03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

156


32009D0121


L 042/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2008.


ODLUKA VIJEĆA

od 18. prosinca 2008.

o odbijanju prijedloga Komisije za donošenje Uredbe Vijeća o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s primjenom antimikrobnih sredstava za odstranjivanje površinskih onečišćenja s trupova peradi

(Tekst značajan za EGP)

(2009/121/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 202.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije za donošenje Uredbe Vijeća o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 u vezi s primjenom antimikrobnih sredstava za odstranjivanje površinskih onečišćenja s trupova peradi,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (2), a posebno njezin članak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđena su posebna higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom. U njoj je predviđeno da subjekti u poslovanju s hranom ne smiju primjenjivati bilo kakva druga sredstva osim vode za odstranjivanje površinskih onečišćenja s proizvoda životinjskog podrijetla, osim ako je primjena takvog sredstva odobrena u skladu s tom Uredbom.

(2)

U provedbi politika Zajednice treba osigurati visoki stupanj zaštite zdravlja ljudi. Mjere koje donosi Zajednica o hrani i hrani za životinje moraju se zasnivati na primjerenoj procjeni mogućih opasnosti po zdravlje ljudi i životinja te moraju, uzimajući u obzir raspoloživa znanstvena saznanja, održati ili ako je to znanstveno opravdano, povećati razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja koja se osigurava u Zajednici. Visoki standardi higijene tijekom cijelog lanca proizvodnje hrane te izbjegavanje ili zabrana primjene sredstava koja bi mogla prikriti nedostatno provođenje postupaka higijene najviši su prioritet Zajednice.

(3)

Dodatno tomu, kod provedbe politika Zajednice potrebno je osigurati visoku razinu zaštite okoliša, kako mjerama same ekološke politike tako i integracijom zahtjeva politike zaštite okoliša, kod utvrđivanja i provedbe drugih politika i mjera Zajednice.

(4)

U prijedlogu Komisije naglašava se da nekoliko antibakterijskih tvari poput klornog dioksida, zakiseljenog natrijevog klorita, trinatrijevog fosfata ili peroksilnih kiselina koje se primjenjuju za odstranjivanje površinskih onečišćenja s trupova peradi mogu predstavljati opasnost za vodeni okoliš, za zdravlje osoblja koje radi u sustavu otpadnih voda kao i za rad i funkcioniranje kanalizacijske mreže i/ili pogona za obradu otpadnih voda. Primjena antibakterijskih tvari koje sadrže klor može također dovesti do stvaranja organskih klornih spojeva, od kojih su neki postojani, bioakumulativni ili kancerogeni. Fosforni spojevi su također jedan od uzroka eutrofikacije europskih regionalnih mora, što dovodi do masivnog rasta algi i drugih nepoželjnih djelovanja na vodeni okoliš.

(5)

Znanstveni odbor za veterinarske mjere koje se odnose na javno zdravlje (SCVPH) objavio je 30. listopada 1998. izvješće o „prednostima i ograničenjima antibakterijske obrade trupova peradi” i preporučio da se prije odobravanja bilo kojeg spoja ili tehnike za odstranjivanje onečišćenja one povrgnu sveobuhvatnom vrednovanju.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) donijela je stručno mišljenje 14.-15. prosinca 2005. o „procjeni djelovanja peroksilnih kiselina na trupove peradi”. Zaključila je da je teško procijeniti učinke peroksilne kiseline jer predočeni protokoli nisu uvijek bili detaljni, pa čak i da su bili, ne bi bili dovoljni da se dokaže djelotvornost peroksilnih kiselina u komercijalnim uvjetima.

(7)

EFSA je 6. ožujka 2008. donijela stručno mišljenje o „procjeni mogućeg djelovanja klornog dioksida, zakiseljenog natrijevog klorita, trinatrijevog fosfata i peroksilnih kiselina na pojavu antimikrobne rezistencije”. Na osnovi nalaza EFSA je potakla daljnja istraživanja o vjerojatnosti pojave osjetljivosti na te tvari i mogućoj otpornosti na terapeutske antibiotike i druge antimikrobne djelatne tvari.

(8)

Znanstveni odbor za rizike po zdravlje i okoliš (SCHER) i Znanstveni odbor za rizike za zdravlje koji novo nastaju i koji su novo identificirani (SCENIHR) donijeli su zajedničko stručno mišljenje 18. ožujka 2008. i 2. travnja 2008. o utjecaju na okoliš i djelovanju na antimikrobnu rezistenciju, četiriju tvari koje se primjenjuju za odstranjivanje površinskih onečišćenja trupova peradi mikroorganizmima. Oni su ustanovili da „trenutačno nema dovoljnih saznanja o mogućim negativnim posljedicama primjene raznih biocida” i zaključili da nije na raspolaganju dovoljno podataka za donošenje sveobuhvatnih kvalitativnih procjena. S gledišta zaštite okoliša postoji zabrinutost o mogućnosti širenja ili selekcije otpornijih sojeva kao i s obzirom na moguće rezidue na trupovima peradi.

(9)

Kad se uzmu u obzir dostupne znanstvene informacije, ne može se isključiti da bi odobrenje tih tvari moglo dovesti do povećane antimikrobne rezistencije kod ljudi.

(10)

Nastanak antimikrobne rezistencije također je izvor znatne i stalne zabrinutosti međunarodnih tijela u sektoru humane medicine. Komisija je poduzimala razne važne zakonodavne inicijative za smanjenje antimikrobne rezistencije u vezi s hranom za životinje, veterinarskim liječenjem životinja i prehrambenim proizvodima.

(11)

Također je i Vijeće na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 2008. usvojilo zaključke o antimikrobnoj rezistenciji u kojima naglašava da je antimikrobna razistencija još uvijek rastući europski i globalni zdravstveni problem.

(12)

Europski parlament je svojom rezolucijom od 19. lipnja 2008. izrazio neslaganje s prijedlogom Komisije iz gore navedenih razloga i pozvao Vijeće da odbije prijedlog.

(13)

Zbog nedostatka znanstvenih podataka u vezi s rizicima vezano uz korištenje tih tvari, primjenjuje se načelo predostrožnosti u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (3). Prema tom načelu u određenim okolnostima, kad nakon procjene dostupnih informacija i dalje postoji mogućnost negativnog djelovanja na zdravlje, a znanstveno je to još neizvjesno, mogu se donijeti privremene mjere upravljanja rizikom potrebne da se osigura visoka razina zaštite zdravlja odabrana u Zajednici, u očekivanju daljnjih znanstvenih informacija za cjelovitiju procjenu rizika.

(14)

Zato je potrebno potaknuti prikupljanje podataka od strane subjekata u poslovanju s hranom i programe istraživanja kako bi se u potpunosti mogla procijeniti kako djelotvornost tih tvari i stvaranje antimikrobne rezistencije tako i mogući utjecaj na okoliš. U tu svrhu EFSA je objavila zajedničke smjernice AFC/BIOHAZ-a (4) o dostavi podataka za procjenu sigurnosti i djelotvornosti tvari za odstranjivanje površinskih onečišćenja mikroorganizmima kod hrane životinjskog podrijetla. Do prikupljanja i procjene takvih podataka, Vijeće smatra nužnim pričekati rezultate procjene te u međuvremenu odbiti prijedlog Komisije,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Odbija se prijedlog Komisije za donošenje Uredbe Vijeća o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s primjenom antimikrobnih sredstava za odstranjivanje površinskih onečišćenja s trupova peradi.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(3)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(4)  EFSA Journal (2006) 3888, str. 1.