13/Sv. 029

HR

Službeni list Europske unije

237


32009L0039


L 124/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.05.2009.


DIREKTIVA 2009/39/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. svibnja 2009.

o hrani za posebne prehrambene potrebe

(preinačeno)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 89/398/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na hranu za posebne prehrambene potrebe (3) u više je navrata bila značajno izmijenjena (4). S obzirom da su nužne daljnje izmjene, potrebno ju je radi jasnoće preraditi.

(2)

Razlike između nacionalnih zakonodavstava koje se odnose na hranu za posebne prehrambene potrebe sprečavaju njezino slobodno kretanje, mogu stvoriti nejednake uvjete tržišnog natjecanja te na taj način imaju izravan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(3)

Usklađivanje nacionalnih zakonodavstava pretpostavlja donošenje zajedničke definicije, određivanje mjera koje omogućavaju zaštitu potrošača od prijevara po pitanju svojstava tih proizvoda te usvajanje pravila koja je potrebno poštovati pri označivanju takvih proizvoda.

(4)

Hrana na koju se odnosi ova Direktiva je hrana čiji sastav i proizvodnja moraju biti posebno osmišljeni da bi udovoljili posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su načelno namijenjeni. Stoga bi bilo potrebno predvidjeti odstupanja od općih ili posebnih odredbi koje se primjenjuju na hranu da bi se postigao poseban nutricionistički cilj.

(5)

Iako se hranu za posebne prehrambene potrebe koja podliježe posebnim odredbama može učinkovito nadzirati na temelju općih pravila za nadzor svih vrsta hrane, to nije uvijek slučaj za onu hranu za koju ne postoje takve posebne odredbe.

(6)

U ovom drugom slučaju, uobičajena sredstva dostupna nadzornim tijelima u određenim slučajevima im onemogućavaju provjeriti ima li hrana zaista posebna prehrambena svojstva koja joj se pripisuju. Stoga je prema potrebi potrebno predvidjeti da osoba odgovorna za stavljanje hrane na tržište pomaže nadzornom tijelu u obavljanju njegovih dužnosti.

(7)

Posebne odredbe koje se primjenjuju na određene skupine hrane moraju se propisati putem posebnih direktiva.

(8)

Potrebno je propisati postupak koji omogućava da se hranu koja proizlazi iz tehničkih inovacija stavi na tržište na privremenoj osnovi da bi se do uvođenja izmijenjene predmetne posebne direktive odgovarajuće iskoristili plodovi industrijskog istraživanja. Međutim, zbog zaštite zdravlja potrošača, dozvola za stavljanje na tržište može se izdati samo nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane.

(9)

S obzirom da nije jasno postoje li odgovarajući razlozi za posebne odredbe za skupinu hrane namijenjene osobama koje pate od poremećaja metabolizma ugljikohidrata (dijabetes), Komisiji treba dozvoliti donošenje ili predlaganje relevantnih odredbi u kasnijoj fazi, nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane.

(10)

Još je moguće uskladiti na razini Zajednice pravila koja se odnose na druge skupine hrane za posebne prehrambene potrebe zbog interesa zaštite potrošača i slobodnog kretanja takve hrane.

(11)

Priprema posebnih direktiva o provedbi osnovnih načela pravila Zajednice te izmjene tih pravila predstavlja provedbene mjere tehničke naravi. Njihovo donošenje treba povjeriti Komisiji radi pojednostavljenja i ubrzanja postupka.

(12)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(13)

Posebno je potrebno ovlastiti Komisiju za donošenje posebnih direktiva, popisa tvari s posebnim prehrambenim svojstvima i drugih tvari koje se dodaju hrani za posebne prehrambene namjene, zajedno s kriterijima o čistoći koji se odnose na njih i prema potrebi s uvjetima pod kojima se koriste, odredbi koje omogućavaju označivanje hrane za uobičajenu prehranu da ista odgovara posebnim prehrambenim potrebama, posebnih odredbi za hranu namijenjenu osobama koje pate od poremećaja metabolizma ugljikohidrata (dijabetes), pravila za korištenje izraza u pogledu smanjenog udjela ili neprisutnosti natrija ili soli ili neprisutnosti glutena, koji se mogu koristiti za opis proizvoda, kao i za donošenje uvjeta pod kojima je pri označivanju, predstavljanju ili oglašavanju moguće povezivanje s dijetom ili kategorijom ljudi. S obzirom da su te mjere općeg opsega i namijenjene su izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, među ostalim, dopunjujući ih novim elementima koji nisu ključni, mora ih se donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(14)

