10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

194


32009D0015(01)


L 172/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.2009.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. lipnja 2009.

o izmjeni Odluke ESB/2008/20 o količini eurokovanica koje Austrija može izdati u 2009.

(ESB/2009/15)

(2009/508/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 106. stavak 2.,

budući da:

(1)

Europska središnja banka ima od 1. siječnja 1999. isključivo pravo na odobravanje količine kovanica koje izdaju države članice koje su usvojile euro (dalje u tekstu: „države članice sudionice”).

(2)

Dana 26. lipnja 2009. Oesterreichische Nationalbank zatražila je od ESB-a odobrenje povećanja količine eurokovanica koje može izdati u 2009. za 160 milijuna EUR,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Povećanje količine eurokovanica

ESB odobrava povećanje količine eurokovanica koje Austrija može izdati u 2009.

Uslijed toga, tablica iz članka 1. Odluke Europske središnje banke ESB/2008/20 (1) zamjenjuje se sljedećim:

(u milijunima EUR)

 

„Izdavanje kovanica namijenjenih optjecaju i izdavanje kolekcionarskih kovanica (nisu namijenjene za optjecaj) u 2009.

Belgija

105,4

Njemačka

632,0

Irska

65,5

Grčka

85,7

Španjolska

390,0

Francuska

252,5

Italija

234,3

Cipar

22,5

Luksemburg

42,0

Malta

15,4

Nizozemska

68,5

Austrija

376,0

Portugal

50,0

Slovenija

27,0

Slovačka

131,0

Finska

60,0”

Članak 2.

Završne odredbe

Ova je Odluka upućena državama članicama sudionicama.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. lipnja 2009.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 352, 31.12.2008., str. 58.