06/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

213


32009L0065


L 302/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.07.2009.


DIREKTIVA 2009/65/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. srpnja 2009.

o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a osobito njegov članak 47. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

djelujući u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa o subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (2) nekoliko je puta značajno izmijenjena (3). S obzirom da su potrebne daljnje izmjene, potrebno ju je radi jasnoće preoblikovati.

(2)

Direktiva 85/611/EEZ značajno je doprinijela razvoju i uspjehu sektora europskih investicijskih fondova. Međutim, unatoč poboljšanjima uvedenim nakon njezina donošenja, a posebno u 2001., postupno je postalo jasno da je u pravni okvir UCITS-a potrebno uvesti promjene kako bi se prilagodio financijskim tržištima 21. stoljeća. Komisija je Zelenom knjigom od 12. srpnja 2005. o poboljšanju okvira EU-a za investicijske fondove pokrenula javnu raspravu o načinu na koji bi trebalo izmijeniti Direktivu 85/611/EEZ kako bi odgovorila tim novim izazovima. Taj intenzivni proces konzultacija doveo je do prihvaćenog zaključka da su potrebne značajne izmjene navedene Direktive.

(3)

Nacionalna prava koja se odnose na subjekte za zajednička ulaganja potrebno je uskladiti radi ujednačivanja uvjeta tržišnog natjecanja između tih subjekata na razini Zajednice, istovremeno osiguravajući učinkovitiju i ujednačeniju zaštitu imatelja udjela. Takvo usklađivanje olakšava ukidanje ograničenja slobodnog kretanja udjela UCITS-a u Zajednici.

(4)

Uzimajući u obzir te ciljeve, poželjno je utvrditi zajednička osnovna pravila za odobrenja za rad, nadzor, strukturu i djelatnosti UCITS-a osnovanih u državama članicama, kao i informacije koje moraju objavljivati.

(5)

Usklađivanje zakona država članica trebalo bi ograničiti na one UCITS-e koji nisu zatvorenog tipa, a koji promiču prodaju svojih udjela javnosti u Zajednici. Poželjno je dopustiti UCITS-u da, kao dio svog investicijskog cilja osim prenosivih vrijednosnih papira, ulaže u financijske instrumente koji su dovoljno likvidni. Financijske instrumente koji su prihvatljivi da budu investicijska imovina portfelja UCITS-a potrebno je navesti u ovoj Direktivi. Odabir ulaganja za portfelj pomoću indeksa predstavlja upravljačku tehniku.

(6)

Ako neka odredba ove Direktive zahtijeva djelovanje UCITS-a, tu je odredbu potrebno tumačiti kao da se odnosi na društvo za upravljanje u slučajevima kada je UCITS osnovan kao investicijski fond kojim upravlja društvo za upravljanje, te ako investicijski fond nije u položaju da djeluje samostalno budući da nema vlastitu pravnu osobnost.

(7)

Udjeli UCITS-a smatraju se financijskim instrumentima za potrebe Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata (4).

(8)

Odobrenje za rad izdano društvu za upravljanje u njegovoj matičnoj državi članici trebalo bi osigurati zaštitu ulagatelja i solventnost društava za upravljanje s ciljem doprinošenja stabilnosti financijskog sustava. Prihvaćeni pristup iz ove Direktive jest osigurati temeljno usklađenje koje je potrebno i dovoljno kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje sustava izdavanja odobrenja za rad i bonitetnog nadzora, omogućujući izdavanje jedinstvenog odobrenja za rad koje vrijedi u cijeloj Zajednici, kao i primjenu načela nadzora matične države članice.

(9)

Kako bi se osiguralo da društvo za upravljanje bude u mogućnosti ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti, te na taj način i njegova stabilnost, potrebni su temeljni kapital i dodatni iznos kapitala. Kako bi se uzele u obzir razvojne promjene, posebno one koje se odnose na kapitalne zahtjeve vezane uz operativni rizik unutar Zajednice i na međunarodnoj razini, potrebno je preispitivati te zahtjeve, uključujući korištenje jamstava.

(10)

Potrebno je, u svrhu zaštite ulagatelja, jamčiti unutarnji nadzor svakog društva za upravljanje, posebice pomoću sustava dvočlanske uprave te odgovarajućih mehanizama unutarnjeg nadzora.

(11)

Prema načelu nadzora matične države članice, društvima za upravljanje kojima je izdano odobrenje za rad u njihovim matičnim državama članicama potrebno je dopustiti pružanje usluga za koje su dobili odobrenje za rad na razini cijele Zajednice, putem osnivanja podružnica ili na temelju slobode pružanja usluga.

(12)

Što se tiče upravljanja zajedničkim portfeljem (upravljanje uzajamnim investicijskim fondovima/investicijskim fondovima ili društvima za investicije), odobrenje za rad koje je dobilo društvo za upravljanje u svojoj matičnoj državi članici trebalo bi omogućiti društvu da obavlja sljedeće djelatnosti u državi članici domaćinu, ne dovodeći u pitanje poglavlje XI.: trgovanje, putem osnivanja podružnice, udjelima usklađenih uzajamnih investicijskih fondova/investicijskih fondova kojima upravlja to društvo u svojoj matičnoj državi članici; trgovanje, putem osnivanja podružnice, dionicama usklađenih društava za investicije kojima upravlja to društvo; trgovanje udjelima usklađenih uzajamnih investicijskih fondova/investicijskih fondova ili dionicama usklađenih društava za investicije kojima upravljaju druga društva za upravljanje; obavljanje svih drugih poslova i zadataka uključenih u djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem; upravljanje imovinom društava za investicije u državama članicama koje nisu njegova matična država članica; obavljanje, na temelju ovlaštenja, u ime društava za upravljanje u državama članicama koje nisu njegova matična država članica, poslova uključenih u djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem. Ako društvo za upravljanje trguje udjelima svojih vlastitih usklađenih uzajamnih investicijskih fondova/investicijskih fondova ili dionicama svojih usklađenih društava za investicije u državi članici domaćinu bez osnivanja podružnice, na njega se moraju primjenjivati samo ona pravila koja se odnose na prekogranično trgovanje.

(13)

S obzirom na opseg djelatnosti društava za upravljanje te kako bi se uzelo u obzir nacionalno pravo i dopustilo takvim društvima ostvarivanje značajne ekonomije razmjera, poželjno je također dopustiti im obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljima na diskrecijskoj osnovi (upravljanje pojedinačnim portfeljem), uključujući upravljanje mirovinskim fondovima, kao i neke specifične dodatne djelatnosti povezane s osnovnom djelatnošću, ne dovodeći u pitanje stabilnost takvih društava. Međutim, potrebno je propisati posebna pravila kako bi se spriječio sukob interesa kada društva za upravljanje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti upravljanja zajedničkim i pojedinačnim portfeljem.

(14)

Djelatnost upravljanja pojedinačnim portfeljima predstavlja investicijsku uslugu koju uređuje Direktiva 2004/39/EZ. Kako bi se osigurao jedinstveni regulatorni okvir u ovom području, poželjno je primijeniti na društva za upravljanje, čije odobrenje za rad obuhvaća i tu uslugu, uvjete poslovanja propisane tom Direktivom.

(15)

Matična država članica trebala bi, u pravilu, odrediti stroža pravila od onih propisanih ovom Direktivom, posebno što se tiče uvjeta za dobivanje odobrenja za rad, zahtjeva nadzora i pravila izvješćivanja i prospekata.

(16)

Poželjno je propisati pravila koja definiraju preduvjete pod kojima društvo za upravljanje može delegirati, na temelju ovlaštenja, posebne zadatke i poslove na treće osobe kako bi povećalo učinkovitost svog poslovanja. Kako bi osigurale ispravno funkcioniranje načela nadzora od strane matične države članice, države članice koje dopuštaju takvo delegiranje moraju osigurati da društvo za upravljanje kojemu su one izdale odobrenje za rad ne delegira sve svoje poslove na jednu ili više trećih osoba tako da se njegova uloga smanji na ulogu poštanskog sandučića, te da postojanje ovlaštenja ne sprječava učinkovit nadzor nad društvom za upravljanje. Međutim, činjenica da je društvo za upravljanje delegiralo svoje poslove ne bi trebala utjecati na odgovornost tog društva ili depozitara u odnosu na imatelje udjela i nadležna tijela.

(17)

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti i odgovarajući dugoročan nadzor, Komisija bi trebala moći ispitati mogućnosti za usklađivanje postupaka delegiranja poslova na razini Zajednice.

(18)

Načelo nadzora od strane matične države članice zahtijeva da nadležna tijela oduzmu ili odbiju izdati odobrenje za rad ako čimbenici kao što su sadržaj poslovnog plana, geografska distribucija ili djelatnosti kojima se zapravo bavi jasno ukazuju da se društvo za upravljanje odlučilo za pravni sustav jedne države članice u svrhu izbjegavanja strožih standarda koji su na snazi u drugoj državi članici na čijem teritoriju ono namjerava obavljati ili obavlja veći dio svoje djelatnosti. Za potrebe ove Direktive, društvo za upravljanje trebalo bi dobiti odobrenje za rad u državi članici u kojoj ima registrirano sjedište. U skladu s načelom nadzora od strane matične države članice, samo nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje trebaju se smatrati nadležnima za nadzor organizacije društva za upravljanje, uključujući sve postupke i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, navedenih u Prilogu II., na koje se treba primjenjivati zakonodavstvo matične države članice društva za upravljanje.

(19)

Ako UCITS-om upravlja društvo za upravljanje koje je dobilo odobrenje za rad u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a, to društvo za upravljanje trebalo bi donijeti i uspostaviti odgovarajuće postupke i mjere za rješavanje pritužbi ulagatelja, na primjer kroz odgovarajuće odredbe vezane uz dogovorene uvjete trgovanja ili stavljanje na raspolaganje adrese u matičnoj državi članici UCITS-a, koja ne mora biti adresa samog društva za upravljanje. Takvo društvo za upravljanje također bi trebalo utvrditi odgovarajuće postupke i mjere kako bi informacije bile dostupne na zahtjev javnosti ili nadležnih tijela matične države članice UCITS-a, kao što je imenovanje osobe za kontakt među zaposlenicima društva odgovorne za odgovaranje na zahtjeve za informacijama. Međutim, od takvog društva za upravljanje zakon matične države članice UCITS-a ne treba zahtijevati da ima lokalnog predstavnika u toj državi članici kako bi ispunilo te dužnosti.

(20)

Nadležna tijela koja izdaju odobrenje za rad UCITS-u trebala bi uzeti u obzir pravila investicijskog fonda ili dokumente o osnivanju društva za investicije, odabir depozitara i sposobnost društva za upravljanje da upravlja UCITS-om. Ako je društvo za upravljanje osnovano u drugoj državi članici, nadležna tijela trebala bi biti u mogućnosti osloniti se na potvrdu koju su izdala nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje u vezi s vrstom UCITS-a kojim je društvo za upravljanje ovlašteno upravljati. Odobrenje za rad UCITS-a ne bi trebalo podlijegati dodatnim kapitalnim zahtjevima na razini društva za upravljanje, niti biti uvjetovano time da registrirano sjedište društva za upravljanje mora biti u matičnoj državi članici UCITS-a, kao niti time da se bilo koja djelatnost društva za upravljanje mora obavljati u matičnoj državi članici UCITS-a.

(21)

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a trebala bi biti nadležna za nadzor usklađenosti s pravilima koja se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS-a, što mora biti regulirano zakonodavstvom matične države članice UCITS-a. Radi toga, nadležna tijela matične države članice UCITS-a trebala bi biti u mogućnosti dobiti informacije izravno od društva za upravljanje. Nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje posebno bi mogla zahtijevati od društava za upravljanje da dostave informacije o transakcijama koje se odnose na ulaganja UCITS-a koji je dobio odobrenje za rad u toj državi članici, uključujući podatke iz poslovnih knjiga i evidencija, te računovodstvene izvještaje fonda o takvim transakcijama. Kako bi ispravila bilo kakvo kršenje pravila u okviru svojih odgovornosti, nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje trebala bi biti u mogućnosti oslanjati se na suradnju s nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje, te bi, ako je to potrebno, trebala biti u mogućnosti poduzeti mjere izravno protiv društva za upravljanje.

(22)

Matična država članica UCITS-a morala bi biti u mogućnosti donijeti propise koji se odnose na sadržaj registra imatelja udjela UCITS-a. Organizacija i mjesto vođenja tog registra trebali bi međutim ostati dio organizacijskog uređenja društva za upravljanje.

(23)

Potrebno je omogućiti matičnoj državi članici UCITS-a sva sredstva za ispravljanje bilo kakvog kršenja pravila UCITS-a. U tu svrhu, nadležna tijela matične države članice UCITS-a trebala bi biti u mogućnosti poduzeti preventivne mjere i donijeti sankcije koje se odnose na društvo za upravljanje. Kao posljednju mjeru nadležna tijela matične države članice UCITS-a trebala bi imati mogućnost zahtijevati od društva za upravljanje da prestane upravljati UCITS-om. Države članice trebaju donijeti potrebne odredbe kako bi osigurale ispravno upravljanje ili likvidaciju UCITS-a u takvom slučaju.

(24)

Kako bi se spriječilo izbjegavanje zahtjeva nadzora i promicalo povjerenje u učinkovitost nadzora od strane nadležnih tijela matičnih država članica, odobrenje za rad potrebno je uskratiti ako je UCITS-u zabranjeno trgovanje vlastitim udjelima u njegovoj matičnoj državi članici. Kada dobije odobrenje za rad, UCITS bi trebao biti u mogućnosti odabrati državu članicu ili države članice u kojima će se trgovati njegovim udjelima u skladu s ovom Direktivom.

(25)

Radi zaštite interesa dioničara i osiguravanja ravnopravnog tržišta za usklađene subjekte za zajednička ulaganja, od društava za investicije zahtijeva se temeljni kapital. Međutim, društva za investicije koja su odabrala društvo za upravljanje bit će pokrivena dodatnim iznosom kapitala društva za upravljanje.

(26)

Ako postoje primjenjiva pravila za obavljanje djelatnosti i delegiranje poslova, te ako je takvo delegiranje od strane društva za upravljanje dopušteno prema zakonu njegove matične države članice, društva za investicije s odobrenjem za rad trebala bi se pridržavati tih pravila, mutatis mutandis, bilo izravno, ako nisu odabrala društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom, ili neizravno, ako su odabrala takvo društvo za upravljanje.

(27)

Unatoč potrebi za konsolidacijom između UCITS-a, pripajanja ili spajanja UCITS-a nailaze na mnoge pravne i administrativne poteškoće u Zajednici. Stoga je potrebno, kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, donijeti propise Zajednice koji olakšavaju pripajanja ili spajanja UCITS-a (i njihovih investicijskih dijelova). Iako će vjerojatno neke države članice odobriti samo fondove osnovane u skladu s ugovornim odnosom, svaka država članica dopušta i priznaje prekogranična pripajanja ili spajanja svih vrsta UCITS-a (osnovanih u skladu s ugovornim odnosom, u skladu sa statutom, i uzajamnih investicijskih fondova), bez obveze da uvodi nove pravne oblike UCITS-a u svoje nacionalno pravo.

(28)

Ova se Direktiva odnosi na one tehnike pripajanja ili spajanja koje se najčešće koriste u državama članicama. Ona ne zahtijeva da sve države članice uvedu sve tri tehnike u svoje nacionalno pravo, no svaka država članica trebala bi priznati prijenos imovine koji proizlazi iz tih tehnika pripajanja ili spajanja. Ova Direktiva ne sprječava UCITS da koristi druge tehnike na čisto nacionalnoj osnovi u situacijama kada niti jedan od UCITS-a uključenih u pripajanje ili spajanje nije zaprimio obavijest o prekograničnom trgovanju njegovim udjelima. Na ta pripajanja ili spajanja i dalje će se primjenjivati relevantne odredbe nacionalnog prava. Nacionalna pravila o kvorumu ne smiju vršiti diskriminaciju između nacionalnih i prekograničnih pripajanja ili spajanja, niti smiju biti stroža od onih koja su propisana za pripajanje ili spajanje korporativnih subjekata.

(29)

Kako bi zaštitile interese ulagatelja, države članice trebale bi zahtijevati da predložena domaća i prekogranična pripajanja ili spajanja UCITS-a budu uvjetovana odobrenjem njihovih nadležnih tijela. Kod prekograničnih pripajanja ili spajanja nadležna tijela UCITS-a koji se spaja trebala bi odobriti pripajanje ili spajanje kako bi se osiguralo da su interesi imatelja udjela UCITS-a koji zapravo mijenjaju UCITS adekvatno zaštićeni. Ako pripajanje ili spajanje uključuje više od jednog UCITS-a koji se spaja, a takvi UCITS-i imaju registrirano sjedište u različitim državama članicama, nadležna tijela svakog UCITS-a koji se spaja odobravaju pripajanje ili spajanje međusobno blisko surađujući, što uključuje i odgovarajuću razmjenu informacija. Budući da interesi imatelja udjela UCITS-a preuzimatelja također moraju biti adekvatno zaštićeni, nadležna tijela matične države članice UCITS-a preuzimatelja trebaju ih uzeti u obzir.

(30)

Imatelji udjela UCITS-a koji se spaja i UCITS-a preuzimatelja također bi trebali biti u mogućnosti zatražiti otkup ili isplatu svojih udjela ili, ako je to moguće, njihovu zamjenu za udjele drugog UCITS-a sa sličnom investicijskom politikom, kojim upravlja isto društvo za upravljanje ili povezano društvo. To pravo ne smije biti uvjetovano nikakvim dodatnim opterećenjima, osim naknada koje zadržava isključivo dotični UCITS, kako bi u svim situacijama bili pokriveni troškovi ukidanja ulaganja, kao što je navedeno u prospektima UCITS-a koji se spaja i UCITS-a preuzimatelja.

(31)

Potrebno je osigurati nadzor pripajanja ili spajanja putem trećih osoba. Depozitar svakog UCITS-a uključenog u pripajanje ili spajanje trebao bi provjeriti usklađenost zajedničkog nacrta uvjeta pripajanja ili spajanja s relevantnim odredbama ove Direktive i pravilima fonda UCITS-a. Depozitar ili neovisni revizor trebali bi sastaviti izvješće u ime svih UCITS-a uključenih u pripajanje ili spajanje, ocjenjujući metode vrednovanja imovine i obveza takvih UCITS-a, kao i metodu izračuna omjera zamjene, navedene u zajedničkom nacrtu uvjeta pripajanja ili spajanja, kao i stvarni omjer zamjene, te, ovisno o slučaju, novčanu isplatu po udjelu. Kako bi se ograničili troškovi vezani uz prekogranična pripajanja ili spajanja, trebalo bi biti moguće sastaviti jedinstveno izvješće za sve uključene UCITS-e, a to bi trebalo omogućiti ovlaštenom revizoru UCITS-a koji se spaja ili UCITS-a preuzimatelja. U svrhu zaštite interesa ulagatelja imatelji udjela trebali bi biti u mogućnosti, na zahtjev i besplatno, dobiti kopiju takvog izvješća.

(32)

Posebno je važno da imatelji udjela budu adekvatno informirani o predloženom pripajanju ili spajanju te da njihova prava budu dovoljno zaštićena. Iako pripajanje ili spajanje najviše utječe na interese imatelja udjela UCITS-a koji se spaja, interesi imatelja udjela UCITS-a preuzimatelja se također štite.

(33)

Odredbe o pripajanju ili spajanju propisane ovom Direktivom ne dovode u pitanje primjenu zakonodavstva o kontroli koncentracije između društava, posebice Uredbu Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ-a o koncentracijama) (5).

(34)

Slobodno trgovanje udjelima koje izdaju UCITS-i kojima je odobreno ulaganje do 100 % njihove imovine u prenosive vrijednosne papire koje izdaje isti izdavatelj (država, lokalne vlasti itd.) ne bi trebalo izravno ili neizravno kao posljedicu imati narušavanje funkcioniranja tržišta kapitala ili financiranje država članica.

(35)

Definicija prenosivih vrijednosnih papira sadržana u ovoj Direktivi primjenjuje se samo za potrebe ove Direktive i ne utječe na različite definicije koje se koriste u nacionalnom zakonodavstvu u drugu svrhu, kao što je na primjer oporezivanje. U skladu s time, dionice i drugi vrijednosni papiri istog značaja koje izdaju izdavatelji kao što su stambene štedionice (building societies) i trgovačka društva i dobrovoljne organizacije (industrial and provident societies), čije vlasništvo, u praksi, nije prenosivo, osim ako ih izdavatelj otkupi, nisu pokriveni ovom definicijom.

(36)

Instrumenti tržišta novca obuhvaćaju prenosive instrumente kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, a ne na uređenim tržištima, na primjer blagajnički zapisi i kratkoročne municipalne obveznice, potvrde o depozitu, komercijalni zapisi, srednjoročne obveznice i bankovni akcepti.

(37)

Pojam uređenog tržišta u ovoj Direktivi odgovara onome iz Direktive 2004/39/EZ.

(38)

Poželjno je dopustiti UCITS-u ulaganje imovine u udjele UCITS-a i ostalih subjekata za zajednička ulaganja otvorenog tipa koji također ulažu u likvidnu financijsku imovinu navedenu u ovoj Direktivi te koji posluju na načelu razdiobe rizika. UCITS ili ostali subjekti za zajednička ulaganja u koje neki UCITS ulaže moraju biti predmet učinkovitog nadzora.

(39)

Potrebno je olakšati razvoj mogućnosti za UCITS da ulaže u UCITS i u druge subjekte za zajednička ulaganja. Stoga je neophodno osigurati da takva ulagateljska djelatnost ne umanjuje zaštitu ulagatelja. Zbog povećane mogućnosti UCITS-a da ulaže u udjele drugih UCITS-a i subjekata za zajednička ulaganja potrebno je propisati određena pravila za kvantitativna ograničenja ulaganja, objavljivanje informacija i sprječavanje kaskadne pojave.

(40)

Kako bi se uzeo u obzir tržišni razvoj te imajući na umu dovršenje ekonomske i monetarne unije, poželjno je dopustiti UCITS-u ulaganje u bankovne depozite. Da bi se osigurala adekvatna likvidnost ulaganja u depozite, ti depoziti moraju biti povratni na zahtjev ili moraju davati pravo opoziva. Ako se depoziti polažu kod kreditne institucije čije je registrirano sjedište smješteno u trećoj zemlji, na kreditnu instituciju trebaju se primjenjivati pravila nadzora ekvivalentna onima koja su propisana zakonodavstvom Zajednice.

(41)

Osim slučaja da UCITS ulaže u bankovne depozite u skladu sa svojim pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju, trebalo bi biti moguće dopustiti svim UCITS-ima da drže dodatna likvidna sredstva, kao što su bankovni depoziti po viđenju. Držanje takvih dodatnih likvidnih sredstava može se opravdati, između ostalog, pokrićem tekućih ili izvanrednih plaćanja; u slučaju prodaje, na razdoblje potrebno za reinvestiranje u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili drugu financijsku imovinu navedenu u ovoj Direktivi; ili na nužno razdoblje kada je potrebno privremeno obustaviti ulaganja u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i drugu financijsku imovinu zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta.

(42)

Zbog pravila nadzora UCITS mora izbjegavati pretjeranu koncentraciju ulaganja, koja ga izlažu riziku druge ugovorne strane, prema istom subjektu ili prema subjektima koji pripadaju istoj grupi.

(43)

UCITS bi trebao dozvoliti da, u okviru svoje opće politike ulaganja ili u svrhu zaštite od rizika da bi ostvario utvrđeni financijski cilj ili ciljani profil rizičnosti naveden u prospektu, ulaže u izvedene financijske instrumente. Kako bi se osigurala zaštita ulagatelja, potrebno je ograničiti najveću moguću potencijalnu izloženost prema izvedenim instrumentima tako da ona ne prelazi ukupnu neto vrijednost portfelja UCITS-a. Kako bi se osigurala stalna svjesnost o rizicima i obvezama koje proizlaze iz transakcija s izvedenicama i kako bi se provjerila usklađenost s ograničenjima ulaganja, te rizike i obveze trebalo bi kontinuirano mjeriti i pratiti. Konačno, kako bi se objavljivanjem podataka osigurala zaštita ulagatelja, UCITS bi trebao opisati svoju strategiju, tehnike i ograničenja ulaganja koja se odnose na njegove transakcije s izvedenicama.

(44)

Mjere za rješavanje potencijalnog sukoba interesa kod proizvoda kod kojih se kreditni rizik prenosi sekuritizacijom, kao što je predviđeno s obzirom na Direktivu 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (6) i Direktivu 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija (7), moraju biti dosljedne i usklađene u svim relevantnim propisima koji se odnose na financijski sektor. Komisija će predložiti odgovarajuće propise, uključujući u vezi s ovom Direktivom, kako bi osigurala takvu dosljednost i usklađenost, nakon adekvatnog razmatranja učinaka takvih prijedloga.

(45)

Što se tiče neuvrštenih (OTC) izvedenica, potrebno je utvrditi zahtjeve u smislu priznavanja drugih ugovornih strana, instrumenata, likvidnosti i kontinuirane procjene pozicije. Svrha ovih zahtjeva jest osigurati adekvatnu razinu zaštite ulagatelja, sličnu onoj koju dobivaju kada stječu izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima.

(46)

Transakcije s izvedenim instrumentima nikad se ne smiju koristiti za zaobilaženje načela ili pravila navedenih u ovoj Direktivi. Što se tiče neuvrštenih (OTC) izvedenica, dodatna pravila za razdiobu rizika trebala bi se primjenjivati na izloženosti prema drugoj ugovornoj strani ili grupi drugih ugovornih strana.

(47)

Neke tehnike upravljanja portfeljem za subjekte za zajednička ulaganja koji prvenstveno ulažu u dionice ili dužničke vrijednosne papire temelje se na repliciranju dioničkog ili obvezničkog indeksa. Poželjno je dopustiti UCITS-u repliciranje dobro poznatih i priznatih dioničkih ili obvezničkih indeksa. Stoga može biti potrebno uvođenje fleksibilnijih pravila za razdiobu rizika za UCITS koji ulaže u dionice ili dužničke vrijednosne papire.

(48)

Subjekti za zajednička ulaganja za potrebe ove Direktive ne bi se smjeli koristiti u drugu svrhu, osim za zajedničko ulaganje sredstava prikupljenih od javnosti u skladu s pravilima propisanima ovom Direktivom. U slučajevima utvrđenima u ovoj Direktivi UCITS bi mogao imati ovisna društva samo ako je to neophodno za učinkovito obavljanje, u njegovo ime, određenih djelatnosti definiranih ovom Direktivom. Potrebno je osigurati učinkovit nadzor UCITS-a. Osnivanje ovisnog društva UCITS-a u trećoj zemlji trebalo bi stoga biti dopušteno samo u slučajevima koji su utvrđeni i u skladu s uvjetima propisanim ovom Direktivom. Opća obveza djelovanja isključivo u interesu imatelja udjela, te posebice cilj povećanja isplativosti, nikada ne opravdavaju UCITS-ovo poduzimanje mjera koje bi mogle spriječiti nadležna tijela da učinkovito obavljaju svoju nadzornu funkciju.

(49)

Izvorna verzija Direktive 85/611/EEZ sadržavala je odstupanje od ograničenja postotka imovine koju UCITS može uložiti u prenosive vrijednosne papire koje izdaje isti izdavatelj, koje se primjenjivalo u slučaju obveznica koje je izdala ili za njih jamči država članica. To je odstupanje dopuštalo UCITS-u da ulaže do 35 % svoje imovine u takve obveznice. Slično, no ograničenije odstupanje opravdano je kod obveznica privatnog sektora koje, čak i u nedostatku državnog jamstva, nude posebno jamstvo ulagatelju pod posebnim pravilima koja se na njih odnose. Stoga je potrebno proširiti odstupanje na sve obveznice privatnog sektora koje zadovoljavaju zajednički utvrđene kriterije, dok se državama članicama prepušta da sastave popis obveznica za koje namjeravaju, ovisno o slučaju, odobriti odstupanje.

(50)

Nekoliko država članica donijelo je odredbe koje omogućuju neusklađenim subjektima za zajednička ulaganja da udružuju svoja sredstva u jedan takozvani glavni fond. Kako bi UCITS-u bilo dopušteno koristiti te strukture, potrebno je izuzeti taj napajajući UCITS koji želi udružiti svoja sredstva u glavnom UCITS-u od zabrane ulaganja više od 10 % svoje imovine ili, ovisno o slučaju, 20 % svoje imovine u samo jedan subjekt za zajednička ulaganja. Takvo izuzeće opravdano je time što napajajući UCITS ulaže svu ili gotovo svu svoju imovinu u diversificirani portfelj glavnog UCITS-a, na koji se opet primjenjuju pravila diversifikacije UCITS-a.

(51)

Kako bi se olakšalo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta te kako bi se osigurala ista razina zaštite ulagatelja u cijeloj Zajednici, strukture glavnih i napajajućih UCITS-a trebale bi biti dopuštene ako su glavni i napajajući UCITS osnovani u istoj državi članici, kao i ako su glavni i napajajući UCITS osnovani u različitim državama članicama. Kako bi se ulagateljima omogućilo da strukture glavnih i napajajućih UCITS-a bolje razumiju, a zakonodavcima da ih bolje nadziru, posebno u prekograničnim situacijama, niti jednom napajajućem UCITS-u ne bi trebalo biti dopušteno ulaganje u više od jednoga glavnog UCITS-a. Da bi se osigurala ista razina zaštite ulagatelja u cijeloj Zajednici, glavni bi fond sam morao biti UCITS s izdanim odobrenjem za rad. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, odredbe o obavješćivanju o prekograničnom trgovanju ne bi se trebale primjenjivati ako glavni UCITS prikuplja sredstva od javnosti samo u državi članici u kojoj je osnovan, ali ima jedan ili više napajajućih UCITS-a u toj drugoj državi članici.

(52)

Kako bi se zaštitili ulagatelji napajajućeg UCITS-a, ulaganje napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS trebalo bi biti uvjetovano prethodnim odobrenjem nadležnih tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a. Odobrenje je potrebno samo za početno ulaganje u glavni UCITS kojim napajajući UCITS prekoračuje ograničenje koje se primjenjuje na ulaganje u drugi UCITS. Kako bi se olakšalo učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta i osigurala ista razina zaštite ulagatelja u cijeloj Zajednici, uvjeti koje je potrebno ispuniti te dokumenti i podaci koje je potrebno dostaviti da bi se odobrilo ulaganje napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS moraju biti detaljni.

(53)

Kako bi se napajajućem UCITS-u omogućilo da djeluje u najboljem interesu imatelja udjela i kako bi bio u položaju tražiti od glavnog UCITS-a sve podatke i dokumente potrebne za izvršavanje svojih obveza, napajajući i glavni UCITS trebali bi sklopiti obvezujući i provediv sporazum. Međutim, ako napajajućim i glavnim UCITS-om upravlja isto društvo za upravljanje, trebalo bi biti dovoljno da to društvo uspostavi interna pravila poslovanja. Sporazumi o razmjeni informacija između depozitara, odnosno revizora, napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a trebali bi osiguravati protok podataka i dokumenata koji su potrebni da bi depozitar ili revizor napajajućeg UCITS-a izvršavao svoje dužnosti. Ova bi Direktiva trebala osigurati da pri izvršavanju tih zahtjeva depozitari ili revizori ne prekrše ograničenja objavljivanja informacija ili odredbe o zaštiti podataka.

(54)

Kako bi se osigurala visoka razina zaštite interesa ulagatelja napajajućeg UCITS-a, prospekt, ključne informacije za ulagatelje, kao i promidžbeni sadržaji, trebale bi biti prilagođene posebnostima struktura glavnih i napajajućih UCITS-a. Ulaganje napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS ne bi trebalo utjecati na sposobnost samog napajajućeg UCITS-a da otkupi ili isplati udjele na zahtjev svojih imatelja udjela, niti da djeluje u najboljem interesu svojih imatelja udjela.

(55)

U skladu s ovom Direktivom, imatelji udjela trebali bi biti zaštićeni od zaračunavanja neopravdanih dodatnih troškova na način da se zabrani glavnom UCITS-u da zaračunava naknadu za upis i otkup napajajućem UCITS-u. Međutim, glavni bi UCITS trebao biti u mogućnosti zaračunati naknadu za upis ili otkup drugim ulagateljima u glavni UCITS.

(56)

Pravila o pretvorbi trebala bi omogućiti postojećem UCITS-u da se pretvori u napajajući UCITS. U isto vrijeme, ona bi trebala dovoljno štititi imatelje udjela. Budući da je pretvorba temeljna promjena politike ulaganja, od UCITS-a koji prolazi kroz pretvorbu treba zahtijevati da svojim imateljima udjela pruži dovoljno informacija kako bi im omogućio da odluče hoće li zadržati svoje ulaganje. Nadležna tijela ne bi trebala zahtijevati od napajajućeg UCITS-a da dostavi dodatne ili druge podatke od onih navedenih u ovoj Direktivi.