Kad zbog hitnosti nije moguće poštovati uobičajene rokove za regulatorni postupak s kontrolom, Komisiji treba omogućiti primjenu hitnog postupka predviđenog člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ za usvajanje i izmjene popisa tvari s posebnim prehrambenim svojstvima i drugih tvari koje se dodaju hrani za posebne prehrambene potrebe, zajedno s kriterijima o čistoći koji se odnose na njih i kad je to potrebno s uvjetima pod kojima se koriste, kao i za donošenje izmjena ove Direktive ili posebnih direktiva kad se ustanovi da hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi, iako je sukladna s relevantnom posebnom direktivom.

(15)

Novi elementi uvedeni u ovoj Direktivi odnose se samo na odborske postupke. Stoga ih države članice ne trebaju prenositi u nacionalno zakonodavstvo.

(16)

Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje obveze država članica u pogledu vremenskih rokova za prijenos u nacionalno zakonodavstvo i primjenu direktiva navedenih u Prilogu II. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva odnosi na hranu za posebne prehrambene potrebe.

2.   Hrana za posebne prehrambene potrebe je hrana koja se zbog svog posebnog sastava ili posebnog načina proizvodnje jasno razlikuje od sve ostale hrane, koja je prikladna zbog svojih navedenih prehrambenih svojstava i koja se stavlja na tržište tako da je ta prikladnost naznačena.

3.   Hrana za posebne prehrambene potrebe mora ispunjavati posebne prehrambene zahtjeve:

(a)

nekih kategorija ljudi kod kojih je poremećen proces probave ili metabolizma; ili

(b)

nekih kategorija ljudi koji se nalaze u posebnim fiziološkim stanjima i kod kojih je potrebno postići djelovanje kontroliranim unosom određenih sastojaka hrane; ili

(c)

zdrave dojenčadi i male djece.

Članak 2.

1.   Hrana na koju se odnose točke (a) i (b) članka 1. stavka 3. može se označiti kao „dijetetska” ili „dijetna”.

2.   Pri označivanju, predstavljanju ili oglašavanju hrane za uobičajenu prehranu zabranjeno je:

(a)

upotrebljavati nazive „dijetetska” ili „dijetna” pojedinačno ili zajedno s drugim riječima za označivanje navedene hrane;

(b)

upotrebljavati sve druge oznake ili oglašavati na način koji bi mogao dati utisak da se radi o hrani iz članka 1.

Međutim, u skladu s odredbama koje će donijeti Komisija, bit će moguće na hrani za uobičajenu prehranu koja je prikladna za posebne prehrambene potrebe označiti tu prikladnost.

Takve odredbe mogu propisati zahtjeve za označivanje takve prikladnosti.

Mjere iz drugog podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Članak 3.

1.   Hrana iz članka 1. mora biti takvog sastava ili svojstava da je primjerena za posebne prehrambene potrebe.

2.   Hrana iz članka 1. mora također biti sukladna svim obveznim odredbama koje se primjenjuju na svu ostalu hranu, osim u pogledu promjena koje osiguravaju njihovu sukladnost definicijama iz članka 1.

Članak 4.

1.   Posebne odredbe koje se upotrebljavaju za skupine hrane za posebne prehrambene potrebe iz Priloga I. propisat će se putem posebnih direktiva.

Takve posebne direktive mogu posebno uključivati:

(a)

posebne zahtjeve u pogledu sastava i svojstava hrane;

(b)

odredbe o kakvoći sirovina;

(c)

higijenske zahtjeve;

(d)

dozvoljene promjene u smislu članka 3. stavka 2.;

(e)

popis aditiva;

(f)

odredbe o označivanju, predstavljanju i oglašivanju;

(g)

postupke uzorkovanja i metode analiza potrebne za provjeru sukladnosti sa zahtjevima posebnih direktiva.

Takve posebne direktive se donose:

u slučaju pod točkom (e), u skladu s postupkom iz članka 95. Ugovora,

u slučaju pod drugim točkama, od strane Komisije. Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Odredbe koje mogu imati učinak na javno zdravlje donose se nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane.

