TAIL NB:N262QS

NEPOZNATO

a1342

Operator koji koristi TAIL NB:N267BB

NEPOZNATO

a1343

Operator koji koristi TAIL NB:N285CP

NEPOZNATO

a1344

Operator koji koristi TAIL NB:N296QS

NEPOZNATO

a1090

Operator koji koristi TAIL NB:N2JR

NEPOZNATO

a1345

Operator koji koristi TAIL NB:N305EJ

NEPOZNATO

a1348

Operator koji koristi TAIL NB:N315FV

NEPOZNATO

a1349

Operator koji koristi TAIL NB:N316NE

NEPOZNATO

a1206

Operator koji koristi TAIL NB:N31GA

NEPOZNATO

a1352

Operator koji koristi TAIL NB:N323LB

NEPOZNATO

a1354

Operator koji koristi TAIL NB:N325FX

NEPOZNATO

a1207

Operator koji koristi TAIL NB:N326N

NEPOZNATO

a1355

Operator koji koristi TAIL NB:N328JK

NEPOZNATO

a1357

Operator koji koristi TAIL NB:N339BA

NEPOZNATO

a1358

Operator koji koristi TAIL NB:N344AA

NEPOZNATO

a1359

Operator koji koristi TAIL NB:N345AA

NEPOZNATO

a1360

Operator koji koristi TAIL NB:N350JS

NEPOZNATO

a1361

Operator koji koristi TAIL NB:N358WC

NEPOZNATO

a1362

Operator koji koristi TAIL NB:N364QS

NEPOZNATO

a1364

Operator koji koristi TAIL NB:N373RS

NEPOZNATO

a1366

Operator koji koristi TAIL NB:N393BD

NEPOZNATO

a1367

Operator koji koristi TAIL NB:N393BZ

NEPOZNATO

a1211

Operator koji koristi TAIL NB:N398W

NEPOZNATO

a1370

Operator koji koristi TAIL NB:N3DMRT

NEPOZNATO

a1371

Operator koji koristi TAIL NB:N4009L

NEPOZNATO

a1373

Operator koji koristi TAIL NB:N404HG

NEPOZNATO

a1374

Operator koji koristi TAIL NB:N404JW

NEPOZNATO

a1212

Operator koji koristi TAIL NB:N40PK

NEPOZNATO

a1375

Operator koji koristi TAIL NB:N414RF

NEPOZNATO

a1376

Operator koji koristi TAIL NB:N416BD

NEPOZNATO

a1378

Operator koji koristi TAIL NB:N41972

NEPOZNATO

a1379

Operator koji koristi TAIL NB:N424QS

NEPOZNATO

a1380

Operator koji koristi TAIL NB:N426RJ

NEPOZNATO

a1381

Operator koji koristi TAIL NB:N4297N

NEPOZNATO

a1382

Operator koji koristi TAIL NB:N434SB

NEPOZNATO

a1385

Operator koji koristi TAIL NB:N458PE

NEPOZNATO

a1391

Operator koji koristi TAIL NB:N491AN

NEPOZNATO

a1091

Operator koji koristi TAIL NB:N4EA

NEPOZNATO

a1392

Operator koji koristi TAIL NB:N5000X

NEPOZNATO

a1394

Operator koji koristi TAIL NB:N502JL

NEPOZNATO

a1398

Operator koji koristi TAIL NB:N512FX

NEPOZNATO

a1399

Operator koji koristi TAIL NB:N515LR

NEPOZNATO

a1404

Operator koji koristi TAIL NB:N544LR

NEPOZNATO

a1405

Operator koji koristi TAIL NB:N547LR

NEPOZNATO

a1214

Operator koji koristi TAIL NB:N54CC

NEPOZNATO

a1406

Operator koji koristi TAIL NB:N555GL

NEPOZNATO

a1407

Operator koji koristi TAIL NB:N561CM

NEPOZNATO

a1410

Operator koji koristi TAIL NB:N590FA

NEPOZNATO

a1412

Operator koji koristi TAIL NB:N601JE

NEPOZNATO

a1414

Operator koji koristi TAIL NB:N601VH

NEPOZNATO

a1416

Operator koji koristi TAIL NB:N604HC

NEPOZNATO

a1417

Operator koji koristi TAIL NB:N610PR

NEPOZNATO

a1418

Operator koji koristi TAIL NB:N614BA

NEPOZNATO

a1419

Operator koji koristi TAIL NB:N614FX

NEPOZNATO

a1420

Operator koji koristi TAIL NB:N640QS

NEPOZNATO

a1421

Operator koji koristi TAIL NB:N650AL

NEPOZNATO

a1217

Operator koji koristi TAIL NB:N65RZ

NEPOZNATO

a1422

Operator koji koristi TAIL NB:N668MP

NEPOZNATO

a1424

Operator koji koristi TAIL NB:N671RW

NEPOZNATO

a1425

Operator koji koristi TAIL NB:N676GH

NEPOZNATO

a1219

Operator koji koristi TAIL NB:N67GW

NEPOZNATO

a1426

Operator koji koristi TAIL NB:N682DB

NEPOZNATO

a1427

Operator koji koristi TAIL NB:N682QS

NEPOZNATO

a1428

Operator koji koristi TAIL NB:N684QS

NEPOZNATO

a1429

Operator koji koristi TAIL NB:N700MP

NEPOZNATO

a1430

Operator koji koristi TAIL NB:N700NY

NEPOZNATO

a1431

Operator koji koristi TAIL NB:N711NK

NEPOZNATO

a1432

Operator koji koristi TAIL NB:N719JP

NEPOZNATO

a1221

Operator koji koristi TAIL NB:N71NK

NEPOZNATO

a1222

Operator koji koristi TAIL NB:N71PG

NEPOZNATO

a1433

Operator koji koristi TAIL NB:N721QS

NEPOZNATO

a1434

Operator koji koristi TAIL NB:N724YS

NEPOZNATO

a1437

Operator koji koristi TAIL NB:N729TA

NEPOZNATO

a1441

Operator koji koristi TAIL NB:N7643U

NEPOZNATO

a1442

Operator koji koristi TAIL NB:N767FA

NEPOZNATO

a1445

Operator koji koristi TAIL NB:N797CB

NEPOZNATO

a1446

Operator koji koristi TAIL NB:N799WW

NEPOZNATO

a1447

Operator koji koristi TAIL NB:N800EL

NEPOZNATO

a1448

Operator koji koristi TAIL NB:N800KS

NEPOZNATO

a1449

Operator koji koristi TAIL NB:N800WA

NEPOZNATO

a1450

Operator koji koristi TAIL NB:N801PN

NEPOZNATO

a1453

Operator koji koristi TAIL NB:N841WS

NEPOZNATO

a1454

Operator koji koristi TAIL NB:N855QS

NEPOZNATO

a1224

Operator koji koristi TAIL NB:N876H

NEPOZNATO

a1460

Operator koji koristi TAIL NB:N888AQ

NEPOZNATO

a1461

Operator koji koristi TAIL NB:N889NC

NEPOZNATO

a1462

Operator koji koristi TAIL NB:N890CW

NEPOZNATO

a1463

Operator koji koristi TAIL NB:N898EW

NEPOZNATO

a1225

Operator koji koristi TAIL NB:N900Q

NEPOZNATO

a1465

Operator koji koristi TAIL NB:N901QS

NEPOZNATO

a1466

Operator koji koristi TAIL NB:N9053T

NEPOZNATO

a1467

Operator koji koristi TAIL NB:N908JB

NEPOZNATO

a1226

Operator koji koristi TAIL NB:N90AJ

NEPOZNATO

a1469

Operator koji koristi TAIL NB:N913QS

NEPOZNATO

a1470

Operator koji koristi TAIL NB:N916LX

NEPOZNATO

a1228

