03/Sv. 037

HR

Službeni list Europske unije

65


32009R0669


L 194/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.07.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 669/2009

od 24. srpnja 2009.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 15. stavak 5. i članak 63. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (2), a posebno njezin članak 53. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 882/2004 utvrđuje usklađeni okvir općih pravila za organizaciju službenih kontrola na razini Zajednice, uključujući službene kontrole uvođenja hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja. Dodatno, ona osigurava sastavljanje popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla na temelju poznatih ili novonastalih rizika, koje se podvrgavaju povećanoj razini službenih kontrola na ulaznom mjestu u područja iz njezinog Priloga I. (popis). Takva povećana razina kontrole treba s jedne strane omogućiti učinkovitije suprotstavljanje poznatom ili novonastalom riziku, a s druge strane prikupljanje točnih podataka praćenja pojavnosti i prevalencije nepovoljnih rezultata laboratorijskih analiza.

(2)

Kako bi se sastavio popis potrebno je uzeti u obzir određena načela koja bi omogućila identifikaciju poznatih ili novonastalih rizika, povezanih s određenom hranom za životinje ili hranom neživotinjskog podrijetla.

(3)

Do donošenja standardizirane metodologije i načela za sastavljanje popisa, podaci koji proizlaze iz prijava zaprimljenih putem žurnog sustava uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 178/2002, izvješća Ureda za hranu i veterinarstvo, izvješća zaprimljenih iz trećih zemalja, razmjene informacija između Komisije, država članica i Europske agencije za sigurnost hrane te znanstvenih procjena, trebaju se razmotriti u svrhu sastavljanja i ažuriranja popisa.

(4)

Uredba (EZ) br. 882/2004 predviđa da države članice radi organizacije povećane razine kontrole trebaju odrediti posebna ulazna mjesta koja imaju pristup primjerenim objektima za kontrolu različitih vrsta hrane za životinje i hrane. U skladu s time, primjereno je ovom Uredbom odrediti minimalne zahtjeve za određena ulazna mjesta kako bi se osigurao stupanj jednoobraznosti u učinkovitosti kontrola.

(5)

Uredba (EZ) br. 882/2004 predviđa da države članice radi organizacije povećane razine kontrole trebaju od subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom koji su odgovorni za pošiljke, zahtijevati da o pristizanju i prirodi takvih pošiljaka unaprijed izvješćuju. Shodno tome, potrebno je donijeti model obrasca zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) radi uvoza hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla obuhvaćene ovom Uredbom, kako bi se diljem Zajednice osigurao jednoobrazan pristup. CED treba biti dostupan carinskim tijelima prilikom prijavljivanja pošiljaka za puštanje u slobodni promet.

(6)

Dodatno, radi osiguravanja određene razine jednoobraznosti na razini Zajednice, uzimajući u obzir povećanu razinu službenih kontrola, primjereno je ovom Uredbom predvidjeti da te kontrole obuhvaćaju dokumentacijski, identifikacijski i fizički pregled pošiljaka.

(7)

Potrebno je osigurati adekvatne financijske izvore radi organizacije povećane razine službenih kontrola. Stoga države članice trebaju prikupljati naknade koje su nužne za pokrivanje troškova proizašlih tim kontrolama. Izračun tih naknada treba biti u skladu s načelima predviđenim Prilogom VI. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

(8)

Odluka Komisije 2005/402/EZ od 23. svibnja 2005. o žurnim mjerama u odnosu na čili, proizvode od čilija, kurkume i palminog ulja (3), predviđa da sve pošiljke takvih proizvoda budu popraćene analitičkim izvješćem koje pokazuje da proizvod ne sadrži niti jednu od sljedećih tvari: sudan I (CAS broj 842-07-9), sudan II (CAS broj 3118-97-6), sudan III (CAS broj 85-86-9) ili sudan IV (CAS broj 85-83-6). Od donošenja tih mjera smanjila se učestalost prijava putem RASFF-a, što ukazuje na značajno poboljšanje situacije s obzirom na nazočnost sudan boja u odgovarajućim proizvodima. Stoga je primjereno obustaviti zahtjev za osiguravanjem analitičkog izvješća za svaku pošiljku uvezenih proizvoda kako je predviđeno Odlukom 2005/402/EZ i umjesto toga uspostaviti jednoobraznu, povećanu razinu kontrola tih pošiljaka na ulaznom mjestu u Zajednicu. Stoga Odluku 2005/402/EZ treba ukinuti.

(9)

Odluka Komisije 2006/504/EZ od 12. srpnja 2006. o posebnim uvjetima za određenu hranu uvezenu iz određenih trećih zemalja zbog opasnosti od kontaminiranosti tih proizvoda aflatoksinima (4), predviđa povećanu učestalost kontrola (50 % svih pošiljaka) koje se provode zbog utvrđivanja nazočnosti aflatoksina u kikirikiju podrijetlom iz Brazila. Od donošenja tih mjera smanjila se učestalost prijava putem RASFF-a u odnosu na aflatoksin u kikirikiju podrijetlom iz Brazila. Stoga je primjereno obustaviti mjere kako je predviđeno Odlukom 2006/504/EZ s obzirom na takvu robu, koja umjesto toga treba biti podvrgnuta jednoobraznoj, povećanoj razini kontrola na ulaznom mjestu u Zajednicu. Stoga Odluku 2006/504/EZ treba ukinuti.

(10)

Primjena minimalnih zahtjeva za određena ulazna mjesta može predstavljati praktične poteškoće za države članice. Stoga ova Uredba treba osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojega se ti zahtjevi mogu postupno provoditi. Shodno tome, nadležnim tijelima u državama članicama treba se omogućiti da tijekom tog prijelaznog razdoblja provode tražene identifikacijske i fizičke preglede na mjestima kontrole osim u određenom ulaznom mjestu. U tim slučajevima takva mjesta kontrole trebaju udovoljavati minimalnim zahtjevima za određena ulazna mjesta kako je utvrđeno ovom Uredbom.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba predviđa pravila o povećanoj razini službenih kontrola koje se trebaju provoditi na temelju članka 15. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 na ulaznim mjestima u područja iz njezinog Priloga I. nad uvozom hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Dopune Prilogu I.

Kako bi se popis iz Priloga I. odredio te redovito izmjenjivao i dopunjivao, potrebno je uzeti u obzir barem sljedeće izvore informacija:

(a)

podatke proistekle iz prijava zaprimljenih putem RASFF-a;

(b)

izvješća i informacije proistekle iz djelatnosti Ureda za hranu i veterinarstvo;

(c)

izvješća i informacije zaprimljene iz trećih zemalja;

(d)

informacije razmijenjene između Komisije i država članica te Europske agencije za sigurnost hrane;

(e)

znanstvene procjene, prema potrebi.

Popis iz Priloga I. potrebno je redovito revidirati, i najmanje kvartalno.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zajednički ulazni dokument (CED)” znači dokument kojeg popunjava subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njegov predstavnik, kako je predviđeno člankom 6., čiji je model utvrđen u Prilogu II., te nadležno tijelo koje potvrđuje završetak službenih kontrola;

(b)

„određeno ulazno mjesto (DPE)” znači ulazno mjesto predviđeno prvom alinejom članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004, u jedno od područja iz njezinog Priloga I.; u slučaju pošiljaka koje dolaze morskim putem, koje se istovaruju u svrhu utovara na drugo plovilo za daljnji prijevoz u luku u drugoj državi članici, određeno ulazno mjesto je posljednja luka;

(c)

„pošiljka” znači neka količina bilo koje hrane za životinje ili hrane neživotinjskoga podrijetla navedene u Prilogu I. ove Uredbe, koja je iste klase ili opisa, obuhvaćena istim dokumentom(ima), prevezena istim prijevoznim sredstvom i koja dolazi iz iste treće zemlje ili dijela takve zemlje.

Članak 4.

