13/Sv. 028

HR

Službeni list Europske unije

153


32009L0043


L 146/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.05.2009.


DIREKTIVA 2009/43/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. svibnja 2009.

o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (1),

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Ugovor predviđa uspostavljanje unutarnjeg tržišta, uključujući ukidanje prepreka za slobodno kretanje robe i usluga između država članica, i uspostavljanje sustava koji će sprečavati narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu.

(2)

Odredbe ugovora o uspostavi unutarnjeg tržišta se primjenjuje na sve robe i usluge koje se plaćaju, uključujući obrambene proizvode, ali ne sprečavaju države članice da pod određenim uvjetima i u pojedinačnim slučajevima poduzmu druge mjere neophodne za zaštitu njihovih bitnih sigurnosnih interesa.

(3)

Zakoni i drugi propisi u državama članicama u vezi transfera obrambenih proizvoda unutar Zajednice sadrže razlike koje mogu ometati kretanje takovih proizvoda i narušavaju tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu čime ugrožavaju inovativnost, industrijsku suradnju te konkurentnost obrambene industrije u Europskoj uniji.

(4)

Opći cilj zakona i propisa država članica uključuje poštovanje ljudskih prava, očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti pomoću sustava strogog nadzora i ograničavanja izvoza i proliferacije obrambenih proizvoda u treće zemlje kao i ostale države članice.

(5)

Takva ograničenja kretanja obrambenih proizvoda unutar Zajednice nije općenito moguće otkloniti izravnom primjenom načela slobodnog kretanja robe i usluga kako je to predviđeno Ugovorom, jer ta ograničenja u pojedinim slučajevima mogu biti opravdana u skladu s člankom 30. ili 296. Ugovora, tako da ih države članice mogu i dalje primjenjivati ako su ispunjeni potrebni uvjeti.

(6)

Odgovarajuće zakone i propise država članica treba zato uskladiti tako da se pojednostavi kretanje obrambenih proizvoda unutar Zajednice s ciljem osiguranja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Ova Direktiva se odnosi samo na pravila i procedure u vezi s obrambenim proizvodima te posljedično ne utječe na politiku država članica u vezi s transferom obrambenih proizvoda.

(7)

Usklađivanje odgovarajućih zakona i propisa država članica ne smije utjecati na međunarodne obveze država članica ili na njihovo diskrecijsko pravo u vezi s politikom izvoza obrambenih proizvoda.

(8)

Države članice ostaju nadležne za provođenje i dalji razvoj međuvladine suradnje, uz poštovanje odredbi ove Direktive.

(9)

Ova Direktiva ne primjenjuje se na obrambene proizvode koji samo prolaze preko teritorija Zajednice, odnosno na one proizvode za koje nije potrebno provesti carinski postupak, ili koji koriste vanjski tranzitni postupak ili se samo unose u slobodnu carinsku zonu ili slobodno carinsko skladište pa ih ne treba unositi u propisanu evidenciju robe.

(10)

Ova Direktiva obuhvaća sve obrambene proizvode koji odgovaraju onima iz zajedničkog Popisa robe vojne namjene Europske unije (3), uključujući njihove sastavne dijelove i tehnologije.

(11)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje provedbu Zajedničke akcije 97/817/ZVSP od 28. studenoga 1997. koju je donijelo Vijeće na temelju članka J.3 Ugovora o Europskoj uniji o protupješačkim minama (4), niti dovodi u pitanje ratifikaciju i provedbu Konvencije o kazetnom streljivu potpisane u Oslu 3. prosinca 2008.

(12)

U skladu s ciljevima poštivanja ljudskih prava, očuvanja mira, sigurnosti i stabilnosti, koji su općenito navedeni kao ciljevi zakona i propisa država članica za ograničavanje transfera obrambenih proizvoda, pri transferu navedenih proizvoda unutar Zajednice, dozvole za transfer moraju izdati države članice podrijetla proizvoda, a garancije osigurati države članice primateljice.

(13)

U vezi s predviđenim osiguranjima iz ove Direktive za zaštitu navedenih ciljeva države članice ne trebaju više uvoditi ili primjenjivati druga ograničenja za postizanje navedenih ciljeva u skladu s člancima 30. i 296. Ugovora.

(14)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu odredbi za očuvanje javnog poretka ili javne sigurnosti. U vezi s prirodom i značajem obrambenih proizvoda, temelji javnog reda kao što su sigurnost transporta, sigurnost skladištenja, rizik od skretanja i prevencija kriminaliteta su od posebne važnosti za potrebe ove Direktive.