2.   Da bi hrana za posebne prehrambene potrebe i koja je rezultat znanstvenog i tehnološkog napretka brzo došla na tržište, Komisija može nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane dozvoliti razdoblje od dvije godine za stavljanje na tržište hrane koja ne udovoljava pravilima u pogledu sastava propisanim u posebnim direktivama za skupine hrane za posebne prehrambene potrebe iz Priloga I. Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Ako je potrebno, Komisija može dodati u odluci o odobrenju pravila za označivanje koja se odnose na promjene u sastavu.

3.   Komisija donosi popis tvari s posebnim prehrambenim svojstvima kao što su vitamini, mineralne soli, aminokiseline i druge tvari koje se dodaju hrani za posebne prehrambene potrebe zajedno s kriterijima o čistoći koji se odnose na njih i kad je potrebno s uvjetima pod kojima se koriste.

Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

U slučaju hitnosti, Komisija može pribjeći hitnom postupku iz članka 15. stavka 4.

Članak 5.

Komisija usvaja pravila za korištenje izraza u pogledu smanjenog udjela ili neprisutnosti natrija ili soli (natrijev klorid, kuhinjska sol) ili neprisutnosti glutena, koji se mogu koristiti za opis proizvoda iz članka 1.

Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Članak 6.

Prije 8. srpnja 2002. Komisija nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane predstavlja Europskom parlamentu i Vijeću izviješće o mogućnosti posebnih odredbi za hranu namijenjenu osobama koje pate od poremećaja metabolizma ugljikohidrata (dijabetes).

U svjetlu zaključaka tog izvješća Komisija:

(a)

nastavlja s pripremom dotičnih posebnih odredbi; ili

(b)

predstavlja, u skladu s postupkom iz članka 95. Ugovora, sve primjerene prijedloge za izmjenu ove Direktive.

Mjere iz točke (a) namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Članak 7.

Komisija može donijeti uvjete pod kojima je pri označivanju, predstavljanju ili oglašavanju moguće upućivanje na dijetu ili na kategoriju ljudi kojima je proizvod iz članka 1. namijenjen.

Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.

Članak 8.

1.   Označivanje i način označivanja, predstavljanje i oglašavanje hrane iz članka 1. ne smije hrani pripisivati svojstva prevencije, liječenja bolesti ljudi niti upućivati na takva svojstva.

Odstupanja od prvog podstavka mogu se predvidjeti u iznimnim i jasno definiranim slučajevima. Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni tako da je dopunjuju, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3. Odstupanja se mogu nastaviti do završetka postupka.

2.   Stavak 1. ne sprečava širenje bilo kojih korisnih informacija ili preporuka isključivo namijenjenih osobama koje imaju odgovarajuće obrazovanje u nutricionizmu, medicini ili farmaciji.

Članak 9.

1.   Direktiva 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na označivanje, predstavljanje i oglašavanje hrane (6) primjenjuje se na proizvode iz članka 1. ove Direktive pod uvjetima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Uz naziv pod kojim se proizvod stavlja na tržište navode se njegova posebna prehrambena svojstva. Međutim, u slučaju proizvoda iz točke (c) članka 1. stavka 3. navodi se svrha tih proizvoda.

3.   Označivanje proizvoda za koje nije donesena niti jedna direktiva u skladu s člankom 4. također uključuje:

(a)

pojedine sastojke izražene kvalitativno i kvantitativno ili posebni postupak prerade koji hrani daje posebna prehrambena svojstva;

(b)

iskoristivu energetsku vrijednost izraženu u kJ i kcal te sadržaj ugljikohidrata, bjelančevina i masti na 100 g ili 100 ml gotovog proizvoda i ako je potrebno na jedan obrok.

Međutim, ako je energetska vrijednost manja od 50 kJ (12 kcal) na 100 g ili 100 ml gotovog proizvoda, navedeni se podaci mogu zamijeniti riječima „energetska vrijednost manja od 50 kJ (12 kcal) na 100 g” ili riječima „energetska vrijednost manja od 50 kJ (12 kcal) na 100 ml”.

4.   Posebni zahtjevi za označivanje za onu hranu za koju je donesena posebna direktiva propisuju se u toj Direktivi.

Članak 10.

1.   Hrana iz članka 1. može se stavljati u maloprodaju samo kao pretpakirani proizvod, a pakiranje mora u cijelosti pokrivati hranu.

2.   Države članice mogu predvidjeti odstupanja od stavka 1. za potrebe maloprodaje pod uvjetom da je proizvod popraćen detaljima iz članka 9. u trenutku stavljanja u prodaju.