(57)

Ako nadležna tijela matične države članice glavnog UCITS-a budu obaviještena o nekoj nepravilnosti u vezi s glavnim UCITS-om ili ako ustanove da glavni UCITS ne poštuje odredbe ove Direktive, mogu odlučiti, ako je to potrebno, poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurala da su imatelji udjela glavnog UCITS-a s time upoznati.

(58)

Države članice trebale bi jasno razlikovati promidžbene sadržaje od obveznog objavljivanja podataka za ulagatelje propisanih ovom Direktivom. Obvezno objavljivanje podataka za ulagatelje uključuje ključne informacije za ulagatelje, prospekt te godišnja i polugodišnja izvješća.

(59)

Ključne informacije za ulagatelje trebale bi se besplatno dostavljati ulagateljima kao posebni dokument, pravodobno prije upisa udjela UCITS-a, kako bi im se pomoglo da donesu informirane odluke o ulaganju. Te ključne informacije za ulagatelje trebale bi sadržavati samo bitne elemente za donošenje takve odluke. Po svom sadržaju informacije koje se nalaze u ključnim informacijama za ulagatelje trebaju u potpunosti biti usklađene tako da se osigura adekvatna zaštita ulagatelja i usporedivost. Ključne informacije za ulagatelje trebaju biti prezentirane u kratkom obliku. Jedinstveni dokument ograničene duljine koji prezentira informacije određenim redoslijedom najprikladniji je način kojim se postižu jasnoća i jednostavnost prezentiranja koje zahtijevaju mali ulagatelji te koji bi trebao omogućiti korisnu usporedbu, posebice troškova i profila rizičnosti, što je relevantno za odluku o ulaganju.

(60)

Nadležna tijela svake države članice mogu staviti na raspolaganje javnosti, u posebnom odjeljku na svojoj internetskoj stranici, ključne informacije za ulagatelje koje se odnose na sve UCITS-e koji su dobili odobrenje za rad u toj državi članici.

(61)

Ključne informacije za ulagatelje trebalo bi izraditi za sve UCITS-e. Društva za upravljanje, ili, ovisno o slučaju, društva za investicije, trebala bi dostavljati ključne informacije za ulagatelje relevantnim subjektima, u skladu s korištenim načinom trgovanja (izravna prodaja ili prodaja preko posrednika). Posrednici bi trebali dostavljati ključne informacije za ulagatelje klijentima i potencijalnim klijentima.

(62)

UCITS bi trebao biti u mogućnosti trgovati svojim udjelima u drugim državama članicama, za što treba postojati postupak obavješćivanja temeljen na poboljšanoj komunikaciji između nadležnih tijela država članica. Nakon što nadležna tijela matične države članice UCITS-a proslijede potpunu dokumentaciju uz obavijest, država članica domaćin UCITS-a ne bi smjela imati mogućnost protiviti se ulasku na svoje tržište UCITS-a osnovanog u drugoj državi članici ili osporavati odobrenje za rad koje je izdala ta druga država članica.

(63)

Pravo UCITS-a da trguje svojim udjelima trebalo bi biti uvjetovano poduzimanjem potrebnih mjera kako bi osigurao da postoje mogućnosti za vršenje plaćanja imateljima udjela, otkup ili isplatu udjela i stavljanje na raspolaganje informacija za koje se od UCITS-a traži da ih dostavi.

(64)

Kako bi se olakšalo prekogranično trgovanje udjelima UCITS-a, kontrolu usklađenosti dogovorenih uvjeta trgovanja udjelima UCITS-a sa zakonima i drugim propisima koji se primjenjuju u državi članici domaćinu UCITS-a trebalo bi provoditi nakon što je UCITS ušao na tržište te države članice. Ta bi kontrola mogla obuhvaćati adekvatnost dogovorenih uvjeta trgovanja, posebice adekvatnost dogovorenih uvjeta plasiranja udjela na tržište, i obvezu da promidžbeni sadržaji budu istiniti, jasni i nedvosmisleni. Ova Direktiva ne bi smjela sprječavati nadležna tijela države članice domaćina da provjere jesu li promidžbeni sadržaji, isključujući ključne informacije za ulagatelje, prospekt te godišnje i polugodišnje izvješće, u skladu s nacionalnim pravom prije nego što ih UCITS može koristiti, pri čemu nadzor ne bi smio biti diskriminirajući, te ne bi smio sprječavati UCITS da uđe na tržište.

(65)

U svrhu poboljšanja pravne sigurnosti potrebno je osigurati da UCITS koji trguje svojim udjelima na prekograničnoj osnovi ima lagani pristup, u obliku elektroničke objave i na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, potpunim informacijama o zakonima i drugim propisima koji se primjenjuju u državi članici domaćinu UCITS-a, što se posebno odnosi na dogovorene uvjete trgovanja udjelima UCITS-a. Odgovornost koja se odnosi na takve objave podliježe nacionalnom pravu.

(66)

Kako bi se olakšao pristup UCITS-a tržištima drugih država članica, od UCITS-a je potrebno zahtijevati da prevede samo ključne informacije za ulagatelje na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika države članice domaćina UCITS-a ili na jezik koji su odobrila njezina nadležna tijela. U ključnim informacijama za ulagatelje trebali bi biti navedeni jezici na kojima su dostupni ostali obvezni dokumenti za objavu i dodatne informacije. Za prijevod je odgovoran UCITS, koji bi trebao odlučiti je li potreban običan ili ovjeren prijevod.

(67)

Kako bi se olakšao pristup tržištima drugih država članica, važno je da naknada za obavješćivanje bude objavljena.

(68)

Države članice trebale bi poduzeti potrebne administrativne i organizacijske mjere za omogućavanje suradnje između nacionalnih tijela vlasti i nadležnih tijela drugih država članica, uključujući bilateralne i multilateralne sporazume između tih tijela, koji mogu predviđati dobrovoljno delegiranje zadataka.

(69)

Potrebno je poboljšati usklađivanje ovlasti koje su na raspolaganju nadležnim tijelima kako bi se postigla jednaka provedba ove Direktive u svim državama članicama. Zajednički minimalni skup ovlasti, koje su u skladu s onima koje drugo zakonodavstvo Zajednice o financijskim uslugama daje nadležnim tijelima, trebao bi jamčiti učinkovitost nadzora. Osim toga, države članice morale bi propisati pravila za sankcije, koje mogu obuhvaćati kaznene ili upravne sankcije, te upravne mjere koje se primjenjuju u slučajevima kršenja ove Direktive. Države članice također bi trebale poduzeti mjere kako bi osigurale provedbu tih sankcija.

(70)

Potrebno je ojačati odredbe o razmjeni informacija između nacionalnih nadležnih tijela, kao i osnažiti njihove dužnosti međusobne pomoći i suradnje.

(71)

U svrhu prekograničnog pružanja usluga potrebno je odrediti jasne nadležnosti za dotična nadležna tijela, kako bi se uklonili bilo kakvi propusti ili preklapanja, u skladu s važećim zakonodavstvom.

(72)

Odredbe iz ove Direktive koje se odnose na učinkovito izvršavanje nadzorne funkcije nadležnih tijela obuhvaćaju nadzor na konsolidiranoj osnovi koji se provodi nad UCITS-om ili nad društvom koje doprinosi njegovom poslovanju, ako tako određuju odredbe zakonodavstva Zajednice. U takvim slučajevima, tijela kojima je dostavljen zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju moći utvrditi koja su tijela nadležna za provođenje nadzora na konsolidiranoj osnovi nad tim UCITS-om ili nad društvom koje doprinosi njegovom poslovanju.

(73)

Načelo nadzora od strane matične države članice zahtijeva da nadležna tijela oduzmu ili odbiju izdati odobrenje za rad ako čimbenici kao što su sadržaj poslovnog plana, geografska distribucija ili djelatnosti kojima se zapravo bavi jasno ukazuju da se UCITS ili društvo koje doprinosi njegovom poslovanju odlučio za pravni sustav jedne države članice u svrhu izbjegavanja strožih standarda koji su na snazi u drugoj državi članici na čijem teritoriju on obavlja ili namjerava obavljati veći dio svojih djelatnosti.

(74)

Određeno ponašanje, kao što su prijevara ili zlouporaba povlaštenih informacija, može utjecati na stabilnost kao i na integritet financijskog sustava, čak i kada se odnosi na društva koja nisu UCITS ili društva koja doprinose njegovom poslovanju.

(75)

Primjereno je osigurati mogućnost razmjene informacija između nadležnih tijela i tijela vlasti ili tijela koja, na osnovi svoje funkcije, pomažu ojačati stabilnost financijskog sustava. Međutim, kako bi se očuvala povjerljivost proslijeđenih informacija, broj sudionika takvih razmjena informacija treba strogo ograničiti.

(76)

Potrebno je navesti uvjete pod kojima je takva razmjena informacija dopuštena.

(77)

Ako je propisano da je informacije moguće prosljeđivati samo uz izričitu suglasnost nadležnih tijela, ona mogu uvjetovati, ovisno o slučaju, svoju suglasnost poštivanjem strogih uvjeta.

(78)

Razmjena informacija između nadležnih tijela s jedne strane i središnje banke, institucija s funkcijom sličnom središnjoj banci, koje predstavljaju monetarnu vlast, ili, ovisno o slučaju, ostalih javnih tijela odgovornih za nadzor platnih sustava, s druge strane, također podliježe odobrenju.

(79)

U ovu Direktivu također bi trebalo uključiti istu obvezu čuvanja poslovne tajne za tijela odgovorna za izdavanje odobrenja za rad i nadzor UCITS-a i za društva koja sudjeluju u takvom izdavanju odobrenja za rad i nadzoru, kao i iste mogućnosti razmjene informacija kao što su one dane tijelima vlasti odgovornim za izdavanje odobrenja za rad i nadzor kreditnih institucija, investicijskih društava i društava za osiguranje.

(80)

U svrhu jačanja bonitetnog nadzora UCITS-a ili društava koja doprinose njegovom poslovanju i zaštite klijenata UCITS-a ili društava koja doprinose njegovom poslovanju, revizori su dužni bez odgode izvijestiti nadležna tijela, kad god, u skladu s ovom Direktivom, u obavljanju svoje dužnosti postanu svjesni činjenica za koje je vjerojatno da mogu imati ozbiljan učinak na financijsku situaciju ili administrativnu i računovodstvenu organizaciju UCITS-a ili društva koje doprinosi njegovom poslovanju.

(81)

Uzimajući u obzir cilj ove Direktive, poželjno je da države članice propišu da se takva obveza treba primjenjivati u svim okolnostima kad revizor ustanovi takve činjenice za vrijeme izvršavanja svojih zadataka u društvu koje je usko povezano s UCITS-om ili u društvu koje doprinosi njegovom poslovanju.

(82)

Dužnost revizora da, ako je potrebno, nadležnim tijelima priopćavaju određene činjenice i odluke koje se odnose na UCITS ili na društvo koje doprinosi njegovom poslovanju, koje su ustanovili za vrijeme izvršavanja svojih zadataka u subjektu koji nije niti UCITS niti društvo koje doprinosi njegovom poslovanju ne mijenja, sama po sebi, karakter njihovih zadataka u tom subjektu, kao niti način na koji oni moraju izvršavati te zadatke u tom subjektu.

(83)

Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na nacionalna pravila o oporezivanju, uključujući mjere koja mogu nametnuti države članice kako bi osigurale usklađenost s tim pravilima na svom teritoriju.

(84)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka primjene provedbenih ovlasti danih Komisiji (8).

(85)

Komisija bi posebno trebala biti ovlaštena donositi sljedeće provedbene mjere. Što se tiče društva za upravljanje, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje određuju pojedinosti u pogledu organizacijskih zahtjeva, upravljanja rizikom, sukoba interesa i kodeksa ponašanja. Što se tiče depozitara, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje pobliže navode mjere koje depozitari trebaju poduzeti kako bi ispunili svoje dužnosti s obzirom na UCITS kojim upravlja društvo za upravljanje osnovano u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a, te pojedinosti sporazuma između depozitara i društva za upravljanje. Te provedbene mjere trebale bi olakšati jedinstvenu primjenu obveza društava za upravljanje i depozitara, no ne bi trebale biti preduvjet za ostvarivanje prava društava za upravljanje na obavljanje djelatnosti, za koje su dobili odobrenje za rad u svojoj matičnoj državi članici, na teritoriju cijele Zajednice osnivanjem podružnica ili na temelju slobode pružanja usluga, uključujući upravljanje UCITS-om u drugoj državi članici.

(86)

Što se tiče pripajanja ili spajanja, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje određuju pojedinosti u pogledu sadržaja, oblika i načina dostavljanja informacija imateljima udjela.

(87)

Što se tiče struktura glavnih i napajajućih UCITS-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje određuju sadržaj sporazuma između glavnog i napajajućeg UCITS-a ili internih pravila poslovanja, sadržaj sporazuma o razmjeni informacija između njihovih depozitara ili njihovih revizora, definicije mjera prikladnih za vremensko usklađivanje izračuna njihove neto vrijednosti imovine i objave, kako bi se izbjegla tržišna preprodaja kojom bi se zloupotrijebila razlika u cijeni udjela, utjecaj pripajanja ili spajanja glavnog fonda na izdavanje odobrenja za rad napajajućeg fonda, vrste nepravilnosti koje se javljaju kod glavnog fonda, a koje treba prijaviti napajajućem fondu, oblik i način pružanja informacija imateljima udjela u slučaju pretvorbe UCITS-a u napajajući UCITS, postupak vrednovanja i revidiranja prijenosa imovine iz napajajućeg fonda u glavni fond, te ulogu depozitara napajajućeg fonda u tom procesu.

(88)

Što se tiče odredbi o objavljivanju, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje određuju posebne uvjete koje treba zadovoljiti kada se prospekt objavljuje na trajnom mediju koji nije papir ili na internetskoj stranici koja ne predstavlja trajni medij, detaljan i cjelovit sadržaj, oblik i prikaz ključnih informacija za ulagatelje, uzimajući u obzir različite karakteristike ili komponente dotičnog UCITS-a, te posebne uvjete za dostavljanje ključnih informacija za ulagatelje na trajnom mediju koji nije papir ili na internetskoj stranici koja ne predstavlja trajni medij.

(89)

Što se tiče priopćavanja, Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi mjere koje određuju opseg informacija o važećim lokalnim pravilima, koje bi trebala objaviti nadležna tijela države članice domaćina, kao i tehničke pojedinosti o pristupu nadležnih tijela države članice domaćina pohranjenim i ažuriranim dokumentima UCITS-a.

(90)

Komisija bi također trebala biti ovlaštena, između ostalog, pojasniti definicije i uskladiti terminologiju i oblikovanje definicija u skladu s naknadnim zakonskim aktima o UCITS-u i s njima povezanim pitanjima.

(91)

Budući da su mjere navedene u uvodnim izjavama 85. do 90. općenitog karaktera te im je svrha izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu temeljni, nadopunjujući ih s novim netemeljnim elementima, potrebno ih je donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(92)

Budući da države članice ne mogu adekvatno ostvariti ciljeve iz ove Direktive jer oni uključuju donošenje pravila s općim obilježjem, primjenjivih na razini Zajednice, te se stoga mogu bolje ostvariti na razini Zajednice zbog opsega i učinka tih pravila, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti navedenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za ostvarivanje tih ciljeva.

(93)

Obveza prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebala bi se ograničiti na one odredbe koje predstavljaju značajnu promjenu u usporedbi s direktivama koje ju preoblikuju. Obveza prenošenja odredbi koje nisu promijenjene proizlazi iz prethodnih direktiva.

(94)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove navedene u Prilogu III., dijelu B za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu tamo navedenih Direktiva.

(95)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (9), države članice se pozivaju da sastave, za svoju korist i u interesu Zajednice, svoje vlastite tablice koje pokazuju, u najvećoj mogućoj mjeri, usklađenost između ove Direktive i mjera prenošenja, te da ih objave,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

SADRŽAJ

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

POGLAVLJE II.

ODOBRENJE ZA RAD UCITS-A

POGLAVLJE III:

OBVEZE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE

ODJELJAK 1.

Uvjeti za početak poslovanja

ODJELJAK 2.

Odnosi s trećim državama

ODJELJAK 3.

Uvjeti poslovanja

ODJELJAK 4.

Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

POGLAVLJE IV.

OBVEZE DEPOZITARA

POGLAVLJE V.

OBVEZE DRUŠTAVA ZA INVESTICIJE

ODJELJAK 1.

Uvjeti za početak poslovanja

ODJELJAK 2.

Uvjeti poslovanja

ODJELJAK 3.

Obveze depozitara

POGLAVLJE VI.

PRIPAJANJE ILI SPAJANJE UCITS-A

ODJELJAK 1.

Načelo, odobrenje i suglasnost

ODJELJAK 2.

Kontrola putem trećih osoba, informiranje imatelja udjela i ostala prava imatelja udjela

ODJELJAK 3.

Troškovi i stupanje na snagu

POGLAVLJE VII.

OBVEZE VEZANE UZ POLITIKU ULAGANJA UCITS-A

POGLAVLJE VIII.

STRUKTURE GLAVNIH I NAPAJAJUĆIH UCITS-A

ODJELJAK 1.

Područje primjene i suglasnost

ODJELJAK 2.

Zajedničke odredbe za napajajući i glavni UCITS

ODJELJAK 3.

Depozitari i revizori

ODJELJAK 4.

Obvezni podaci i promidžbeni sadržaji napajajućeg UCITS-a

ODJELJAK 5.

Pretvorba postojećeg UCITS-a u napajajući UCITS i promjena glavnog UCITS-a

ODJELJAK 6.

Obveze i nadležna tijela

POGLAVLJE IX.

OBVEZE VEZANE UZ PODATKE KOJE TREBA PRUŽITI ULAGATELJIMA

ODJELJAK 1.

Objava prospekta i periodičnih izvješća

ODJELJAK 2.

Objava ostalih podataka

ODJELJAK 3.

Ključne informacije za ulagatelje

POGLAVLJE X.

OPĆE OBVEZE UCITS-A

POGLAVLJE XI.

POSEBNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA UCITS KOJI TRGUJE SVOJIM UDJELIMA U DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NISU DRŽAVA ČLANICA U KOJOJ JE OSNOVAN

POGLAVLJE XII.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA TIJELA VLASTI ODGOVORNA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR

POGLAVLJE XIII.

EUROPSKI ODBOR ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

POGLAVLJE XIV.

ODSTUPANJA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ODJELJAK 1.

Odstupanja

ODJELJAK 2.

Prijelazne i završne odredbe

PRILOG I.

Dodaci A. i B.

PRILOG II.

Poslovi uključeni u djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem

PRILOG III.

 

Dio A.

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih naknadnih izmjena i dopuna

Dio B.

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

PRILOG IV.

Korelacijska tablica

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koji su osnovani na teritoriju država članica.

2.   Za potrebe ove Direktive, i podložno članku 3., UCITS označuje subjekt:

(a)

čiji je jedini cilj zajedničko ulaganje sredstava, prikupljenih od javnosti, u prenosive vrijednosne papire ili u drugu likvidnu financijsku imovinu, navedenu u članku 50. stavku 1., te koji posluje prema načelu razdiobe rizika; i

(b)

čiji se udjeli, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju ili isplaćuju, izravno ili neizravno, iz imovine tog subjekta. Radnje koje UCITS poduzima kako bi osigurao da se tržišna vrijednost njegovih udjela ne razlikuje značajno od njihove neto vrijednosti imovine smatraju se ekvivalentnima takvom otkupu ili isplati.

Države članice mogu dopustiti da se UCITS sastoji od nekoliko investicijskih dijelova.

3.   Društva iz stavka 2. mogu biti osnovana u skladu s ugovornim odnosom (kao investicijski fondovi kojima upravljaju društva za upravljanje), uzajamnim odnosom (kao uzajamni investicijski fondovi) ili u skladu sa statutom (društva za investicije).

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„investicijski fondovi” također obuhvaćaju uzajamne investicijske fondove;

(b)

„udjeli” u UCITS-u također obuhvaćaju dionice UCITS-a.

4.   Društva za investicije čija se imovina ulaže posredovanjem ovisnih društava, uglavnom u vrijednosne papire koji nisu prenosivi vrijednosni papiri, nisu predmet ove Direktive.

5.   Države članice zabranjuju UCITS-ima na koje se primjenjuje ova Direktiva pretvorbu u subjekte za zajednička ulaganja koji nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

6.   Poštujući odredbe zakonodavstva Zajednice koje reguliraju kretanje kapitala, te članke 91. i 92. i drugi podstavak članka 108. stavka 1., niti jedna država članica ne smije primjenjivati neke druge odredbe u području pokrivenom ovom Direktivom na UCITS osnovan u drugoj državi članici ili na udjele koje izdaje takav UCITS, ako taj UCITS trguje svojim udjelima na teritoriju te države članice.

7.   Ne dovodeći u pitanje ovo poglavlje, država članica može na UCITS osnovan na njezinom teritoriju primjenjivati strože ili dodatne zahtjeve u odnosu na one propisane ovom Direktivom, pod uvjetom da imaju opću primjenu, te da nisu u suprotnosti s odredbama ove Direktive.

Članak 2.

1.   Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„depozitar” znači institucija kojoj su povjerene dužnosti navedene u člancima 22. i 32., te za koju vrijede ostale odredbe propisane poglavljem IV. i odjeljkom 3. poglavlja V.;

(b)

„društvo za upravljanje” znači društvo čija je osnovna djelatnost upravljanje UCITS-ima koji imaju oblik investicijskih fondova ili društava za investicije (upravljanje zajedničkim portfeljem UCITS-a);

(c)

„matična država članica društva za upravljanje” znači država članica u kojoj društvo za upravljanje ima svoje registrirano sjedište;

(d)

„država članica domaćin društva za upravljanje” znači država članica, koja nije matična država članica, na čijem teritoriju društvo za upravljanje ima podružnicu ili pruža usluge;

(e)

„matična država članica UCITS-a” znači država članica u kojoj je UCITS dobio odobrenje za rad u skladu s člankom 5.;

(f)

„država članica domaćin UCITS-a” znači država članica, koja nije matična država članica UCITS-a, u kojoj se trguje udjelima UCITS-a;

(g)

„podružnica” znači mjesto poslovanja koje je dio društva za upravljanje, koje nema pravnu osobnost i koje pruža usluge za koje je društvo za upravljanje dobilo odobrenje za rad;

(h)

„nadležna tijela” znači tijela koja imenuje svaka država članica u skladu s člankom 97.;

(i)

„uska povezanost” znači situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane bilo:

i.

„sudjelovanjem”, koje znači vlasništvo, izravno ili putem kontrole, 20 % ili više prava glasa ili kapitala društva; ili

ii.

„kontrolom”, koja znači odnos između „matičnog društva” i „ovisnog društva”, kao što je definirano u člancima 1. i 2. Sedme direktive Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki (g) Ugovora o konsolidiranim izvješćima (10), i u svim slučajevima iz članka 1. stavka 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ, ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i društva;

(j)

„kvalificirani udjel” znači izravni ili neizravni udjel u društvu za upravljanje koji predstavlja 10 % ili više kapitala ili prava glasa, ili koji omogućava vršenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom za upravljanje u kojem postoji takav udjel;

(k)

„temeljni kapital” znači sredstva kao što je navedeno u članku 57. točkama (a) i (b) Direktive 2006/48/EZ;

(l)

„kapital” znači kapital kao što je navedeno u glavi V. poglavlju 2. odjeljku 1. Direktive 2006/48/EZ;

(m)

„trajni medij” znači sredstvo koje omogućava ulagatelju pohranjivanje osobno na njega naslovljenih podataka na način da mu budu dostupni za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih podataka, te koje mu omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka;

(n)

„prenosivi vrijednosni papiri” znači:

i.

dionice i drugi vrijednosni papiri istog značaja u društvima (dionice);

ii.

obveznice i druge vrste sekuritiziranog duga (dužnički vrijednosni papiri);

iii.

svi ostali prenosivi vrijednosni papiri koji daju pravo stjecanja takvih prenosivih vrijednosnih papira upisom ili zamjenom;

(o)

„instrumenti tržišta novca” znači instrumenti kojima se uobičajeno trguje na tržištu novca, koji su likvidni, te čija se vrijednost može u svakom trenutku točno odrediti;

(p)

„pripajanja ili spajanja” znači postupak u kojem:

i.

jedan ili više UCITS-a ili njegovih investicijskih dijelova, „UCITS-i koji se pripajaju ili spajaju”, pri prestanku poslovanja bez likvidacije, prenose svu svoju imovinu i obveze na drugi postojeći UCITS ili na njegov investicijski dio, „UCTIS preuzimatelj”, u zamjenu za izdavanje udjela njihovim imateljima udjela u UCITS-u preuzimatelju, te, ovisno o slučaju, novčanu isplatu koja ne prelazi 10 % neto vrijednosti imovine tih udjela;

ii.

dva ili više UCITS-a ili njegovih investicijskih dijelova, „UCITS-i koji se pripajaju ili spajaju”, pri prestanku poslovanja bez likvidacije, prenose svu svoju imovinu i obveze na novoosnovani UCITS ili na njegov investicijski dio, „UCITS preuzimatelj”, u zamjenu za izdavanje udjela njihovim imateljima udjela u UCITS-u preuzimatelju, te, ovisno o slučaju, novčanu isplatu koja ne prelazi 10 % neto vrijednosti imovine tih udjela;

iii.

jedan ili više UCITS-a ili njegovih investicijskih dijelova, „UCITS-i koji se pripajaju ili spajaju”, koji nastavljaju i dalje postojati sve dok se ne podmire njihove obveze, prenose svoju neto imovinu na drugi investicijski dio istog UCITS-a, na drugi novoosnovani UCITS ili na drugi postojeći UCITS ili na njegov investicijski dio, „UCITS preuzimatelj”;

(q)

„prekogranično pripajanje ili spajanje” znači pripajanje ili spajanje UCITS-a:

i.

od kojih su barem dva osnovana u različitim državama članicama; ili

ii.

osnovanih u istoj državi članici u novoosnovani UCITS osnovan u drugoj državi članici;

(r)

„domaće pripajanje ili spajanje” znači pripajanje ili spajanje UCITS-a osnovanih u istoj državi članici ako je barem jedan od tih UCITS-a zaprimio obavijest u skladu s člankom 93.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (b), osnovna djelatnost društva za upravljanje obuhvaća poslove navedene u Prilogu II.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (g), sva mjesta poslovanja koja je u istoj državi članici osnovalo društvo za upravljanje sa središnjom upravom u drugoj državi članici smatraju se jednom podružnicom.

4.   Za potrebe točaka i. i ii. stavka 1. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

ovisno društvo ovisnog društva također se smatra ovisnim društvom matičnog društva koje je na čelu tih društava;

(b)

situacije u kojima su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s istom osobom putem odnosa kontrole, isto tako se smatraju da čine usku povezanost između tih osoba.

5.   Za potrebe stavka 1. točke (j), prava glasa navedena u člancima 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s podacima o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu (11) također se uzimaju u obzir.

6.   Za potrebe stavka 1. točke (l), u člancima 13. do 16. Direktive 2006/49/EZ primjenjuju se mutatis mutandis.

7.   Za potrebe stavka 1. točke (n), prenosivi vrijednosni papiri isključuju tehnike i instrumente navedene u članku 51.

Članak 3.

Ova Direktiva ne primjenjuje se na sljedeće subjekte:

(a)

subjekte za zajednička ulaganja zatvorenog tipa;

(b)

subjekte za zajednička ulaganja koji prikupljaju kapital ne promičući prodaju svojih udjela javnosti unutar Zajednice ili u nekom njezinom dijelu;

(c)

subjekte za zajednička ulaganja čije je udjele, prema pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije, moguće prodati samo javnosti u trećim državama;

(d)

kategorije subjekata za zajednička ulaganja određene propisima država članica u kojima su takvi subjekti za zajednička ulaganja osnovani, za koje su pravila propisana u poglavlju VII. i članku 83. neprikladna s obzirom na njihovu politiku ulaganja i zaduživanja.

Članak 4.

Za potrebe ove Direktive, smatra se da je UCITS osnovan u svojoj matičnoj državi članici.

POGLAVLJE II.

ODOBRENJE ZA RAD UCITS-A

Članak 5.

1.   Niti jedan UCITS ne obavlja djelatnosti kao takve ako mu nije izdano odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom.

Takvo odobrenje za rad vrijedi u svim državama članicama.

2.   Investicijski fond dobiva odobrenje za rad samo ako nadležna tijela njegove matične države članice odobre zahtjev društva za upravljanje da upravlja tim investicijskim fondom, pravila fonda i odabir depozitara. Društvo za investicije dobiva odobrenje za rad samo ako nadležna tijela njegove matične države članice odobre i njegove dokumente o osnivanju i odabir depozitara, te, ako je potrebno, zahtjev odabranog društva za upravljanje da upravlja tim društvom za investicije.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ako UCITS nije osnovan u matičnoj državi članici društva za upravljanje, nadležna tijela matične države članice UCITS-a odlučuju o zahtjevu društva za upravljanje da upravlja UCITS-om u skladu s člankom 20. Odobrenje za rad neće biti uvjetovano obvezom da UCITS-om upravlja društvo za upravljanje koje ima svoje registrirano sjedište u matičnoj državi članici UCITS-a, kao ni obvezom da društvo za upravljanje obavlja ili delegira dio svojih djelatnosti u matičnu državu članicu UCITS-a.

4.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a ne izdaju odobrenje za rad UCITS-u u sljedećim slučajevima:

(a)

ako su ustanovila da društvo za investicije ne zadovoljava preduvjete propisane u poglavlju V.; ili

(b)

društvo za upravljanje nije dobilo odobrenje za upravljanje UCITS-ima u svojoj matičnoj državi članici.

Ne dovodeći u pitanje članak 29. stavak 2., društvo za upravljanje ili, ovisno o slučaju, društvo za investicije, moraju biti obaviješteni u roku od dva mjeseca od podnošenja potpunog zahtjeva o tome je li njihov zahtjev za odobrenje za rad prihvaćen.

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a ne izdaju odobrenje za rad UCITS-u ako rukovoditelji depozitara nemaju dovoljno dobar ugled ili iskustvo s obzirom na vrstu UCITS-a kojim treba upravljati. Stoga je potrebno imena rukovoditelja depozitara i svake osobe koja ih nasljeđuje u toj funkciji bez odgode priopćiti nadležnim tijelima.

Rukovoditelji označuju one osobe koje, prema zakonu ili dokumentima o osnivanju, predstavljaju depozitara, ili koje stvarno određuju politiku depozitara.

5.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a ne izdaju odobrenje za rad ako postoje pravni razlozi (na primjer odredba iz pravila fonda ili dokumenata o osnivanju) koji sprječavaju UCITS da trguje svojim udjelima u svojoj matičnoj državi članici.

6.   Ni društvo za upravljanje ni depozitar se ne mogu promijeniti, niti se pravila fonda ili dokumenti o osnivanju društva za investicije mogu izmjeniti bez suglasnosti nadležnih tijela matične države članice UCITS-a.

7.   Države članice osiguravaju da potpune informacije o zakonima i drugim propisima kojima se provodi ova Direktiva, a koji se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS-a, budu lako dostupne na daljinu ili elektroničkim putem. Države članice osiguravaju da takve informacije budu dostupne barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, na jasan i nedvosmislen način, te da budu ažurirane.

POGLAVLJE III.

OBVEZE DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE

ODJELJAK 1.

Uvjeti za početak poslovanja

Članak 6.

1.   Početak poslovanja društava za upravljanje uvjetovan je prethodnim odobrenjem za rad koje izdaju nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje. Odobrenje za rad izdano u skladu s ovom Direktivom društvu za upravljanje vrijedi u svim državama članicama.

2.   Niti jedno društvo za upravljanje ne smije se baviti drugim djelatnostima osim upravljanja UCITS-om koji je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom, uz izuzetak dodatnog upravljanja drugim subjektima za zajedničko ulaganje koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom i zbog kojih je društvo za upravljanje predmet bonitetnog nadzora, no čijim se udjelima ne može trgovati u drugim državama članicama sukladno s ovom Direktivom.

Djelatnost upravljanja UCITS-om uključuje, za potrebe ove Direktive, poslove navedene u Prilogu II.

3.   Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dopustiti društvima za upravljanje da osim upravljanja UCITS-om pružaju i sljedeće usluge:

(a)

upravljanje portfeljima na diskrecijskoj, pojedinačnoj osnovi, uključujući one u vlasništvu mirovinskih fondova, u skladu s ovlaštenjem ulagatelja, ako takvi portfelji uključuju jedan ili više instrumenata navedenih u Prilogu I. odjeljku C Direktive 2004/39/EZ; te

(b)

kao dodatne usluge:

i.

investicijsko savjetovanje vezano uz jedan ili više instrumenata navedenih u Prilogu I. odjeljku C Direktive 2004/39/EZ;

ii.

pohrana i administrativne usluge vezane uz udjele u subjektima za zajedničko ulaganje.