(15)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991, o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (5), a posebno formalnosti za kretanje oružja unutar Zajednice. Ova Direktiva također ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 93/15/EEZ od 5. travnja 1993. o usklađivanju odredbi u odnosu na stavljanje na tržište i nadzor eksploziva za civilnu uporabu (6), a posebno odredbi u vezi s transferima streljiva.

(16)

Svaki transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice treba prethodno odobriti putem opće, globalne ili individualne dozvole za transfer koju izdaje ili objavljuje država članica s čijeg državnog područja dobavljač želi transferirati obrambene proizvode. Države članice imaju mogućnost da, u posebnim slučajevima koji su navedeni u ovoj Direktivi, izuzmu dobavljača od obveze ishođenja prethodne dozvole za transfer obrambenih proizvoda.

(17)

Države članice trebaju slobodno izdavati ili odbijati izdavanje dozvole za transfer. U skladu s načelom uspostave unutarnjeg tržišta dozvola za transfer treba biti valjana u cijeloj Zajednici i ne trebaju se tražiti dozvole za prolaz kroz ostale države članice ili ulaz na državno područje drugih država članica.

(18)

Države članice trebaju odrediti pogodan tip dozvole za transfer obrambenih proizvoda ili kategorije obrambenih proizvoda za svaki tip transfera, te uvjete koji trebaju biti zadovoljeni pri izdavanju dozvole za transfer, uzimajući u obzir osjetljivost transfera.

(19)

Što se tiče sastavnih dijelova, države članice se što je više moguće suzdržavaju od nametanja izvoznih ograničenja prihvaćajući primateljevu izjavu o uporabi i uzimajući u obzir stupanj integracije tih sastavnih dijelova u primateljev vlastiti proizvod.

(20)

Države članice trebaju odrediti primatelja dozvole za transfer na nediskriminirajući način osim kada je to potrebno radi zaštite svojih temeljnih sigurnosnih interesa.

(21)

S ciljem olakšavanja transfera obrambenih proizvoda, države članice trebaju objaviti opće dozvole za transfer na način koji osigurava odobrenje transfera obrambenih proizvoda svakom poduzeću koje ispunjava uvjete propisane u određenoj općoj dozvoli za transfer.

(22)

Za transfere obrambenih proizvoda oružanim snagama treba objaviti opću dozvolu za transfer kako bi se znatno povećala sigurnost dobave za sve države članice koje se odluče za nabavu takovih proizvoda unutar Zajednice.

(23)

Za transfere sastavnih dijelova certificiranim obrambenim tvrtkama u Europi treba objaviti opću dozvolu za transfer kako bi se poboljšala suradnja i integracija navedenih poduzeća, posebno omogućavanjem ekonomičnijeg poslovanja i optimiziranjem opskrbnih lanaca.

(24)

Države članice koje učestvuju u međuvladinom programu suradnje trebaju objaviti opću dozvolu za transfer za takove transfere obrambenih proizvoda primatelju u drugoj državi učesnici koji su neophodni za izvršenje tog programa. To će poduzećima s poslovnim nastanom u državama članicama poboljšati uvjete za učestvovanje u međuvladinim programima suradnje.

(25)

Države članice trebaju moći objaviti dodatne opće dozvole za transfere u slučajevima kada su rizici za očuvanje ljudskih prava, mira, sigurnosti i stabilnosti vrlo mali s obzirom na prirodu proizvoda i primatelje.

(26)

Kad opća dozvola za transfer ne može biti objavljena, države članice trebaju pojedinim poduzećima na temelju njihova zahtjeva odobriti globalnu dozvolu za transfer, osim u slučajevima definiranim u ovoj Direktivi. Države članice trebaju moći objaviti obnovljive globalne dozvole za transfer.

(27)

Poduzeća trebaju obavijestiti nadležna tijela o korištenju općih dozvola za transfer u svjetlu očuvanja ljudskih prava, mira, sigurnosti i stabilnosti kako bi se omogućilo transparentno izvješćivanje o transferima obrambenih proizvoda vezano za demokratski nadzor.

