13/Sv. 065

HR

Službeni list Europske unije

97


32009R0643


L 191/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 643/2009

od 22. srpnja 2009.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju i o izmjeni Direktive Vijeća 92/42/EEZ te direktiva 96/57/EZ i 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn,

budući da:

(1)

Direktivom 96/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. rujna 1996. o zahtjevima za energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, zamrzivača i njihovih kombinacija (2) utvrđuju se odredbe u pogledu kućanskih rashladnih uređaja. Zahtjevi utvrđeni tom Direktivom, koji su se primjenjivali od 1999. su zastarjeli.

(2)

Sukladno Direktivi 2005/32/EZ Komisija utvrđuje zahtjeve za ekološki dizajn za proizvode koji koriste energiju, koji se prodaju i kojima se trguje u velikim količinama, te koji imaju značajan utjecaj na okoliš i nude značajan potencijal za unapređenje njihova utjecaja na okoliš bez prekomjernih troškova.

(3)

U prvoj alineji članka 16. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ utvrđuje se da Komisija, u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3. i mjerilima iz članka 15. stavka 2., a nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn, može prema potrebi donijeti novu provedbenu mjeru u vezi s kućanskim rashladnim uređajima nakon stavljanja izvan snage Direktive 96/57/EZ.

(4)

Komisija je provela pripremnu studiju u kojoj je analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte rashladnih uređaja koji se obično koriste u kućanstvima. Studija je izrađena u suradnji s interesnim skupinama i zainteresiranim stranama iz Zajednice i trećih zemalja, a njezini su rezultati objavljeni na internetskim stranicama Komisije EUROPA.

(5)

Energetska učinkovitost apsorpcijskih hladnjaka i termoelektričnih rashladnih uređaja, poput mini rashlađivača pića, može se značajno poboljšati. Takve uređaje stoga treba uvrstiti u Uredbu.

(6)

Ekološki aspekti koji se u smislu ove Uredbe smatraju značajnima jesu potrošnja energije u fazi uporabe i značajke proizvoda dizajniranog da bi se osigurala za okoliš prihvatljiva upotreba kućanskih rashladnih uređaja od strane krajnjeg korisnika.

(7)

Pripremna studija pokazuje da nisu potrebni zahtjevi u pogledu ostalih parametara za ekološki dizajn navedenih u dijelu 1. Priloga I. Direktivi 2005/32/EZ.

(8)

Godišnja potrošnja električne energije proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba u Zajednici procijenjena je na 122 TWh u 2005., što odgovara ekvivalentu od 56 Mt CO2. Međutim, iako će se predviđena potrošnja energije kućanskih rashladnih uređaja do 2020. smanjiti, očekuje se da će se to smanjenje usporiti zbog zastarjelih zahtjeva i oznaka energije. Stoga se mogućnost ekonomične uštede energije neće ostvariti ako se ne uvedu daljnje mjere za ažuriranje postojećih zahtjeva za ekološki dizajn.

(9)

Učinkovitost potrošnje električne energije proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba moguće je postići primjenom postojećih javnih, troškovno učinkovitih tehnologija što vodi smanjenju kombiniranih troškova za nabavu i funkcioniranje tih proizvoda.

(10)

Ovom bi Uredbom trebalo osigurati da se na tržište brzo stave energetski učinkoviti proizvodi na koje se primjenjuje ova Uredba

(11)

Zahtjevi za ekološki dizajn ne smiju imati negativan učinak na funkcionalnost proizvoda sa stajališta krajnjeg korisnika te ne smiju negativno utjecati na zdravlje, sigurnost i okoliš. Posebno, prednosti smanjenja potrošnje električne energije tijekom faze uporabe trebale bi nadoknaditi bilo koji dodatni utjecaj na okoliš tijekom proizvodne faze proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba.

(12)

Postupnim bi se stupanjem na snagu zahtjeva za ekološkim dizajnom proizvođačima trebalo dati dovoljno vremena da izmijene dizajn proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba, ovisno o slučaju. Vremenski je okvir pojedinih faza potrebno utvrditi tako da se izbjegnu negativni učinci na djelovanje opreme prisutne na tržištu i da se uzme u obzir učinak na troškove krajnjih korisnika i proizvođača, a posebno malih i srednjih poduzeća, a da se pritom osigura pravovremeno postizanje ciljeva ove Uredbe.

(13)

Ocjenu sukladnosti i mjerenja odgovarajućih parametara proizvoda potrebno je obaviti koristeći se pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja te uzimajući u obzir najnovije općepriznate metode mjerenja koje, gdje je to moguće, uključuju usklađene standarde usvojene od strane europskih tijela za normizaciju navedenih u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (3).

(14)

U skladu s člankom 8. Direktive 2005/32/EZ u ovoj je Uredbi potrebno navesti primjenljive postupke ocjene sukladnosti.

(15)

Radi lakše provjere sukladnosti proizvođači bi trebali dostaviti podatke u tehničkoj dokumentaciji iz priloga V. i VI. Direktivi 2005/32/EZ budući da se ti podaci odnose na zahtjeve utvrđene ovom Uredbom.

