01/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

144


32008R1137


L 311/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.10.2008.


UREDBA (EZ) br. 1137/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. listopada 2008.

o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s regulatornim postupkom s kontrolom

Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom — prvi dio

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 40., članak 47. stavak 1. i 2. prvu i treću rečenicu, članak 55., članak 71., članak 80. stavak 2., članak 95., članak 100., članak 137. stavak 2., članak 156., članak 175. stavak 1. i članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4) izmijenjena je Odlukom Vijeća 2006/512/EZ (5) kojom se uvodi regulatorni postupak s kontrolom za donošenje mjera općeg opsega, namijenjenih izmjenama elemenata temeljnog instrumenta koji nisu ključni, donesenog u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, inter alia, brisanjem nekih od tih elemenata ili dopunom instrumenta novim elementima koji nisu ključni.

(2)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (6) koja se odnosi na Odluku 2006/512/EZ, navedene je instrumente potrebno prilagoditi sukladno primjenjivim postupcima, kako bi regulatorni postupak s kontrolom također bio primjenjiv na instrumente donesene u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora, a koji su već na snazi.

(3)

S obzirom da su izmjene instrumenata za te potrebe tehničke naravi te da se isključivo odnose na odborske postupke, države članice ih, u slučaju direktiva, nisu obvezne prenositi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovim se instrumenti navedeni u Prilogu, u skladu s tim Prilogom, prilagođavaju Odluci 1999/468/EZ, kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ.

Članak 2.

Upućivanja na odredbe instrumenata navedenih u Prilogu smatraju se upućivanjima na one odredbe koje su prilagođene ovom Uredbom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. listopada 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J.-P. JOUYET


(1)  SL C 224, 30.8.2008., str. 35.

(2)  SL C 117, 14.5.2008., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 18. lipnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 25. rujna 2008.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(5)  SL L 200, 22.7.2006., str. 11.

(6)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.


PRILOG

1.   POLJOPRIVREDA

1.1.   Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije  (1)

U vezi s Direktivom 1999/4/EZ, Komisiju treba ovlastiti za usklađivanje navedene Direktive s općim odredbama Zajednice koje se primjenjuju na hranu. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 1999/4/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 1999/4/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Komisija donosi Odluku o usklađivanju ove Direktive s općim odredbama Zajednice koje se primjenjuju na hranu. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5. stavku 2.”

2.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan na temelju članka 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

1.2.   Direktiva 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi  (3)

U vezi s Direktivom 2000/36/EZ, Komisiju treba ovlastiti za donošenje mjera potrebnih za njezinu provedbu. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2000/36/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2000/36/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dolje navedene mjere potrebne za provedbu ove Direktive te koje su namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 6. stavku 2.:

mjere kojima se ova Direktiva usklađuje s općem odredbama Zajednice koje se primjenjuju na hranu,

mjere kojima se odredbe Priloga I. dio (B) točka (2), dio (C) i dio (D) prilagođuju tehničkom napretku.”

2.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan na temelju članka 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

2.   ZAPOŠLJAVANJE

2.1.   Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu  (5)

U vezi s Direktivom 89/391/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za izvršavanje isključivo tehničkih prilagodbi pojedinačnih direktiva iz članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ, koje proizlaze iz donošenja direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije, te koje su posljedica tehničkog napretka, izmjena u međunarodnim propisima ili direktivama, te novih pronalazaka. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata koji nisu ključni, navedenih u pojedinačnim direktivama, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Članak 17. Direktive 89/391/EZ mijenja se kako slijedi:

„Članak 17.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor kako bi se tehničke prilagodbe unijele u pojedinačne direktive iz članka 16. stavka 1., te kako bi se u obzir uzelo:

(a)

donošenje direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije;

(b)

tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili direktivama te nova saznanja.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata pojedinačnih direktiva koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 2. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak naveden u stavku 3.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

2.2.   Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima  (6)

U vezi s Direktivom 92/29/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za izvršavanje isključivo tehničkih prilagodbi svojih priloga, u svjetlu tehničkog napretka ili promjena u međunarodnim propisima ili direktivama te radi novih saznanja u tom području. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 92/29/EEZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Članak 8. Direktive 92/29/EEZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Odborski postupak

1.   U svjetlu tehničkog napretka ili promjena u međunarodnim propisima ili direktivama te radi novih saznanja u tom području, Komisiji prilikom izvršavanja isključivo tehničkih prilagodbi priloga ovoj Direktivi pomaže Odbor.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 2. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz stavka 3.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

2.3.   Direktiva 2002/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracijom) (šesnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)  (7)

U vezi s Direktivom 2002/44/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izvršavanje isključivo tehničkih prilagodbi svojih priloga, koje proizlaze iz donošenja direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora, te koje su posljedica tehničkog napretka, izmjena u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama, kao i novih pronalazaka na području mehaničkih vibracija. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/44/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Članci 11. i 12. Direktive 2002/44/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 11.

Tehničke izmjene

Izmjene priloga ovoj Direktivi, koje su isključivo tehničke prirode, također donosi Komisija u skladu s:

(a)

donošenjem direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora;

(b)

tehničkim napretkom, izmjenama u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama, kao i novim saznanjima na području mehaničkih vibracija.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 2. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 12. stavka 3.

Članak 12.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor naveden u članku 17. stavku 1. Direktive 89/391/EEZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

2.4.   Direktiva 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (bukom) (sedamnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)  (8)

U vezi s Direktivom 2003/10/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izvršavanje isključivo tehničkih prilagodbi, koje proizlaze iz donošenja direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora, te koje su posljedica tehničkog napretka, izmjena u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama, kao i novih pronalazaka u području buke. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2003/10/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Članci 12. i 13. Direktive 2002/44/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 12.

Tehničke izmjene

Izmjene koje su isključivo tehničke prirode donosi Komisija, u skladu s:

(a)

donošenjem direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora;

(b)

tehničkim napretkom, izmjenama u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama i novim saznanjima u području buke.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2. U hitnim slučajevima Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 13. stavka 3.

Članak 13.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor naveden u članku 17. stavku 1. Direktive 89/391/EEZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

2.5.   Direktiva 2004/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (18. pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)  (9)

U vezi s Direktivom 2004/40/EZ, Komisiju treba ovlastiti da u svojim prilozima izvrši isključivo tehničke prilagodbe, uzimajući u obzir donošenje direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora, te uzimajući u obzir tehnički napredak, izmjene u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama, kao i nove pronalaske u području elektromagnetskih polja. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2004/40/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2004/40/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija također donosi izmjene priloga, koje su isključivo tehničke prirode, u skladu sa:

(a)

donošenjem direktiva na području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora;

(b)

tehničkim napretkom, izmjenama u najrelevantnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama i novim saznanjima u području elektromagnetskih polja.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 11. stavka 3.”

2.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

2.6.   Direktiva 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izlaganje radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (19. pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)  (10)

U vezi s Direktivom 2006/25/EZ, Komisiju treba ovlastiti da u svojim prilozima izvrši isključivo tehničke prilagodbe, uzimajući u obzir donošenje direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora, te uzimajući u obzir tehnički napredak, izmjene u najprikladnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama, kao i nove pronalaske u području izloženosti optičkom zračenju na radnom mjestu. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2006/25/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena isključivo tehničke prirode može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2006/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija također donosi izmjene priloga, koje su isključivo tehničke prirode, u skladu sa:

(a)

donošenjem direktiva u području tehničkog usklađivanja i normizacije u vezi s nacrtom, izgradnjom, izradom ili konstrukcijom radne opreme i/ili radnih prostora;

(b)

tehničkim napretkom, izmjenama u najrelevantnijim usklađenim europskim normama ili specifikacijama i novim saznanjima u području izloženosti optičkom zračenju na radnom mjestu.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2. U hitnim slučajevima Komisija može koristiti hitni postupak naveden u članku 11. stavku 3.”

2.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

3.   PODUZETNIŠTVO

3.1.   Direktiva Vijeća 76/767/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica o zajedničkim propisima za tlačne posude i metode njihove kontrole  (11)

U vezi s Direktivom 76/767/EEZ, Komisiju treba ovlastiti da tehničkom napretku prilagodi svoje priloge i one odredbe pojedinačnih direktiva koje su pobliže opisane u svakoj od tih direktiva. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 76/767/EEZ koji nisu ključni i pojedinačnih direktiva, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 76/767/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 17. stavak 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

država članica prosljeđuje dokumente u kojima je opisana posuda, kao i dokumente kojima opravdava svoj zahtjev za odstupanje, uključujući rezultate svih provedenih testova, drugim državama članicama koje imaju na raspolaganju četiri mjeseca da se izjasne o svojoj suglasnosti, dostave sve komentare, pitanja, dodatne uvjete ili zahtjeve za budućim testovima te, ako tako požele, upute navedeni predmet Odboru iz članka 20. stavka 1. da o tome izrazi svoje mišljenje. Preslike dokumenata šalju se Komisiji. Navedena je korespondencija tajna.”

2.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Komisija prilagođuje tehničkom napretku priloge I. i II. ovoj Direktivi, kao i one odredbe pojedinačnih direktiva koje su pobliže opisane u svakoj od tih direktiva. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni i pojedinačnih direktiva, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20. stavka 2.”

3.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. briše se.