(28)

Državama članicama treba biti omogućena zadovoljavajuća fleksibilnost pri određivanju uvjeta za opće, globalne i individualne dozvole za transfer kako bi se omogućila suradnja u okviru postojećeg međunarodnog okvira izvozne kontrole. Kako svaka pojedina država članica ima i treba i dalje imati diskrecijsko pravo za odobrenje ili odbijanje izvoza, takva suradnja treba proizlaziti samo iz dobrovoljne koordinacije izvoznih politika.

(29)

Kako bi se kompenzirala progresivna zamjena prethodnih individualnih nadzora općim naknadnim nadzorom u državi članici podrijetla obrambenih proizvoda, treba uspostaviti uvjete međusobnog povjerenja s uključenjem jamstava koja zabranjuju izvoz obrambenih proizvoda u treće zemlje u slučaju kršenja izvoznih ograničenja. To načelo bi se trebalo poštovati i u slučajevima kada su obrambeni proizvodi više puta transferirani između država članica prije izvoza u treću zemlju.

(30)

Države članice surađuju u okviru Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o određivanju zajedničkih pravila u vezi s izvoznom kontrolom vojne tehnologije i opreme (7) kroz primjenu zajedničkih kriterija kao i obavijesti o odbijanjima i mehanizme konzultacija kako bi se povećala njihova konvergencija u primjeni politika izvoza obrambenih proizvoda u treće zemlje. Ova Direktiva ne treba spriječiti države članice od određivanja uvjeta za dozvole za transfer obrambenih proizvoda uključujući i možebitna ograničavanja izvoza, posebno gdje je to potrebno radi sudjelovanja u okviru navedenog Zajedničkog stajališta.

(31)

Dobavljači trebaju obavijestiti primatelje o svim ograničenjima koja su navedena u dozvolama za transfer obrambenih proizvoda kako bi se uspostavilo međusobno povjerenje u vezi sa sposobnosti primatelja da poštuju takova ograničenja nakon transfera, naročito u slučaju zahtjeva za izvoz u treće zemlje.

(32)

Poduzeća se trebaju odlučiti, da li pogodnosti, koje proizlaze iz mogućnosti primanja obrambenih proizvoda na temelju opće dozvole za transfer, opravdavaju zahtjev za certficiranjem. Transferi unutar skupine poduzeća trebaju imati pogodnosti od opće dozvole za transfer u slučajevima kada su članovi skupine dobili certifikate u državama članicama u kojima imaju poslovni nastan.

(33)

Zajednički kriteriji za certificiranje su neophodni kako bi se omogućila izgradnja međusobnog povjerenja naročito u vezi sa sposobnosti primatelja da poštuju izvozna ograničenja za obrambene proizvode dobivena na temelju dozvole za transfer od druge države članice.

(34)

U cilju omogućavanja međusobnog povjerenja, primatelji transferiranih obrambenih proizvoda trebaju se suzdržati od izvoza tih proizvoda u slučaju da dozvola za transfer sadrži izvozna ograničenja.

(35)

Pri podnošenju zahtjeva za izvoznu dozvolu u treće zemlje poduzeća trebaju obavijestiti svoja nadležna tijela, da li su poštovale sva izvozna ograničenja za transfer obrambenih proizvoda koje je postavila država članica u kojoj je izdana dozvola za transfer. S tim u vezi podsjeća se da je posebno važan mehanizam konzultacija između država članica, kao što je to predviđeno u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP.

(36)

Za obrambeni proizvod primljen na temelju dozvole za transfer, poduzeća u trenutku izvoza obrambenog proizvoda u treću zemlju trebaju nadležnom carinskom tijelu na zajedničkoj vanjskoj granici Zajednice dostaviti dokaz o izvoznoj dozvoli.

(37)

Popis obrambenih proizvoda naveden u Prilogu treba ažurirati striktno u skladu sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije.

(38)

Za postupno uspostavljanje uzajamnog povjerenja države članice trebaju odrediti učinkovite mjere, uključujući i sankcije, dostatne za osiguranje izvršenja odredbi ove Direktive, a posebno onih odredbi koje predviđaju da poduzeća poštuju zajednička mjerila certificiranja i ograničenja daljnje uporabe obrambenih proizvoda nakon transfera.

(39)

Kada država članica podrijetla obrambenog proizvoda opravdano sumnja da certificirani primatelj neće poštovati sve uvjete iz opće dozvole za transfer ili ako su, po mišljenju države članice koja je izdala dozvolu za transfer, ugroženi javni poredak, javna sigurnost ili bitni sigurnosni interesi, treba o tom ne samo obavijestiti druge države članice i Komisiju, već biti spremna privremeno ukinuti valjanost svojih dozvola za transfer za takovo poduzeće, imajući u vidu svoju odgovornost za očuvanje ljudskih prava, mira, sigurnosti i stabilnosti.

