01/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

212


32009R0219


L 087/109

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2009.


UREDBA (EZ) br. 219/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2009.

o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom

Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom — drugi dio

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37., članak 44. stavak 1., članak 71., članak 80. stavak 2., članak 95., članak 152. stavak 4. točku (b), članak 175. stavak 1., članak 179. i članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4) izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ (5), kojom je uveden regulatorni postupak s kontrolom za usvajanje mjera općenitog područja primjene namijenjenih izmjeni elemenata temeljnog instrumenta koji nisu ključni, donesenog u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, između ostalog brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunjujući instrument novim elementima koji nisu ključni.

(2)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (6) o Odluci 2006/512/EZ, kako bi regulatorni postupak s kontrolom bio primjenjiv i na instrumente donesene u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora koji su već na snazi, navedene instrumente potrebno je prilagoditi u skladu s primjenjivim postupcima.

(3)

Budući da su izmjene instrumenata za te potrebe tehničke naravi te da se odnose isključivo na odborske postupke, države članice ih, u slučaju direktiva, nisu obvezne prenositi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovim se instrumenti navedeni u Prilogu, u skladu s tim Prilogom, prilagođavaju Odluci 1999/468/EZ, kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ.

Članak 2.

Upućivanja na odredbe instrumenata navedenih u Prilogu smatraju se upućivanjima na odredbe kako su prilagođene ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

A. VONDRA


(1)  SL C 224, 30.8.2008., str. 35.

(2)  SL C 117, 14.5.2008., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. rujna 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 16. veljače 2009.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(5)  SL L 200, 22.7.2006., str. 11.

(6)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.


PRILOG

1.   HUMANITARNA POMOĆ

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći  (1)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1257/96, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje provedbenih mjera za tu Uredbu. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 1257/96 koji nisu ključni, dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 1257/96 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 13., četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke o nastavku aktivnosti, koje se donose po hitnom postupku, donosi Komisija u skladu s postupkom upravljanja iz članka 17. stavka 2. i unutar ograničenja određenih u drugoj alineji članka 15. stavka 2.”

2.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

1.   Komisija usvaja provedbene mjere za ovu Uredbu. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 4.

2.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 17. stavka 3., Komisija:

odlučuje o financiranju aktivnosti za zaštitu humanitarne pomoći iz članka 2. točke (c) od strane Zajednice,

odlučuje izravno djelovati ili financirati djelovanje specijaliziranih agencija država članica.

3.   U skladu s postupkom upravljanja iz članka 17. stavka 2., Komisija:

odobrava globalne planove, čija je namjena osigurati aktivnosti u određenoj državi ili regiji, u kojoj su opseg i složenost humanitarne krize takvi da se čini kao da će se ista nastaviti, kao i proračune tih planova. U tom kontekstu, Komisija i države članice razmatraju prioritete koje treba utvrditi za provedbu tih globalnih planova,

odlučuje o projektima čija vrijednost prelazi 2 milijuna ecua, ne dovodeći u pitanje članak 13.”

3.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

2.   PODUZETNIŠTVO

2.1.   Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica o aerosolnim raspršivačima  (2)

U vezi s Direktivom 75/324/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje potrebnih tehničkih prilagodbi te Direktive i izmjena potrebnih za prilagodbu Priloga tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 75/324/EEZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 75/324/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Komisija usvaja izmjene potrebne kako bi se Prilog ovoj Direktivi prilagodio tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 2.”

2.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. briše se.

3.

U članku 10., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija može usvojiti potrebne tehničke prilagodbe ove Direktive. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 2.

U tom slučaju države članice koje su usvojile zaštitne mjere mogu ih zadržati do stupanja na snagu tih prilagodbi.”

2.2.   Direktiva Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju odredaba u vezi sa stavljanjem eksploziva za civilnu uporabu na tržište i njihovim nadzorom  (3)

U vezi s Direktivom 93/15/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu navedene Direktive, kako bi se u obzir uzele sve buduće izmjene preporuka Ujedinjenih naroda te kako bi se utvrdili uvjeti primjene članka 14. stavka 2. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 93/15/EEZ koji nisu ključni dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 93/15/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Odbor preispituje svaki predmet koji se odnosi na primjenu ove Direktive.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

5.   Komisija usvaja provedbene mjere u skladu s postupkom upravljanja iz stavka 3., posebno kako bi se u obzir uzele sve buduće izmjene preporuka Ujedinjenih naroda.”

2.

Drugi stavak članka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice provjeravaju imaju li takva poduzeća sustav vođenja evidencije eksploziva kojim je u bilo kojem trenutku moguće utvrditi identitet onih koji posjeduju eksplozive. Komisija može usvojiti mjere kojima se utvrđuju uvjeti primjene ovog stavka. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 4.”

2.3.   Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom  (4).

U vezi s Direktivom 2000/14/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje provedbenih mjera potrebnih za prilagodbu Priloga III. tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2000/14/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2000/14/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. briše se.

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 18.a

Komisija usvaja provedbene mjere potrebne kako bi se Prilog III. prilagodio tehničkom napretku, pod uvjetom da se time izravno ne utječe na izmjerenu razinu zvučne snage opreme navedene u članku 12., a posebno uključivanjem upućivanja na relevantne europske norme.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 2.”

3.

U članku 19., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

pomagati Komisiji u prilagodbi Priloga III. tehničkom napretku.”

2.4.   Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima  (5)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 2003/2003, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu njezinih priloga tehničkom napretku, za prilagodbu metoda mjerenja, uzorkovanja i analize, za usvajanje pravila koja se odnose na mjere kontrole te za uključivanje novih vrsta gnojiva iz EZ-a. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 2003/2003 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 2003/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 29. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija usvaja i modernizira metode mjerenja, uzorkovanja i analize te, kad god je to moguće, koristi europske standarde. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3. Isti se postupak primjenjuje na usvajanje provedbenih pravila potrebnih kako bi se odredile kontrolne mjere predviđene ovim člankom te člancima 8., 26. i 27. Takva se pravila posebno odnose na pitanje učestalosti ponavljanja testova, kao i na mjere osmišljene kako bi se osiguralo da je gnojivo stavljeno na tržište identično s testiranim gnojivom.”

2.

Članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija prilagođava Prilog I. kako bi se njime obuhvatile nove vrste gnojiva.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija prilagođava Priloge kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Mjere iz stavaka 1. i 3., namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.”

3.

Članak 32. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 32.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

2.5.   Direktiva 2004/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o pregledu i provjeri dobre laboratorijske prakse (DLP) (kodificirana verzija)  (6)

U vezi s Direktivom 2004/9/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu Priloga I. tehničkom napretku i za izmjenu formule iz članka 2. stavka 2. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/9/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2004/9/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako Komisija smatra da su izmjene ove Direktive potrebne kako bi se riješila pitanja iz stavka 1., ona ih usvaja.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3.”

2.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 29. stavka 1. Direktive Vijeća 67/548/EEZ (7), dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.

Članak 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija usvaja provedbene mjere za:

(a)

prilagodbu formule iz članka 2. stavka 2.;

(b)

prilagodbu Priloga I. kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.”

2.6.   Direktiva 2004/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o usklađivanju potrebnih zakona i drugih propisa u vezi s primjenom načela dobre laboratorijske prakse i provjeri njihove primjene u ispitivanju kemijskih tvari (kodificirana verzija)  (8)

U vezi s Direktivom 2004/10/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu Priloga I. tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/10/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2004/10/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 3.a

Komisija može prilagoditi Prilog I. tehničkom napretku s obzirom na dobru laboratorijsku praksu.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 4. stavka 2.”

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 29. stavka 1. Direktive Vijeća 67/548/EEZ (9).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.

U članku 5. stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može usvojiti provedbene mjere kako bi uvela potrebne tehničke prilagodbe ove Direktive.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 4. stavka 2.

U slučaju iz trećeg podstavka, države članice koje su usvojile zaštitne mjere mogu ih zadržati do stupanja na snagu tih prilagodbi.”

2.7.   Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge  (10)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 273/2004, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje provedbenih mjera. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 273/2004 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 273/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Prema potrebi, Komisija usvaja provedbene mjere u vezi sa:”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„Mjere iz prvog stavka točaka (a) do (e), namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Mjere iz prvog stavka točke (f) usvajaju se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 15. stavka 2.”

2.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 (11).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

2.8.   Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima  (12)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 648/2004, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu njezinih priloga i, prema potrebi, za usvajanje svih izmjena ili dodataka potrebnih za primjenu pravila te Uredbe na deterdžente na bazi otapala. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 648/2004 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 648/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Uvodna izjava 27. briše se.

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Prilagodba prilogâ

1.   Komisija usvaja sve izmjene potrebne za prilagodbu prilogâ i također, kad god je to moguće, koristi europske standarde.

2.   Komisija usvaja sve izmjene ili dodatke potrebne za primjenu pravila ove Uredbe na deterdžente na bazi otapala.

3.   Mjere iz stavaka 1. i 2., namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

4.

U Prilogu VII. točki A šesti stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako Znanstveni odbor za kozmetičke proizvode i neprehrambene proizvode (SCCNFP) utvrdi pojedinačne granične vrijednosti koncentracija aromatičnih alergena na temelju rizika, Komisija predlaže usvajanje tih graničnih vrijednosti umjesto gore navedene granice od 0,01 %. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

2.9.   Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje i nadzor nad lijekovima za ljudsku i veterinarsku uporabu i o osnivanju Europske agencije za lijekove  (13)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 726/2004, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu određenih odredaba i prilogâ, usvajanje novih odredaba, te utvrđivanje specifičnih uvjeta primjene. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 726/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 726/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Nakon savjetovanja s nadležnim odborom Agencije, Komisija može prilagoditi Prilog tehničkom i znanstvenom napretku te također može usvojiti sve potrebne izmjene, a da pritom ne poveća opseg centraliziranog postupka.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

2.