3.2.   Direktiva Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka  (12)

U vezi s Direktivom 76/769/EEZ, Komisiju treba ovlastiti da priloge toj Direktivi prilagodi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 76/769/EEZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Na temelju žurnosti, kao primjerice u slučajevima hitne potrebe za postrožavanjem ograničenja stavljanja na tržište ili uporabe opasnih tvari, kada nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 76/769/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

Komisija može prilagoditi priloge ovoj Direktivi tehničkom napretku, u vezi s tvarima i pripravcima obuhvaćenima ovom Direktivom. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 2.b stavku 2. U hitnim slučajevima Komisija može koristiti hitni postupak naveden u članku 2.b stavku 3.”

2.

Dodaje se dolje navedeni članak:

„Članak 2.b

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 29. stavkom 1. Direktive Vijeća 67/548/EEZ (13)

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.3.   Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima  (14)

U vezi s Direktivom 94/25/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izvršavanje izmjena s obzirom na napredak u tehničkim saznanjima, kao i s obzirom na nove znanstvene dokaze. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 94/25/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 94/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.a

Komisija može izvršiti izmjene zahtjeva iz Priloga I.B.2. i Priloga I.C.1., koje su potrebne u svjetlu napretka u tehničkim saznanjima te u svjetlu novih znanstvenih dokaza, ne uključujući izravne i neizravne promjene koje se odnose na vrijednosti emisija ispušnih plinova ili emisija buke, te vrijednosti Froudeovog broja i omjera uspona P/D. Navedene izmjene mogu uključivati upućivanja na goriva i norme koje je potrebno poštovati prilikom testiranja emisija buke.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6.b stavka 2.”

2.

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 6.b

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 6. stavkom 3.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

3.4.   Direktiva 96/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana  (15)

U vezi s Direktivom 96/73/EZ, Komisiju treba ovlastiti za donošenje mjera potrebnih za prilagodbu metoda kvantitativne analize iz Priloga II. toj Direktivi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata te Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Članci 5. i 6. Direktive 96/73/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 5.

Komisija prilagođava metode kvantitativne analize iz Priloga II. tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 2.

Članak 6.

1.   Komisiji pomaže Odbor za Direktive o nazivima i označivanju tekstila.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

3.5.   Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka  (16)

U vezi s Direktivom 1999/45/EZ, Komisiju treba ovlastiti da priloge toj Direktivi prilagodi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 1999/45/EZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 1999/45/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prva rečenica članka 10. stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Iznimno od odredaba točaka 2.4., 2.5. i 2.6. stavka 2. ovog članka, Komisija može, u vezi s određenim pripravcima koji su u smislu članka 7. svrstani kao opasni, utvrditi iznimke od određenih odredaba o dodjeljivanju znaka okoliša ili određenih odredaba u vezi s dodjeljivanjem znaka okoliša, kada je moguće dokazati da bi time bio smanjen utjecaj na okoliš. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20.a stavka 3.”

2.

Druga rečenica članka 12. stavka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Prema potrebi, Komisija može odlučiti o mjerama u okviru Priloga V. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20.a stavka 3.”

3.

Članak 19. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija donosi odluku u skladu s regulatornim postupkom predviđenim u članku 20.a stavku 2.”

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Komisija prilagođava priloge ovoj Direktivi tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20.a stavka 3.”

5.

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 20.a

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 29. stavkom 1. Direktive Vijeća 67/548/EEZ (17)

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.6.   Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji motornih vozila s dva ili tri kotača  (18)

U vezi s Direktivom 2002/24/EZ Komisiju treba ovlastiti da svoje priloge ili odredbe pojedinačnih direktiva navedenih u svom Prilogu I. prilagodi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/24/EZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2002/24/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Komisija prilagođava priloge ovoj Direktivi ili odredbe pojedinačnih direktiva navedenih u Prilogu I. ovoj Direktivi tehničkom napretku. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni ili pojedinačnih direktiva, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 2.”

2.

Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. briše se.

3.7.   Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica  (19)

U vezi s Direktivom 2003/37/EZ, Komisiju treba ovlastiti da prilagodi svoje priloge i tehničke odredbe pojedinačnih direktiva, te da u navedene pojedinačne direktive unese odredbe u vezi s homologacijom zasebnih tehničkih jedinica koju izdaje Europska Zajednica. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2003/37/EZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2003/37/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Dolje navedene mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, a koje su potrebne za provedbu ove Direktive i koje se odnose na dolje navedeni predmet, donosi Komisija u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20. stavka 3.:”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija prilagođuje priloge ovoj Direktivi ako su, sukladno Odluci 97/836/EZ, uvedeni novi propisi ili izmjene postojećih propisa koje je prihvatila Zajednica. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 20. stavka 3.”

2.

Članak 20. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

3.8.   Direktiva 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o mjernim instrumentima  (20)

U vezi s Direktivom 2004/22/EZ, Komisiju treba ovlastiti za poduzimanje prikladnih mjera za izmjenu njezinih priloga o posebnim instrumentima (MI-001 do MI-010). S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2004/22/EZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2004/22/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

(b)

stavak 4. briše se.

2.

Članak 16. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, Komisija može izmijeniti priloge o posebnim instrumentima (MI-001 do MI-010), u vezi sa:

(a)

maksimalnim dopuštenim pogreškama (MDP) i razredima točnosti;

(b)

određenim uvjetima rada;

(c)

kritičnim vrijednostima promjene;

(d)

smetnjama.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 15. stavka 3.”

4.   OKOLIŠ

4.1.   Direktiva Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kakvoći vode za kupanje  (21)

U vezi s Direktivom 76/160/EEZ, Komisiju treba ovlastiti da vrijednosti G i I za parametre i metode analize utvrđene u Prilogu toj Direktivi prilagodi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 76/160/EEZ koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 76/160/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Komisija donosi navedene izmjene zbog toga što su potrebne kako bi se vrijednosti G i I za parametre i metode analize utvrđene u Prilogu ovoj Direktivi prilagodile tehničkom napretku.

Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 11. stavka 2.”

2.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. briše se.

4.2.   Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda  (22)

U vezi s Direktivom 91/271/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za izmjene zahtjeva utvrđenih u Prilogu I. dijelu A, B i C toj Direktivi. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 91/271/EEZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 91/271/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sustavi za prikupljanje opisani u stavku 1. moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu I. dijelu A. Navedene zahtjeve može izmijeniti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 3.”

2.

Članak 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda opisanih u stavcima 1. i 2. moraju zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I. dijela B. Navedene zahtjeve može izmijeniti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 3.”

3.

Članak 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ispuštanja iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda opisana u stavku 2. moraju zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve iz Priloga I. dijela B. Navedene zahtjeve može izmijeniti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 3.”

4.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija pregledava zahtjev i poduzima potrebne mjere u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 18. stavku 2.”;

(b)

drugi podstavak stavka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„U takvim okolnostima, države članice unaprijed dostavljaju Komisiji potrebnu dokumentaciju. Komisija pregledava navedeni slučaj i poduzima prikladne mjere u skladu s regulatornim postupkom predviđenim u članku 18. stavku 2.”

5.

Članak 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Propisi i/ili posebna ovlaštenja moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim u Prilogu I. dijelu C. Navedene zahtjeve može izmijeniti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 3.”

6.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Prethodni propisi i/ili posebna ovlaštenja za ispuštanje iz postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, doneseni na temelju stavka 2., za ispuštanja u slatke vode i estuarije u slučaju aglomeracija od 2 000 do 10 000 stanovnika, odnosno za sva ispuštanja u slučaju aglomeracija od 10 000 stanovnika sadrže uvjete za ispunjenje odgovarajućih zahtjeva iz Priloga I. dijela B. Navedene zahtjeve može izmijeniti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 18. stavka 3.”

7.

Članak 15. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija može propisati smjernice za nadzor iz stavaka 1., 2. i 3. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 18. stavku 2.”

8.

Članak 17. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija utvrđuje, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 18. stavku 2., metode i obrasce koje je potrebno donijeti za potrebe izvještavanja o nacionalnim programima. Sve izmjene navedenih mjera i oblika donose se u skladu s tim postupkom.”

9.

Članak 18. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5 i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.3.   Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla  (23)

U vezi s Direktivom 91/676/EEZ, Komisiju treba ovlastiti da priloge navedenoj Direktivi prilagodi tehničkom napretku ili da ih nadomjesti. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 91/676/EEZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 91/676/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 7. i 8. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 7.

Komisija može propisati smjernice za nadzor iz članaka 5. i 6. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 2.

Članak 8.

Komisija može priloge ovoj Direktivi prilagoditi znanstvenom i tehničkom napretku.

Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 3.”

2.

Članak 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

3.

Treći podstavak točke 2. Priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

„Ako država članica na temelju točke (b) drugog podstavka dopusti drukčiji iznos, o tom obavješćuje Komisiju koja, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2., provjerava opravdanost takve odluke.”

4.4.   Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja  (24)

U vezi s Direktivom 94/63/EZ, Komisiju treba ovlastiti za reviziju specifikacija za opremu za donje punjenje utvrđene u Prilogu IV. navedenoj Direktivi, te da prilagodi tehničkom napretku navedene priloge, osim najviših dopuštenih vrijednosti utvrđenih u točki 2. Priloga II. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 94/63/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 94/63/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavku 1., šesti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Svi terminali s postrojenjima za punjenje autocisterni moraju biti opremljeni s najmanje jednim pokretnim postoljem koje mora zadovoljavati specifikacije za opremu za donje punjenje utvrđene Prilogom IV. Komisija navedene specifikacije pregledava u jednakim vremenskim razmacima te ih, prema potrebi, može preinačiti. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

2.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Prilagodba tehničkom napretku

Osim najviših dopuštenih vrijednosti utvrđenih točkom 2. Priloga II., Komisija može priloge ovoj Direktivi također prilagoditi tehničkom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 8. stavka 2.”

