13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

250


32009L0076


L 201/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.07.2009.


DIREKTIVA 2009/76/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o razini buke kojoj je izložen vozač traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo

(Kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 77/311/EEZ od 29. ožujka 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na razinu buke kojoj je izložen vozač traktora na dva kotača za poljoprivredu i šumarstvo (3) je nekoliko puta znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti spomenutu bi Direktivu trebalo kodificirati.

(2)

Direktiva 73/311/EEZ je jedna od posebnih direktiva o sustavu EZ homologacija tipa utvrđenog u Direktivi Vijeća 74/150/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo, kako je zamijenjena Direktivom 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica (5) i njome se utvrđuju tehnički propisi o projektiranju i konstrukciji traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na razinu buke kojoj je izložen vozač. Ti se tehnički propisi odnose na usklađivanje zakonodavstava država članica kako bi se omogućila primjena postupka EZ homologacije tipa utvrđenog u Direktivi 2003/37/EZ koji se primjenjuje u odnosu na svaki tip traktora. Zbog toga se odredbe utvrđene u Direktivi 2003/37/EZ koje se odnose na traktore za poljoprivredu i šumarstvo, njihove prikolice i priključne vučene strojeve, zajedno s njihovim sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama primjenjuju na ovu Direktivu.

(3)

Ova Direktiva ne utječe na obveze država članica u odnosu na rokove prenošenja u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u Prilogu IV. dijelu B.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Za potrebe ove Direktive „traktor” (za poljoprivredu ili šumarstvo) znači svako motorno vozilo opremljeno kotačima ili gusjenicama koje ima najmanje dvije osovine čija je glavna funkcija vučna snaga i koje je posebno osmišljeno da vuče, gura, nosi ili pokreće određena oruđa, strojeve ili prikolice za uporabu u poljoprivredi ili šumarstvu. Može biti opremljeno za prijevoz tereta i putnika.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje samo za traktore utvrđene u stavku 1. koji su opremljeni pneumatskim gumama i imaju najveću konstrukcijsku brzinu između 6 i 40 km/h.

Članak 2.

1.   Nijedna država članica ne smije odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa zbog razloga koji se odnose na razinu buke kojoj je izložen vozač ako je ta razina unutar slijedećih granica:

90 dB(A) u skladu s Prilogom I.,

ili

80 dB(A) u skladu s Prilogom II.

2.   U odnosu na vozila koja ne ispunjavaju zahtjeve ove Direktive zbog razloga koji se odnose na predmet ove Direktive države članice:

više ne dodjeljuju EZ homologaciju tipa,

mogu odbiti dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa.

3.   U odnosu na nova vozila koja ne ispunjavaju zahtjeve ove Direktive zbog razloga koji se odnose na predmet ove Direktive države članice:

smatraju da certifikati sukladnosti koji dolaze s novim vozilima u skladu s odredbama Direktive 2003/37/EZ više nisu važeći za potrebe članka 7. stavka 1. te Direktive,

mogu odbiti registraciju, prodaju ili početak uporabe takvih novih vozila.

4.   Nijedna država članica ne smije odbiti registraciju ili zabraniti prodaju, početak uporabe ili uporabu traktora zbog razloga koji se odnose na razinu buke kojoj je izložen vozač ako je ta razina unutar slijedećih granica:

90 dB(A) u skladu s Prilogom I.,

ili

86 dB(A) u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Za potrebe ove Direktive „kabina” znači svaka konstrukcija koja je sastavljena od krutih dijelova, prozirnih ili neprozirnih, koja sa svih strana okružuje vozača i izolira ga od vanjske strane te koja tijekom rada može ostati stalno zatvorena.

Članak 4.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kojima se osigurava da pri prodajnom predstavljanju i oglašavanju ništa ne upućuje na to da traktori s obzirom na razinu buke kojoj je izložen vozač imaju značajke koje u stvarnosti nemaju.

Članak 5.

Svaka izmjena potrebna da bi se zahtjevi iz priloga I., II. i III. prilagodili tehničkom napretku donose se u skladu s postupkom iz članka 20. stavka 3. Direktive 2003/37/EZ.

Članak 6.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 7.

Direktiva 77/311/EEZ, kako je izmijenjena direktivama nabrojanim u dijelu A Priloga IV., stavlja se izvan snage bez utjecanja na obveze država članica u odnosu na rokove prenošenja u nacionalno pravo i primjenu direktiva utvrđenih u dijelu B Priloga IV.