Operator koji koristi TAIL NB:N91LA

NEPOZNATO

a1471

Operator koji koristi TAIL NB:N921CC

NEPOZNATO

a1472

Operator koji koristi TAIL NB:N926QS

NEPOZNATO

a1473

Operator koji koristi TAIL NB:N929JH

NEPOZNATO

a1475

Operator koji koristi TAIL NB:N934QS

NEPOZNATO

a1229

Operator koji koristi TAIL NB:N93LA

NEPOZNATO

a1476

Operator koji koristi TAIL NB:N948QS

NEPOZNATO

a1230

Operator koji koristi TAIL NB:N94LA

NEPOZNATO

a1477

Operator koji koristi TAIL NB:N951DB

NEPOZNATO

a1479

Operator koji koristi TAIL NB:N958QS

NEPOZNATO

a1480

Operator koji koristi TAIL NB:N960QS

NEPOZNATO

a1481

Operator koji koristi TAIL NB:N964QS

NEPOZNATO

a1232

Operator koji koristi TAIL NB:N96NB

NEPOZNATO

a1483

Operator koji koristi TAIL NB:N977CP

NEPOZNATO

a1486

Operator koji koristi TAIL NB:N989AL

NEPOZNATO

a1234

Operator koji koristi TAIL NB:N98CG

NEPOZNATO

a1235

Operator koji koristi TAIL NB:N990M

NEPOZNATO

a1487

Operator koji koristi TAIL NB:N995CR

NEPOZNATO

a1488

Operator koji koristi TAIL NB:N997QS

NEPOZNATO

a1236

Operator koji koristi TAIL NB:N99CN

NEPOZNATO

a1237

Operator koji koristi TAIL NB:NASA4

NEPOZNATO

a1238

Operator koji koristi TAIL NB:NXF61

NEPOZNATO

a1239

Operator koji koristi TAIL NB:OOGML

NEPOZNATO

a1240

Operator koji koristi TAIL NB:OYWET

NEPOZNATO

a1241

Operator koji koristi TAIL NB:P4FLY

NEPOZNATO

a1246

Operator koji koristi TAIL NB:PPEIC

NEPOZNATO

a1248

Operator koji koristi TAIL NB:PPETR

NEPOZNATO

a1251

Operator koji koristi TAIL NB:PPMIS

NEPOZNATO

a1252

Operator koji koristi TAIL NB:PRAIN

NEPOZNATO

a1255

Operator koji koristi TAIL NB:PRDRI

NEPOZNATO

a1257

Operator koji koristi TAIL NB:PRODT

NEPOZNATO

a1258

Operator koji koristi TAIL NB:PRSCE

NEPOZNATO

a1260

Operator koji koristi TAIL NB:PRXDY

NEPOZNATO

a1263

Operator koji koristi TAIL NB:PTLMS

NEPOZNATO

a1264

Operator koji koristi TAIL NB:PTLNC

NEPOZNATO

a1266

Operator koji koristi TAIL NB:PTLUK

NEPOZNATO

a1267

Operator koji koristi TAIL NB:PTORA

NEPOZNATO

a1269

Operator koji koristi TAIL NB:PTSCR

NEPOZNATO

a1274

Operator koji koristi TAIL NB:PTWJS

NEPOZNATO

a1278

Operator koji koristi TAIL NB:PTXGS

NEPOZNATO

a1280

Operator koji koristi TAIL NB:PTZMA

NEPOZNATO

a1282

Operator koji koristi TAIL NB:RSSA1

NEPOZNATO

a1525

Operator koji koristi TAIL NB:SHELL01

NEPOZNATO

a1526

Operator koji koristi TAIL NB:TIF375A

NEPOZNATO

a1284

Operator koji koristi TAIL NB:TZTAC

NEPOZNATO

a1285

Operator koji koristi TAIL NB:UJT17

NEPOZNATO

a1490

Operator koji koristi TAIL NB:UJT300

NEPOZNATO

a1286

Operator koji koristi TAIL NB:UN450

NEPOZNATO

a1287

Operator koji koristi TAIL NB:VHTGG

NEPOZNATO

a1288

Operator koji koristi TAIL NB:VPBDB

NEPOZNATO

a1289

Operator koji koristi TAIL NB:VPBJV

NEPOZNATO

a1290

Operator koji koristi TAIL NB:VPBMS

NEPOZNATO

a1294

Operator koji koristi TAIL NB:VPCVI

NEPOZNATO

a1295

Operator koji koristi TAIL NB:XAAEX

NEPOZNATO

a1297

Operator koji koristi TAIL NB:XAESC

NEPOZNATO

a1300

Operator koji koristi TAIL NB:XARYB

NEPOZNATO

a1301

Operator koji koristi TAIL NB:YRCJF

NEPOZNATO

a1528

Operator koji koristi TAIL NB:YV1004C

NEPOZNATO

a1491

Operator koji koristi TAIL NB:YV1005

NEPOZNATO

a1492

Operator koji koristi TAIL NB:YV1008

NEPOZNATO

a1493

Operator koji koristi TAIL NB:YV1009

NEPOZNATO

a1494

Operator koji koristi TAIL NB:YV1010

NEPOZNATO

a1495

Operator koji koristi TAIL NB:YV1083

NEPOZNATO

a1496

Operator koji koristi TAIL NB:YV1401

NEPOZNATO

a1497

Operator koji koristi TAIL NB:YV1495

NEPOZNATO

a1498

Operator koji koristi TAIL NB:YV1496

NEPOZNATO

a1499

Operator koji koristi TAIL NB:YV1850

NEPOZNATO

a1500

Operator koji koristi TAIL NB:YV1929

NEPOZNATO

a1501

Operator koji koristi TAIL NB:YV2040

NEPOZNATO

a1502

Operator koji koristi TAIL NB:YV2073

NEPOZNATO

a1505

Operator koji koristi TAIL NB:YV2421

NEPOZNATO

a1506

Operator koji koristi TAIL NB:YV2422

NEPOZNATO

a1533

Operator koji koristi TAIL NB:YV292CP

NEPOZNATO

a1534

Operator koji koristi TAIL NB:YV450CP

NEPOZNATO

a1535

Operator koji koristi TAIL NB:YV455CP

NEPOZNATO

a1537

Operator koji koristi TAIL NB:YV778CP

NEPOZNATO

a1302

Operator koji koristi TAIL NB:ZSEPB

NEPOZNATO

a1303

Operator koji koristi TAIL NB:ZSOEE

NEPOZNATO

a1304

Operator koji koristi TAIL NB:ZSPZA

NEPOZNATO


IRSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

131

AER ARANN

IRSKA

132

AER LINGUS

IRSKA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23714

AERO TOY STORE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29670

AERO WAYS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEKSIKO

28752

AEROMANAGMENT GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

298

AIR CONTRACTORS

IRSKA

31763

AIR PARTNER

UJEDINJENA KRALJEVINA

7057

AIR SHAMROCK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32218

AIR TAHOMA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32330

AIR TANZANIA 2

REPUBLIKA TANZANIJA

28432

AIR TREK

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34407

ALCI AVIATION

KANADA

26140

ALLTECH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SCV

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33277

ALTBRIDGE PROJECTS

RUSKA FEDERACIJA