(16)

Osim pravno obvezujućih zahtjeva utvrđenih ovom Uredbom, potrebno je utvrditi okvirna mjerila za najbolje raspoložive tehnologije kako bi se osigurala šira dostupnost i lakši pristup informacijama o životnom ciklusu i učinku na okoliš proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba.

(17)

Direktivu 96/57/EZ trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(18)

Mjere utvrđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 2005/32/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za ekološki dizajn za stavljanje na tržište električnih kućanskih rashladnih uređaja kapaciteta do 1 500 litara koji se napajaju iz električne mreže.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na električne kućanske rashladne uređaje s mrežnim napajanjem uključujući i one koji se prodaju za nekućanske namjene ili za hlađenje neprehrambenih namirnica.

Primjenjuje se i na električne kućanske rashladne uređaje napajane iz mreže koji se mogu napajati i baterijski.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

rashladne uređaje koji se koriste prvenstveno ostalim izvorima energije osim električne energije, primjerice ukapljenim naftnim plinom (LPG), kerozinom i biodizelskim gorivima;

(b)

baterijske rashladne uređaje koji se na mrežu mogu priključiti preko ispravljača istosmjerne u izmjeničnu struju (AC/DC) koji se kupuju odvojeno;

(c)

rashladne uređaje izrađene po narudžbi u jednom primjerku, koji nisu ekvivalentni ostalim modelima rashladnih uređaja;

(d)

rashladne uređaje za primjenu u tercijarnom sektoru u kojima se uklanjanje hlađenih prehrambenih namirnica elektronski registrira putem senzora koji može podatke preko mrežnog priključka automatski prenijeti na daljinski upravljani sustav za knjigovodstvo;

(e)

uređaje čija primarna funkcija nije hlađenje hrane radi čuvanja, primjerice samostojeći automati za led ili automati za ohlađena pića.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz Direktive 2005/32/EZ primjenjuju se također i sljedeće definicije:

1.

„hrana” znači hrana, sastojci, pića, uključujući vino i ostale artikle prvenstveno namijenjene potrošnji, koje je potrebno hladiti na određenim temperaturama;

2.

„kućanski rashladni uređaj” znači izolirani ormar s jednim ili više odjeljaka, namijenjen hlađenju ili zamrzavanju hrane ili čuvanju rashlađene ili zamrznute hrane za neprofesionalne namjene, za čije hlađenje se koristi jedan ili više postupaka u kojima se troši energija, uključujući uređaje koji se prodaju kao kompleti za ugradnju koje sastavlja krajnji korisnik;

3.

„hladnjak” znači rashladni uređaj namijenjen čuvanju hrane s najmanje jednim odjeljkom pogodnim za čuvanje svježe hrane i/ili pića, uključujući vino;

4.

„kompresijski rashladni uređaj” znači rashladni uređaj u kojem se hlađenje provodi pomoću kompresora na motorni pogon;

5.

„apsorpcijski rashladni uređaj” znači rashladni uređaj u kojem se hlađenje provodi postupkom apsorpcije za koji se kao izvor energije koristi toplina;

6.

„hladnjak-zamrzivač” znači rashladni uređaj s najmanje jednim odjeljkom za svježu hranu i najmanje jednim odjeljkom pogodnim za zamrzavanje svježe hrane i čuvanje zamrznute hrane u uvjetima sustava čuvanja s trima zvjezdicama (odjeljak za zamrzavanje hrane);

7.

„ledenica” znači rashladni uređaj s jednim ili više odjeljaka pogodnih za čuvanje zamrznute hrane;

8.

„zamrzivač hrane” znači rashladni uređaj s jednim ili više odjeljaka pogodnih za zamrzavanje hrane s rasponom temperatura od temperature okoline do – 18 °C koji može služiti i za čuvanje zamrznute hrane u uvjetima sustava čuvanja s trima zvjezdicama; zamrzivač hrane može sadržavati i prostore i/ili odjeljke s dvjema zvjezdicama;

9.

„uređaj za čuvanje vina” znači rashladni uređaj koji nema drugih odjeljaka osim jednog ili više odjeljaka za vino;

10.

„višenamjenski uređaj” znači rashladni uređaj koji nema drugih odjeljaka osim jednog ili nekoliko višenamjenskih odjeljaka;

11.

„ekvivalentni kućanski rashladni uređaj” znači model kućanskog rashladnog uređaja koji je stavljen na tržište i koji ima jednaku bruto i korisnu zapremninu, jednake tehničke i radne karakteristike i učinkovitost, te jednake tipove odjeljaka kao i drugi model kućanskog rashladnog uređaja koji je isti proizvođač stavio na tržište pod različitom trgovačkom šifrom;

Dodatne definicije za potrebe priloga od II. do VI. navedene su u Prilogu I.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološki dizajn

Opći zahtjevi za ekološki dizajn za kućanske rashladne uređaje unutar ove Uredbe utvrđeni su Prilogom II. točkom 1. Posebni zahtjevi za ekološki dizajn za kućanske rashladne uređaje unutar ove Uredbe utvrđeni su Prilogom II. točkom 2.

