19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

159


32009D0941


L 331/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o zaključivanju od strane Europske zajednice Haškog protokola od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja

(2009/941/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 61. točku (c) u vezi s drugom rečenicom prvog podstavka članka 300. stavka 2. i prvog podstavka članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir Mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Zajednica radi na uspostavi zajedničkog pravosudnog područja koje se temelji na načelu uzajamnog priznavanja odluka.

(2)

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2009. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja (2) da pravo mjerodavno za obveze uzdržavanja utvrđuje u skladu s Haškim protokolom od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja (dalje u tekstu Protokol) u državama članicama koje taj Protokol obvezuje.

(3)

Protokol daje vrijedan doprinos osiguravanju veće pravne sigurnosti i predvidljivosti za uzdržavatelje i dužnike uzdržavanja. Primjena jedinstvenih pravila za utvrđivanje mjerodavnog prava omogućit će slobodni protok odluka o obvezama uzdržavanja u Zajednici, bez bilo kakvog oblika nadzora u državi članici u kojoj se traži izvršenje.

(4)

Članak 24. Protokola omogućava regionalnim organizacijama za gospodarsku integraciju kao što je Zajednica, potpisivanje, prihvaćanje, odobravanje i pristupanje Protokolu.

(5)

Zajednica ima isključivu nadležnost u svim pitanjima koje uređuje Protokol. To ne utječe na stajališta država članica koje nisu vezane ovom Odlukom ili ne podliježu njezinoj primjeni, kako je navedeno u uvodnim izjavama 11 i 12.

(6)

Zajednica bi stoga trebala odobriti Protokol.

(7)

Protokol bi se trebao primjenjivati između država članica najkasnije 18. lipnja 2011., kada se počne primjenjivati Uredba (EZ) br. 4/2009.

(8)

S obzirom na blisku vezu između Protokola i Uredbe (EZ) br. 4/2009, pravila Protokola bi se u Zajednici trebala primjenjivati privremeno ako Protokol ne stupi na snagu 18. lipnja 2011., dan početka primjene Uredbe (EZ) br. 4/2009. U tu svrhu trebalo bi dati jednostranu izjavu po zaključenju Protokola.

(9)

Pravila bi Protokola trebala pravo mjerodavno za obvezu uzdržavanja, ako odluku o toj obvezi treba priznati i izvršiti prema pravilima o ukidanju exequatura utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 4/2009. S ciljem osiguravanja da se ista kolizijska pravila primjenjuju u Zajednici na tražbine za uzdržavanje koje se odnose na razdoblje prije i poslije stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola u Zajednici, pravila Protokola bi se također trebala primjenjivati na tražbine koje se odnose na razdoblje prije ovog događaja, ne dovodeći u pitanje njegov članak 22. U tu svrhu trebalo bi dati jednostranu izjavu po zaključenju Protokola.

(10)

U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice Irska ne sudjeluje donošenju i primjeni ove Odluke.

(11)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Odluke niti podliježe njezinoj primjeni.

(12)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke niti podliježe njezinoj primjeni,

ODLUČILO JE SLJEDEĆE:

Članak 1.

Haški protokol od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja odobrava se u ime Europske unije.

Tekst Protokola prilaže se ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se odrediti osobu/osobe ovlaštenu/ovlaštene potpisati Protokol kako bi on obvezivao Zajednicu.

Članak 3.

Prilikom zaključivanja Protokola Zajednica dalje sljedeću izjavu u skladu s njegovim člankom 24.:

„Europska zajednica izjavljuje, u skladu s člankom 24. Protokola, da izvršava nadležnost u svim pitanjima koja su Protokolom uređena. Protokol obvezuje njene države članice temeljem njegova zaključivanja od strane Europske zajednice.

Za potrebe ove izjave izraz ‚Europska zajednica’ ne uključuje Dansku na temelju članaka 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te Ujedinjenu Kraljevinu članaka na temelju članaka 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice”.

Članak 4.

1.   Unutar Zajednice pravila Protokola primjenjuju se privremeno, ne dovodeći u pitanje članak 5. ove Odluke, od 18. lipnja 2011., dana primjene Uredbe (EZ) br. 4/2009, ako Protokol još ne stupi na snagu na taj dan.

2.   Prilikom zaključivanja protokola Zajednica daje sljedeću izjavu kako bi se uzela u obzir moguća privremena primjena iz stavka 1.:

„Europska zajednica izjavljuje da će primjenjivati pravila Protokola privremeno od 18. lipnja 2011. dana primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja (3), ako Protokol još nije stupio na snagu tog datuma, u skladu s njegovim člankom 25. stavkom 1.”.

Članak 5.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 22. Protokola, pravila Protokola također utvrđuju pravo pravo mjerodavno za uzdržavanje koje se traži u državi članici u odnosu na razdoblje prije stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola u Zajednici u slučajevima kada su sukladno Uredbi (EZ) br. 4/2009 pokrenuti postupci (3), potvrđene ili sklopljene sudske nagodbe te javne isprave izdane od 18. lipnja 2011., dana primjene Uredbe (EZ) br. 4/2009.

2.   Prilikom zaključivanja Protokola Zajednica daje sljedeću izjavu:

„Europska zajednica izjavljuje da će primjenjivati pravila Protokola također na zahtjeve za uzdržavanje podnesene u jednoj od njezinih država članica u odnosu na razdoblje prije stupanja na snagu ili privremene primjene Protokola u Zajednici u slučajevima kada su sukladno Uredbi (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja pokrenuti postupci, potvrđene ili sklopljene sudske nagodbe te javne isprave izdane od 18. lipnja 2011., dana primjene Uredbe (EZ) br. 4/2009.”.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Vijeće

Predsjednica

B. ASK


(1)  Mišljenje od 24. studenoga 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(3)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.