03/Sv. 46

HR

Službeni list Europske unije

48


32009D0162


L 055/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 26. veljače 2009.

o izmjeni Odluke 2005/51/EZ u pogledu razdoblja tijekom kojeg tlo kontaminirano pesticidima ili postojanim organskim onečišćujućim tvarima može biti uneseno u Zajednicu za potrebe dekontaminacije

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1174)

(2009/162/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odstupajući od Direktive 2000/29/EZ, Odlukom Komisije 2005/51/EZ od 21. siječnja 2005. o davanju privremenog ovlaštenja državama članicama da predvide odstupanja od nekih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu uvoza tla kontaminiranog pesticidima ili postojanim organskim onečišćujućim tvarima za potrebe dekontaminacije (2) dozvoljava se, u ograničenom razdoblju, državama članicama koje sudjeluju u programu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) za prevenciju i odlaganje zastarjelih i neželjenih pesticida da dozvole unos tla kontaminiranog takvim pesticidima u Zajednicu radi obrade u namjenskim spalionicama opasnog otpada.

(2)

Budući da je provedba ovog programa odgođena, razdoblje tijekom kojeg se kontaminirano tlo može unijeti sukladno odobrenju iz Odluke 2005/51/EZ trebalo bi još produžiti.

(3)

Odluku 2005/51/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U drugom stavku članka 1. Odluke 2005/51/EZ riječi „28. veljače 2009.” zamjenjuju se riječima „29. veljače 2012.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  SL L 21, 25.1.2005., str. 21.