U članku 14. stavku 7. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija usvaja Uredbu o utvrđivanju odredaba za davanje takvih odobrenja. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvaja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

3.

Članak 16. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija nakon savjetovanja s Agencijom usvaja, u obliku Uredbe, odgovarajuće odredbe za razmatranje varijanti odobrenjâ za stavljanje u promet. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

4.

Članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka za ljudsku uporabu osigurava da su svi sumnjivi ozbiljni neočekivani neželjeni učinci i svaki sumnjivi prijenos bilo kojeg zaraznog uzročnika bolesti putem lijeka na području treće zemlje odmah prijavljeni državama članicama i Agenciji, a najkasnije 15 dana od primitka informacije. Komisija usvaja odredbe u vezi s prijavljivanjem sumnjivih neočekivanih neželjenih učinaka koji nisu ozbiljni, bez obzira je li do istih došlo unutar Zajednice ili u nekoj trećoj zemlji. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija može utvrditi odredbe kojima bi se stavak 3. izmijenio s obzirom na iskustvo stečeno u njegovom funkcioniranju. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

5.

Članak 29. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 29.

Komisija može usvojiti sve izmjene koje mogu biti potrebne za ažuriranje odredaba ovog poglavlja, kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

6.

Članak 41. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Komisija nakon savjetovanja s Agencijom usvaja, u obliku Uredbe, odgovarajuće odredbe za razmatranje varijanti odobrenjâ za stavljanje u promet. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

7.

Članak 49. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijekova za veterinarsku uporabu osigurava da su svi sumnjivi ozbiljni neočekivani neželjeni učinci te neželjeni učinci na ljudima, kao i svaki sumnjivi prijenos bilo kojeg zaraznog uzročnika bolesti putem lijeka na području treće zemlje odmah prijavljeni državama članicama i Agenciji, a najkasnije 15 dana od primitka obavijesti. Komisija usvaja odredbe u vezi s prijavljivanjem sumnjivih neočekivanih neželjenih učinaka lijeka koji nisu ozbiljni, bez obzira je li do istih došlo unutar Zajednice ili u nekoj trećoj zemlji. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija može utvrditi odredbe kojima bi se stavak 3. izmijenio s obzirom na iskustvo stečeno u njegovom funkcioniranju. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

8.

Članak 54. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 54.

Komisija može usvojiti sve izmjene koje mogu biti potrebne za ažuriranje odredaba ovog poglavlja, te kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

9.

Članak 70. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Međutim, Komisija usvaja odredbe kojima se utvrđuju okolnosti u kojima mala i srednja poduzeća smiju plaćati snižene naknade, odgoditi plaćanje naknada ili primiti upravnu pomoć. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

10.

Č članku 84. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako nositelji odobrenja za stavljanje u promet ne ispune određene obveze propisane u vezi s navedenim odobrenjima, Komisija ih, na zahtjev Agencije, može financijski kazniti. Maksimalne iznose, uključujući uvjete i metode ubiranja tih kazni, utvrđuje Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 87. stavka 2.a.”

11.

Članak 87. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„2.a   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 4. briše se.

3.   OKOLIŠ

3.1.   Direktiva Vijeća 82/883/EEZ od 3. prosinca 1982. o postupcima nadzora i praćenja okoliša na koji djeluje otpad iz industrije titanovog dioksida  (14)

U vezi s Direktivom 82/883/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu sadržaja prilogâ u vezi s parametrima navedenima u stupcu „neobvezno utvrđivanje” i referentnih metoda mjerenja znanstvenom i tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 82/883/EEZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 82/883/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Komisija usvaja nužne izmjene kako bi sadržaj prilogâ u vezi s parametrima navedenima u stupcu „neobvezno utvrđivanje” i referentne metode mjerenja prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2.”

2.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.2.   Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, pri uporabi mulja otpadnih voda u poljoprivredi  (15)

U vezi s Direktivom 86/278/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu odredbi prilogâ znanstvenom i tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 86/278/EEZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 86/278/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Komisija prilagođava tehničkom i znanstvenom napretku odredbe prilogâ Direktivi, osim parametara i vrijednosti navedenih u prilozima I.A, I.B i I.C te svih čimbenika koji mogu utjecati na ocjenjivanje vrijednosti, uključujući parametre za analize iz priloga II.A i II.B.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 2.”

2.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.3.   Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu  (16)

U vezi s Direktivom 94/62/EZ, Komisiju treba ovlastiti da razmotri i, prema potrebi, preispita ilustrativne primjere definicije ambalaže te da utvrdi uvjete pod kojima se udio koncentracije teških metala prisutnih u ambalaži ili komponentama ambalaže neće primjenjivati na neke materijale i proizvodne petlje, vrste ambalaže izuzete iz zahtjeva u pogledu razina koncentracija, i tehničke mjere potrebne za otklanjanje poteškoća nastalih u primjeni odredaba ove Direktive. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 94/62/EZ koji nisu ključni, između ostalog, dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 94/62/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 1. četvrti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija, prema potrebi, razmatra i, kada je to potrebno, preispituje ilustrativne primjere definicije ambalaže navedene u Prilogu I. Prioritetno se rješavaju sljedeći proizvodi: CD i video kutije, tegle za cvijeće, tube i valjci oko kojih je namotan fleksibilni materijal, podloge samoljepivih etiketa i papir za zamatanje. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 21. stavka 3.”

2.

Članak 11. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija utvrđuje uvjete pod kojima se razina koncentracija iz stavka 1. ne primjenjuje na reciklirane materijale te na proizvodne petlje u zatvorenom i kontroliranom lancu, kao i na vrste ambalaže izuzete iz zahtjeva iz stavka 1. treće alineje.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 21. stavka 3.”

3.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Radi usklađivanja karakteristika i prezentacije dobivenih podataka te kako bi se podatke država članica učinilo kompatibilnima, države članice dostavljaju Komisiji svoje dostupne podatke u formatu usvojenom na temelju priloga I. i II., u skladu s regulatornim postupkom iz članka 21. stavka 2.”

4.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Prilagodba znanstvenom i tehničkom napretku

1.   Izmjene potrebne za prilagodbu sustava identifikacije znanstvenom i tehničkom napretku (iz članka 8. stavka 2. i članka 10. drugog stavka posljednje alineje) i formata u vezi sa sustavom baze podataka (iz članka 12. stavka 3. i Priloga III.) usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 21. stavka 2.

2.   Komisija usvaja izmjene potrebne kako bi se ilustrativni primjeri definicija ambalaže (iz Priloga I.) prilagodili znanstvenom i tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 21. stavka 3.”

5.

Članak 20. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija utvrđuje tehničke mjere potrebne za rješavanje poteškoća do kojih dolazi u primjeni odredaba ove Direktive, a posebno u vezi s inertnim ambalažnim materijalima stavljenima na tržište unutar Zajednice u vrlo malim količinama (tj. približno 0,1 % po masi), prvenstveno ambalaže za lijekove i farmaceutske proizvode, mala pakiranja i luksuzna pakiranja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 21. stavka 3.”

6.

Članak 21. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.4.   Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima  (17)

U vezi s Direktivom 1999/32/EZ, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje kriterija za uporabu tehnologije smanjivanja emisije na brodovima svih zastava u zatvorenim pristaništima, lukama i zaljevima unutar Zajednice te za usvajanje izmjena potrebnih za tehničke prilagodbe nekih odredaba s obzirom na znanstveni i tehnički napredak. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 1999/32/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Direktiva 1999/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4.c stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija utvrđuje kriterije za uporabu tehnologije smanjivanja emisije na brodovima svih zastava u zatvorenim pristaništima, lukama i zaljevima unutar Zajednice. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. Komisija dostavlja te kriterije Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.”

2.

Članak 7. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija usvaja sve izmjene potrebne za tehničke prilagodbe članka 2. točaka 1., 2., 3., 3.a, 3.b i 4. ili članka 6. stavka 2. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. Navedene prilagodbe ne smiju rezultirati izravnim promjenama područja primjene ove Direktive ni graničnim vrijednostima udjela sumpora u gorivima navedenima u ovoj Direktivi.”

3.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.5.   Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u atmosferi  (18)

U vezi s Direktivom 2001/81/EZ, Komisiju treba ovlastiti za ažuriranje metodologija koje će se rabiti u skladu s Prilogom III. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata te Direktive koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2001/81/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija usvaja svako ažuriranje metodologija koje će se rabiti u skladu s Prilogom III. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.”

2.

Članak 13. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.6.   Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice  (19)

U vezi s Direktivom 2003/87/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje odredaba potrebnih za provedbu članka 11.b stavka 5., usvajanje smjernica za praćenje i obavješćivanje o emisijama, usvajanje Uredbe o standardiziranom i zaštićenom sustavu registara, uključujući odredbe u vezi s uporabom i identifikacijom jedinica ovjerenog smanjenja emisije i jedinica smanjenja emisije unutar sustava Zajednice te za praćenje razine te uporabe, za izmjenu Priloga III. kako je utvrđeno u članku 22., za odobravanje uključivanja aktivnosti i stakleničkih plinova koji nisu navedeni u Prilogu I., za sastavljanje svih potrebnih odredaba u vezi s obostranim priznavanjem emisijskih jedinica na temelju ugovora s trećim zemljama, te za usvajanje standardiziranih ili prihvaćenih metoda praćenja emisija drugih vrsta stakleničkih plinova. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2003/87/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2003/87/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 11.b, stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Odredbe za provedbu stavaka 3. i 4., posebno u vezi s izbjegavanjem dvostrukog računanja, Komisija usvaja u skladu s regulatornim postupkom iz članka 23. stavka 2. Komisija usvaja odredbe o provedbi stavka 5. ovog članka u slučaju kada stranka domaćin zadovoljava sve zahtjeve za aktivnosti iz projekta zajedničke provedbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

2.