Članak 4.

Ocjena sukladnosti

1.   Postupak ocjene sukladnosti iz članka 8. Direktive 2005/32/EZ jest unutarnji sustav pregleda dizajna iz Priloga IV. toj Direktivi ili sustav upravljanja iz Priloga V. toj Direktivi.

2.   Za potrebe obavljanja ocjene sukladnosti iz članka 8. Direktive 2005/32/EZ tehnička dokumentacija mora sadržavati primjerak podataka o proizvodu u skladu s Prilogom III. točkom 2. i rezultatima izračuna utvrđenih Prilogom IV. ovoj Uredbi.

Kada su podaci uključeni u tehničku dokumentaciju za određeni kućanski rashladni uređaj dobiveni izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacijom ostalih odgovarajućih kućanskih rashladnih uređaja, ili i jednim i drugim, dokumentacija mora sadržavati detalje tog izračuna ili ekstrapolacije, ili i jednog i drugog te detalje testova koje provodi proizvođač kako bi potvrdio točnost provedenih izračuna. U takvim slučajevima dokumentacija također mora sadržavati popis svih drugih odgovarajućih modela kućanskih rashladnih uređaja kada su podaci uvršteni u tehničku dokumentaciju dobiveni na istoj osnovi.

Članak 5.

Postupak provjere za potrebe nadzora nad tržištem

Pri obavljanju nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ za zahtjeve iz Priloga II. ovoj Uredbi, nadležna tijela država članica primjenjuju postupak provjere opisan u Prilogu V. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Okvirna mjerila

Okvirna mjerila za najučinkovitije kućanske rashladne uređaje dostupne na tržištu u vrijeme donošenja ove Uredbe utvrđena su u Prilogu VI.

Članak 7.

Preispitivanje

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija je preispituje u svjetlu tehnološkog napretka i rezultat tog preispitivanja dostavlja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn. Preispitivanje će naročito ocijeniti dozvoljena odstupanja pri verifikaciji iz Priloga V. i mogućnosti uklanjanja ili smanjenja vrijednosti korekcijskih faktora iz Priloga IV.

Najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija će ocijeniti potrebu da se usvoje posebni zahtjevi za ekološki dizajn za uređaje za čuvanje vina.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 96/57/EZ stavlja se izvan snage od 1. srpnja 2010.

Članak 9.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Opći zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 1. stavku 1. Priloga II. primjenjuju se od 1. srpnja 2010.

Opći zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u točki 1. stavku 2. Priloga II. primjenjuju se od 1. srpnja 2013.

Posebni zahtjevi za ekološki dizajn za indeks energetske učinkovitosti navedeni u točki 2. Priloga II. primjenjuju se u skladu s rokovima utvrđenim u tablicama 1. i 2. Priloga II.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2009.

Za Komisiju

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  SL L 191, 22.7.2005., str. 29.

(2)  SL L 236, 18.9.1996., str. 36.

(3)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.


PRILOG I.

Primjenljive definicije za potrebe priloga od II. do VI.

Za potrebe priloga od II. do VI. primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„rashladni uređaji druge vrste” znači rashladni uređaj u kojem je hlađenje posljedica bilo koje druge tehnologije ili procesa osim kompresijskog ili apsorpcijskog tipa;

(b)

„sustav za sprečavanje nakupljanja leda” znači sustav koji automatski djeluje na sprečavanje trajnog stvaranja leda, pri čemu se hlađenje osigurava prisilnim kruženjem zraka, isparivač ili isparivači se odleđuju automatskim sustavom odleđivanja, a voda nastala odleđivanjem se automatski odstranjuje;

(c)

„odjeljak bez nakupljanja leda” znači svaki odjeljak sa sustavom za sprečavanje nakupljanja leda;

(d)

„ugradbeni uređaj” znači fiksirani rashladni uređaj namijenjen ugradnji u ormar, pripremljenu nišu u zidu ili slično mjesto, za koji su potrebni elementi pokućstva;

(e)

„hladnjak-podrum” znači rashladni uređaj koji ima najmanje jedan odjeljak za čuvanje svježe hrane i jedan odjeljak umjerene temperature, ali nema odjeljke za čuvanje zamrznute hrane, hlađenje ili pravljenje leda;

(f)

„podrum” znači rashladni uređaj koji ima samo jedan ili više odjeljaka umjerene temperature;

(g)

„hladnjak s odjeljkom umjerene temperature” znači rashladni uređaj koji ima najmanje jedan odjeljak za čuvanje svježe hrane i jedan odjeljak umjerene temperature, ali nema odjeljke za čuvanje zamrznute hrane;

(h)

„odjeljci” znači bilo koji od odjeljaka navedenih u točkama od (i) do (p);

(i)

„odjeljak za čuvanje svježe hrane” znači odjeljak namijenjen čuvanju nezamrznute hrane koji može biti podijeljen u nekoliko pododjeljaka;

(j)

„odjeljak umjerene temperature” znači odjeljak namijenjen čuvanju određene hrane ili pića na temperaturi višoj od temperature odjeljka za čuvanje svježe hrane;

(k)

„odjeljak za lako pokvarljivu hranu” znači odjeljak posebno namijenjen čuvanju lako pokvarljive hrane;

(l)

„odjeljak za pravljenje leda” znači odjeljak s niskom temperaturom posebno namijenjen pravljenju i držanju leda;

(m)

„odjeljak za čuvanje zamrznute hrane” znači odjeljak s niskom temperaturom posebno namijenjen čuvanju zamrznute hrane koji se ovisno o temperaturi razvrstava kako slijedi:

i.

