19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

150


32009R0280


L 093/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 280/2009

od 6. travnja 2009.

o izmjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1), a posebno njezin članak 74.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 44/2001 navode se nacionalna pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Uredbe. Prilog II. sadrži popis sudova ili nadležnih tijela koji su u državama članicama nadležni za rješavanje zahtjeva za proglašenjem izvršnosti. U Prilogu III. navode se sudovi kojima se mogu podnijeti žalbe protiv odluka o proglašenju izvršnosti, a Prilog IV. navodi konačne žalbene postupke protiv takvih odluka.

(2)

Prilozi I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 44/2001 mijenjani su nekoliko puta, posljednji put Uredbom Vijeća (EZ) br. 1791/2006 (2), tako da uključe nacionalna pravila o nadležnosti, popise sudova ili nadležnih tijela i pravne lijekove u Bugarskoj i Rumunjskoj.

(3)

Države članice su obavijestile Komisiju o dodatnim izmjenama popisa navedenima u prilozima I., II., III. i IV. Stoga se čini primjerenim objaviti konsolidirane verzije popisa sadržanih u tim prilozima.

(4)

Danska, u skladu s člankom 3. Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (3), ne bi trebala sudjelovati u donošenju izmjena Uredbe Bruxelles I. i takve izmjene Dansku ne bi trebale obvezivati niti se na nju primjenjivati.

(5)

Uredbu (EZ) br. 44/2001 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi od I. do IV. Uredbi (EZ) br. 44/2001 zamjenjuju se odgovarajućim prilozima ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. travnja 2009.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 12, 16.1.2001., str. 1.

(2)  SL L 363, 20.12.2006., str. 1.

(3)  SL L 299, 16.11.2005., str. 62.


PRILOG I.

Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

u Belgiji: članci od 5. do 14. Zakona od 16. srpnja 2004. o međunarodnom privatnom pravu,

u Bugarskoj: članak 4. stavak 1. podstavak 2. Zakonika o međunarodnom privatnom pravu,

u Češkoj: članak 86. Zakona br. 99/1963 Coll., Zakona o parničnom postupku (občanský soudní řád), kako je izmijenjen,

u Njemačkoj: članak 23. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozeßordnung),

u Estoniji: članak 86. Zakona o parničnom postupku (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

u Grčkoj: članak 40. Zakona o parničnom postupku (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

u Francuskoj: članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil),

u Irskoj: pravila koja omogućuju da se nadležnost zasniva na dostavi dokumenta o početku postupka tuženiku za vrijeme njegove privremene nazočnosti u Irskoj,

u Italiji: članci 3. i 4. Zakona 218 od 31. svibnja 1995.,

na Cipru: odjeljak 21. stavak 2. Zakona o sudovima br. 14. iz 1960., kako je izmijenjen,

u Latviji: odjeljak 27. i stavci 3., 5., 6. i 9. odjeljka 28. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums),

u Litvi: članak 31. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas),

u Luksemburgu: članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil),

u Mađarskoj: članak 57. Uredbe sa zakonskom snagom br. 13. iz 1979. o međunarodnom privatnom pravu (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

na Malti: članci 742., 743. i 744. Zakonika o organizaciji i parničnom postupku – poglavlje 12. (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) i članak 549. Trgovačkog zakonika – Poglavlje 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13),

u Austriji: članak 99. Zakona o sudskoj nadležnosti (Jurisdiktionsnorm),

u Poljskoj: članci 1103. i 1110. Zakona o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego), ako nadležnost uspostavlja na temelju prebivališta tuženika u Poljskoj, činjenice da tuženik u Poljskoj ima imovinu ili da je nositelj vlasničkih prava u Poljskoj, činjenice da se predmet spora nalazi u Poljskoj i činjenice da je jedna od stranaka državljanin Poljske,

u Portugalu: članak 65. i članak 65.A Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil) i članka 11. Zakona o postupku u sporovima iz radnih odnosa (Código de Processo de Trabalho),

u Rumunjskoj: članci 148.-157. Zakona br. 105/1992 o odnosima u međunarodnom privatnom pravu,

u Sloveniji: članak 48. stavak 2. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku u vezi s člankom 47. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku i članak 58. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku u vezi s člankom 59. Zakona o parničnom postupku,

u Slovačkoj: članci 37. do 37.e Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i Poslovnik koji se odnosi na Zakon,

u Finskoj: druga, treća i četvrta rečenica prvoga stavka odjeljka 1. Poglavlja 10. Zakona o sudskom postupku (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

u Švedskoj: prva rečenica prvog stavka odjeljka 3. Poglavlja 10. Zakona o sudskom postupku (rättegångsbalken),

u Ujedinjenoj Kraljevini: pravila koja omogućuju zasnivanje nadležnosti na:

(a)

dostavi dokumenta o početku postupka tuženiku za vrijeme njegove privremene nazočnosti u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(b)

postojanja imovine tuženika u Ujedinjenoj Kraljevini; ili

(c)

zapljeni imovine, koje se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, od strane tužitelja.


PRILOG II.

Sudovi ili nadležna tijela kod kojih se može podnijeti zahtjev iz članka 39. su sljedeći:

u Belgiji: „tribunal de première instance” ili „rechtbank van eerste aanleg” ili „erstinstanzliches Gericht

u Bugarskoj: „окръжния съд”,

u Češkoj: „okresní soud” ili „soudní exekutor”,

u Njemačkoj:

(a)

predsjednik sudskoga vijeća„Landgericht”;

(b)

bilježnik u postupku proglašenja izvršnosti javne isprave,

u Estoniji: „maakohus” (okružni sud)

u Grčkoj, „Μονομελές Πρωτοδικείο”,

u Španjolskoj, „Juzgado de Primera Instancia”,

u Francuskoj:

(a)

„greffier en chef du tribunal de grande instance”;

(b)

„président de la chambre départementale des notaires” u slučaju zahtjeva za proglašenjem izvršnosti bilježničke isprave,

u Irskoj, „High Court”,

u Italiji, „corte d’appello”,

na Cipru, „Επαρχιακό Δικαστήριο” ili u slučaju presude uzdržavanja „Οικογενειακό Δικαστήριο”,

u Latviji, „Οικογενειακό Δικαστήριο”,

u Litvi, „Lietuvos apeliacinis teismas”,

u Luksemburgu, predsjednik „tribunal d’arrondissement”,

u Mađarskoj, „megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság”, a u Budimpešti „Budai Központi Kerületi Bíróság”,

na Malti, „Prim Awla tal-Qorti Ċivili”, ili „Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Reġistratur tal-Qorti”, putem „Ministru responsabbli għall-Ġustizzja”,

u Nizozemskoj, „voorzieningenrechter van de rechtbank”,

u Austriji, „Bezirksgericht”,

u Poljskoj, „sąd okręgowy”,

u Portugalu, „Tribunal de Comarca”,

u Rumunjskoj, „Tribunal”,

u Sloveniji, „okrožno sodišče”,

u Slovačkoj, „okresný súd”,

u Finskoj, „käräjäoikeus/tingsrätt”,

u Švedskoj, „Svea hovrätt”,

u Ujedinjenoj Kraljevini:

(a)

u Engleskoj i Walesu, „High Court of Justice”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates Court”, putem „Secretary of State”;

(b)

u Škotskoj, „Court of Session”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Sheriff Court” putem „Secretary of State”;

(c)

u Sjevernoj Irskoj, „High Court of Justice”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates Court” putem „Secretary of State”;

(d)

na Gibraltaru, „Supreme Court of Gibraltar”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates Court” putem „Attorney General of Gibraltar”.


PRILOG III.

Sudovi kojima je moguće podnijeti pravne lijekove iz članka 43. stavka 2. su sljedeći:

u Belgiji,

(a)

pravni lijek tuženika, „tribunal de première instance” ili „rechtbank van eerste aanleg” ili „erstinstanzliches Gericht”

(b)

u pogledu žalbe tužitelja, „Cour d’ appel” ili „hof van beroep”,

u Bugarskoj, „Апелативен съд – София”,

u Češkoj, žalbeni sud putem okružnog suda,

u Njemačkoj, „Oberlandesgericht”,

u Estoniji, „ringkonnakohus”;

u Grčkoj, „Εφετείο”,

u Španjolskoj, „uzgado de Primera Instancia”, koji je donio odluku koja se pobija žalbom o kojoj odlučuje „Audiencia Provincial”,

u Francuskoj:

(a)

„cour d’appe” u vezi odluka kojima se prihvaća zahtjev;

(b)

sudac predsjednik „tribunal de grande instance”, u vezi odluka kojima se odbija zahtjev,

u Irskoj, „High Court”,

u Islandu, „heradsdomur”,

u Italiji, „corte d’appello”,

na Cipru, „Επαρχιακό Δικαστήριο” ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Οικογενειακό Δικαστήριο”,

u Latviji, „Apgabaltiesa” putem „rajona (pilsētas) tiesa”,

u Litvi, „Lietuvos apeliacinis teismas”,

u Luksemburgu, „Cour supérieure de Justice”, koji zasjeda kao žalbeni sud za građanske sporove,

u Mađarskoj, mjesni sud smješten u sjedištu okružnog suda (u Budimpešti Središnji okružni sud Budima), o pravnom lijeku odlučuje okružni sud (u Budimpešti Glavni sud),

na Malti, „Qorti ta’ l-Appell” u skladu s postupkom za pravne lijekove utvrđenim u „Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „ċitazzjoni” pred „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha”,

u Nizozemskoj,

(a)

za tuženika, „arrondissementsrechtbank”;

(b)

za tužitelja, „gerechtshof”,

u Austriji, „Landesgericht putem Bezirksgericht,

u Poljskoj, „sąd apelacyjny” putem „sąd okręgowy”,

u Portugalu je nadležan sud „Tribunal da Relação”. Pravni lijekovi se podnose u skladu s važećim nacionalnim pravom, upućivanjem zahtjeva sudu koji je donio osporavanu odluku,

u Rumunjskoj, „Curte de Apel”,

u Sloveniji, „okrožno sodišče”,

u Slovačkoj, žalbeni sud putem okružnog suda, čija odluka je predmet žalbe.

u Finskoj, „hovioikeus/hovrätt”,

u Švedskoj, „Svea hovrätt”,

u Ujedinjenoj Kraljevini:

(a)

u Engleskoj i Welsu, „High Court of Justice”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates’ Court”;

(b)

u Škotskoj, „Court of Session”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Sheriff Court”;

(c)

u Sjevernoj Irskoj, „High Court of Justice”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates’ Court”;

(d)

na Gibraltaru, „Supreme Court of Gibraltar”, ili u slučaju odluke o uzdržavanju „Magistrates’ Court”.


PRILOG IV.

Pravni lijekovi koji se mogu podnijeti u skladu s člankom 44. su sljedeći:

u Belgiji, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Luksemburgu i Nizozemskoj kasacijska žalba,

u Bugarskoj, „обжалване пред Върховния касационен съд”,

u Češkoj, „dovolání’” i „žaloba pro zmatečnost

u Njemačkoj, „Rechtsbeschwerde”,

u Estoniji, „kassatsioonikaebus”,

u Irskoj, pravni lijek iz formalnih razloga Vrhovnom sudu,

u Islandu, pravni lijek na „Hæstiréttur”,

na Cipru, pravni lijek Vrhovnom sudu,

u Latviji, pravni lijek na „Augstākās tiesas Senāts” putem „Apgabaltiesa”,

u Litvi, pravni lijek na „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,

u Mađarskoj, „felülvizsgálati kérelem”,

na Malti ne postoji mogućnost dodatnog pravnog lijeka; u slučaju odluke o uzdržavanju „Qorti ta’ l-Appell” u skladu s postupkom utvrđenim za pravni lijek u „kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12”,

u Austriji, „Revisionsrekurs”,

u Poljskoj, „skarga kasacyjna”,

u Portugalu, pravni lijek iz formalnih razloga.

u Rumunjskoj, „contestatie in anulare” ili „revizuire”,

u Sloveniji, pravni lijek na „Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,

u Slovačkoj, „dovolanie”,

u Finskoj, pravni lijek na „korkein oikeus/högsta domstolen”,

u Švedskoj, pravni lijek na „Högsta domstolen”,

u Ujedinjenoj Kraljevini, jedan dodatni pravni lijek iz formalnih razloga.