Minimalni zahtjevi za određena ulazna mjesta

Ne dovodeći u pitanje članak 19., određena ulazna mjesta trebaju imati dostupno barem sljedeće:

(a)

dovoljan broj primjereno stručno osposobljenog i iskusnog osoblja za provedbu propisanih pregleda pošiljaka;

(b)

odgovarajuće objekte i opremu kako bi nadležno tijelo moglo obavljati nužne preglede;

(c)

detaljne upute u pogledu uzorkovanja radi analiza i slanja takvih uzoraka na analize u laboratorije određene na temelju članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 (određeni laboratorij);

(d)

objekte i prostore za pohranu pošiljaka (i pošiljaka u spremnicima/kontejnerima) u odgovarajućim uvjetima tijekom razdoblja zadržavanja, tamo gdje je to primjereno, radi čekanja rezultata analiza koje se spominju u točki (c), te dostatan broj skladišnih prostorija uključujući hladnjače, u slučajevima u kojima je potrebna kontrolirana temperatura radi prirode pošiljke;

(e)

opremu za istovar i odgovarajuću opremu za provedbu uzorkovanja radi analiza;

(f)

mogućnost izvođenja istovara i uzorkovanja radi analiza u zaklonjenom prostoru, prema potrebi;

(g)

određeni laboratorij koji može provesti analize koje se spominju u točki (c), koji se nalazi na mjestu do kojeg se uzorci mogu prevesti u kratkom vremenskom razdoblju.

Članak 5.

Popis određenih ulaznih mjesta

Države članice održavaju i putem interneta dostavljaju javnosti, za svaki proizvod naveden u Prilogu I., ažurirani popis određenih ulaznih mjesta. Države članice Komisiji dostavljaju internetske adrese tih popisa.

Komisija u svrhu pružanja informacija, objavljuje nacionalne poveznice na te popise na internetskoj stranici Komisije.

Članak 6.

Prethodna obavijest o pošiljci

Subjekti u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njihovi predstavnici, dostavljaju adekvatnu prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na određeno ulazno mjesto i o prirodi pošiljke.

U tu svrhu oni popunjavaju dio I. zajedničkog ulaznog dokumenta i taj dokument šalju nadležnom tijelu na određenom ulaznom mjestu, najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke.

Članak 7.

Jezik zajedničkih ulaznih dokumenata

Zajednički ulazni dokumenti sastavljaju se na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj je smješteno određeno ulazno mjesto.

Međutim, država članica može pristati da se zajednički ulazni dokumenti sastave na nekom drugom službenom jeziku Zajednice.

Članak 8.

Povećana razina službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima

1.   Nadležno tijelo na određenom ulaznom mjestu bez nepotrebnog odgađanja provodi:

(a)

dokumentacijske preglede svih pošiljaka u roku od 2 radna dana od vremena dolaska pošiljke na DPE, osim ako se pojave iznimne i neizbježne okolnosti;

(b)

identifikacijske i fizičke preglede, uključujući laboratorijske analize, i to učestalošću kako je utvrđeno u Prilogu I., i na takav način da subjektima u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njihovim predstavnicima nije moguće predvidjeti hoće li neka određena pošiljka biti podvrgnuta takvom pregledu ili ne; rezultati fizičkih pregleda moraju biti dostupni što je prije tehnički moguće.

2.   Nakon završetka pregleda predviđenih stavkom 1. nadležno tijelo:

(a)

popunjava odgovarajući dio dijela II. zajedničkog ulaznog dokumenta; a odgovorna službena osoba nadležnog tijela stavlja pečat i potpisuje izvornik tog dokumenta;

(b)

izrađuje i zadržava presliku potpisanog i ovjerenog zajedničkog ulaznog dokumenta.

Izvornik zajedničkog ulaznog dokumenta prati pošiljku na njezinom daljnjem prijevozu do pristizanja na odredište kako je naznačeno u CED-u.

Nadležno tijelo u DPE-u može odobriti daljnji prijevoz pošiljke dok se čekaju rezultati fizičkih pregleda. Ako se izdaje odobrenje, nadležno tijelo u DPE-u obavješćuje nadležno tijelo u mjestu odredišta te se provode odgovarajući postupci kako bi se osiguralo da pošiljka i nadalje ostaje pod stalnim nadzorom nadležnih tijela i da se njome, dok se čekaju rezultati fizičkih pregleda, ni na koji način ne može neovlašteno manipulirati.

U slučajevima kada se pošiljka prevozi dok se čeka da rezultati fizičkih pregleda budu dostupni, u tu svrhu se izdaje ovjerena preslika izvornog CED-a.

Članak 9.