„odjeljak s jednom zvjezdicom”: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 6 °C;

ii.

„odjeljak s dvjema zvjezdicama”: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 12 °C;

iii.

„odjeljak s trima zvjezdicama”: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem temperatura nije viša od – 18 °C;

iv.

„odjeljak za zamrzavanje hrane” (ili „odjeljak s četirima zvjezdicama”): odjeljak pogodan za zamrzavanje najmanje 4,5 kg, ali ni u kojem slučaju manje od 2 kg hrane na 100 litara korisne zapremnine, od temperature okoline do temperature od – 18 °C u roku od 24 sata, a pogodan je i za čuvanje zamrznute hrane u uvjetima čuvanja s trima zvjezdicama i može sadržavati prostore s dvjema zvjezdicama;

v.

„odjeljak bez zvjezdice”: odjeljak za čuvanje zamrznute hrane u kojem je temperatura < 0 °C koji se također može koristiti i za pravljenje i čuvanje leda, ali nije namijenjen čuvanju lako pokvarljive hrane;

(n)

„odjeljak za čuvanje vina” znači odjeljak napravljen isključivo za kratkotrajno čuvanje vina radi hlađenja na idealnu temperaturu za piće ili za dugoročno čuvanje kojim se vinu omogućuje sazrijevanje te koji ima sljedeća svojstva:

i.

čuvanje na stalnoj temperaturi koja je bilo prethodno programirana ili ručno regulirana u skladu s uputama proizvođača, u rasponu od + 5 °C do + 20 °C;

ii.

temperatura ili temperature čuvanja, s odstupanjem u danom vremenu manjim od 0,5 K na svakoj deklariranoj temperaturi okoline koja odgovara klimatskom razredu kućanskog rashladnog uređaja;

iii.

aktivna ili pasivna regulacija vlage u odjeljku u rasponu od 50 % do 80 %;

iv.

uređaj je konstruiran tako da prijenos vibracija koje potječu od kompresora hladnjaka ili nekog vanjskog izvora na odjeljak bude što manji;

(o)

„višenamjenski odjeljak” znači odjeljak namijenjen upotrebi na dvjema temperaturama ili više njih, koje odgovaraju različitim tipovima odjeljaka a koje krajnji korisnik može podesiti kako bi održavao stalnim raspon radne temperature primjenljiv za svaki tip odjeljka prema uputama proizvođača; međutim, kad zbog neke osobine (npr. mogućnosti brzog zamrzavanja), temperature u odjeljku neko ograničeno vrijeme odstupaju od raspona radne temperature, taj odjeljak nije „višenamjenski odjeljak” kako je to definirano ovom Uredbom;

(p)

„drugi odjeljak” znači odjeljak, ali ne odjeljak za čuvanje vina, namijenjen čuvanju posebne vrste hrane na temperaturi iznad + 14 °C;

(q)

„prostor s dvjema zvjezdicama” znači dio zamrzivača hrane, odjeljka za zamrzavanje hrane, odjeljka s trima zvjezdicama ili ledenice s trima zvjezdicama koji nemaju vlastita pristupna vrata niti poklopac te u kojima temperatura nije viša od – 12 °C;

(r)

„škrinja za zamrzavanje” znači zamrzivač hrane u kojem se jednom ili više odjeljaka pristupa s gornje strane uređaja ili koji ima odjeljke koji se otvaraju s gornje strane i uspravnog su tipa, ali kod kojih je bruto zapremina odjeljaka koji se otvaraju s gornje strane veća od 75 % ukupne bruto zapremnine uređaja;

(s)

„tip koji se otvara s gornje strane” ili „tip škrinje” znači rashladni uređaj s odjeljkom ili odjeljcima kojima se pristupa s gornje strane uređaja;

(t)

„uspravni tip” znači rashladni uređaj s odjeljkom ili odjeljcima kojima se pristupa s prednje strane uređaja;

(u)

„brzo zamrzavanje” znači reverzibilna funkcija koju krajnji korisnik može aktivirati prema uputama proizvođača, kojom se temperatura čuvanja u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje snižava kako bi se nezamrznuta hrana brže zamrznula.


PRILOG II.

Zahtjevi za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja

1.   OPĆI ZAHTJEVI ZA EKOLOŠKI DIZAJN

1.

Od 1. srpnja 2010.:

(a)

Kod uređaja za čuvanje vina, proizvođač u knjižici s uputama mora navesti sljedeće podatke: „Ovaj je uređaj namijenjen isključivo čuvanju vina”.