33209

ALTIVIA FLIGHT

SINGAPUR

363

AMERICAN TRANS AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31783

AMFM AIR SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27173

APACHE CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29953

APPLERA CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29280

ASTOR STREET ASSET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33136

ATLANTIC AV KTEB

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32163

AVCARD UK

UJEDINJENA KRALJEVINA

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANSKA

26369

B&G LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

1868

BARD;

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31686

BARNARD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1537

BAXTER HEALTH CARE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRSKA

25114

BECKER GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

4351

BELLSOUTH TELECOM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30763

BILLION AIR LTD

IRSKA

33247

BLUE CITY HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLAND

31975

BOULDER US

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30615

CARLISLE HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18796

CARR L J

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30915

CASTLELANDS

IRSKA

30896

CCA AIR CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29250

CENTURION AVTN SRVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23597

CHC IRELAND LTD

IRSKA

5078

CINTAS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21455

CITYJET

IRSKA

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19036

CORPORATE JETS PA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28444

CROSS AVTN

UJEDINJENA KRALJEVINA

29443

DB AVIATION USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31690

DELTA JET USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24235

DENISTON ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30715

DMB AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28485

DOW CORNING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32515

DPMG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30633

EIRJET

IRSKA

33150

ELANAIR INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1009

ELI LILLY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32005

ELITE AIRCRAFT HOLDG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23828

EMC IRELAND

IRSKA

33649

ENCORE 684 LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33361

FAGEN INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPAT

21578

FEDERAL MOGUL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28181

FERRO CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29521

FHR REAL ESTATE CORP

KANADA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31774

FLYING SQUIRREL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32924

FOX FLIGHT

KANADA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRSKA

3826

FRIEDKIN INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32570

FUTURA GAEL

IRSKA

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRSKA

26624

GENERAL MILLS SALES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23814

GLOBAL WINGS LTD

ŠVICARSKA

3964

GOODYEAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29449

GRANT EXECUTIVE JETS

KANADA

26847

GREENHILL AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22958

GROUP HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28219

HARLEY-DAVIDSON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31054

HEAVYLIFT INT.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31013

HOTELES DINAMICOS SA

MEKSIKO

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRSKA

5170

HUMANA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24747

IFFTG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31075

INTERFACE OPERATIONS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

31850

JARDEN CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27861

JEP LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22094

JEPPESEN UK LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32549

JET CLIPPER JOHNNY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32652

JET SMART INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34314

JETDIRECT AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1584

JOHNSON & JOHNSON

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8180

KELLOGG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31185

KINTORE

IRSKA

31706

LCG ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDSKI OTOCI (UK)

28852

LONDON CITY JET

UJEDINJENA KRALJEVINA

30454

MAJJEC JHETT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32345

MANDALA AIRLINES 3

INDONEZIJA

26422

MANDAN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32248

MARRON VENTURES

ŠVICARSKA

23602

MC AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRSKA

30050

MHS CONSULTING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

438

MIL AUSTRALIA

AUSTRALIJA

7907

MIL EGYPT (3)

EGIPAT

1104

MIL IRELAND

IRSKA

23627

MIN. OF EXTREME SIT

RUSKA FEDERACIJA

31703

MMRB SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32479

MVA AVIATION LTD.

