11/Sv. 054

HR

Službeni list Europske unije

265


32009R0681


L 197/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.07.2009.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 681/2009

od 27. srpnja 2009.

o prekidu revizije u vezi s „novim izvoznikom” Uredbe (EZ) br. 192/2007 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog polietilen tereftalata podrijetlom, između ostalog, iz Malezije, ponovnom uvođenju pristojbe u pogledu uvoza od jednog izvoznika u toj zemlji i prekidu evidentiranja tog uvoza

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 384/96 od 22. prosinca 1995. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom,

budući da:

A.   PRETHODNI POSTUPAK

(1)

Nakon revizije ispitnog postupka nakon isteka mjera, Vijeće je Uredbom (EZ) br. 192/2007 (2) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz u Zajednicu određenog polietilen tereftalata (PET) podrijetlom, između ostalog, iz Malezije. Mjere na snazi sastoje se od stope pristojbe od 160,1 EUR/tona, uz izuzetak izričito navedenih trgovačkih društava koja podliježu individualnim stopama pristojbe. Prema istoj Uredbi, antidampinške pristojbe uvedene su i na uvoz PET-a podrijetlom iz Indije, Indonezije, Republike Koreje, Tajlanda i Tajvana. Nakon ispitnog postupka („početni ispitni postupak”), početne mjere uvedene su Uredbom (EZ) br. 2604/2003 (3).

B.   OVAJ POSTUPAK

1.   Zahtjev za reviziju

(2)

Komisija je naknadno primila zahtjev društva Eastman Chemical (Malezija) SDN.BHD („podnositelj zahtjeva”) za pokretanje revizije u vezi s „novim izvoznikom” Uredbe (EZ) br. 192/2007, prema članku 11. stavku 4. Osnovne uredbe. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da nije izvozio određeni PET u Zajednicu tijekom razdoblja ispitnog postupka na kojem su se temeljile antidampinške mjere, tj. razdoblja od 1. listopada 1998. do 30. rujna 1999. („razdoblje početnog ispitnog postupka”) i da nije povezan ni s jednim proizvođačem izvoznikom određenog PET-a koji podliježe gore navedenim antidampinškim mjerama. Podnositelj zahtjeva je, nadalje, tvrdio da je počeo izvoziti određeni PET u Zajednicu nakon isteka razdoblja početnog ispitnog postupka.

2.   Pokretanje revizije u vezi s „novim izvoznikom”

(3)

Komisija je ispitala dokaze prima facie koje je dostavio podnositelj zahtjeva i utvrdila da su dostatni kako bi opravdali pokretanje revizije na temelju članka 11. stavka 4. Osnovne uredbe. Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom i nakon što je dotičnoj industriji Zajednice dana prilika da dostavi komentare, Komisija je Uredbom (EZ) br. 1082/2008 (4) pokrenula reviziju Uredbe (EZ) br. 192/2007 u odnosu na podnositelja zahtjeva.

(4)

Prema članku 2. Uredbe (EZ) br. 1082/2008, antidampinška pristojba od 160,1 EUR/tona uvedena Uredbom (EZ) br. 192/2007 na uvoz određenog PET-a koji proizvodi i u Zajednici prodaje podnositelj zahtjeva, stavljena je izvan snage. Istodobno, na temelju članka 14. stavka 5. Osnovne uredbe, carinskim tijelima naloženo je da poduzmu odgovarajuće mjere za evidentiranje tog uvoza.

3.   Dotični proizvod

(5)

Dotični proizvod obuhvaćen trenutačnom revizijom je isti kao u početnom ispitnom postupku, tj. PET viskoznosti 78 ml/g ili više, prema normi ISO 1628-5, obuhvaćen oznakom KN 3907 60 20.

4.   Dotične stranke

(6)

Komisija je o pokretanju revizije službeno obavijestila podnositelja zahtjeva, industriju Zajednice i predstavnike zemlje izvoznice. Zainteresirane stranke imale su priliku izraziti svoje stavove u pisanom obliku i zatražiti raspravu.

(7)

Komisije je podnositelju zahtjeva poslala upitnik i dobila odgovor u roku određenom u tu svrhu. Komisija je tražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnim za utvrđivanje dampinga te je obavila posjet radi provjere u poslovnim prostorijama podnositelja zahtjeva.

5.   Razdoblje revizije ispitnog postupka

(8)

Revizija ispitnog postupka u vezi s „novim izvoznikom“ obuhvatila je razdoblje od 1. listopada 2007. do 30. rujna 2008.

C.   POVLAČENJE ZAHTJEVA ZA REVIZIJU U VEZI S „NOVIM IZVOZNIKOM”

(9)

Podnositelj zahtjeva je pismom od 22. travnja 2009. upućenog Komisiji službeno povukao svoj zahtjev za reviziju u vezi s „novim izvoznikom“ bez ikakvog posebnog opravdanja.

(10)

U tim okolnostima Komisija nije mogla utvrditi individualnu dampinšku maržu i stopu pristojbe podnositelja zahtjeva. Stoga je zaključeno da uvoz u Zajednicu PET-a viskoznosti 78 ml/g ili više, prema ISO normi 1628-5, obuhvaćenog oznakom KN 3907 60 20, podrijetlom iz Malezije, koji proizvodi i u Zajednicu uvozi Eastman Chemical (Malezija) SDN.BHD, treba podlijegati pristojbi na području cijele zemlje koja se primjenjuje za „sva ostala trgovačka društva” u Maleziji (160,1 EUR/tona) uvedenoj Uredbom (EZ) br. 192/2007 te da, stoga, tu pristojbu treba ponovno uvesti.

D.   RETROAKTIVNO NAPLAĆIVANJE ANTIDAMPINŠKE PRISTOJBE

(11)

U svjetlu gornjih nalaza, antidampinška pristojba koja se primjenjuje na Eastman Chemical (Malezija) SDN.BHD ubire se retroaktivno od datuma pokretanja revizije na uvoz dotičnog proizvoda koji podliježe evidentiranju prema članku 3. Uredbe (EZ) br. 1082/2008.

E.   OBJAVA I TRAJANJE MJERA

(12)

Podnositelj zahtjeva i ostale dotične stranke obaviještene su o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjeravalo ponovno uvesti konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenog PET-a podrijetlom, između ostalog, iz Malezije, te koji proizvodi i za izvoz u Zajednicu prodaje Eastman Chemical Malezija SDN.BHD, kako i ubirati tu pristojbu retroaktivno na uvoz koji podliježe evidentiranju. Njihovi komentari su razmotreni i prema potrebi uzeti u obzir.

(13)

Ova revizija ne utječe na datum kad će mjere uvedene Uredbom (EZ) br. 192/2007 isteći prema članku 11. stavku 2. Osnovne uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prekida se revizija u vezi s „novim izvoznikom“ koja je pokrenuta Uredbom (EZ) br. 1082/2008, a antidampinška pristojba koja se, u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 192/2007 primjenjuje na „sva ostala trgovačka društva” u Maleziji ponovno se uvodi na uvoz utvrđen u članku 1. Uredbe (EZ) br. 1082/2008.

2.   Antidampinška pristojba koja se, u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 192/2007, primjenjuje na „sva ostala trgovačka društva” u Maleziji naplaćuje se počevši od 6. studenoga 2008. na uvoz određenog polietilen tereftalata koji je evidentiran prema članku 3. Uredbe (EZ) br. 1082/2008.

3.   Carinskim tijelima nalaže se da prekinu evidenciju uvoza koja se obavlja prema članku 3. Uredbe (EZ) br. 1082/2008.

4.   Osim ako je drukčije određeno, primjenjuju se važeće odredbe o carinskim pristojbama.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

C. BILDT


(1)  SL L 56, 6.3.1996., str. 1.

(2)  SL L 59, 27.2.2007., str. 1.

(3)  SL L 301, 30.11.2000., str. 21.

(4)  SL L 296, 5.11.2008., str. 5.