(b)

Kod kućanskih rashladnih uređaja, proizvođač u knjižici s uputama mora navesti podatke koji se tiču:

kombinacije ladica, košara i polica koja omogućava najučinkovitiju uporabu energije za uređaj, i

kako smanjiti potrošnju energije kućanskog rashladnog uređaja u fazi uporabe.

2.

Od 1. srpnja 2013.:

(a)

Funkcija brzog zamrzavanja u zamrzivačima i odjeljcima za zamrzavanje ili bilo koja druga slična funkcija koja se postiže mijenjanjem postavki termostata, jednom kada je aktivirana od strane krajnjeg korisnika prema uputama proizvođača, automatski se vraća na prijašnje uvjete normalne temperature čuvanja nakon ne duže od 72 sata. Ovaj se zahtjev ne odnosi na hladnjake-zamrzivače s jednim termostatom i jednim kompresorom koji su opremljeni elektromehaničkom kontrolnom pločom.

(b)

Hladnjaci-zamrzivači s jednim termostatom i jednim kompresorom, koji su opremljeni s elektroničkom kontrolnom pločom i koji se u skladu s uputama proizvođača mogu koristiti na temperaturama okoline nižim od + 16 °C, moraju biti takvi da svaki prijelaz na zimsku postavku ili sličnu funkciju jamči pravu temperaturu čuvanja hrane i imaju automatsko upravljanje u skladu s temperaturom okoline u kojoj je uređaj instaliran.

(c)

Kućanski rashladni uređaji korisne zapremnine manje od 10 litara nakon najviše jednog sata automatski započinju s radom uz potrošnju energije od 0,00 vata. Samo postojanje prekidača koji potpuno isključuje uređaj iz električnog napajanja nije dovoljno da se uspješno ispuni ovaj zahtjev.

2.   POSEBNI ZAHTJEVI ZA EKOLOŠKI DIZAJN

Kućanski rashladni uređaji u okviru područja primjene ove Uredbe s korisnom zapremninom jednakoj ili višoj od 10 litara sukladni su s vrijednostima indeksa energetske učinkovitosti u tablicama 1. i 2.

Posebni zahtjevi za ekološki dizajn u tablicama 1. i 2. ne primjenjuju se na:

uređaje za pohranu vina, ili

rashladne uređaje apsorpcijskog tipa i rashladne uređaje drugih tipova koji pripadaju kategorijama od 4 do 9 kako je navedeno u točki 1. Priloga IV.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) kućanskih rashladnih uređaja računa se u skladu s postupkom opisanim u Prilogu IV.

Tablica 1.

Rashladni uređaji kompresijskog tipa

Datum primjene

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

1. srpnja 2010.

EEI < 55

1. srpnja 2012.

EEI < 44

1. srpnja 2014.

EEI < 42


Tablica 2.

Rashladni uređaji apsorpcijskog tipa i rashladni uređaji drugih tipova

Datum primjene

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

1. srpnja 2010.

EEI < 150

1. srpnja 2012.

EEI < 125

1. srpnja 2015.

EEI < 110


PRILOG III.

Mjerenja

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe provode se mjerenja primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih postupaka pri kojima se u obzir uzimaju općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

1.   OPĆI UVJETI ISPITIVANJA

Za ispitivanje vrijede sljedeći opći uvjeti:

1.

ako postoje grijači za sprečavanje kondenzacije koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, treba ih uključiti i – ako su podesivi – podesiti na maksimalno zagrijavanje;

2.

ako postoje automatski uređaji (kao što su automati za led ili hladnu vodu/pića) koje krajnji korisnik može uključivati i isključivati, za vrijeme mjerenja potrošnje energije trebaju biti uključeni, ali ne smiju biti u uporabi;

3.

kod višenamjenskih uređaja i odjeljaka, za vrijeme mjerenja potrošnje energije temperatura čuvanja je nazivna temperatura najhladnijeg tipa odjeljka prikladna za trajnu normalnu uporabu prema uputama proizvođača;

4.

potrošnja energije kućanskih rashladnih uređaja određuje se u najhladnijoj konfiguraciji, prema uputama proizvođača za trajnu normalnu uporabu „drugog odjeljka”, kako je utvrđeno u Prilogu IV. tablici 5.

2.   TEHNIČKI PARAMETRI

Utvrđuju se sljedeći parametri:

(a)

„gabaritne dimenzije”, izmjerene na najbliži milimetar;

(b)

„sveukupni prostor potreban pri upotrebi”, izmjeren na najbliži milimetar;

(c)

„ukupna(-e) bruto zapremina(-e)”, izmjereno na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrama;

(d)

„korisna(-e) zapremina(-e) i ukupna(-e) korisna(-e) zapremina(-e)”, izmjereno na najbliži cijeli broj u kubnim decimetrima ili litrama;

(e)

„tip odleđivanja”;

(f)

„temperatura čuvanja”;

(g)

„potrošnja energije” izražena u kilovatsatima na 24 sata (kWh/24h), na tri decimale;

(h)

„vrijeme trajanja porasta temperature”;

(i)

„kapacitet zamrzavanja”;

(j)

„potrošnja snage” izražena u vatima zaokružena na dva decimalna mjesta; i

(k)

„vlaga u odjeljku za čuvanje vina” izražena kao postotak zaokružen na najbliži cijeli broj.