Posebne okolnosti

1.   Na zahtjev dotične države članice Komisija može odobriti da nadležna tijela nekih određenih ulaznih mjesta koja posluju pod specifičnim nepovoljnim zemljopisnim okolnostima, provode fizičke preglede u objektima subjekta u poslovanju s hranom za životinje i hranom, pod uvjetom da je udovoljeno sljedećim uvjetima:

(a)

učinkovitost kontrola provedenih u DPE-u nije pod nepovoljnim utjecajem;

(b)

objekti udovoljavaju zahtjevima naznačenim u članku 4., kako je relevantno, te ih u tu svrhu odobrava država članica;

(c)

poduzeti su odgovarajući postupci radi jamstva da će pošiljka ostati pod stalnim nadzorom nadležnih tijela DPE-a od trenutka dolaska u DPE i da se njome ne može ni na koji način neovlašteno manipulirati tijekom čitavog razdoblja provođenja svih pregleda.

2.   Odstupajući od članka 8. stavka 1., pod iznimnim okolnostima, odluka za uvrštenje novog proizvoda u popis iz Priloga I. može osigurati da se identifikacijski i fizički pregledi pošiljki tog proizvoda mogu provoditi putem nadležnog tijela mjesta odredišta kako je naznačeno u CED-u, ako je to primjereno na objektima subjekta u poslovanju s hranom za životinje i hranom, ako je udovoljeno uvjetima predviđenima stavkom 1. točkama (b) i (c), te pod uvjetom da je udovoljeno sljedećem:

(a)

iznimno kvarljiva priroda proizvoda ili su specifične karakteristike pakiranja takve da bi provedba uzorkovanja pri DPE-u neizbježno rezultirala ozbiljnim rizikom po sigurnost hrane ili oštećenjem proizvoda u neprihvatljivom opsegu;

(b)

odgovarajući dogovori o suradnji uspostavljeni su putem nadležnog tijela pri DPE-u i nadležna tijela koja provode fizičke preglede osiguravaju da:

i.

se pošiljkom tijekom čitavog razdoblja svih pregleda ne može ni na koji način neovlašteno manipulirati;

ii.

je u potpunosti udovoljeno zahtjevima izvješćivanja kako je predviđeno člankom 15.

Članak 10.

Puštanje u slobodni promet

Za puštanje pošiljaka u slobodni promet subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom, ili njegov predstavnik, carinskim tijelima daje na uvid zajednički ulazni dokument ili njegovu elektroničku istoznačnicu propisno popunjenu od nadležnog tijela nakon što su sve kontrole koje se zahtijevaju na temelju članka 8. stavka 1. provedene i kada su poznati povoljni rezultati fizičkih pregleda, ako su takvi pregledi potrebni.

Članak 11.

Obveze subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom

U slučajevima kada posebne karakteristike pošiljke to zahtijevaju, subjekti u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njihovi predstavnici, nadležnom tijelu stavljaju na raspolaganje:

(a)

dostatne ljudske potencijale i logistiku za istovar pošiljke, kako bi se mogle provesti službene kontrole;

(b)

odgovarajuću opremu za uzorkovanje radi analiza s obzirom na posebne oblike prijevoza i/ili posebne oblike pakiranja, ako takvo uzorkovanje nije moguće reprezentativno provesti standardnom opremom za uzorkovanje.

Članak 12.

Dijeljenje pošiljaka

Pošiljke se ne dijele sve dok se ne završe službene kontrole pojačane razine, te dok nadležno tijelo ne popuni zajednički ulazni dokument kako je predviđeno člankom 8.

U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, ovjerena preslika zajedničkog ulaznog dokumenta treba pratiti svaki dio pošiljke do njezinog puštanja u slobodni promet.

Članak 13.

Nesukladnost

Ako se službenim kontrolama utvrdi nesukladnost, odgovorna službena osoba nadležnog tijela popunjava dio III. zajedničkog ulaznog dokumenta i poduzima mjere na temelju članaka 19., 20. i 21. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Članak 14.

Naknade

1.   Države članice osiguravaju prikupljanje naknada koje proizlaze iz pojačane razine službenih kontrola kako je predviđeno ovom Uredbom u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 882/2004 te kriterijima propisanim u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

2.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje i hranom odgovorni za pošiljku, ili njihovi predstavnici, plaćaju naknade iz stavka 1.