U članku 14. stavku 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija usvaja smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama koje su posljedica aktivnosti navedenih u Prilogu I., onih stakleničkih plinova navedenih u vezi s tim aktivnostima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

3.

Članak 19. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U svrhu provođenja ove Direktive, Komisija usvaja Uredbu o standardiziranom i zaštićenom sustavu registara u obliku standardiziranih elektroničkih baza podataka koje sadržavaju zajedničke elemente podataka, kako bi se omogućilo evidentiranje izdavanja, posjedovanja, prijenosa i otkazivanja jedinica, kako bi se omogućio javni pristup i, prema potrebi, povjerljivost podataka i onemogućio prijenos koji nije kompatibilan s obvezama proizašlim iz Kyotskog protokola. Ta Uredba isto tako uključuje i odredbe u vezi s uporabom i identifikacijom ovjerenog smanjenja emisija i jedinica smanjenja emisije unutar programa Zajednice te praćenje razine takve uporabe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

4.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Izmjene Priloga III.

Komisija može izmijeniti Prilog III., uz izuzetak kriterija 1., 5. i 7., za razdoblje od 2008. do 2012. s obzirom na izvješće iz članka 21. te radi stjecanja iskustva u primjeni ove Direktive. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

5.

Članak 23. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.

Članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uzimajući u obzir sve relevantne kriterije, a posebno učinke na unutarnje tržište, moguće narušavanje tržišnog natjecanja, ekološku cjelovitost programa i pouzdanost planiranog sustava praćenja i izvješćivanja, države članice mogu od 2008. trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u skladu s ovom Direktivom primijeniti na:

(a)

postrojenja koje nisu navedena u Prilogu I., pod uvjetom da uključivanje takvih postrojenja odobri Komisija, u skladu s regulatornim postupkom iz članka 23. stavka 2.; i

(b)

aktivnosti i stakleničke plinove koji nisu navedeni u Prilogu I., pod uvjetom da uključivanje takvih aktivnosti i stakleničkih plinova odobri Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.

Od 2005. države članice mogu pod istim uvjetima primjenjivati trgovanje emisijskim jedinicama na postrojenja u kojima se aktivnosti navedene u Prilogu I. obavljaju ispod granica kapaciteta iz tog Priloga.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija može na vlastitu inicijativu odnosno obvezna je na zahtjev države članice usvojiti smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama iz aktivnosti, postrojenja i stakleničkih plinova koji nisu navedeni u Prilogu I., ako se praćenje tih emisija i izvješćivanje o njima može obaviti uz dostatnu točnost.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

7.

Članak 25. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U slučaju kada je sklopljen sporazum iz stavka 1., Komisija može usvojiti sve potrebne odredbe u vezi s uzajamnim priznavanjem emisijskih jedinica stakleničkih plinova na temelju tog sporazuma. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

8.

U Prilogu IV., stavak ispod naslova „Praćenje emisija drugih stakleničkih plinova” zamjenjuje se sljedećim:

„Koriste se standardizirane ili prihvaćene metode koje osmišljava Komisija u suradnji sa svim relevantnim trećim stranama. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 23. stavka 3.”

3.7.   Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćavalima  (20)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 850/2004, Komisiju treba ovlastiti da u Prilozima utvrdi granične vrijednosti koncentracija, da izmijeni priloge kad god je tvar navedena u Konvenciji ili Protokolu, da izmijeni postojeće upise te prilagodi priloge znanstvenom i tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 850/2004 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 850/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 4., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

otpad koji sadrži bilo koju tvar navedenu u Prilogu IV. ili je njome kontaminiran, smije se odlagati ili oporabiti u skladu s relevantnim zakonodavstvom Zajednice pod uvjetom da je sadržaj navedenih tvari u otpadu ispod graničnih vrijednosti koncentracija koje treba navesti u Prilogu IV. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3. Dok granične vrijednosti koncentracije u skladu s tim postupkom nisu utvrđene, u odnosu na odlaganje ili oporabu otpada prema ovoj točki, nadležna tijela države članice mogu usvojiti ili primijeniti granične vrijednosti koncentracija ili posebne tehničke zahtjeve.”;

(b)

u stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Granične vrijednosti koncentracije iz Priloga V. dijela 2. za potrebe stavka 4.b ovog članka utvrđuje Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3.”

2.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Izmjene prilogâ

1.   Kad god je tvar navedena u Konvenciji ili Protokolu, Komisija je obvezna, prema potrebi, u skladu s tim izmijeniti priloge I., II. i III.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

2.   Kad god je tvar navedena u Konvenciji ili Protokolu, Komisija je obvezna, prema potrebi, u skladu s tim izmijeniti Prilog IV.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3.

3.   Komisija usvaja promjene postojećih unosa u prilozima I., II. i III., uključujući njihovu prilagodbu znanstvenom i tehničkom napretku.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

4.   Komisija usvaja promjene postojećih unosa u Prilogu IV., uključujući njihovu prilagodbu znanstvenom i tehničkom napretku.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3.”

3.

Članak 16. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

4.

Članak 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

3.8.   Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku  (21)

U vezi s Direktivom 2004/107/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu određenih odredaba Prilogâ znanstvenom i tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/107/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2004/107/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Bez obzira na razine koncentracije, za potrebe indikativnog mjerenja, arsena, kadmija, nikla, ukupne količine plinovite žive, benzo(a)pirena i ostalih policikličkih aromatskih ugljikovodika iz stavka 8. u zraku, kao i ukupne količine nataloženog arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i ostalih policikličnih aromatskih ugljikovodika iz stavka 8., na svakih se 100 000 km2 postavlja mjerna postaja za uzorkovanje. Svaka država članica postavlja najmanje jednu mjernu postaju za uzorkovanje. Međutim, države članice mogu putem sporazuma i u skladu sa smjernicama koje se sastavljaju na temelju regulatornog postupka iz članka 6. stavka 2., postaviti jednu ili više zajedničkih mjernih postaja, koje obuhvaćaju granične zone u susjednim državama članicama kako bi se postigla potrebna prostorna pokrivenost. Preporuča se i mjerenje krute i plinovite dvovalentne žive. Prema potrebi, praćenje se usklađuje sa strategijom praćenja i programom mjerenja prema Europskom programu praćenja i ocjene dalekosežnog prijenosa onečišćujućih tvari (EMEP). Mjesta uzorkovanja za navedene onečišćujuće tvari odabiru se tako da omogućuju identificiranje zemljopisnih varijacija i dugoročnih trendova. Primjenjuju se odjeljci I., II. i III. Priloga III.”;

(b)

stavak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15.   Komisija usvaja sve izmjene potrebne kako bi se odredbe ovog članka te odjeljka II. Priloga II., kao i priloga III., IV. i V. prilagodile znanstvenom i tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3. Navedene prilagodbe ne smiju izazvati nikakve izravne ni neizravne promjene ciljnih vrijednosti.”

2.

Članak 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija usvaja u skladu s regulatornim postupkom iz članka 6. stavka 2. sve detaljne dogovore u vezi s dostavom informacija koje je potrebno osigurati na temelju stavka 1. ovog članka.”

3.

Članak 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

4.

U Prilogu V. točka V. zamjenjuje se sljedećim:

„V.   Referentne tehnike modeliranja kvalitete zraka

Trenutačno nije moguće navesti referentne tehnike modeliranja kvalitete zraka. Kako bi se ova točka prilagodila tehničkom i znanstvenom napretku, Komisija može izvršiti potrebne izmjene. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.”

3.9.   Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o otpremi pošiljaka otpada  (22)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1013/2006, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu prilogâ kako je utvrđeno u članku 58. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i za usvajanje određenih dodatnih mjera kako je utvrđeno u članku 59. Uredbe (EZ) br. 1013/2006. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 1013/2006 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 1013/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 11. stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako nema zadovoljavajućeg rješenja, bilo koja država članica može to pitanje uputiti Komisiji. Pitanje se tada rješava u skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2.”

2.

Članak 58. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

Izmjene prilogâ

1.   Komisija može izmijeniti priloge kako bi u obzir uzela znanstveni i tehnički napredak. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 59.a stavka 3. Nadalje:

(a)

prilozi I., II., III., III.A, IV. i V. izmjenjuju se kako bi se u obzir uzele promjene dogovorene na temelju Bazelske konvencije i Odluke Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD);

(b)

nerazvrstani otpad može se privremeno dodati prilozima III.B, IV. ili V. do donošenja odluke o njegovom uključivanju u relevantne priloge Bazelskoj konvenciji ili do odluke OECD-a;

(c)

nakon što država članica dostavi zahtjev, mješavina dvije ili više vrsta otpada navedenih u Prilogu III. mogu se uzeti u obzir za privremeno uključivanje u Prilog III.A u slučajevima iz članka 3. stavka 2. do donošenja odluke o njihovom uključivanju u relevantne priloge Bazelskoj konvenciji ili do odluke OECD-a. Prilog III.A može sadržavati odredbe o tome da se jedan ili više njegovih unosa ne primjenjuje na izvoz u zemlje na koje se odluka OECD-a ne primjenjuje;

(d)

treba utvrditi iznimne slučajeve iz članka 3. stavka 3. a, prema potrebi, takve vrste otpada dodaju se prilozima IV.A i V., te brišu iz Priloga III.;

(e)

Prilog V. izmjenjuje se kako bi se njime odrazile dogovorene izmjene u popisu opasnog otpada, usvojenog u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive 91/689/EEZ;

(f)

Prilog VIII. izmjenjuje se kako bi se njime odrazile relevantne međunarodne konvencije i sporazumi.