Upućivanje na Direktivu koja je izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Direktivu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu V.

Članak 8.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  SL C 120, 16.5.2008., str. 15.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 19. veljače 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu.) i Odluka Vijeća od 25. lipnja 2009.

(3)  SL L 105, 28.4.1977., str. 1.

(4)  Vidjeti Prilog IV. dio A.

(5)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1.


PRILOG I.

UREĐAJ, UVJETI I POSTUPAK MJERENJA

1.   MJERNA JEDINICA I UREĐAJ ZA MJERENJE

1.1.   Mjerna jedinica

Razina buke LA mjeri se u dB s vrednovanjem A, izražena kao dB(A).

1.2.   Uređaj za mjerenje

Razina buke kojoj je izložen vozač mjeri se pomoću zvukomjera opisanog u prvom izdanju Publikacije br. 179/1965 Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva.

U slučaju promjenljivih očitavanja mora se uzeti prosjek najvećih vrijednosti.

2.   UVJETI MJERENJA

Mjerenja se provode u sljedećim uvjetima:

2.1.

traktor mora biti neopterećen, tj. bez neobvezne opreme, ali mora imati rashladno sredstvo, mazivo, pun spremnik goriva, alat i vozača. Vozač ne smije nositi neuobičajeno debelu odjeću, šal ili šešir. Na traktoru ne smije biti nikakav predmet koji bi mogao utjecati na razinu buke;

2.2.

gume moraju biti napuhane do tlaka koji je preporučio proizvođač traktora, motor, prijenosnik snage i pogonske osovine moraju imati uobičajenu radnu temperaturu, a zasloni hladnjaka, ako su ugrađeni, tijekom mjerenja moraju biti potpuno otvoreni;

2.3.

u slučaju da mogu utjecati na razinu buke, dodatna oprema koju pokreće motor ili ima vlastiti pogon kao što su brisači vjetrobranskog stakla, ventilator za topli zrak ili priključno vratilo, tijekom mjerenja ne smiju biti u pogonu; dijelovi koji su uobičajeno u pogonu istodobno s motorom, kao što je na primjer ventilator za hlađenje motora, moraju pri provođenju mjerenja biti u pogonu;

2.4.

ispitni poligon mora biti na otvorenom i dovoljno tihom prostoru; može imati, na primjer, oblik otvorenog prostora s promjerom od 50 m, sa središnjim dijelom koji je gotovo vodoravan polumera najmanje 20 m, ili vodoravnog dijela s tvrdom stazom, s koliko je moguće ravnom površinom i sa što manje utora. Staza mora biti što je više moguće čista i suha (npr. bez pijeska, lišća, snijega itd.). Nagibi i neravnine dopušteni su samo ako su promjene razine buke koje oni prouzrokuju u dopuštenim granicama odstupanja mjerne opreme;

2.5.

površna staze mora biti takva da gume ne proizvode preveliku buku;

2.6.

vrijeme mora biti lijepo i suho s malo vjetra, ili bez njega.

Razina buke okoline od vjetra ili iz drugih izvora buke kojoj je izložen vozač mora biti barem 10 dB(A) ispod razine buke traktora;

2.7.

ako se za mjerenja upotrebljava vozilo, mora ga se vući ili voziti na dovoljnoj udaljenosti od traktora da se izbjegne svaka smetnja. Tijekom mjerenja nikakav predmet koji utječe na mjerenja ili reflektirajuće površine ne smije se nalaziti unutar 20 m na svakoj strani ispitne staze ili bliže od 20 m ispred i iza traktora. Može se smatrati da je taj uvjet ispunjen ako su promjene razine tako prouzročene buke ostale u dopuštenim granicama odstupanja; ako nisu, mjerenja se moraju prekinuti dok traje smetnja;

2.8.

sva mjerenja u istom nizu moraju se provesti na istoj stazi.

3.   POSTUPAK MJERENJA

3.1.

Mikrofon mora biti postavljen 250 mm od središnje ravnine sjedala, na onoj strani na kojoj je najviša razina buke.

Membrana mikrofona mora biti usmjerena prema naprijed i središte mikrofona postavljeno 790 mm iznad i 150 mm ispred referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. Pretjerano vibriranje mikrofona mora se izbjeći.

3.2.