3.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. briše se.

4.5.   Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari  (25)

U vezi s Direktivom 96/82/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga II. do VI. toj Direktivi tehničkom napretku te za utvrđivanje usklađenih kriterija u vezi s Odlukama nadležnih tijela država članica kojima je utvrđeno da se pogon nalazi u stanju u kojem ne predstavlja opasnost od uzrokovanja teške nesreće. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 96/82/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 96/82/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. stavak 6. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)   Komisija utvrđuje usklađene kriterije u vezi s Odlukama nadležnih tijela kojima je utvrđeno da se pogon nalazi u stanju u kojem ne predstavlja opasnost od uzrokovanja teške nesreće u smislu podstavka (a). Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom nadopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 22. stavka 3.”

2.

Članak 15. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Čim je informacija iz članka 14. prikupljena, Države članice obavješćuju Komisiju o rezultatima svojih analiza i preporuka, utvrđenim obrascem izvješća koji je utvrđen i nadziran pomoću regulatornog postupka s kontrolom navedenog u članku 22. stavku 2.

Obavješćivanje država članica o navedenoj informaciji odgađa se samo kako bi se dopustilo okončanje pravnih postupaka, u slučajevima kada bi takvo obavješćivanje moglo utjecati na te postupke.”

3.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Nadležnost Odbora

1.   Komisija prilagođava kriterije navedene u članku 9. stavku 6. točki (b) i priloge II. do VI. tehničkom napretku.

Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 22. stavka 3.

2.   Mjera sastavljanja izvješća navedenog u članku 15. stavku 2. donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 22. stavku 2.”

4.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.6.   Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada  (26)

U vezi s Direktivom 1999/31/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga toj Direktivi znanstvenom i tehničkom napretku i za donošenje mjera za normizaciju metoda nadzora, uzorkovanja i analize. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 1999/31/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 1999/31/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Odborski postupak

Komisija uz pomoć Odbora osnovanog člankom 18. Direktive 2006/12/EZ donosi mjere potrebne za prilagodbu priloga ovoj Direktivi znanstvenom i tehničkom napretku te za utvrđivanje normizacije metoda nadzora, uzorkovanja i analize, u vezi s odlagalištem otpada. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 3. U vezi s Prilogom II., Komisija u tu svrhu uzima u obzir opća načela i opće postupke za kriterije testiranja i prihvaćanja, utvrđene u Prilogu II., te također utvrđuje posebne kriterije i/ili metode testiranja i pridružene najviše dopuštene vrijednosti za svaku klasu odlagališta otpada, uključujući, prema potrebi, posebne vrste odlagališta otpada unutar svake klase, uključujući podzemno odlagalište.

Komisija, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 17. stavku 2., donosi i, prema potrebi, izmjenjuje odredbe za usklađivanje i redoviti prijenos statističkih podataka navedenih u člancima 5., 7. i 11.”

2.

Članak 17. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.7.   Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o raspoloživosti informacija za potrošače o potrošnji goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih vozila  (27)

U vezi s Direktivom 1999/94/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu njezinih priloga. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata te Direktive koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 1999/94/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Nakon konzultacija s organizacijama potrošača i drugim zainteresiranim strankama, Komisija donosi mjere potrebne za prilagodbu priloga ovoj Direktivi te namijenjene izmjenama njezinih elemenata koji nisu ključni u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

Kako bi potpomogla navedeni postupak, svaka država članica do 31. prosinca 2003. Komisiji šalje izvješće o učinkovitosti odredaba ove Direktive, kojim je obuhvaćeno razdoblje od 18. siječnja 2001. do 31. prosinca 2002. Obrazac ovog izvješća utvrđuje se najkasnije do18. siječnja 2001. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2.

2.   Uz mjere navedene u stavku 1., Komisija također poduzima mjere usmjerene prema:

(a)

daljnjem utvrđivanju formata oznake iz članka 3. prilagodbom Priloga I.;

(b)

daljnjem utvrđivanju zahtjeva u vezi s vodičem predviđenim u članku 4. radi klasificiranja novih modela automobila, čime bi se omogućila izrada popisa modela prema emisijama CO2 i potrošnji goriva u određenim klasama automobila, uključujući izradu popisa klasa modela s najučinkovitijom potrošnjom goriva;

(c)

utvrđivanju preporuka kako bi se načela odredaba o promotivnoj literaturi navedenoj u prvom stavku članka 6. mogla primijeniti na ostale medije i materijale.

Mjere navedene u točki (a) prvoga podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.

Mjere navedene u točkama (b) i (c) prvoga podstavka potrebno donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 2.”

2.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.8.   Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada  (28)

U vezi s Direktivom 2000/76/EZ, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje kriterija za zahtjeve u vezi sa smanjivanjem učestalosti određenih periodičnih mjerenja, za utvrđivanje datuma od kojeg se provodi kontinuirano mjerenje najviših dopuštenih vrijednosti određenih emisija u zraku, za prilagođavanje članaka 10., 11. i 13. te priloga I. i III. tehničkom napretku ili novim saznanjima u vezi s dobrobitima za zdravlje koje bi donijelo smanjenje emisija, te za prilagođavanje tablica u Prilogu II., točki 2.1. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2000/76/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2000/76/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak stavka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Nadležno tijelo može izdati dopuštenje za smanjenje učestalosti periodičnih mjerenja teških metala s dvaput godišnje na jednom svake dvije godine te za dioksine i furane s dvaput godišnje na jednom godišnje, pod uvjetom da su emisije, koje su posljedica suspaljivanja ili spaljivanja, ispod 50 % najviših dopuštenih vrijednosti emisija utvrđenih u skladu s Prilogom II. ili Prilogom V. te da su dostupni kriteriji zahtjeva koje je potrebno zadovoljiti. Komisija donosi mjere kojima se utvrđuju navedeni kriteriji, na temelju odredaba točke (a) i (d) drugog podstavka. Te se mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 2.”;

(b)

stavak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.   Čim prikladne tehnike mjerenja postanu dostupne unutar Zajednice, Komisija utvrđuje datum od kojeg se, u skladu s Prilogom III., počinje provoditi kontinuirano mjerenje najviših dopuštenih vrijednosti emisija teških metala, dioksina i furana u zraku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 2.”

2.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Prilagodba tehničkom napretku ili novim saznanjima

Komisija donosi mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni te kojima se prilagođavaju članci 10., 11. i 13., kao i prilozi I. i III. tehničkom napretku ili novim saznanjima u vezi s dobrobitima za zdravlje koje bi donijelo smanjenje emisija, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 17. stavku 2.”

3.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.

Prvi stavak točke II.2.1. Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:

„U slučajevima kada su, na temelju Direktive 2001/80/EZ, za velike uređaje za loženje utvrđena stroža ograničenja najviših dopuštenih vrijednosti ili kada ih je tek potrebno utvrditi na temelju drugog zakonodavstva Zajednice, navedena ograničenja zamjenjuju, u slučaju tvornica i onečišćujućih tvari na koje se navedeno odnosi, ograničenja najviših dopuštenih vrijednosti utvrđenih u dolje navedenim tablicama (Cproc). U tom slučaju Komisija prilagođuje navedene tablice tim strožim vrijednostima. Te mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, bez odlaganja se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 17. stavka 2.”

4.9.   Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša  (29)

U vezi s Direktivom 2002/49/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu točke 3. priloga I., II. i III. tehničkom i znanstvenom napretku i za utvrđivanje zajedničkih metoda ocjenjivanja. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/49/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2002/49/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Revizijom Priloga II., Komisija utvrđuje zajedničke metode ocjenjivanja kako bi se utvrdila vrijednost L den i L night. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3. Do donošenja ovih metoda, države članice mogu koristiti metode ocjenjivanja koje su donesene u skladu s Prilogom II. i utemeljene na metodama utvrđenim njihovim zakonodavstvom. U tom slučaju, države članice moraju dokazati da navedene metode daju rezultate koji su istovjetni rezultatima dobivenim metodama utvrđenima u stavku 2. podstavku 2. Priloga II.”

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Prilagodba tehničkom i znanstvenom napretku

Komisija prilagođuje točku 3. Priloga I. i priloge II. i III. ovoj Direktivi tehničkom i znanstvenom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 3.”

3.

Članak 13. stavka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.

U Prilogu III., druga rečenica uvodnog teksta zamjenjuje se sljedećim:

„Odnosi doza-učinak koji će biti uvedeni budućim revizijama ovog Priloga izvršenog u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3. posebno se odnose na:”.

4.10.   Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama  (30)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1830/2003, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje i prilagodbu sustava za razvoj i dodjelu jedinstvenih identifikatora genetski modificirane hrane. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata te Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 1830/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Jedinstveni identifikatori

Komisija je obvezna:

(a)

uspostaviti sustav za razvoj i dodjelu jedinstvenih identifikatora genetski modificirane hrane prije početka primjene članaka 1. do 7.;

(b)

prema potrebi prilagoditi sustav iz točke (a).

Mjere navedene u prvom stavku, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2. Pritom je potrebno u obzir uzeti razvoje na međunarodnim forumima.”

2.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 4. briše se.