2.   Prilikom izmjena Priloga IX., u savjetovanje se u potpunosti uključuje Odbor osnovan Direktivom Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvješća o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (23).

3.

Članak 59. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 59.

Dodatne mjere

1.   U skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2. Komisija može usvojiti sljedeće dodatne mjere u vezi s provedbom ove Uredbe:

(a)

smjernice za primjenu članka 12. stavka 1. točke (g);

(b)

smjernice za primjenu članka 15. u vezi s identifikacijom i praćenjem otpada podvrgnutog znatnim promjenama tijekom postupka privremenog prikupljanja ili odlaganja;

(c)

smjernice za suradnju nadležnih tijela u vezi s ilegalnom otpremom iz članka 24.;

(d)

tehnički i organizacijski zahtjevi za praktičnu provedbu razmjene elektroničkih podataka za potrebe podnošenja dokumenata i dostavljanja informacija u skladu s člankom 26. stavkom 4.;

(e)

daljnje smjernice u vezi s uporabom jezika iz članka 27.;

(f)

daljnje pojašnjenje proceduralnih zahtjeva iz glave II. u pogledu njihove primjene na izvoz iz Zajednice, uvoz u Zajednicu i provoz kroz Zajednicu;

(g)

daljnje preporuke u vezi s nedefiniranim pravnim izrazima.

2.   Komisija može usvojiti provedbene mjere u vezi sa sljedećim:

(a)

metodom izračuna financijskog jamstva ili ekvivalentnog osiguranja kako je određeno u članku 6.;

(b)

dodatnim uvjetima i zahtjevima u vezi s unaprijed odobrenim objektima za preradu iz članka 14.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 59.a stavka 3.”

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 59.a

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 18. stavka 1. Direktive 2006/12/EZ.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

5.

Članak 63. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Uz izuzetak otpada od stakla, papira te otpadnih pneumatskih guma, ovo se razdoblje može produžiti najkasnije do 31. prosinca 2012. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2.”;

(b)

u stavku 4. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ovo se razdoblje može produžiti najkasnije do 31. prosinca 2012. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2.”;

(c)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ovo se razdoblje može produžiti najkasnije do 31. prosinca 2015. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2.”;

ii.

peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ovo se razdoblje može produžiti najkasnije do 31. prosinca 2015. u skladu s regulatornim postupkom iz članka 59.a stavka 2.”

4.   EUROSTAT

4.1.   Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. o uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji  (24)

U vezi s Uredbom (EEZ) br. 3924/91, Komisiju treba ovlastiti za ažuriranje popisa proizvoda u vezi s tom Uredbom. Također bi trebala biti ovlaštena za usvajanje detaljnih pravila u vezi s prepoznatljivosti i periodičnosti za određene proizvode, te za utvrđivanje oblika sadržaja istraživanja i provedbene mjere, uključujući mjere za prilagodbu tehničkom napretku u vezi s prikupljanjem podataka i obradom rezultata. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EEZ) br. 3924/91 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Uredba (EEZ) br. 3924/91 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Komisija ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki tarifni broj. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.”

2.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 2.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija prema potrebi usvaja detaljna pravila za primjenu stavka 3., uključujući mjere za prilagodbu tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.”

3.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Razdoblja istraživanja

Istraživanje obuhvaća godišnje razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine.

Međutim, za određene tarifne brojeve u popisu Prodcoma Komisija može odlučiti da treba provesti mjesečna ili kvartalna istraživanja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.”

4.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Potrebne informacije prikuplja ona država članica koja tijekom istraživanja koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s oblicima koje je izradila Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.”

5.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Obrada podataka

Ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije prikupljene iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3. države članice obrađuju u skladu s detaljnim pravilima koje je usvojila Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.”

6.

U članku 7. stavku 2. riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10.” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 2.”

7.

Članak 9. briše se.

8.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (25).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.2.   Direktiva Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima  (26)

U vezi s Direktivom 96/16/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje definicija za poljoprivredna imanja na kojima države članice mogu provoditi istraživanja proizvodnje mlijeka i njegove uporabe, za usvajanje popisa mliječnih proizvoda obuhvaćenih tim istraživanjima, te za sastavljanje standardnih definicija koje treba rabiti prilikom dostave rezultata Komisiji. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 96/16/EZ koji nisu ključni dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 96/16/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   provodi godišnja istraživanja proizvodnje mlijeka i njegove uporabe na poljoprivrednim imanjima, kako je definirala Komisija. Mjere kojima su definirana poljoprivredna imanja, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.”

2.

Članak 3. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Popis mliječnih proizvoda obuhvaćenih pregledima usvaja Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.

3.   Standardne definicije koje treba koristiti prilikom priopćavanja rezultata za različite proizvode sastavlja Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.”

3.

U članku 5. stavku 2. i članku 6. stavku 1. riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7.” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom iz članka 7. stavka 2.”

4.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za poljoprivrednu statistiku osnovan Odlukom 72/279/EEZ.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

4.3.   Direktiva 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2001. o statističkim istraživanjima koja države članice trebaju provesti s ciljem određivanja proizvodnog potencijala plantaža određenih vrsta voćaka  (27)

U vezi s Direktivom 2001/109/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu popisa posebnih vrsta voćaka te tablice vrsta uključenih u istraživanje u državama članicama, za usvajanje detaljnih pravila primjene određenih proizvoda te za utvrđivanje granica proizvodnih površina koje će se usvojiti za države članice. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2001/109/EZ koji nisu ključni, između ostalog, dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2001/109/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Treći podstavak članka 1. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može izmijeniti spomenuti popis vrsta i spomenutu tablicu. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

2.

Članak 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija usvaja detaljna pravila za organizaciju istraživanja koja osiguravaju relevantne rezultate. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

3.

Članak 3. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija usvaja detaljna pravila za provođenje nasumičnog uzorkovanja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

4.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Rezultati iz stavka 1. dostavljaju se za svaku proizvodnu površinu. Komisija utvrđuje granice proizvodnih površina koje će se usvojiti za države članice. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

5.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za poljoprivrednu statistiku osnovan Odlukom Vijeća 72/279/EEZ (28).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.4.   Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza  (29)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 91/2003, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu definicija i usvajanje dodatnih odredaba, za prilagodbu sadržaja prilogâ te za navođenje informacija koje treba dostaviti za izradu izvješća o kvaliteti i usporedivosti rezultata. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 91/2003 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Uredba (EZ) br. 91/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija može prilagoditi definicije iz stavka 1. i usvojiti dodatne definicije potrebne kako bi se osiguralo usklađivanje statistika. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog, dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilozima B i D utvrđeni su pojednostavljeni zahtjevi za izvješćivanje, koje države članice mogu rabiti kao alternativu uobičajenim zahtjevima za izvješćivanje utvrđenima u prilozima A i C, za ona poduzeća čija je ukupna količina teretnog ili putničkog prijevoza manja od 500 milijuna tona po kilometru ili 200 milijuna putnika po kilometru. Te granične vrijednosti Komisija može prilagoditi. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Sadržaj prilogâ Komisija može prilagoditi. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

3.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Provedbeni postupci

1.   Modaliteti prijenosa podataka Eurostatu usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2.

2.   Komisija usvaja sljedeće provedbene mjere:

(a)

prilagodba graničnih vrijednosti za pojednostavljeno izvješćivanje (članak 4.);

(b)

prilagodba definicija i usvajanje dodatnih definicija (članak 3. stavak 2.);

(c)

prilagodba sadržaja prilogâ (članak 4.);

(d)

specifikacija informacija koje treba osigurati za izvješća o kvaliteti i usporedivosti rezultata (članak 8. stavak 2.).

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

4.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program osnovan Odlukom 89/382/EEZ, Euratom.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 5. točka (a) i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

5.

U Prilogu H točki 5., riječi „u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

4.5.   Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima o prijevozu putnika, tereta i pošte u zračnom prometu  (30)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 437/2003, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje normi točnosti, navođenje datoteka i usvajanje određenih provedbenih mjera. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 437/2003 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 437/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Točnost statistike

Prikupljanje podataka temelji se na potpunim statističkim pokazateljima, osim ako Komisija ne utvrdi druge standarde točnosti. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

2.

Članak 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Rezultati se prenose na temelju datoteka prikazanih u Prilogu I. Datoteke navodi Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.

Medij koji treba koristiti za prijenos podataka navodi Komisija u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2.”

3.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Provedbene mjere

1.   Sljedeće provedbene mjere usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 11. stavka 2.:

popis zračnih luka Zajednice obuhvaćenih člankom 3. stavkom 2.,

opis kodova za razmjenu podataka i medija koji se koriste za prijenos rezultata Komisiji (članak 7.),

diseminacija statističkih rezultata (članak 8.).

2.   Komisija usvaja sljedeće provedbene mjere:

prilagodba specifikacija iz prilogâ ovoj Uredbi,

prilagodba karakteristika prikupljanja podataka (članak 3.),

točnost statistike (članak 5.),

opis datoteka (članak 7.).

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

4.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program osnovan Odlukom 89/382/EEZ, Euratom.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Vremensko ograničenje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 5. točka (a) i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

4.6.   Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009.  (31)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 48/2004, Komisiju treba ovlastiti za ažuriranje popisa karakteristika na koje se ta Uredba odnosi. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 48/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 48/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Provedbene mjere

1.   Mjere za provedbu ove Uredbe koje se odnose na prijenos obrazaca te na prvo razdoblje prijenosa usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 8. stavka 2.

