15/Sv. 22

HR

Službeni list Europske unije

231


32009D0705


L 244/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 14. rujna 2009.

o osnivanju europske savjetodavne skupine za pitanja potrošača

(2009/705/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

budući da:

(1)

U okviru zaštite potrošača, kako je utvrđeno u članku 153. Ugovora, prikladno je da se Komisija savjetuje s potrošačima o problemima vezanim uz zaštitu njihovog interesa na razini Zajednice.

(2)

Od 1973. Komisiji pomaže savjetodavna skupina, uspostavljena za tu svrhu uzastopnim Odlukama, od kojih je posljednja bila Odluka Komisije 2003/709/EZ od 9. listopada 2003. o osnivanju europske savjetodavne skupine za pitanja potrošača (1).

(3)

Rad skupine tijekom dužeg razdoblja ukazao je na nužnost poboljšanja njene učinkovitosti, reprezentativnosti i otvorenosti. Odredbe povezane sa stvaranjem podskupina i donošenjem mišljenja skupine stoga bi trebalo pojasniti te bi one trebale utjelovljivati najbolje prakse razvijene tijekom posljednjih godina.

(4)

U tom pogledu, također je primjereno revidirati postupak imenovanja članova skupine koji predstavljaju nacionalne organizacije potrošača te članovima skupine uvesti dodatne obveze izvješćivanja kako bi se nacionalne organizacije potrošača mogle bolje uključiti u rad skupine.

(5)

Važno je osigurati da skupina i njeni članovi aktivno i učinkovito sudjeluju pri predstavljanju perspektive potrošača u opsežnim raspravama između zainteresiranih stranaka, koje su danas norma savjetovanja u Europi.

(6)

Radi zaštite podataka, nužno je da se obrada osobnih podataka, koji se odnose na članove skupine, provodi u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Europska savjetodavna skupina za pitanja potrošača

Osniva se europska savjetodavna skupina za pitanja potrošača, dalje u tekstu „skupina”.

Članak 2.

Zadaća

1.   Komisija se može savjetovati sa skupinom u svim pitanjima u vezi s interesima potrošača na razini Zajednice:

2.   Skupina:

(a)

predstavlja skupinu za opće rasprave o svim pitanjima koje se odnose na interes potrošača;

(b)

priprema prijedloge potrošača za druge forume i na zahtjev sudjeluje u skupinama, koje savjetuju Komisiju vezano uz pitanja koja su značajna za politiku potrošača EU-a;

(c)

savjetuje Komisiju pri pripremi politike i aktivnosti koje imaju utjecaj na potrošače;

(d)

može dati mišljenje o pitanjima Zajednice koje utječu na potrošače;

(e)

obavješćuje Komisiju o razvojima politike potrošača u državama članicama;

(f)

nacionalnim organizacijama služi za prikupljanje informacija i savjetovanje o mjerama Zajednice.

Članak 3.

Članstvo

1.   Skupina sastoji se od:

(a)

po jednog člana iz svake države članice, koji zastupa nacionalne organizacije potrošača;

(b)

po jednog člana iz svake europske organizacije potrošača.

2.   Nacionalne organizacije potrošača iz stavka 1. točke (a), moraju biti reprezentativne za potrošače u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom i djelovati na nacionalnoj razini.

3.   Europske organizacije potrošača iz stavka 1. točke (b) moraju ispunjavati jedan od sljedeća dva niza kriterija:

(a)

biti nevladine, neprofitne, neovisne o industrijskom, trgovačkom, poslovnom ili kojem drugom suprotnom interesu; te

i.

imati za svoje primarne ciljeve i aktivnosti promicanje i zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača u Zajednici;

ii.

dobiti ovlaštenje za zastupanje interesa potrošača na razini Zajednice u barem polovici država članica, od nacionalnih organizacija potrošača koje su reprezentativne za potrošače, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, i djeluju na regionalnoj ili nacionalnoj razini; i

iii.

podnijeti Komisiji zadovoljavajuće izvješće o svojem članstvu, unutarnjim pravilima i izvorima financiranja;

ili

(b)

biti nevladine, neprofitne, neovisne o industrijskom, trgovačkom, poslovnom ili kojem drugom suprotnom interesu; te

i.

imati za svoje primarne ciljeve i aktivnosti predstavljanje interesa potrošača u procesu standardizacije na razini Zajednice; i

ii.

dobiti ovlaštenje za zastupanje interesa potrošača na razini Zajednice u najmanje dvije trećine država članica od:

tijela reprezentativnih za nacionalne organizacija potrošača u državama članicama, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, ili

u nedostatku takvih tijela, od nacionalnih organizacija potrošača u državama članicama koje su, u skladu s nacionalnim pravilima ili praksom, reprezentativne za potrošače i djeluju na nacionalnoj razini.

4.   U Prilogu je naveden okvirni popis organizacija koje trenutačno ispunjavanje kriterije utvrđena u stavku 3.

Članak 4.

Imenovanje

1.   Članovi skupine koja predstavlja nacionalne organizacije potrošača imenuju se u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Svaka država članica predlaže popis od tri kandidata, putem nacionalnih tijela koja predstavljaju organizacije potrošača, koje je osnovala ta država članica, ako ona postoje, ili kroz nadležna nacionalna tijela. Kandidati su članovi najreprezentativnijih nacionalnih organizacija potrošača u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

3.   Komisija imenuje jednog člana i jednog zamjenika za svaku državu članicu u skladu sa sljedećim kriterijima:

(a)

kandidati imaju opširno znanje i iskustvo na području predmeta vezanih uz potrošače u EU-u;

(b)

prednost imaju kandidati koji još nisu bili članovi ove skupine;

(c)

jednaka zastupljenost spolova.