UJEDINJENA KRALJEVINA

18352

NESTLE PURINA PETCAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29867

NEXT FLIGHT JETS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32930

NINETY EIGHT AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

11930

NORTH AMERICAN AIRL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32397

OFFICE DEPOT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9116

OMEGA AIR (USA)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7079

ORBIS INTL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2079

OWENS ILLINOIS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10012

P & E PROPERTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3252

PEPSICO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8617

PHOENIX AIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31319

PILOT PARTNERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOVI ZELAND

30165

PRIMARIS AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAKSTAN

31045

PRIVATE SKY AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34180

PROFESSIONAL CARE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26605

QUEST AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32071

RAMBLITE

JUŽNA AFRIKA

32706

RBGT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31234

RED BARN FARMS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29788

RORO 212

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2292

ROWAN DRILLING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33652

RUMELI HOLDING INC 2

TURSKA

8651

RYANAIR

IRSKA

31347

SAFE FLIGHT INSTRMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28054

SAFEWAY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9744

SBC (AIR ROUTING)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

871

SEAGULL AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31707

SHORT HILLS AVIATORS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32653

SMOKELESS TOBACCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31192

SOUTHERN JET MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27200

STAR GAZER AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29650

STOCKWOOD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31861

SUNCAL MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21766

TIMBERLAND

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9788

TRANSIT AIR SRVC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29623

TRICYCLE AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27251

TWC AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30753

TYCO HEALTH CARE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2797

UNITED STATES STEEL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

9275

VALLEJO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

18775

VALLEY AIR SRVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29120

VEN AIR

IRSKA

32119

VIA FELIZ II

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29580

VOYAGER JET CENTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5187

WELDBEND

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31125

WESTON LTD

IRSKA

33542

WING FINANCIAL LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28282

WINGEDFOOT AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32453

WINGS OF LEBANON

LIBANON

29233

WRENAIR

IRSKA

32454

XJET USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31649

Z1 HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


ITALIJA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

24650

ABU DHABI AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

23200

AERODYNAMICS USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

ITALIJA

31391

AERONORD-GROUP

REPUBLIKA MOLDOVA

30371

AEROPORTUL MARCULEST

REPUBLIKA MOLDOVA

26391

AEROSTAR

UKRAJINA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEKSIKO

33674

AEROVENA SA DE CV

MEKSIKO

22368

AGUSTA SPA

ITALIJA

29450

AIC CANADA

KANADA

33930

AIR BEE

ITALIJA

32715

AIR FOUR S.P.A.

ITALIJA

30965

AIR ITALY

ITALIJA

23557

AIR MEMPHIS

EGIPAT

30348

AIR ONE EXECUTIVE

ITALIJA

9909

AIR ONE ITALIA

ITALIJA

28019

AIR PINK D.O.O.

SRBIJA

31884

AIR PRESTIGIO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34676

AIR UGANDA

UGANDA

9953

AIR VALLEE

ITALIJA

33278

AIR WING S.P.A.

ITALIJA

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25088

AIRGREEN SRL

ITALIJA

27328

AIRSTARS AIRWAY

RUSKA FEDERACIJA

334

ALBA MILANO

ITALIJA

23132

ALBANIAN AIRLINE

ALBANIJA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANIJA

9303

ALBERTO CULVER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

163

ALENIA AERMACCHI

ITALIJA

31568

ALENIA DIV AERONAUT

ITALIJA

19598

ALIPARMA

ITALIJA

347

ALITALIA

ITALIJA

9947

ALPI EAGLES SPA

ITALIJA

28123

AMRASH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31168

ARAB WINGS

JORDAN

31689

AVANGARD AVTN AVV

RUSKA FEDERACIJA

32918

AVANGARD MALZ AG

NJEMAČKA

32783

AVSOURCE GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31355

AVWEST PTY

AUSTRALIJA

32830

AZA AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29878

BALMORAL AIR PTY

AUSTRALIJA

20198

BELAVIA AIRLINES

BJELARUS

31421

BELLE AIR

ALBANIJA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALEZIJA

32842

BIZ JET AIRCRAFT

ITALIJA

3245

BLOM CGR S.P.A.

ITALIJA

32734

BLUE JET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26015

BLUE PANORAMA LI

ITALIJA

594

BOEING – SEATTLE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28519

BOEING CAPITAL 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33479

BOMBARDIER FINANCE

KANADA

32566

BRENZIL PTY

AUSTRALIJA

28620

BURAQ AIR

LIBIJA

28625

BUSINESS JET SERVICE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19019

CABLEAIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

5083

CAI

ITALIJA

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

32079

CAREMARK AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31766

CARGOITALIA

ITALIJA

26954

CARNIVAL CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31898

CATEX USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32604

CLOSE AIR

UJEDINJENA KRALJEVINA

27899

CLUB AIR SPA

ITALIJA

24759

CNH AMERICA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30812

CONSOLIDATED INVESTM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32598

DELIA A/S

DANSKA

27358

DI AIR

CRNA GORA

27323

DOBRO LTD

SAUDIJSKA ARABIJA

18428

DOLE FOODS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

ITALIJA

9322

DOMUS

ITALIJA

32441

DOYSA VIP HAVA A.S.

