03/Sv. 55

HR

Službeni list Europske unije

225


32009R0438


L 128/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 438/2009

od 26. svibnja 2009.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za bikove, krave i junice određenih alpskih i gorskih pasmina koji nisu za klanje

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 144. stavak 1. i članak 148. u vezi s člankom 4.,

budući da:

(1)

U okviru Svjetske trgovinske organizacije, Komisija se obvezala otvoriti godišnju uvoznu carinsku kvotu za bikove, krave i junice određenih alpskih i gorskih pasmina, koji nisu za klanje. Detaljna pravila za upravljanje ovim kvotama utvrđena su u Uredbi Komisije (EZ) br. 659/2007 od 14. lipnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznim carinskim kvotama za bikove, krave i junice određenih alpskih i gorskih pasmina koji nisu za klanje (2).

(2)

Upotreba načela redoslijeda zaprimanja zahtjeva pokazala se uspješnom u drugim poljoprivrednim sektorima pa u interesu pojednostavnjenja upravljanja od sada ovim uvoznim kvotama treba upravljati u skladu s metodom iz članka 144. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007. To se mora izvoditi u skladu s člancima 308.a, 308.b i člankom 308.c stavkom 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (3).

(3)

Zbog posebnosti povezanih s prijelazom s jednog sustava upravljanja na drugi, kvote na koje se odnosi ova Uredba treba smatrati nekritičnima u smislu članka 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

(4)

Članak 166. Uredbe (EZ) br. 450/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o Carinskom zakoniku Zajednice (4) predviđa carinski nadzor robe puštene u slobodni promet po sniženoj carinskoj stopi radi njihove posebne upotrebe. Životinje uvezene u okviru carinske kvote predviđene u ovoj Uredbi treba nadzirati tijekom dovoljno dugog razdoblja kako bi se osiguralo da se one tijekom ovog razdoblja ne zakolju.

(5)

S tim ciljem treba položiti jamstvo čiji iznos pokriva razliku između carine utvrđene u zajedničkoj carinskoj tarifi i smanjene carine koja se primjenjuje na dan puštanja predmetnih životinja u slobodni promet.

(6)

Uredbu (EZ) br. 659/2007 treba stoga staviti izvan snage i zamijeniti novom Uredbom.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom otvaraju uvozne carinske kvote za bikove, krave i junice određenih alpskih i gorskih pasmina koji nisu za klanje, kako je navedeno u Prilogu.

2.   Kvotama iz Priloga ovoj Uredbi upravlja se u skladu s člancima 308.a, 308.b i člankom 308.c stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. Članak 308.c stavci 2. i 3. te Uredbe, ne primjenjuju se.

3.   Kvote iz stavka 1. otvaraju se svake godine, od 1. srpnja svake godine do 30. lipnja sljedeće godine (razdoblja uvoznih kvota).

Članak 2.

1.   Za potrebe ove Uredbe, smatra se da životinje iz članka 1. stavka 1. nisu za klanje kada se ne zakolju u razdoblju od četiri mjeseca od datuma prihvaćanja izjave o puštanju u slobodni promet.

U opravdanim slučajevima više sile mogu se odobriti odstupanja.

2.   Kako bi se ispunili uvjeti za uvoznu carinsku kvotu obuhvaćenu rednim brojem 09.0115, moraju se predočiti sljedeći dokumenti:

(a)

za bikove: rodovnik;

(b)

za krave i junice: rodovnik ili potvrda o upisu u matičnu knjigu, kojom se potvrđuje čistokrvnost pasmine.

Članak 3.

1.   U skladu s člankom 166. Uredbe (EZ) br. 450/2008, uvezene životinje se nadziru kako bi se osiguralo da se ne zakolju tijekom razdoblja od četiri mjeseca nakon njihovog puštanja u slobodni promet.

2.   Uvoznici moraju položiti sredstvo osiguranja pri nadležnim carinskim tijelima kako bi se udovoljilo zahtjevu iz stavka 1. o neprovođenju klanja i kako bi se osiguralo naplaćivanje neplaćenih carina u slučaju kada tom zahtjevu nije udovoljeno. Iznos tog jamstva jednak je razlici između carine utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi i carine navedene u Prilogu koja se primjenjuje na dan puštanja predmetnih životinja u slobodni promet.

3.   Sredstvo osiguranja iz stavka 2. oslobađa se čim se nadležnim carinskim tijelima predoči dokaz:

(a)

da životinje nisu bile zaklane tijekom razdoblja od četiri mjeseca nakon njihovog puštanja u slobodni promet; ili

(b)

da su životinje bile zaklane tijekom tog razdoblja zbog više sile ili zbog zdravstvenih razloga ili su uginule zbog bolesti ili nesreće.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 659/2007 stavlja se izvan snage. Međutim, ona se i dalje primjenjuje na carine koje proizlaze iz dozvola izdanih prije 1. srpnja 2009. do njihovog isteka.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 155, 15.6.2007., str. 20.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  SL L 145, 4.6.2008., str. 1.


PRILOG

Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, mora se smatrati da tekst naziva proizvoda ima samo indikativnu vrijednost, budući da je primjenljivost povlaštenih režima određena u kontekstu ovog Priloga sadržajem oznake KN. Kada je navedena oznaka ex KN, primjenljivost povlaštenih režima određena je na temelju oznake KN i odgovarajućeg naziva.

Redni broj

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Naziv

Opseg kvote (glava stoke)

Carina

09.0144

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Krave i junice sljedećih gorskih pasmina koje nisu za klanje: sive, smeđe, žute i šarene simentalske pasmine i pasmine Pinzgau

710

6  %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Bikovi, krave i junice sljedećih pasmina koje nisu za klanje: šarene simentalske pasmine te pasmine Schwyz i Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29