4.11.   Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u nekim bojama i lakovima i proizvodima za bojenje vozila  (31)

U vezi s Direktivom 2004/42/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu Priloga III. toj Direktivi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2004/42/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2004/42/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Prilagodba tehničkom napretku

Komisija prilagođava Prilog III. kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

2.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.12.   Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima  (32)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 842/2006, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje standardnih zahtjeva u vezi s provjerom istjecanja, kako bi se utvrdili minimalni zahtjevi i uvjeti obostranog priznavanja u vezi s programima osposobljavanja i certifikacijom te za donošenje dodatnih zahtjeva označivanja. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 842/2006 koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 842/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Komisija utvrđuje standardne zahtjeve u vezi s provjerom istjecanja za svaku primjenu navedenu u stavku 1. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

2.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Na temelju informacija koje je dobila od država članica te uz konzultacije s relevantnim sektorima, Komisija utvrđuje minimalne zahtjeve i uvjete obostranog priznavanja u vezi s programima osposobljavanja i certifikacijom za tvrtke i relevantno osoblje koje radi na instaliranju, održavanju ili servisiranju opreme i sustava obuhvaćenih člankom 3. stavkom 1., te za osoblje koje sudjeluje u aktivnostima utvrđenima člancima 3. i 4. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.”

3.

Članak 7. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Oblik oznake koju je potrebno koristiti utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.

Zahtjevi označavanja se, prema potrebi, utvrđuju povrh zahtjeva iz stavka 1. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 3.

Prije podnošenja prijedloga Odboru iz članka 12. stavka 1., Komisija pregledava poželjnost upisivanja na oznake dodatnih informacija o okolišu, uključujući informacije o mogućem globalnom zatopljenju, uzimajući u obzir postojeće programe označivanja koji se već primjenjuju na proizvode i opremu iz stavka 2.”

4.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.13.   Direktiva 2006/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba  (33)

U vezi s Direktivom 2006/44/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu vrijednosti G (gravitacijske konstante) za parametre i metoda analize, utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi, tehničkom i znanstvenom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2006/44/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2006/44/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Komisija donosi mjere potrebne za prilagodbu vrijednosti G za parametre, kao i za prilagodbu metoda analize, utvrđenih u Prilogu I. ovoj Direktivi, tehničkom i znanstvenom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2.”

2.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

(b)

stavak 3. se briše.

4.14.   Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kakvoći vode u kojoj žive školjkaši  (34)

U vezi s Direktivom 2006/113/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu vrijednosti G za parametre, kao i za prilagodbu metoda analize, utvrđenih u Prilogu I. toj Direktivi tehničkom i znanstvenom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2006/113/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Članak 12. Direktive 2006/113/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Komisija, uz pomoć Odbora osnovanog člankom 13. stavkom 1. Direktive 2006/44/EZ, donosi mjere potrebne za prilagodbu vrijednosti G za parametre, kao i za prilagodbu metoda analize, utvrđenih u Prilogu I. ovoj Direktivi, znanstvenom i tehničkom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 13. stavka 2. Direktive 2006/44/EZ.”

5.   EUROSTAT

5.1.   Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice  (35)

U vezi s Uredbom (EEZ) br. 696/93, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu Priloga toj Uredbi gospodarskom i tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EEZ) br. 696/93 koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EEZ) br. 696/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 5.

Nakon završetka prijelaznog razdoblja navedenog u članku 4., Komisija može, u skladu s upravljačkim postupkom predviđenim u članku 7. stavku 2., ovlastiti državu članicu za uporabu statističkih jedinica proizvodnog sustava.

Članak 6.

Komisija donosi mjere za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere namijenjene prilagodbi gospodarskom i tehničkom napretku statističkih jedinica proizvodnog sustava, korištenih kriterija i definicija pobliže označenih u Prilogu. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.”

2.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

5.2.   Direktiva Vijeća 95/57/EZ od 23. studenoga 1995. o prikupljanju statističkih podataka u području turizma  (36)

U vezi s Direktivom 95/57/EZ, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje definicija koje je potrebno primijeniti na svojstva prikupljanja podataka i na sve prilagodbe popisa takvih svojstava, zatim za donošenje potrebnih minimalnih zahtjeva točnosti rezultata i postupaka kojima se jamči usklađena obrada sistemskih odstupanja, te za donošenje detaljnih pravila za obradu informacija koje su prikupile države članice. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 95/57/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 95/57/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija utvrđuje definicije koje je potrebno primijeniti na svojstva prikupljanja podataka, kao i na sve prilagodbe popisa svojstava prikupljanja podataka. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 2.”

2.

Članak 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prikupljanjem statističkih podataka potrebno je, prema potrebi, zajamčiti da rezultati zadovoljavaju potrebne minimalne zahtjeve točnosti. Komisija donosi navedene zahtjeve, kao i postupke kojima se jamči usklađena obrada sistemskog odstupanja. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 2. Minimalni zahtjevi točnosti utvrđuju se posebnom uputom na godišnji broj noćenja na nacionalnoj razini.”

3.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Obrada podataka

Države članice obrađuju informacije koje su prikupile na temelju članka 3. u skladu sa zahtjevima točnosti predviđenima u članku 4. i detaljnim pravilima koje donosi Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 12. stavka 2. Regionalne razine moraju biti u skladu s Nomenklaturom prostornih jedinica Ureda za statistiku Europskih zajednica (NUTS).”;

4.

U članku 7. stavku 3., riječi „članak 12.” zamjenjuju se riječima „članak 12. stavak 1.”

5.

U članku 9. riječi „članak 12.” zamjenjuju se riječima „članak 12. stavak 1.”

6.

Sljedeći stavci dodaju se članku 11.:

„Mjere navedene u članku 3., 4. i 6., namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.

Mjere navedene u člancima 7. i 9. donose se u skladu s postupkom predviđenim u članku 12. stavku 1.”

7.

Članak 12. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

5.3.   Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)  (37)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1059/2003, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu upravnih jedinica koje se koriste prilikom razvrstavanja prema NUTS-u, odstupanja od pragova broja stanovnika u slučaju nekih neupravnih jedinica, zatim za izmjenu manjih upravnih jedinica za potrebe treće razine NUTS-a, te za izmjenu razvrstavanja prema NUTS-u. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 1059/2003 koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 1059/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Postojeće upravne jedinice koje se koriste prilikom razvrstavanja prema NUTS-u prikazane su u Prilogu II. Mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni te kojima se prilagođuje Prilog II., donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 7. stavku 2.”;

(b)

treći podstavak stavka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, zbog zemljopisnih, socijalno-ekonomskih, povijesnih ili ekoloških okolnosti, osobito na otocima ili u najudaljenijim regijama, neke neupravne jedinice mogu odstupiti od tih pragova. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 7. stavku 2.”

2.

U članku 4. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni te kojima se prilagođuje Prilog III., donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 2.”

3.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

prva rečenica stavka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Izmjene razvrstavanja prema NUTS-u donose se u drugom dijelu kalendarske godine, najčešće svake tri godine, na temelju kriterija utvrđenih u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 7. stavku 2.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Prilikom izmjene razvrstavanja prema NUTS-a, dotična država članica šalje Komisiji vremenske okvire za novu regionalnu analizu, kako bi mogla zamijeniti već poslane podatke. Komisija sastavlja popis vremenskih okvira i njihovo trajanje, vodeći računa o mogućnostima njihovog pribavljanja. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 7. stavku 2. Vremenske je okvire potrebno podnijeti unutar dvije godine od izmjena razvrstavanja prema NUTS-u.”

4.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

5.4.   Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC)  (38)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1177/2003, Komisiju treba ovlastiti za donošenje mjera u vezi s ciljanim sekundarnim područjima i pojedincima koji su uključeni u prvobitno uzorak i mjere, vodeći računa o gospodarskim i tehničkim promjenama. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 1177/2003 koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 1177/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Počevši od 2005., ciljana sekundarna područja uvrštavaju se svake godine isključivo u transverzalne komponente. Svaka godina obuhvaća jedno sekundarno područje. Mjere kojima su takva ciljana područja definirana, a koje su namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 3.”

2.

Članak 8. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U longitudinalnoj komponenti, pojedinci obuhvaćeni prvobitnim uzorkom, ponajprije osobe koje su uzete kao uzorci, prate se tijekom cijelog trajanja panela. Svaku osobu iz uzorka koja je preselila u privatno kućanstvo unutar nacionalnih granica, do nove je lokacije potrebno pratiti sukladno pravilima i postupcima slijeđenja koje utvrđuje Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 3.”

3.

Članak 14. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

4.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., riječi „u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 2.” se brišu;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Mjere navedene u stavcima 1. i 2., koje su namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 3., najmanje 12 mjeseci prije početka godine nove ankete.”

5.5.   Uredba (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima za poljoprivredu u Zajednici  (39)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 138/2004, Komisiju treba ovlastiti za ažuriranje metodologija ekonomskih računa za poljoprivredu (EAA) u Zajednici, popisa varijabli i vremenskih ograničenja za prijenos podataka za te račune. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 138/2004 koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 138/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija ažurira metodologiju ekonomskih računa za poljoprivredu (EAA). Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 4. stavku 2.”

2.

Članak 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija ažurira popis varijabli i vremenskih ograničenja za prijenos podataka utvrđenih u Prilogu II. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 4. stavku 2.”

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. se briše.

5.6.   Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu  (40)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 808/2004, Komisiju treba ovlastiti za donošenje mjera za provedbu modula u vezi s elementima, kao što su primjerice odabir i specifikacija, prilagodba i modifikacija subjekata i njihovih značajki, te pokrivenost i periodičnost zajamčena tom Uredbom. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 808/2004 koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Članci 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 808/2004 zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 8.