TURSKA

30245

DRAX GROUP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31864

DS AVIATION

IZRAEL

23676

DUDMASTON LTD

ŠVICARSKA

33586

E+A AVIATION

ŠVICARSKA

24555

ELILOMBARDA

ITALIJA

24307

ELITICINO SA

ŠVICARSKA

27824

ELIWORK SRL

ITALIJA

8149

ENAV ITALIA

ITALIJA

34700

EP AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28552

ERS SRL

ITALIJA

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

ETIOPIA

18256

EURAVIATION 2

ITALIJA

11698

EUROFLY

ITALIJA

5051

EUROFLY SERVICE

ITALIJA

9861

EUROJET ITALIA

ITALIJA

32640

EUROMEDITERRANEAN

EGIPAT

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIJA

29693

EUTELIA S.P.A.

ITALIJA

34436

FARFALLETTA S.P.A.

ITALIJA

31996

FIBA AIR HAVA

TURSKA

24342

FININVEST

ITALIJA

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

21557

FLYNOR JET

ITALIJA

32161

G350 LEASINGATHER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23380

GAZPROMAVIA

RUSKA FEDERACIJA

23782

GEDEAM SERVICES

LUKSEMBURG

29961

GENERAL WORK GUINEA

EKVATORSKA GVINEJA

31344

GKW UNIFIED HODLINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33783

GLOBUS LLC

RUSKA FEDERACIJA

29615

GOLDEN AIR SRL

ITALIJA

32887

GP AVIATION SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31017

GULF AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

32263

GUTMEN INC.

BRAZIL

32296

HANSUNG AIRLINES

REPUBLIKA KOREJA

22863

HUBBARD ENTERPRISES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27088

ICAR AIR

BOSNA I HERCEGOVINA

11898

ICARO

ITALIJA

25061

INAER HELICOPTER

ITALIJA

8517

INTERJET ITALY

ITALIJA

34565

INTL GROUP LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32796

ITALFLY 2

ITALIJA

16284

ITALI AIRLINES SPA

ITALIJA

34334

ITTAG LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33124

JET FLIGHT CORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25029

JET PLANE CORP

DANSKA

31941

JET SUPPORT GROUP

KAJMANSKI OTOCI (UK)

34346

JETDIRECT AVTN INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LIBIJA

30695

JETLINK EXPRESS

KENIJA

34576

JETPLANET S.R.L.

ITALIJA

32068

K & M AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29205

KND AIRCRAFT LEASING

UJEDINJENA KRALJEVINA

32713

LAUTHER-PHILLIPS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29027

LEADING EDGE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30044

LEMOINE INVESTMENTS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31451

LENNAR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LIBIJA

33253

LINUS AIRWAYS

INDONEZIJA

29351

LIVINGSTON SPA

ITALIJA

28628

LUKOIL AVIA

RUSKA FEDERACIJA

22416

LVOV AIRLINES

UKRAJINA

27891

MASS MUTUAL LIFE

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

346

MERIDIANA ITALIA

ITALIJA

1105

MIL ISRAEL

IZRAEL

1121

MIL SERBIA

SRBIJA

823

MIL US NAVY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6978

MINILINER

ITALIJA

8487

MISTRAL AIR ROMA

ITALIJA

31311

MSC AVIATION

ŠVICARSKA

30625

MYAIR. COM

ITALIJA

28892

N90BJ

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33889

NAVELLIER & ASSOCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28484

NEOS

ITALIJA

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8924

NEWSFLIGHT CALIFORNI

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26030

NEXT CENTURY AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30457

NOBIL AIR

REPUBLIKA MOLDOVA

29756

NOEVIR AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24406

NUROL HAVACILIK

TURSKA

27302

OAK MANAGEMENT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32200

PABLO AIR LINE SRL

ITALIJA

32786

PACIFIC INFORMATION

ARUBA, NIZOZEMSKI ANTILI

31079

PAFO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33299

PALM AVIATION

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

33882

PEGASUS ELITE AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32710

PENN NATIONAL GAMING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

24982

PEREGRINE AVIAT LTD

IRSKA

31232

PETROFF AIR

RUSKA FEDERACIJA

28946

PITTCO

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23692

PRECISION AIR SVCS.

REPUBLIKA TANZANIJA

30442

PRECISIONAIR SVCS

REPUBLIKA TANZANIJA

23730

PRINCE AVIATION

SRBIJA

33019

REALI TAXI AEREO

BRAZIL

22653

RENCO USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27572

RHEA VENDORS

ITALIJA

32661

ROONEY HOLDINGS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33695

ROSS AVIATION INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

33024

ROYAL FALCON

JORDAN

22656

S EGYPT

EGIPAT

29524

S.K.M.

BERMUDSKI OTOCI (UK)

28993

SAO CONRADO TAXI

BRAZIL

28283

SCS SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

23243

SERVIS AIR HAVA

TURSKA

23318

SERVIZI AEREI

ITALIJA

28179

SEVASTOPOL AVIA

UKRAJINA

8484

SIRIO

ITALIJA

31917

SIRIO EXECUTIVE

ITALIJA

31624

SKYKAR AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

28058

SLAM

ITALIJA

34027

SOPHIA AIRLINES

CÔTE D’IVOIRE

25237

SOREM S.R.L.

ITALIJA

34631

SORENA EXPORT LTD.

UKRAJINA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31505

SPRINGWAY

RUSKA FEDERACIJA

29126

STAR ACFT LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34744

STAR UP S.A.

PERU

25832

STEPHENSON AIR SVCS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31740

SUNSTATE AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31789

SYDNEY JET CHARTER

AUSTRALIJA

22663

TAVISTOCK AVTN

BAHAMI

9255

TECHNO SKY S.R.L.