Najviša razina buke u dB(A) određuje se na sljedeći način:

3.2.1.

svi otvori (npr. vrata, prozori) na traktorima opremljenim serijski proizvedenom zatvorenom kabinom moraju biti zatvoreni tijekom početnog niza mjerenja;

3.2.1.1.

tijekom drugog niza mjerenja oni moraju biti otvoreni pod uvjetom da kada su otvoreni ne ugrožavaju sigurnost na cesti, a preklopiva vjetrobranska stakla moraju ostati zatvorena;

3.2.2.

buka se mora izmjeriti uporabom zvukomjera sporog odziva pri opterećenju koje odgovara najvećoj buci u stupnju prijenosa koji omogućava brzinu vožnje u smjeru naprijed koja je što bliža 7,5 km/h.

Upravljačka ručica regulatora mora biti pomaknuta da krajnjeg položaja. Početi bez opterećenja motora, a nakon toga se opterećenje mora povećavati dok se ne postigne najveća razina buke. Nakon svakog povećavanja opterećenja, prije obavljanja mjerenja, mora se pričekati da se razina buke stabilizira;

3.2.3.

buka se mora izmjeriti uporabom zvukomjera sporog odziva, pri opterećenju koje odgovara najvećoj razini buke u bilo kojem stupnju prijenosa osim onog koji je naveden u točki 3.2.2. u kojem je izmjerena razina buke najmanje 1 dB(A) iznad one koja je izmjerena u stupnju prijenosa navedenom u točki 3.2.2.

Upravljačka ručica regulatora mora biti pomaknuta da krajnjeg položaja. Početi bez opterećenja motora, a nakon toga se opterećenje mora povećavati dok se ne postigne najveća razina buke. Nakon svakog povećavanja opterećenja, prije obavljanja mjerenja, mora se pričekati da se razina buke stabilizira;

3.2.4.

buka se mora mjeriti pri najvećoj konstrukcijskoj brzini neopterećenog traktora.

3.3.

U izvješću o ispitivanju moraju se navesti rezultati mjerenja razine buke koja su provedena u sljedećim uvjetima:

3.3.1.

u stupnju prijenosa koji omogućava brzinu vožnje što bliže 7,5 km/h;

3.3.2.

u bilo kojem stupnju prijenosa, ako su ispunjeni uvjeti iz točke 3.2.3.;

3.3.3.

pri najvećoj konstrukcijskoj brzini.

4.   KRITERIJI ZA OCJENU

Rezultati mjerenja opisani u točkama 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3 i 3.2.4. ne smiju prelaziti vrijednosti određene u članku 2.


PRILOG II.

UREĐAJ, UVJETI I POSTUPAK MJERENJA

1.   MJERNA JEDINICA I UREĐAJ ZA MJERENJE

1.1.   Mjerna jedinica

Razina buke LA mjeri se u dB s vrednovanjem A, izražena kao dB(A).

1.2.   Uređaj za mjerenje

Razina buke kojoj je izložen vozač mjeri se pomoću zvukomjera opisanog u prvom izdanju Publikacije br. 179/1965 Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva.

U slučaju promjenljivih očitavanja mora se uzeti prosjek najvećih vrijednosti.

2.   UVJETI MJERENJA

Mjerenja se provode u sljedećim uvjetima:

2.1.

traktor mora biti neopterećen, tj. bez neobvezne opreme, ali mora imati rashladno sredstvo, mazivo, pun spremnik goriva, alat i vozača. Vozač ne smije nositi neuobičajeno debelu odjeću, šal ili šešir. Na traktoru ne smije biti nikakav predmet koji bi mogao utjecati na razinu buke;

2.2.

gume moraju biti napuhane do tlaka koji je preporučio proizvođač traktora, motor, prijenosnik snage i pogonske osovine moraju imati uobičajenu radnu temperaturu, a zasloni hladnjaka, ako su ugrađeni, tijekom mjerenja moraju biti potpuno otvoreni;

2.3.

u slučaju da mogu utjecati na razinu buke, dodatna oprema koju pokreće motor ili ima vlastiti pogon kao što su brisači vjetrobranskog stakla, ventilator za topli zrak ili priključno vratilo, tijekom mjerenja ne smiju biti u pogonu; dijelovi koji su uobičajeno u pogonu istodobno s motorom, kao što je na primjer ventilator za hlađenje motora, moraju pri provođenju mjerenja biti u pogonu;

2.4.

ispitni poligon mora biti na otvorenom i dovoljno tihom prostoru; može imati, na primjer, oblik otvorenog prostora s promjerom od 50 m, sa središnjim dijelom koji je gotovo vodoravan polumera najmanje 20 m, ili vodoravnog dijela s tvrdom stazom, s koliko je moguće ravnom površinom i sa što manje utora. Staza mora biti što je više moguće čista i suha (npr. bez pijeska, lišća, snijega itd.). Nagibi i neravnine dopušteni su samo ako su promjene razine buke koje oni prouzrokuju u dopuštenim granicama odstupanja mjerne opreme;

2.5.

površna staze mora biti takva da gume ne proizvode preveliku buku;

2.6.

vrijeme mora biti lijepo i suho s malo vjetra, ili bez njega.