Članak 15.

Izvješćivanje Komisiji

1.   Države članice Komisiji podnose izvješće o pošiljkama u svrhu trajne procjene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla navedene u Prilogu I.

To se izvješće podnosi kvartalno do kraja mjeseca koji slijedi nakon svakog kvartala.

2.   Izvješće uključuje sljedeće informacije:

(a)

pojedinosti o svakoj pošiljci, uključujući:

i.

veličinu u smislu neto mase pošiljke;

ii.

zemlju podrijetla svake pošiljke;

(b)

broj pošiljaka podvrgnutih uzorkovanju radi analiza;

(c)

rezultate pregleda kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1.;

3.   Komisija kompilira zaprimljena izvješća na temelju stavka 2. i ista su dostupna državama članicama.

Članak 16.

Izmjena Odluke 2006/504/EZ

Odluka 2006/504/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. točka (a) podtočke iii., iv. i v. se brišu.

2.

U članku 5. stavak 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

svaka pošiljka prehrambenih proizvoda iz Brazila”.

3.

U članku 7. briše se stavak 3.

Članak 17.

Stavljanje Odluke 2005/402/EZ izvan snage

Odluka Komisije 2005/402/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 18.

Primjenjivost

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. siječnja 2010.

Članak 19.

Prijelazne mjere

1.   Tijekom pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, ako određeno ulazno mjesto nije opremljeno objektima koji su potrebni za provedbu fizičkih pregleda kako je predviđeno člankom 8. stavkom 1. točkom (b), ti se pregledi mogu provoditi u nekom drugom mjestu kontrole u istoj državi članici, odobrenom za te svrhe od nadležnog tijela, prije nego što se roba deklarira za puštanje u slobodni promet, pod uvjetom da takvo mjesto kontrole udovoljava minimalnim zahtjevima predviđenim člankom 4.

2.   Države članice će putem interneta, elektroničkom objavom na njihovim internetskim stranicama, učiniti popis mjesta kontrole odobrenih u skladu s prvim stavkom javno dostupnim.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(3)  SL L 135, 28.5.2005., str. 34.

(4)  SL L 199, 21.7.2006., str. 21.


PRILOG I.

A.   Hrana za životinje i hrana neživotinjskoga podrijetla koja podliježe povećanoj razini službenih kontrola na određenom ulaznom mjestu

Hrana za životinje i hrana

(namjena)

Tarifna oznaka KN

Zemlja podrijetla

Opasnost

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (2)

(%)

Kikiriki i od njega dobiveni proizvodi (hrana za životinje i hrana)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoksini

10

Kikiriki i od njega dobiveni proizvodi (hrana za životinje i hrana)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazil

Aflatoksini

50

Elementi u tragovima (hrana za životinje i hrana) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kina

Kadmij i olovo

50

Kikiriki i od njega dobiveni proizvodi (hrana za životinje i hrana), osobito maslac od kikirikija (hrana)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Gana

Aflatoksini

50

Začini (hrana):

Capsicum spp. (njihovi sušeni plodovi, čitavi ili mljeveni, uključujući čili, čili prah, kajensku papriku i papriku)

Myristica fragrans (muškatni orašćić)

Zingiber officinale (đumbir)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indija

Aflatoksini

50

Kikiriki i od njega dobiveni proizvodi (hrana za životinje i hrana)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indija

Aflatoksini

10

Sjemenke dinje (egusi) i iz njih dobiveni proizvodi (5) (hrana)

ex 1207 99

Nigerija

Aflatoksini

50

Grožđice (hrana)

0806 20

Uzbekistan

Ohratoksin A

50

Čili, proizvodi od čilija, kurkuma i palmino ulje (hrana)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Sve treće zemlje

Sudan boje

20

Kikiriki i od njega dobiveni proizvodi (hrana za životinje i hrana)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vijetnam

Aflatoksini

10

Basmati riža za izravnu ljudsku potrošnju (hrana)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksini

50

Basmati riža za izravnu ljudsku potrošnju (hrana)

ex 1006 30

Indija

Aflatoksini

10

Mango, južnoamerički grah (Vigna sesquipedalis), gorka dinja (Momordica charantia), lauki, (Lagenaria siceraria), paprike i patlidžani (hrana)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikanska Republika