Društvima za upravljanje neće biti odobreno, sukladno s ovom Direktivom, pružati isključivo usluge navedene u ovom stavku, ili pružati dodatne usluge, bez odobrenja za pružanje usluga navedenih u točki (a) prvog podstavka.

4.   Članak 2. stavak 2. i članci 12., 13. i 19. Direktive 2004/39/EZ primjenjuju se na pružanje usluga društava za upravljanje, navedenih u stavku 3. ovog članka.

Članak 7.

1.   Ne dovodeći u pitanje ostale uvjete opće primjene propisane u nacionalnom pravu, nadležna tijela ne izdaju odobrenje za rad društvu za upravljanje ako nisu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

društvo za upravljanje ima temeljni kapital od najmanje 125 000 EUR, uzimajući u obzir sljedeće:

i.

kada vrijednost portfelja društva za upravljanje prelazi 250 000 000 EUR, od društva za upravljanje mora se tražiti da osigura dodatni iznos kapitala koji je jednak 0,02 % iznosa za koji vrijednost portfelja društva za upravljanje premašuje 250 000 000 EUR, no zahtijevani ukupni iznos temeljnog kapitala i dodatni iznos kapitala ne smiju, međutim, prelaziti 10 000 000 EUR;

ii.

za potrebe ovog stavka, sljedeći portfelji moraju se smatrati portfeljima društva za upravljanje:

investicijski fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući portfelje za koje je delegiralo poslove upravljanja na drugo društvo, no isključujući portfelje kojima upravlja na temelju delegiranja poslova;

društva za investicije za koja je društvo za upravljanje odabrano društvo za upravljanje;

ostali subjekti za zajednička ulaganja kojima upravlja društvo za upravljanje, uključujući portfelje za koje je delegiralo poslove upravljanja na drugo društvo, no isključujući portfelje kojima upravlja na temelju delegiranja poslova;

iii.

bez obzira na iznos navedenog zahtjeva za kapitalom, kapital društva za upravljanje ne smije niti u jednom trenutku biti manji od iznosa propisanog člankom 21. Direktive 2006/49/EZ.

(b)

osobe koje stvarno obavljaju djelatnost upravljanja društvom za upravljanje imaju dovoljno dobar ugled i iskustvo s obzirom na vrstu UCITS-a kojim upravlja društvo za upravljanje, imena tih osoba i svake osobe koja ih nasljeđuje u toj funkciji bez odgode se priopćavaju nadležnim tijelima, a o upravljanju poslovanjem društva za upravljanje odlučuju barem dvije osobe koje ispunjavaju navedene uvjete;

(c)

uz zahtjev za odobrenje za rad priložen je poslovni plan, u kojemu se navodi barem organizacijska struktura društva za upravljanje; te

(d)

središnja uprava i registrirano sjedište društva za upravljanje nalaze se u istoj državi članici.

Za potrebe točke (a) prvog podstavka, države članice mogu odobriti društvima za upravljanje da ne osiguravaju do 50 % dodatnog iznosa kapitala, navedenog pod i. u točki (a), ako posjeduju jamstvo u istom iznosu koje je izdala kreditna institucija ili društvo za osiguranje s registriranim sjedištem u državi članici ili u trećoj državi u kojoj se na njega primjenjuju pravila nadzora koja nadležna tijela smatraju ekvivalentnima onima propisanima u zakonodavstvu Zajednice.

2.   Ako postoji uska povezanost između društva za upravljanje i drugih fizičkih ili pravnih osoba, nadležna tijela izdaju odobrenje za rad samo ako ta uska povezanost ne sprječava učinkovito obavljanje njihove nadzorne funkcije.

Nadležna tijela isto tako odbijaju izdati odobrenje za rad ako su zbog zakona i drugih propisa u trećoj državi koji reguliraju jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je društvo za upravljanje usko povezano, ili zbog poteškoća u njihovoj provedbi, spriječena učinkovito obavljati svoju nadzornu funkciju.

Nadležna tijela moraju zahtijevati od društava za upravljanje da im dostavljaju informacije koje zahtijevaju kako bi mogla kontinuirano pratiti usklađenost s uvjetima navedenima u ovom stavku.

3.   Nadležna tijela izvješćuju podnositelja zahtjeva o tome je li mu izdano odobrenje za rad u roku od šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva. Potrebno je navesti razloge u slučaju da je zahtjev za odobrenje za rad odbijen.

4.   Društvo za upravljanje može početi obavljati djelatnost čim mu bude izdano odobrenje za rad.

5.   Nadležna tijela mogu oduzeti odobrenje za rad izdano društvu za upravljanje u skladu s ovom Direktivom samo ako to društvo:

(a)

ne iskoristi odobrenje za rad u roku od 12 mjeseci, izričito odbije odobrenje za rad ili ako je prestalo obavljati djelatnost obuhvaćenu ovom Direktivom prije više od šest mjeseci, osim ako je država članica predvidjela da odobrenje za rad prestaje važiti u takvim slučajevima;

(b)

dobije odobrenje za rad navođenjem lažnih izjava ili na neki drugi nepravilan način;

(c)

više ne ispunjava uvjete pod kojima je izdano odobrenje za rad;

(d)

više nije usklađeno s Direktivom 2006/49/EZ, ako njegovo odobrenje za rad također obuhvaća uslugu upravljanja portfeljem na diskrecijskoj osnovi, navedenu u članku 6. stavku 3. točki (a) ove Direktive;

(e)

ozbiljno ili sustavno krši odredbe donesene u skladu s ovom Direktivom; ili

(f)

ako postoji razlog da se društvu oduzme odobrenje za rad predviđen nacionalnim pravom.

Članak 8.

1.   Nadležna tijela ne izdaju odobrenje za rad društava za upravljanje sve dok ne budu obaviještena o identitetu izravnih ili neizravnih dioničara ili članova koji kao fizičke ili pravne osobe imaju kvalificirane udjele u društvima za upravljanje, te o iznosima tih udjela.

Nadležna tijela moraju odbiti izdati odobrenje za rad ako, uzimajući u obzir potrebu da se osigura upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka, nisu zadovoljna u pogledu prikladnosti dioničara ili članova navedenih u prvom podstavku.

2.   U slučaju podružnica društava za upravljanje koja imaju registrirano sjedište izvan Zajednice, a počinju obavljati ili obavljaju djelatnost, države članice ne primjenjuju odredbe koje dovode do povlaštenog postupanja u odnosu na postupanje s podružnicama društava za upravljanje koja imaju registrirano sjedište u državama članicama.

3.   Prije izdavanja odobrenja za rad društvu za upravljanje potrebno je konzultirati nadležna tijela druge uključene države članice ako je to društvo za upravljanje:

(a)

ovisno društvo drugog društva za upravljanje, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici;

(b)

ovisno društvo matičnog društva drugog društva za upravljanje, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici; ili

(c)

društvo koje je pod kontrolom istih fizičkih ili pravnih osoba koje kontroliraju drugo društvo za upravljanje, investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za osiguranje kojima je izdano odobrenje za rad u drugoj državi članici.

ODJELJAK 2.

Odnosi s trećim državama

Članak 9.

1.   Odnosi s trećim državama uređeni su u skladu s relevantnim pravilima propisanima člankom 15. Direktive 2004/39/EZ.

Za potrebe ove Direktive, izrazi „investicijsko društvo” i „investicijska društva” navedeni u članku 15. Direktive 2004/39/EZ označuju „društvo za upravljanje” odnosno „društva za upravljanje”; pojam „pružanje investicijskih usluga” iz članka 15. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ označuje „pružanje usluga”.

2.   Države članice dužne su izvijestiti Komisiju o svim općim poteškoćama s kojima se UCITS susreće prilikom trgovanja svojim udjelima u trećim državama.

ODJELJAK 3.

Uvjeti poslovanja

Članak 10.

1.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje moraju zahtijevati da društvo za upravljanje kojem su izdale odobrenje za rad bude u svakom trenutku usklađeno s uvjetima propisanima člankom 6. i člankom 7. stavcima 1. i 2.

Kapital društva za upravljanje ne smije pasti ispod razine navedene u članku 7. stavku 1. točki (a). Međutim, ako se to dogodi, nadležna tijela mogu, ako to okolnosti opravdavaju, dopustiti takvim društvima ograničeno razdoblje u kojem moraju otkloniti odstupanja ili prestati s obavljanjem djelatnosti.

2.   Bonitetni nadzor društva za upravljanje odgovornost je nadležnih tijela matične države članice društva za upravljanje, neovisno o tome osniva li društvo za upravljanje podružnicu ili pruža usluge u drugoj državi članici ili ne, ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive koje povjeravaju odgovornost nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje.

Članak 11.

1.   Na kvalificirane udjele u društvima za upravljanje primjenjuju se ista pravila kao što su ona propisana člancima 10., 10.a i 10.b Direktive 2004/39/EZ.

2.   Za potrebe ove Direktive, izrazi „investicijsko društvo” i „investicijska društva”, navedeni u članku 10. Direktive 2004/39/EZ, označuju „društvo za upravljanje” odnosno „društva za upravljanje”.

Članak 12.

1.   Svaka država članica izrađuje pravila nadzora kojih se društva za upravljanje koja su dobila odobrenje za rad u toj državi članici, s obzirom na djelatnost upravljanja UCITS-om koji ima odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom, trebaju pridržavati.

Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje od svakog takvog društva, uzimajući u obzir također vrstu UCITS-a kojim upravlja društvo za upravljanje, posebno zahtijevaju sljedeće:

(a)

da ima odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke, mjere nadzora i zaštite elektroničke obrade podataka i adekvatne mehanizme unutarnjeg nadzora uključujući, posebice, pravila za osobne transakcije svojih zaposlenika ili za posjedovanje ili upravljanje ulaganjima u financijske instrumente u svrhu ulaganja za vlastiti račun, kojima se barem osigurava da se svaka transakcija koja uključuje UCITS može rekonstruirati prema svojem porijeklu, uključenim stranama, vrsti te vremenu i mjestu na kojem je izvršena, te da se imovina UCITS-a kojim upravlja društvo za upravljanje ulaže u skladu s pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju, te važećim zakonskim odredbama;

(b)

da je strukturirano i organizirano na način da se na najmanju moguću mjeru svede rizik da interesi UCITS-a ili klijenata budu dovedeni u pitanje zbog sukoba interesa između društva i njegovih klijenata, između dva njegova klijenta, između jednog od njegovih klijenata i UCITS-a ili između dva UCITS-a.

2.   Na svako društvo za upravljanje čije odobrenje za rad također obuhvaća uslugu upravljanja portfeljem na diskrecijskoj osnovi, navedenu u članku 6. stavku 3. točki (a), primjenjuje se sljedeće:

(a)

ne smije mu biti dopušteno ulagati cijeli ili dio portfelja ulagatelja u udjele u subjekte za zajedničko ulaganje kojima upravlja, osim ako dobije prethodnu opću suglasnost od klijenta;

(b)

s obzirom na usluge navedene u članku 6. stavku 3., na njega se primjenjuju odredbe propisane Direktivom 97/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 1997. o sustavima naknada štete za investitore (12).

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 116., Komisija mora do 1. srpnja 2010. donijeti provedbene mjere koje određuju postupke i mjere navedene u točki (a) drugog podstavka stavka 1., te strukture i organizacijske zahtjeve za smanjenje sukoba interesa na najmanju moguću mjeru navedene u točki (b) drugog podstavka stavka 1.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 13.

1.   Ako zakonodavstvo matične države članice društva za upravljanje dopusti da društva za upravljanje zbog učinkovitijeg obavljanja djelatnosti delegiraju jedan ili više svojih poslova na treće osobe, koje te usluge obavljaju u njihovo ime, moraju biti ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

društvo za upravljanje mora izvijestiti nadležna tijela u svojoj matičnoj državi članici na prikladan način; nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje moraju bez odgode prenijeti te informacije nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a;

(b)

ovlaštenje ne smije sprječavati učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje, a posebno ne smije sprječavati društvo za upravljanje da djeluje, ili da UCITS-om upravlja, u najboljem interesu ulagatelja;

(c)

ako se delegiranje odnosi na upravljanje ulaganjem, ovlaštenje se mora dati samo društvima koja imaju odobrenje za rad ili su registrirana za upravljanje imovinom i podliježu bonitetnom nadzoru; delegiranje mora biti u skladu s kriterijima za raspodjelu ulaganja, koje društvo za upravljanje redovito propisuje;

(d)

ako se ovlaštenje odnosi na upravljanje ulaganjem, a izdano je društvu iz treće države, potrebno je osigurati suradnju između relevantnih nadzornih tijela;

(e)

ovlaštenje za osnovnu djelatnost upravljanja ulaganjem ne smije se izdati depozitaru ili bilo kojem drugom društvu čiji interesi mogu biti u sukobu s interesima društva za upravljanje ili imatelja udjela;

(f)

moraju postojati mjere koje omogućuju osobama koje vode poslovanje društva za upravljanje da učinkovito, u svakom trenutku, nadziru djelatnost društva kojemu je izdano ovlaštenje;

(g)

ovlaštenje ne smije sprječavati osobe koje vode poslovanje društva za upravljanje da u svakom trenutku daju daljnje upute društvu na koje su delegirale poslove ili da oduzmu ovlaštenje s trenutačnim učinkom ako je to u interesu ulagatelja;

(h)

imajući u vidu vrstu poslova koji se delegiraju, društvo kojem će poslovi biti delegirani mora biti kvalificirano i sposobno preuzeti dotične poslove; te

(i)

u prospektima UCITS-a potrebno je navesti poslove koje je društvu za upravljanje dopušteno delegirati na treće osobe u skladu s ovim člankom.

2.   Delegiranje poslova na treće osobe od strane društva za upravljanje ne smije utjecati na odgovornost društva za upravljanje ili depozitara. Društvo za upravljanje ne smije delegirati svoje poslove na treće osobe u tolikoj mjeri da se njegova uloga smanji na ulogu poštanskog sandučića.

Članak 14.

1.   Svaka država članica izrađuje pravila ponašanja kojih se društvo za upravljanje s odobrenjem za rad u toj državi članici u svakom trenutku pridržava. Takvim se pravilima primjenju barem načela navedena u ovom stavku. Ta načela osiguravaju da društvo za upravljanje:

(a)

pošteno i pravedno obavlja svoje djelatnosti, u najboljem interesu UCITS-a kojim upravlja i integriteta tržišta;

(b)

obavlja svoje djelatnosti pažnjom dobrog stručnjaka, u najboljem interesu UCITS-a kojim upravlja i integriteta tržišta;

(c)

ima i učinkovito koristi sredstva i postupke koji su potrebni za ispravno obavljanje djelatnosti;

(d)

pokušava izbjeći sukob interesa i, kad ga nije moguće izbjeći, osigurava pravedno postupanje s UCITS-ima kojima upravlja; te

(e)

djeluje u skladu sa svim regulatornim zahtjevima koji se primjenjuju na obavljanje njegove djelatnosti, u najboljem interesu ulagatelja i integriteta tržišta.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 116., Komisija je do 1. srpnja 2010. donosi sljedeće provedbene mjere, kako bi osigurala da društvo za upravljanje bude usklađeno s dužnostima navedenim u stavku 1., a posebno kako bi se:

(a)

uspostavili odgovarajući kriteriji za pošteno i pravedno postupanje, te djelovanje s pažnjom dobrog stručnjaka u najboljem interesu UCITS-a;

(b)

utvrdila načela potrebna kako bi se osiguralo da društva za upravljanje učinkovito koriste sredstva i postupke potrebne za ispravno obavljanje djelatnosti; te

(c)

definirale mjere za koje se realno može očekivati da će ih društvo za upravljanje poduzeti kako bi utvrdilo, spriječilo, riješilo ili otkrilo sukobe interesa, te kako bi uspostavilo odgovarajuće kriterije za utvrđivanje vrste sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima UCITS-a.

Navedene mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2. točki 2.

Članak 15.

Društva za upravljanje ili, ovisno o slučaju, društva za investicije, poduzimaju mjere u skladu s člankom 92. i uspostavljaju odgovarajuće postupke i mjere kako bi osigurala da ispravno postupaju sa žalbama ulagatelja, te da ne postoje ograničenja što se tiče ostvarivanja prava ulagatelja u slučaju da društvo za upravljanje dobije odobrenje za rad u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a. Te mjere ulagateljima omogućuju podnošenje žalbe na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika njihove države članice.

Društva za upravljanje također uspostavljaju odgovarajuće postupke i mjere kako bi informacije učinile dostupnima na zahtjev javnosti ili nadležnih tijela matične države članice UCITS-a.

ODJELJAK 4.

Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Članak 16.

1.   Države članice dužne su omogućiti da društvo za upravljanje koje je dobilo odobrenje za rad u svojoj matičnoj državi članici može na njihovom teritoriju obavljati djelatnost za koju je dobilo odobrenje za rad, bilo osnivanjem podružnice ili na temelju slobode pružanja usluga.

Ako društvo za upravljanje s takvim odobrenjem za rad namjerava samo trgovati udjelima UCITS-a kojim upravlja kao što je navedeno u Prilogu II. u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a, a ne namjerava osnivati podružnicu niti obavljati bilo kakve druge djelatnosti ili usluge, na takvo trgovanje primjenjuju se samo zahtjevi iz Poglavlja XI.

2.   Države članice ne smiju uvjetovati osnivanje podružnice ili pružanje usluga zahtjevima za odobrenje za rad, zahtjevima za osiguranjem dotacijskih sredstava niti bilo kakvim drugim mjerama s jednakim učinkom.

3.   Uz primjenu uvjeta navedenih u ovom članku, UCITS može odabrati ili dopustiti da njime upravlja društvo za upravljanje kojemu je izdano odobrenje za rad u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a u skladu s relevantnim odredbama ove Direktive, pod uvjetom da je takvo društvo za upravljanje usklađeno s odredbama:

(a)

članka 17. ili članka 18.; i

(b)

članaka 19. i 20.

Članak 17.

1.   Osim ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 6. i 7., društvo za upravljanje koje želi osnovati podružnicu na teritoriju druge države članice, kako bi obavljalo djelatnost za koje mu je izdano odobrenje za rad, dužno je o tomu obavijestiti nadležna tijela svoje matične države članice.

2.   Države članice moraju zahtijevati od svakog društva za upravljanje koje želi osnovati podružnicu na teritoriju druge države članice da dostavi sljedeće podatke i dokumente, kada šalje obavijest navedenu u stavku 1.:

(a)

državu članicu na čijem teritoriju društvo za upravljanje namjerava osnovati podružnicu;

(b)

poslovni plan u kojem se navode predviđene djelatnosti i usluge u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 3., i organizacijska struktura podružnice, što uključuje opis procesa upravljanja rizikom koji je uspostavilo društvo za upravljanje. Poslovni plan također mora uključivati opis postupaka i mjera poduzetih u skladu s člankom 15.;

(c)

adresu u državi članici domaćinu društva za upravljanje na kojoj je moguće dobiti dokumente; te

(d)

imena osoba odgovornih za upravljanje podružnicom.

3.   Ako nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje nemaju razloga sumnjati u adekvatnost upravnih struktura ili financijske situacije društva za upravljanje uzimajući u obzir predviđene djelatnosti, dužna su u roku od dva mjeseca od primitka svih informacija navedenih u stavku 2. priopćiti te informacije nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje te o tomu obavijestiti društvo za upravljanje. Također su dužna priopćiti pojedinosti o postojećim sustavima za zaštitu ulagatelja.

Ako nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje odbiju priopćiti informacije navedene u stavku 2. nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje, dužna su obrazložiti takvo odbijanje dotičnom društvu za upravljanje u roku od dva mjeseca od primitka svih informacija. U slučaju navedenog odbijanja ili nedostavljanja odgovora primjenjuje se pravo obraćanja sudu u matičnoj državi članici društva za upravljanje.

Ako društvo za upravljanje želi obavljati djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem, kao što je navedeno u Prilogu II., nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje dužna su priložiti uz dokumentaciju poslanu nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje potvrdu da je društvu za upravljanje izdano odobrenje za rad u skladu s odredbama ove Direktive, opis područja primjene odobrenja za rad društva za upravljanje, kao i pojedinosti o ograničenjima u pogledu vrste UCITS-a kojim je društvo za upravljanje ovlašteno upravljati.

4.   Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost putem podružnice na teritoriju države članice domaćina mora biti usklađeno s pravilima koje je donijela država članica domaćin društva za upravljanje u skladu s člankom 14.

5.   Nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje odgovorna su za nadzor usklađenosti sa stavkom 4.

6.   Prije nego što podružnica društva za upravljanje počne s radom, nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje dužna su, u roku od dva mjeseca od primitka informacija navedenih u stavku 2., pripremiti se za nadzor usklađenosti društva za upravljanje s propisima za koje su ta tijela odgovorna.

7.   Po primitku priopćenja od nadležnih tijela države članice domaćina društva za upravljanje ili po isteku razdoblja navedenog u stavku 6., u kojem nije primljeno nikakvo priopćenje od tih država članica, podružnica može biti osnovana i početi s radom.

8.   U slučaju promjene podataka priopćenih u skladu sa stavkom 2. točkama (b), (c) ili (d) društvo za upravljanje mora pisanim putem obavijestiti o toj promjeni nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje i države članice domaćina društva za upravljanje barem mjesec dana prije provedbe promjene, tako da nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje mogu donijeti odluku o promjeni u skladu sa stavkom 3. te da nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje to mogu učiniti u skladu sa stavkom 6.

9.   U slučaju promjene podataka priopćenih u skladu s prvim podstavkom stavka 3., nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje dužna su o tomu izvijestiti nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje.

Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje moraju ažurirati informacije sadržane u potvrdi navedenoj u trećem podstavku stavka 3. te obavijestiti nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje kad god postoji promjena u području primjene odobrenja za rad društva za upravljanje ili u pojedinostima ograničenja u pogledu vrste UCITS-a kojim je društvo za upravljanje ovlašteno upravljati.

Članak 18.

1.   Svako društvo za upravljanje koje želi prvi put na teritoriju druge države članice obavljati djelatnost za koju je dobilo odobrenje za rad na temelju slobode pružanja usluga dužno je priopćiti sljedeće informacije nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje:

(a)

državu članicu na čijem teritoriju društvo za upravljanje namjerava poslovati;

(b)

poslovni plan u kojem se navode predviđene djelatnosti i usluge u skladu s člankom 6. stavcima 2. i 3., što uključuje opis procesa upravljanja rizikom koji je uspostavilo društvo za upravljanje. Poslovni plan također mora uključivati opis postupaka i mjera poduzetih u skladu s člankom 15.

2.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje dužna su u roku od mjesec dana od primitka informacija navedenih u stavku 1. proslijediti te informacije nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje.

Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje također su dužna priopćiti pojedinosti o postojećim sustavima za zaštitu ulagatelja.

Ako društvo za upravljanje želi obavljati djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem, kao što je navedeno u Prilogu II., nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje dužna su priložiti uz dokumentaciju poslanu nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje potvrdu da je društvu za upravljanje izdano odobrenje za rad u skladu s odredbama ove Direktive, opis područja primjene odobrenja za rad društva za upravljanje, kao i pojedinosti o ograničenjima o vrsti UCITS-a kojim je društvo za upravljanje ovlašteno upravljati.

Neovisno o člancima 20. i 93. društvo za upravljanje može zatim početi s radom u državi članici domaćinu društva za upravljanje.

3.   Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost na temelju slobode pružanja usluga mora biti usklađeno s propisima koje je donijela matična država članica društva za upravljanje u skladu s člankom 14.

4.   Ako se mijenja sadržaj informacija priopćenih u skladu sa stavkom 1. točkom (b), društvo za upravljanje mora o promjeni pisanim putem obavijestiti nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje i države članice domaćina društva za upravljanje prije provedbe promjene. Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje moraju ažurirati informacije sadržane u potvrdi navedenoj u stavku 2. te obavijestiti nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje kad god postoji promjena u području primjene odobrenja za rad društva za upravljanje ili u pojedinostima ograničenja o vrsti UCITS-a kojim je društvo za upravljanje ovlašteno upravljati.

Članak 19.

1.   Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem na prekograničnoj osnovi osnivanjem podružnice ili na temelju slobode pružanja usluga mora biti usklađeno s propisima matične države članice društva za upravljanje koji se odnose na organizaciju društva za upravljanje, uključujući postupke delegiranja poslova, postupke za upravljanje rizikom, pravila nadzora i praćenje poslovanja, postupke navedene u članku 12. i zahtjeve za izvješćivanjem. Ti propisi ne smiju biti stroži od onih koji se primjenjuju na društva za upravljanje koja obavljaju svoju djelatnost samo u svojoj matičnoj državi članici.

2.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje odgovorna su za nadzor usklađenosti sa stavkom 1.

3.   Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem na prekograničnoj osnovi osnivanjem podružnice ili na temelju slobode pružanja usluga mora poštivati pravila matične države članice UCITS-a koja se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS-a, a posebno pravila koja se primjenjuju na:

(a)

osnivanje i izdavanje odobrenja za rad UCITS-a;

(b)

izdavanje i otkup udjela i dionica;

(c)

politiku ulaganja i ograničenja, uključujući izračun ukupne izloženosti i zaduženosti;

(d)

ograničenje zaduživanja, davanja zajmova i prodaje bez pokrića;

(e)

vrednovanje imovine i računovodstvo UCITS-a;

(f)

izračun cijene pri izdavanju i otkupu, te pogreške u izračunu neto vrijednosti imovine i povezanu zaštitu ulagatelja;

(g)

raspodjelu ili reinvestiranje dobiti;

(h)

zahtjeve za objavljivanjem i izvješćivanjem koji se odnose na UCITS, uključujući prospekt, ključne informacije za ulagatelje i periodična izvješća;

(i)

dogovorene uvjete trgovanja;

(j)

odnos s imateljima udjela;

(k)

pripajanje ili spajanje i restrukturiranje UCITS-a;

(l)

prestanak poslovanja i likvidaciju UCITS-a;

(m)

ovisno o slučaju, sadržaj registra imatelja udjela;

(n)

naknade vezane uz izdavanje odobrenja i nadzor UCITS-a; i

(o)

ostvarenje prava glasa imatelja udjela i ostalih prava imatelja udjela s obzirom na točke (a) do (m).

4.   Društvo za upravljanje mora biti usklađeno s obvezama navedenim u pravilima fonda ili u dokumentima o osnivanju i s obvezama navedenim u prospektu, koje moraju biti u skladu s važećim zakonskim propisima, kao što je navedeno u stavcima 1. i 3.

5.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a odgovorna su za nadzor usklađenosti sa stavcima 3. i 4.

6.   Društvo za upravljanje odlučuje i odgovorno je za donošenje i provedbu svih mjera i organizacijskih odluka koje su potrebne kako bi se osigurala usklađenost s pravilima koja se odnose na osnivanje i poslovanje UCITS-a i s obvezama navedenima u pravilima fonda ili u dokumentima o osnivanju, kao i s obvezama navedenim u prospektu.

7.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje odgovorna su za nadzor adekvatnosti mjera i organizacije društva za upravljanje, tako da društvo za upravljanje bude u mogućnosti uskladiti se s obvezama i pravilima koja se odnose na osnivanje i poslovanje svih UCITS-a kojima upravlja.

8.   Države članice osiguravaju da niti jedno društvo za upravljanje koje je dobilo odobrenje za rad u nekoj državi članici ne podliježe dodatnim zahtjevima utvrđenim u matičnoj državi članici UCITS-a, s obzirom na predmet ove Direktive, osim u slučajevima koji su izričito navedeni u ovoj Direktivi.

Članak 20.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 5., društvo za upravljanje koje podnese zahtjev za upravljanje UCITS-om osnovanim u drugoj državi članici dostavlja nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a sljedeću dokumentaciju:

(a)

pisani sporazum s depozitarom, kao što je navedeno u člancima 23. i 33.; i

(b)

informaciju o postupcima delegiranja poslova upravljanja ulaganjima i administrativnih poslova, kao što je navedeno u Prilogu II.

Ako društvo za upravljanje već upravlja drugim UCITS-om iste vrste u matičnoj državi članici UCITS-a, dovoljno je pozivanje na već dostavljenu dokumentaciju.

2.   Ako je potrebno osigurati usklađenost s pravilima za koja su odgovorna, nadležna tijela matične države članice UCITS-a mogu zatražiti od nadležnih tijela matične države članice društva za upravljanje pojašnjenja i informacije u vezi s dokumentacijom navedenom u stavku 1. te, na temelju potvrde navedene u člancima 17. i 18., informaciju o tome spada li vrsta UCITS-a za koju je zatraženo odobrenje za rad u područje primjene odobrenja za rad društva za upravljanje. Ako je to primjereno, nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje daju svoje mišljenje u roku od 10 radnih dana od prvobitnog zahtjeva.

3.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a mogu odbiti zahtjev društva za upravljanje samo ako:

(a)

društvo za upravljanje nije usklađeno s pravilima koja spadaju u njihovo područje odgovornosti u skladu s člankom 19.;

(b)

društvo za upravljanje nije dobilo odobrenje od nadležnih tijela svoje matične države članice za upravljanje UCITS-om te vrste za koju je odobrenje zatraženo; ili

(c)

društvo za upravljanje nije dostavilo dokumentaciju navedenu u stavku 1.

Prije odbijanja zahtjeva nadležna tijela matične države članice UCITS-a moraju se savjetovati s nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje.

4.   O svakoj naknadnoj bitnoj promjeni dokumentacije navedene u stavku 1. društvo za upravljanje mora obavijestiti nadležna tijela matične države članice UCITS-a.

Članak 21.

1.   Država članica domaćin društva za upravljanje može, iz statističkih razloga, zahtijevati od svih društava za upravljanje s podružnicama na njezinom teritoriju periodično izvješćivanje nadležnih tijela te države članice domaćina o djelatnostima koje obavljaju u toj državi članici domaćinu.

2.   Država članica domaćin društva za upravljanje može zahtijevati od društava za upravljanje koja obavljaju djelatnost na njezinom teritoriju osnivanjem podružnice ili na temelju slobode pružanja usluga da dostavljaju informacije potrebne za nadziranje njihove usklađenosti s pravilima koja se na njih primjenjuju, a za koja je odgovorna država članica domaćin društva za upravljanje.

Ti zahtjevi ne smiju biti stroži od onih koje ista država članica primjenjuje na društva za upravljanje koja su dobila odobrenje za rad u toj državi članici radi nadziranja njihove usklađenosti s istim standardima.

Društva za upravljanje osiguravaju da postupci i mjere navedeni u članku 15. omogućuju nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a da dobiju izravno od društva za upravljanje informacije navedene u ovom stavku.

3.   Ako nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje utvrde da društvo za upravljanje koje ima podružnicu ili pruža usluge na njezinom teritoriju krši jedno od pravila za koja su ona odgovorna, zahtijevaju od dotičnog društva za upravljanje da prestane s tim kršenjem i o tomu izvijesti nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje.

4.   Ako dotično društvo za upravljanje odbije dostaviti državi članici domaćinu društva za upravljanje informacije za koje je ona odgovorna ili ne poduzme potrebne mjere kako bi prestalo vršiti prekršaj naveden u stavku 3., nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje o tome izvješćuju nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje. Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje što je prije moguće poduzimaju sve prikladne mjere kako bi osigurala da dotično društvo za upravljanje dostavi informacije koje je zatražila država članica domaćin društva za upravljanje u skladu sa stavkom 2. ili da prestane vršiti prekršaj. Karakter tih mjera priopćuje se nadležnim tijelima države članice domaćina društva za upravljanje.

5.   Ako, unatoč mjerama koje su poduzela nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje ili zbog toga što su se takve mjere pokazale neadekvatnima ili nisu dostupne u dotičnoj državi članici, društvo za upravljanje nastavi odbijati pružanje informacija koje je zatražila država članica domaćin društva za upravljanje u skladu sa stavkom 2., ili ako nastavi s kršenjem zakonskih ili regulatornih odredbi navedenih u istom stavku, a koje su na snazi u državi članici domaćinu društva za upravljanje, nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje mogu, nakon što su obavijestila nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje, poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući one iz članaka 98. i 99., kako bi spriječila ili sankcionirala daljnje nepravilnosti, te ukoliko je to potrebno, kako bi spriječila to društvo za upravljanje da započne bilo kakve daljnje transakcije na njezinom teritoriju. Države članice moraju osigurati da je na njihovom teritoriju društvima za upravljanje moguće uručiti potrebne pravne dokumente potrebne za te mjere. Ako je usluga koja se pruža u državi članici domaćinu društva za upravljanje usluga upravljanja UCITS-om, država članica domaćin društva za upravljanje može zahtijevati da društvo za upravljanje prestane upravljati tim UCITS-om.

6.   Svaka mjera donesena u skladu sa stavcima 4. ili 5. koja uključuje mjere ili sankcije primjereno se obrazlaže i priopćuje dotičnom društvu za upravljanje. Za svaku takvu mjeru primjenjuje se pravo obraćanja sudu u državi članici koja ju je donijela.