Članak 11.

1.   Za učinkovito službeno praćenje hrane za posebne prehrambene potrebe koja ne spada u skupine iz Priloga I. primjenjuju se sljedeće posebne odredbe:

(a)

kad se gore navedena hrana prvi put stavlja na tržište, proizvođač ili, kad je hrana proizvedena u trećoj zemlji, uvoznik obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj se hrana stavlja na tržište tako da mu pošalje primjer oznake koji se koristi na toj hrani;

(b)

kad se ista hrana stavlja na tržište u drugoj državi članici proizvođač ili kad je primjereno uvoznik, dostavlja nadležnome tijelu te države članice iste informacije, zajedno s navođenjem primatelja prve obavijesti;

(c)

kad je potrebno, nadležno tijelo ima ovlasti zahtijevati od proizvođača ili ako je primjereno uvoznika znanstvenu studiju i podatke koji dokazuju sukladnost hrane s člankom 1. stavcima 2. i 3. zajedno s informacijama predviđenim u točki (a) članka 9. stavka 3. Ako je takva studija u lako dostupnoj publikaciji, dovoljno je uputiti na tu publikaciju.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o identitetu nadležnih tijela u smislu stavka 1. te dostavljaju druge korisne informacije o njima.

Komisija objavljuje ove podatke u Službenom listu Europske unije.

3.   Detaljna pravila za provedbu stavka 2. mogu se donijeti u skladu s regulatornim postupkom iz članka 15. stavka 2.

4.   Svake tri godine, a prvi put prije 8. srpnja 2002., Komisija šalje Europskom parlamentu i Vijeću izviješće o provedbi ovog članka.

Članak 12.

1.   Države članice ne smiju zbog razloga vezanih za sastav, proizvodne specifikacije, predstavljanje ili označivanje zabraniti ili ograničiti trgovinu hranom iz članka 1. koji su sukladni s ovom Direktivom i kad je primjereno s direktivama donesenim za provođenje ove Direktive.

2.   Stavak 1. nema utjecaja na nacionalne odredbe koje se primjenjuju u odsutnosti direktiva donesenih za provođenje ove Direktive.

Članak 13.

1.   Kad država članica utemeljeno utvrdi da hrana za posebne prehrambene potrebe, koja ne spada u skupine navedene u Prilogu I. nije sukladna s člankom 1. stavcima 2. i 3. ili ugrožava zdravlje ljudi, i usprkos tome slobodno cirkulira u jednoj ili više država članica, ta država članica može privremeno obustaviti ili ograničiti trgovinu tim proizvodom unutar svog područja. O tome odmah obavješćuje Komisiju i druge države članice te daje razloge za svoju odluku.

2.   Komisija će što je prije moguće proučiti razloge koje je navela država članica o kojoj je riječ, posavjetovati se s državama članicama unutar odbora iz članka 15. stavka 1. te donijeti svoje mišljenje bez odgode i poduzeti odgovarajuće mjere.

3.   Ako Komisija smatra da nacionalna mjera treba biti ukinuta ili izmijenjena, ona usvaja odgovarajuće mjere u skladu s regulatornim postupkom iz članka 15. stavka 2.

Članak 14.

1.   Kad država članica kao rezultat novih informacija ili nove procjene postojećih informacija, a nakon donošenja jedne od posebnih direktiva, ima utemeljene razloge za utvrditi da hrana za posebne prehrambene potrebe ugrožava zdravlje ljudi iako je sukladna s relevantnom posebnom direktivom, ta država članica može privremeno obustaviti ili ograničiti primjenu relevantnih odredbi unutar svog područja. Ona o tome odmah obavješćuje Komisiju i države članice i daje razloge za svoju odluku.

2.   Komisija će što je prije moguće proučiti razloge koje je navela država članica o kojoj je riječ, posavjetovati se s državama članicama unutar odbora iz članka 15. stavka 1. te donijeti svoje mišljenje bez odgode i poduzeti odgovarajuće mjere.

3.   Ako Komisija smatra da su potrebne izmjene ove Direktive ili posebnih direktiva kako bi riješila poteškoće iz stavka 1. i osigurala zaštitu zdravlja ljudi, ona usvaja te izmjene.

Te mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3. U slučaju hitnosti, Komisija može pribjeći hitnom postupku iz članka 15. stavka 4.

Država članica koja je donijela zaštitne mjere može ih u tom slučaju zadržati do donošenja izmjena.

Članak 15.

1.   Komisiji će pomagati Stalni odbor za lanac prehrane i zdravlje životinja, osnovan člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ određen je na tri mjeseca.

3.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Članak 16.

Direktiva 89/398/EEZ, kako je izmijenjena aktima navedenim u Prilogu II. dijelu A, stavlja se izvan snage ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu vremenskih rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu direktiva iz Priloga II. dijela B.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 17.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 18.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. svibnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. KOHOUT


(1)  SL C 211, 19.8.2008., str. 44.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. rujna 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 30. ožujka 2009.

(3)  SL L 186, 30.6.1989., str. 27.

(4)  Vidjeti Prilog II. dio A.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 109, 6.5.2000., str. 29.

(7)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka o pitanjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


PRILOG I.

A.

Skupine hrane za posebne prehrambene potrebe za koje će se posebnim direktivama donijeti posebne odredbe (1):

1.

početna i prijelazna hrana za dojenčad;

2.

prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu;

3.

hrana namijenjena smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama;

4.

hrana za posebne medicinske potrebe;

5.

hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno za sportaše.

B.

Skupine hrane za posebne prehrambene potrebe za koje će se propisati posebne odredbe posebnom direktivom (1), ovisno o rezultatu postupka iz članka 6.:

Hrana namijenjena osobama koje pate od poremećaja metabolizma ugljikohidrata (dijabetes).


(1)  Podrazumijeva se da za proizvode koji su već na tržištu u trenutku donošenja posebne direktive, ta direktiva nema utjecaja.


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

(iz članka 16.)

Direktiva Vijeća 89/398/EEZ

(SL L 186, 30.6.1989., str. 27.)

 

Direktiva 96/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 48, 19.2.1997., str. 20.)

 

Direktiva 1999/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 172, 8.7.1999., str. 38.)

 

Uredba (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 284, 31.10.2003., str. 1.)

samo točka 15. Priloga III.

DIO B

Vremenski rokovi za prijenos u nacionalno pravo i primjena

(iz članka 16.)

Direktiva

Vremenski rok za prijenos

Dozvola za promet za proizvode koji su sukladni s ovom Direktivom

Zabrana prometa za proizvode koji nisu sukladni s ovom Direktivom

89/398/EEZ

16. svibnja 1990. (1),

16. svibnja 1991. (1),

96/84/EZ

30. rujna 1997.

1999/41/EZ

8. srpnja 2000.

8. srpnja 2000. (2),

8. siječnja 2001. (2),


(1)  U skladu s člankom 15. Direktive 89/398/EEZ:

„1.

Države članice mijenjaju svoje zakone i druge propise tako da:

dozvoljavaju promet proizvodima koji su sukladni s ovom Direktivom najkasnije do 16. svibnja 1990.,

zabranjuju trgovinu proizvodima koji nisu sukladni s ovom Direktivom počevši od 16. svibnja 1991.

One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.

Stavak 1. nema utjecaja na one nacionalne odredbe koje se u odsutnosti direktiva iz članka 4. primjenjuju na određene skupine hrane za posebne prehrambene potrebe.”

(2)  U skladu s člankom 2. Direktive 1999/41/EZ:

„Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 8. srpnja 2000. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Ove mjere se primjenjuju tako da:

dozvoljavaju promet proizvodima koji su sukladni s ovom Direktivom do 8. srpnja 2000.

zabranjuju trgovinu proizvodima koji nisu sukladni s ovom Direktivom do 8. siječnja 2001.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.”


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 89/398/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 2. točka (b) podtočke i., ii. i iii.

Članak 1. stavak 3. točke (a), (b) i (c)

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. drugi i treći podstavak

Članak 2. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1(a)

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3.

Članak 4.a

Članak 5.

Članak 4.b

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.

Članak 9. uvodne riječi

Članak 11. stavak 1., uvodne riječi

Članak 9. točke 1. 2. i 3.

Članak 11. stavak 1. točke (a), (b) i (c)

Članak 9. točka 4. prva i druga rečenica

Članak 11. stavak 2.

Članak 9. točka 4. treća rečenica

Članak 11. stavak 3.

Članak 9. točka 5.

Članak 11. stavak 4.

Članak 10.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14.

Članak 13. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavak 3.

Članak 15. stavci 3. i 4.

Članci 14. i 15.

Članci 16. i 17.

Članak 16.

Članak 18.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilozi II. i III.