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS (1)

50

Banane

0803 00 11

Dominikanska Republika

Rezidue pesticida analizirane višestrukim metodama za rezidue temeljenim na GC-MS i LC-MS (1)

10

Povrće, svježe, rashlađeno ili smrznuto (paprike, tikvice i rajčice)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turska

Pesticidi: metomil i oksamil

10

Kruške

0808 20 10

Turska

Pesticid: amitraz

10

Povrće, svježe, rashlađeno ili smrznuto (hrana)

južnoamerički grah (Vigna sesquipedalis)

patlidžani

povrće iz roda Brassica

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Tajland

Rezidue organofosfornih pesticida

50

B.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„čili” znači plod iz roda Capsicum, osušen i zdrobljen ili samljeven, koji spada pod tarifnu oznaku 0904 20 90, u bilo kojem obliku, namijenjen za ljudsku potrošnju;

(b)

„proizvodi od čilija” znači kari prah koji spada pod tarifnu oznaku KN 0910 99 60, u bilo kojem obliku, namijenjen ljudskoj potrošnji;

(c)

„kurkuma” znači kurkuma, osušena i zdrobljena ili samljevena, koja spada pod tarifnu oznaku KN 0910 30 00, u bilo kojem obliku, namijenjena ljudskoj potrošnji;

(d)

„palmino ulje” znači palmino ulje koje spada pod tarifnu oznaku KN 1511 10 90, namijenjeno izravnoj ljudskoj potrošnji;

(e)

„sudan boje” odnose se na sljedeće kemijske tvari:

i.

sudan I (CAS broj 842-07-9);

ii.

sudan II (CAS broj 3118-97-6);

iii.

sudan III (CAS broj 85-86-9);

iv.

grimizno crvena; ili sudan IV (CAS broj 85-83-6).


(1)  Osobito rezidue: amitraz, acefat, aldikarb, benomil, karbendazim, klorfenapir, klorpirifos, CS2 (ditiokarbamati), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol, dimetoat, endosulfan, fenamidon, imidakloprid, malation, methamidofos, metiokarb, metomil, monokrotofos, ometoat, oksamil, profenofos, propikonazol, tiabendazol, tiakloprid.

(2)  Ako je potrebno ispitati samo određene proizvode pod bilo kojom oznakom i u robnoj tarifi ne postoji nikakva posebna potpodjela pod tom oznakom, tada se oznaka navodi kao „Ex” (primjerice Ex20079997: uključuju se samo proizvodi koji sadrže lješnjake).

(3)  Elementi u tragovima koji se spominju u ovom polju su elementi u tragovima koji pripadaju funkcionalnoj grupi spojeva elemenata u tragovima kako se spominje u Prilogu I. točki 3. podtočki (b) Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 268, 18.10.2003., str. 29.).

(4)  Najviše dopuštene količine uspostavljene za olovo i kadmij u dodacima koji pripadaju funkcionalnoj grupi spojeva elemenata u tragovima, kako se spominje u Prilogu I. Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.), referentne su točke djelovanja. Ako se elementi u tragovima označavaju kao dodaci hrani kako je definirano člankom 2. Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.), primjenjuju se najviše dopuštene količine izložene u Uredbi (EZ) br. 1881/2006.

(5)  Najviše dopuštene količine uspostavljene za aflatoksine u kikirikiju i iz njega dobivenim proizvodima u Prilogu Uredbe (EZ) br. 1881/2006 (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.) referentne su točke djelovanja.


PRILOG II.

ZAJEDNIČKI ULAZNI DOKUMENT (CED)

Image

Image

Napomene za smjernice za CED

Općenito

:

Popuniti dokument tiskanim slovima. Napomene se prikazuju uz odgovarajući broj polja.

Dio I.

Ovaj odjeljak popunjava subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njegov predstavnik, osim ako je naznačeno drukčije.

Polje I.1.

Pošiljatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom) koja šalje pošiljku. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektroničke pošte.

Polje I.2.

Ovo polje popunjavaju tijela Određenog ulaznog mjesta (DPE) kako je definirano člankom 2.

