03/Sv. 69

HR

Službeni list Europske unije

117


32009L0092


L 201/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/92/EZ

od 31. srpnja 2009.

o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja bromadiolona kao aktivne tvari u njezin Prilog I.

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti s obzirom na njihovo moguće uvrštenje u prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ. Taj popis uključuje bromadiolon.

(2)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 1451/2007, bromadiolon je ocijenjen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ o korištenju pripravka 14, rodenticida, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ.

(3)

Državom članicom izvjestiteljicom imenovana je Švedska koja je izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom podnijela Komisiji 30. lipnja 2006. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, nalazi tog pregleda uneseni su u izvješće o ocjeni u okviru Stalnog odbora za biocidne pripravke 30. svibnja 2008.

(5)

Iz provedenih ispitivanja proizlazi da se za biocidne pripravke koji se koriste kao rodenticidi i sadrže bromadiolon može očekivati da neće predstavljati rizik za ljude osim slučajnih incidenata kod djece. Utvrđen je rizik u pogledu neciljnih životinja i okoliša. Međutim, ciljni glodavci su štetočine i predstavljaju opasnost za javno zdravlje. Nadalje, još nije utvrđeno da za bromadiolon postoje odgovarajuće alternative koje bi bile jednako učinkovite, a istodobno manje štetne za okoliš. Stoga je, uzimajući u obzir točke 63. i 96. Priloga VI. Direktivi 98/8/EZ, bromadiolon opravdano uvrstiti u Prilog I. na određeno vrijeme kako bi se osiguralo da se dozvole za biocidne pripravke koji se koriste kao rodenticidi i sadrže bromadiolon u svim državama članicama mogu odobriti, izmijeniti ili poništiti u skladu s člankom 16. stavkom 3. Direktive 98/8/EZ.

(6)

U svjetlu nalaza izvješća o ocjeni, za pripravke koji sadrže bromadiolon i koriste se kao rodenticidi primjereno je zahtijevati primjenu posebnih mjera za ublažavanje rizika na razini izdavanja dozvola za pripravke. Te mjere treba usmjeriti na ograničavanje rizika primarne i sekundarne izloženosti ljudi i neciljnih životinja kao i dugoročnih učinaka tvari na okoliš.

(7)

Zbog utvrđenih rizika bromadiolona i karakteristika zbog kojih je potencijalno postojan, bioakumulativan i otrovan ili vrlo postojan i vrlo bioakumulativan, trebalo bi ga uključiti u Prilog I. na samo pet godina i trebao bi biti podvrgnut usporednoj ocjeni rizika u skladu s drugim podstavkom članka 10. stavka 5. točke (i) Direktive 98/8/EZ prije ponovnog uvrštenja u Prilog I.

(8)

Bitno je da se odredbe ove Direktive primjenjuju istodobno u svim državama članicama kako bi se na tržištu osiguralo jednako postupanje s biocidnim pripravcima koji sadrže aktivnu tvar bromadiolon te isto tako olakšalo pravilno funkcioniranje tržišta biocidnih pripravaka općenito.

(9)

Prije uvrštenja aktivne tvari u Prilog I., državama članicama i zainteresiranim stranama treba osigurati razuman vremenski rok kako bi im se omogućila priprema za udovoljavanje novim zahtjevima koje to uvrštenje donosi i kako bi se osiguralo da podnositelji zahtjeva koji su pripremili dokumentaciju mogu u potpunosti iskoristiti desetogodišnje razdoblje zaštite podataka koje, u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) podtočkom ii. Direktive 98/8/EZ, počinje od dana uvrštenja.

(10)

Nakon uvrštenja, državama članicama treba omogućiti razuman rok za provedbu članka 16. stavka 3. Direktive 98/8/EZ, a posebno za odobravanje, izmjenu ili poništenje dozvola za biocidne pripravke u vrsti pripravka 14 koji sadrže bromadiolon kako bi osigurale njihovu usklađenost s Direktivom 98/8/EZ.

(11)

Direktivu 98/8/EZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Stalni odbor za biocidne pripravke konzultiran je 30. svibnja 2008. i dao je pozitivno mišljenje o nacrtu Direktive Komisije o izmjeni Priloga I. Direktivi 98/8/EZ radi uvrštenja bromadiolona kao aktivne tvari. 11. lipnja 2008. Komisija je dostavila navedeni nacrt na pregled Europskom parlamentu i Vijeću. U utvrđenom roku Europski parlament nije imao primjedbe na nacrt mjera. Vijeće se protivilo tome da Komisija usvoji predložene mjere navodeći da one nadilaze provedbene ovlasti predviđene u Direktivi 98/8/EZ. Zato Komisija nije usvojila nacrt mjera, već je Stalnom odboru za biocidne pripravke dostavila izmijenjen nacrt dotične Direktive. Mišljenje Stalnog odbora za biocidne pripravke o navedenom nacrtu zatraženo je 20. veljače 2009.

(13)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 30. lipnja 2010. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2011.

Kad države članice donose ove odredbe, one sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2009.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.


PRILOG

U Prilog I. Direktivi 98/8/EZ umeće se sljedeći unos „Br. 17”:

Br.

Opći naziv

Naziv IUPAC Identifikacijske oznake

Najmanja čistoća aktivne tvari u biocidnom pripravku koji se stavlja na tržište

Datum uvrštenja

Rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. (osim za pripravke koji sadrže više od jedne aktivne tvari, za koje je krajnji rok za usklađivanje s člankom 16. stavkom 3. utvrđen u posljednjoj odluci o uvrštenju koja se odnosi na dotičnu aktivnu tvar)

Datum isteka uvrštenja

Vrsta pripravka

Posebne odredbe (*)

„17.

Bromadiolon

3-[3-(4’-Bromo[1,1’-

bifenil]-4-il)-3-

hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-1-

benzopiran-2-on

EZ br.: 249-205-9

CAS br.: 28772-56-7

969  g/kg

1. srpnja 2011.

30. lipnja 2013.

30. lipnja 2016.

14

S obzirom na činjenicu da je aktivna tvar zbog svojih karakteristika potencijalno postojana, bioakumulativna i otrovna ili vrlo postojana i vrlo bioakumulativna, prije ponovnog uvrštenja u ovaj Prilog aktivna tvar mora biti podvrgnuta usporednoj ocjeni rizika u skladu s člankom 10. stavkom 5. točkom (i) drugim podstavkom Direktive 98/8/EZ.

Države članice osiguravaju da dozvole podliježu sljedećim uvjetima:

1.

Nazivna koncentracija aktivne tvari u pripravcima ne prelazi 50 mg/kg i dozvola se izdaje samo za pripravke spremne za uporabu.

2.

Pripravci sadrže agens koji uzrokuje averziju i, prema potrebi, boju.

3.

Pripravci se ne koriste kao rasuti mamac.

4.

Primarna kao i sekundarna izloženost ljudi, neciljnih životinja i okoliša minimalne su zbog poštovanja i primjene svih primjerenih i dostupnih mjera za ublažavanje rizika. Te mjere, između ostalog, obuhvaćaju ograničenje na isključivo profesionalnu uporabu, određivanje najveće veličine pakovanja i utvrđivanje obvezne uporabe sigurnih kutija za mamce koje nije moguće slučajno otvoriti.”


(*)  Za provedbu općih načela Priloga VI., sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na internetskoj stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm