05/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

269


32009L0161


L 338/87

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.2009.


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/161/EU

od 17. prosinca 2009.

o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim sredstvima na radu (1), a posebno njegov članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 98/24/EZ, Komisija mora radi zaštite radnika od kemijskih rizika predložiti europske ciljeve u obliku indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti, koji će se utvrditi na razini Zajednice.

(2)

Komisiji pri provođenju ovog zadatka pomaže Znanstveni odbor za granice profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL), osnovan Odlukom Komisije 95/320/EZ (2).

(3)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti neobvezujuće su vrijednosti koje se temelje na zdravlju i dobivaju se od najnovijih raspoloživih znanstvenih podataka te uzimaju u obzir dostupnost tehnika mjerenja. One utvrđuju granične razine izloženosti ispod kojih se općenito ne očekuju nikakve štetne posljedice za nijednu tvar nakon kratkotrajne ili dnevne izloženosti tijekom radnog vijeka. Te su vrijednosti dio europskih ciljeva za pomoć poslodavcima pri određivanju i procjeni rizika u skladu s člankom 4. Direktive 98/24/EZ.

(4)

Za svako kemijsko sredstvo za koje je na razini Zajednice utvrđena indikativna granična vrijednost profesionalne izloženosti, države članice moraju utvrditi nacionalnu graničnu vrijednost profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir graničnu vrijednost Zajednice, ali mogu odrediti njezin sadržaj u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

(5)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti treba smatrati važnim dijelom cjelovitog pristupa osiguravanja zaštite zdravlja radnika od rizika koje uzrokuju opasne kemikalije.

(6)

Rezultati procjene rizika i strategija za smanjenje rizika, razvijenih u okviru Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (3) ukazuju na potrebu za utvrđivanjem ili revizijom graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za brojne tvari.

(7)

Direktiva Komisije 91/322/EEZ (4) kako je izmijenjena Direktivom 2006/15/EZ (5) sadrži granične vrijednosti profesionalne izloženosti za 10 tvari i ostaje na snazi.

(8)

Prvi i drugi popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđeni su direktivama Komisije 2000/39/EZ (6) i 2006/15/EZ na temelju Direktive 98/24/EZ. Ovom se Direktivom utvrđuje treći popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive 98/24/EZ.

(9)

U skladu s člankom 3. Direktive 98/24/EZ, SCOEL je procijenio 19 tvari koje su navedene u Prilogu ovoj Direktivi. Jedna od tih tvari, fenol, prije je bila navedena u Prilogu Direktivi 2000/39/EZ. SCOEL je provjerio indikativne granične vrijednosti izloženosti na radu za tu tvar u pogledu najnovijih znanstvenih podataka i preporučio je utvrđivanje vrijednosti za kratkotrajnu izloženost (STEL) kao dopunu postojećeg vremenski ponderiranog prosjeka (TWA) indikativnih vrijednosti izloženosti na radu. Stoga tu tvar, koja je sada navedena u Prilogu ovoj Direktivi, treba brisati iz Priloga Direktivi 2000/39/EZ.

(10)

Živa je tvar s potencijalno ozbiljnim kumulativnim posljedicama za zdravlje. Stoga se indikativne vrijednosti profesionalne izloženosti trebaju dopuniti zdravstvenim nadzorom uključujući biološko praćenje u skladu s člankom 10. Direktive 98/24/EZ.

(11)

Za određene tvari također je potrebno utvrditi granične vrijednosti za kratkoročnu izloženost kako bi se uzeo u obzir utjecaj kratkoročne izloženosti.

(12)

Za neke je tvari potrebno uzeti u obzir mogućnost prodiranja kroz kožu kako bi se osigurala najveća moguća razina zaštite.

(13)

Ova bi Direktiva trebala predstavljati praktičan korak prema utvrđivanju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta.

(14)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora utvrđenim u članku 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (7),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U provedbi Direktive 98/24/EZ ovime se utvrđuje treći popis indikativnih graničnih vrijednosti Zajednice profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Države članice utvrđuju nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti za kemijska sredstva navedena u Prilogu, uzimajući u obzir vrijednosti Zajednice.

Članak 3.

U Prilogu Direktivi 2000/39/EZ briše se upućivanje na fenol.

Članak 4.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 18. prosinca 2011.

One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2009.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(2)  SL L 188, 9.8.1995., str. 14.

(3)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1.

(4)  SL L 177, 5.7.1991., str. 22.

(5)  SL L 38, 9.2.2006., str. 36.

(6)  SL L 142, 16.6.2000., str. 47.

(7)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.


PRILOG

CAS (1)

NAZIV KEMIJSKOG SREDSTVA

GRANIČNE VRIJEDNOSTI

Napomena (2)

8 sati (3)

Kratkotrajno (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-dimetilformamid

15

5

30

10

koža

75-15-0

Ugljikov disulfid

15

5

koža

80-05-7

Bisfenol A (prah koji se može udahnuti)

10

80-62-6

Metil metakrilat

50

100

96-33-3

Metil akrilat

18

5

36

10

108-05-4

Vinil acetat

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenol

8

2

16

4

koža

109-86-4

2-metoksietanol

1

koža

110-49-6

2-metoksietil-acetat

1

koža

110-80-5

2-etoksietanol

8

2

koža

111-15-9

2-etoksietil-acetat

11

2

koža

123-91-1

1,4-dioksan

73

20

140-88-5

Etilakrilat

21

5

42

10

624-83-9

Metil izocijanat

0,02

872-50-4

n-Metil-2-pirolidon

40

10

80

20

koža

1634-04-4

Tert-butil-metir-eter

183,5

50

367

100

 

Živa i dvovalentni anorganski spojevi žive uključujući živin oksid i živin klorid (mjeren kao živa) (7)

0,02

7664-93-9

Sumporna kiselina (magla) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Vodikov sulfid

7

5

14

10


(1)  CAS: Broj iz Međunarodnog popisa kemijskih tvari.

(2)  Napomena o koži pripisana graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti ukazuje na mogućnost većeg unosa kroz kožu.

(3)  Izmjereno ili izračunano u odnosu na referentno razdoblje od 8 sati vremenski ponderiranog prosjeka (TWA).

(4)  Granica za kratkotrajnu izloženost (STEL). Granična vrijednost koja se ne bi smjela prekoračiti pri izloženosti i koja se odnosi na 15-minutno razdoblje, osim ako nije definirano drukčije.

(5)  mg/m3: miligrami na kubični metar zraka pri 20 °C i 101,3 KPa.

(6)  ppm: dijelovi na milijun u volumenu zraka (ml/m3).

(7)  Tijekom praćenja izloženosti živi i njezinim dvovalentnim anorganskim spojevima treba uzeti u obzir relevantne tehnike biološkog praćenja kojima se dopunjuju indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

(8)  Prilikom odabira odgovarajuće metode praćenja izloženosti treba uzeti u obzir potencijalna ograničenja i smetnje koje se mogu pojaviti u prisutnosti drugih spojeva sumpora.

(9)  Magla je definirana kao torakalna frakcija.