Razina buke okoline od vjetra ili iz drugih izvora buke kojoj je izložen vozač mora biti barem 10 dB(A) ispod razine buke traktora;

2.7.

ako se za mjerenja upotrebljava vozilo, mora ga se vući ili voziti na dovoljnoj udaljenosti od traktora da se izbjegne svaka smetnja. Tijekom mjerenja nikakav predmet koji utječe na mjerenja ili reflektirajuće površine ne smije se nalaziti unutar 20 m na svakoj strani ispitne staze ili bliže od 20 m ispred i iza traktora. Može se smatrati da je taj uvjet ispunjen ako su promjene razine tako prouzročene buke ostale u dopuštenim granicama odstupanja; ako nisu, mjerenja se moraju prekinuti dok traje smetnja;

2.8.

sva mjerenja u istom nizu moraju se provesti na istoj stazi.

3.   POSTUPAK MJERENJA

3.1.

Mikrofon mora biti postavljen 250 mm od središnje ravnine sjedala, na onoj strani na kojoj je najviša razina buke.

Membrana mikrofona mora biti usmjerena prema naprijed i središte mikrofona postavljeno 790 mm iznad i 150 mm ispred referentne točke sjedala opisane u Prilogu III. Pretjerano vibriranje mikrofona mora se izbjeći.

3.2.

Razina buke određuje se na sljedeći način:

3.2.1.

traktor mora voziti po istoj stazi istom ispitnom brzinom najmanje tri puta po najmanje 10 sekundi;

3.2.2.

svi otvori (npr. vrata, prozori) na traktorima opremljenim serijski proizvedenom zatvorenom kabinom moraju biti zatvoreni tijekom početnog niza mjerenja;

3.2.2.1.

tijekom drugog niza mjerenja oni moraju biti otvoreni pod uvjetom da kada su otvoreni ne ugrožavaju sigurnost na cesti, a preklopiva vjetrobranska stakla moraju ostati zatvorena;

3.2.3.

buka se mora izmjeriti pri najvećoj brzini vrtnje uporabom zvukomjera sporog odziva tj. u stupnju prijenosa koji omogućava brzinu što bližu 7,5 km/h pri nazivnoj brzini vrtnje. Traktor ne smije biti opterećen tijekom provođenja ispitivanja.

4.   KRITERIJI ZA OCJENU

Rezultati mjerenja opisani u točkama 3.2.2. i 3.2.3. ne smiju prelaziti vrijednosti određene u članku 2.


PRILOG III.

ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

1.   DEFINICIJA

1.1.

Referentna točka sjedala (S) je točka na središnjoj uzdužnoj ravnini sjedala u kojoj se sijeku dodirna ravnina donjeg dijela naslona sjedala i vodoravna ravnina. Ova vodoravna ravnina siječe donju površinu sjedne plohe sjedala 150 mm ispred referentne točke sjedala.

2.   ODREĐIVANJE REFERENTNE TOČKE SJEDALA

2.1.

Referentna točka određuje se pomoću naprave koja je prikazana na slikama 1. i 2. u Dodatku ovom Prilogu koja omogućuje simulaciju opterećenja koje vozač vrši na sjedalo.

2.2.

Sjedalo mora biti postavljeno u središnji položaj okomitog raspona koje je neovisno od vodoravnog raspona. Za određivanje položaja mikrofona navedenog u točki 3. priloga I. i II. sjedalo mora biti u središnjem položaju područja vodoravnog namještanja ili što je moguće bliže tom položaju.

3.   OPIS NAPRAVE

3.1.

Naprava navedena u točki 2.1. sastoji se od sjedne plohe i dvije plohe naslona.

3.2.

Donji dio plohe naslona zglobno je spojen u području sjedne kosti (A) i slabinske regije (B) s mogućnošću namještanja po visini zgloba (B) (vidjeti sliku 2.).