7.   Prije pokretanja postupka propisanog stavcima 3., 4. ili 5., nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje mogu, u hitnim slučajevima, poduzeti mjere predostrožnosti potrebne za zaštitu interesa ulagatelja i ostalih osoba kojima se usluga pruža. O takvim se mjerama što je prije moguće obavješćuje Komisiju i nadležna tijela ostalih uključenih država članica.

Nakon konzultacija s nadležnim tijelima uključenih država članica Komisija može odlučiti da dotična država članica mora izmijeniti ili ukinuti te mjere.

8.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje se prije oduzimanja odobrenja za rad društvu za upravljanje konzultiraju s nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a. U takvim slučajevima nadležna tijela matične države članice UCITS-a poduzimaju odgovarajuće mjere za zaštitu interesa ulagatelja. Te mjere mogu uključivati odluke kojima se sprječava dotično društvo za upravljanje da započne bilo kakvu daljnju transakciju na njezinom teritoriju.

Svake dvije godine Komisija objavljuje izvješće o takvim slučajevima.

9.   Države članice izvješćuju Komisiju o broju i vrsti slučajeva u kojima su odbili izdati odobrenje za rad u skladu s člankom 17. ili zahtjev u skladu s člankom 20., ili o bilo kojim mjerama poduzetim u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

Svake dvije godine Komisija objavljuje izvješće o takvim slučajevima.

POGLAVLJE IV.

OBVEZE DEPOZITARA

Članak 22.

1.   Imovina investicijskog fonda povjerava se depozitaru na pohranu.

2.   Na odgovornost depozitara, navedenu u članku 24., ne utječe činjenica da je povjerio trećoj osobi svu ili dio imovine na pohranu.

3.   Depozitar:

(a)

osigurava da prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje udjela koji su izvršeni u ime investicijskog fonda ili ih je izvršilo društvo za upravljanje, budu obavljeni u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom i pravilima fonda;

(b)

osigurava da se vrijednost udjela izračunava u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom i pravilima fonda;

(c)

izvršava upute društva za upravljanje, osim ako su one u suprotnosti s primjenjivim nacionalnim pravom ili pravilima fonda;

(d)

osigurava da mu naknada iz transakcija koje uključuju imovinu investicijskog fonda bude doznačena u uobičajenim vremenskim rokovima;

(e)

osigurava da se dobit investicijskog fonda upotrebljava u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom i pravilima fonda.

Članak 23.

1.   Depozitar mora imati registrirano sjedište u matičnoj državi članici UCITS-a ili biti u njoj osnovan.

2.   Depozitar je institucija na koju se primjenjuje bonitetni nadzor i koja podliježe kontinuiranom praćenju poslovanja. Isto tako mora imati adekvatna financijska i strukovna jamstva kako bi bio u mogućnosti učinkovito obavljati svoju djelatnost kao depozitar te ispunjavati obveze koje proizlaze iz te funkcije.

3.   Države članice određuju koje kategorije institucija, navedene u stavku 2., ispunjavaju uvjete za depozitara.

4.   Depozitar omogućuje nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a da, na zahtjev, dobiju sve informacije koje je dobio depozitar obavljajući svoju dužnost te koje su nadležnim tijelima potrebne radi nadziranja usklađenosti UCITS-a s ovom Direktivom.

5.   Ako matična država članica društva za upravljanje nije matična država članica UCITS-a, depozitar potpisuje pisani sporazum s društvom za upravljanje kojim se uređuje protok informacija koje se smatraju potrebnima za izvršavanje obveza navedenih u članku 22. i u drugim zakonima i drugim propisima koji su relevantni za depozitara u matičnoj državi članici UCITS-a.

6.   Komisija može donijeti provedbene mjere koje se odnose na mjere koje treba poduzeti depozitar kako bi ispunio svoje dužnosti u vezi s UCITS-om kojim upravlja društvo za upravljanje osnovano u drugoj državi članici, uključujući podatke koje je potrebno uključiti u standardni sporazum koji koriste depozitar i društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 5.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 24.

Depozitar u skladu nacionalnim pravom matične države članice UCITS-a društvu za upravljanje i imateljima udjela odgovara za bilo kakve gubitke koje oni pretrpe uslijed njegovog neopravdanog neispunjavanja ili nepravilnog ispunjavanja obveza.

Odgovornost prema imateljima udjela neposredna je ili posredna preko društva za upravljanje, ovisno o pravnom karakteru odnosa između depozitara, društva za upravljanje i imatelja udjela.

Članak 25.

1.   Niti jedno društvo ne smije djelovati i kao društvo za upravljanje i kao depozitar.

2.   U kontekstu svojih uloga društvo za upravljanje i depozitar djeluju neovisno i isključivo u interesu imatelja udjela.

Članak 26.

Zakon ili pravila fonda propisuju uvjete promjene društva za upravljanje i depozitara, kao i pravila za osiguravanje zaštite imatelja udjela u slučaju takve promjene.

POGLAVLJE V.

OBVEZE DRUŠTAVA ZA INVESTICIJE

ODJELJAK 1.

Uvjeti za početak poslovanja

Članak 27.

Početak poslovanja društva za investicije uvjetovan je prethodnim odobrenjem za rad koje izdaju nadležna tijela matične države članice društva za investicije.

Države članice određuju pravni oblik društva za investicije.

Registrirano sjedište društva za investicije smješteno je u matičnoj državi članici društva za investicije.

Članak 28.

Niti jedno društvo za investicije ne smije se baviti drugim djelatnostima osim onih navedenih u članku 1. stavku 2.

Članak 29.

1.   Ne dovodeći u pitanje ostale uvjete opće primjene propisane nacionalnim pravom, nadležna tijela matične države članice društva za investicije ne izdaju odobrenje za rad društvu za investicije koje nije odabralo društvo za upravljanje, osim ako društvo za investicije ima dovoljan iznos temeljnog kapitala od najmanje 300 000 EUR.

Osim toga, kada društvo za investicije nije odabralo društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

odobrenje za rad ne izdaje se ako uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad nije priložen poslovni plan u kojemu se navodi barem organizacijska struktura društva za investicije;

(b)

rukovoditelji društva za investicije moraju imati dovoljno dobar ugled i iskustvo s obzirom na vrstu djelatnosti koju obavlja društvo za investicije, te je stoga potrebno imena rukovoditelja i svake osobe koja ih nasljeđuje u toj funkciji bez odgode priopćiti nadležnim tijelima; o upravljanju poslovanjem društva za investicije moraju odlučivati barem dvije osobe koje zadovoljavaju te uvjete, a „rukovoditelji” označuju one osobe koje, prema zakonu ili dokumentima o osnivanju, predstavljaju društvo za investicije ili koje stvarno određuju politiku društva; te

(c)

ako postoji uska povezanost između društva za investicije i ostalih fizičkih ili pravnih osoba, nadležna tijela izdaju odobrenje za rad samo ako ta uska povezanost ne sprječava učinkovito obavljanje njihove nadzorne funkcije.

Nadležna tijela matične države članice društva za investicije isto će tako odbiti izdati odobrenje za rad ako su zbog zakona i drugih propisa u trećoj državi koji reguliraju jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je društvo za investicije usko povezano, ili zbog poteškoća u njihovoj provedbi, spriječena učinkovito obavljati svoju nadzornu funkciju.

Nadležna tijela matične države članice društva za investicije zahtijevaju od društava za investicije da im dostavljaju informacije koje su im potrebne.

2.   Ako društvo za investicije nije odabralo društvo za upravljanje, društvo za investicije obavješćuje se u roku od šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva o tome je li mu izdano odobrenje za rad. Potrebno je navesti razloge u slučaju da je odobrenje za rad odbijeno.

3.   Društvo za investicije može početi obavljati djelatnost čim mu bude izdano odobrenje za rad.

4.   Nadležna tijela matične države članice društva za investicije mogu oduzeti odobrenje za rad izdano društvu za investicije u skladu s ovom Direktivom samo ako to društvo:

(a)

ne iskoristi odobrenje za rad u roku od 12 mjeseci, izričito odbije odobrenje za rad ili ako je prestalo obavljati djelatnost obuhvaćenu ovom Direktivom prije više od šest mjeseci, osim ako je dotična država članica predvidjela da odobrenje za rad prestaje važiti u takvim slučajevima;

(b)

dobilo je odobrenje za rad navođenjem lažnih izjava ili na neki drugi nepravilan način;

(c)

više ne ispunjava uvjete pod kojima je izdano odobrenje za rad;

(d)

ozbiljno ili sustavno krši odredbe donesene u skladu s ovom Direktivom; ili

(e)

spada u bilo koji slučaj kada nacionalno pravo predviđa oduzimanje odobrenja za rad.

ODJELJAK 2.

Uvjeti poslovanja

Članak 30.

Članci 13. i 14. primjenjuju se mutatis mutandis na društva za investicije koja nisu odabrala društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom.

Za potrebe članaka navedenih u prvom stavku, „društvo za upravljanje” označuje „društvo za investicije”.

Društva za investicije smiju upravljati samo imovinom iz svog vlastitog portfelja, te ne smiju, ni pod kojim okolnostima, prihvatiti ovlaštenje za upravljanje imovinom u ime treće osobe.

Članak 31.

Svaka matična država članica društva za investicije izrađuje pravila nadzora koja društva za investicije koja nisu odabrala društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom moraju u svakom trenutku poštivati.

Nadležna tijela matične države članice društva za investicije, imajući na umu vrstu društva za investicije, posebno zahtijevaju da društvo ima odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke, mjere nadzora i zaštite elektroničke obrade podataka i adekvatne mehanizme unutarnjeg nadzora uključujući, posebice, pravila za osobne transakcije svojih zaposlenika ili za posjedovanje ili upravljanje ulaganjima u financijske instrumente u svrhu ulaganja svog temeljnog kapitala, kojima se barem osigurava da se svaka transakcija koja uključuje društvo može rekonstruirati prema svojem porijeklu, uključenim stranama, vrsti te vremenu i mjestu na kojem je izvršena, kao i da se imovina društva za investicije ulaže u skladu s dokumentima o osnivanju i važećim zakonskim odredbama.

ODJELJAK 3.

Obveze depozitara

Članak 32.

1.   Imovina društva za investicije povjerava se depozitaru na pohranu.

2.   Na odgovornost depozitara, navedenu u članku 34., ne utječe činjenica da je povjerio trećoj osobi svu ili dio imovine na pohranu.

3.   Depozitar osigurava sljedeće:

(a)

da prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje udjela koji se provode od strane ili u ime društva za investicije, budu obavljeni u skladu sa zakonom i s dokumentima o osnivanju društva za investicije;

(b)

da mu naknada iz transakcija koje uključuju imovinu društva za investicije bude doznačena u uobičajenim vremenskim rokovima;

(c)

da se dobit društva za investicije upotrebljava u skladu sa zakonom i dokumentima o osnivanju društva za investicije.

4.   Matična država članica društva za investicije može odlučiti da se od društava za investicije koja su osnovana na njezinom teritoriju i koja trguju svojim udjelima isključivo preko jedne ili više burzi gdje su njihovi udjeli uvršteni u službenu kotaciju ne zahtijeva da imaju depozitara u smislu ove Direktive.

Članci 76., 84. i 85. ne primjenjuju se na takva društva za investicije. Međutim, pravila vrednovanja imovine takvih društava za investicije moraju biti navedena u primjenjivom nacionalnom pravu ili u njihovim dokumentima o osnivanju.

5.   Matična država članica društva za investicije može odlučiti da se od društava za investicije osnovanih na njezinom teritoriju koja trguju barem s 80 % svojih udjela preko jedne ili više burzi određenih u njihovim dokumentima o osnivanju ne zahtijeva da imaju depozitara u smislu ove Direktive, pod uvjetom da su ti udjeli uvršteni u službenu kotaciju na burzama u državama članica na čijem teritoriju se trguje udjelima, te da sve transakcije koje takvo društvo za investicije može izvršiti izvan burze budu izvršene samo po tržišnoj cijeni.

U dokumentima o osnivanju društva za investicije potrebno je navesti burzu u državi u kojoj se trguje, po čijim će cijenama društvo za investicije u toj državi izvršavati transakcije izvan burze.

Država članica može iskoristiti mogućnost odstupanja navedenu u prvom podstavku samo ako smatra da imatelji udjela imaju zaštitu ekvivalentnu onoj koju imaju imatelji udjela UCITS-a koji ima depozitara u smislu ove Direktive.

Društva za investicije navedena u ovom stavku i u stavku 4. posebno:

(a)

navode u svojim dokumentima o osnivanju način izračuna neto vrijednosti imovine svojih udjela ako ne postoje odredbe u nacionalnom pravu koje se odnose na to;

(b)

interveniraju na tržištu kako bi spriječila odstupanje tržišnih vrijednosti svojih udjela za više od 5 % od njihove neto vrijednosti imovine;

(c)

utvrđuju neto vrijednost imovine svojih udjela, priopćuju je nadležnim tijelima najmanje dva puta tjedno i objavljuju je dva puta mjesečno.

Neovisni revizor najmanje dva puta mjesečno osigurava da se izračun vrijednosti udjela obavlja u skladu sa zakonom i dokumentima o osnivanju društva za investicije.

Pri tome revizor osigurava da se imovina društva za investicije ulaže u skladu s pravilima koja su propisana zakonom i dokumentima o osnivanju društva za investicije.

6.   Države članice moraju obavijestiti Komisiju o tome koja društva za investicije koriste pravo odstupanja navedeno u stavcima 4. i 5.

Članak 33.

1.   Depozitar mora imati registrirano sjedište ili biti osnovan u istoj državi članici kao i društvo za investicije.

2.   Depozitar je institucija na koju se primjenjuje bonitetni nadzor i koja podliježe kontinuiranom praćenju poslovanja.

3.   Države članice određuju koje kategorije institucija, navedene u stavku 2., ispunjavaju uvjete za depozitara.

4.   Depozitar omogućuje nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a da, na zahtjev, dobiju sve informacije koje je dobio depozitar obavljajući svoju dužnost te koje su nadležnim tijelima potrebne radi nadziranja usklađenosti UCITS-a s ovom Direktivom.

5.   Ako matična država članica društva za upravljanje nije matična država članica UCITS-a, depozitar potpisuje pisani sporazum s društvom za upravljanje kojim se uređuje protok informacija koje se smatraju potrebnima za izvršavanje obveza navedenih u članku 32. i u drugim zakonima i drugim propisima koji su relevantni za depozitara u matičnoj državi članici UCITS-a.

6.   Komisija može donijeti provedbene mjere koje se odnose na mjere koje treba poduzeti depozitar kako bi ispunio svoje dužnosti u vezi s UCITS-om kojim upravlja društvo za upravljanje osnovano u drugoj državi članici, uključujući podatke koje je potrebno uključiti u standardni sporazum koji koriste depozitar i društvo za upravljanje u skladu sa stavkom 5.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 34.

Depozitar je odgovoran, u skladu s nacionalnim pravom matične države članice društva za investicije, društvu za investicije i imateljima udjela za bilo kakve gubitke koje oni pretrpe uslijed njegovog neopravdanog neispunjavanja ili nepravilnog ispunjavanja obveza.

Članak 35.

1.   Niti jedno društvo ne djeluje i kao društvo za investicije i kao depozitar.

2.   U ispunjavanju svoje uloge depozitara, depozitar djeluje isključivo u interesu imatelja udjela.

Članak 36.

Zakon ili dokumenti o osnivanju društva za investicije propisuju uvjete za promjenu depozitara, kao i pravila za osiguravanje zaštite imatelja udjela u slučaju takve promjene.

POGLAVLJE VI.

PRIPAJANJE ILI SPAJANJE UCITS-A

ODJELJAK 1.

Načelo, odobrenje i suglasnost

Članak 37.

Za potrebe ovog poglavlja UCITS uključuje i njegove investicijske dijelove.

Članak 38.

1.   Države članice dopuštaju, uz primjenu uvjeta navedenih u ovom poglavlju i neovisno o načinu na koji je UCITS osnovan prema članku 1. stavku 3., prekogranična i domaća pripajanja ili spajanja definirana u članku 2. stavku 1. točkama (q) i (r), u skladu s jednom ili više tehnika pripajanja ili spajanja navedenih u članku 2. stavku 1. točki (p).

2.   Tehnike pripajanja ili spajanja koje se koriste za prekogranična pripajanja ili spajanja definirane u članku 2. stavku 1. točki (q) moraju biti predviđene zakonima matične države članice UCITS-a koji se spaja.

Tehnike pripajanja ili spajanja koje se koriste za domaća pripajanja ili spajanja definirane u članku 2. stavku 1. točki (r) moraju biti predviđene zakonima države članice u kojoj je osnovan UCITS.

Članak 39.

1.   Pripajanje ili spajanje uvjetovano je prethodnim odobrenjem nadležnih tijela matične države članice UCITS-a koji se spaja.

2.   UCITS koji se pripaja ili spaja mora dostaviti sljedeće informacije nadležnim tijelima svoje matične države članice:

(a)

zajednički nacrt uvjeta predloženog pripajanja ili spajanja, koji su propisno odobrili UCITS koji se pripaja ili spaja i UCITS preuzimatelj;

(b)

ažuriranu verziju prospekta i ključnih informacija za ulagatelje, navedenih u članku 78., UCITS-a preuzimatelja, ako je osnovan u drugoj državi članici;

(c)

izjavu svih depozitara UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja, kojom se potvrđuje da su, u skladu s člankom 41., provjerili usklađenost podataka navedenih u točkama (a), (f) i (g) članka 40. stavka 1. sa zahtjevima ove Direktive i pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju svakog pojedinog UCITS-a; te

(d)

informacije o predloženom pripajanju ili spajanju koje UCITS koji se pripaja ili spaja i UCITS preuzimatelj namjeravaju dati svojim imateljima udjela.

Navedene informacije potrebno je dostaviti na takav način da se omogući nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja da ih pročitaju na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika te države članice ili tih država članica, ili na jeziku koji su odobrila ta nadležna tijela.

3.   Kada je dokumentacija potpuna, nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja odmah prosljeđuju kopiju informacija navedenih u stavku 2. nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a preuzimatelja. Nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja moraju razmotriti potencijalni učinak predloženog pripajanja ili spajanja na imatelje udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja, kako bi se procijenilo jesu li imateljima udjela dostavljene odgovarajuće informacije.

Ako nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja smatraju to potrebnim, mogu zatražiti pisanim putem pojašnjenje informacija dostavljenih imateljima udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja.

Ako nadležna tijela matične države članice UCITS-a preuzimatelja to smatraju potrebnim, mogu zatražiti pisanim putem, najkasnije 15 radnih dana od primitka kopije potpunih informacija, navedenih u stavku 2., da UCITS preuzimatelj izmijeni informacije koje će dati svojim imateljima udjela.

U takvom slučaju nadležna tijela matične države članice UCITS-a preuzimatelja moraju izraziti svoje nezadovoljstvo nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja. Ona moraju obavijestiti nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja o tome jesu li zadovoljna s izmijenjenim informacijama koje će biti dostavljene imateljima udjela UCITS-a preuzimatelja, u roku od 20 radnih dana od njihovog primitka.

4.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja moraju odobriti predloženo pripajanje ili spajanje ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

predloženo pripajanje ili spajanje usklađeno je sa svim zahtjevima iz članaka 39. do 42.;

(b)

UCITS preuzimatelj zaprimio je obavijest u skladu s člankom 93. da može trgovati svojim udjelima u svim državama članicama u kojima UCITS koji se pripaja ili spaja ima odobrenje za rad ili je zaprimio obavijest da može trgovati svojim udjelima u skladu s člankom 93.; te

(c)

nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja zadovoljna su s informacijama koje se namjeravaju dostaviti imateljima udjela, ili nije primljen iskaz nezadovoljstva nadležnih tijela matične države članice UCITS-a preuzimatelja, naveden u četvrtom podstavku stavka 3.

5.   Ako nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja smatraju da dokumentacija nije potpuna, moraju zatražiti dodatne informacije u roku od 10 radnih dana od primitka informacija navedenih u stavku 2.

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja moraju izvijestiti UCITS koji se pripaja ili spaja, u roku od 20 radnih dana od dostave potpunih informacija, navedenih u stavku 2., o tome je li pripajanje ili spajanje odobreno.

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja moraju o svojoj odluci također izvijestiti nadležna tijela matične države članice UCITS-a preuzimatelja.

6.   Države članice mogu, u skladu s drugim podstavkom članka 57. stavka 1., dopustiti odstupanje od članaka 52. do 55. za UCITS-a preuzimatelja.

Članak 40.

1.   Države članice moraju zahtijevati da UCITS koji se pripaja ili spaja i UCITS preuzimatelj izrade zajednički nacrt uvjeta pripajanja ili spajanja.

U zajedničkom nacrtu uvjeta pripajanja ili spajanja moraju biti navedeni sljedeći podaci:

(a)

vrsta pripajanja ili spajanja i uključeni UCITS-i;

(b)

pozadina i razlog za predloženo pripajanje ili spajanje;

(c)

očekivani učinak predloženog pripajanja ili spajanja na imatelje udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja;

(d)

prihvaćeni kriteriji za vrednovanje imovine, te, ovisno o slučaju, obveza na datum izračuna omjera zamjene, kao što je navedeno u članku 47. stavku 1.;

(e)

metoda izračuna omjera zamjene;

(f)

planirani datum pripajanja ili stupanja na snagu pripajanja ili spajanja;

(g)

važeća pravila za prijenos imovine, odnosno za zamjenu udjela; i

(h)

u slučaju pripajanja ili spajanja u skladu s točkom (p) ii. članka 2. stavka 1. i ovisno o slučaju, točkom (p) iii. članka 2. stavka 1. pravila fonda ili dokumenti o osnivanju novoosnovanog UCITS-a preuzimatelja.

Nadležna tijela ne smiju zahtijevati uključivanje bilo kakvih dodatnih informacija u zajednički nacrt uvjeta pripajanja ili spajanja.

2.   UCITS koji se pripaja ili spaja i UCITS preuzimatelj mogu odlučiti uključiti dodatne stavke u zajednički nacrt uvjeta pripajanja ili spajanja.

ODJELJAK 2.

Kontrola putem trećih osoba, informiranje imatelja udjela i ostala prava imatelja udjela

Članak 41.

Države članice zahtijevaju od depozitara UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja da provjere usklađenost podataka navedenih u točkama (a), (f) i (g) članka 40. stavka 1. sa zahtjevima iz ove Direktive i pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju svakog pojedinog UCITS-a.

Članak 42.

1.   Zakonodavstvo matične države članice UCITS-a koji se spaja ovlašćuje depozitara ili neovisnog revizora odobrenog u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o obveznim revizijama godišnjih izvješća i konsolidiranih izvješća (13) da potvrde sljedeće:

(a)

kriterije prihvaćene za vrednovanje imovine, te ovisno o slučaju, obveza na datum izračuna omjera zamjene, navedenog u članku 47. stavku 1.;

(b)

ovisno o slučaju, novčane isplate po udjelu; te

(c)

metodu izračuna omjera zamjene, kao i stvarni omjer zamjene određen na datum izračuna tog omjera, navedenog u članku 47. stavku 1.

2.   Ovlašteni revizori UCITS-a koji se spaja ili ovlašteni revizor UCITS-a preuzimatelja smatraju se neovisnim revizorima u smislu stavka 1.

3.   Potrebno je, na zahtjev i besplatno, staviti na raspolaganje imateljima udjela UCITS-a koji se spaja i UCITS-a preuzimatelja, kao i njihovim nadležnim tijelima, kopiju izvješća neovisnog revizora, ili ovisno o slučaju, depozitara.

Članak 43.

1.   Države članice zahtijevaju od UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja da dostave odgovarajuće i točne informacije o predloženom pripajanju ili spajanju svojim imateljima udjela, kako bi im omogućili donošenje informirane odluke o učinku prijedloga na njihovo ulaganje.

2.   Navedene informacije treba pružiti imateljima udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja tek nakon što nadležna tijela matične države članice UCITS-a koji se pripaja ili spaja odobre predloženo pripajanje ili spajanje u skladu s člankom 39.

Informacije treba dostaviti barem 30 dana prije posljednjeg dana za zahtjev za otkupom ili isplatom ili, ovisno o slučaju, zamjenom, bez dodatne naknade prema članku 45. stavku 1.

3.   Informacije koje treba dostaviti imateljima udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja uključuju odgovarajuće i točne informacije o predloženom pripajanju ili spajanju, što će im omogućiti donošenje informirane odluke o mogućem učinku pripajanja ili spajanja na njihova ulaganja, kao i ostvarivanje njihovih prava prema člancima 44. i 45.

Informacije obuhvaćaju sljedeće:

(a)

pozadinu i razlog za predloženo pripajanje ili spajanje;

(b)

mogući učinak predloženog pripajanja ili spajanja na imatelje udjela, uključujući, između ostalog, bilo kakve značajne razlike s obzirom na politiku i strategiju ulaganja, troškove, očekivani ishod, periodično izvješćivanje, moguće razvodnjavanje uspješnosti, te ovisno o slučaju, jasno upozorenje ulagateljima da se njihov porezni tretman može izmijeniti zbog pripajanja ili spajanja;

(c)

posebna prava koja imaju imatelji udjela s obzirom na predloženo pripajanje ili spajanje, uključujući, između ostalog, pravo dobivanja dodatnih informacija, pravo dobivanja, na zahtjev, kopije izvješća neovisnog revizora ili depozitara, pravo zahtijevanja otkupa ili isplate ili, ovisno o slučaju, zamjene njihovih udjela bez naknade, kao što je navedeno u članku 45. stavku 1., te posljednji datum za ostvarivanje tog prava;

(d)

relevantne postupovne aspekte i planirani datum stupanja na snagu pripajanja ili spajanja; i

(e)

kopiju ključnih informacija za ulagatelje UCITS-a preuzimatelja, navedenih u članku 78.

4.   Ako su UCITS koji se pripaja ili spaja ili UCITS preuzimatelj zaprimili obavijest u skladu s člankom 93., informacije navedene u stavku 3. dostavljaju se na službenom jeziku, ili na jednom od službenih jezika, države članice domaćina svakog UCITS-a, ili na jeziku koji odobre njegova nadležna tijela. UCITS od kojega se zahtijeva da dostavi informacije odgovoran je za izradu prijevoda. Taj prijevod mora vjerno odražavati sadržaj originala.

5.   Komisija može donijeti provedbene mjere u kojima se navodi iscrpan sadržaj, oblik i način dostavljanja informacija navedenih u stavcima 1. i 3.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 44.

Ako nacionalno pravo država članica zahtijeva suglasnost imatelja udjela za pripajanje ili spajanje između UCITS-a, države članice osiguravaju da za takvu suglasnost ne bude potrebno više od 75 % danih glasova imatelja udjela nazočnih ili zastupanih na skupštini imatelja udjela.

Prvi stavak ne dovodi u pitanje mogući kvorum (broj nazočnih) propisan u nacionalnom pravu. Države članice ne mogu odrediti stroži kvorum za prekogranična pripajanja ili spajanja u odnosu na onaj za domaća pripajanja ili spajanja, kao niti stroži kvorum za pripajanje ili spajanje UCITS-a u odnosu na onaj za pripajanje ili spajanje korporativnih subjekata.

Članak 45.

1.   Zakonodavstvo država članica propisuje da imatelji udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja i UCITS-a preuzimatelja imaju pravo zatražiti, bez ikakve naknade osim one koju zadržava UCITS za podmirivanje troškova ukidanja ulaganja, otkup ili isplatu svojih udjela ili, ako je to moguće, njihovu zamjenu za udjele drugog UCITS-a sa sličnom investicijskom politikom, kojim upravlja isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim udjelom. To pravo počinje važiti od trenutka kada imatelji udjela UCITS-a koji se pripajan ili spaja i UCITS-a preuzimatelja budu obaviješteni o predloženom pripajanju ili spajanju u skladu s člankom 43., a prestaje važiti pet radnih dana prije datuma izračuna omjera zamjene, navedenog u članku 47. stavku 1.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kod pripajanja ili spajanja UCITS-a države članice mogu, odstupajući od članka 84. stavka 1., dopustiti nadležnim tijelima da zahtijevaju ili da dopuste privremenu obustavu upisa, otkupa ili isplate udjela, pod uvjetom da je ta obustava opravdana zaštitom imatelja udjela.

ODJELJAK 3.

Troškovi i stupanje na snagu

Članak 46.

Osim u slučajevima kada UCITS nije odabrao društvo za upravljanje, države članice osiguravaju da se bilo kakvi pravni, savjetodavni ili administrativni troškovi povezani s pripremom i provedbom pripajanja ili spajanja ne zaračunavaju ni UCITS-u koji se pripaja ili spaja ni UCITS-u preuzimatelju, kao ni njihovim imateljima udjela.

Članak 47.

1.   Kod domaćih pripajanja ili spajanja zakonodavstvo država članica mora odrediti datum na koji pripajanje ili spajanje stupa na snagu, kao i datum izračuna omjera zamjene udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja u udjele UCITS-a preuzimatelja, te, ovisno o slučaju, za utvrđivanje odgovarajuće neto vrijednosti imovine za novčanu isplatu.

Kod prekograničnih pripajanja ili spajanja te datume određuje zakonodavstvo matične države članice UCITS-a preuzimatelja. Države članice osiguravaju da, ovisno o slučaju, ti datumi budu nakon suglasnosti za pripajanje ili spajanje koju daju imatelji udjela UCITS-a preuzimatelja ili UCITS-a koji se pripaja ili spaja.

2.   Stupanje na snagu pripajanja ili spajanja objavljuje se javno putem svih odgovarajućih sredstava na način propisan zakonodavstvom matične države članice UCITS-a preuzimatelja te se o njemu obavješćuju nadležna tijela matičnih država članica UCITS-a preuzimatelja i UCITS-a koji se pripaja ili spaja.

3.   Pripajanje ili spajanje koje je stupilo na snagu kao što je propisano u stavku 1. ne smije biti proglašeno ništavnim.

Članak 48.

1.   Pripajanje ili spajanje koje je provedeno u skladu s točkom (p) i. članka 2. stavka 1. ima sljedeće posljedice:

(a)

sva imovina i obveze UCITS-a koji se pripaja ili spaja preneseni su na UCITS preuzimatelj, ili ovisno o slučaju, na depozitara UCITS-a preuzimatelja;

(b)

imatelji udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja postaju imatelji udjela UCITS-a preuzimatelja i, ovisno o slučaju, imaju pravo na novčanu isplatu koja ne prelazi 10 % neto vrijednosti imovine njihovih udjela u UCITS-u koji se pripaja ili spaja; i

(c)

UCITS koji se pripaja ili spaja prestaje postojati nakon što pripajanje ili spajanje stupi na snagu.

2.   Pripajanje ili spajanje provedeno u skladu s točkom (p) ii. članka 2. stavka 1. ima sljedeće posljedice:

(a)

sva imovina i obveze UCITS-a koji se pripaja ili spaja preneseni su na novoosnovani UCITS preuzimatelj ili, ovisno o slučaju, na depozitara UCITS-a preuzimatelja;

(b)

imatelji udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja postaju imatelji udjela novoosnovanog UCITS-a preuzimatelja i, ovisno o slučaju, imaju pravo na novčanu isplatu koja ne prelazi 10 % neto vrijednosti imovine njihovih udjela u UCITS-u koji se pripaja ili spaja; i

(c)

UCITS koji se pripaja ili spaja prestaje postojati nakon što pripajanje ili spajanje stupi na snagu.

3.   Pripajanje ili spajanje provedeno u skladu s točkom (p) iii. članka 2. stavka 1. ima sljedeće posljedice:

(a)

neto imovina UCITS-a koji se pripaja ili spaja prenesena je na UCITS preuzimatelj, ili ovisno o slučaju, na depozitara UCITS-a preuzimatelja;

(b)

imatelji udjela UCITS-a koji se pripaja ili spaja postaju imatelji udjela UCITS-a preuzimatelja; i

(c)

UCITS koji se pripaja ili spaja nastavlja postojati sve dok obveze ne budu podmirene.

4.   Države članice propisuju uvođenje postupka u kojem društvo za upravljanje UCITS-a preuzimatelja potvrđuje depozitaru UCITS-a preuzimatelja da je prijenos imovine i, ovisno o slučaju, obveza dovršen. Ako UCITS preuzimatelj nije odabrao društvo za upravljanje, dužan je dati tu potvrdu depozitaru UCITS-a preuzimatelja.

POGLAVLJE VII.

OBVEZE VEZANE UZ POLITIKU ULAGANJA UCITS-A

Članak 49.

Ako se subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) sastoji od više investicijskih dijelova, za potrebe ovog poglavlja svaki se dio smatra zasebnim UCITS-om.

Članak 50.