ITALIJA

23236

TRADE AIR

HRVATSKA

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRAZIL

33685

TRT AERONAUTICAL INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29468

U S ALPHA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31930

VEKTRA AVIATION

CRNA GORA

31308

VEYEN HAVA TASIMACI

TURSKA

29884

VIZAVI-AVIA LTD

RUSKA FEDERACIJA

32561

VK AVIATION USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32987

VOLIAMO

ŠVICARSKA

20609

VOLKSWAGEN USA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30275

WESTERN STONE & METAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8586

WHIRLPOOL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTINA

29423

WIND JET SPA

ITALIJA

33364

WINDROSE AVIATION UK

UKRAJINA

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

RUSKA FEDERACIJA


CIPAR

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32393

AIR ONE CORP

ŠVICARSKA

31844

AJET AVIATION

CIPAR

33059

ALLIANCE AIR

INDIJA

31661

AL-MORRELL DEVELOPMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31856

AVIATION SVCS GUAM

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25193

AVIATORS INDIA

INDIJA

31999

BASHKORTOSTAN AIR

RUSKA FEDERACIJA

31603

BRITISH GULF INTNL

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31988

BUSINESS-AERO OOO

RUSKA FEDERACIJA

34081

COMAIR (KULULA)

JUŽNA AFRIKA

20324

CSM AVIATION

CIPAR

866

CYPRUS AIRWAYS

CIPAR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NIGERIJA

27554

EDT OFFSHORE

CIPAR

16417

EUROCYPRIA

CIPAR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

34679

FALLBROOK PTY LTD

AUSTRALIJA

34823

FIRST KUWAITI

KUVAJT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

NJEMAČKA

8214

FUNAIR

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

7978

GLOBE AERO (3)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31245

GLOBE JET

LIBANON

32491

GOAIRLINES INDIA

INDIJA

30939

GRIXONA

REPUBLIKA MOLDOVA

34421

GULF JET (DUBAI)

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

29619

HAMRA AIR

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

31523

INTERLINK AIRLINES

JUŽNA AFRIKA

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPUR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

SAUDIJSKA ARABIJA

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDIJA

32955

MACAU LANDMARK MGMT

MAKAO (KINA)

30973

MARSLAND AVIATION

SUDAN

31441

MEGA

KAZAKSTAN

402

MIL ARGENTINA

ARGENTINA

28348

MIL BAHRAIN

BAHREIN

1090

MIL DENMARK

DANSKA

1102

MIL NETHERLANDS

NIZOZEMSKA

26103

NEFTEYUGANSK AVIA

RUSKA FEDERACIJA

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAJLAND

31143

ORION-X

RUSKA FEDERACIJA

24229

PANKH

RUSKA FEDERACIJA

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDIJA

34063

RELIANCE TRANSPORT

INDIJA

26471

SAKAVIA SERVICE

GRUZIJA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NORVEŠKA

26898

SIRIUS AERO

RUSKA FEDERACIJA

29833

SKY GATE

JORDAN

33512

TAHMID AIR

KAZAKSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

UKRAJINA

26821

VERTIKAL-T COMPANY

RUSKA FEDERACIJA


LATVIJA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

28309

AEROKLUB AIST

RUSKA FEDERACIJA

31983

AIR ALMATY JSC

KAZAKSTAN

23085

AIR BALTIC

LATVIJA

28457

EXPRESSAVIA

UKRAJINA

31027

FERAFORT INVESTMENT

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

25851

K.S. AVIA

LATVIJA

19962

MIL LATVIA

LATVIJA

24839

RUSAIR JOINT STOCK

RUSKA FEDERACIJA

29306

RUSLINE JSC

RUSKA FEDERACIJA

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIJA

21470

SMARTLYNX AIRLINES

LATVIJA

29984

UNIVERSAL JET AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25094

VIP AVIATION LATVIA

LATVIJA


LITVA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

23729

AURELA

LITVA

34582

FLYLAL CHARTERS

LITVA

15533

LITHUANIAN AIRLINES

LITVA

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NIGERIJA

22249

MIL LITHUANIA

LITVA

31219

QANOT-SHARQ

UZBEKISTAN

25815

SCAT

KAZAKSTAN

34555

SHINO AVIATION

IZRAEL

30296

STAR UP

PERU


LUKSEMBURG

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

UKRAJINA

724

CARGOLUX

LUKSEMBURG

33129

CHAMPION AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

26778

DUCAIR

LUKSEMBURG

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LUKSEMBURG

25247

HUSKY

KANADA

26555

HUSKY IMS

LUKSEMBURG

1781

LUXAIR

LUKSEMBURG

23415

LUXAVIATION

LUKSEMBURG

1111

MIL NORWAY

NORVEŠKA

34292

MK AIRCARGO (2)

UJEDINJENA KRALJEVINA

29345

PHOENIX AVTN LTD

KENIJA

29553

PREMIAIR LUX

LUKSEMBURG

6051

RANGE FLYERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25108

TRADEWINDS AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LUKSEMBURG


MAĐARSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

25569

ABC AIR HUNGARY

MAĐARSKA

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

RUSKA FEDERACIJA

28215

AIR DOCTOR KFT.

MAĐARSKA

34786

AIR TRANSPORT SERV

MAĐARSKA

31118

AIR-INVEST KFT

MAĐARSKA

30643

ARTIC GROUP KFT.

MAĐARSKA

29545

AVIA CREW LEASING

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31616

BALTYKA LTD.

UKRAJINA

21621

BLACKBURN INTL. HU

MAĐARSKA

30262

DEER AIR CO LTD

KINA

22993

DHMI TURKEY

TURSKA

32389

EASTERN EXPRESS

KAZAKSTAN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

MAĐARSKA

32455

GREENFIELD AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22155

INDICATOR

MAĐARSKA

27952

ISD AVIA

UKRAJINA

24336

KRUNK AVIATION

UKRAJINA

1803

MALEV

MAĐARSKA

22325

MOLDAVIAN AIRLINES

REPUBLIKA MOLDOVA

25984

PANNON AIR SERVICE

MAĐARSKA

31411

PLAZA CENTERS LTD.