PRILOG IV.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti

1.   RAZVRSTAVANJE KUĆANSKIH RASHLADNIH UREĐAJA

Kućanski rashladni uređaji razvrstavaju se u kategorije iz tablice 1. Svaka je kategorija definirana kombinacijom odjeljaka iz tablice 2. i neovisna je o broju vrata i/ili ladica.

Tablica 1.

Kategorije kućanskih rashladnih uređaja

Kategorija

Opis

1

Hladnjak s jednim ili više odjeljaka za čuvanje svježe hrane

2

Hladnjak s odjeljkom umjerene temperature, uređaj s odjeljkom umjerene temperature i uređaj za čuvanje vina

3

Hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu i hladnjak s odjeljkom bez zvjezdice

4

Hladnjak s odjeljkom s jednom zvjezdicom

5

Hladnjak s odjeljkom s dvjema zvjezdicama

6

Hladnjak s odjeljkom s trima zvjezdicama

7

Hladnjak-zamrzivač

8

Uspravni zamrzivač

9

Škrinja za zamrzavanje

10

Višenamjenski i ostali rashladni uređaji

Kućanski rashladni uređaji koje se zbog temperature u odjeljcima ne može razvrstati u kategorije od 1 do 9 razvrstavaju se u kategoriju 10.

Tablica 2.

Razvrstavanje kućanskih rashladnih uređaja i kombinacija odjeljaka

Nazivna temperatura (za EEI) (°C)

Projektirana temperatura

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategorija

(broj)

Tipovi odjeljaka

Drugi

Za čuvanje vina

Podrum

Za čuvanje svježe hrane

Za lako pokvarljivu hranu

Bez zvjezdice/ledomat

S jednom zvjezdicom

S dvjema zvjezdicama

S trima zvjezdicama

S četirima zvjezdicama

Kategorija uređaja

Kombinacija odjeljaka

HLADNJAK S JEDINIM ILI VIŠE ODJELJAKA ZA ČUVANJE SVJEŽE HRANE

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

1

HLADNJAK S ODJELJKOM UMJERENE TEMPERATURE, UREĐAJ S ODJELJKOM UMJERENE TEMPERATURE I UREĐAJ ZA ČUVANJE VINA

O

O

O

D

N

N

N

N

N

N

2

O

O

D

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

HLADNJAK S ODJELJKOM ZA LAKO POKVARLJIVU HRANU I HLADNJAK S ODJELJKOM BEZ ZVJEZDICE

O

O

O

D

D

O

N

N

N

N

3

O

O

O

D

O

D

N

N

N

N

HLADNJAK S ODJELJKOM S JEDNOM ZVJEZDICOM

O

O

O

D

O

O

D

N

N

N

4

HLADNJAK S ODJELJKOM S DVJEMA ZVJEZDICAMA

O

O

O

D

O

O

O

D

N

N

5

HLADNJAK S ODJELJKOM S TRIMA ZVJEZDICAMA

O

O

O

D

O

O

O

O

D

N

6

HLADNJAK-ZAMRZIVAČ

O

O

O

D

O

O

O

O

O

D

7

USPRAVNI ZAMRZIVAČ

N

N

N

N

N

N

N

O

D (1)

D

8

ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE

N

N

N

N

N

N

N

O

N

D

9

VIŠENAMJENSKI I OSTALI RASHLADNI UREĐAJI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Napomene:

D

=

odjeljak postoji;

N

=

odjeljak ne postoji;

O

=

odjeljak postoji kao opcija;

Kućanski rashladni uređaji razvrstani su u jedan ili više klimatskih razreda kako je prikazano u tablici 3.

Tablica 3.

Klimatski razredi

Razred

Simbol

Prosječna temperatura okoline °C

Umjeren u širem rasponu

SN

+ 10 do + 32

Umjeren

N

+ 16 do + 32

Suptropski

ST

+ 16 do + 38

Tropski

T

+ 16 do + 43

Rashladni uređaj mora biti u stanju željene temperature u različitim odjeljcima održavati istodobno i u okviru dozvoljenih temperaturnih odstupanja (za vrijeme odmrzavanja), kako je navedeno u tablici 4. za različite tipove kućanskih rashladnih uređaja i za odgovarajuće klimatske razrede.

Višenamjenski uređaji i odjeljci moraju moći održavati željene temperature u različitim tipovima odjeljaka u kojima temperaturu može podesiti krajnji korisnik u skladu s uputama proizvođača.

Tablica 4.

Temperature čuvanja

Temperature čuvanja (°C)

Drugi odjeljak

Odjeljak za čuvanje vina

Odjeljak umjerene temperature

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

Odjeljak za lako pokvarljivu hranu

Odjeljak s jednom zvjezdicom

Odjeljak/prostor s dvjema zvjezdicama

Zamrzivač hrane i odjeljak/ledenica s trima zvjezdicama

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Napomene:

:

tom

:

temperatura čuvanja u drugom odjeljku.