(40)

Za produbljivanje obostranog povjerenja, primjenu zakona i drugih propisa donesenih radi osiguranja sukladnosti s ovom Direktivom treba odgoditi. To bi omogućilo, da se prije primjene navedenih odredbi, ocijeni napravljen napredak na temelju izvješća kojeg je pripremila Komisija na temelju informacija o poduzetim mjerama koje su države članice dostavile.

(41)

Komisija treba redovito objavljivati izvješće o provedbi ove Direktive kojem se, prema potrebi, mogu priložiti zakonodavni prijedlozi.

(42)

Ova Direktiva ne utiče na postojanje ili uvođenje regionalnih unija između Belgije i Luksemburga, ili između Belgije, Luksemburga i Nizozemske, kao što je to predviđeno u članku 306. Ugovora.

(43)

Budući da cilj ove Direktive, a to je pojednostavljivanje pravila i procedura koji se primjenjuju na transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice s namjerom osiguranja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu dostatno ostvariti zbog raznolikosti postojećih procedura izdavanja dozvola kao i prekograničnih transfera, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom subsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je navedeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja.

(44)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebaju biti donijete u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (8).

(45)

Komisija treba biti ovlaštena izmijeniti Prilog. Budući da su te mjere općeg područja primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, one moraju biti usvojene sukladno regulatornom postupku s kontrolom iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(46)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj pripremi zakonodavstva (9) države članice se pozivaju da za vlastite potrebe i u interesu Zajednice pripreme i učine javnim tablice koje prikazuju odnos između ove Direktive i transpozicijskih mjera.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

POGLAVLJE 1.

PREDMET, NADLEŽNOST I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

1.   Cilj ove Direktive je pojednostavljivanje pravila i procedura za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice s namjerom osiguranja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

2.   Ova Direktiva ne utiče na diskrecijsko pravo država članica u vezi s izvoznom politikom obrambenih proizvoda.

3.   Primjena ove Direktive podložna je člancima 30. i 296. Ugovora.

4.   Ova Direktiva ne utječe na mogućnost država članica da se brinu o nastavku i daljem razvoju međuvladine suradnje uz pridržavanje odredbi ove Direktive.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na obrambene proizvode navedene u Prilogu.

Članak 3.

Definicije

U smislu ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„Obrambeni proizvod” znači svaki proizvod naveden u Prilogu;

2.

„Transfer” znači svaki prijenos ili kretanje obrambenih proizvoda od dobavljača do primatelja u drugoj državi članici;

3.

„Dobavljač” znači pravna ili fizička osoba s poslovnim nastanom unutar Zajednice koja je pravno dogovorna za transfer;

4.

„Primatelj” znači pravna ili fizička osoba s poslovnim nastanom unutar Zajednice koja je pravno odgovorna za primanje transfera;

5.

„Dozvola za transfer” znači dozvola koju nadležno tijelo države članice izdaje dobavljačima za transfer obrambenih proizvoda primatelju u drugoj državi članici;

6.

„Izvozna dozvola” znači dozvola za dobavu obrambenih proizvoda pravnoj ili fizičkoj osobi u bilo kojoj drugoj državi;

7.

„Provoz” znači transport obrambenih proizvoda kroz jednu ili više država članica koje nisu država članica podrijetla ili država članica primatelja;

POGLAVLJE 2.

DOZVOLE ZA TRANSFER

Članak 4.

Opće odredbe

1.   Za transfer obrambenih proizvoda između država članica potrebna je dozvola za transfer. Za provoz obrambenih proizvoda preko država članica ili ulazak na državno područje države članice u kojoj je smješten primatelj nije potrebna druga dozvola, ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi temeljenih na javnom poretku ili javnoj sigurnosti, kao što je, među ostalim, sigurnost prometa.

2.   Neovisno o stavku 1. države članice mogu izuzeti transfere obrambenih proizvoda od obveze prethodne dozvole u sljedećim slučajevima:

a)

ako je dobavljač ili primatelj tijelo javne vlasti ili dio oružanih snaga;

b)

ako dobavljanje obavlja Europska unija, NATO, IAEA, ili druge međunarodne organizacije za obavljanje njihovih zadaća;

c)

ako je transfer neophodan za provedbu programa suradnje u području naoružanja između država članica;

d)

ako je transfer povezan s humanitarnom pomoći u slučaju katastrofe ili kao donacija u nužnim slučajevima; ili

e)

ako je transfer neophodan prije ili nakon popravka, održavanja, izložbi ili demonstracije.