4.   POSTAVLJANJE NAPRAVE

Napravu treba postaviti na sljedeći način:

4.1.

naprava se postavlja na sjedalo;

4.2.

opterećuje se silom od 550 N u točki koja se nalazi 50 mm ispred prednjeg zgloba (A), a obje plohe naslona potrebno je lagano pritisnuti, tako da dodiruju naslon sjedala;

4.3.

ako nije moguće točno odrediti tangentu na donji dio naslona sjedala donja ploha naslona u okomitom položaju mora se lagano pritisnuti na naslon sjedala;

4.4.

u slučaju sjedala s elastičnim oslanjanjem koje se može prilagođavati težini vozača elastično oslanjanje treba biti namješteno tako da je sjedalo na istoj udaljenosti od dvaju krajnjih položaja.

Dodatak

Image

Image


PRILOG IV.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

(iz članka 7.)

Direktiva Vijeća 77/311/EEZ

(SL L 105, 28.4.1977., str. 1.)

 

Direktiva Vijeća 82/890/EEZ

(SL L 378, 31.12.1982., str. 45.)

Samo upućivanja iz članka 1. stavka 1. na Direktivu 77/311/EEZ

Direktiva 97/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 277, 10.10.1997., str. 24.)

Samo upućivanja iz prve alineje članka 1. na Direktivu 77/311/EEZ

Odluka Komisije 96/627/EZ

(SL L 282, 1.11.1996., str. 72.)

 

Odluka Komisije 2000/63/EZ

(SL L 22, 27.1.2000., str. 66.)

 

Direktiva Komisije 2006/25/EZ

(SL L 65, 7.3.2006., str. 22.)

Samo članak 2. i Prilog II.

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 7.)

Akt

Rok za prenošenje

Datum primjene

77/311/EEZ

1. listopada 1978.

82/890/EEZ

22. lipnja1984.

97/54/EZ

22. rujna 1998.

23. rujna 1998.

96/627/EZ

29. rujna 1999.

2006/63/EZ

30. rujna 2001.

2006/26/EC

31. prosinca 2006. (1)


(1)  U skladu s člankom 5. Direktive 2006/26/EZ:

„1.   S učinkom od 1. siječnja 2007. u odnosu na vozila koja ispunjavaju zahtjeve utvrđene u direktivama 74/151/EEZ, 78/933/EEZ, 77/311/EEZ i 89/173/EEZ, kako su izmijenjene ovom Direktivom, države članice ne smiju zbog razloga koji se odnose na predmet ove Direktive:

(a)

odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa ili dodjeljivanje nacionalne homologacije tipa;

(b)

zabraniti registraciju, prodaju ili početak uporabe takvih vozila.

2.   S učinkom od 1. srpnja 2007. u odnosu na vozila koja ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u direktivama 74/151/EEZ, 78/933/EEZ, 77/311/EEZ i 89/173/EEZ, kako su izmijenjene ovom Direktivom, i zbog razloga koji se odnose na predmet ove Direktive države članice:

(a)

više ne dodjeljuju EZ homologaciju tipa;

(b)

mogu odbiti dodjeljivanje EZ homologacije tipa.

3.   S učinkom od 1. srpnja 2009. u odnosu na vozila koja ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene u direktivama 74/151/EEZ, 78/933/EEZ, 77/311/EEZ i 89/173/EEZ, kako su izmijenjene ovom Direktivom, i zbog razloga koji se odnose na predmet ove Direktive države članice:

(a)

smatraju izjave o sukladnosti koje prate nova vozila u skladu s odredbama Direktive 2003/37/EZ nevažećima za potrebe članka 7. stavka 1.;

(b)

mogu odbiti registraciju, prodaju ili početak uporabe takvih novih vozila.”


PRILOG V.

Korelacijska tablica

Direktiva 77/311/EEZ

Direktiva 2006/26/EZ

Ova Direktiva

Članak 1.

 

Članak 1.

Članak 2. stavak 1., prvi podstavak

 

Članak 2. stavci 1. i 4.

Članak 2. stavak 1., drugi podstavak

 

Članak 2. stavak 2.

 

Članak 5. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članci 3., 4. i 5.

 

Članci 3., 4. i 5.

Članak 6. stavak 1.

 

Članak 6. stavak 2.

 

Članak 6.

 

Članak 7.

 

Članak 8.

Članak 7.

 

Članak 9.

Prilog I.

 

Prilog I.

Prilog II.

 

Prilog II.

Prilog III.

 

Prilog III.

 

Prilog IV.

 

Prilog V.