07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

49


32009R0545


L 167/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EZ) br. 545/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. lipnja 2009.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Svjetska gospodarska i financijska kriza ozbiljno utječe na poslovanje zračnih prijevoznika. U zimskom razdoblju planiranja reda letenja 2008./2009. prouzročila je značajno smanjenje zračnog prometa. Navedena gospodarska kriza također će utjecati na ljetno razdoblje planiranja reda letenja 2009. godine.

(2)

Kako bi se osiguralo da zračni prijevoznici zbog nekorištenja slotova dodijeljenih za ljetno razdoblje planiranje reda letenja 2009. godine ne izgube svoje pravo na te slotove, potrebno je jasno i nedvosmisleno navesti da gospodarska kriza utječe na navedeno razdoblje planiranja reda letenja.

(3)

Komisija mora nastaviti analizirati utjecaj gospodarske krize na sektor zračnog prijevoza. Ako se gospodarska situacija nastavi pogoršavati prije zimskog razdoblja planiranja reda letenja 2009./2010., Komisija može predložiti da se režim iz ove Uredbe produži na zimsko razdoblje planiranja reda letenja 2010./2011. Prije iznošenja takvog prijedloga potrebno je izraditi cjelovitu ocjenu utjecaja, u sklopu koje bi se analizirale njegove moguće posljedice na konkurenciju i potrošače, a prijedlog bi bio iznesen samo kao sastavni dio prijedloga opće revizije Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 od 18. siječnja 1993. o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (3), kako bi se otklonile sadašnje neučinkovitosti kod dodjele slotova i osiguralo optimalno korištenje ograničenih kapaciteta u preopterećenim zračnim lukama.

(4)

Uredbu (EEZ) br. 95/93 treba stoga hitno na odgovarajući način izmijeniti. Ova izmjena ni na koji način ne utječe na ovlasti Komisije u pogledu primjene članaka 81. i 82. Ugovora,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 95/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10.a zamjenjuje se sljedećim:

Članak 10.a

U smislu članka 10. stavka 2. koordinatori prihvaćaju da zračni prijevoznici imaju pravo na serije slotova za ljetno razdoblje planiranja reda letenja 2010. koje su im bile dodijeljene na početku ljetnog razdoblja planiranja reda letenja 2009. u skladu s ovom Uredbom.”

2.

Članak 10.b se briše.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. lipnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

Š. FÜLE


(1)  Mišljenje od 24. ožujka 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 7. svibnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 8. lipnja 2009.

(3)  SL L 14, 22.1.1993., str. 1.