3.   Komisija može na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu izmijeniti stavak 2., kako bi uključila slučajeve:

a)

u kojima se transfer odvija u uvjetima koji ne utječu na javni poredak ili javnu sigurnost;

b)

u kojima obveza prethodne dozvole za transfer nije više u skladu s međunarodnim obvezama država članica nakon donošenja Direktive; ili

c)

u kojima je to potrebno za međuvladinu suradnju iz članka 1. stavak 4.

Navedene mjere namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni nadopunjavajući ih, donose se sukladno regulativnom postupku s kontrolom iz članka 14. stavak 2.

4.   Države članice osiguravaju da dobavljači koji žele transferirati obrambene proizvode s njihovog državnog područje mogu koristiti opće dozvole za transfer ili zatražiti globalne ili individualne dozvole za transfer u skladu s člancima 5., 6. i 7.

5.   Države članice određuju vrstu dozvole za transfer obrambenih proizvoda ili kategorije obrambenih proizvoda u skladu s odredbama ovog članka i članaka 5., 6. i 7.

6.   Države članice određuju sve uvjete za dozvole za transfer, uključujući bilo kakvo ograničenje u vezi s izvozom obrambenih proizvoda prema pravnim ili fizičkim osobama u trećim zemljama imajući među ostalim u vidu rizik radi očuvanja ljudskih prava, mira, sigurnosti i stabilnosti stvorenih transferom. Države članice mogu, poštujući pravo Zajednice, iskoristi mogućnost da zahtijevaju osiguranja krajnje uporabe uključujući potvrdu krajnjeg korisnika.

7.   Države članice određuju uvjete za transfer sastavnih dijelova na temelju procjene osjetljivosti transfera prema, među ostalim, sljedećim kriterijima:

a)

prirodu sastavnih dijelova u odnosu na proizvod u koji će biti uključeni i bilo kakvu krajnju uporabu gotovog proizvoda koja može izazvati zabrinutost;

b)

važnost sastavnih dijelova u odnosu na proizvode u koje se trebaju ugraditi.

8.   Osim kad smatraju da je transfer sastavnih dijelova osjetljiv, države članice suzdržavaju se od određivanja bilo kakvih izvoznih ograničenja za sastavne dijelove za koje primatelj dostavi potvrdu o uporabi u kojoj izjavljuje da su sastavni dijelovi iz dozvole za transfer integrirani ili će biti integrirani u njegove vlastite proizvode i ne mogu u kasnijim fazama biti transferirani ili izvezeni kao takvi, osim za potrebe održavanja ili popravka.

9.   Države članice mogu u svako doba povući, obustaviti ili ograničiti uporabu dozvola za transfer koje su izdali u slučaju potrebe za zaštitom vlastitih bitnih sigurnosnih interesa, zbog javnog poretka ili javne sigurnosti, ili zbog nepridržavanja uvjeta iz dozvole za transfer.

Članak 5.

Opće dozvole za transfer

1.   Države članice objavljuju opće dozvole za transfer kojima se dobavljačima, koji imaju poslovni nastan na njihovom državnom području i koji zadovoljavaju uvjete navedene u dozvolama za transfer, izravno odobrava obavljanje transfera obrambenih proizvoda navedenih u općoj dozvoli za transfer za kategoriju ili kategorije primatelja koji se nalaze u drugoj državi članici.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 2., opće dozvole za transfer objavljuju se barem u sljedećim slučajevima:

a)

primatelj je dio oružanih snaga države članice ili tijelo za ugovaranje na području obrane koji nabavlja isključivo za potrebe oružanih snaga države članice;

b)

primatelj je poduzeće certificirano u skladu s člankom 9.;

c)

transfer se obavlja radi prikaza (demonstracije), ispitivanja ili izložbe;

d)

transfer se obavlja radi održavanja ili popravka, a primatelj je izvorni dobavljač obrambenih proizvoda.

3.   Države članice, koje sudjeluju u međuvladinom programu suradnje u vezi razvoja, proizvodnje i uporabe jednog ili više obrambenih proizvoda, mogu objaviti opću dozvolu za transfer za takve transfere prema ostalim državama članicama koje sudjeluju u tom programu i koji su potrebni za izvršenje tog programa.

4.   Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ove Direktive, države članice mogu odrediti uvjete za registraciju prije prve uporabe opće dozvole za transfer.

Članak 6.

Globalna dozvole za transfer

1.   Države članice pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdaju globalnu dozvolu za transfer kojom mu dopuštaju transfer obrambenih proizvoda primateljima u jednoj ili više država članica.

2.   Države članice određuju u svakoj globalnoj dozvoli za transfer obrambene proizvode ili kategorije proizvoda za koje vrijedi globalna dozvola za transfer i primatelje ili kategorije primatelja.

Globalna dozvola za transfer izdaje se na razdoblje od tri godine, i država članica ju može obnoviti.

Članak 7.

Individualna dozvola za transfer

Države članice pojedinačnom dobavljaču, na njegov zahtjev, izdaju individualnu dozvolu za transfer kojom mu dopuštaju transfer određene količine određenih obrambenih proizvoda, u jednoj ili više isporuka, prema jednom primatelju pri čemu:

a)

zahtjev za dozvolom za transfer je ograničen samo na jedan transfer;

b)

je to potrebno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa država članica ili zbog javnoga poretka;

c)

je to potrebno radi poštovanja međunarodnih obveza i obveza država članica; ili

d)

država članica ima opravdan razlog vjerovati da dobavljač neće moći ispuniti sve uvjete neophodne za odobravanje globalne dozvole za transfer.

POGLAVLJE 3.

OBAVJEŠĆIVANJE, CERTIFIKACIJA I IZVOZ NAKON TRANSFERA

Članak 8.

Podaci koje dostavlja dobavljač

1.   Države članice osiguravaju da dobavljači obrambenih proizvoda obavijeste primatelja o uvjetima dozvole za transfer, uključujući ograničenja koja se odnose na krajnju uporabu ili izvoz obrambenih proizvoda.

2.   Države članice osiguravaju da dobavljači obavijeste, u razumnom roku, nadležna tijela države članice s čijeg državnog područja žele transferirati obrambene proizvode o njihovoj namjeri da koriste opću dozvolu za transfer po prvi put. Države članice mogu odrediti dodatne informacije koje se mogu zahtijevati u vezi s transferima obrambenih proizvoda koristeći opću dozvolu za transfer.

3.   Države članice osiguravaju i redovito provjeravaju imaju li dobavljači detaljne i potpune podatke o svojim transferima, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u toj državi članici, i određuju zahtjeve obavješćivanja povezanih s uporabom opće, globalne ili individualne dozvole za transfer. Takvi podaci uključuju komercijalne dokumente koji sadrže sljedeće informacije:

a)

opis obrambenog proizvoda i njegovu referenciju prema Prilogu;

b)

količina i vrijednost obrambenog proizvoda;

c)

datum transfera;

d)

ime i adresa dobavljača i primatelja;

e)

ako je poznato, krajnju namjenu i krajnjeg korisnika obrambenog proizvoda; i

f)

dokaz da je informacija o izvoznim ograničenjima navedenim u dozvoli za transfer dostavljena primatelju obrambenih proizvoda.

4.   Države članice osiguravaju da dobavljači podatke navedene u članku 3. čuvaju u razdoblju koje je barem jednako onom razdoblju koje određuje odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo u vezi s čuvanjem podataka gospodarskih subjekata u državi članici, a u svakom slučaju najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je obavljen transfer. Ovi podaci dostavljaju se na zahtjev nadležnog tijela države članice s čijeg državnog područja je dobavljač transferirao obrambene proizvode.

Članak 9.

Certificiranje

1.   Države članice imenuju nadležna tijela za izdavanje certifikata primateljima koji imaju poslovni nastan na njihovom državnom području, a koji su primili obrambene proizvode na temelju dozvole za transfer izdane od strane neke druge države članice u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b).