Provedbene mjere

1.   Mjere za provedbu modula ove Uredbe odnose se na odabir i specifikaciju, prilagodbu i modifikaciju subjekata i njihovih značajki, obuhvaćenost, referentna razdoblja i raščlambu značajki, periodičnost i određivanje trenutka pribavljanja podataka, te vremenske rokove za prijenos rezultata.

2.   Komisija donosi provedbene mjere, uključujući prilagodbu i ažuriranje mjera, kako bi se u obzir uzele gospodarske i tehničke promjene. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 2., vodeći računa o izvorima država članica i teretima za ispitanike, te tehničkoj i metodološkoj izvedivosti i pouzdanosti podataka.

3.   Provedbene se mjere izrađuju najkasnije devet mjeseci prije početka razdoblja prikupljanja podataka.

Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

5.7.   Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima  (41)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 184/2005, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje zajedničkih standarda kakvoće te sadržaja i učestalosti izvješća o kvaliteti, kao i za prilagođavanje priloga gospodarskim i tehničkim promjenama. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 184/2005 koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 184/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija utvrđuje zajedničke standarde kvalitete, uključujući sadržaj i učestalost izvješća o kvaliteti, vodeći računa o implikacijama u vezi s troškovima prikupljanja i sastavljanja podataka, kao i bitne promjene nastale u području prikupljanja podataka.

Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 11. stavku 3.

Komisija, uz pomoć Odbora o platnim bilancama iz članka 11. stavka 1., ocjenjuje kvalitetu poslanih podataka na temelju izvješća o kvaliteti.

Ocjenu Komisije potrebno je, u svrhu informiranja, poslati Europskom parlamentu.”

2.

Članci 10. i 11. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 10.

Prilagodba gospodarskim i tehničkim promjenama

Kako bi se u obzir uzele gospodarske i tehničke promjene, Komisija, u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 11. stavku 3., donosi dolje navedene mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom:

(a)

mjere kojima se ažuriraju zahtjevi u vezi s podacima, uključujući vremenske rokove za podnošenje, kao i revizije, produženja i ukidanja protoka podataka, utvrđenih u Prilogu I.;

(b)

mjere kojima se ažuriraju definicije utvrđene u Prilogu II.

Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za platne bilance (Odbor).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.   Europska središnja banka može prisustvovati sastancima Odbora kao promatrač.”

5.8.   Uredba (EZ) br. 1161/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o sastavljanju tromjesečnih nefinancijskih izvješća institucionalnog sektora  (42)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 1161/2005, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje rasporeda i analize transakcija, prilagođavanje vremena razmjene podataka, prilagođavanje udjela ukupnog iznosa u Zajednici, te za utvrđivanje zajedničkih standarda kvalitete. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 1161/2005 koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 1161/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija donosi raspored prijenosa stavki P.1., P.2., D.42., D43., D.44., D.45. i B.4.G, kao i sve odluke za koje je potrebna raščlamba transakcija koje je u Prilogu naveo suprotni sektor. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 8. stavku 3. Nijedna se takva odluka ne donosi prije nego što Komisija obavijesti Europski Parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe, sukladno članku 9.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija može prilagoditi vrijeme prijenosa navedeno u stavku 3., u maksimalnom trajanju od pet dana. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 8. stavku 3.”

2.

Članak 3. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija može prilagoditi udio (1 %) ukupnog iznosa u Zajednici naveden u stavku 1. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 8. stavku 3.”

3.

Članak 6. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice poduzimaju sve mjere kojima se jamči unaprijeđenje kvalitete razmijenjenih podataka tijekom vremena, kako bi se zadovoljili zajednički standardi kvalitete koje utvrđuje Komisija. Mjere kojima se utvrđuju navedeni zajednički standardi kvalitete, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 8. stavku 3.”

4.

Članak 7. se briše.

5.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

6.   INFORMACIJSKO DRUŠTVO

6.1.   Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise  (43)

U vezi s Direktivom 1999/93/EZ, Komisiju treba ovlastiti za određivanje kriterija kojima države članice utvrđuju je li potrebno imenovati tijelo koje bi utvrdilo sukladnost sigurnosnih uređaja za kreiranje potpisa sa zahtjevima propisanima u Prilogu III. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 1999/93/EZ koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 1999/93/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 4., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Sukladnost sigurnosnih uređaja za kreiranje potpisa sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu III. utvrđuju odgovarajuća javna ili privatna tijela koja imenuju države članice. Komisija određuje kriterije kojima države članice utvrđuju potrebu imenovanja navedenog tijela. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 3.”

2.

U članku 3. stavku 5., riječi „u članku 9.” zamjenjuju se riječima „u članku 9. stavku 2.”

3.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za elektroničke potpise.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

6.2.   Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne.eu domene  (44)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 733/2002, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje kriterija i postupaka za imenovanje Registra, te za donošenje pravila općeg interesa u vezi s provedbom i funkcioniranjem vršne.eu domene i načela općeg interesa u vezi s registracijom. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 733/2002 koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja kriterija i postupaka za utvrđivanje Registra može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 733/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

utvrđuje kriterije i postupak utvrđivanja Registra. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 6. stavku 3. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 6. stavka 4.”

2.

Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Nakon konzultiranja Registra Komisija donosi pravila javnog interesa u vezi s provedbom i funkcioniranjem vršne.eu domene i načela javnog interesa u vezi s registracijom. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.

Javni interes uključuje:

(a)

politiku izvansudskog rješavanja sporova;

(b)

javni interes o spekulativnoj i zloupotrijebljenoj registraciji naziva domene, uključujući mogućnost registracije naziva domene na segmentiran način, kako bi se nositeljima prvenstvenih prava prepoznatih ili utvrđenih nacionalnim pravom i/ili pravom Zajednice i javnima tijelima zajamčile prikladne privremene mogućnosti registracije svojih naziva;

(c)

politiku mogućeg ukidanja imena domena, uključujući pitanje bona vacantia;

(d)

pitanje jezika i zemljopisnih koncepata;

(e)

tretman intelektualnog vlasništva i drugih prava.”

3.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za komunikacije osnovan člankom 22. stavkom 1. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (45)

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

7.   UNUTARNJE TRŽIŠTE

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija  (46)

U vezi s Direktivom 2005/36/EZ, Komisiju treba posebno ovlastiti za utvrđivanje kriterija potrebnih kako bi se utvrdile zajedničke platforme s ciljem odricanja kompenzacijskih mjera. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2005/36/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2005/36/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

druga rečenica točke (c) alineje ii. briše se;

(b)

dodaje se dolje navedeni stavak:

„Komisija može prilagoditi popis u Prilogu II. kako bi se u obzir uzelo osposobljavanje koje zadovoljava zahtjeve navedene u točki (c) alineji ii. prvog stavka. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 58. stavka 3.”

2.

Treća rečenica trećeg podstavka članka 13. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi popis u Prilogu III. kako bi se u obzir uzelo regulirano obrazovanje i osposobljavanje, čime se jamči usporedivi profesionalni standard te čime se polaznik priprema za usporedivu razinu odgovornosti i funkcija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 58. stavka 3.”

3.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

druga rečenica stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Ako je mišljenje Komisije, nakon konzultacija s državom članicom, da prijedlog zajedničke platforme olakšava obostrano priznanje stručnih kvalifikacija, tada može prikazati prijedlog mjera s ciljem njihovog donošenja. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 58. stavka 3.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ako država članica smatra da kriteriji utvrđeni u mjeri donesenoj u skladu sa stavkom 2. više ne pružaju odgovarajuća jamstva u vezi sa stručnim kvalifikacijama, o tome obavješćuje Komisiju. Prema potrebi, Komisija predstavlja nacrt mjere za donošenje. Ta se mjera, namijenjena izmjeni elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 58. stavka 3.”

4.

Članak 20. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 20.

Prilagodba popisa aktivnosti u Prilogu IV.

Komisija može prilagoditi popis djelatnosti iz Priloga IV. za koje se priznaje stručno iskustvo sukladno članku 16., radi ažuriranja ili pojašnjenja nomenklature, pod uvjetom da navedeno ne uključuje nikakve promjene u djelatnostima u vezi s pojedinačnim kategorijama. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

5.

Drugi podstavak članka 21. stavka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi znanje i vještine navedene u članku 24. stavku 3., članku 31. stavku 6., članku 34. stavku 3., članku 38. stavku 3., članku 40. stavku 3. i članku 44. stavku 3. znanstvenom i tehničkom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

6.

Članak 25. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija može prilagoditi minimalna razdoblja osposobljavanja navedena u Prilogu V. točki 5.1.3. znanstvenom i tehničkom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

7.

Drugi podstavak članka 26. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može uključiti u Prilog V. točku 5.1.3. nove liječničke specijalizacije koje su zajedničke najmanje dvjema petinama država članica, s ciljem ažuriranja ove Direktive s obzirom na promjene u nacionalnom zakonodavstvu. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

8.

Drugi podstavak članka 31. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi sadržaj naveden u Prilogu V. točki 5.2.1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

9.

Drugi podstavak članka 34. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi sadržaj naveden u Prilogu V. točki 5.3.1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

10.

Treći podstavak članka 35. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi minimalno razdoblje osposobljavanja navedeno u drugom podstavku znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

11.

Drugi podstavak članka 38. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi sadržaj naveden u Prilogu V. točki 5.4.1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

12.

Treći podstavak članka 40. stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi sadržaj naveden u Prilogu V. točki 5.5.1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

13.

Druga rečenica drugog podstavka članka 44. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi sadržaj naveden u Prilogu V. točki 5.6.1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

14.