MAĐARSKA

34627

SWIFT JET INC.

KANADA

27948

TAM AIR JSC

GRUZIJA

34398

TOTAL AERO SVCS LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

27768

TRAVEL SERVICE KFT.

MAĐARSKA

34636

UKRSPETSEXPORT

UKRAJINA

22148

VALKYRIE AVTN

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

25397

VON LIEBIG

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30078

WIZZ AIR HUNGARY LTD

MAĐARSKA


MALTA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

34061

AIR KUFRA TRIPOLI

LIBIJA

256

AIR MALTA

MALTA

31495

AIRBLUE LTD

PAKISTAN

27512

AIR-TEC MAURITIUS

MAURICIJUS

32146

DAVID FRIEND

AUSTRALIJA

32274

DBF AVIATION SERV 2

AUSTRALIJA

22394

EUROJET MALTA

MALTA

30537

HEAVYLIFT CARGO

SIJERA LEONE

30835

IAP GROUP AUSTRALIA

AUSTRALIJA

25033

JETCRAFT AVIATION

AUSTRALIJA

25799

KHARKOV AIRCRAFT

UKRAJINA

32756

MACAIR AIRLINES (2)

AUSTRALIJA

31851

MEDAVIA CO. LTD

MALTA

5220

MEDAVIA MALTA

MALTA

29682

NAC

JUŽNA AFRIKA

32978

NEVILLE DUNN'S AVIAT

AUSTRALIJA

31897

PAY S AIR SERVICE

AUSTRALIJA

34775

ROYAL AIRLINES LTD

PAKISTAN

29217

SOLENTA AVIATION

JUŽNA AFRIKA

32979

SRD AVIATION

AUSTRALIJA

31989

SUKHOY OAO OKB

RUSKA FEDERACIJA

27137

WASHINGTON TIMES AVT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


NIZOZEMSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

33290

AERODATA REMOTE

NIZOZEMSKA

30998

AEROVERTIGO 2

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29998

AIR UNIVERSAL LTD

JORDAN

32251

ALLPLANES

NIZOZEMSKA

21363

ANGOLA AIR CHARTER

ANGOLA

28382

ARMAVIA

ARMENIJA

29335

ASPEN I LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31611

BLUE AIRWAYS LLC

ARMENIJA

34080

BRASILIAN AIRCRAFT

NIZOZEMSKA

33147

BUSINESS AIR (TX)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34199

CANAL AIR LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

6984

CHINA AIRLINES

TAJVAN (REPUBLIKA KINA)

24134

CHINA SOUTHERN

KINA

30777

CORENDON AIRLINES

TURSKA

34761

COVENTRY FIRST

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34743

DAC AVIATION

KANADA

31592

DAC-AVIATION

KANADA

28015

DC-YHDISTYS

FINSKA

22713

EASTMAN CHEMICAL

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1005

ELAL

IZRAEL

21725

EMERGO FINANCE

KANADA

33648

EMERSON CLIMATE (2)

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

29640

FLORIDA WEST INTL AW

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28766

FLY HAVA YOLLARY

TURSKA

8034

FOKKER AIRCRAFT SERV

NIZOZEMSKA

30803

FOKKER HERITAGE

NIZOZEMSKA

11556

GABON AIR TRANSPORT

GABON

24666

GCB BEHEER

NIZOZEMSKA

34347

GHASSAN AHMED

KUVAJT

28885

GLOBAL ACFT SERVICES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12137

GOLDEN EUROPE JET

NJEMAČKA

31759

GREAT WALL AIRLINES

KINA

3707

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

NIZOZEMSKA

31163

INTERSTATE AIRLINE

NIZOZEMSKA

31955

JADE CARGO INTL

KINA

28873

JET MANAGEMENT EUROP

NIZOZEMSKA

26620

JET SOURCE CHARTER

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

19232

JETAWAY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

28464

JETNETHERLANDS

NIZOZEMSKA

31085

JETSUPPORT

NIZOZEMSKA

5131

JM FAMILY AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

27319

KALITTA CHARTERS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

12573

KEYCORP

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1640

KLM

NIZOZEMSKA

1989

KLM CITYHOPPER

NIZOZEMSKA

12405

KOM ACTIVITY

NIZOZEMSKA

33694

KORFEZ HAVACILIK

TURSKA

29439

LIBERTY GLOBAL EUROP

NIZOZEMSKA

1770

LUCHT RUIMTEV LABO

NIZOZEMSKA

1833

MARTINAIR

NIZOZEMSKA

34413

MAXEM AVIATION

AUSTRALIJA

23109

MEISNER AIRCRAFT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34757

MICAWBER 640

JUŽNA AFRIKA

34026

MIL NETH TRANSPORT

NIZOZEMSKA

25666

MOUNTAIN AVIATION

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

278

NIPPON CARGO

JAPAN

2023

NORTHWEST AIRLINES

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

34344

PARADIGM JET MGMT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

449

PATH

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2135

PHILIPPINE AIRLINES

FILIPINI

22139

POLAR AIR CARGO WW

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

30294

RUYGROK

NIZOZEMSKA

32167

SAMA

SAUDIJSKA ARABIJA

32631

SEXTANT HOLDINGS

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2440

SHELL AIRCRAFT

UJEDINJENA KRALJEVINA

31729

SILVER AIR LTD

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

20544

SKYLINE AVIATION

NIZOZEMSKA

6050

SKYWEST AIRLINES

AUSTRALIJA

31449

SOC. DE CONSERVATION

NIZOZEMSKA

30351

SOLID AIR

NIZOZEMSKA

34530

SUMMER SUN TRADING

JUŽNA AFRIKA

2723

TRANSAVIA AIRLINES

NIZOZEMSKA

30852

TUI NED. ARKEFLY

NIZOZEMSKA

19198

UNIVERSAL WEATHER UK

UJEDINJENA KRALJEVINA

23316

WILMINGTON TRUST CY

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31532

XOJET

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE


AUSTRIJA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

28314

AAA – AIR ALPS AVTN

AUSTRIJA

209

AIR CHARTER LTD

ŠVICARSKA

21053

AIR STYRIA

AUSTRIJA

34493

AMI FAKT

AUSTRIJA

30222

AMIRA AIR

AUSTRIJA

440

AUSTRIAN AIRLINES

AUSTRIJA

24686

AVIATION BRIDGE

IZRAEL

32825

AVTN PARTNERS INC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22227

BANNERT AIR

AUSTRIJA

31562

BFS BUSINESS FLIGHT

AUSTRIJA

29845

BOMBARDIER DOWNSVIEW

KANADA

27000

CENTRE-AVIA AIRLINES

RUSKA FEDERACIJA

20561

COMTEL AIR

AUSTRIJA

1178

FLICK, INGRID

NJEMAČKA

27296

FLIGHT MANAGMNT LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

8620

FLY JET

ITALIJA

15451

GEORGETOWN MNGMNT

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

31326

GLOBAL JET AUSTRIA

AUSTRIJA

194

GLOCK GMBH

AUSTRIJA

13275

GOLDECK FLUG

AUSTRIJA

29397

GROSSMANN AIR (2)

AUSTRIJA

24198

INTERJET AG

ŠVICARSKA

30323

INTERNATIONAL JET

AUSTRIJA

28512

INTERSKY LUFTFAHRT

AUSTRIJA

27702

JETALLIANCE

AUSTRIJA

25637

KRONO AIR

AUSTRIJA

28669

KRONOTRANS SPEDITION

NJEMAČKA

32335

LARET AVIATION LTD.

ŠVICARSKA

28808

M.A.P. EXECUTIVE

AUSTRIJA

9965

MAGNA INTERNATIONAL

KANADA

33073

MAJESTIC EXEC. GMBH

AUSTRIJA

1083

MIL AUSTRIA

AUSTRIJA

22617

MIL SLOVENIA

SLOVENIJA

32714

N324SM C/O ACI PACIF

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

32275

NABBAN INVESTMENTS

RUSKA FEDERACIJA

29932

NIKI LUFTFAHRT GMBH

AUSTRIJA

8582

OMY AVIATION SUISSE

ŠVICARSKA

32975

PLANE FOLK LLC

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

2168

PORSCHE KONSTRUKTION

AUSTRIJA

22843

RED STAR AIR AMBUL

TURSKA

3858

SCHAFFER

AUSTRIJA

27384

SCHAFFER GMBH

ŠVICARSKA

3113

SEMITOOL EUROPE

UJEDINJENA KRALJEVINA

13030

STRASSER GMBH

AUSTRIJA

25989

THE FLYING BULLS

AUSTRIJA

31413

TRANSPED AVIATION

AUSTRIJA

28567

TUPACK

AUSTRIJA

8421

TYROLEAN JET SERVICE

AUSTRIJA

19210

UKRAINE INTL AIRLINE

UKRAJINA

32040

VISTAJET

AUSTRIJA

26443

VOLGA AVIAEXPRESS

RUSKA FEDERACIJA

27114

WELCOME AIR

AUSTRIJA

26653

WWW BEDARFSLUFTFAHRT

AUSTRIJA


POLJSKA

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

31588

AERO POWER UK

UJEDINJENA KRALJEVINA

33187

AIR ITALY POLSKA

POLJSKA

31386

AIR SERVICES EP

POLJSKA

21406

AMC AVIATION

EGIPAT

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

POLJSKA

20011

BUNDESGRENZSCHUTT

NJEMAČKA

33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

POLJSKA

25625

EUROLOT SA

POLJSKA

20264

EXIN COMPANY

POLJSKA

32757

GENERAL AVIATION EP

POLJSKA

28225

GRID AVIATION LTD

UJEDINJENA KRALJEVINA

32532

HAWKER PARTNERSHIP

UJEDINJENA KRALJEVINA

32915

HTM JET SERVICE

NJEMAČKA

24631

J S AVIATION

UJEDINJENA KRALJEVINA

31237

JETAIR SP.Z.O.O.

POLJSKA

32562

KORAL BLUE AIRLINES

EGIPAT

32380

LC CORP

POLJSKA

33079

LC ENGINEERING

POLJSKA

1763

LOT

POLJSKA

15423

MARITIME OFFICE

POLJSKA

33314

MARS RK LTD

UKRAJINA

27808

MIL AFGHANISTAN

AFGANISTAN

1082

MIL ALGERIA

ALŽIR

15686

MIL BULGARIA

BUGARSKA

1097

MIL FINLAND

FINSKA

6310

MIL NATO NAPMA

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

1113

MIL POLAND

POLJSKA

11555

MIL ROMANIA

RUMUNJSKA

30717

NOWY PRZEWOZNIK

POLJSKA

32968

POLISH AIR NAVIG

POLJSKA

20796

POLISH AIRPORT PPL

POLJSKA

28119

POLISH MORSKI

POLJSKA

26496

POLSKIE ZAKLADY LOTN

POLJSKA

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

POLJSKA

30603

PZL MIELEC

POLJSKA

28521

RAY AVIATION

IZRAEL

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

UKRAJINA

28197

SKYTAXI S.C.

POLJSKA

30192

SPRINTAIR SA

POLJSKA

4736

USAF AERO CLUB

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

22701

WHITE EAGLE POLAND

POLJSKA


PORTUGAL

Oznaka

Operator zrakoplova

Država operatora

27058

AERO VIP

PORTUGA