Polje I.3.

Primatelj: naziv i puna adresa pravne ili fizičke osobe (subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom) kojoj se pošiljka šalje. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektroničke pošte.

Polje I.4.

Osoba odgovorna za pošiljku (kao i agent, deklarant ili subjekt u poslovanju s hranom za životinje i hranom): osoba koja je zadužena za pošiljku kada se ona pojavi na DPE-u i koja daje potrebne deklaracije nadležnim tijelima u ime uvoznika. Naznačiti ime (ime i prezime) i punu adresu. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektroničke pošte.

Polje I.5.

Zemlja podrijetla: odnosi se na zemlju iz koje potječe roba, u kojoj je uzgojena, obrana ili proizvedena.

Polje I.6.

Zemlja iz koje je pošiljka poslana: odnosi se na zemlju u kojoj je pošiljka utovarena na konačno prijevozno sredstvo za put do Zajednice.

Polje I.7.

Uvoznik: naziv i puna adresa. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektroničke pošte.

Polje I.8.

Mjesto odredišta: adresa isporuke u Zajednici. Preporučuju se informacije o brojevima telefona i telefaksa ili adresi elektroničke pošte.

Polje I.9.

Dospijeće na DPE: upisati predviđeni datum na koji se očekuje dospijeće pošiljke na DPE.

Polje I.10.

Dokumenti: naznačiti datum izdavanja i broj službenih dokumenata koji prate pošiljku, prema potrebi.

Polje I.11.

Upisati potpune pojedinosti o sredstvima dolaznog prijevoza: za zrakoplov broj leta, za plovila naziv broda, za cestovna vozila broj registarskih pločica s brojem prikolice ako je potrebno, za vlakove identitet vlaka i broj vagona. Dokumentacijske reference: broj zrakoplovne teretnice, broj tovarnog lista i komercijalni broj za željeznicu ili kamion.

Polje I.12.

Opis robe: molimo unijeti detaljni opis robe (uključujući vrstu hrane za životinje).

Polje I.13.

Roba ili tarifna oznaka (HS oznaka) prema Harmoniziranom sustavu Svjetske carinske organizacije.

Polje I.14.

Bruto masa: sveukupna masa u kilogramima. Ona se definira kao agregatna masa proizvoda i neposrednih spremnika i svih njihovih pakiranja, no isključujući prijevozne spremnike i ostalu opremu za prijevoz.

Neto masa: masa stvarnog proizvoda u kilogramima, isključujući pakiranje. Ona se definira kao masa samih proizvoda bez neposrednih spremnika ili bilo kakvih pakiranja.

Polje I.15.

Broj pakiranja.

Polje I.16.

Temperatura: naznačiti odgovarajuću vrstu prijevoza/temperature skladištenja.

Polje I.17.

Vrsta pakiranja: identificirati vrstu pakiranja proizvoda.

Polje I.18.

Roba namijenjena za: označiti odgovarajuće polje ovisno o tome je li roba namijenjena ljudskoj potrošnji bez prethodnog sortiranja ili druge fizikalne obrade (u tom slučaju označiti polje „za ljudsku potrošnju”) ili je namijenjena za ljudsku potrošnju nakon takve obrade (u tom slučaju označiti polje „daljnja prerada”) ili je namijenjena za uporabu kao „hrana za životinje” (u tom slučaju označiti polje „hrana za životinje”).

Polje I.19.

Upisati sve brojeve plombi i identifikacije spremnika tamo gdje je to odgovarajuće.

Polje I.20.

Prijevoz do mjesta kontrole: Tijekom prijelaznog razdoblja, kako se spominje u članku 17., DPE označava to polje kako bi dopustio daljnji prijevoz do sljedećeg mjesta kontrole.

Polje I.21.

Nije primjenjivo.

Polje I.22.

Za uvoz: ovo se polje označava u slučaju da je pošiljka namijenjena uvozu (članak 8.)

Polje I.23.

Nije primjenjivo.

Polje I.24.

Označiti odgovarajuće prijevozno sredstvo.

Dio II.

Ovaj odjeljak popunjava nadležno tijelo.

Polje II.1.

Koristiti isti referentni broj kao u polju I.2.

Polje II.2.

Za uporabu carinskih službi, ako je to nužno.

Polje II.3.

Dokumentacijski pregled: ispunjava se za sve pošiljke.

Polje II.4.

Tijelo DPE-a naznačuje je li pošiljka odabrana za fizički pregled, koji se tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17. može obaviti na drugom mjestu kontrole.

Polje II.5.

Tijelo DPE-a naznačuje, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nakon zadovoljavajućeg dokumentacijskog/identifikacijskog pregleda, na koje se mjesto kontrole pošiljka može prevesti za fizički pregled.

Polje II.6.

Jasno naznačiti mjere koje se provode u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda dokumentacijskog ili identifikacijskog pregleda. U polje II.7. potrebno je unijeti adresu odredišnog objekta u slučaju „Vraćanja i preusmjeravanja”, „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene”.

Polje II.7.

Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke, primjerice za polje II.6. u slučaju „Vraćanja i preusmjeravanja”, „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene”.

Polje II.8.

Staviti službeni pečat nadležnog tijela DPE-a.

Polje II.9.

Potpis odgovorne službene osobe ispred nadležnog tijela DPE-a.

Polje II.10.

Nije primjenjivo.

Polje II.11.

Nadležno tijelo DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležno tijelo mjesta kontrole ovdje navodi rezultate identifikacijskih pregleda.

Polje II.12.

Nadležno tijelo DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležno tijelo mjesta kontrole ovdje navodi rezultate fizičkih pregleda.

Polje II.13.

Nadležno tijelo DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležno tijelo mjesta kontrole ovdje navodi rezultate laboratorijskih testova. Popuniti ovo polje navodeći kategoriju tvari ili patogen za koji je proveden laboratorijski test.

Polje II.14.

Ovo se polje koristi za sve pošiljke koje se puštaju u slobodni promet unutar Zajednice.

Polje II.15.

Nije primjenjivo.

Polje II.16.

Jasno naznačiti koje se mjere trebaju provesti u slučaju odbijanja pošiljke radi nezadovoljavajućeg ishoda fizičkih pregleda. Adresa odredišnog objekta u slučaju „Vraćanja i preusmjeravanja”, „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene” mora se unijeti u polje II.18.

Polje II.17.

Razlozi odbijanja: upotrijebiti kako je primjereno radi dodavanja odgovarajućih informacija. Označiti odgovarajuće polje.

Polje II.18.

Unijeti, kako je primjereno, broj odobrenja i adresu (ili naziv broda i luku) za sva odredišta u kojima se zahtijeva daljnja kontrola pošiljke, primjerice za polje II.16. u slučaju „Vraćanja i preusmjeravanja”, „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene”.

Polje II.19.

Ovo polje koristiti samo ako je izvorna plomba koja je zabilježena na pošiljci uništena prilikom otvaranja spremnika. Potrebno je voditi objedinjeni popis svih plombi koje su korištene u ovu svrhu.

Polje II.20.

Ovdje staviti službeni pečat nadležnog tijela DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležnog tijela mjesta kontrole.

Polje II.21.

Potpis odgovorne službene osobe nadležnog tijela DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležnog tijela mjesta kontrole.

Dio III.

Ovaj odjeljak popunjava nadležno tijelo.

Polje III.1.

Pojedinosti o vraćanju i preusmjeravanju: nadležno tijelo DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., nadležno tijelo mjesta kontrole naznačuje korišteno prijevozno sredstvo, njegovu identifikaciju, zemlju odredišta i datum vraćanja i preusmjeravanja, čim ti podaci budu poznati.

Polje III.2.

Ponovni pregled: naznačiti lokalnu odgovornu jedinicu nadležnog tijela, kako je primjereno, radi nadzora u slučaju „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene” pošiljke. Ovo nadležno tijelo ovdje izvješćuje o ishodu dospijeća pošiljke i korespondenciji.

Polje III.3.

Potpis odgovorne službene osobe nadležnog tijela DPE-a ili, tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 17., mjesta kontrole u slučaju „Vraćanja i preusmjeravanja”. Potpis odgovorne službene osobe lokalnog nadležnog tijela u slučaju „Uništavanja”, „Prerade i obrade” i „Prenamjene”.