2.   Izdanim certifikatom se potvrđuje pouzdanost poduzeća primatelja, posebno u odnosu na njegovu sposobnosti da se poštuje izvozna ograničenja obrambenih proizvoda primljenih na temelju dozvole za transfer iz druge države članice. Pouzdanost poduzeća primatelja procjenjuje se u skladu sa sljedećim kriterijima:

a)

dokazano iskustvo u obrambenim aktivnostima, posebno uzimajući u obzir njegovo prijašnje pridržavanje izvoznih ograničenja, svaku sudsku odluku s tim u vezi, svaku dozvolu za proizvodnju ili stavljanje na tržište obrambenih proizvoda, te zapošljavanje iskusnog upravljačkog osoblja;

b)

odgovarajuća industrijska aktivnost u području obrambenih proizvoda u Zajednici, a posebno sposobnost za integraciju sustava/podsustava;

c)

imenovanje osobe na upravnoj funkciji kao posebnog djelatnika osobno odgovornog za transfere i izvoze;

d)

pisana izjava poduzeća, potpisana od strane osobe na upravnoj funkciji iz točke (c), kojom se poduzeće obvezuje poduzeti sve potrebne korake za poštovanje i provođenje svih posebnih uvjeta koji se odnose na krajnju uporabu i izvoz bilo kojeg primljenog sastavnog dijela ili proizvoda;

e)

pisana izjava poduzeća potpisana od strane osobe na upravnoj funkciji iz točke (c) kojom se poduzeće obvezuje nadležnom tijelu dostaviti detaljne informacije kao odgovor na zahtjeve i pitanja u vezi krajnjih korisnika i krajnje uporabe svih izvezenih proizvoda, transferiranih ili primljenih na temelju dozvole za transfer izdane od strane neke druge države članice; i

f)

opis programa unutarnje kontrole ili sustava upravljanja izvozom i transferima koji je implementiran u poduzeću i koji je potpisan od strane osobe na upravnoj funkciji iz točke (c). Opis treba sadržavati detalje o organizacijskim, ljudskim i tehničkim resursima dodijeljenima za upravljanje transferima i izvozima, hijerarhiju unutar poduzeća, postupke interne revizije, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja, fizičke i tehničke sigurnosne mjere, vođenje evidencije, te sljedivost transfera i izvoza.

3.   Certifikat sadrži sljedeće podatke:

a)

nadležno tijelo koje je izdalo certifikat;

b)

ime i adresa primatelja;

c)

izjavu primatelja o sukladnosti s kriterijima iz stavka 2.; i

d)

datum izdavanja i razdoblje valjanosti certifikata.

Razdoblje valjanosti certifikata iz točke (d) ne smije ni u kojem slučaju prelaziti pet godina.

4.   Certifikati mogu sadržavati dodatne uvjete u vezi sljedećeg:

a)

dostavljanje podataka koji se traže za provjeru sukladnosti s uvjetima iz stavka 2.;

b)

obustava ili povlačenje certifikata.

5.   Nadležna tijela prate sukladnost primatelja s kriterijima navedenim u stavku 2. i bilo kojim uvjetom u certifikatu navedenom u stavku 4., najmanje jednom u tri godine.

6.   Države članice priznaju svaki certifikat izdan u skladu s ovom Direktivom u nekoj drugoj državi članici.

7.   Ako nadležno tijelo utvrdi da imatelj certifikata s poslovnim nastanom na državnom području države članice više ne ispunjava uvjete iz stavka 2. te neki od uvjeta iz stavka 4., poduzima odgovarajuće mjere. Te mjere mogu uključivati poništavanje certifikata. Nadležno tijelo dužno je o svojoj odluci obavijestiti Komisiju i druge države članice.

8.   Države članice objavljuju i redovito ažuriraju popis certificiranih primatelja, te o tome obavješćuju Komisiju, Europski parlament i druge države članice.

9.   Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje središnji registar primatelja koje certificiraju države članice.

Članak 10.

Izvozna ograničenja

Države članice osiguravaju da primatelj obrambenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva za izdavanjem izvozne dozvole izjavi svojem nadležnom tijelu, kad takav proizvod primljen na temelju dozvole za transfer od strane neke druge države članice ima izvozna ograničenja vezana uz njega,da se pridržava uvjeta iz tih ograničenja uključujući, u slučaju potrebe, da su dobili odobrenje od države članice podrijetla obrambenog proizvoda.

POGLAVLJE 4.

CARINSKI POSTUPCI I ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 11.

Carinski postupci

1.   Države članice osiguravaju da izvoznik, pri obavljanju formalnosti za izvoz obrambenih proizvoda u carinskom uredu nadležnom za obradu izvozne deklaracije, priloži dokaz da su dobivene sve potrebne izvozne dozvole.