2.   Mjere za provedbu ove Uredbe koje se odnose na ažuriranje popisa svojstava, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 3., pod uvjetom da za države članice nema značajnijeg dodatnog opterećenja.”

2.

Članak 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

5.   UNUTARNJE TRŽIŠTE

Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje  (32)

U vezi s Direktivom 2004/25/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje pravila primjene članka 6. stavka 3. u vezi sa sadržajem ponudbenog dokumenta. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/25/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktivom 2004/25/EZ predviđeno je vremensko ograničenje u vezi s provedbenim ovlastima povjerenima Komisiji. U svojoj izjavi o Odluci 2006/512/EZ o izmjeni Odluke 1999/468/EZ, Europski parlament, Vijeće i Komisija naveli su da se Odlukom 2006/512/EZ osigurava horizontalno zadovoljavajuće rješenje želje Europskog parlamenta da se pažljivo ispita provedba instrumenata usvojenih na temelju postupka suodlučivanja te da, u skladu s tim, ovlasti Komisiji treba dodijeliti bez vremenskog ograničenja. Nakon uvođenja regulatornog postupka s kontrolom, odredbu kojom se utvrđuje vremensko ograničenje u Direktivi 2004/25/EZ treba izbrisati.

U skladu s tim Direktiva 2004/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija može usvojiti pravila kojima se mijenja popis iz stavka 3. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 2.”

2.

Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. briše se.

6.   ZAŠTITA ZDRAVLJA I POTROŠAČA

6.1.   Direktiva Vijeća 79/373/EEZ od 2. travnja 1979. o stavljanju na tržište krmnih smjesa  (33)

U vezi s Direktivom Vijeća 79/373/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje izuzetaka propisa o pakiranju krmnih smjesa te za izmjenu priloga. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 79/373/EEZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Direktiva 79/373/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija usvaja izuzetke načela stavka 1., koje treba odobriti na razini Zajednice. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3., pod uvjetom da su identitet i kvaliteta krmne smjese osigurani.”

2.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

S obzirom na napredak znanstvenih i tehničkih saznanja, Komisija je obvezna:

(a)

utvrditi kategorije za grupiranje nekoliko vrsta materijala korištenog u krmnoj smjesi;

(b)

usvojiti metode izračuna energetske vrijednosti mješavine krmne smjese;

(c)

usvojiti izmjene priloga.

Sve gornje mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.”

3.

Članak 13. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.2.   Direktiva Vijeća 82/471/EEZ od 30. lipnja 1982. o određenim proizvodima koji se upotrebljavaju u hranidbi životinja  (34)

U vezi s Direktivom 82/471/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje izmjena i utvrđivanje kriterija potrebnih za definiranje proizvoda uključenih u Direktivu. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 82/471/EEZ koji nisu ključni dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ. U hitnim slučajevima, za usvajanje izmjena ove Direktive treba primijeniti hitni postupak predviđen člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 82/471/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija usvaja izmjene koje treba izvršiti u Prilogu zbog napretka u znanstvenim ili tehničkim saznanjima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. U slučaju proizvoda iz odjeljaka 1.1. i 1.2. Priloga, Komisija se savjetuje sa Znanstvenim odborom za prehranu životinja i Znanstvenim odborom za hranu.

Međutim, u slučaju proizvoda dobivenih od kvasca vrste „Kandida” koji je uzgojen na n-alkanama iz članka 4. stavka 1., Komisija zauzima stajalište u roku od dvije godine od obavijesti o ovoj Direktivi, te nakon savjetovanja sa Znanstvenim odborom za prehranu životinja i Znanstvenim odborom za hranu.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija može utvrditi kriterije kojima se omogućava definiranje proizvoda uključenih u ovu Direktivu s obzirom na znanstvena i tehnička saznanja, a posebno kriterije sastava i čistoće te fizikalno-kemijskih i bioloških svojstava. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 13. stavka 3.”

2.

U članku 7. stavku 2. drugom podstavku riječi „postupak utvrđen u članku 13.” zamjenjuju se riječima „regulatorni postupak iz članka 13. stavka 2.”

3.

Članak 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako Komisija smatra da su izmjene ove Direktive potrebne kako bi se otklonile poteškoće iz stavka 1. te kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja, ona te mjere usvaja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s hitnim postupkom iz članka 13. stavka 4. Država članica koja je usvojila zaštitne mjere, u tom ih slučaju može zadržati do stupanja izmjena na snagu.”

4.

članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

5.

članak 14. briše se.

6.3.   Direktiva Vijeća 96/25/EZ od 29. travnja 1996. o prometu i uporabi krmiva  (35)

U vezi s Direktivom Vijeća 96/25/EZ, Komisiju treba ovlastiti za sastavljanje te izmjenu popisa materijala čije je stavljanje u promet ili uporaba u svrhu prehrane životinja ograničeno ili zabranjeno, te za izmjenu Priloga s obzirom na napredak znanstvenih i tehničkih saznanja. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 96/25/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Ako u hitnim slučajevima nije moguće poštovati uobičajeni rok utvrđen za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija bi za izmjenu popisa materijalâ čije je stavljanje u promet ili uporaba u svrhu prehrane životinja ograničeno ili zabranjeno trebala imati mogućnost primjene hitnog postupka predviđenog u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Uobičajeni rokovi za regulatorni postupak s kontrolom za usvajanje izmjenâ Priloga s obzirom na napredak znanstvenih i tehničkih saznanja moraju se skratiti radi učinkovitosti.

U skladu s tim Direktiva 96/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 1. točka (g) druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

mjere Zajednice obuhvaćene popisom koji treba sastaviti Komisija. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvaja se u skladu s regulativnim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.”

2.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Numerički sustav kodiranja za navedene materijale koji se rabe u proizvodnji krmiva, izrađen na temelju glosarâ o podrijetlu tih materijala, dijelovima korištenog proizvoda/nusproizvoda, preradom te sazrijevanjem/kvalitetom materijala za proizvodnju krmiva, a koji omogućuje identificiranje krmiva na međunarodnoj razini — posebno pomoću imena ili opisa — može se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2.

2.   Komisija sastavlja popis materijala čiji su stavljanje u promet ili uporaba u svrhu prehrane životinja ograničeni ili zabranjeni, kako bi zajamčila njihovu sukladnost s člankom 3. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvaja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.

3.   Komisija izmjenjuje popis iz stavka 2. s obzirom na napredak u znanstvenim i tehničkim saznanjima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. U hitnim slučajevima, za usvajanje tih mjera Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 13. stavka 5.

4.   Komisija usvaja izmjene koje treba izvršiti u Prilogu zbog napretka u znanstvenim i tehničkim saznanjima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 4.”

3.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i stavak 5. točka (b) i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblja utvrđena člankom 5.a stavkom 3. točkom (c), stavkom 4. točkom (b) odnosno stavkom 4. točkom (e) Odluke 1999/468/EZ su dva mjeseca, jedan mjesec odnosno dva mjeseca.

5.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.4.   Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje  (36)

U vezi s Direktivom 2002/32/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu priloga I. i II. te za njihovu prilagodbu s obzirom na napredak znanstvenih i tehničkih saznanja, kao i utvrđivanje dodatnih kriterija za procese detoksifikacije. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2002/32/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Ako u hitnim slučajevima nije moguće poštovati rokove koji se uobičajeno primjenjuju za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija bi, za izmjenu priloga I. i II. S obzirom na napredak u znanstvenim i tehničkim saznanjima, trebala imati mogućnost primjene hitnog postupka predviđenog u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2002/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. stavak 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.   O potrebi izmjene priloga I. i II. odlučuje se bez odlaganja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s hitnim postupkom iz članka 11. stavka 4.”

2.

Članak 8. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Komisija prilagođava priloge I. i II. s obzirom na napredak u znanstvenim i tehnološkim saznanjima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3. U hitnim slučajevima, za usvajanje tih mjera Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 11. stavka 4.

2.   Osim toga, Komisija:

periodično usvaja konsolidirane verzije priloga I. i II. koje uključuju sve prilagodbe izvršene u skladu sa stavkom 1., u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2.,

može definirati kriterije prihvatljivosti procesa detoksifikacije kao dopunu kriterija utvrđenih za proizvode namijenjene prehrani životinja, a koji su već bili podvrgnuti takvim procesima. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 3.”

3.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za stočnu hranu osnovan člankom 1. Direktive Vijeća 70/372/EEZ (37).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.

Članak 12. briše se.

6.5.   Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca  (38)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 998/2003, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu popisa životinjskih vrsta utvrđenih u Prilogu I. dijelu C kao i popisa zemalja i područja utvrđenih u Prilogu II. dijelovima B i C, za sastavljanje posebnih zahtjeva u pogledu drugih bolesti, osim bjesnoće, u vezi s državama članicama i područjima navedenima u Prilogu II. dijelu B odjeljku 2., za usvajanje uvjeta primjenjivih na kretanje životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. dijelu C iz trećih zemalja, kao i za usvajanje zahtjeva tehničke prirode u vezi s kretanjem životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. dijelovima A i B Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata te Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uobičajene rokove za regulatorni postupak s kontrolom za usvajanje popisa određenih trećih zemalja treba skratiti radi učinkovitosti.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 998/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Kretanje životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. dijelu C između država članica ili iz područja navedenog u Prilogu II. dijelu B odjeljku 2. ne podliježe nikakvim zahtjevima u vezi s bjesnoćom. U vezi s ostalim bolestima, Komisija, prema potrebi, sastavlja posebne zahtjeve, uključujući moguća ograničenja u broju životinja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 4. Primjerak certifikata koji treba pratiti takve životinje može se sastaviti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 2.”

2.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Komisija usvaja uvjete primjenjive na kretanje životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. dijelu C iz trećih zemalja. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 4. Primjerak certifikata koji mora pratiti kretanje životinja sastavlja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 2.”

3.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna fraza zamjenjuje se sljedećim:

„Popis trećih zemalja predviđen u Prilogu II. dijelu C sastavlja Komisija. Za upis u taj popis, treća zemlja najprije mora dokazati svoj status s obzirom na bjesnoću i:”;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 5.”

4.

U članku 17. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe kretanja životinja vrsta uključenih u popis iz Priloga I. dijelova A i B, Komisija može sastaviti zahtjeve tehničke prirode osim onih utvrđenih ovom Uredbom. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 4.”

5.

Članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Komisija može izmijeniti Prilog I. dio C te Prilog II. dijelove B i C kako bi se u obzir uzeo napredak stanja unutar Zajednice ili trećih zemalja s obzirom na bolesti koje utječu na životinje vrsta obuhvaćenih ovom Uredbom, a posebno bjesnoću, i prema potrebi, za potrebe ove Uredbe ograničiti broj životinja koje smiju biti premještene. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 4.”

6.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Komisija može usvojiti sve prijelazne odredbe kako bi dopustila prelazak s trenutačnih odredaba na odredbe utvrđene ovom Uredbom. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 24. stavka 4.”

7.

Članak 24. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i stavak 5. točka (b) te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblja utvrđena člankom 5.a stavkom 3. točkom (c), stavkom 4. točkom (b) odnosno stavkom 4. točkom (e) Odluke 1999/468/EZ su dva mjeseca, jedan mjesec odnosno dva mjeseca.”

6.6.   Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza  (39)

U vezi s Direktivom 2003/99/EZ, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje usklađenih programa praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2003/99/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U hitnim slučajevima, za usvajanje izmjena Priloga I. Direktivi 2003/99/EZ kako bi se u popis iz tog Priloga uvrstile ili iz njega izbrisale zoonoze i uzročnici zoonoze treba primijeniti hitni postupak predviđen člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Direktiva 2003/99/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Kako bi zoonoze ili uzročnici zoonoza uvrstila na popis, ili izbrisala s popisa, Komisija može izmijeniti Prilog I., posebno uzimajući u obzir sljedeće kriterije:”;

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 4.”

2.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako podaci prikupljeni tijekom rutinskog praćenja u skladu s člankom 4. nisu dostatni, kako bi procijenila rizike ili utvrdila temeljne vrijednosti u vezi sa zoonozama ili uzročnicima zoonoza na razini država članica ili na razini Zajednice, Komisija može utvrditi usklađene programe praćenja jedne zoonoze ili više zoonoza i/ili uzročnika zoonoza, posebno kada se za to utvrdi konkretna potreba. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

3.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Izmjene prilogâ i prijelazne ili provedbene mjere

Komisija može izmijeniti priloge II., III. i IV. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Prijelazne mjere općenitog područja primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, a posebno dodatnim specifikacijama zahtjeva utvrđenih u ovoj Direktivi, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 3.

Ostale provedbene ili prijelazne mjere mogu biti usvojene u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.”

4.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.7.   Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane  (40)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 852/2004, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje odredaba u vezi s posebnim sanitarnim pravilima i izdavanjem odobrenja poslovnim objektima i za odobravanje odstupanja od priloga I. i II. podložno određenim uvjetima. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 852/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 852/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Kriterije, zahtjeve i ciljeve iz stavka 3. te s njima povezane metode uzorkovanja i analize utvrđuje Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.”

2.

Članak 6. stavak 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

odlukom Komisije. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvaja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.”

3.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Prijelazne mjere općenitog područja primjene, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, a posebno dodatnim specifikacijama utvrđenima u ovoj Uredbi, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.

Druge provedbene ili prijelazne mjere mogu se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 14. stavka 2.”

4.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može usvojiti ili ažurirati priloge I. i II., uzimajući u obzir:”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija može odobriti odstupanja od priloga I. i II., posebno kako bi olakšala provedbu članka 5. za mala poduzeća, uzimajući u obzir relevantne faktore rizika, te pod uvjetom da takva odstupanja ne utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 3.”

5.

Članak 14. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.8.   Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla  (41)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 853/2004, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje odredaba u vezi s općim obvezama subjekata u poslovanju s hranom, te u vezi s posebnim jamstvima za stavljanje hrane na tržište u Švedskoj ili Finskoj i za dopuštanje odstupanja od prilogâ podložno određenim uvjetima. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 853/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 853/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Subjekti u poslovanju s hranom ne smiju rabiti druge tvari osim vode za piće — ili čiste vode, kada je njezina uporaba dopuštena Uredbom (EZ) br. 852/2004 ili ovom Uredbom — za odstranjivanje površinskog onečišćenja s proizvoda životinjskog podrijetla, osim ako je Komisija odobrila uporabu drugih tvari. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

2.

Članak 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

(a)

Komisija može ažurirati zahtjeve utvrđene stavcima 1. i 2., posebno kako bi se u obzir uzele promjene unutar programâ praćenja država članica ili usvojili mikrobiološki kriteriji u skladu s Uredbom (EZ) 852/2004. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata te Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

(b)

U skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2., pravila utvrđena u stavku 2. ovog članka s obzirom na bilo koju hranu iz stavka 1. ovog članka mogu se proširiti, u cijelosti ili djelomično, na bilo koju državu članicu ili bilo koje područje države članice u kojima postoji program praćenja za hranu životinjskog podrijetla koji je ekvivalentan programu koji je s obzirom na hranu životinjskog podrijetla odobren za Švedsku ili Finsku.”

3.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Prijelazne mjere općenitog područja primjene namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, a posebno dodatnim specifikacijama zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom navedenim u članku 12. stavku 3.

Ostale provedbene ili prijelazne mjere mogu se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2.”

4.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni tekst mijenja se kako slijedi:

„Komisija može prilagoditi ili ažurirati priloge II. i III., uzimajući u obzir:”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija može odobriti odstupanja od priloga II. i III. pod uvjetom da ona utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

5.

Uvodni tekst članka 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje opću primjenu članka 9. i članka 10. stavka 1., provedbene mjere mogu se utvrditi u skladu s regulatornim postupkom iz članka 12. stavka 2., a izmjene priloga II. ili III., kao mjere namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, mogu se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

6.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.9.   Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi  (42)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 854/2004, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu ili prilagodbu njezinih priloga i za usvajanje prijelaznih mjera, a posebno dodatnih specifikacija zahtjeva utvrđenih u odredbama ove Uredbe. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 854/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 854/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Prijelazne mjere općenitog područja primjene namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, a posebno dodatnim specifikacijama zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 19. stavka 3.

Ostale provedbene ili prijelazne mjere mogu se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 19. stavka 2.”

2.

Članak 17. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnički napredak, Komisija može izmijeniti ili nadopuniti priloge I., II., III., IV., V. i VI. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 19. stavka 3.

2.   Komisija može odobriti odstupanja od priloga I., II., III., IV., V. i VI., pod uvjetom da ona ne utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 19. stavka 3.”

3.

Uvodni tekst članka 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje opću primjenu članka 16. i članka 17. stavka 1., provedbene mjere mogu se utvrditi u skladu s regulatornim postupkom iz članka 19. stavka 2., a izmjene priloga I., II., III., IV., V. i VI., kao mjere namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, mogu se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 19. stavka 3., kako bi se navelo:”

4.

Članak 19. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

6.10.   Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju uvjeta za higijenu hrane za životinje  (43)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 183/2005, Komisiju treba ovlastiti za definiranje mikrobioloških kriterija i ciljeva koje trebaju zadovoljiti subjekti u poslovanju s hranom za životinje, za usvajanje mjera potrebnih za odobravanje poslovnih objekata, za izmjenu priloga I., II. i III., te za odobravanje odstupanja od tih priloga. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 183/2005 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 183/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija utvrđuje kriterije i ciljeve iz točaka (a) i (b). Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 31. stavka 3.”

2.

U članku 10. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odobrenje je propisano Uredbom koju usvaja Komisija. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvaja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 31. stavka 3.”

3.

Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

Izmjene prilogâ I., II. i III.

Prilozi I., II. i III. mogu se izmijeniti kako bi se uzelo u obzir:

(a)

razvoj kodeksa dobre prakse;

(b)

iskustvo stečeno provedbom sustava koji se temelje na sustavu HACCP, u skladu s člankom 6.;

(c)

tehnološki napredak;

(d)

znanstveni savjeti, posebno u pogledu procjene novih rizika;

(e)

utvrđivanje ciljeva sigurnosti hrane za životinje:

i

(f)

razvoj zahtjevâ u vezi s posebnim aktivnostima.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 31. stavka 3.”

4.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Odstupanja od priloga I., II. i III.

Komisija može odobriti odstupanja od priloga I., II. i III. zbog posebnih razloga i pod uvjetom da ta odstupanja ne utječu na ostvarivanje ciljeva ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 31. stavka 3.”

5.

Članak 31. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

7.   ENERGETIKA I PROMET

7.1.   Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu  (44)

U vezi s Uredbom (EEZ) br. 3821/85, Komisiju treba ovlastiti za izmjene potrebne kako bi se prilozi prilagodili tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EEZ) br. 3821/85 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EEZ) br. 3821/85 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 5. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Sigurnost sustava mora zadovoljavati tehničke zahtjeve utvrđene u Prilogu I.B Komisija osigurava da je u spomenutom Prilogu određeno kako se za uređaje za bilježenje ne može izdati tipno odobrenje EZ-a za komponentu sve dok se za cjelokupni sustav (tahograf, vozačka kartica i električni konektori mjenjača) ne dokaže da je u stanju oduprijeti se pokušaju zlouporabe ili izmjene podataka o vremenu vožnje. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 2. Potrebne testove provode stručne osobe upoznate sa suvremenim tehnikama zlouporabe.”