1.   Ulaganja UCITS-a obuhvaćaju isključivo jednu ili više od sljedećih vrsta ulaganja:

(a)

prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu, kao što je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 14. Direktive 2004/39/EZ;

(b)

prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u državi članici, koje posluje redovito i priznato je i otvoreno za javnost;

(c)

prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji su uvršteni u službenu kotaciju na burzi u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom uređenom tržištu u trećoj državi, koje posluje redovito i priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da su odabir burze ili tržišta odobrila nadležna tijela ili da je propisan zakonom ili pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije;

(d)

nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri, pod sljedećim uvjetima:

i.

uvjeti izdanja uključuju obvezu da će društvo podnijeti zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju na burzi ili na drugom uređenom tržištu koje posluje redovito i priznato je i otvoreno za javnost, pod uvjetom da su odabir burze ili tržišta odobrila nadležna tijela ili da je propisan zakonom ili pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije; te

ii.

uvrštenje navedeno u točki (i) zajamčeno je u roku od godine dana od izdanja;

(e)

udjeli UCITS-a koji je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom ili drugih subjekata za zajednička ulaganja u smislu članka 1. stavka 2. točaka (a) i (b), bilo da su osnovani u državi članici ili ne, pod uvjetom da:

i.

takvi subjekti za zajednička ulaganja dobili su odobrenje za rad prema zakonima koji propisuju da su predmet nadzora za koji nadležna tijela matične države članice UCITS-a smatraju da je ekvivalentan onome propisanom u zakonodavstvu Zajednice, te da je suradnja između tijela adekvatno osigurana;

ii.

razina zaštite za imatelje udjela u drugim subjektima za zajednička ulaganja ekvivalentna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS-a, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića ekvivalentni zahtjevima iz ove Direktive;

iii.

o poslovanju drugih subjekata za zajednička ulaganja izvješćuje se u polugodišnjim i godišnjim izvješćima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja; i

iv.

najviše 10 % imovine UCITS-a ili drugih subjekata za zajednička ulaganja čiji se udjeli namjeravaju stjecati može, prema njihovim pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju, ukupno biti uloženo u udjele drugih UCITS-a ili drugih subjekata za zajednička ulaganja;

(f)

depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev ili daju pravo opoziva, te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe pravilima nadzora za koja nadležna tijela matične države članice UCITS-a smatraju da su ekvivalentna onima propisanima u zakonodavstvu Zajednice;

(g)

izvedeni financijski instrumenti, uključujući ekvivalentne instrumente koji se namiruju u novcu, kojima se trguje na uređenom tržištu navedenom u točkama (a), (b) i (c) ili izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan burze (neuvrštene (OTC) izvedenice), pod sljedećim uvjetima:

i.

temeljna imovina izvedenice sastoji se od instrumenata obuhvaćenih ovim stavkom, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta, u koje UCITS može ulagati u skladu sa svojim investicijskim ciljevima navedenim u pravilima fonda ili u dokumentima o osnivanju;

ii.

druge ugovorne strane u transakcijama s neuvrštenim (OTC) izvedenicama su institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koja su odobrila nadležna tijela matične države članice UCITS-a; i

iii.

neuvrštene (OTC) izvedenice podliježu svakodnevnom pouzdanom i provjerljivom vrednovanju, te ih je u svakom trenutku moguće prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev UCITS-a; ili

(h)

instrumenti tržišta novca kojima se ne trguje na uređenom tržištu, obuhvaćeni člankom 2. stavkom 1. točkom (o), ako izdanje ili izdavatelj takvih instrumenata podliježu propisima o zaštiti ulagatelja i štednih uloga, pod sljedećim uvjetima:

i.

izdaje ih ili za njih jamči središnja, područna ili lokalna vlast ili središnja banka države članice, Europska središnja banka, Zajednica ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica;

ii.

izdaje ih društvo čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima navedenim u točkama (a), (b) ili (c);

iii.

izdaje ih ili za njih jamči ustanova koja podliježe bonitetnom nadzoru, u skladu s kriterijima definiranim u zakonodavstvu Zajednice; ili ustanova na koju se primjenjuju i koja je usklađena s pravilima nadzora koja nadležna tijela smatraju barem onoliko strogima kao što su pravila propisana zakonodavstvom Zajednice; ili

iv.

izdaju ih druge institucije svrstane u kategorije koje su odobrila nadležna tijela matične države članice UCITS-a, pod uvjetom da ulaganja u takve instrumente podliježu zaštiti ulagatelja jednakoj onoj propisanoj točkama i., ii. ili iii., te pod uvjetom da je izdavatelj društvo čiji kapital i rezerve iznose najmanje 10 000 000 EUR i koje sastavlja i objavljuje svoja godišnja financijska izvješća u skladu s Četvrtom direktivom Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvješćima određenih vrsta trgovačkih društava (14), da je izdavatelj subjekt koji se, unutar grupe društava koja obuhvaća jednu ili nekoliko uvrštenih društava, bavi financiranjem te grupe, ili da je izdavatelj subjekt koji se bavi financiranjem sekuritizacijskih subjekata koji koriste bankovne linije za likvidnost.

2.   UCITS, međutim, ne smije:

(a)

ulagati više od 10 % svoje imovine u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca drugačije od onih navedenih u stavku 1.; ili

(b)

stjecati plemenite metale ili potvrde koje ih predstavljaju.

UCITS može držati dodatna likvidna sredstva.

3.   Društvo za investicije može stjecati pokretnu ili nepokretnu imovinu koja je neophodna za izravno obavljanje njegove djelatnosti.

Članak 51.

1.   Društvo za upravljanje ili društvo za investicije koristi proces upravljanja rizikom koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja.

Ono koristi postupak za točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica.

Također redovito obavješćuje nadležna tijela svoje matične države članice o vrstama izvedenih instrumenata, rizicima temeljne imovine, kvantitativnim ograničenjima ulaganja i odabranim metodama za procjenu rizika povezanih s transakcijama s izvedenim instrumentima za svaki UCITS kojim upravlja.

2.   Države članice mogu odobriti UCITS-u da koristi tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, pod uvjetima i unutar ograničenja koja propišu, ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem.

Ako se te transakcije odnose na primjenu izvedenih instrumenata, uvjeti i ograničenja usklađuju se s odredbama propisanima u ovoj Direktivi.

Pri takvim transakcijama UCITS ne smije ni pod kojim uvjetima odstupiti od svojih investicijskih ciljeva, koji su određeni u pravilima fonda, dokumentima o osnivanju ili prospektu UCITS-a.

3.   UCITS mora osigurati da njegova ukupna izloženost prema izvedenim instrumentima ne premašuje ukupnu neto vrijednost njegovog portfelja.

Izloženost se izračunava uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicija. To se također primjenjuje na treći i četvrti podstavak.

UCITS može ulagati, kao dio svoje politike ulaganja te unutar ograničenja propisanog člankom 52. stavkom 5., u izvedene financijske instrumente pod uvjetom da izloženost prema temeljnoj imovini ne prelazi, ukupno gledajući, ograničenja ulaganja određena člankom 52. Države članice mogu propisati da se za ulaganja, kada UCITS ulaže u izvedene financijske instrumente koji se temelje na indeksu, ne zahtijeva da budu kombinirana u smislu ograničenja određenih člankom 52.

Ako je u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca ugrađena izvedenica, izvedenica se uzima u obzir pri usklađivanju sa zahtjevima iz ovog članka.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 116., Komisija do 1. srpnja 2010. donosi provedbene mjere u kojima se navodi sljedeće:

(a)

kriteriji za procjenu adekvatnosti procesa upravljanja rizicima koji koristi društvo za upravljanje u skladu s prvim podstavkom stavka 1.;

(b)

detaljna pravila koja se odnose na točnu i neovisnu procjenu vrijednosti neuvrštenih (OTC) izvedenica; te

(c)

detaljna pravila koja se odnose na sadržaj i postupak koji se primjenjuje za priopćavanje informacija navedenih u trećem podstavku stavka 1. nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu ključni dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 52.

1.   UCITS ne smije ulagati više od:

(a)

5 % svoje imovine u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca koje izdaje isti izdavatelj; ili

(b)

20 % svoje imovine u depozite kod iste institucije.

Izloženost UCITS-a riziku druge ugovorne strane kod transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama ne smije prelaziti:

(a)

10 % njegove imovine kada je druga ugovorna strana kreditna institucija navedena u članku 50. stavku 1. točki (f); ili

(b)

5 % njegove imovine u drugim slučajevima.

2.   Države članice mogu povisiti ograničenje od 5 % propisano u prvom podstavku stavka 1. na najviše 10 %. Međutim, ako to učine, ukupna vrijednost prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca koje UCITS drži u izdavateljima u koje ulaže više od 5 % svoje imovine ne smije prelaziti 40 % vrijednosti njegove imovine. To ograničenje ne primjenjuje se na depozite ili na transakcije s neuvrštenim (OTC) izvedenicama sklopljene s financijskim institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru.

Bez obzira na pojedinačna ograničenja propisana stavkom 1., UCITS ne smije kombinirati niti jedno od sljedećeg, ako bi to dovelo do ulaganja većeg od 20 % njegove imovine u istu instituciju:

(a)

ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca koje izdaje ta institucija;

(b)

depozite kod te institucije; ili

(c)

izloženosti koje proizlaze iz transakcija s neuvrštenim (OTC) izvedenicama sklopljenih s tom institucijom.

3.   Države članice mogu povisiti ograničenje od 5 % propisano prvim podstavkom stavka 1. na najviše 35 % ako prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca izdaje ili za njih jamči država članica, njezina lokalna vlast, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica.

4.   Države članice mogu povisiti ograničenje od 5 % propisano prvim podstavkom stavka 1. na najviše 25 % ako obveznice izdaje kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u državi članici i koja je, prema zakonu, predmet posebnog javnog nadzora kojemu je svrha zaštita imatelja obveznica. Sredstva od izdavanja takvih obveznica ulažu se, u skladu sa zakonom, u imovinu koja, za vrijeme cijelog razdoblja važenja obveznica, može pokriti potraživanja koja proizlaze iz obveznica, te koja bi se u slučaju propasti izdavatelja, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i plaćanje stečenih kamata.

Ako UCITS ulaže više od 5 % svoje imovine u obveznice navedene u prvom podstavku, koje izdaje isti izdavatelj, ukupna vrijednost tih ulaganja ne smije prijeći 80 % vrijednosti imovine UCITS-a.

Države članice šalju Komisiji popis kategorija obveznica navedenih u prvom podstavku, zajedno s kategorijama izdavatelja kojima je odobreno, u skladu sa zakonom i nadzornim propisima navedenim u tom podstavku, izdavanje obveznica koje ispunjavaju kriterije određene u ovom članku. Uz taj popis prilaže se obavijest u kojoj se navodi status ponuđenog jamstva. Komisija odmah prosljeđuje te informacije drugim državama članicama, zajedno s opaskama koje smatra primjerenim, i te informacije čini dostupnim javnosti. Takvi podaci mogu biti predmet razmjene stajališta unutar Europskoga odbora za vrijednosne papire, navedenog u članku 112. stavku 1.

5.   Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca navedeni u stavcima 3. i 4. ne uzimaju se u obzir pri primjeni ograničenja od 40 %, navedenog u stavku 2.

Ograničenja propisana stavcima 1. do 4. ne kombiniraju se, te stoga ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje ista institucija ili u depozite ili izvedene instrumente sklopljene s tom institucijom, koja se vrše u skladu sa stavcima 1. do 4., zajedno ne smiju prijeći 35 % imovine UCITS-a.

Društva koja su uključena u istu grupu s obzirom na sastavljanje konsolidiranih izvješća, definiranih u Direktivi 83/349/EEZ, ili u skladu s priznatim međunarodnim računovodstvenim pravilima, u svrhu izračuna ograničenja iz ovog članka smatraju se jednom institucijom.

Države članice mogu dopustiti kumulativna ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca unutar iste grupe do ograničenja od 20 %.

Članak 53.

1.   Ne dovodeći u pitanje ograničenja propisana člankom 56., države članice mogu povisiti ograničenja propisana člankom 52. na najviše 20 % za ulaganja u dionice ili dužničke vrijednosne papire koje izdaje isti izdavatelj, kada je, u skladu s pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju, cilj politike ulaganja UCITS-a replicirati sastav određenog dioničkog ili obvezničkog indeksa koji priznaju nadležna tijela, pod sljedećim uvjetima:

(a)

njegov je sastav dovoljno diversificiran;

(b)

indeks predstavlja adekvatnu referentnu vrijednost tržišta na koje se odnosi; i

(c)

objavljuje se na adekvatan način.

2.   Države članice mogu povisiti ograničenje propisano stavkom 1. na najviše 35 % ako to opravdavaju izvanredni tržišni uvjeti, posebice na uređenim tržištima gdje su određeni prenosivi vrijednosni papiri ili instrumenti tržišta novca dominantni. Ulaganje do te granice dopušteno je samo za jednog izdavatelja.

Članak 54.

1.   Odstupajući od članka 52., države članice mogu odobriti UCITS-u da ulaže u skladu s načelom razdiobe rizika do 100 % svoje imovine u različite prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje ili za njih jamči država članica, jedna ili više lokalnih vlasti, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica.

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a odobravaju takvo odstupanje samo ako smatraju da imatelji udjela UCITS-a imaju zaštitu ekvivalentnu onoj koju imaju imatelji udjela UCITS-a koji poštuje ograničenja propisana člankom 52.

Takav UCITS mora držati vrijednosne papire najmanje šest različitih izdanja, no vrijednosni papiri bilo kojeg pojedinačnog izdanja ne smiju činiti više od 30 % njegove ukupne imovine.

2.   UCITS naveden u stavku 1. izričito navodi, u pravilima fonda ili u dokumentima o osnivanju društva za investicije, države članice, lokalne vlasti ili javna međunarodna tijela koja izdaju ili jamče za vrijednosne papire u koje namjerava uložiti više od 35 % svoje imovine.

Takva pravila fonda ili dokumente o osnivanju odobravaju nadležna tijela.

3.   Svaki UCITS naveden u stavku 1. uključuje u svoj prospekt i promidžbene sadržaje jasnu izjavu u kojoj se upozorava na takvo odobrenje i navode države članice, lokalne vlasti ili javna međunarodna tijela u čije vrijednosne papire namjerava ulagati ili je uložio više od 35 % svoje imovine.

Članak 55.

1.   UCITS smije steći udjele UCITS-a ili drugih subjekata za zajednička ulaganja navedenih u članku 50. stavku 1. točki (e) pod uvjetom da je najviše 10 % njegove imovine uloženo u udjele jednog UCITS-a ili drugog subjekta za zajednička ulaganja. Države članice mogu povisiti to ograničenje na najviše 20 %.

2.   Ulaganja u udjele subjekata za zajednička ulaganja koji nisu UCITS ne smiju prelaziti, u ukupnom iznosu, 30 % imovine UCITS-a.

Države članice mogu, ako je UCITS stekao udjele drugih UCITS-a ili subjekata za zajednička ulaganja, propisati da se za imovinu dotičnih UCITS-a ili drugih subjekata za zajednička ulaganja ne zahtijeva da bude kombinirana u smislu ograničenja propisanih člankom 52.

3.   Ako UCITS ulaže u udjele drugog UCITS-a ili subjekta za zajednička ulaganja kojim upravlja, izravno ili na temelju delegiranja poslova, isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim udjelom, takvo društvo za upravljanje ili drugo društvo ne smiju zaračunavati naknadu za upis ili isplatu kod ulaganja UCITS-a u udjele tog drugog UCITS-a ili subjekta za zajednička ulaganja.

UCITS koji ulaže značajan dio svoje imovine u drugi UCITS ili subjekt za zajednička ulaganja mora u svom prospektu objaviti najvišu razinu naknade za upravljanje koju je moguće zaračunati samom UCITS-u i drugom UCITS-u ili subjektu za zajednička ulaganja u koji namjerava ulagati. U svom godišnjem financijskom izvješću mora navesti najveći udio naknade za upravljanje koja se zaračunava samom UCITS-u i drugom UCITS-u ili subjektu za zajednička ulaganja u koji ulaže.

Članak 56.

1.   Društvo za investicije ili društvo za upravljanje koje djeluje u vezi sa svim investicijskim fondovima kojima upravlja, te koji spadaju u područje primjene ove Direktive, ne smiju stjecati dionice s pravom glasa koje bi im omogućilo vršenje značajnog utjecaja na upravljanje izdavateljem.

Do daljnjeg usklađivanja, države članice moraju uzeti u obzir postojeće propise u zakonodavstvu drugih država članica koji definiraju načelo navedeno u prvom podstavku.

2.   UCITS može steći najviše:

(a)

10 % dionica bez prava glasa jednog izdavatelja;

(b)

10 % dužničkih vrijednosnih papira jednog izdavatelja;

(c)

25 % udjela jednog UCITS-a ili drugog subjekta za zajednička ulaganja u smislu članka 1. stavka 2. točke (a) i (b); ili

(d)

10 % instrumenata tržišta novca jednog izdavatelja.

Ograničenja navedena u točkama (b), (c) i (d) mogu se zanemariti u trenutku stjecanja ako tada nije moguće izračunati bruto iznos dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, ili neto iznos vrijednosnih papira u izdanju.

3.   Država članica može odbaciti primjenu stavaka 1. i 2. na:

(a)

prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje ili za koje jamči država članica ili njezine lokalne vlasti;

(b)

prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaje ili za koje jamči treća država;

(c)

prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaju javna međunarodna tijela kojima pripada jedna ili više država članica;

(d)

dionice koje drži UCITS u kapitalu društva u trećoj državi, koje ulaže svoju imovinu uglavnom u vrijednosne papire izdavatelja koji imaju registrirano sjedište u toj državi, ako prema zakonodavstvu te države takvo vlasništvo predstavlja jedini način na koji UCITS može ulagati u vrijednosne papire izdavatelja u toj državi; ili

(e)

dionice koje drži društvo za investicije ili društva za investicije u kapitalu ovisnih društava koja se u državi u kojoj je ovisno društvo osnovano, isključivo u njegovo ili njihovo ime bave samo djelatnostima upravljanja, savjetovanja ili trgovanja vezanim uz otkup udjela na zahtjev imatelja udjela.

Odstupanje navedeno u točki (d) prvog podstavka ovog stavka primjenjuje se samo ako je u svojoj politici ulaganja društvo iz treće države usklađeno s ograničenjima propisanima člancima 52. i 55., te stavcima 1. i. 2. ovog članka. Ako dođe do prekoračenja ograničenja propisanih člancima 52. i 55., primjenjuje se članak 57. mutatis mutandis.

Članak 57.

1.   Od UCITS-a se ne zahtijeva da bude usklađen s ograničenjima propisanima ovim poglavljem kada ostvaruje svoje pravo upisa koje proizlazi iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine.

Iako moraju osigurati poštivanje načela razdiobe rizika, države članice mogu dopustiti UCITS-u koji je nedavno dobio odobrenje za rad odstupanje od članaka 52. do 55. u razdoblju od šest mjeseci od datuma dobivanja odobrenja za rad.

2.   Ako su ograničenja navedena u stavku 1. prekoračena iz razloga koji je izvan kontrole UCITS-a ili uslijed ostvarivanja prava upisa, tom UCITS-u prioritetni cilj transakcija prodaje mora biti ispravak tog stanja, pri čemu mora uzimati u obzir interese svojih imatelja udjela.

POGLAVLJE VIII.

STRUKTURE GLAVNIH I NAPAJAJUĆIH UCITS-A

ODJELJAK 1.

Područje primjene i suglasnost

Članak 58.

1.   Napajajući UCITS jest UCITS ili njegov investicijski dio koji je dobio suglasnost za ulaganje, odstupajući od članka 1. stavka 2. točke (a), članaka 50., 52. i 55. i članka 56. stavka 2. točke (c), najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog UCITS-a ili njegovog investicijskog dijela (glavni UCITS).

2.   Napajajući UCITS može držati do 15 % svoje imovine u jednoj ili više od sljedećih vrsta imovine:

(a)

dodatna likvidna sredstva u skladu s drugim podstavkom članka 50. stavka 2.;

(b)

izvedeni financijski instrumenti, koji se mogu koristiti samo u svrhu zaštite od rizika, u skladu s člankom 50. stavkom 1. točkom (g) i člankom 51. stavcima 2. i 3.;

(c)

pokretna i nepokretna imovina koja je neophodna za izravno obavljanje djelatnosti, ako je napajajući UCITS društvo za investicije.

U svrhu usklađenosti s člankom 51. stavkom 3. napajajući UCITS mora izračunavati svoju ukupnu izloženost prema izvedenim financijskim instrumentima kombinirajući svoju vlastitu izravnu izloženost prema točki (b) prvog podstavka bilo s:

(a)

stvarnom izloženošću glavnog UCITS-a prema izvedenim financijskim instrumentima, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS; ili

(b)

najvećom potencijalnom ukupnom izloženošću glavnog UCITS-a prema izvedenim financijskim instrumentima, kao što je određeno u pravilima fonda glavnog UCITS-a ili u dokumentima o osnivanju, proporcionalno s ulaganjem napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS.

3.   Glavni UCITS jest UCITS ili njegov investicijski dio koji:

(a)

među svojim imateljima udjela ima barem jedan napajajući UCITS;

(b)

nije sam napajajući UCITS; i

(c)

ne drži udjele napajajućeg UCITS-a.

4.   Za glavni UCITS primjenjuju se sljedeća odstupanja:

(a)

ako glavni UCITS ima barem dva napajajuća UCITS-a kao imatelje udjela, članak 1. stavak 2. točka (a) i članak 3. točka (b) ne primjenjuju se, s time da glavni UCITS ima pravo izbora hoće li prikupljati sredstva od drugih ulagatelja;

(b)

ako glavni UCITS ne prikuplja sredstva od javnosti u državi članici koja nije ona u kojoj je on osnovan, već samo ima jednog ili više napajajućih UCITS-a u toj državi članici, ne primjenjuju se poglavlje XI. i drugi podstavak članka 108. stavka 1.

Članak 59.

1.   Države članice osiguravaju da ulaganje napajajućeg UCITS-a u određeni glavni UCITS koje prekoračuje ograničenje primjenjivo prema članku 55. stavku 1. za ulaganja u drugi UCITS podliježe prethodnoj suglasnosti nadležnih tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a.

2.   Napajajući UCITS obavješćuje se u roku od 15 radnih dana nakon podnošenja cjelovitog zahtjeva o tome jesu li nadležna tijela dala suglasnost za ulaganje napajajućeg UCITS-a u glavni UCITS.

3.   Nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a izdaju suglasnost ako su napajajući UCITS, njegov depozitar i njegov revizor, kao i glavni UCITS, usklađeni sa svim zahtjevima iz ovog poglavlja. U tu svrhu napajajući UCITS mora dostaviti nadležnim tijelima svoje matične države članice sljedeću dokumentaciju:

(a)

pravila fonda ili dokumente o osnivanju napajajućeg i glavnog UCITS-a;

(b)

prospekt i ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78., napajajućeg i glavnog UCITS-a;

(c)

sporazum između napajajućeg i glavnog UCITS-a ili interna pravila poslovanja, kao što je navedeno u članku 60. stavku 1.;

(d)

ovisno o slučaju, informacije koje je potrebno dostaviti imateljima udjela, kao što je navedeno u članku 64. stavku 1.;

(e)

ako glavni UCITS i napajajući UCITS imaju različite depozitare, sporazum o razmjeni informacija, naveden u članku 61. stavku 1., između njihovih depozitara; i

(f)

ako glavni UCITS i napajajući UCITS imaju različite revizore, sporazum o razmjeni informacija, naveden u članku 62. stavku 1., između njihovih revizora.

Ako je napajajući UCITS osnovan u državi članici koja nije matična država članica glavnog UCITS-a, napajajući UCITS također mora dostaviti potvrdu nadležnih tijela matične države članice glavnog UCITS-a da glavni UCITS jest UCITS ili njegov investicijski dio, koji ispunjava uvjete navedene u članku 58. stavku 3. točkama (b) i (c). Napajajući UCITS dostavlja dokumente na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države članice napajajućeg UCITS-a ili na jeziku koji odobre njezina nadležna tijela.

ODJELJAK 2.

Zajedničke odredbe za napajajući i glavni UCITS

Članak 60.

1.   Države članice zahtijevaju da glavni UCITS dostavi napajajućem UCITS-u sve dokumente i podatke koji su mu potrebni kako bi ispunio zahtjeve propisane ovom Direktivom. U tu svrhu napajajući UCITS sklapa sporazum s glavnim UCITS-om.

Napajajući UCITS ne smije ulagati iznad ograničenja primjenjivih prema članku 55. stavku 1. u udjele toga glavnog UCITS-a sve dok sporazum naveden u prvom podstavku ne stupi na snagu. Taj je sporazum, na zahtjev i besplatno, dostupan svim imateljima udjela.

U slučaju da i glavnim i napajajućim UCITS-om upravlja isto društvo za upravljanje, sporazum se može zamijeniti internim pravilima poslovanja, koja osiguravaju usklađenost sa zahtjevima navedenima u ovom stavku.

2.   Glavni i napajajući UCITS poduzimaju odgovarajuće mjere za usklađivanje vremena za izračun i objavu njihove neto vrijednosti imovine, kako bi se spriječila mogućnost tržišne preprodaje kojom bi se zloupotrijebila razlika u cijeni njihovih udjela.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 84., ako glavni UCITS privremeno obustavi otkup, isplatu ili upis svojih udjela, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnih tijela, svaki od njegovih napajajućih UCITS-a ima pravo privremeno obustaviti otkup, isplatu ili upis svojih udjela, bez obzira na uvjete propisane člankom 84. stavkom 2., na isto vremensko razdoblje kao i glavni UCITS.

4.   Ako se glavni UCITS likvidira, napajajući UCITS također se mora likvidirati, osim ako nadležna tijela njegove matične države članice daju suglasnost za:

(a)

ulaganje najmanje 85 % imovine napajajućeg UCITS-a u udjele drugoga glavnog UCITS-a; ili

(b)

izmjenu njegovih pravila fonda ili dokumenata o osnivanju kako bi se omogućila pretvorba napajajućeg UCITS-a u UCITS koji nije napajajući UCITS.

Ne dovodeći u pitanje posebne nacionalne odredbe koje se odnose na obveznu likvidaciju, likvidacija glavnog UCITS-a provodi se najranije tri mjeseca nakon što je glavni UCITS obavijestio sve svoje imatelje udjela i nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a o obvezujućoj odluci o likvidaciji.

5.   Ako se glavni UCITS spoji s drugim UCITS-om ili ako se podijeli na dva ili više UCITS-a, napajajući UCITS se likvidira, osim ako nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a daju suglasnost napajajućem UCITS-u da:

(a)

nastavi biti napajajući UCITS glavnog UCITS-a ili drugog UCITS-a koji nastaje pripajanjem ili spajanjem ili podjelom glavnog UCITS-a;

(b)

uloži barem 85 % svoje imovine u udjele drugoga glavnog UCITS-a koji ne nastaje pripajanjem ili spajanjem ili podjelom;

(c)

izmijeni svoja pravila fonda ili dokumente o osnivanju kako bi se pretvorio u UCITS koji nije napajajući UCITS.

Niti jedno pripajanje ili spajanje ili podjela glavnog UCITS-a ne stupa na snagu ako glavni UCITS ne dostavi svim svojim imateljima udjela i nadležnim tijelima matične države članice svog napajajućeg UCITS-a informacije navedene, ili koje su usporedive s onima navedenima, u članku 43. najkasnije 60 dana prije predloženog datuma stupanja na snagu.

Osim ako nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a izdaju suglasnost u skladu s točkom (a) prvog podstavka, glavni UCITS omogućuje napajajućem UCITS-u da otkupi ili isplati sve udjele glavnog UCITS-u prije stupanja na snagu pripajanja ili spajanja ili podjele glavnog UCITS-a.

6.   Komisija može donijeti provedbene mjere u kojima se navodi:

(a)

sadržaj sporazuma ili internih pravila poslovanja, navedenih u stavku 1.;

(b)

koje se mjere navedene u stavku 2. smatraju prikladnima;

(c)

postupke za potrebne suglasnosti u skladu sa stavcima 4. i 5., u slučaju likvidacije, pripajanja ili spajanja ili podjele glavnog UCITS-a.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

ODJELJAK 3.

Depozitari i revizori

Članak 61.

1.   Države članice zahtijevaju da, ako glavni i napajajući UCITS imaju različite depozitare, ti depozitari sklope sporazum o razmjeni informacija, kako bi se osiguralo ispunjavanje dužnosti oba depozitara.

Napajajući UCITS ne smije ulagati u udjele glavnog UCITS-a sve dok taj sporazum ne stupi na snagu.

Pri usklađivanju sa zahtjevima propisanima ovim poglavljem, niti depozitar glavnog UCITS-a niti onaj napajajućeg UCITS-a ne smiju kršiti pravila koja ograničavaju objavljivanje informacija ili se odnose na zaštitu podataka, ako su takva pravila propisana ugovorom ili zakonima i drugim propisima. Takva usklađenost ne smije dovoditi ni do kakve odgovornosti tog depozitara ili bilo koje osobe koja djeluje u njegovo ime.

Države članice zahtijevaju da napajajući UCITS ili, ovisno o slučaju, društvo za upravljanje napajajućeg UCITS-a, bude zaduženo za priopćavanje depozitaru napajajućeg UCITS-a svih informacija o glavnom UCITS-u koje se zahtijevaju za ispunjavanje dužnosti depozitara napajajućeg UCITS-a.

2.   Depozitar glavnog UCITS-a bez odgode obavješćuje nadležna tijela države članice glavnog UCITS-a, napajajući UCITS ili, ovisno o slučaju, društvo za upravljanje i depozitara napajajućeg UCITS-a o bilo kakvim nepravilnostima koje otkrije u vezi s glavnim UCITS-om, a za koje se smatra da mogu imati negativan učinak na napajajući UCITS.

3.   Komisija može donijeti provedbene mjere koje dalje određuju:

(a)

pojedinosti koje trebaju biti uključene u sporazum naveden u stavku 1.; i

(b)

vrste nepravilnosti, navedene u stavku 2., za koje se smatra da imaju negativni učinak na napajajući UCITS.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 62.

1.   Države članice zahtijevaju da ako glavni i napajajući UCITS imaju različite revizore, ti revizori sklope sporazum o razmjeni informacija, uključujući propise donesene radi usklađivanja sa zahtjevima iz stavka 2., kako bi se osiguralo ispunjavanje dužnosti oba revizora.

Napajajući UCITS ne smije ulagati u udjele glavnog UCITS-a sve dok taj sporazum ne stupi na snagu.

2.   U svojem revizorskom izvješću revizor napajajućeg UCITS-a uzima u obzir revizorsko izvješće glavnog UCITS-a. Ako napajajući i glavni UCITS imaju različite obračunske godine, revizor glavnog UCITS-a izrađuje ad hoc izvješće sa zaključnim datumom izvješća napajajućeg UCITS-a.

Revizor napajajućeg UCITS-a posebice izvješćuje o bilo kakvim nepravilnostima koje su otkrivene u revizorskom izvješću glavnog UCITS-a i o njihovom učinku na napajajući UCITS:

3.   Pri usklađivanju sa zahtjevima propisanima ovim poglavljem, niti revizor glavnog UCITS-a niti onaj napajajućeg UCITS-a ne smiju kršiti pravila koja ograničavaju objavljivanje informacija ili se odnose na zaštitu podataka, ako su takva pravila propisana ugovorom ili zakonima i drugim propisima. Takva usklađenost ne smije dovoditi ni do kakve odgovornosti tog revizora ili bilo koje osobe koja djeluje u njegovo ime.

4.   Komisija može donijeti provedbene mjere u kojima se navodi sadržaj sporazuma navedenog u prvom podstavku stavka 1.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

ODJELJAK 4.

Obvezni podaci i promidžbeni sadržaji napajajućeg UCITS-a

Članak 63.

1.   Države članice moraju zahtijevati da, osim informacija navedenih u dodatku A. Priloga I., prospekt napajajućeg UCITS-a sadrži sljedeće informacije:

(a)

izjavu da napajajući UCITS jest napajajući određenom glavnom UCITS-u, te da kao takav stalno ulaže 85 % ili više svoje imovine u udjele toga glavnog UCITS-a;

(b)

investicijski cilj i politiku, uključujući profil rizičnosti, te podatke o tome jesu li prinosi napajajućeg i glavnog UCITS-a identični, ili u kojoj se mjeri i iz kojeg razloga razlikuju, uključujući opis ulaganja izvršenih u skladu s člankom 58. stavkom 2.;

(c)

kratak opis glavnog UCITS-a, njegove organizacije, njegovog investicijskog cilja i politike, uključujući profil rizičnosti, te podatak o tome kako je moguće dobiti prospekt glavnog UCITS-a;

(d)

sažetak sporazuma između napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a ili internih pravila poslovanja u skladu s člankom 60. stavkom 1.;

(e)

podatke o tome kako imatelji udjela mogu dobiti daljnje informacije o glavnom UCITS-u i sporazumu između napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a navedenom u članku 60. stavku 1.;

(f)

opis svih naknada ili troškova koji se naplaćuju napajajućem UCITS-u na temelju njegovog ulaganja u udjele glavnog UCITS-a, kao i ukupnih troškova napajajućeg i glavnog UCITS-a; te

(g)

opis poreznih učinaka na napajajući UCITS vezanih uz ulaganje u glavni UCITS.

2.   Osim informacija navedenih u dodatku B. Priloga I., godišnje izvješće napajajućeg UCITS-a uključuje izjavu o ukupnim troškovima napajajućeg UCITS-a i glavnog UCITS-a.

U godišnjim i polugodišnjim izvješćima napajajućeg UCITS-a navodi se kako je moguće dobiti godišnje i polugodišnje izvješće glavnog UCITS-a.

3.   Osim zahtjeva propisanih člancima 74. i 82., napajajući UCITS šalje prospekt, ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78., i sve njihove izmjene, kao i godišnja i polugodišnja izvješća glavnog UCITS-a, nadležnim tijelima svoje matične države članice.

4.   Napajajući UCITS objavljuje u svim relevantnim promidžbenim sadržajima da stalno ulaže 85 % ili više svoje imovine u taj glavni UCITS.

5.   Tiskano izdanje prospekta i godišnjeg i polugodišnjeg izvješća glavnog UCITS-a napajajući UCITS na zahtjev i besplatno dostavlja ulagateljima.

ODJELJAK 5.

Pretvorba postojećeg UCITS-a u napajajući UCITS i promjena glavnog UCITS-a

Članak 64.

1.   Države članice zahtijevaju da napajajući UCITS koji već obavlja djelatnost kao UCITS, uključujući onu kao napajajući UCITS drugoga glavnog UCITS-a, dostavi sljedeće informacije imateljima udjela:

(a)

izjavu da su nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a odobrila ulaganje napajajućeg UCITS-a u udjele toga glavnog UCITS-a;

(b)

ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78., u vezi s napajajućim i glavnim UCITS-om;

(c)

datum kada napajajući UCITS treba započeti s ulaganjem u glavni UCITS ili, ako je već u njega ulagao, datum kada njegovo ulaganje prekorači ograničenje primjenjivo prema članku 55. stavku 1.; te

(d)

izjavu da imatelji udjela imaju pravo tražiti, u roku od 30 dana, otkup ili isplatu svojih udjela bez ikakvih naknada osim onih koje zadržava UCITS za pokrivanje troškova prijenosa; to pravo počinje važiti od trenutka kada napajajući UCITS dostavi informacije navedene u ovom stavku.

Te se informacije dostavljaju najmanje 30 dana prije datuma navedenog u točki (c) prvog podstavka.

2.   U slučaju da napajajući UCITS zaprimi obavijest u skladu s člankom 93., informacije navedene u stavku 1. potrebno je dostaviti na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države domaćina napajajućeg UCITS-a ili na jeziku koji odobre njezina nadležna tijela. Napajajući UCITS odgovoran je za izradu prijevoda. Taj prijevod mora vjerno odražavati sadržaj originala.

3.   Države članice osiguravaju da napajajući UCITS ne vrši ulaganja u udjele određenoga glavnog UCITS-a koja prekoračuju ograničenje primjenjivo prema članku 55. stavku 1. prije isteka razdoblja od 30 dana, navedenog u drugom podstavku stavka 1.

4.   Komisija može donijeti provedbene mjere u kojima se navodi sljedeće:

(a)

oblik i način na koji treba dostaviti informacije navedene u stavku 1.; ili

(b)

u slučaju da napajajući UCITS prenese cjelokupnu ili dio svoje imovine na glavni UCITS u zamjenu za udjele, postupak vrednovanja i revizije tog nenovčanog ulaganja, kao i uloga depozitara napajajućeg UCITS-a u tom procesu.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

ODJELJAK 6.

Obveze i nadležna tijela

Članak 65.

1.   Napajajući UCITS učinkovito prati djelatnosti glavnog UCITS-a. Pri ispunjavanju te obveze napajajući UCITS može se osloniti na informacije i dokumentaciju koje je primio od glavnog UCITS-a ili, ovisno o slučaju, njegovog društva za upravljanje, depozitara i revizora, osim ako postoji razlog za sumnju u njihovu točnost.

2.   Ako, vezano uz ulaganje u udjele glavnog UCITS-a, distribucijsku naknadu, proviziju ili drugu novčanu naknadu prima napajajući UCITS, njegovo društvo za upravljanje ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime bilo napajajućeg UCITS-a ili društva za upravljanje napajajućeg UCITS-a, ta naknada, provizija ili druga novčana naknada uplaćuje se u imovinu napajajućeg UCITS-a.

Članak 66.

1.   Glavni UCITS bez odgode obavješćuje nadležna tijela svoje matične države članice o identitetu svakog napajajućeg UCITS-a koji ulaže u njegove udjele. Ako su glavni UCITS i napajajući UCITS osnovani u različitim državama članicama, nadležna tijela matične države članice glavnog UCITS-a odmah obavješćuju nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a o takvom ulaganju.

2.   Glavni UCITS ne smije zaračunavati naknadu za upis ili otkup za ulaganje napajajućeg UCITS-a u njegove udjele ili povlačenje udjela.

3.   Glavni UCITS osigurava pravovremenu dostupnost svih informacija koje su potrebne u skladu s ovom Direktivom, ostalim zakonodavstvom Zajednice, važećim nacionalnim pravom, pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju, napajajućem UCITS-u ili, ovisno o slučaju, njegovom društvu za upravljanje, te nadležnim tijelima, depozitaru i revizoru napajajućeg UCITS-a.

Članak 67.

1.   Ako su glavni UCITS i napajajući UCITS osnovani u istoj državi članici, nadležna tijela bez odgode obavješćuju napajajući UCITS o bilo kojoj odluci, mjeri, uočenoj neusklađenosti s uvjetima iz ovog poglavlja ili o bilo kojoj informaciji prijavljenoj u skladu s člankom 106. stavkom 1., u vezi s glavnim UCITS-om ili, ovisno o slučaju, njegovim društvom za upravljanje, depozitarom ili revizorom.

2.   Ako su glavni UCITS i napajajući UCITS osnovani u različitim državama članicama, nadležna tijela matične države članice glavnog UCITS-a bez odgode obavješćuju nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a o bilo kojoj odluci, mjeri, uočenoj neusklađenosti s uvjetima iz ovog poglavlja ili o bilo kojoj informaciji prijavljenoj u skladu s člankom 106. stavkom 1., u vezi s glavnim UCITS-om ili, ovisno o slučaju, njegovim društvom za upravljanje, depozitarom ili revizorom. Nadležna tijela matične države članice napajajućeg UCITS-a zatim bez odgode obavješćuju napajajući UCITS.

POGLAVLJE IX.

OBVEZE VEZANE UZ PODATKE KOJE TREBA PRUŽITI ULAGATELJIMA

ODJELJAK 1.

Objava prospekta i periodičnih izvješća

Članak 68.

1.   Društvo za investicije i društvo za upravljanje, za svaki investicijski fond kojim upravlja, objavljuje sljedeće:

(a)

prospekt;

(b)

godišnje izvješće za svaku poslovnu godinu; te

(c)

polugodišnje izvješće koje obuhvaća prvih šest mjeseci poslovne godine.

2.   Godišnja i polugodišnja izvješća objavljuju se u sljedećim rokovima, računajući od konca razdoblja na koje se odnose:

(a)

četiri mjeseca, u slučaju godišnjeg izvješća; ili

(b)

dva mjeseca, u slučaju polugodišnjeg izvješća.

Članak 69.

1.   Prospekt uključuje informacije potrebne ulagateljima da bi mogli steći utemeljeni sud o ulaganju koje im je predloženo te, posebno, o rizicima povezanima s njim.

Prospekt uključuje, neovisno o instrumentima u koje se ulaže, jasno i lako razumljivo objašnjenje profila rizičnosti fonda.

2.   Prospekt mora sadržavati barem informacije koje su propisane dodatkom A. Priloga I., ukoliko se te informacije već ne pojavljuju u pravilima fonda ili u dokumentima o osnivanju, koji se prilažu uz prospekt u skladu s člankom 71. stavkom 1.

3.   Godišnje izvješće uključuje bilancu ili izvješće o imovini i obvezama, iscrpan račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu, izvješće o djelatnostima u poslovnoj godini i druge informacije navedene u dodatku B. Priloga I., kao i sve druge značajne informacije koje omogućuju ulagateljima da steknu utemeljeni sud o razvoju djelatnosti UCITS-a i o njegovim rezultatima.

4.   Polugodišnje izvješće mora uključivati barem informacije koje su propisane u odjeljcima I. do IV. dodatka B. Priloga I. Ako je UCITS isplatio ili predlaže isplatu predujma dividendi, brojke moraju ukazivati na rezultat nakon poreza za relevantno polugodište i predujam isplaćene ili predložene dividende.

Članak 70.

1.   U prospektu se navodi u koju je kategoriju imovine UCITS-u odobreno ulagati. Navodi se jesu li odobrene transakcije s izvedenim financijskim instrumentima, a ako jesu, prospekt uključuje istaknutu izjavu u kojoj se objašnjava smiju li se te transakcije obavljati u svrhu zaštite od rizika ili u cilju ostvarenja investicijskih ciljeva, kao i moguće posljedice korištenja izvedenih financijskih instrumenata na profil rizičnosti.

2.   Ako UCITS pretežito ulaže u bilo koju kategoriju imovine definiranu u članku 50., osim u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca, ili ako UCITS replicira dionički ili obveznički indeks, u skladu s člankom 53., njegov prospekt i, ovisno o slučaju, promidžbeni sadržaji, uključuju istaknutu izjavu u kojoj se upozorava na investicijsku politiku.

3.   Ako je vjerojatno da će neto vrijednost imovine UCITS-a imati visoku volatilnost zbog sastava njegovog portfelja ili tehnika upravljanja portfeljem koje se mogu koristiti, njegov prospekt i, ovisno o slučaju, promidžbeni sadržaji uključuju istaknutu izjavu koja upozorava na tu karakteristiku.

4.   Na zahtjev ulagatelja, društvo za upravljanje također osigurava dodatne informacije koje se odnose na kvantitativna ograničenja ulaganja koja se primjenjuju u upravljanju rizicima UCITS-a, na metode odabrane u tu svrhu, kao i na posljednje promjene glavnih rizika i prinosa pojedinih kategorija instrumenata.

Članak 71.

1.   Pravila fonda ili dokumenti o osnivanju društva za investicije čine sastavni dio prospekta i njemu se prilažu.

2.   Međutim, za dokumente navedene u stavku 1. ne zahtijeva se da budu priloženi prospektu, pod uvjetom da ulagatelj bude obaviješten da će mu, na zahtjev, biti poslani ti dokumenti ili da bude obaviješten o mjestu, u svakoj državi članici u kojoj se trguje udjelima, na kojem može proučiti te dokumente.

Članak 72.

Bitni elementi prospekta moraju se stalno ažurirati.

Članak 73.

Računovodstvene podatke navedene u godišnjem izvješću revidiraju jedna ili više osoba koje su zakonski ovlaštene za reviziju izvješća u skladu s Direktivom 2006/43/EZ. Revizorsko izvješće, sa svim eventualnim ogradama, u cijelosti se objavljuje u godišnjem izvješću.

Članak 74.

UCITS šalje svoj prospekt i sve njegove izmjene, kao i svoja godišnja i polugodišnja izvješća, nadležnim tijelima matične države članice UCITS-a. UCITS mora, na zahtjev, dostaviti tu dokumentaciju nadležnim tijelima matične države članice društva za upravljanje.

Članak 75.

1.   Prospekt i posljednje objavljeno godišnje i polugodišnje izvješće dostavljaju se ulagateljima, na zahtjev i besplatno.

2.   Prospekt može biti dostavljen na trajnom mediju ili dostupan na internetskoj stranici. Tiskano izdanje dostavlja se ulagateljima na zahtjev i besplatno.

3.   Godišnje i polugodišnje izvješće dostupna su ulagateljima na način naveden u prospektu i u ključnim informacijama za ulagatelje, navedenim u članku 78. Tiskano izdanje godišnjeg i polugodišnjeg izvješća dostavlja se ulagateljima na zahtjev i besplatno.

4.   Komisija može donijeti provedbene mjere kojima se definiraju posebni uvjeti koji trebaju biti ispunjeni kada se prospekt dostavlja na trajnom mediju koji nije papir ili na internetskoj stranici koja ne predstavlja trajni medij.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom navedenim u članku 112. stavku 2.

ODJELJAK 2.

Objava ostalih podataka

Članak 76.

UCITS na odgovarajući način objavljuje cijenu svojih udjela pri izdavanju, prodaji, otkupu ili isplati svaki puta kada udjele izdaje, prodaje, otkupljuje ili isplaćuje, te barem dva puta mjesečno.

Međutim, nadležna tijela mogu dopustiti UCITS-u da smanji učestalost objave na jednom mjesečno, pod uvjetom da takvo odstupanje ne dovodi u pitanje interese imatelja udjela.

Članak 77.

Promidžbeni sadržaji upućeni ulagateljima moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi. Moraju biti istiniti, jasni i nedvosmisleni. Promidžbeni sadržaji koji sadrže poziv na kupnju udjela UCITS-a i posebne informacije o UCITS-u ne smiju sadržavati nikakve izjave koje su u suprotnosti s informacijama sadržanim u prospektu i u ključnim informacijama za ulagatelje, navedenim u članku 78., ili koje umanjuju značaj tih informacija. U njima se naznačuje da prospekt postoji, te da su dostupne ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78. Također se navodi gdje i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagatelji mogu dobiti te podatke ili dokumente, ili kako im mogu pristupiti.

ODJELJAK 3.

Ključne informacije za ulagatelje

Članak 78.

1.   Države članice zahtijevaju da svako društvo za investicije i društvo za upravljanje, za svaki investicijski fond kojim upravlja, sastave kratki dokument koji sadrži ključne informacije za ulagatelje. Taj se dokument u ovoj Direktivi naziva „ključne informacije za ulagatelje”. Riječi „ključne informacije za ulagatelje” moraju jasno biti navedene u tom dokumentu, na jednom od jezika navedenih u članku 94. stavku 1. točki (b).

2.   Ključne informacije za ulagatelje uključuju odgovarajuće informacije o bitnim obilježjima dotičnog UCITS-a te omogućuju ulagateljima da shvate vrstu i rizike investicijskog proizvoda koji im se nudi, te da na temelju toga mogu naposljetku donijeti informiranu odluku o ulaganju.

3.   Ključne informacije za ulagatelje sadržaju informacije o sljedećim bitnim elementima dotičnog UCITS:

(a)

identifikacija UCITS-a;

(b)

kratak opis njegovih investicijskih ciljeva i investicijske politike;

(c)

prikaz povijesnih prinosa ili, ovisno o slučaju, scenarije uspješnosti;

(d)

troškovi i povezane naknade; i

(e)

profil rizičnosti/uspješnosti ulaganja, uključujući odgovarajuće smjernice i upozorenja u vezi s rizicima povezane s ulaganjima u dotični UCITS.

Ti bitni elementi moraju biti razumljivi ulagateljima bez bilo kakvog upućivanja na druge dokumente.

4.   Ključne informacije za ulagatelje jasno navode gdje se i kako mogu dobiti dodatne informacije koje se odnose na predloženo ulaganje, uključujući, između ostalog, podatak o tome gdje je i kako u bilo kojem trenutku moguće doći, na zahtjev i besplatno, do prospekta i godišnjeg i polugodišnjeg izvješća, kao i o tome na kojem su jeziku takve informacije na raspolaganju ulagateljima.

5.   Ključne informacije za ulagatelje pišu se na sažeti način i na opće razumljivom jeziku. Sastavljaju se u jedinstvenom obliku koji omogućuje usporedbu, te se prikazuju na način za koji je vjerojatno da će biti razumljiv malim ulagateljima.

6.   Ključne informacije za ulagatelje koriste se bez izmjena ili dodataka, osim prijevoda, u svim državama članicama u kojima je UCITS zaprimio obavijest da može trgovati svojim udjelima u skladu s člankom 93.

7.   Komisija donosi provedbene mjere koje definiraju sljedeće:

(a)

podroban i cjelovit sadržaj ključnih informacija za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima, navedenih u stavcima 2., 3. i 4.;

(b)

podroban i iscrpan sadržaj ključnih informacija za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima u sljedećim posebnim slučajevima:

i.

za UCITS koji ima različite investicijske dijelove, ključne informacije za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima koji ulažu u određeni investicijski dio, uključujući podatak o tome kako prijeći iz jednog investicijskog dijela u drugi, te o troškovima koji su s time povezani;

ii.

za UCITS koji nudi različite klase dionica, ključne informacije za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima koji ulažu u određenu klasu dionica;

iii.

za strukture fonda fondova, ključne informacije za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima koji ulažu u UCITS koji sam ulaže u drugi UCITS ili u drugi subjekt za zajednička ulaganja naveden u članku 50. stavku 1. točki (e).

iv.

za strukture glavnih i napajajućih UCITS-a, ključne informacije za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima koji ulažu u napajajući UCITS; te

v.

za strukturirane, kapitalno zaštićene i ostale usporedive UCITS-e, ključne informacije za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima s obzirom na posebna obilježja takvih UCITS-a; te

(c)

pojedinosti o obliku i prikazu ključnih informacija za ulagatelje koje treba dostaviti ulagateljima, navedenih u stavku 5.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 79.

1.   Ključne informacije za ulagatelje predstavljaju predugovorne podatke. Oni moraju biti istiniti, jasni i nedvosmisleni. Moraju biti u skladu s odgovarajućim dijelovima prospekta.

2.   Države članice osiguravaju da osoba nema građanskopravnu odgovornost isključivo na temelju ključnih informacija za ulagatelje, uključujući njihov bilo kakav prijevod, osim ako su dvosmislene, ako su netočne ili ako nisu usklađene s odgovarajućim dijelovima prospekta. Ključne informacije za ulagatelje moraju sadržavati jasno upozorenje u tom pogledu.

Članak 80.

1.   Države članice zahtijevaju da društvo za investicije i, za svaki investicijski fond kojim upravlja, društvo za upravljanje, koje prodaje UCITS izravno ili preko druge fizičke ili pravne osobe koja djeluje u njegovo ime i pod njegovom punom i bezuvjetnom odgovornošću, dostavi ulagateljima ključne informacije za ulagatelje vezane uz takav UCITS, pravovremeno prije predloženog upisa udjela takvog UCITS-a.

2.   Države članice zahtijevaju da društvo za investicije i, za svaki investicijski fond kojim upravlja, društvo za upravljanje, koje ne prodaje UCITS izravno ili preko druge fizičke ili pravne osobe koja djeluje u njegovo ime i pod njegovom punom i bezuvjetnom odgovornošću prema ulagateljima, dostavi ključne informacije za ulagatelje kreatorima proizvoda i posrednicima koji prodaju ili savjetuju ulagatelje o mogućem ulaganju u takav UCITS ili u proizvode koji nose izloženost prema takvom UCITS-u, na njihov zahtjev. Države članice zahtijevaju da posrednici koji prodaju ili savjetuju ulagatelje o mogućem ulaganju u UCITS dostave ključne informacije za ulagatelje svojim klijentima ili potencijalnim klijentima.

3.   Ključne informacije za ulagatelje ulagateljima se pružaju besplatno.

Članak 81.

1.   Države članice dopuštaju društvu za investicije i, za svaki investicijski fond kojim upravlja, društvu za upravljanje, pružanje ključnih informacija za ulagatelje na trajnom mediju ili na internetskoj stranici. Tiskano izdanje dostavlja se ulagateljima na zahtjev i besplatno.

Osim toga, ažurirana verzija ključnih informacija za ulagatelje mora biti dostupna na internetskoj stranici društva za investicije ili društva za upravljanje.

2.   Komisija donosi provedbene mjere kojima se definiraju posebni uvjeti koji trebaju biti ispunjeni kada se ključne informacije za ulagatelje dostavljaju na trajnom mediju koji nije papir ili na internetskoj stranici koja ne predstavlja trajni medij.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, donose se uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 82.

1.   UCITS šalje ključne informacije za ulagatelje i sve njihove izmjene nadležnim tijelima njegove matične države članice.

2.   Bitni dijelovi ključnih informacija za ulagatelje stalno se ažuriraju.

POGLAVLJE X.

OPĆE OBVEZE UCITS-A

Članak 83.

1.   Sljedeća društva se ne smiju zaduživati:

(a)

društvo za investicije;

(b)

društvo za upravljanje ili depozitar koji djeluje u ime investicijskog fonda.

Međutim, UCITS smije steći stranu valutu putem naizmjeničnog zajma.

2.   Odstupajući od stavka 1. država članica može odobriti UCITS-u zaduživanje, pod uvjetom da to zaduživanje:

(a)

je privremeno i iznosi:

u slučaju društva za investicije, najviše 10 % njegove imovine, ili

u slučaju investicijskog fonda, najviše 10 % vrijednosti fonda; ili

(b)

omogućuje stjecanje nepokretne imovine koja je neophodna za izravno obavljanje djelatnosti i iznosi, u slučaju društva za investicije, najviše 10 % njegove imovine.

Ako je UCITS dobio odobrenje za zaduživanje prema točkama (a) i (b), takvo zaduživanje ne smije prijeći 15 % njegove ukupne imovine.

Članak 84.

1.   UCITS otkupljuje ili isplaćuje svoje udjele na zahtjev svakog imatelja udjela.

2.   Odstupajući od stavka 1.:

(a)

UCITS može, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije, privremeno obustaviti otkup ili isplatu svojih udjela;

(b)

matična država članica UCITS-a može dopustiti svojim nadležnim tijelima da zahtijevaju privremenu obustavu otkupa ili isplate udjela u interesu imatelja udjela ili javnosti.

Privremena obustava, navedena u točki (a) prvog podstavka, predviđa se samo u iznimnim slučajevima kada to okolnosti zahtijevaju i kada je obustava opravdana s obzirom na interese imatelja udjela.

3.   U slučaju privremene obustave prema stavku 2. točki (a), UCITS bez odgode priopćuje svoju odluku nadležnim tijelima svoje matične države članice i nadležnim tijelima svih država članica u kojima trguje svojim udjelima.

Članak 85.

Pravila vrednovanja imovine i pravila izračuna cijene pri prodaji ili izdavanju i cijene pri otkupu ili isplati udjela UCITS-a propisana su primjenjivim nacionalnim pravom, pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije.

Članak 86.

Raspodjela ili reinvestiranje dobiti UCITS-a provode se u skladu sa zakonom i pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije.

Članak 87.

Udjeli u UCITS-u ne izdaju se ako u imovinu UCITS-a u uobičajenom vremenskom roku nije uplaćena protuvrijednost neto cijene izdavanja. To ne sprječava raspodjelu bonusnih udjela.

Članak 88.

1.   Ne dovodeći u pitanje primjenu članaka 50. i 51., sljedeća društva ne smiju odobravati zajmove ili djelovati kao jamci za treće osobe:

(a)

društvo za investicije;

(b)

društvo za upravljanje ili depozitar koji djeluje u ime investicijskog fonda.

2.   Stavak 1. ne sprječava društva navedena u tom stavku da stječu prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili druge financijske instrumente navedene u točkama (e), (g) i (h) članka 50. stavka 1. koji nisu u cijelosti uplaćeni.

Članak 89.

Sljedeća društva ne smiju bez pokrića prodavati prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili druge financijske instrumente navedene u točkama (e), (g) i (h) članka 50. stavka 1.:

(a)

društva za investicije;

(b)

društva za upravljanje ili depozitar koji djeluje u ime investicijskog fonda.

Članak 90.

Zakon matične države članice UCITS-a ili pravila fonda propisuju naknade i troškove koje je društvo za upravljanje ovlašteno zaračunavati investicijskom fondu, kao i način izračuna takvih naknada.

Zakon ili dokumenti o osnivanju društva za investicije propisuju vrstu troškova koje snosi društvo.

POGLAVLJE XI.

POSEBNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA UCITS KOJI TRGUJE SVOJIM UDJELIMA U DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NISU DRŽAVA ČLANICA U KOJOJ JE OSNOVAN

Članak 91.

1.   Države članice domaćini UCITS-a osiguravaju da UCITS može trgovati svojim udjelima na njihovom teritoriju nakon zaprimanja obavijesti u skladu s člankom 93.

2.   Države članice domaćini UCITS-a ne uvode nikakve dodatne zahtjeve ili administrativne postupke za UCITS naveden u stavku 1., s obzirom na područje uređeno ovom Direktivom.

3.   Države članice osiguravaju da potpune informacije o zakonima i drugim propisima koji se ne odnose na područje uređeno ovom Direktivom, a koje su posebno značajne za postupke trgovanja udjelima UCITS-a osnovanog u drugoj državi članici na njihovom teritoriju, budu lako dostupne na daljinu ili elektroničkim putem. Države članice moraju osigurati da takve informacije budu dostupne na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, na jasan i nedvosmislen način, te budu ažurirane.

4.   Za potrebe ovog poglavlja, UCITS uključuje i njegove investicijske dijelove.

Članak 92.

UCITS u skladu sa zakonima i drugim propisima na snazi u državi članici u kojoj se trguje njihovim udjelima poduzima mjere potrebne da bi se osiguralo da u toj državi članici postoje mogućnosti za vršenje plaćanja imateljima udjela, otkup ili isplatu udjela, te za stavljanje na raspolaganje informacija koje je UCITS dužan dostavljati.

Članak 93.

1.   Ako UCITS namjerava trgovati svojim udjelima u nekoj državi članici koja nije njegova matična država članica, najprije dostavlja obavijest nadležnim tijelima svoje matične države članice.

Obavijest uključuje podatke o dogovorenim uvjetima trgovanja udjelima UCITS-a u državi članici domaćinu, uključujući, ovisno o slučaju, i podatke o klasi dionica. U kontekstu članka 16. stavka 1. ona mora uključivati napomenu da UCITS-om trguje društvo za upravljanje koje njime upravlja.

2.   UCITS uz obavijest navedenu u stavku 1. prilaže najnoviju verziju sljedećih dokumenata:

(a)

svoja pravila fonda ili svoje dokumente o osnivanju, svoj prospekt, te, prema potrebi, svoje posljednje godišnje izvješće i svako naknadno polugodišnje izviješće, prevedene u skladu s odredbama članka 94. stavka 1. točaka (c) i (d); i

(b)

svoje ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78., prevedene u skladu s člankom 94. stavkom 1. točkama (b) i (d).

3.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a provjeravaju je li dokumentacija koju je UCITS podnio u skladu sa stavcima 1. i 2. potpuna.

Nadležna tijela matične države članice UCITS-a prosljeđuju potpunu dokumentaciju navedenu u stavcima 1. i 2. nadležnim tijelima države članice u kojoj UCITS namjerava trgovati svojim udjelima najkasnije 10 radnih dana od datuma primitka obavijesti uz koju je priložena potpuna dokumentacija navedena u stavku 2. Uz dokumentaciju prilažu potvrdu da UCITS ispunjava uvjete propisane ovom Direktivom.

Nakon prosljeđivanja dokumentacije nadležna tijela matične države članice UCITS-a bez odgode obavješćuju UCITS o tom prosljeđivanju. UCITS može pristupiti tržištu države članice domaćina UCITS-a od datuma zaprimanja obavijesti.

4.   Države članice osiguravaju da se obavijest navedena u stavku 1. i potvrda navedena u stavku 3. dostave na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, osim ako su matična država članica i država članica domaćin UCITS-a suglasne da se ta obavijest i potvrda dostave na službenom jeziku obiju država članica.

5.   Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela prihvaćaju elektronički prijenos i pohranjivanje dokumenata navedenih u stavku 3.

6.   U svrhu postupka obavješćivanja navedenog u ovom članku nadležna tijela države članice u kojoj UCITS namjerava trgovati svojim udjelima ne zahtijevaju nikakve dodatne dokumente, potvrde ili informacije osim onih navedenih u ovom članku.

7.   Matična država članica UCITS-a osigurava da nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a imaju pristup, elektroničkim putem, dokumentima navedenima u stavku 2., te, ovisno o slučaju, njihovim prijevodima. Osigurava i da UCITS redovno ažurira te dokumente i prijevode. UCITS o svim izmjenama dokumenata navedenih u stavku 2. obavješćuje nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a te naznačuje gdje je te dokumente moguće dobiti u elektroničkom obliku.

8.   U slučaju promjene informacija koje se odnose na dogovorene uvjete trgovanja o kojima se priopćava u obavijesti, u skladu sa stavkom 1., ili promjene u vezi s klasom dionica kojima će se trgovati, UCITS o tome pisanim putem obavješćuje nadležna tijela države članice domaćina prije provedbe te promjene.

Članak 94.

1.   Ako UCITS trguje svojim udjelima u državi članici domaćinu UCITS-a, dostavlja ulagateljima na teritoriju te države članice sve podatke i dokumente koje, u skladu s poglavljem IX., treba dostaviti ulagateljima u svojoj matičnoj državi članici.

Ti podaci i dokumenti dostavljaju se ulagateljima u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja IX., ti podaci ili dokumenti dostavljaju se ulagateljima na način propisan zakonima i drugim propisima države članice domaćina UCITS-a;

(b)

ključne informacije za ulagatelje, navedene u članku 78., prevode se na službeni jezik, ili na jedan od službenih jezika, države članice domaćina UCITS-a ili na jezik koji su odobrila nadležna tijela te države članice;

(c)

podaci ili dokumenti koji nisu ključne informacije za ulagatelje navedene u članku 78. prevode se, po izboru UCITS-a, na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika države članice domaćina UCITS-a, na jezik koji su odobrila nadležna tijela te države članice ili na jezik koji je uobičajen u području međunarodnih financija; te

(d)

za prijevode informacija i dokumenata iz točaka (b) i (c) odgovoran je UCITS, te oni moraju vjerno odražavati sadržaj izvornih podataka.

2.   Zahtjevi navedeni u stavku 1. također se primjenjuju na svaku promjenu informacija i dokumenata iz navedenog stavka.

3.   Na učestalost objavljivanja cijene udjela UCITS-a pri izdavanju, prodaji, otkupu ili isplati, navedene u članku 76., primjenjuju se zakoni i drugi propisi matične države članice UCITS-a.

Članak 95.

1.   Komisija može donijeti provedbene mjere kako bi:

(a)

utvrdila opseg informacija navedenih u članku 91. stavku 3.;

(b)

olakšala pristup nadležnim tijelima države članice domaćina UCITS-a, naveden u članku 93. stavku 7., podacima ili dokumentima navedenim u članku 93. stavcima 1., 2. i 3.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti netemeljne elemente ove Direktive dopunjujući je, moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

2.   Komisija može također donijeti provedbene mjere kojima se utvrđuje:

(a)

oblik i sadržaj standardiziranog obrasca obavijesti koji treba koristiti UCITS u svrhu obavješćivanja navedenog u članku 93. stavku 1., uključujući naznaku na koje se dokumente odnosi prijevod;

(b)

oblik i sadržaj standardiziranog obrasca potvrde koji trebaju koristiti nadležna tijela država članica, kao što je navedeno u članku 93. stavku 3.;

(c)

postupak za razmjenu informacija i korištenje elektroničke komunikacije između nadležnih tijela u svrhu obavješćivanja prema odredbama članka 93.

Te se mjere moraju donijeti u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 3.

Članak 96.

U svrhu obavljanja svoje djelatnosti UCITS može koristiti u svojem nazivu u državi članici domaćinu UCITS-a isti naziv svog pravnog oblika (npr. društvo za investicije ili investicijski fond), kao što ga koristi i u svojoj matičnoj državi članici.

POGLAVLJE XII.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA TIJELA VLASTI ODGOVORNA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR

Članak 97.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela odgovorna za izvršavanje zadaća iz ove Direktive. O tome obavješćuju Komisiju, te navode eventualne podjele zadaća.

2.   Nadležna tijela su javna tijela ili tijela koja imenuju javna tijela.

3.   Tijela vlasti matične države članice UCITS-a nadležna su za nadzor tog UCITS-a, što uključuje, ovisno o slučaju, i nadzor u skladu s člankom 19. Međutim, za nadzor usklađenosti s odredbama koje ne spadaju u područje primjene ove Direktive i sa zahtjevima iz članaka 92. i 94. nadležna su tijela vlasti države članice domaćina UCITS-a.

Članak 98.

1.   Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća. Te se ovlasti vrše:

(a)

izravno;

(b)

u suradnji s drugim tijelima vlasti;

(c)

pod odgovornošću nadležnih tijela, delegiranjem subjektima kojima su delegirane zadaće; ili

(d)

podnošenjem zahtjeva nadležnim sudskim tijelima.

