15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

168


32008R0967


L 264/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.09.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 967/2008

od 29. rujna 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1) uvedena su pravila obveznog označivanja ekoloških proizvoda koja u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe od 1. siječnja 2009. uključuju uporabu logotipa Zajednice na pakiranoj hrani.

(2)

Ispostavilo se da je logotip Zajednice, uveden na temelju Priloga V. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2092/91 od 24. lipnja 1991. o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i označivanju tako proizvedenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2) moguće zamijeniti s ostalim postojećim logotipovima zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih oznaka izvornosti na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (3), kao i s logotipom zajamčeno tradicionalnih specijaliteta koji je utvrđen Uredbom Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao zajamčeno tradicionalnim specijalitetima (4).

(3)

Zbog percepcije potrošača, bitno je zajamčiti informativno označivanje izraženim i privlačnim logotipom Zajednice koji simbolizira ekološku proizvodnju i jasno označava proizvod. Osmišljavanje dizajna takvog logotipa Zajednice i njegova prepoznatljivost zahtijevaju određeno vremensko razdoblje.

(4)

Kako gospodarski subjekti ne bi snosili nepotrebne financijske i organizacijske troškove, obveznu uporabu logotipa Zajednice treba odgoditi za onoliko vremena koliko je potrebno za izradu novog logotipa Zajednice. Ova odluka ne sprečava gospodarske subjekte da dobrovoljno rabe postojeći logotip definiran Prilogom V. Uredbi (EEZ) br. 2092/91.

(5)

Uredbu (EZ) br. 834/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dolje naveden stavak dodaje se članku 42. Uredbe (EZ) br. 834/2007:

„Međutim, članak 24. stavak 1. točke (b) i (c) primjenjuje se od 1. srpnja 2010.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 198, 22.7.1991., str. 1.

(3)  SL L 369, 23.12.2006., str. 1.

(4)  SL L 275, 19.10.2007., str. 3.