19/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

230


32009D0899


L 321/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


ODLUKA VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

(2009/899/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegovu točku 2. podtočku (b) i. članka 62. u vezi s prvom rečenicom prvog podstavka članka 300. stavka 2. i prvog podstavka članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir Mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Komisija je u ime Europske zajednice pregovarala Sporazum s Republikom Mauricijus o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (dalje u tekstu „Sporazum”).

(2)

Sporazum je u ime Zajednice potpisan 28. svibnja 2009. i privremeno se primjenjuje od tog datuma, podložno njegovom sklapanju na kasniji datum, u skladu s Odlukom Vijeća 2009/480/EZ (2).

(3)

Sporazum bi trebalo odobriti.

(4)

Sporazumom se osniva Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom, koji bi trebao usvojiti svoj poslovnik. Potrebno je predvidjeti pojednostavljeni postupak za utvrđivanje stajališta Zajednice o usvajanju tog poslovnika.

(5)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog Protokola, te države članice ne sudjeluju u donošenju ove Odluke, nisu njome vezane niti se ona na njih primjenjuje,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Sporazum između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (3) odobrava se u ime Zajednice.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća dostavlja obavijest predviđenu člankom 8. stavkom 1. Sporazuma (4).

Članak 3.

Komisija, kojoj pomažu stručnjaci iz država članica, zastupa Zajednicu u Zajedničkom odboru stručnjaka osnovanom člankom 6. Sporazuma.

Članak 4.

Stajalište Zajednice u Zajedničkom odboru stručnjaka u pogledu usvajanja poslovnika, kako se zahtijeva člankom 6. stavkom 4. Sporazuma, zauzima Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom kojeg imenuje Vijeće.

Članak 5.

Ova se odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

B. ASK


(1)  Mišljenje od 20. listopada 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 169, 30.6.2009., str. 16.

(3)  Za tekst Sporazuma vidjeti SL L 169, 30.6.2009., str. 17.

(4)  Datum stupanja na snagu Sporazuma objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.