2.

Članak 17. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Izmjene potrebne za prilagodbu prilogâ tehničkom napretku, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavku 2.”

3.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

7.2.   Direktiva Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više  (45)

U vezi s Direktivom 97/70/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usvajanje odredaba za usklađeno tumačenje odredaba Priloga Torremolinos Protokolu i za provedbu Direktive. Komisiju također treba ovlastiti za izmjenu određenih odredaba Direktive i njezinih priloga kako bi se za potrebe Direktive primijenile naknadne izmjene Torremolinos Protokola koje su stupile na snagu nakon donošenja Direktive. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 97/70/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 97/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavku 4. točki (b) riječi „u skladu s postupkom utvrđenim u članku 9.” zamjenjuju se riječima „u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.”

2.

U članku 8. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Dolje navedene prilagodbe, namijenjene izmjeni dijelova ove Direktive, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 3.:

(a)

mogu se usvojiti i uključiti odredbe radi:

što usklađenijeg tumačenja onih odredaba Priloga Torremolinos Protokolu koje su prepuštene odluci uprava pojedinačnih ugovornih stranaka, kako bi se osigurala njihova dosljedna provedba u Zajednici,

provedbe ove Direktive bez proširenja njezina područja primjene;

(b)

članci 2., 3., 4., 6. i 7. ove Direktive smiju se prilagoditi, a njezini se prilozi smiju izmijeniti kako bi se za potrebe ove Direktive primijenile dodatne izmjene Torremolinos Protokola koje su stupile na snagu nakon donošenja ove Direktive.”;

3.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (46).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Direktive Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (47), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

7.3.   Direktiva Vijeća 1999/35/EZ od 29. travnja 1999. o sustavu obveznih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila  (48)

U vezi s Direktivom 1999/35/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu prilogâ, definicija i upućivanja na instrumente Zajednice i instrumente Međunarodne pomorske organizacije (IMO) kako bi se uskladili s mjerama Zajednice ili mjerama Međunarodne pomorske organizacije koje su naknadno stupile na snagu. Komisiju također treba ovlastiti za izmjenu priloga, kako bi se unaprijedio sustav utvrđen tom Direktivom. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 1999/35/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 1999/35/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavku 1. točki (d) zadnjoj rečenici, u članku 11. stavcima 6. i 8. drugoj i zadnjoj rečenici te članku 13. stavku 3. riječi „postupak utvrđen u članku 16.” zamjenjuju se riječima „regulatorni postupak s kontrolom iz članka 16. stavka 2.”

2.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za Sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (49).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Postupak izmjene

Priloge ovoj Direktivi, definicije, upućivanja na instrumente Zajednice te upućivanja na instrumente Međunarodne pomorske organizacije može se prilagoditi u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo usklađenje s mjerama Zajednice ili IMO-a koje su već stupile na snagu, ali da se ne proširuje područje primjene ove Direktive.

Isto tako, priloge se može prilagoditi kada je potrebno poboljšati odredbe utvrđene ovom Direktivom, a da se ne proširuje njezino područje primjene.

Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 16. stavka 3.

Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se izuzeti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

7.4.   Uredba (EZ) br. 417/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. o ubrzanom postupnom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnim projektnim zahtjevima za tankere za ulje s jednostrukom oplatom  (50)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 417/2002, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu određenih uputa na relevantne Uredbe u Marpolu 73/78 i rezolucije MEPC 111(59) i 94(46) kako bi navedene upute uskladila s izmjenama tih uredaba i rezolucija koje je usvojila Međunarodna pomorska organizacija, u mjeri u kojoj takve izmjene ne proširuju područje primjene te Uredbe. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 417/2002 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 417/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za Sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (51).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

2.

U članku 11. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može izmijeniti upućivanja u ovoj Uredbi na redbe iz Priloga I. Marpolu 73/78, kao i na rezolucije MEPC 111(50) i 94(46) kako su izmijenjene rezolucijama MEPC 99(48) i 112(50), kako bi se preporuke uskladile s izmjenama tih uredaba i rezolucija koje je usvojio IMO, u mjeri u kojoj te izmjene ne proširuju područje primjene ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 2.”

7.5.   Uredba (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima  (52)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 782/2003, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje usklađenog režima pregledavanja i izdavanja potvrda za određene brodove, za poduzimanje određenih mjera u pogledu brodova koji plove pod zastavom treće zemlje, za utvrđivanje postupaka lučkih inspekcijskih službi te za izmjenu određenih upućivanja i priloga radi uzimanja u obzir razvoja na međunarodnoj razini, a posebno unutar IMO-a, ili kako bi s obzirom na stečeno iskustvo unaprijedila učinkovitost te Uredbe. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 782/2003 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 782/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točki (b) drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prema potrebi, Komisija može utvrditi usklađeni režim pregledavanja i izdavanja potvrda za te brodove. Ta mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvaja se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako Konvencija AFS ne stupi na snagu do 1. siječnja 2007., Komisija usvaja odgovarajuće mjere kako bi brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje omogućila da pruže dokaze o svojoj sukladnosti s člankom 5. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.”

2.

U članku 7. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako Konvencija AFS ne stupi na snagu do 1. siječnja 2007., Komisija utvrđuje prikladne postupke za takve kontrole. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.”

3.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Kako bi se u obzir uzeo razvoj na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije (IMO-a), odnosno kako bi se s obzirom na stečeno iskustvo unaprijedila učinkovitost ove Uredbe, Komisija može izmijeniti upućivanja na Konvenciju AFS, certifikat AFS, potvrdu AFS i izjavu o sukladnosti AFS, kao i na priloge ovoj Uredbi, uključujući relevantne smjernice IMO-a u vezi s člankom 11. Konvencije AFS. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.”

4.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za Sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (53).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Direktive Vijeća 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

7.6.   Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje za korisnom toplinom na unutarnjem energetskom tržištu  (54)

U vezi s Direktivom 2004/8/EZ, Komisiju treba ovlastiti za razmatranje usklađenih referentnih vrijednosti za odvojenu proizvodnju električne energije i topline, za prilagodbu intervencijskih vrijednosti utvrđenih u članku 13. tehničkom napretku, te za utvrđivanje i prilagodbu tehničkom napretku detaljnih smjernica za provedbu i primjenu Priloga II. toj Direktivi, uključujući utvrđivanje omjera između električne energije i topline. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/8/EZ, koji nisu ključni između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim, Direktiva 2004/8/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak i promjene distribucije izvorâ energije, 21. veljače 2011. Komisija prvi put pregledava usklađene učinkovite referentne vrijednosti za odvojenu proizvodnju električne energije i topline iz stavka 1. Sve mjere proizašle iz tog pregleda, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.”

2.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Prilagodba tehničkom napretku

1.   Komisija prilagođava tehničkom napretku sve intervencijske vrijednosti koje se rabe za izračun električne energije dobivene kogeneracijom iz Priloga II. točke (a). Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.

2.   Komisija prilagođava tehničkom napretku granične vrijednosti koje se rabe za izračun učinkovitosti kogeneracije i primarne uštede električne energije iz Priloga III. točke (a). Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.

3.   Komisija prilagođava tehničkom napretku smjernice za utvrđivanje omjera između energije i topline iz Priloga II. točke (d). Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.”

3.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

4.

U Prilogu II. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Komisija utvrđuje detaljne smjernice za provedbu i primjenu Priloga II., uključujući utvrđivanje omjera između energije i topline. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.”

7.7.   Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici  (55)

U vezi s Direktivom 2004/52/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga i donošenje odluka u vezi s utvrđivanjem europskog elektroničkog sustava za naplatu cestarine. Komisiju također treba ovlastiti za donošenje tehničkih odluka u vezi s realizacijom europskog elektroničkog sustava za naplatu cestarine. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2004/52/EZ koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva 2004/52/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilog se, zbog tehničkih razloga, prema potrebi može prilagoditi. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5. stavka 2.”;

(b)

stavci 4., 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Odluke koje se odnose na definiciju europskog elektroničkog sustava za naplatu cestarine donosi Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5. stavka 2. Takve se odluke donose samo ako su osigurani svi uvjeti ocijenjeni na temelju odgovarajućih studija, uključujući tehničke, pravne i trgovačke uvjete, koji omogućuju funkcioniranje interoperabilnosti u svakom pogledu.

5.   Tehničke odluke koje se odnose za ostvarivanje europskog elektroničkog sustava za naplatu cestarine donosi Komisija. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5. stavka 2.”

2.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za elektroničku naplatu cestarina.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

7.8.   Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka  (56)

U vezi s Uredbom br. 725/2004, Komisiju treba ovlastiti za donošenje odluke treba li izmjene prilogâ koje se odnose na određene posebne mjere za unapređenje pomorske sigurnosne zaštite prema Međunarodnoj konvenciji o sigurnosti života na moru i Međunarodnom kodeksu za sigurnost brodova i luka koji se automatski primjenjuju na međunarodni promet, primjenjivati i na brodove na kojima se obavljaju usluge domaćeg prijevoza i na luke koje ih opslužuju. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe br. 725/2004 koji nisu ključni, između ostalog dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredbom (EZ) br. 725/2004 utvrđuju se zahtjevi i mjere sigurnosne zaštite na temelju međunarodnih instrumenata koji su podložni izmjeni. Ako u hitnim slučajevima nije moguće poštovati uobičajene rokove za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija bi trebala imati mogućnost primjene hitnog postupka predviđenog u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 725/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija odlučuje o unošenju izmjena u međunarodne instrumente iz članka 2. s obzirom na brodove koji obavljaju usluge domaćeg prijevoza i objekte u lukama koje ih opslužuju, a na koje se odnosi ova Uredba, u mjeri u kojoj one predstavljaju tehničko ažuriranje odredaba SOLAS Konvencije i Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 4.; u hitnim slučajevima, Komisija ima pravo koristiti hitni postupak iz članka 11. stavka 5. U tim slučajevima ne primjenjuje se postupak za provjeru sukladnosti utvrđen u stavku 5. ovog članka.”

