03/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

274


32009R0516


L 155/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.06.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 516/2009

od 17. lipnja 2009.

o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pagnotta del Dittaino (ZOI))

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006 zahtjev Italije za registraciju naziva „Pagnotta del Dittaino” objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Kako Komisija nije primila ni jedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, naziv treba upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv naveden u Prilogu ovoj Uredbi ovime se upisuje u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL C 283, 7.11.2008., str. 15.


PRILOG

Prehrambeni proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 510/2006:

Razred 2.4.   Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi

ITALIJA

Pagnotta del Dittaino (ZOI)