19/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

203


32009R0081


L 035/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.01.2009.


UREDBA (EZ) br. 81/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. siječnja 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 u vezi s primjenom viznog informacijskog sustava (VIS) u skladu sa Zakonikom o schengenskim granicama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 62. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima prekograničnog kretanja osoba (Zakonik o schengenskim granicama) (2) propisuje uvjete, kriterije i detaljna pravila koja uređuju kontrolu na graničnim prijelazima i nadzor nad granicom, uključujući provjere podataka u Schengenskom informacijskom sustavu.

(2)

Cilj je Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (3) poboljšati provedbu zajedničke vizne politike. Određuje također da je jedna od namjena Viznoga informacijskog sustava pojednostaviti kako kontrole na vanjskim graničnim prijelazima tako i borbu protiv prijevara.

(3)

Uredba (EZ) br. 767/2008 utvrđuje kriterije pretrage i uvjete za pristup nadležnih tijela, u svrhu obavljanja kontrola na vanjskim graničnim prijelazima, podacima za provjeru identiteta nositelja viza, vjerodostojnosti vize i ispunjavanja uvjeta za ulaz te za osiguranje istovjetnosti svih osoba koje ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju, uvjete za ulazak, boravak ili boravište na državnom području država članica.

(4)

Kako samo provjeravanje otisaka prstiju pouzdano potvrđuje da je osoba koja želi ući u schengenski prostor doista osoba kojoj je izdana viza, trebalo bi na vanjskim granicama osigurati primjenu Viznoga informacijskog sustava.

(5)

Da bi se provjerilo jesu li uvjeti za ulazak državljana iz trećih zemalja iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 562/2006 ispunjeni, i da bi svoje zadaće obavljali uspješno, granični bi policajci trebali koristiti sve potrebne informacije koje su dostupne, uključujući podatke koje se može pretražiti u Viznom informacijskom sustavu.

(6)

Da bi se spriječilo izbjegavanje graničnih prijelaza na kojima se može upotrebljavati Vizni informacijski sustav i da se osigura njegova puna učinkovitost, potrebno je Vizni informacijski sustav, pri obavljanju kontrole na ulazu na vanjskim granicama, nužno upotrebljavati na usklađen način.

(7)

Kako je u slučaju ponavljajućih zahtjeva za izdavanje viza prikladna ponovna uporaba biometrijskih podataka i njihov prijepis iz prvog zahtjeva za izdavanje vize pohranjenih u Viznom informacijskom sustavu, uporaba Viznog informacijskog sustava pri obavljanju kontrole na ulazu na vanjskim granicama trebala bi biti obavezna.

(8)

Uporaba Viznog informacijskog sustava trebala bi obuhvaćati sustavno pretraživanje Viznog informacijskog sustava uporabom broja naljepnice na vizi u vezi s provjeravanjem otisaka prstiju. Međutim, s obzirom na mogući utjecaj takvih pretraga na vrijeme čekanja na graničnim prijelazima, za prijelazno razdoblje trebalo bi se omogućiti, odstupanjem i u strogo određenim okolnostima, pretraga podataka u Viznom informacijskom sustavu bez sustavne provjere otisaka prstiju. Države bi članice trebale osigurati da se to odstupanje primjenjuje samo kad su uvjeti za to odstupanje u cijelosti ispunjeni, pri čem trajanje i učestalost primjene takva odstupanja mora biti na najnižoj mogućoj razini na pojedinim graničnim prijelazima.

(9)

Stoga bi Uredbu (EZ) br. 562/2006 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da ciljeve ove Uredbe, tj. određivanje pravila koja važe za uporabu na vanjskim granicama, ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti države članice i da se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Uredba ne prekoračuje okvir koji je potreban za ostvarenje tih ciljeva.

(11)

Ova Uredba poštuje temeljna prava i pridržava se načela priznatih u članku 6. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji i koji se odražavaju u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(12)

Za Island i Norvešku ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji su sklopili Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o pristupanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma (5).

(13)

Za Švicarsku ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine, u smislu Sporazuma koji je sklopljen između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (6), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (7).

