01/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

213


32009D0357


L 109/37

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 357/2009/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. travnja 2009.

o postupku prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženima u državama članicama

(kodificirana verzija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 71. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Odluka Vijeća od 21. ožujka 1962. o pokretanju postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženih u državama članicama (3) znatno je izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Odluku trebalo bi kodificirati.

(2)

Postizanje ciljeva Ugovora u okviru zajedničke prometne politike zahtijeva zadržavanje postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim mjerama koje se odnose na promet predloženih u državama članicama.

(3)

Takav postupak će pomoći promicanju bliske suradnju između država članica i Komisije u postizanju ciljeva Ugovora i pomoći sprečavanju razilaženja prometnih politika država članica.

(4)

Takav postupak također služi lakšem postupnom provođenju zajedničke prometne politike,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Svaka država članica koja predlaže usvajanje zakona i drugih propisa koji se odnose na željeznički ili cestovni promet ili promet unutarnjim plovnim putovima koji su u znatnoj suprotnosti s provedbom zajedničke prometne politike pravodobno i u pisanom obliku obavješćuje Komisiju o takvim mjerama i istodobno o tome obavješćuje ostale države članice.

Članak 2.

1.   U roku od dva mjeseca od primitka obavijesti iz članka 1. Komisija upućuje mišljenje ili preporuku predmetnoj državi članici; ona istodobno o tome obavješćuje ostale države članice.

2.   Svaka država članica može Komisiji podnijeti opažanja na predmetne mjere; ona istodobno o njima obavješćuje ostale države članice.

3.   Ako država članica to zahtijeva ili ako Komisija smatra potrebnim, Komisija se savjetuje sa svim državama članicama o predmetnim mjerama. U slučaju određenom u stavku 4. takvo se savjetovanje može održati unutar dva mjeseca nakon događaja.

4.   Komisija može na zahtjev države članice skratiti razdoblje navedeno u stavku 1. ili ga produžiti, ako dotična država to odobri. Razdoblje se skraćuje na 15 dana ako država članica izjavi da su mjere koje predlaže poduzeti žurne. Komisija obavješćuje države članice o skraćivanjima ili produženjima razdoblja.

5.   Država članica ne smije provesti predmetne mjere prije isteka razdoblja iz stavka 1. ili stavka 4., ili sastavljanja mišljenja ili preporuke od strane Komisije, osim u slučaju izuzetne žurnosti koja zahtijeva hitno djelovanje države članice. U tom slučaju država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju, a postupak utvrđen u ovom članku primjenjuje se nakon događaja u roku od dva mjeseca od primitka takve obavijesti.

Članak 3.

Odluka Vijeća od 21. ožujka 1962. o pokretanju postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženima u državama članicama, kako je izmijenjena aktom iz Priloga I. stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. travnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

P. NEČAS


(1)  SL C 324, 30.12.2006., str. 36.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. prosinca 2006. (SL C 317 E, 23.12.2006., str 598.) i Odluka Vijeća od 23. ožujka 2009.

(3)  SL 23, 3.4.1962., str. 720./62.

(4)  Vidjeti Prilog I.


PRILOG I.

Odluka stavljena izvan snage s izmjenom

(iz članka 3.)

Odluka Vijeća od 21. ožujka 1962. o pokretanju postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženih u državama članicama

(SL 23, 3.4.1962., str. 720./62.)

Odluka 73/402/EEZ

(SL L 347, 17.12.1973., str. 48.)


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka Vijeća od 21. ožujka 1962. o pokretanju postupka prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženih u državama članicama

Ova Odluka

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Prilog I.

Prilog II.