2.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U svrhu definiranja usklađenih postupaka za primjenu obaveznih odredaba Međunarodnoga pravilnika o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora, Komisija može usvojiti odredbe a da ne proširuje područje djelovanja ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dopunjujući je, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 4.

U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 11. stavka 5.”

3.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 6. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 6. točkom (b) odnosno (c) Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

5.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”

7.9.   Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice  (57)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 789/2004, Komisiju treba ovlastiti za izmjenu određenih definicija kako bi se u obzir uzeo razvoj na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, te kako bi se učinkovitost Uredbe unaprijedila s obzirom na iskustvo i tehnički napredak. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Uredbe (EZ) br. 789/2004 koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Uredba (EZ) br. 789/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za Sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (58).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

2.

Članak 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kako bi se u obzir uzeo napredak ostvaren na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije, te kako bi se unaprijedila učinkovitost ove Uredbe s obzirom na iskustvo i tehnički napredak, Komisija može izmijeniti definicije iz članka 2. u mjeri u kojoj takve izmjene ne proširuju područje primjene ove Uredbe. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.”

7.10.   Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o usklađenim riječnim informacijskim uslugama (RIS) na unutarnjim plovnim putovima Zajednice  (59)

U vezi s Direktivom 2005/44/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu prilogâ tehničkom napretku. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2005/44/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim Direktiva, 2005/44/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Postupak izmjene

Prilozi I. i II. mogu se izmijeniti s obzirom na iskustvo stečeno u primjeni ove Direktive i prilagoditi tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 4.”

2.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 7. Direktive Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima (60).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

5.   Komisija se redovito savjetuje s predstavnicima sektora.

7.11.   Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka  (61)

U vezi s Direktivom 2005/65/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu njezinih priloga. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjeni elemenata Direktive 2005/44/EZ koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktivom 2005/65/EZ utvrđuju se zahtjevi i mjere sigurnosne zaštite na temelju međunarodnih instrumenata koji su podložni izmjeni. Ako u hitnim slučajevima nije moguće poštovati uobičajene rokove za regulatorni postupak s kontrolom, za prilagodbu njezinih priloga Komisija bi trebala imati mogućnost primjene hitnog postupka predviđenog u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

U skladu s tim članci 14. i 15. Direktive 2005/65/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 14.

Prilagodbe

Komisija može prilagoditi priloge I. do IV. a da ne proširuje područje primjene ove Direktive. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 2.

U hitnim slučajevima, Komisija može primijeniti hitni postupak iz članka 15. stavka 3.

Članak 15.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan Uredbom (EZ) br. 725/2004.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”


(1)  SL L 163, 2.7.1996., str. 1.

(2)  SL L 147, 9.6.1975., str. 40.

(3)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20.

(4)  SL L 162, 3.7.2000., str. 1.

(5)  SL L 304, 21.11.2003., str. 1.

(6)  SL L 50, 20.2.2004., str. 28.

(7)  SL L 196, 16.8.1967., str. 1.”

(8)  SL L 50, 20.2.2004., str. 44.

(9)  SL L 196, 16.8.1967., str. 1.”

(10)  SL L 47, 18.2.2004., str. 1.

(11)  SL L 22, 26.1.2005., str. 1.”

(12)  SL L 104, 8.4.2004., str. 1.

(13)  SL L 136, 30.4.2004., str. 1.

(14)  SL L 378, 31.12.1982., str. 1.

(15)  SL L 181, 4.7.1986., str. 6.

(16)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.

(17)  SL L 121, 11.5.1999., str. 13.

(18)  SL L 309, 27.11.2001., str. 22.

(19)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(20)  SL L 229, 29.6.2004., str. 5.

(21)  SL L 23, 26.1.2005., str. 3.

(22)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(23)  SL L 377, 31.12.1991., str. 48.”

(24)  SL L 374, 31.12.1991., str. 1.

(25)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.”

(26)  SL L 78, 28.3.1996., str. 27.

(27)  SL L 13, 16.1.2002., str. 21.

(28)  SL L 179, 7.8.1972., str. 1.”

(29)  SL L 14, 21.1.2003., str. 1.

(30)  SL L 66, 11.3.2003., str. 1.

(31)  SL L 7, 13.1.2004., str. 1.

(32)  SL L 142, 30.4.2004., str. 12.

(33)  SL L 86, 6.4.1979., str. 30.

(34)  SL L 213, 21.7.1982., str. 8.

(35)  SL L 125, 23.5.1996., str. 35.

(36)  SL L 140, 30.5.2002., str. 10.

(37)  SL L 170, 3.8.1970., str. 1.”

(38)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.

(39)  SL L 325, 12.12.2003., str. 31.

(40)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(41)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(42)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(43)  SL L 35, 8.2.2005., str. 1.

(44)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.

(45)  SL L 34, 9.2.1998., str. 1.

(46)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.

(47)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(48)  SL L 138, 1.6.1999., str. 1.

(49)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(50)  SL L 64, 7.3.2002., str. 1.

(51)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(52)  SL L 115, 9.5.2003., str. 1.

(53)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(54)  SL L 52, 21.2.2004., str. 50.

(55)  SL L 166, 30.4.2004., str. 124.

(56)  SL L 129, 29.4.2004., str. 6.

(57)  SL L 138, 30.4.2004., str. 19.

(58)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(59)  SL L 255, 30.9.2005., str. 152.

(60)  SL L 373, 31.12.1991., str. 29.”

(61)  SL L 310, 25.11.2005., str. 28.


Kronološko kazalo

1.

Direktiva Vijeća 75/324/EEZ od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakona država članica o aerosolnim raspršivačima

2.

Direktiva Vijeća 79/373/EEZ od 2. travnja 1979. o stavljanju na tržište krmnih smjesa

3.

Direktiva Vijeća 82/471/EEZ od 30. lipnja 1982. o određenim proizvodima koji se upotrebljavaju u hranidbi životinja

4.

Direktiva Vijeća 82/883/EEZ od 3. prosinca 1982. o postupcima nadzora i praćenja okoliša na koji djeluje otpad iz industrije titanovog dioksida

5.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu

6.

Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, pri uporabi mulja otpadnih voda u poljoprivredi

7.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3924/91 od 19. prosinca 1991. uspostavi istraživanja Zajednice o industrijskoj proizvodnji

8.

Direktiva Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju odredaba u vezi sa stavljanjem eksploziva za civilnu uporabu na tržište i njihovim nadzorom

9.

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu

10.

Direktiva Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

11.

Direktiva Vijeća 96/25/EZ od 29. travnja 1996. o prometu i uporabi krmiva

12.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/96 od 20. lipnja 1996. o humanitarnoj pomoći

13.

Direktiva Vijeća 97/70/EZ od 11. prosinca 1997. o uspostavi usklađenog sigurnosnog sustava za ribarske brodove duljine 24 metra i više

14.

Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima

15.

Direktiva Vijeća 1999/35/EZ od 29. travnja 1999. o sustavu obveznih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila

16.

Direktiva 2000/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. svibnja 2000. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na emisiju buke u okoliš uzrokovane opremom za uporabu na otvorenom

17.

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u atmosferi

18.

Direktiva 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2001. o statističkim istraživanjima koja države članice trebaju provesti s ciljem određivanja proizvodnog potencijala plantaža određenih vrsta voćaka

19.

Uredba (EZ) br. 417/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. o ubrzanom postupnom uvođenju zahtjeva za dvostrukom oplatom ili ekvivalentnim projektnim zahtjevima za tankere za ulje s jednostrukom oplatom

20.

Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

21.

Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza

22.

Uredba (EZ) br. 437/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima o prijevozu putnika, tereta i pošte u zračnom prometu

23.

Uredba (EZ) br. 782/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima

24.

Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

25.

Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima

26.

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

27.

Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza

28.

Uredba (EZ) br. 48/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izradi godišnje statistike Zajednice o industriji željeza i čelika za referentne godine 2003. – 2009.

29.

Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge

30.

Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o promicanju kogeneracije na temelju potražnje za korisnom toplinom na unutarnjem energetskom tržištu

31.

Direktiva 2004/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o pregledu i provjeri dobre laboratorijske prakse (DLP) (kodificirana verzija)

32.

Direktiva 2004/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o usklađivanju potrebnih zakona i drugih propisa u vezi s primjenom načela dobre laboratorijske prakse i provjeri njihove primjene u ispitivanju kemijskih tvari (kodificirana verzija)

33.

Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima

34.

Uredba (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka

35.

Uredba (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka Zajednice za odobravanje i nadzor nad lijekovima za ljudsku i veterinarsku uporabu i o osnivanju Europske agencije za lijekove

36.

Uredba (EZ) br. 789/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. O prelasku teretnih i putničkih brodova između registara unutar Zajednice

37.

Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje

38)

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredba Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

39.

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane

40.

Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla

41.

Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi

42.

Direktiva 2004/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Zajednici

43.

Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku

44.

Uredba (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju uvjeta za higijenu hrane za životinje

45.

Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o usklađenim riječnim informacijskim uslugama (RIS) na unutarnjim plovnim putovima Zajednice

46.

Direktiva 2005/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o jačanju sigurnosne zaštite luka

47.

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o otpremi pošiljaka otpada