:

twma

:

temperatura čuvanja u odjeljku za čuvanje vina s odstupanjem od 0,5 K.

:

tcm

:

temperatura čuvanja u odjeljku-podrumu.

:

t1m, t2m, t3m

:

temperature čuvanja u odjeljku za svježu hranu.

:

tma

:

prosječna temperatura čuvanja u odjeljku za svježu hranu.

:

tcc

:

trenutačna temperatura čuvanja u odjeljku za lako pokvarljivu hranu.

:

t*, t**, t***

:

maksimalne temperature odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane.

temperatura čuvanja u odjeljku za pravljenje leda i odjeljku bez zvjezdice je ispod 0 °C.

2.   IZRAČUN EKVIVALENTNE ZAPREMINE

Ekvivalentna zapremina kućanskog rashladnog uređaja je zbroj ekvivalentnih zapremina svih odjeljaka. Izračunava se u litrama i zaokružuje na najbliži cijeli broj, prema sljedećoj formuli:

Formula

pri čemu je:

n broj odjeljaka

Vc korisna zapremina odjeljka ili odjeljaka

Tc nazivna temperatura odjeljka ili odjeljaka navedena u tablici 2.

Formula termodinamički faktor naveden u tablici 5.

FFc , CC i BI su korekcijski faktori zapremine navedeni u tablici 6.

Termodinamički faktor Formula je omjer između razlike nazivne temperature za odjeljak Tc (utvrđen u tablici 2.) i temperature okoline u standardnim ispitnim uvjetima na + 25 °C te iste razlike za odjeljak za svježu hranu na + 5 °C.

Termodinamički faktori za odjeljke opisane u Prilogu I. točkama od (g) do (n) navedeni su u tablici 5.

Tablica 5.

Termodinamički faktori za odjeljke rashladnih uređaja

Odjeljak

Nazivna temperatura

(25-Tc)/20

Drugi odjeljak

Projektirana temperatura

Formula

Odjeljak umjerene temperature/odjeljak za čuvanje vina

+ 12 °C

0,65

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

+ 5 °C

1,00

Odjeljak za lako pokvarljivu hranu

0 °C

1,25

Odjeljak za pravljenje leda i odjeljak bez zvjezdice

0 °C

1,25

Odjeljak s jednom zvjezdicom

– 6 °C

1,55

Odjeljak s dvjema zvjezdicama

– 12 °C

1,85

Odjeljak s trima zvjezdicama

– 18 °C

2,15

Odjeljak za zamrzavanje hrane (odjeljak s četirima zvjezdicama)

– 18 °C

2,15

Napomene:

i.

za višenamjenske odjeljke termodinamički faktor je određen nazivnom temperaturom navedenom u tablici 2. za najhladniji tip odjeljka, koju krajnji kupac može podešavati i koja se može trajno održavati prema uputama proizvođača;

ii.

za svaki prostor s dvjema zvjezdicama (unutar zamrzivača) termodinamički se faktor određuje na T c = – 12 °C;

iii.

za druge odjeljke termodinamički je faktor određen najnižom projektiranom temperaturom koju krajnji kupac može podešavati i koja se može trajno održavati prema uputama proizvođača.

Tablica 6.

Vrijednost korekcijskih faktora

Korekcijski faktor

Vrijednost

Uvjeti

FF (bez nakupljanja leda)

1,2

Za odjeljke za čuvanje smrznute hrane bez nakupljanja leda

1

Ostali

CC (klimatski razred)

1,2

Za uređaje klimatskog razreda T (tropski)

1,1

Za uređaje klimatskog razreda ST (suptropski)

1

Ostali

BI (ugradbeni)

1,2

Za ugradbene uređaje uže od 58 cm

1

Ostali

Napomene:

i.

FF je korekcijski faktor zapremine za odjeljke bez nakupljanja leda.

ii.

CC je korekcijski faktor zapremine za dani klimatski razred. Ako je rashladni uređaj razvrstan u više od jednog klimatskog razreda, za izračun ekvivalentne zapremine koristi se klimatski razred s najvišim korekcijskim faktorom.

iii.

BI je korekcijski faktor zapremine za ugradbene uređaje.

3.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) nekog modela kućanskog rashladnog uređaja, godišnja potrošnja energije tog kućanskog rashladnog uređaja uspoređuje se s njegovom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jednu decimalu:

Formula

pri čemu je:

=

AEC

=

godišnja potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja

=

SAEC

=

standardna godišnja potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja.

2.

Godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godini prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

AEC = E24h × 365

pri čemu je:

E24h potrošnja energije kućanskog rashladnog uređaja izražena u kWh/24h i zaokružena na tri decimale.

3.

Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/godini prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

SAEC = Veq × M + N + CH

pri čemu je:

Veq = ekvivalentna zapremnina kućanskog rashladnog uređaja

CH iznosi 50 kWh/godini za kućanske rashladne uređaje s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu korisne zapremine najmanje 15 litara

vrijednosti M i N za svaku kategoriju kućanskog rashladnog uređaja navedene su u tablici 7.