(14)

Za Lihtenštajn ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine, u smislu Protokola koji je potpisan između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (8), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ (9).

(15)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona je ne obvezuje i u Danskoj se ne primjenjuje. Kako se ova Odluka gradi na schengenskoj pravnoj stečevini u skladu s odredbama glave IV. dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska u skladu s člankom 5. toga Protokola u roku šest mjeseci od donošenja ove Uredbe odlučuje o tome hoće li Uredbu prenijeti u svoje nacionalno pravo.

(16)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (10). Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona je ne obvezuje i ne podliježe njezinoj primjeni.

(17)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (11). Irska stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona je ne obvezuje i ne podliježe njezinoj primjeni.

(18)

Za Cipar ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je s njom na koji drugi način povezan, u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003.

(19)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je s njom na koji drugi način povezan, u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena

Članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 562/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Iza točke (a) umeću se sljedeće točke:

„(aa)

ako je državljanin treće zemlje nositelj vize iz članka 5. stavka 1. točke (b), temeljita kontrola na ulazu uključuje i provjeru identiteta nositelja vize i vjerodostojnosti vize pretraživanjem podataka u Viznom informacijskom sustavu u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (12);

(ab)

iznimno kad:

i.

je promet takvih razmjera da vrijeme čekanja na graničnim prijelazima postane predugo;

ii.

su iscrpljena sva kadrovska, infrastrukturna i organizacijska sredstva i

iii.

na temelju ocjene ne postoji opasnost povezana s unutarnjom sigurnošću i nezakonitom imigracijom;

mogu se pretražiti podaci u Viznom informacijskom sustavu uporabom broja vizne naljepnice u svim slučajevima ili, nasumičnim odabirom, broj vizne naljepnice u vezi s provjerom otisaka prstiju.

Međutim, ako postoji sumnja o identitetu nositelja vize i/ili vjerodostojnosti vize, u svim se slučajevima obavlja sustavno pretraživanje podataka u Viznom informacijskom sustavu uporabom broja vizne naljepnice u vezi s provjerom otisaka prstiju.

Ovo se odstupanje može primijeniti samo na predmetnom graničnom prijelazu, pod uvjetom da su ispunjeni navedeni uvjeti;

(ac)

odluku da se pretražuju podaci u Viznom informacijskom sustavu u skladu s točkom (ab) donosi granični policajac po zapovjednoj dužnosti ili se odluka donosi na višoj razini.

Predmetna država članica o toj odluci odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju;

(ad)

svaka država članica jedanput godišnje podnosi Europskom parlamentu i Komisiji izvješće o primjeni točke (ab), koja sadrži broj državljana iz trećih zemalja koje su u Viznom informacijskom sustavu provjereni samo uporabom broja vizne naljepnice i o duljini čekanja iz točke (ab) podtočke i.;

(ae)

točke (ab) i (ac) primjenjuju se za razdoblje od najviše tri godine, koje započinje tri godine od početka funkcioniranja Viznog informacijskog sustava. Komisija prije završetka druge godine primjene točaka (ab) i (ac), podnosi Europskom parlamentu i Vijeću ocjenu njihove provedbe. Na temelju te ocjene Europski parlament i Vijeće mogu pozvati Komisiju da predloži odgovarajuće izmjene ove Uredbe.

2.

Sljedeća se rečenica dodaje na kraju točke (c) podtočke i.:

„takva provjera može obuhvatiti pretraživanje podataka u Viznom informacijskom sustavu u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 767/2008;”.

3.

Dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

za potrebe identifikacije bilo koje osobe koja ne ispunjava, ili više ne ispunjava, uvjete za ulazak, boravak ili boravište na državnom području država članica, može se upotrijebiti Vizni informacijski sustav u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 767/2008.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dvadesetog dana od datuma iz članka 48. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 767/2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. siječnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

A. VONDRA


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. rujna 2008. (nije još objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. studenoga 2008.

(2)  SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

(3)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(8)  Dokument Vijeća 16462/06; dostupan na mrežnoj stranici http://register.consilium.europa.eu.

(9)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

(10)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(11)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(12)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.”