4.   Komisija, na prijedlog europskih organizacija potrošača, imenuje članove skupine koji predstavljaju europske organizacije potrošača i zamjenika za svakog člana.

5.   Zamjenici automatski zamjenjuju članove koji su odsutni.

6.   Komisija objavljuje popis članova i njihovih zamjenika na internetskim stranicama Glavne uprave za zdravlje i zaštitu potrošača te u seriji C Službenog lista Europske unije. Imena članova i njihovih zamjenika prikupljaju se, obrađuju i objavljuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Članak 5.

Trajanje mandata

1.   Mandat članova je tri godine i može se obnoviti u skladu s postupkom predviđenim u članku 4.

2.   Na kraju trogodišnjeg razdoblja članovi i njihovi zamjenici ostaju na položaju dok se ne osigura zamjena ili dok im se obnovi mandat.

3.   Mandat članova i zamjenika istječe prije kraja trogodišnjeg razdoblja

(a)

u slučaju njihove ostavke, umirovljenja ili smrti;

(b)

ako nacionalna tijela, koja su ih predložila za kandidate, zatraže njihovu zamjenu;

(c)

ako Komisija zahtijeva zamjenu članova ili zamjenika, koji više nisu sposobni učinkovito doprinositi ili ne ispunjavaju obveze utvrđene u članku 7. stavku 6.

4.   Članovi i zamjenici se zamjenjuju do kraja trogodišnjeg razdoblja u skladu s postupkom iz članka 4. Neovisno o članku 4. stavku 2., ako se zamjenjuje samo jedan član ili jedan zamjenik koji predstavlja nacionalne organizacije potrošača, nacionalna tijela predlažu dva nova kandidata od kojih Komisija imenuje jednog u skladu s člankom 4. stavkom 3.

Članak 6.

Suradnici i stručnjaci

1.   Na prijedlog Komisije, skupina može pozvati predstavnike drugih organizacija, kojima je jedan od primarnih ciljeva promicanje interesa potrošača i koje s tim ciljem aktivno djeluju na europskoj razini, da se uključe u rad skupine.

2.   Skupina može pozvati bilo koju osobu koja je posebno stručna za određenu točku dnevnog reda da sudjeluje u njegovom radu kao stručnjak.

Članak 7.

Djelovanje

1.   Komisija:

(a)

utvrđuje oblik i raspored prema kojima će se sastajati skupina;

(b)

predsjedava sastancima skupine;

(c)

obavlja tajničke poslove i organizira rad skupine.

2.   Mogu se osnovati podskupine radi ispitivanja posebnih pitanja prema opisu poslova koji utvrđuje skupina. Takve se podskupine raspuštaju nakon ispunjenih svojih mandata.

3.   Skupina može izdati mišljenje na zahtjev Komisije ili na prijedlog člana uz suglasnost Komisije. Pri traženju mišljenja, Komisija može odrediti rok u kojemu se mišljenje mora dostaviti. Za svako mišljenje skupina može među svojim članovima imenovati jednog ili više izvjestitelja. Izvjestitelj ima cjelokupnu odgovornost za pripremu mišljenja.

4.   Skupina donosi svoj poslovnik na temelju prijedloga koji je dala Komisija.

5.   Komisija objavljuje na internetskim stranicama Glavne uprave za zdravlje i zaštitu potrošača, na izvornom jeziku predmetnog dokumenta, svako mišljenje, svaki sažetak, zaključak ili djelomični zaključak ili radni dokument skupine.

6.   Članovi skupine koja predstavlja nacionalne organizacije potrošača izvješćuju udruge koje predstavljaju u skupini i savjetuju se s njima. Svaki član uspostavlja učinkovit mehanizam izvješćivanja kako bi mogao sustavno obavještavati sve organizacije potrošača na nacionalnoj razini o djelovanju skupine te zauzvrat prenositi njihova stajališta skupini.

7.   Svaki član mora izvijestiti Komisiju o svom djelovanju na ostvarivanju obveza u skladu sa stavkom 6. u prethodnoj kalendarskoj godini do 1. ožujka. Sadržaj ovog izvješća dalje se utvrđuje u poslovniku.

Članak 8.

Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora, članovi skupine i njihovi zamjenici ne otkrivaju informacije dobivene za vrijeme rada u skupini ili njenim podskupinama ako ih Komisija obavijesti da je određeno mišljenje ili pitanje povjerljivo.

Članka 9.

Troškovi sastanaka

1.   Komisija snosi troškove puta, i prema potrebi, smještaja članova u vezi s aktivnošću skupine u skladu s pravilima Komisije o naknadi za vanjske stručnjake.

2.   Članovi ne primaju naknadu za pružene usluge.

3.   Troškovi sastanaka pokrivaju se u okviru godišnjeg proračuna koji je odgovorna služba Komisije predvidjela za rad skupine.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2003/709/EZ stavlja se izvan snage.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2009.

Za Komisiju

Meglena KUNEVA

Članica Komisije


(1)  SL L 258, 10.10.2003., str. 35.

(2)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


PRILOG

Organizacije koje trenutačno ispunjavaju kriterije iz članka 3. stavka 3. su:

BEUC — Bureau Européen des Unions des Consommateurs,

NEC — European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardisation.