19/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

326


32009D0720


L 257/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 17. rujna 2009.

o utvrđivanju datuma za dovršetak migracije sa Schengenskog informacijskog sustava (SIS 1+) na drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6910)

(Vjerodostojni su tekstovi jedino na bugarskom, češkom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, malteškom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom, jeziku)

(2009/720/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1104/2008 od 24. listopada 2008. o migraciji sa Schengenskog informacijskog sustava (SIS 1+) na drugu generaciju Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (1), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

budući da:

(1)

Članak 11. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1104/2008 predviđa da države članice koje sudjeluju u sustavu SIS 1+, koristeći privremenu migracijsku arhitekturu i uz potporu Francuske i Komisije, prelaze s funkcije N.SIS na N.SIS II najkasnije do 30. rujna 2009. Taj se datum može, prema potrebi, promijeniti, u skladu s postupkom koji je utvrđen u članku 17. stavku 2. te Uredbe.

(2)

Poteškoće utvrđene tijekom testiranja sustava SIS II prouzročile su kašnjenje u provedbi aktivnosti određenih u Uredbi (EZ) br. 1104/2008. U zaključcima Vijeća od 26. i 27. veljače 2009. navedeno je da, s obzirom na vrijeme potrebno za rješavanje otvorenih pitanja, rok za migraciju sa sustava SIS 1+ na SIS II, određen za rujan 2009., više nije realan.

(3)

S obzirom na kašnjenje migracije sa sustava SIS 1+ na SIS II, trebalo bi odrediti novi datum za dovršetak migracije tako da se poklopi s konačnim datumom prestanka važenja Uredbe (EZ) br. 1104/2008, čime se sve do tog datuma omogućuje nastavak aktivnosti usmjerenih na početak rada sustava SIS II.

(4)

U skladu s člankom 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o EZ-u, Danska nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EZ) br. 1104/2008, ona ju ne obvezuje niti podliježe njezinoj primjeni. Međutim, s obzirom da se Uredba (EZ) br. 1104/2008 temelji na schengenskoj pravnoj stečevini u skladu s odredbama glave IV. dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska je, u skladu s člankom 5. Protokola, priopćila da je tu pravnu stečevinu prenijela u svoje nacionalno pravo. Danska je stoga u skladu s međunarodnim pravom obvezna provoditi ovu Odluku.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (2). Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona ju ne obvezuje niti ona podliježe njezinoj primjeni. Ova Odluka stoga ne bi trebala biti upućena Ujedinjenoj Kraljevini.

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (3). Irska stoga ne sudjeluje u njezinu donošenju, ona ju ne obvezuje niti ona podliježe njezinoj primjeni. Ova Odluka stoga ne bi trebala biti upućena Irskoj.

(7)

Što se tiče Islanda i Norveške, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda te Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dvaju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4), koje spadaju u područje iz članka 1. točke G Odluke Vijeća 1999/437/EZ (5) o određenim dogovorima za primjenu tog Sporazuma.

(8)

Što se tiče Švicarske, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje spadaju u područje iz članka 1. točke G Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (6) o sklapanju Sporazuma u ime Europske zajednice.

(9)

Što se tiče Lihtenštajna, ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje spadaju u područje iz članka 1. točke G Odluke 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/261/EZ od 28. veljače 2008. o potpisivanju, u ime Europske zajednice, i o privremenoj primjeni određenih odredaba Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7),

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) te navedenog u članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1104/2008,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice koje sudjeluju u sustavu SIS 1+, koristeći privremenu migracijsku arhitekturu i uz potporu Francuske i Komisije, dovršavaju migraciju s funkcije N.SIS na N.SIS II do datuma prestanka važenja Uredbe (EZ) br. 1104/2008.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Saveznoj Republici Njemačkoj, Republici Estoniji, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Republici Litvi, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, Republici Mađarskoj, Republici Malti, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Republici Finskoj, Kraljevini Švedskoj u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. rujna 2009.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik


(1)  SL L 299, 8.11.2008., str. 1.

(2)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(3)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(6)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(7)  SL L 83, 26.3.2008., str. 3.

(8)  SL L 381, 28.12.2006., str. 4.