Prvi podstavak članka 46. stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može prilagoditi znanje i vještine navedene u stavku 1. znanstvenom i tehničkom napretku. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 58. stavku 3.”

15.

Članak 58. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 58.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za priznanje stručnih kvalifikacija.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

8.   ZAŠTITA ZDRAVLJA I POTROŠAČA

8.1.   Direktiva Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o brzo smrznutoj hrani namijenjenoj prehrani ljudi  (47)

U vezi s Direktivom 89/108/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za utvrđivanje kriterija čistoće koje moraju zadovoljiti kriogeni materijali, postupaka uzorkovanja za brzo smrznutu hranu i postupke nadziranja temperature takve hrane u prijevoznim sredstvima, skladištima i pohranama. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 89/108/EEZ koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, oni se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 89/108/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Treći stavak članka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija utvrđuje, prema potrebi, kriterije čistoće koje navedeni kriogeni materijali moraju zadovoljavati. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.”

2.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

„Komisija utvrđuje postupke uzorkovanja za brzo smrznutu hranu i postupke nadziranja njihove temperature, kao i temperature u prijevoznim sredstvima, skladištima i pohranama. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.”

3.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”;

(b)

stavak 3. se briše.

8.2.   Direktiva Vijeća 90/496/EEZ od 24. rujna 1990. o označivanju hranjive vrijednosti hrane  (48)

U vezi s Direktivom 90/496/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za donošenje odredaba potrebnih za izmjenu popisa vitamina, minerala i njihovog preporučenog dnevnog unosa; za definiranje vlakana i njihovih povezanih metoda analize; za ograničavanje ili zabranjivanje izjava o hranjivoj vrijednosti hrane; za izmjenjivanje popisa kategorija hranjivih tvari i njihovih faktora pretvorbe; te za utvrđivanje pravila u vezi s omjerom pružene informacije o hrani koja nije prethodno zapakirana te načinom slanja tih informacija. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 90/496/EEZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 90/496/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 4. točki (a), drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Mjere namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, potrebne za unos promjena u popis vitamina, minerala i njihovog preporučenog dnevnog unosa donosi Komisija u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.”

2.

U drugom podstavku članka 1. stavka 4. točke (b), riječi „članak 10.” zamjenjuju se riječima „članak 10. stavak 2.”

3.

Članak 1. stavak 4. točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

izraz „vlakno” označava materijal koji utvrđuje Komisija, a koji se mjeri metodama analize koje također utvrđuje Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.”

4.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Jedine dopuštene izjave o hranjivoj vrijednosti su one koje se odnose na energetsku vrijednost, na hranjive tvari navedene u članku 1. stavku 4. točki (a) alineji ii. i na tvari koje pripadaju, ili koje su sastavne tvari, kategoriji tih hranjivih tvari. Odredbe kojima se ograničavaju ili zabranjuju izjave o hranjivoj vrijednosti u smislu ovog članka može donijeti Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.”

5.

Članak 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izmjene faktora pretvorbe navedene u stavku 1. i dodatni unosi u popis unutar tog stavka tvari koje pripadaju, ili koje su sastavne tvari, jednoj od kategorija hranjivih tvari navedenih u tom stavku i njihovih faktora pretvorbe, donosi Komisija za potrebe točnijeg izračuna energetske vrijednosti hrane. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.”

6.

U članku 6. stavku 3., riječi „članak 10.” zamjenjuju se riječima „članak 10. stavak 2.”

7.

U članku 6. stavku 5. točki (b), riječi „članak 10.” zamjenjuju se riječima „članak 10. stavak 2.”

8.

U drugom podstavku članka 6. stavka 8., riječi „članak 10.” zamjenjuju se riječima „članak 10. stavak 2.”

9.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

U slučaju prodaje krajnjim potrošačima ili ugostiteljskim radnicima hrane koja nije prethodno zapakirana i hrane koja je, na zahtjev kupca, zapakirana na mjestu prodaje ili koja je prethodno zapakirana u svrhu izravne prodaje, omjer informacije navedene u članku 4. i način njezinog slanja može se utvrditi nacionalnim pravom, sve dok Komisija eventualno ne donese mjere. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.”

10.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

8.3.   Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju  (49)

U vezi s Direktivom 1999/2/EZ, Komisiju treba ovlastiti za provedbu pravila u vezi sa zračenjem hrane. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 1999/2/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Na temelju učinkovitosti, uobičajena je vremenska ograničenja za regulatorni postupak s kontrolom potrebno skratiti radi donošenja određenih iznimaka od pravila u vezi s najvećim dozama zračenja za hranu i uporabom tretmana zračenja u kombinaciji s kemijskim tretmanom te radi donošenja dodatnih zahtjeva za odobrenje postrojenja u kojima će se obavljati zračenje.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija radi donošenja izmjena Direktive 1999/2/EZ ili njezine provedbene direktive, uporabom sredstava zabrane ili ograničenja u odnosu na prethodnu pravnu situaciju, može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ, u onoj mjeri koja je potrebna kako bi se zajamčila zaštita javnog zdravlja.

Direktiva 1999/2/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija može donijeti iznimke stavka 1. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 4.”

2.

Članak 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odobrenje se izdaje samo ako postrojenje:

zadovoljava zahtjeve zajedničkog međunarodnog kodeksa tehničkih propisa za rad postrojenja za zračenje hrane (uputa FAO/WHO/CAC, svezak. XV., izdanje 1.) koji je izdala zajednička komisija FAO/WHO Codex Alimentarius, kao i sve dodatne zahtjeve koje donese Komisija. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 4.,

imenuje osobu odgovornu za poštovanje svih uvjeta potrebnih za primjenu postupka.”

3.

U članku 8. stavku 3., riječi „članak 12.” zamjenjuju se riječima „članak 12. stavak 2.”

4.

U prvom podstavku članka 9. stavka 2. točke (a), riječi „članak 12.” zamjenjuju se riječima „članak 12. stavak 2.”

5.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (50).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4., članak 5.b i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Vremenska ograničenja predviđena člankom 5.a stavkom 3. točkom (c) i stavkom 4. točkama (b) i (e) Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca, odnosno jedan mjesec i dva mjeseca.

5.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

6.

U članku 14. stavku 2., riječi „članak 12.” zamjenjuju se riječima „članka 12. stavak 2.”

7.

Članak 14. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija može izvršiti prilagodbe ove Direktive ili njezinih provedbenih direktiva samo u onoj mjeri u kojoj navedeno jamči zaštitu javnog zdravlja, te je u svakom slučaju ograničeno na zabrane ili ograničenja u odnosu na prethodnu pravnu situaciju. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 3. Na temelju žurnosti, Komisija može primijeniti hitni postupak naveden u članku 12. stavku 5.”

8.4.   Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica o dodacima prehrani  (51)

U vezi s Direktivom 2002/46/EZ, Komisiju treba ovlastiti za donošenje znanstvenih pravila za vitamine i minerale koji se koriste kao dodaci prehrani, uključujući definiranje posebnih vrijednosti za maksimalne i minimalne razine vitamina i minerala prisutnih u dodacima prehrani, kao i kriterije njihove čistoće. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/46/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

U slučaju kada, na temelju žurnosti, nije moguće poštovati uobičajena vremenska ograničenja utvrđena za regulatorni postupak s kontrolom, Komisija, radi donošenja mjera kojima se zabranjuje prethodno odobrena uporaba vitamina i minerala, može primijeniti hitni postupak naveden u članku 5.a stavku 6. Odluke 1999/468/EZ, u onoj mjeri potrebnoj kako bi se zajamčila zaštita javnog zdravlja.

Direktiva 2002/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija donosi kriterije čistoće za tvari navedene u Prilogu II. ovoj Direktivi, osim kada se takvi kriteriji primjenjuju sukladno stavku 3. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3.”

2.

Članak 4. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Promjene u popisima predviđenima u stavku 1., namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3. Na temelju žurnosti, Komisija, radi uklanjanja vitamina ili minerala s popisa navedenog u stavku 1. ovog članka, može koristiti hitni postupak naveden u članku 13. stavku 4.”

3.

Članak 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija donosi maksimalne i minimalne iznose za vitamine i minerale navedene u stavku 1, 2. i 3. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3.”

4.

Članak 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kako bi se otklonile teškoće opisane u stavku 1. i kako bi se zajamčila zaštita javnog zdravlja, Komisija donosi prilagodbe ove Direktive ili njezinih provedbenih mjera. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3. Na temelju žurnosti, Komisija radi donošenja navedenih prilagodbi može koristiti hitni postupak naveden u članku 13. stavku 4.”

5.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (52)

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

9.   ENERGETIKA I PROMET

9.1.   Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima  (53)

U vezi s Direktivom 91/672/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagođavanje popisa nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 91/672/EEZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 91/672/EEZ izmjenjuje se:

1.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Prema potrebi, Komisija prilagođava popis svjedodžbi naveden u Prilogu I. ovoj Direktivi. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 7. stavku 2.”

2.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.2.   Direktiva Vijeća 92/75/EEZ od 22. rujna 1992. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa kućanskih uređaja putem oznaka i standardnih informacija o proizvodu  (54)

U vezi s Direktivom 92/75/EEZ, Komisiju treba ovlastiti za upisivanje dodatnih tipova kućanskih uređaja na popis utvrđen u članku 1. stavku 1. te Direktive, kao i za donošenje mjera u vezi s popisanim tipovima kućanskih uređaja. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 92/75/EEZ koji nisu ključni njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 92/75/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Dodatni tipovi kućanskih uređaja mogu se upisati na popis u ovome članku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2.”

2.