2.   Prema stavku 1., nadležna tijela imaju barem sljedeće ovlasti:

(a)

dobiti uvid u sve dokumente u bilo kojem obliku i dobiti kopije tih dokumenata;

(b)

tražiti informacije od bilo koje osobe i, prema potrebi, pozvati osobu na saslušanje radi dobivanja informacija;

(c)

provoditi izravni nadzor;

(d)

tražiti postojeće snimke telefonskih razgovora i postojeće evidencije o prometu podataka;

(e)

tražiti obustavu svih aktivnosti koje su u suprotnosti s odredbama donesenim u provedbi ove Direktive;

(f)

tražiti zamrzavanje ili oduzimanje imovine;

(g)

tražiti privremenu zabranu obavljanja profesionalne djelatnosti;

(h)

tražiti od društava za investicije, društava za upravljanje ili depozitara koji imaju odobrenje za rad da pruže informacije;

(i)

donijeti bilo koju vrstu mjere kako bi se osiguralo da društva za investicije, društva za upravljanje ili depozitari i nadalje ispunjavaju zahtjeve ove Direktive;

(j)

tražiti obustavu izdavanja, otkupa ili isplate udjela u interesu imatelja udjela ili javnosti;

(k)

oduzeti odobrenje za rad izdano UCITS-u, društvu za upravljanje ili depozitaru;

(l)

uputiti predmet u postupak kaznenog progona; i

(m)

omogućiti revizorima ili stručnim osobama izvršavanje nadzora ili istražnih radnji.

Članak 99.

1.   Države članice propisuju pravila o mjerama i sankcijama koje će se primjenjivati u slučaju kršenja odredbi nacionalnog zakonodavstva donesenih u skladu s ovom Direktivom, te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale provedbu tih pravila. Ne dovodeći u pitanje postupke za oduzimanje odobrenja za rad ili pravo država članica na izricanje kaznenih sankcija, države članice posebice osiguravaju, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, mogućnost poduzimanja primjerenih upravnih mjera ili izricanja upravnih sankcija protiv odgovornih osoba u slučaju nepoštivanja odredbi donesenih u provedbi ove Direktive.

Predviđene mjere i sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Ne isključujući pravila o mjerama i sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja ostalih odredbi nacionalnog zakonodavstva donesena u skladu s ovom Direktivom, države članice posebice propisuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće mjere i sankcije vezano uz člankom 78. stavkom 5. propisanu obvezu prezentiranja ključnih informacija za ulagatelje na način za koji je vjerojatno da će biti razumljiv malim ulagateljima.

3.   Države članice dopuštaju nadležnim tijelima da javno objave sve mjere ili sankcije koje će se izreći u slučaju kršenja odredbi donesenih u provedbi ove Direktive, osim ako bi takva objava mogla ozbiljno ugroziti financijska tržišta, štetiti interesima ulagatelja ili uzrokovati nerazmjernu štetu uključenim stranama.

Članak 100.

1.   Države članice osiguravaju djelotvorne i učinkovite postupke za pritužbe i naknade u okviru izvansudskog rješavanja sporova s potrošačima koji se odnose na djelatnost UCITS-a, pri čemu se, gdje je to primjereno, trebaju koristiti postojeća tijela.

2.   Države članice osiguravaju da se tijela iz stavka 1. ne sprječava zakonskim ili regulatornim odredbama u učinkovitoj suradnji pri rješavanju prekograničnih sporova.

Članak 101.

1.   Nadležna tijela država članica međusobno surađuju kad god je to potrebno radi izvršavanja njihovih zadaća iz ove Direktive ili radi izvršavanja njihovih ovlasti prema ovoj Direktivi ili prema nacionalnom pravu.

Države članice poduzimaju potrebne administrativne i organizacijske mjere za olakšavanje suradnje predviđene ovim stavkom.

Nadležna tijela koristit će se svojim ovlastima u svrhu suradnje, čak i u slučajevima kad aktivnost koja je predmet istrage ne predstavlja kršenje propisa koji je na snazi u njihovoj državi članici.

2.   Nadležna tijela država članica međusobno bez odgode dostavljaju informacije koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadaća iz ove Direktive.

3.   U slučaju kad nadležno tijelo jedne države članice ima opravdane razloge za sumnju da su subjekti koji ne podliježu nadzoru tog nadležnog tijela počinili ili čine radnje koje su u suprotnosti s odredbama ove Direktive na teritoriju druge države članice, o tome što je detaljnije moguće obavješćuje nadležna tijela druge države članice. Tijela koja primaju takvu obavijest poduzimaju primjerene radnje te obavješćuju nadležno tijelo koje im je dalo takvu obavijest o rezultatu tih radnji i, u mjeri u kojoj je to moguće, o značajnim događajima u međuvremenu. Ovaj stavak ne dovodi u pitanje ovlasti nadležnog tijela koje daje obavijest.

4.   Nadležna tijela jedne države članice mogu, u okviru svojih ovlasti u skladu s ovom Direktivom, zatražiti suradnju nadležnih tijela druge države članice u nadzornim aktivnostima, u izravnom nadzoru ili istražnim radnjama na teritoriju potonje države članice. U slučaju kad nadležno tijelo primi zahtjev vezano uz izravni nadzor ili istražne radnje, ono je dužno:

(a)

samo izvršiti nadzor ili istražne radnje;

(b)

dopustiti tijelu vlasti koje traži suradnju da samo izvrši nadzor ili istražne radnje; ili

(c)

dopustiti revizorima ili stručnim osobama da izvrše nadzor ili istražne radnje.

5.   Ako nadzor ili istražne radnje na teritoriju jedne države članice vrši nadležno tijelo iste države članice, nadležno tijelo države članice koje traži suradnju može tražiti da se njegove ovlaštene osobe pridruže ovlaštenim osobama koje vrše nadzor ili istražne radnje. Međutim, nadzor ili istražne radnje podliježu sveukupnoj kontroli države članice na čijem se teritoriju vrše.

Ako nadzor ili istražne radnje na teritoriju jedne države članice vrši nadležno tijelo druge države članice, nadležno tijelo države članice na čijem se teritoriju vrši nadzor ili istražne radnje može tražiti da se njegove ovlaštene osobe pridruže ovlaštenim osobama koje vrše nadzor ili istražne radnje.

6.   Nadležna tijela države članice u kojoj se vrši nadzor ili istražne radnje može odbiti razmjenu informacija iz stavka 2. ili odbiti zahtjev za suradnjom u vršenju istražnih radnji ili izravnog nadzora iz stavka 4., samo u slučaju kad:

(a)

takve istražne radnje, izravni nadzor ili razmjena informacija mogli bi negativno utjecati na suverenitet, sigurnost ili opći interes te države članice;

(b)

već su pokrenuti sudski postupci protiv istih osoba i na temelju istih radnji pred tijelima vlasti te države članice;

(c)

pravomoćna presuda protiv istih osoba i na temelju istih radnji već je donesena u toj državi članici.

7.   Nadležna tijela obavješćuju nadležna tijela koja traže suradnju o svakoj odluci donesenoj u skladu sa stavkom 6. Ta obavijest sadržava informacije o motivima njihove odluke.

8.   Nadležna tijela mogu skrenuti pažnju Odbora europskih regulatora za vrijednosnice, koji je osnovan na temelju Odluke Komisije 2009/77/EZ (15), na situacije u kojima je zahtjev:

(a)

za razmjenom informacija iz članka 109. odbijen ili se na njega nije reagiralo unutar prihvatljivog vremenskog roka;

(b)

za vršenje istražnih radnji ili izravnog nadzora iz članka 110. odbijen ili se na njega nije reagiralo unutar prihvatljivog vremenskog roka; ili

(c)

za odobrenjem njihovim ovlaštenim osobama da se pridruže ovlaštenim osobama nadležnog tijela druge države članice odbijen ili se na njega nije reagiralo unutar prihvatljivog vremenskog roka.

9.   Komisija može donijeti provedbene mjere koje se odnose na postupke za izravne nadzore ili istražne radnje.

Te se mjere donose u skladu s regulatornim postupkom iz članka 112. stavka 3.

Članak 102.

1.   Države članice propisuju da sve osobe koje rade ili koje su radile za nadležna tijela, kao i revizori i stručne osobe koje su dobile nalog od nadležnih tijela, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Ta obveza podrazumijeva da povjerljive informacije koje te osobe prime tijekom obavljanja svojih zadaća neće biti otkrivene ni jednoj osobi ili tijelu, osim u sažetom ili općenitom obliku na način da se UCITS-i, društva za upravljanje i depozitari (društva koja doprinose poslovanju UCITS-a) ne mogu pojedinačno identificirati, ne dovodeći u pitanje slučajeve kaznenog prava.

Međutim, u slučaju kad UCITS ili društvo koje doprinosi njegovom poslovanju objavi stečaj ili se prisilno likvidira, povjerljive informacije koje se ne odnose na treće osobe uključene u pokušaj spašavanja mogu se otkriti u sudskim postupcima koji se bave građanskim ili trgovinskim pitanjima.

2.   Stavak 1. ne sprječava nadležna tijela država članica u razmjenjivanju informacija u skladu s ovom Direktivom ili ostalim zakonodavstvom Zajednice koji se primjenjuje na UCITS ili na društva koja doprinose njegovom poslovanju. Te informacije podliježu uvjetima poslovne tajne iz stavka 1.

Nadležna tijela koja razmjenjuju informacije s drugim nadležnim tijelima u skladu s ovom Direktivom mogu naznačiti prilikom priopćavanja informacija da se predmetne informacije ne smiju objaviti bez njihovog izričitog odobrenja, u kojem slučaju se te informacije smiju razmjenjivati samo u one svrhe za koje su ta tijela dala svoje odobrenje.

3.   Države članice mogu sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuje razmjena informacija s nadležnim tijelima trećih država ili s tijelima vlasti ili tijelima trećih država, kao što je definirano u stavku 5. ovog članka i članku 103. stavku 1., samo ako objavljene informacije podliježu jamstvu čuvanja poslovne tajne koje je u najmanju ruku ekvivalentno onome definiranom u ovom članku. Takva razmjena informacija provodi se za vršenje nadzornih zadaća tih tijela vlasti ili tijela.

U slučaju kad informacije potječu iz druge države članice, ne prosljeđuju se bez izričitog odobrenja nadležnih tijela koja su ih dostavila i, ovisno o slučaju, samo u svrhu za koju su ta nadležna tijela dala svoje odobrenje.

4.   Nadležna tijela koja primaju povjerljive informacije u skladu sa stavcima 1. ili 2. mogu se tim informacijama koristiti samo tijekom izvršavanja svojih zadaća u svrhu:

(a)

provjere da su ispunjeni uvjeti koji uređuju početak poslovanja UCITS-a ili društava koja doprinose poslovanju UCITS-a i lakšeg praćenja obavljanja tog poslovanja, administrativnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama unutarnjeg nadzora;

(b)

izricanja sankcija;

(c)

rješavanja žalbi u upravnim postupcima protiv odluka nadležnih tijela; i

(d)

vođenja sudskih postupaka pokrenutih u skladu s člankom 107. stavkom 2.

5.   Stavci 1. i 4. ne isključuju razmjenu informacija unutar države članice ili između država članica u slučaju kad se radi o razmjeni informacija između nadležnog tijela i:

(a)

tijela vlasti s javnom ovlasti za nadzor kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje ili drugih financijskih organizacija ili tijela vlasti odgovornih za nadzor financijskih tržišta;

(b)

tijela uključenih u likvidaciju ili stečaj UCITS-a ili društava koja doprinose njegovom poslovanju ili tijela uključenih u slične postupke; ili

(c)

osoba odgovornih za obavljanje zakonom propisane revizije financijskih izvješća društava za osiguranje, kreditnih institucija, investicijskih društava ili drugih financijskih institucija.

Stavci 1. i 4. posebno ne isključuju izvršavanje nadzorne funkcije od strane prethodno navedenih nadležnih tijela ni objavljivanje informacija tijelima koja upravljaju sustavima za zaštitu koje su im potrebne za obavljanje njihovih zadaća.

Informacije koje se razmjenjuju u skladu s prvim podstavkom podliježu uvjetima obveze čuvanja poslovne tajne iz stavka 1.

Članak 103.

1.   Bez obzira na članak 102. stavak 1. do 4., države članice mogu odobriti razmjenu informacija između nadležnih tijela i:

(a)

tijela vlasti odgovornih za nadzor tijela uključenih u likvidaciju ili stečaj UCITS-a ili društava koji doprinose njegovom poslovanju ili tijela uključenih u slične postupke;

(b)

tijela vlasti odgovornih za nadzor osoba odgovornih za provođenje zakonom propisane revizije financijskih izvješća društava za osiguranje, kreditnih institucija, investicijskih društava ili drugih financijskih institucija.

2.   Države članice koje se koriste odstupanjem iz stavka 1. dužne su tražiti ispunjavanje barem sljedećih uvjeta:

(a)

informacije se koriste u svrhu izvršavanja nadzora iz stavka 1.;

(b)

primljene informacije podliježu ispunjavanju obveze čuvanja poslovne tajne iz članka 102. stavka 1.; i

(c)

u slučaju kada informacije potječu iz druge države članice, ne smiju se proslijediti bez izričitog odobrenja nadležnih tijela koja su ih dostavila i, ovisno o slučaju, samo u svrhu za koju su ta nadležna tijela dala svoje odobrenje.

3.   Države članice dostavljaju Komisiji i ostalim državama članicama nazive tijela vlasti koja smiju primati informacije u skladu sa stavkom 1.

4.   Bez obzira na članak 102. stavke 1. do 4., države članice mogu, radi jačanja stabilnosti i očuvanja integriteta financijskog sustava, dopustiti razmjenu informacija između nadležnih tijela i tijela vlasti ili tijela odgovornih prema zakonu za otkrivanje i istraživanje kršenja propisa kojima se uređuje poslovanje trgovačkih društava.

5.   Države članice koje se koriste odstupanjem iz stavka 4. traže ispunjavanje barem sljedećih uvjeta:

(a)

informacije se koriste u svrhu izvršavanja zadaće iz stavka 4.;

(b)

primljene informacije podliježu ispunjavanju obveze čuvanja poslovne tajne iz članka 102. stavka 1.; i

(c)

u slučaju kada informacije potječu iz druge države članice, ne prosljeđuju bez izričitog odobrenja nadležnih tijela koja su ih dostavila i, ovisno o slučaju, samo u svrhu za koje su ta nadležna tijela dala svoje odobrenje.

U smislu točke (c), tijela vlasti ili tijela iz stavka 4. dostavljaju nadležnim tijelima koja su objavila informacije imena i detaljne podatke o odgovornostima osoba kojima se one šalju.

6.   U slučaju kad u državi članici tijela vlasti ili tijela iz stavka 4. izvršavaju zadaće otkrivanja ili istraživanja prekršaja uz pomoć posebno kvalificiranih osoba imenovanih u tu svrhu, a koje nisu zaposlene u javnom sektoru, mogućnost razmjene informacija predviđena tim stavkom može se proširiti tako da obuhvati i te osobe pod uvjetima navedenima u stavku 5.

7.   Države članice dostavljaju Komisiji i ostalim državama članicama nazive tijela vlasti ili tijela koja mogu primati informacije u skladu sa stavkom 4.

Članak 104.

1.   Članci 102. i 103. ne sprječavaju nadležno tijelo da središnjim bankama i drugim institucijama sa sličnim funkcijama u svojstvu monetarnih vlasti šalje informacije koje su namijenjene izvršavanju njihovih zadaća, niti sprječavaju takve institucije da dostavljaju nadležnim tijelima informacije koje bi ona mogla trebati u smislu članka 102. stavka 4. Informacije koje se primaju u tom kontekstu podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne iz članka 102. stavka 1.

2.   Članci 102. i 103. ne sprječavaju nadležna tijela da dostavljaju informacije iz članka 102. stavaka 1. do 4. klirinškoj kući ili drugoj sličnoj instituciji priznatoj prema nacionalnom pravu za pružanje usluga poravnanja ili se namire na nekom od tržišta njihove države članice ako smatraju da je te informacije potrebno dostavljati radi osiguranja ispravnog funkcioniranja tih institucija vezano uz neispunjavanje obveza ili moguće neispunjavanje obveza sudionika na tržištu.

Informacije primljene u tom smislu podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne iz članka 102. stavka 1.

Međutim, države članice osiguravaju da se informacije koje se primaju u skladu s člankom 102. stavkom 2. ne prosljeđuju u okolnostima iz prvog podstavka ovog stavka bez izričitog odobrenja nadležnih tijela koja su ih proslijedila.

3.   Bez obzira na članak 102. stavke 1. i 4., države članice mogu, na temelju zakonom propisanih odredbi, dopustiti objavljivanje određenih informacija drugim odjelima njihove središnje državne uprave odgovornima za zakonodavstvo vezano uz nadzor UCITS-a i društava koja doprinose njihovom poslovanju, kreditnih institucija, financijskih institucija, investicijskih društava i društava za osiguranje i inspektorima koji su dobili nalog od tih odjela.

Međutim, takva se objavljivanja mogu vršiti samo kad je to potrebno radi bonitetnog nadzora.

Države članice osiguravaju da se informacije primljene u skladu s člankom 102. stavcima 2. i 5. nikad ne prosljeđuju u okolnostima iz ovog stavka osim uz izričito odobrenje nadležnih tijela koja su ih dostavila.

Članak 105.

Komisija može donijeti provedbene mjere koje se odnose na postupke za razmjenu informacija između nadležnih tijela.

Te se mjere donose u skladu s regulatornim postupkom iz članka 112. stavka 3.

Članak 106.

1.   Države članice osiguravaju barem da je svaka osoba koja je ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i koja u UCITS-u ili u društvu koje doprinosi njegovom poslovanju obavlja zakonom propisanu reviziju iz članka 51. Direktive 78/660/EEZ, članka 37. Direktive 83/349/EEZ ili članka 73. ove Direktive, ili bilo koju drugu zakonom propisanu zadaću dužna bez odgode izvještavati nadležna tijela o svim činjenicama ili odlukama koje se odnose na to društvo, a o kojima je dobila saznanja prilikom izvršavanja te zadaće i koje bi mogle dovesti do jedne od sljedećih situacija:

(a)

kršenje materijalnih odredbi zakona i drugih propisa kojima se utvrđuju uvjeti izdavanja odobrenja za rad ili koji posebice uređuju obavljanje djelatnosti UCITS-a ili društava koja doprinose njegovom poslovanju;

(b)

smetnje u kontinuiranom poslovanju UCITS-a ili društva koje doprinosi njegovom poslovanju; ili

(c)

odbijanje potvrđivanja financijskih izvješća ili izražavanje mišljenja s ogradom.

Ta osoba dužna je podnijeti izvješće o svakoj činjenici ili odluci o kojoj dobije saznanja prilikom izvršavanja zadaće kako je navedeno u točki (a) u društvu koje je usko povezano na temelju odnosa kontrole s UCITS-om ili društvom koje doprinosi njegovom poslovanju, u kojem izvršava tu zadaću.

2.   Objavljivanje u dobroj vjeri nadležnim tijelima od strane ovlaštenih osoba u skladu s Direktivom 2006/43/EZ bilo koje činjenice ili odluke iz stavka 1. ne predstavlja kršenje ograničenja o objavljivanju informacija koje je definirano ugovorom ili zakonima ili drugim propisima i te osobe ne podliježu odgovornosti bilo koje vrste.

Članak 107.

1.   Nadležna tijela u pisanom obliku navode razloge za svaku odluku kojom se odbija izdavanje odobrenja za rad ili za svaku negativnu odluku koja se donosi u provedbi općih mjera donesenih u primjeni ove Direktive i dostaviti ih podnositeljima zahtjeva.

2.   Države članice osiguravaju da svaka odluka koja se donosi prema zakonima i drugim propisima koji se donesu u skladu s ovom Direktivom bude adekvatno obrazložena i da podliježe pravu na sudsku žalbu, što uključuje i situaciju kad se u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za odobrenje za rad koje sadrži sve potrebne informacije ne donese nikakva odluka.

3.   Države članice osiguravaju da jedno ili više od sljedećih tijela, određenih nacionalnim zakonodavstvom, može, u interesu potrošača i u skladu s nacionalnim pravom, pred sudom ili nadležnim upravnim tijelima poduzeti mjere radi osiguranja primjene nacionalnih odredbi za provedbu ove Direktive:

(a)

javna tijela ili njihovi zastupnici;

(b)

udruge potrošača čiji je legitimni interes zaštita potrošača; ili

(c)

strukovne organizacije čiji je legitimni interes zaštita njihovih članova.

Članak 108.

1.   Samo tijela vlasti matične države članice UCITS-a imaju ovlasti poduzimati mjere protiv UCITS-a koji krši zakon ili druge propise ili bilo koje propise utvrđene pravilima fonda ili dokumentima o osnivanju društva za investicije.

Međutim, tijela vlasti države članice domaćina UCITS-u mogu poduzeti mjere protiv UCITS-a koji krši zakon ili druge propise na snazi u toj državi članici koji su izvan područja primjene ove Direktive ili zahtjeva iz članaka 92. i 94.

2.   O svakoj odluci o oduzimanju odobrenja za rad ili bilo kojoj drugoj ozbiljnoj mjeri koja se poduzima protiv UCITS-a, ili o bilo kakvoj obustavi izdavanja, otkupa ili isplate njegovih udjela koja mu je izrečena, tijela vlasti matične države članice UCITS-a bez odgode obavješćuju tijela vlasti države članice domaćina UCITS-a i, u slučaju kad je društvo za upravljanje UCITS-a osnovano u drugoj državi članici, nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje.

3.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje ili nadležna tijela matične države članice UCITS-a mogu poduzeti mjere protiv društva za upravljanje ako ono krši pravila koja su u njihovom području odgovornosti.

4.   U slučaju kad nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a imaju jasne i evidentne razloge za pretpostavku da UCITS čijim se udjelima trguje na teritoriju te države članice krši obveze koje proizlaze iz odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i kojima se ne prenose ovlasti na nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a, o tome obavješćuju nadležna tijela matične države članice UCITS-a, koja će poduzeti potrebne mjere.

5.   Ako, unatoč mjerama koje poduzimaju nadležna tijela matične države članice UCITS-a ili ako se te mjere pokažu neadekvatnima ili ako matična država članica UCITS-a ne poduzme potrebne aktivnosti unutar prihvatljivog roka, UCITS nastavi djelovati na način koji evidentno šteti interesima ulagatelja države članice domaćina UCITS-a, nadležna tijela države članice domaćina UCITS-a mogu zbog toga poduzeti sljedeće mjere:

(a)

nakon informiranja nadležnih tijela matične države članice UCITS-a, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zaštitili ulagatelji, što uključuje i mogućnost sprječavanja dotičnog UCITS-a u daljnjem trgovanju udjelima na teritoriju države članice domaćina UCITS-a; ili

(b)

ako je potrebno, upoznati Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire s tim pitanjem.

Komisija mora biti obaviještena bez odgode o svim mjerama poduzetim u skladu s točkom (a) prvog podstavka.

6.   Države članice osiguravaju da je na njihovom teritoriju zakonski moguće uručiti pravne dokumente koji su potrebni za mjere koje može poduzeti država članica domaćin UCITS-a vezano uz UCITS u skladu sa stavcima 2. do 5.

Članak 109.

1.   Kad na temelju pružanja usluga ili osnivanjem podružnica društvo za upravljanje djeluje u jednoj ili više država članica domaćina društva za upravljanje, nadležna tijela svih predmetnih država članica dužna su blisko surađivati.

Ona na zahtjev međusobno dostavljaju sve informacije koje se odnose na upravljanje i vlasništvo takvih društava za upravljanje, a koje bi mogle olakšati njihov nadzor, kao i sve informacije koje bi mogle olakšati praćenje takvih društava. Tijela vlasti matičnih država članica društava za upravljanje posebice surađuju kako bi se osiguralo da tijela vlasti države članice domaćina društva za upravljanje prikupljaju informacije iz članka 21. stavka 2.

2.   Ukoliko je to potrebno radi izvršavanja ovlasti nadzora matične države članice, nadležna tijela države članice domaćina društva za upravljanje obavješćuju nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje o svim mjerama koje je poduzela država članica domaćin društva za upravljanje u skladu s člankom 21. stavkom 5., a koje uključuju mjere ili sankcije izrečene društvu za upravljanje ili ograničenja u pogledu poslovanja društva za upravljanje.

3.   Nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje bez odgode obavješćuju nadležna tijela matične države članice UCITS-a o svim problemima koji se otkriju na razini društva za upravljanje, a koji mogu značajno utjecati na sposobnost društva za upravljanje da uredno izvršava svoje zadaće vezano uz UCITS, ili o bilo kojem kršenju zahtjeva iz poglavlja III.

4.   Nadležna tijela matične države članice UCITS-a bez odgode obavješćuju nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje o svim problemima koji se otkriju na razini UCITS-a koji mogu značajno utjecati na sposobnost društva za upravljanje da uredno izvršava svoje zadaće ili da ispunjava zahtjeve ove Direktive koji spadaju u područje odgovornosti matične države članice UCITS-a.

Članak 110.

1.   Svaka država članica domaćin društva za upravljanje osigurava da u slučaju kad društvo za upravljanje koje ima odobrenje za rad u drugoj državi članici posluje na njenom teritoriju putem podružnice, nadležna tijela matične države članice društva za upravljanje mogu, nakon obavješćivanja nadležnih tijela države članice domaćina društva za upravljanje, sama ili putem posrednika kojeg imenuju u tu svrhu, obavljati izravan nadzor s ciljem provjere informacija iz članka 109.

2.   Stavak 1. ne utječe na pravo nadležnih tijela države članice domaćina društva za upravljanje da u izvršavanju svojih zadaća u skladu s ovom Direktivom obavljaju izravan nadzor podružnica osnovanih na teritoriju te države članice.

POGLAVLJE XIII.

EUROPSKI ODBOR ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Članak 111.

Komisija može donijeti tehničke izmjene ove Direktive u sljedećim područjima:

(a)

pojašnjenje definicija radi osiguranja jedinstvene primjene ove Direktive u cijeloj Zajednici; ili

(b)

usklađenje terminologije i oblikovanje definicija u skladu s narednim aktima o UCITS-ima i povezanim pitanjima.

Te mjere, kojima je svrha izmijeniti elemente ove Direktive koji nisu ključni moraju se donijeti uz temeljito proučavanje u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 112. stavku 2.

Članak 112.

1.   Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosne papire, osnovan na temelju Odluke Komisije 2001/528/EZ (16).

2.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje propisano člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/68/EZ utvrđuje su u trajanju od tri mjeseca.

POGLAVLJE XIV.

ODSTUPANJA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ODJELJAK 1.

Odstupanja

Članak 113.

1.   Samo za potrebe danskih UCITS-a, pantebreve koji se izdaju u Danskoj smatrat će se ekvivalentnima prenosivim vrijednosnim papirima iz članka 50. stavka 1. točke (b).

2.   Odstupajući od članka 22. stavka 1. i članka 32. stavka 1., nadležna tijela mogu dopustiti onim UCITS-ima koji su na dan 20. prosinca 1985. imali dva ili više depozitara u skladu s nacionalnim pravom da zadrže taj broj depozitara, ako ta tijela imaju jamstva da će se zadaće koje se izvršavaju prema članku 22. stavku 3. i članku 32. stavku 3. izvršavati u praksi.

3.   Odstupajući od članka 16., države članice mogu dopustiti društvima za upravljanje da izdaju certifikate na donositelja, koji predstavljaju vrijednosne papire na ime ostalih društava.

Članak 114.

1.   Investicijska društva iz članka 4. stavka 1. točke 1. Direktive 2004/39/EZ koja imaju odobrenje samo za pružanje usluga navedenih u odjeljku A., točkama 4. i 5. Priloga toj Direktivi mogu dobiti odobrenje za rad prema ovoj Direktivi za upravljanje UCITS-om u svojstvu društva za upravljanje. U tom slučaju takva se investicijska društva odriču odobrenja dobivenog u skladu s Direktivom 2004/39/EZ.

2.   Smatra se da društva za upravljanje koja su već prije 13. veljače 2004. u svojim matičnim državama članicama dobila odobrenje za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 85/611/EEZ imaju odobrenje u smislu ovog članka ako zakoni te države članice propisuju da za bavljenje takvom djelatnošću ona moraju ispunjavati uvjete ekvivalentne onima propisanima u člancima 7. i 8.

ODJELJAK 2.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 115.

Komisija do 1. srpnja 2013. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive.

Članak 116.

1.   Države članice do 30. lipnja 2011. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s drugim podstavkom članka 1. stavka 2., člankom 1. stavkom 3. točkom (b), točkama (e) (m) (p) (q) i (r) članka 2. stavka 1., člankom 2. stavkom 5., člankom 4., člankom 5. stavcima 1. do 4. te stavcima 6. i 7., člankom 6. stavkom 1., člankom 12. stavkom 1., uvodnom rečenicom članka 13. stavka 1., člankom 13. stavkom 1. točkama (a) i (i), člankom 15., člankom 16. stavkom 1., člankom 16. stavkom 3., člankom 17. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2. točkom (b), prvim i trećim podstavcima članka 17. stavka 3., člankom 17. stavcima 4. do 7., drugim podstavkom članka 17. stavka 9., uvodnim dijelom članka 18. stavka 1., člankom 18. stavkom 1. točkom (b), trećim i četvrtim podstavcima članka 18. stavka 2., člankom 18. stavcima 3. i 4., člancima 19. i 20., člankom 21. stavcima 2. do 6. te stavcima 8. i 9., člankom 22. stavkom 1., točkama (a) (d) i (e) članka 22. stavka 3., člankom 23. stavcima 1., 2., 4. i 5., trećim stavkom članka 27., člankom 29. stavkom 2., člankom 33. stavcima 2., 4., i 5., člancima 37. do 42., člankom 43. stavcima 1. do 5., člancima 44. do 49., uvodnom rečenicom članka 50. stavka 1., člankom 50. stavkom 3., trećim podstavkom članka 51. stavka 1., člankom 54. stavkom 3., člankom 56. stavkom 1., uvodnom rečenicom prvog podstavka članka 56. stavka 2., člancima 58. i 59., člankom 60. stavcima 1. do 5., člankom 61. stavcima 1. i 2., člankom 62. stavcima 1., 2. i 3., člankom 63., člankom 64. stavcima 1., 2. i 3., člancima 65., 66. i 67., uvodnom rečenicom i člankom 68. stavkom 1. točkom (a), člankom 69. stavcima 1. i 2., člankom 70. stavcima 2. i 3., člancima 71., 72. i 74., člankom 75. stavcima 1., 2. i 3., člancima 77. do 82., člankom 83. stavkom 1. točkom (b), drugom alinejom članka 83. stavka 2. točke (a), člankom 86., člankom 88. stavkom 1. točkom (b), člankom 89. točkom (b), člancima 90. do 94., člancima 96.do 100., člankom 101. stavcima 1. do 8., drugim podstavkom članka 102. stavkom 2., člankom 102. stavkom 5., člancima 107. i 108., člankom 109. stavcima 2., 3. i 4., člankom 110. i Prilogom I. One će o tome odmah obavijestiti Komisiju.

One te mjere primjenjuju od 1. srpnja 2011.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Uz njih se također navodi izjava da se upute u postojećim zakonima i drugim propisima na Direktivu 85/611/EEZ tumače kao upute na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja te načine formulacije predmetne izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 117.

Direktiva 85/611/EEZ, izmijenjena Direktivama navedenima u Prilogu III. dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2011., ne dovodeći u pitanje obveze država članica vezano uz rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu Direktiva iz Priloga III. dijela B.

Upute na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se uputama na ovu Direktivu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV.

Upute na skraćeni prospekt tumače se kao upute na ključne informacije za ulagatelje iz članka 78.

Članak 118.

1.   Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1., prvi podstavak članka 1. stavka 2., članak 1. stavak 3. točka (a), članak 1. stavci 4. do 7., točke (a) do (d) te točke (f) do (l) i točke (n) i (o) članka 2. stavka 1., članak 2. stavci 2. 3. i 4., članak 2. stavci 6. i 7., članak 3., članak 5. stavak 5., članak 6. stavci 2. 3. i 4., članci 7. do 11., članak 12. stavak 2., članak 13. stavak 1. točke (b) do (h), članak 13. stavak 2., članak 14. stavak 1., članak 16. stavak 2., točke (a) (c) i (d) članka 17. stavka 2., drugi podstavak članka 17. stavka 3., članak 17. stavak 8., prvi podstavak članka 17. stavka 9., članak 18. stavak 1. osim uvodne rečenice i točke (a), prvi i drugi podstavci članka 18. stavka 2., članak 21. stavci 1. i 7., članak 22. stavak 2., članak 22. stavak 3. točke (b) i (c), članak 23. stavak 3., članak 24., članci 25. i 26., prvi i drugi stavci članka 27., članak 28., članak 29. stavci 1. 3. i 4., članci 30. 31. i 32., članak 33. stavci 1. i 3., članci 34., 35. i 36., članak 50. stavak 1. točke (a) do (h), članak 50. stavak 2., prvi i drugi podstavci članka 51. stavka 1., članak 51. stavci 2. i 3., članci 52. i 53., članak 54. stavci 1. i 2., članak 55., prvi podstavak članka 56. stavka 2., drugi podstavak članka 56. stavka 2., članak 56. stavak 3., članak 57., članak 68. stavak 2., članak 69. stavci 3. i 4., članak 70. stavci 1. i 4., članci 73. i 76., članak 83. stavak 1. osim točke (b), članak 83. stavak 2. točka (a) osim druge alineje, članci 84., 85. i 87., članak 88. stavak 1. osim točke (b), članak 88. stavak 2., članak 89. osim točke (b), članak 102. stavak 1., prvi podstavak članka 102. stavka 2., članak 102. stavci 3. i 4., članci 103. do 106., članak 109. stavak 1., članci 111., 112., 113. i 117. i Prilozi II., III. i IV. primjenjuju se od 1. srpnja 2011.