Tablica 7.

Vrijednosti M i N po kategorijama kućanskih rashladnih uređaja

Kategorija

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  uključuje i ledenice za zamrznutu hranu s trima zvjezdicama.

(2)  Kod kućanskih rashladnih uređaja bez nakupljanja leda, za vrijeme ciklusa odmrzavanja dozvoljeno je odstupanje temperature za najviše 3 K tijekom 4 sata ili 20 % trajanja radnog ciklusa, ovisno o tome što traje kraće.

(3)  Za kućanske rashladne uređaje kategorije 10, vrijednosti M i N ovise o temperaturi i broju zvjezdica odjeljka s najnižom temperaturom čuvanja koju krajnji korisnik može podesiti i koja se može trajno održavati u skladu s uputama proizvođača. Kad postoji samo „drugi odjeljak” kako je utvrđen u tablici 2. i Prilogu I. točki (n), uzimaju se vrijednosti M i N za kategoriju 1. Uređaji s odjeljcima s trima zvjezdicama ili odjeljcima za zamrzavanje hrane smatraju se hladnjacima-zamrzivačima.


PRILOG V.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

U svrhu provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu II., nadležna tijela država članica ispituju pojedinačan kućanski rashladni uređaj. Ako izmjereni parametri nisu u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, u skladu sa stavkom 2. članka 4. u okviru raspona utvrđenih u tablici 1., mjerenja treba obaviti na još trima kućanskim rashladnim uređajima. Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na tim trima kućanskim rashladnim uređajima mora biti u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu II. u okviru raspona utvrđenih u tablici 1.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli kućanskog rashladnog uređaja nisu usklađeni.

Tablica 1.

Mjereni parametar

Dozvoljena odstupanja pri verifikaciji

Nazivna bruto zapremnina

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti (1) za više od 3 % ili 1 l, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća.

Nazivna korisna zapremnina

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 3 % ili 1 l, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća. Ako su zapremine odjeljka-podruma i odjeljka za čuvanje zamrznute hrane podesive i međusobno ovise o tome kako ih podesi korisnik, ta mjerna nesigurnost vrijedi kad je odjeljak-podrum podešen na minimalnu zapreminu.

Kapacitet zamrzavanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 10 %.

Potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti (E 24h ) za više od 10 %.

Potrošnja snage kućanskih rashladnih uređaja korisne zapremnine manje od 10 litara

Izmjerena vrijednost ne smije biti viša od granične vrijednosti utvrđene u Prilogu II. točki 1. podtočki (2.c) za više od 0,10 W na 95 % pouzdanosti.

Uređaji za čuvanje vina

Izmjerena vrijednost relativne vlage ne smije biti veća od nazivnog raspona za više od 10 %.

Osim postupka utvrđenog u Prilogu III., nadzorna tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke pri kojima se u obzir uzimaju općepriznate najnovije metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.


(1)  „Nazivna vrijednost” znači vrijednost koju je deklarirao proizvođač.


PRILOG VI.

Okvirna mjerila za kućanske rashladne uređaje

Okvirna mjerila za najbolje dostupne tehnologije za kućanske rashladne uređaje u pogledu njihovog indeksa energetske učinkovitosti (EEI) i buke prisutne na tržištu u vrijeme donošenja ove Uredbe utvrđena su prema sljedećem.

Hladnjaci, kompresijskog tipa:

EEI = 29,7 i godišnja potrošnja energije od 115 kWh/godinu za ukupnu korisnu zapremninu od 300 litara u odjeljku za svježu hranu te 25-litarskom odjeljku za lako pokvarljivu hranu, i klimatski razred T (tropski),

Emisija buke: 33 dB(a).

Hladnjaci, apsorpcijskog tipa:

EEI = 97,2 i godišnja potrošnja energije od 245 kWh/godinu za ukupnu korisnu zapremninu od 28 litara u odjeljku za svježu hranu, i klimatski razred N (umjeren),

Emisija buke ≈ 0 dB(a).

Hladnjaci-zamrzivači, kompresijskog tipa:

EEI = 28,0 i godišnja potrošnja energije od 157 kWh/godinu za ukupnu korisnu zapremninu od 255 litara od čega je 236 litara odjeljak za svježu hranu, a 19 litara odjeljak za zamrzavanje s četirima zvjezdicama, i klimatski razred T (tropski),

Emisija buke = 33 dB(a).

Uspravni zamrzivači, kompresijskog tipa:

EEI = 29,3 i godišnja potrošnja energije od 172 kWh/godinu za ukupnu korisnu zapremninu od 195 litara u odjeljku za zamrzavanje s četirima zvjezdicama, i klimatski razred T (tropski),

Emisija buke = 35 dB(a).

Škrinje za zamrzavanje, kompresijskog tipa:

EEI = 27,4 i godišnja potrošnja energije od 153 kWh/godinu za ukupnu korisnu zapremninu od 223 litara u odjeljku za zamrzavanje s četirima zvjezdicama, i klimatski razred T (tropski),

Emisija buke = 37 dB(a).