Članak 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Detalji u vezi s oznakama i standardnim podacima o proizvodu definiraju se direktivama koje se odnose na sve tipove kućanskih uređaja donesene sukladno ovoj Direktivi. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2.”

3.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Provedbom direktiva i dodavanjem ostalih kućanskih uređaja na popis u članku 1. stavku 1.,

Komisija donosi mjere u vezi s utvrđivanjem i funkcioniranjem programa te ih prilagođuje tehničkom napretku, u slučaju kada je time moguće postići značajnu uštedu vremena.

Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2.”

4.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.3.   Direktiva Vijeća 96/50/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju uvjeta za dobivanje nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima u Zajednici  (55)

U vezi s Direktivom 96/50/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagođavanje obrasca svjedodžbe zapovjednika napretku u području profesionalnog znanja potrebnog za izdavanje navedene svjedodžbe. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 96/50/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 96/50/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Komisija može prilagoditi obrazac svjedodžbe zapovjednika utvrđen u Prilogu I. napretku u području profesionalnog znanja potrebnog za izdavanje svjedodžbe, navedenog u Prilogu II. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.”

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

1.   Komisiji pomaže Odbor osnovan člankom 7. Direktive 91/672/EEZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.4.   Direktiva Vijeća 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o registriranju osoba koje putuju na putničkim brodovima u plovidbi prema lukama ili iz luka država članica Zajednice  (56)

U vezi s Direktivom 98/41/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagođavanje određenih odredaba te Direktive, bez proširivanja njezinog područja primjene, kako bi se u obzir uzele izmjene Konvencije SOLAS u vezi sa sustavima registriranja koji su naknadno stupili na snagu. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te da su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 98/41/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 98/41/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. točki (b), riječi „članak 13.” zamjenjuju se riječima „članak 13. stavak 2.”;

(b)

u trećem podstavku stavka 4., riječi „članak 13.” zamjenjuju se riječima „članak 13. stavak 2.”

2.

Prvi podstavak članka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje postupke izmjene Konvencije SOLAS, ova se Direktiva može izmijeniti kako bi se, za potrebe ove Direktive te bez proširenja područja njezine primjene, zajamčila primjena izmjena Konvencije SOLAS u vezi sa sustavima registriranja koji su stupili na snagu nakon donošenja ove Direktive. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3.”

3.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (57), uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

9.5.   Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta  (58)

U vezi s Direktivom 2000/59/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga i definicija utvrđenih u članku 2. točki (b) te Direktive, kao i upućivanja na instrumente Zajednice i IMO-a, zatim za prilagođavanje priloga radi unaprjeđenja režima utvrđenog Direktivom 2000/59/EZ te kako bi se u obzir uzele mjere Zajednice i IMO-a koje stupaju na snagu u budućnosti čime će se osigurati njihova usklađena primjena. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2000/59/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2000/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (59).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

2.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Postupak izmjene

Komisija može prilagoditi priloge ovoj Direktivi, definicije u članku 2. točki (b) i upućivanja na instrumente Zajednice i IMO-a, kako bi ih uskladila s mjerama Zajednice i IMO-a koje su već stupile na snagu, u onoj mjeri u kojoj takve izmjene ne proširuju područje primjene ove Direktive.

Nadalje, Komisija također, prema potrebi, može izmijeniti priloge ovoj Direktivi kako bi unaprijedila režim utvrđen ovom Direktivom, u onoj mjeri u kojoj takve izmjene ne proširuju područje primjene ove Direktive.

Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 2.

Izmjene međunarodnih instrumenata navedenih u članku 2. mogu biti isključene iz opsega primjene ove Direktive sukladno članku 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

9.6.   Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret  (60)

U vezi s Direktivom 2001/96/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagođavanje određenih definicija i uputa na međunarodne konvencije i kodekse, IMO-ove rezolucije i okružnice, ISO standarde i instrumente Zajednice te njihove priloge, u svrhu provedbe postupaka utvrđenih u Direktivi i njihovog usklađivanja s međunarodnim instrumentima i instrumentima Zajednice, koji su doneseni, izmijenjeni ili koji su stupili na snagu nakon donošenja Direktive 2001/96/EZ, pod uvjetom da time nije prošireno područje primjene navedene Direktive. Komisiju također treba ovlastiti za izmjenjivanje postupaka u vezi s brodovima za prijevoz rasutog tereta, terminalima i obvezama obavješćivanja. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2001/96/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2001/96/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (61).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

2.

Članak 15. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Definicije utvrđene točkama 1. do 6. i 15. do 18. članka 3., upute na međunarodne konvencije i kodekse te na IMO-ove rezolucije i okružnice, zatim upute na ISO standarde te upute na instrumente Zajednice i njihove priloge mogu se izmijeniti kako bi ih se uskladilo s međunarodnim instrumentima i instrumentima Zajednice, koji su doneseni, izmijenjeni ili koji su stupili na snagu nakon donošenja ove Direktive, pod uvjetom da time nije prošireno područje primjene ove Direktive. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 2.

2.   Radi provedbe postupaka utvrđenih ovom Direktivom, Komisija može izmijeniti njezin članak 8. i priloge, te također može izmijeniti ili ukinuti obveze obavješćivanja navedene u članku 11. stavku 2. i članku 12., pod uvjetom da takve izmjene ne proširuju područje primjene ove Direktive. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 2.”

9.7.   Direktiva 2002/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica Zajednice  (62)

U vezi s Direktivom 2002/6/EZ, Komisiju treba ovlastiti za izmjenjivanje popisa formalnosti oko obavješćivanja u vezi s brodovima, potpisnicima, tehničkim specifikacijama i modelima IMO-ovih FAL obrazaca. Komisiju također treba ovlastiti za donošenje uputa na instrumente IMO-a, kako bi se Direktiva 2002/6/EZ uskladila s mjerama Zajednice i IMO-a. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/6/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2002/6/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Postupak izmjena

Komisija donosi mjere kojima se prilozi I. i II. ovoj Direktivi i upute prilagođavaju instrumentima IMO-a, radi njihovog usklađivanja s mjerama Zajednice i IMO-a koje su stupile na snagu, u onoj mjeri u kojoj takve izmjene ne proširuju područje primjene ove Direktive. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 6. stavku 2.”

2.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (63)

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

9.8.   Direktiva 2002/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2002. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih uz buku u zračnim lukama Zajednice  (64)

U vezi s Direktivom 2002/30/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu popisa gradskih zračnih luka utvrđenog u Prilogu I. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/30/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2002/30/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b), zadnja rečenica se briše;

(b)

sljedeći podstavak se dodaje:

„Komisija može prilagoditi Prilog I. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 13. stavku 3.”

2.

Članak 13. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.9.   Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgrada  (65)

U vezi s Direktivom 2002/91/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu određenih dijelova općeg okvira utvrđenog u Prilogu toj Direktivi tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2002/91/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2002/91/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3., prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice primjenjuju, na nacionalnoj i regionalnoj razini, metodologiju izračuna energetskih svojstava zgrada na temelju općeg okvira utvrđenog u Prilogu ovoj Direktivi. Komisija prilagođuje točke 1. i.2. Priloga tehničkom napretku, uzimajući u obzir standarde ili norme primjenjive sukladno nacionalnom pravu. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 14. stavku 2.”

2.

U članku 13., drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prilagodbe točaka 1. i 2. Priloga ovoj Direktivi tehničkom napretku, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 14. stavka 2.”

3.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.10.   Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove  (66)

U vezi s Direktivom 2003/25/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu posebnih zahtjeva stabilnosti i indikativnih smjernica za nacionalne uprave, kako bi se u obzir uzeli razvoji na međunarodnoj razini, a posebno unutar IMO-a, te kako bi se unaprijedila učinkovitost te Direktive u svjetlu iskustva i tehničkog napretka. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2003/25/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2003/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Prilagodbe

Komisija može izmijeniti priloge ovoj Direktivi, kako bi se u obzir uzeo napredak na međunarodnoj razini, a posebno unutar Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te kako bi se unaprijedila učinkovitost ove Direktive s obzirom na iskustvo i tehnički napredak. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 11. stavku 2.”

2.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (67).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

9.11.   Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika  (68)

U vezi s Direktivom 2003/59/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga navedene Direktive znanstvenom i tehničkom napretku. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2003/59/EZ koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2003/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Prilagodba znanstvenom i tehničkom napretku

Prilagodbe priloga I. i II. znanstvenom i tehničkom napretku, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 2.”

2.

Stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.12.   Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima u vezi s osiguranjem zračnih prijevoznika i operatora zrakoplova  (69)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 785/2004, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu iznosa u vezi s odgovornosti za putnike, prtljagu i teret, kao i iznosa u vezi s odgovornosti za treće stranke. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 785/2004 koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 785/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Vrijednosti navedene u ovome članku mogu se prilagoditi, prema potrebi, u slučajevima kada je to uvjetovano izmjenom relevantnih međunarodnih ugovora. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 3.”

2.

Članak 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Vrijednosti navedene u ovome članku mogu se prilagoditi, prema potrebi, u slučajevima kada je to uvjetovano izmjenom relevantnih međunarodnih ugovora. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 9. stavku 3.”

3.

Članak 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”

9.13.   Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice  (70)

U vezi s Uredbom (EZ) br. 336/2006, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu priloga te Uredbe, koji sadrže odredbe o upravama u vezi s provedbom Međunarodnog kodeksa o upravljanju sigurnošću. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Uredbe (EZ) br. 336/2006 koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Uredba (EZ) br. 336/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilagodbe Priloga II., namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 12. stavku 3.”