2.   Države članice osiguravaju da UCITS-i zamijene svoje skraćene prospekte sastavljene u skladu s odredbama Direktive 85/611/EEZ s ključnim informacijama za ulagatelje sastavljenim u skladu s člankom 78. što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije 12 mjeseci nakon isteka krajnjeg roka za prenošenje u nacionalno pravo svih provedbenih mjera iz članka 78. stavka 7. Tijekom tog razdoblja nadležna tijela država članica domaćina UCITS-a nastavljaju prihvaćati skraćene prospekte za UCITS-e kojima se trguje na teritoriju dotičnih država članica.

Članak 119.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

E. ERLANDSSON


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 13. siječnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 22. lipnja 2009.

(2)  SL L 375, 31.12.1985., str. 3.

(3)  Vidjeti Prilog III., dio A.

(4)  SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

(5)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

(6)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(7)  SL L 177, 30.6.2006., str. 201.

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(10)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1.

(11)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(12)  SL L 84, 26.3.1997., str. 22.

(13)  SL L 157, 9.6.2006., str. 87.

(14)  SL L 222, 14.8.1978., str. 11.

(15)  SL L 25, 29.1.2009., str. 18.

(16)  SL L 191, 13.7.2001., str. 45.


PRILOG I.

DODATAK A.

1.

Podaci o investicijskom fondu

1.

Podaci o društvu za upravljanje, uključujući i naznaku je li društvo za upravljanje osnovano u državi članici koja nije matična država članica UCITS-a

1.

Podaci o društvu za investicije

1.1.

Naziv

1.1.

Naziv ili tvrtka, pravni oblik, registrirano sjedište i središnja uprava, ako se razlikuje od registriranog sjedišta.

1.1.

Naziv ili tvrtka, pravni oblik, registrirano sjedište i središnja uprava, ako se razlikuje od registriranog sjedišta.

1.2.

Datum osnivanja investicijskog fonda. Naznaka trajanja, ako je osnovan na određeno vrijeme.

1.2.

Datum osnivanja društva. Naznaka trajanja, ako je osnovano na određeno vrijeme.

1.2.

Datum osnivanja društva. Naznaka trajanja, ako je osnovano na određeno vrijeme.

 

1.3.

Ako društvo upravlja drugim investicijskim fondovima, naznaka tih drugih fondova.

1.3.

Kod društava za investicije koja imaju različite investicijske dijelove, naznaka pojedinog dijela.

1.4.

Podatak o mjestu gdje je moguće naći, ako nisu priloženi, pravila fonda i periodična izvješća.

 

1.4.

Podatak o mjestu gdje je moguće naći, ako nisu priloženi, dokumente o osnivanju i periodična izvješća.

1.5.

Kratke naznake o poreznim propisima koji se primjenjuju na investicijski fond i koji su bitni za imatelje udjela. Pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz dobiti i kapitalnih dobitaka koje investicijski fond plaća imateljima udjela.

 

1.5.

Kratke naznake o poreznim propisima koji se primjenjuju na društvo i koji su bitni za imatelje udjela. Pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz dobiti i kapitalnih dobitaka koje društvo plaća imateljima udjela.

1.6.

Datumi računovodstvenih obračuna i raspodjele.

 

1.6.

Datumi računovodstvenih obračuna i raspodjele.

1.7.

Imena osoba odgovornih za reviziju računovodstvenih podataka iz članka 73.

 

1.7.

Imena osoba odgovornih za reviziju računovodstvenih podataka iz članka 73.

 

1.8.

Imena i položaj članova upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela društva. Pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan društva ako su značajne za društvo.

1.8.

Imena i položaj članova upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela društva. Pojedinosti o njihovim glavnim djelatnostima izvan društva ako su značajne za društvo.

 

1.9.

Iznos upisanog kapitala s naznakom uplaćenog kapitala

1.9.

Kapital

1.10.

Pojedinosti o vrsti i glavnim značajkama udjela, a posebno:

vrsta prava (stvarno, osobno ili drugo) koje predstavlja udjel,

značajke udjela: na ime ili na donositelja. Naznake mogućih denominacija,

originalni vrijednosni papiri ili potvrde koje dokazuju pravo vlasništva; upis u registar ili na račun,

naznake prava glasa imatelja udjela, ako postoje,

okolnosti pod kojima je moguće donijeti odluku o likvidaciji investicijskog fonda i postupak likvidacije, posebno vezano uz prava imatelja udjela.

 

1.10.

Pojedinosti o vrsti i glavnim značajkama udjela, a posebno

originalni vrijednosni papiri ili potvrde koje dokazuju pravo vlasništva; upis u registar ili na račun,

značajke udjela: na ime ili na donositelja. Naznake mogućih denominacija,

naznake prava glasa imatelja udjela, ako postoje,

okolnosti pod kojima je moguće donijeti odluku o likvidaciji društva za investicije i postupak likvidacije, posebno vezano uz prava imatelja udjela.

1.11.

Ovisno o slučaju, naznake burzi ili tržišta na kojima su udjeli uvršteni ili na kojima se njima trguje.

 

1.11.

Ovisno o slučaju, naznake burzi ili tržišta na kojima su udjeli uvršteni ili na kojima se njima trguje.

1.12.

Postupci i uvjeti izdavanja i prodaje udjela.

 

1.12.

Postupci i uvjeti izdavanja i prodaje udjela.

1.13.

Postupci i uvjeti otkupa ili isplate udjela i okolnosti pod kojima je moguće obustaviti otkup ili isplatu.

 

1.13.

Postupci i uvjeti otkupa ili isplate udjela i okolnosti pod kojima je moguće obustaviti otkup ili isplatu. Kod društava za investicije koja imaju različite investicijske dijelove, podaci o tome kako imatelj udjela može prijeći iz jednog dijela u drugi, te naknade koje se naplaćuju u tim slučajevima.

1.14.

Opis pravila za utvrđivanje i primjenu prava na udio u dobiti.

 

1.14.

Opis pravila za utvrđivanje i primjenu prava na udio u dobiti.

1.15.

Opis ciljeva ulaganja investicijskog fonda, uključujući njegove financijske ciljeve (npr. kapitalni rast ili dobit), politiku ulaganja (npr. specijalizacija u geografskim sektorima ili industrijskim sektorima), bilo kakva ograničenja te investicijske politike te naznaka svih tehnika i instrumenata ili ovlasti za uzimanje zajma koje se mogu koristiti pri upravljanju investicijskim fondom.

 

1.15.

Opis ciljeva ulaganja društva, uključujući njegove financijske ciljeve (npr. kapitalni rast ili dobit), politiku ulaganja (npr. specijalizacija u geografskim sektorima ili industrijskim sektorima), bilo kakva ograničenja te investicijske politike te naznaka svih tehnika i instrumenata ili ovlasti za uzimanje zajma koje se mogu koristiti pri upravljanju društvom.

1.16.

Pravila vrednovanja imovine.

 

1.16.

Pravila vrednovanja imovine.

1.17.

Određivanje cijene pri prodaji ili izdavanju i cijene pri otkupu ili isplati udjela, a posebno:

metodu i učestalost izračuna navedenih cijena,

podaci koji se odnose na naknade povezane s prodajom ili izdavanjem i otkupom ili isplatom udjela,

način, mjesta i učestalost objave navedenih cijena.

 

1.17.

Određivanje pri prodaji ili izdavanju i cijene pri otkupu ili isplati udjela, a posebno:

metodu i učestalost izračuna navedenih cijena,

podaci koji se odnose na naknade povezane s prodajom ili izdavanjem i otkupom ili isplatom udjela,

način, mjesta i učestalost objave navedenih cijena. (1)

1.18.

Podaci o načinu, iznosu i izračunu naknade koju investicijski fond plaća društvu za upravljanje, depozitaru ili trećim osobama, te troškova koju investicijski fond plaća društvu za upravljanje, depozitaru ili trećim osobama.

 

1.18.

Podaci o načinu, iznosu i izračunu naknade koju društvo plaća svojim rukovoditeljima i članovima upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela, depozitaru ili trećim osobama, te troškova koju društvo plaća svojim rukovoditeljima, depozitaru ili trećim osobama.

2.   Podaci o depozitaru:

2.1.   Naziv ili tvrtka, pravni oblik, registrirano sjedište ili središnja uprava, ako se razlikuje od registriranog sjedišta;

2.2.   Osnovna djelatnost.

3.   Podaci o savjetničkim društvima ili vanjskim investicijskim savjetnicima koji pružaju savjete prema ugovoru koji se plaća iz imovine UCITS-a:

3.1.   Naziv ili tvrtka ili ime savjetnika;

3.2.   Značajne odredbe ugovora s društvom za upravljanje ili društvom za investicije koje mogu biti važne za imatelje udjela, osim onih koje se odnose na plaćanje naknada;

3.3.   Druge značajne djelatnosti.

4.   Podaci o postupcima plaćanja imateljima udjela, otkupa ili isplate udjela i stavljanja na raspolaganje podataka vezanih uz UCITS. Spomenuti podaci moraju se u svakom slučaju dostavljati u državi članici u kojoj je UCITS osnovan. Osim toga, ako se udjelima trguje u drugoj državi članici, spomenuti podaci navode se s obzirom na tu državu članicu u prospektu koji se u njoj objavljuje.

5.   Drugi podaci o ulaganju:

5.1.   Povijesni prinos UCITS-a (gdje je primjenjivo) — spomenuti podaci mogu biti uključeni u prospekt ili priloženi njemu;

5.2.   Profil tipičnog ulagatelja kojem je namijenjen UCITS.

6.   Ekonomske informacije:

6.1.   Mogući troškovi ili naknade osim naknada iz točke 1.17., pri čemu se razlikuju one koje se naplaćuju imatelju udjela i one koje se naplaćuju iz imovine UCITS-a.

DODATAK B.

Podaci koji se uključuju u periodična izvješća

I.   Izvješće o imovini i obvezama:

prenosivi vrijednosni papiri,

salda na novčanim računima u banci,

druga imovina,

ukupna imovina,

obveze,

neto vrijednost imovine.

II.   Broj udjela u optjecaju

III.   Neto vrijednost imovine po udjelu

IV.   Portfelj, uz razlikovanje:

(a)

prenosivih vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju na burzi;

(b)

prenosivih vrijednosnih papira kojima se trguje na drugom uređenom tržištu;

(c)

nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira iz članka 50. stavka 1. točke (d);

(d)

drugih prenosivih vrijednosnih papira iz članka 50. stavka 2. točke (a);

i analiziran u skladu s najprikladnijim kriterijima s aspekta politike ulaganja UCITS-a (npr. u skladu s ekonomskim, geografskim ili valutnim kriterijem) kao postotak neto imovine; za svako od gore navedenog ulaganja podatak o njegovom udjelu u ukupnoj imovini UCITS-a.

Podatak o promjenama u sastavu portfelja tijekom izvještajnog razdoblja.

V.   Izvješće o promjenama imovine UCITS-a tijekom izvještajnog razdoblja, koje uključuje:

prihod od ulaganja,

druge prihode,

naknade za upravljanje,

naknade depozitaru,

druge naknade i poreze,

neto dobit,

raspodijeljenu i reinvestiranu dobit,

promjene glavnice,

aprecijaciju ili deprecijaciju ulaganja,

sve druge promjene koje utječu na imovinu ili obveze UCITS-a,

transakcijske troškove, odnosno troškove koje UCITS ima vezano uz transakcije u svom portfelju.

VI.   Usporedna tablica koja obuhvaća posljednje tri poslovne godine, uključujući, za svaku poslovnu godinu, na kraju poslovne godine:

ukupnu neto vrijednosti imovine,

neto vrijednost imovine po udjelu.

VII.   Pojedinosti o konačnom iznosu obveza prema kategoriji transakcija u smislu članka 51. koje je UCITS obavio tijekom izvještajnog razdoblja.


(1)  Društva za investicije u smislu članka 32. stavka 5. ove Direktive obvezno naznačuju:

metodu i učestalost izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu,

način, mjesto i učestalost objave te vrijednosti,

burzu u državi u kojoj se trguje, po čijim cijenama se određuje cijena transakcija izvršenih izvan burze u toj državi.


PRILOG II.

Poslovi uključeni u djelatnost upravljanja zajedničkim portfeljem:

upravljanje ulaganjima,

administrativni poslovi:

(a)

računovodstvene usluge sukladno zakonskim odredbama i posebnim odredbama propisanim u okviru upravljanja fondom;

(b)

upiti klijenata;

(c)

vrednovanje i utvrđivanje cijena (uključujući povrate poreza);

(d)

praćenje usklađenosti s propisima;

(e)

vođenje registra imatelja udjela;

(f)

raspodjela dobiti;

(g)

izdavanje i isplata udjela;

(h)

podmirivanje ugovornih obveza (uključujući izdavanje potvrda);

(i)

vođenje evidencije.

trgovanje.


PRILOG III.

DIO A.

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih naknadnih izmjena

(iz članka 117.)

Direktiva Vijeća 85/611/EEZ

(SL L 375, 31.12.1985., str. 3.)

 

Direktiva Vijeća 88/220/EEZ

(SL L 100, 19.4.1988., str. 31.)

 

Direktiva 95/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 168, 18.7.1995., str. 7.)

Članak 1. četvrta alineja, članak 4. stavak 7. i članak 5. samo peta alineja

Direktiva 2000/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 290, 17.11.2000., str. 27.)

Samo članak 1.

Direktiva 2001/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 41, 13.2.2002., str. 20.)

 

Direktiva 2001/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 41, 13.2.2002., str. 35.)

 

Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 145, 30.4.2004., str. 1.)

Samo članak 66.

Direktiva 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 79, 24.3.2005., str. 9.)

Samo članak 9.

Direktiva 2008/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 76, 19.3.2008., str. 42.)

 

DIO B.

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu

(iz članka 117.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

85/611/EEZ

1. listopada 1989.

88/220/EEZ

1. listopada 1989.

95/26/EZ

18. srpnja 1996.

2000/64/EZ

17. studenoga 2002.

2001/107/EZ

13. kolovoza 2003.

13. veljače 2004.

2001/108/EZ

13. kolovoza 2003.

13. veljače 2004.

2004/39/EZ

30. travnja 2006.

2005/1/EZ

13. svibnja 2005.


PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Direktiva 85/611/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 1. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 1. stavak 2. prva i druga alineja

Članak 1. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 2. drugi podstavak

Članak 1. stavak 3. prvi podstavak

Članak 1. stavak 3. prvi podstavak

Članak 1. stavak 3. drugi podstavak

Članak 1. stavak 3. drugi podstavak točka (a)

Članak 1. stavak 3. drugi podstavak točka (b)

Članak 1. stavak 4. do 7.

Članak 1. stavci 4. do 7.

Članak 1. stavak 8. uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. točka (n) uvodna rečenica

Članak 1. stavak 8. prva, druga i treća alineja

Članak 2. stavak 1. točka (n) podtočke i., ii. i iii.

Članak 1. stavak 8. posljednja rečenica

Članak 2. stavak 7.

Članak 1. stavak 9.

Članak 2. stavak 1. točka (o)

Članak 1.a, uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 1.a točka 1.

Članak 2. stavak 1. točka (a)

Članak 1.a točka 2. prvi dio rečenice

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 1.a točka 2. drugi dio rečenice

Članak 2. stavak 2.

Članak 1.a točke 3. do 5.

Članak 2. stavak 1. točke (c) do (e)

Članak 1.a točka 6.

Članak 2. stavak 1. točka (f)

Članak 1.a točka 7. prvi dio rečenice

Članak 2. stavak 1. točka (g)

Članak 1.a točka 7. drugi dio rečenice

Članak 2. stavak 3.

Članak 1.a točke 8. do 9.

Članak 2. stavak 1. točke (h) do (i)

Članak 1.a točka 10. prvi podstavak

Članak 2. stavak 1. točka (j)

Članak 1.a točka 10. drugi podstavak

Članak 2. stavak 5.

Članak 1.a točka 11.

Članak 1.a točka 12. i 13. prva rečenica

Članak 2. stavak 2. podtočke i. i ii.

Članak 1.a točka 13. druga rečenica

Članak 2. stavak 4. točka (a)

Članak 1.a točke 14. i 15. prva rečenica

Članak 2. stavak 1. točke (k) i (l)

Članak 1.a točka 15. druga rečenica

Članak 2. stavak 6.

Članak 2. stavak 1. točka (m)

Članak 2. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 3. uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. prva, druga, treća i četvrta alineja

Članak 3. točke (a), (b), (c) i (d)

Članak 2. stavak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. i 2.

Članak 5. stavci 1. i 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 4. stavak 3. prvi podstavak

Članak 5. stavak 4. prvi podstavak točke (a) i (b)

Članak 5. stavak 4. drugi podstavak

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak

Članak 5. stavak 4. treći podstavak

Članak 4. stavak 3. treći podstavak

Članak 5. stavak 4. četvrti podstavak

Članak 4. stavak 3.a

Članak 5. stavak 5.

Članak 4. stavak 4.

Članak 5. stavak 6.

Članak 5. stavak 7.

Članak 5. stavak 1. i 2.

Članak 6. stavci 1. i 2.

Članak 5. stavak 3. prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 6. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 5. stavak 3. prvi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 3. prvi podstavak točka (a)

Članak 5. stavak 3. prvi podstavak točka (b) uvodna rečenica

Članak 6. stavak 3. prvi podstavak točka (b) uvodna rečenica

Članak 5. stavak 3. prvi podstavak točka (b) prva i druga alineja

Članak 6. stavak 3. prvi podstavak točka (b) podtočke i. i ii.

Članak 5. stavak 3. drugi podstavak

Članak 6. stavak 3. drugi podstavak

Članak 5. stavak 4.

Članak 6. stavak 4.

Članak 5.a stavak 1. uvodna rečenica

Članak 7. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 5.a stavak 1. točka (a) uvodna rečenica

Članak 7. stavak 1. točka (a) uvodna rečenica

Članak 5.a stavak 1. točka (a) prva alineja

Članak 7. stavak 1. točka (a) podtočka i.

Članak 5.a stavak 1. točka (a) druga alineja uvodna

Članak 7. stavak 1. točka (a) podtočka ii. uvodna rečenica

Članak 5.a stavak 1. točka (a) druga alineja podtočke i., ii. i iii.

Članak 7. stavak 1. točka (a) podtočka ii., druga i treća alineja

Članak 5.a stavak 1. točka (a) treća i četvrta alineja

Članak 7. stavak 1. točka (a) podtočka iii.

Članak 5.a stavak 1. točka (a) peta alineja

Članak 5.a stavak 1. točka (b) do (d)

Članak 7. stavak 1. točke (b) do (d)

Članak 5.a stavak 2. do 5.

Članak 7. stavci 2. do 5.

Članak 5.b

Članak 8.

Članak 5.c

Članak 9.

Članak 5.d

Članak 10.

Članak 5.e

Članak 11.

Članak 5.f stavak 1. prvi podstavak

Članak 12. stavak 1. prvi podstavak

Članak 5.f stavak 1. drugi podstavak točka (a)

Članak 12. stavak 1. drugi podstavak, točka (a)

Članak 5.f stavak 1. drugi podstavak točka (b) prva rečenica

Članak 12. stavak 1. drugi podstavak točka (b)

Članak 5.f stavak 1. drugi podstavak točka (b) posljednja rečenica

Članak 5.f stavak 2. uvodna rečenica

Članak 12. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 5.f stavak 2. prva i druga alineja

Članak 12. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 12. stavak 3.

Članak 5.g

Članak 13.

Članak 5.h

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 15.

Članak 6. stavak 1.

Članak 16. stavak 1. prvi podstavak

Članak 16. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 2.

Članak 16. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 6.a stavak 1.

Članak 17. stavak 1.

Članak 6.a stavak 2.

Članak 17. stavak 2.

Članak 6.a stavak 3.

Članak 17. stavak 3. prvi i drugi podstavak

Članak 17. stavak 3. treći podstavak

Članak 17. stavci 4. do 5.

Članak 6.a stavci 4. do 6.

Članak 17. stavci 6. do 8.

Članak 6.a stavak 7.

Članak 17. stavak 9. prvi podstavak

Članak 17. stavak 9. drugi podstavak

Članak 6.b stavak 1.

Članak 18. stavak 1.

Članak 6.b stavak 2.

Članak 18. stavak 2. prvi i drugi podstavak

Članak 18. stavak 2. treći podstavak

Članak 6.b stavak 3. prvi podstavak

Članak 18. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 6.b stavak 3. drugi podstavak

Članak 18. stavak 3.

Članak 6.b stavak 4.

Članak 18. stavak 4.

Članak 6.b stavak 5.

Članci 19. do 20.

Članak 6.c stavak 1.

Članak 21. stavak 1.

Članak 6.c stavak 2. prvi podstavak

Članak 6.c stavak 2. drugi podstavak

Članak 21. stavak 2. prvi i drugi podstavak

Članak 21. stavak 2. treći podstavak

Članak 6.c stavci 3. do 5.

Članak 21. stavci 3. do 5.

Članak 6.c stavak 6.

Članak 6.c stavci 7. do 10.

Članak 21. stavci 6. do 9.

Članak 7.

Članak 22.

Članak 8.

Članak 23. stavci 1. do 3.

Članak 23. stavci 4. do 6.

Članak 9.

Članak 24.

Članak 10.

Članak 25.

Članak 11.

Članak 26.

Članak 12.

Članak 27. prvi i drugi podstavak

Članak 27. treći podstavak

Članak 13.

Članak 28.

Članak 13.a stavak 1. prvi podstavak

Članak 29. stavak 1. prvi podstavak

Članak 13.a stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 29. stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 13.a stavak 1. drugi podstavak prva, druga i treća alineja

Članak 29. stavak 1. drugi podstavak točke (a), (b) i (c)

Članak 13.a stavak 1. treći i četvrti podstavak

Članak 29. stavak 1. treći i četvrti podstavak

Članak 13.a stavci 2., 3. i 4.

Članak 29. stavci 2., 3. i 4.

Članak 13.b

Članak 30.

Članak 13.c

Članak 31.

Članak 14.

Članak 32.

Članak 15.

Članak 33. stavci 1. do 3.

Članak 33. stavci 4. do 6.

Članak 16.

Članak 34.

Članak 17.

Članak 35.

Članak 18.

Članak 36.

Članci 37. do 49.

Članak 19. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 50. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 19. stavak 1. točke (a) do (c)

Članak 50. stavak 1. točke (a) do (c)

Članak 19. stavak 1. točka (d) uvodna rečenica

Članak 50. stavak 1. točka (d) uvodna rečenica

Članak 19. stavak 1. točka (d) prva i druga alineja

Članak 50. stavak 1. točka (d) podtočke i. do ii.

Članak 19. stavak 1. točka (e) uvodna rečenica

Članak 50. stavak 1. točka (e) uvodna rečenica

Članak 19. stavak 1. točka (e) prva, druga, treća i četvrta alineja

Članak 50. stavak 1. točka (e) podtočke i., ii., iii. i iv.

Članak 19. stavak 1. točka (f)

Članak 50. stavak 1. točka (f)

Članak 19. stavak 1. točka (g) uvodna rečenica

Članak 50. stavak 1. točka (g) uvodna rečenica

Članak 19. stavak 1. točka (g) prva, druga i treća alineja

Članak 50. stavak 1. točka (g) podtočke i., ii. i iii.

Članak 19. stavak 1. točka (h) uvodna rečenica

Članak 50. stavak 1. točka (h) uvodna rečenica

Članak 19. stavak 1. točka (h) prva, druga, treća i četvrta alineja

Članak 50. stavak 1. točka (h) podtočke i., ii., iii. i iv.

Članak 19. stavak 2. uvodna riječ

Članak 50. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 19. stavak 2. točka (a)

Članak 50. stavak 2. točka (a)

Članak 19. stavak 2. točka (c)

Članak 50. stavak 2. točka (b)

Članak 19. stavak 2. točka (d)

Članak 50. stavak 2. drugi podstavak

Članak 19. stavak 4.

Članak 50. stavak 3.

Članak 21. stavci 1. do 3.

Članak 51. stavci 1. do 3.

Članak 21. stavak 4.

Članak 51. stavak 4.

Članak 22. stavak 1. prvi podstavak

Članak 52. stavak 1. prvi podstavak

Članak 22. stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 52. stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 22. stavak 1. drugi podstavak prva i druga alineja

Članak 52. stavak 1. drugi podstavak točke (a) i (b)

Članak 22. stavak 2. prvi podstavak

Članak 52. stavak 2. prvi podstavak

Članak 22. stavak 2. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 52. stavak 2. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 22. stavak 2. drugi podstavak prva, druga i treća alineja

Članak 52. stavak 2. drugi podstavak točke (a), (b) i (c)

Članak 22. stavci 3. do 5.

Članak 52. stavci 3. do 5.

Članak 22.a stavak 1. uvodna rečenica

Članak 53. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 22.a stavak 1. prva, druga i treća alineja

Članak 53. stavak 1. točke (a), (b) i (c)

Članak 22.a stavak 2.

Članak 53. stavak 2.

Članak 23.

Članak 54.

Članak 24.

Članak 55.

Članak 24.a

Članak 70.

Članak 25. stavak 1.

Članak 56. stavak 1.

Članak 25. stavak 2. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 56. stavak 2. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 25. stavak 2. prvi podstavak prva, druga, treća i četvrta alineja

Članak 56. stavak 2. prvi podstavak točke (a), (b), (c) i (d)

Članak 25. stavak 2. drugi podstavak

Članak 56. stavak 2. drugi podstavak

Članak 25. stavak 3.

Članak 56. stavak 3.

Članak 26.

Članak 57.

Članak 58. to 67.

Članak 27. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 68. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 27. stavak 1. prva alineja

Članak 27. stavak 1. druga, treća i četvrta alineja

Članak 68. stavak 1. točke (a), (b), (c)

Članak 27. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 68. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 27. stavak 2. prva i druga alineja

Članak 68. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 28. stavci 1. i 2.

Članak 69. stavci 1. i 2.

Članak 28. stavci 3. i 4.

Članak 28. stavci 5. i 6.

Članak 69. stavci 3. i 4.

Članak 29.

Članak 71.

Članak 30.

Članak 72.

Članak 31.

Članak 73.

Članak 32.

Članak 74.

Članak 33. stavak 1. prvi podstavak

Članak 33. stavak 1. drugi podstavak

Članak 75. stavak 1.

Članak 33. stavak 2.

Članak 75. stavak 1.

Članak 33. stavak 3.

Članak 75. stavak 3.

Članak 75. stavak 4.

Članak 34.

Članak 76.

Članak 35.

Članak 77.

Članci 78. do 82.

Članak 36. stavak 1. prvi podstavak uvodna riječ

Članak 83. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 36. stavak 1. prvi podstavak prva i druga alineja

Članak 83. stavak 1. prvi podstavak točke (a) i (b)

Članak 36. stavak 1. prvi podstavak, posljednje riječi

Članak 83. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 36. stavak 1. drugi podstavak

Članak 83. stavak 1. drugi podstavak

Članak 36. stavak 2.

Članak 83. stavak 2.

Članak 37.

Članak 84.

Članak 38.

Članak 85.

Članak 39.

Članak 86.

Članak 40.

Članak 87.

Članak 41. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 88. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 41. stavak 1. prva i druga alineja

Članak 88. stavak 1. točka (a) i (b)

Članak 41. stavak 1. posljednja rečenica

Članak 88. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 41. stavak 2.

Članak 88. stavak 2.

Članak 42. uvodna riječ

Članak 89. uvodna rečenica

Članak 42. prva i druga alineja

Članak 89. točke (a) i (b)

Članak 42. posljednja rečenica

Članak 89. uvodna rečenica

Članak 43.

Članak 90.

Članak 44. stavci 1. do 3.

Članak 91. stavci 1. do 4.

Članak 45.

Članak 92.

Članak 46. prvi stavak uvodna rečenica

Članak 93. stavak 1. prvi podstavak

Članak 93. stavak 1. drugi podstavak

Članak 46. prvi stavak prva alineja

Članak 46. prvi stavak druga, treća i četvrta alineja

Članak 93. stavak 2. točka (a)

Članak 46. prvi stavak peta alineja

Članak 46 drugi podstavak

Članak 93. stavak 2. točka (b)

Članak 93. stavci 3. do 8.

Članak 47.

Članak 94.

Članak 95.

Članak 48.

Članak 96.

Članak 49. stavci 1. do 3.

Članak 97. stavci 1. do 3.

Članak 49. stavak 4.

Članci 98. do100.

Članak 50. stavak 1.

Članak 101. stavak 1.

Članak 101. stavci 2. do 9.

Članak 50. stavci 2. do 4.

Članak 102. stavci 1. do 3.

Članak 50. stavak 5. uvodna rečenica

Članak 102. stavak 4. uvodna rečenica

Članak 50. stavak 5. prva, druga, treća i četvrta alineja

Članak 102. stavak 4. točke (a), (b), (c) i (d)

Članak 50. stavak 6. uvodna rečenica i točke (a) i (b),

Članak 102. stavak 5. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 50. stavak 6. točka (b) prva, druga i treća alineja

Članak 102. stavak 5. prvi podstavak točke (a), (b) i (c)

Članak 50. stavak 6. točka (b) posljednja rečenica

Članak 102. stavak 5. drugi i treći podstavak

Članak 50. stavak 7. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 103. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 50. stavak 7. prvi podstavak prva i druga alineja

Članak 103. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 50. stavak 7. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 103. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 50. stavak 7. drugi podstavak prva, druga i treća alineja

Članak 103. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

Članak 50. stavak 7. treći podstavak

Članak 103. stavak 3.

Članak 50. stavak 8. prvi podstavak

Članak 103. stavak 4.

Članak 50. stavak 8. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 103. stavak 5. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 50. stavak 8. drugi podstavak prva, druga i treća alineja

Članak 103. stavak 5. prvi podstavak točke (a), (b) i (c)

Članak 50. stavak 8. treći podstavak

Članak 103. stavak 6.

Članak 50. stavak 8. četvrti podstavak

Članak 103. stavak 5. drugi podstavak

Članak 50. stavak 8. peti podstavak

Članak 103. stavak 7.

Članak 50. stavak 8. šesti podstavak

Članak 50. stavci 9. do 11.

Članak 104. stavci 1. do 3.

Članak 105.

Članak 50.a stavak 1. uvodna rečenica

Članak 106. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 50.a stavak 1. točka (a) uvodna rečenica

Članak 106. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 50.a stavak 1. točka (a) prva, druga i treća alineja

Članak 106. stavak 1. prvi podstavak točke (a), (b) i (c)

Članak 50.a stavak 1. točka (b)

Članak 106. stavak 1. drugi podstavak

Članak 50.a stavak 2.

Članak 106. stavak 2.

Članak 51. stavci 1. i 2.

Članak 107. stavci 1. i 2.

Članak 107. stavak 3.

Članak 52. stavak 1.

Članak 108. stavak 1. prvi podstavak

Članak 52. stavak 2.

Članak 108. stavak 1. drugi podstavak

Članak 52. stavak 3.

Članak 108. stavak 2.

Članak 108. stavci 3. do 6.

Članak 52.a

Članak 109. stavci 1. i 2.

Članak 109. stavci 3. i 4.

Članak 52.b stavak 1.

Članak 110. stavak 1.

Članak 52.b stavak 2.

Članak 52.b stavak 3.

Članak 110. stavak 2.

Članak 53.a

Članak 111.

Članak 53.b stavak 1.

Članak 112. stavak 1.

Članak 53.b stavak 2.

Članak 112. stavak 2.

Članak 112. stavak 3.

Članak 54.

Članak 113. stavak 1.

Članak 55.

Članak 113. stavak 2.

Članak 56. stavak 1.

Članak 113. stavak 3.

Članak 56. stavak 2.

Članak 57.

Članak 114.

Članak 58.

Članak 116. stavak 2.

Članak 115.

Članak 116. stavak 1.

Članci 117. i 118.

Članak 59.

Članak 119.

Prilog I. dodaci A. i B.

Prilog I. dodaci A. i B.

Prilog I. dodatak C.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.