2.   Ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (10), države članice mogu, u razdoblju koje nije dulje od 30 radnih dana, obustaviti na svom državnom području proces izvoza obrambenih proizvoda primljenih od države članice na temelju dozvole za transfer i ugrađenih u drugi obrambeni proizvod ili, u slučaju potrebe, spriječiti drugim sredstvima da takav proizvod napusti njihovo državno područje, ako smatraju da:

a)

pri izdavanju izvozne dozvole nisu uzeti u obzir relevantni podaci; ili

b)

su se od izdavanja izvozne dozvole bitno izmijenile okolnosti.

3.   Države članice mogu odlučiti da se carinske formalnosti za izvoz obrambenih proizvoda trebaju obavljati samo u određenim carinarnicama.

4.   Države članice, koje iskoriste mogućnost iz stavka 3. obavješćuju Komisiju o ovlaštenim carinarnicama. Komisija objavljuje navedeni podatak u Službenom listu Europske unije serije C.

Članak 12.

Razmjena podataka

Države članice zajedno s Komisijom poduzimaju sve potrebne mjere za uspostavljanje izravne suradnje i razmjene podataka između njihovih nadležnih tijela.

POGLAVLJE 5.

AŽURIRANJE POPISA OBRAMBENIH PROIZVODA

Članak 13.

Prilagodba Priloga

Komisija ažurira popis obrambenih proizvoda iz Priloga tako da u potpunosti odgovara Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije.

Navedene mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se sukladno regulatornom postupku s kontrolom iz članka 14. stavka 2.

Članak 14.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EC, uzimajući u obzir odredbe članka 8. Odluke.

POGLAVLJE 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Zaštitne mjere

1.   Ako država članica koja izda dozvolu za transfer smatra da postoji ozbiljan rizik da primatelj, certificiran u skladu s člankom 9. u drugoj državi članici, neće zadovoljiti uvjete iz opće dozvole za transfer, ili ako bi po mišljenju države članice koja izda dozvolu za transfer, bili ugroženi javni poredak, javna sigurnost ili njeni bitni sigurnosni interesi, o tom obavješćuje drugu državu članicu zahtijevajući verifikaciju stanja.

2.   Država članica koja izda dozvolu može u slučaju daljnjih sumnji navedenih u stavku 1. obustaviti učinke svoje opće izvozne dozvole u odnosu na tog primatelja. O razlozima za donošenje takove zaštitne mjere obavještava druge države članice i Komisiju. Država članica koja je donijela zaštitnu mjeru može odlučiti o njenom povlačenju ako smatra da mjera nije više utemeljena.

Članak 16.

Sankcije

Države članice određuju pravila za sankcije koje se koriste za kršenje odredbi donesenih radi provedbe ove Direktive, posebno u slučaju pružanja netočnih ili nepotpunih podataka koji se traže na temelju članka 8. stavka 1. ili članka 10. u vezi s pridržavanja izvoznih ograničenja ili dozvola za transfer. Države članice poduzimaju sve mjere neophodne za provedbu tih pravila. Tako određene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 17.

Razmatranje i izvješćivanje

1.   Komisija izvješćuje o mjerama koje su države članice poduzele za prijenos ove Direktive, posebno njezinih članaka od 9. do 12. i članka 15., do 30. lipnja 2012.

2.   Komisija razmatra provođenje ove Direktive te o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće najkasnije do 30. lipnja 2016. Posebno ocjenjuje jesu li, i u kojoj mjeri, dostignuti ciljevi ove Direktive, između ostalog u vezi s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta. Komisija u svojem izvješću razmatra primjenu članaka od 9. do 12. i članka 15. ove Direktive i ocjenjuje utjecaj ove Direktive na razvoj europskog tržišta obrambene opreme kao i europske obrambene tehnološke i industrijske osnove, uzimajući u obzir, među ostalim, i stanje malih i srednjih poduzeća. Prema potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 18.

Prijenos

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive do 30. lipnja 2011. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 30. lipnja 2012.

Kada države članice donose ove mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine toga upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koji donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 20.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. svibnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. KOHOUT


(1)  Mišljenje od 23. listopada 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 16. prosinca 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka vijeća od 23. travnja 2009.

(3)  SL L 88, 29.3.2007., str. 58.

(4)  SL L 338, 9.12.1997., str. 1.

(5)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(6)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20.

(7)  SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

(8)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(9)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(10)  SL L 302, 19.10.1992. str. 1.


PRILOG

Vidjeti Direktivu Komisije 2012/10/EU (SL L 85, 24.3.2012., str. 3.).