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (71).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuj se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

9.14.   Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama  (72)

U vezi s Direktivom 2006/32/EZ, Komisiju treba ovlastiti za prilagodbu određenih vrijednosti i metoda izračuna tehničkom napretku; za preciziranje i dopunu općeg okvira za mjerenje i provjeru uštede energije; za podizanje postotaka usklađenih izračuna na način odozdo prema gore, koji se rabe u usklađenom modelu izračuna; te za razvijanje niza usklađenih indikatora i glavnih pokazatelja energetske učinkovitosti. S obzirom na to da navedene mjere imaju opći opseg te su namijenjene izmjenama elemenata Direktive 2006/32/EZ koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom novim elementima koji nisu ključni, one se donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

Direktiva 2006/32/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Preispitivanja i prilagodbe tehničkom napretku

1.   Vrijednosti i metode izračuna navedene u prilozima II. do V. ovoj Direktivi prilagođavaju se tehničkom napretku. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 16. stavku 3.

2.   Prije 1. siječnja 2010. Komisija nastavlja prema potrebi precizirati i nadopunjivati točke 2. do 6. Priloga IV., istodobno poštujući opće okvir utvrđen u tom Prilogu. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, inter alia, njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 16. stavku 3.

3.   Prije 1. siječnja 2012. Komisija podiže postotke usklađenih izračuna na način odozdo prema gore, koji se rabe u usklađenom modelu izračuna navedenog u točki 1. Priloga IV., ne dovodeći u pitanje nacionalne programe koji već koriste povišene postotke. Ta se mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donosi u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 16. stavku 3. Novi usklađeni model izračuna sa značajno povišenim postocima izračuna na način odozdo prema gore koristi se od 1. siječnja 2012.

Kad god je to praktično i moguće, prilikom mjerenja ukupne uštede u razdoblju primjene ove Direktive, koristi se novi usklađeni model izračuna naveden u prvom podstavku, ne dovodeći u pitanje nacionalne programe koji koriste povišene postotke za izračun na način odozdo prema gore.

4.   Najkasnije do 1. siječnja 2010. Komisija oblikuje niz usklađenih pokazatelja energetske učinkovitosti i referentnih vrijednosti koji se temelje na njima, vodeći računa o dostupnim podacima ili podacima koji se mogu prikupiti na ekonomičan način za svaku državu članicu. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 16. stavku 3. Prilikom oblikovanja navedenih usklađenih pokazatelja energetske učinkovitosti, i referentnih vrijednosti Komisija kao referentne smjernice koristi indikativni popis utvrđen u Prilogu V. Države članice postepeno integriraju navedene pokazatelje i referentne vrijednosti u statističke podatke uključene u njihove EEAP-ove, kako je navedeno u članku 14., te ih koriste kao vrstu alata koji im stoji na raspolaganju kod odlučivanja o budućim prioritetnim područjima obuhvaćenima tim EEAP-ovima.

Najkasnije do 17. svibnja 2011. Komisija predočuje Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o napretku u vezi s oblikovanjem indikatora i glavnih pokazatelja.”

2.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.”


(1)  SL L 66, 13.3.1999., str. 26.

(2)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.”

(3)  SL L 197, 3.8.2000., str. 19.

(4)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.”

(5)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.

(6)  SL L 113, 30.4.1992., str. 19.

(7)  SL L 177, 6.7.2002., str. 13.

(8)  SL L 42, 15.2.2003., str. 38.

(9)  SL L 159, 30.4.2004., str. 1.

(10)  SL L 114, 27.4.2006., str. 38.

(11)  SL L 262, 27.9.1976., str. 153.

(12)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

(13)  SL L 196, 16.8.1967., str. 1.”

(14)  SL L 164, 30.6.1994., str. 15.

(15)  SL L 32, 3.2.1997., str. 1.

(16)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

(17)  SL 196, 16.8.1967., str. 1.”

(18)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1.

(19)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1.

(20)  SL L 135, 30.4.2004., str. 1.

(21)  SL L 31, 5.2.1976., str. 1.

(22)  SL L 135, 30.5.1991., str. 40.

(23)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1.

(24)  SL L 365, 31.12.1994., str. 24.

(25)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13.

(26)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1.

(27)  SL L 12, 18.1.2000., str. 16.

(28)  SL L 332, 28.12.2000., str. 91.

(29)  SL L 189, 18.7.2002., str. 12.

(30)  SL L 268, 18.10.2003., str. 24.

(31)  SL L 143, 30.4.2004., str. 87.

(32)  SL L 161, 14.6.2006., str. 1.

(33)  SL L 264, 25.9.2006., str. 20.

(34)  SL L 376, 27.12.2006., str. 14.

(35)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1.

(36)  SL L 291, 6.12.1995., str. 32.

(37)  SL L 154, 21.6.2003., str. 1.

(38)  SL L 165, 3.7.2003., str. 1.

(39)  SL L 33, 5.2.2004., str. 1.

(40)  SL L 143, 30.4.2004., str. 49.

(41)  SL L 35, 8.2.2005., str. 23.

(42)  SL L 191, 22.7.2005., str. 22.

(43)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(44)  SL L 113, 30.4.2002., str. 1.

(45)  SL L 108, 24.4.2002., str. 33.”

(46)  SL L 255, 30.9.2005., str. 22.

(47)  SL L 40, 11.2.1989., str. 34.

(48)  SL L 276, 6.10.1990., str. 40.

(49)  SL L 66, 13.3.1999., str. 16.

(50)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.”

(51)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.

(52)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.”

(53)  SL L 373, 31.12.1991., str. 29.

(54)  SL L 297, 13.10.1992., str. 16.

(55)  SL L 235, 17.9.1996., str. 31.

(56)  SL L 188, 2.7.1998., str. 35.

(57)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(58)  SL L 332, 28.12.2000., str. 81.

(59)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(60)  SL L 13, 16.1.2002., str. 9.

(61)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(62)  SL L 67, 9.3.2002., str. 31.

(63)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(64)  SL L 85, 28.3.2002., str. 40.

(65)  SL L 1, 4.1.2003., str. 65.

(66)  SL L 123, 17.5.2003., str. 22.

(67)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(68)  SL L 226, 10.9.2003., str. 4.

(69)  SL L 138, 30.4.2004., str. 1.

(70)  SL L 64, 4.3.2006., str. 1.

(71)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(72)  SL L 114, 27.4.2006., str. 64.


Kronološko kazalo

1.

Direktiva Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kakvoći vode za kupanje

2.

Direktiva Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka

3.

Direktiva Vijeća 76/767/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica o zajedničkim propisima za tlačne posude i metode njihove kontrole

4.

Direktiva Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o brzo smrznutoj hrani namijenjenoj prehrani ljudi

5.

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu

6.

Direktiva Vijeća 90/496/EEZ od 24. rujna 1990. o označivanju hranjive vrijednosti hrane

7.

Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

8.

Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

9.

Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima

10.

Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima

11.

Direktiva Vijeća 92/75/EEZ od 22. rujna 1992. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa kućanskih uređaja putem oznaka i standardnih informacija o proizvodu

12.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice

13.

Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima

14.

Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja

15.

Direktiva Vijeća 95/57/EZ od 23. studenoga 1995. o prikupljanju statističkih podataka u području turizma

16.

Direktiva Vijeća 96/50/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju uvjeta za dobivanje nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima u Zajednici

17.

Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari

18.

Direktiva 96/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana

19.

Direktiva Vijeća 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o registriranju osoba koje putuju na putničkim brodovima u plovidbi prema lukama ili iz luka država članica Zajednice

20.

Direktiva 1999/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

21.

Direktiva 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica o hrani i sastojcima hrane podvrgnutim ionizirajućem zračenju

22.

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada

23.

Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka

24.

Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise

25.

Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o raspoloživosti informacija za potrošače o potrošnji goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih vozila

26.

Direktiva 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

27.

Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. u vezi s lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

28.

Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada

29.

Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret

30.

Direktiva 2002/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. veljače 2002. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica Zajednice

31.

Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji motornih vozila s dva ili tri kotača

32.

Direktiva 2002/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2002. o utvrđivanju pravila i postupaka u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja vezanih uz buku u zračnim lukama

33.

Uredba (EZ) br. 733/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2002. o uvođenju vršne.eu domene

34.

Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica o dodacima prehrani

35.

Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša

36.

Direktiva 2002/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracijom) (Šesnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

37.

Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskoj učinkovitosti zgrada

38.

Direktiva 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima pri izlaganju radnika rizicima koji proizlaze iz vanjskih čimbenika (buke) (Sedamnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

39.

Direktiva 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove

40.

Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)

41.

Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu ili šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

42.

Uredba (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC)

43.

Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika

44.

Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama

45.

Uredba (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima za poljoprivredu u Zajednici

46.

Direktiva 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o mjernim instrumentima

47.

Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u nekim bojama i lakovima i proizvodima za bojenje vozila

48.

Uredba (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu

49.

Direktiva 2004/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (Osamnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

50.

Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima u vezi s osiguranjem zračnih prijevoznika i operatora zrakoplova

51.

Uredba (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o statistici Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima

52.

Uredba (EZ) br. 1161/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o sastavljanju tromjesečnih nefinancijskih izvješća institucionalnog sektora

53.

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija

54.

Uredba (EZ) br. 336/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice

55.

Direktiva 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izlaganje radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (Devetnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

56.

Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama

57.

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima

58.

Direktiva 2006/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba

59.

Direktiva 2006/113/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o propisanoj kakvoći vode u kojoj žive školjkaši