08/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

159


32008R0800


L 214/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.08.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 800/2008

od 6. kolovoza 2008.

o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (1), a posebno njezin članak 1. stavak 1. točke (a) i (b),

nakon objavljivanja nacrta ove Uredbe (2),

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 994/98 Komisiji se daje ovlast da, u skladu s člankom 87. Ugovora, potpore malim i srednjim poduzećima, potpore za istraživanje i razvoj, potpore za zaštitu okoliša, potpore za zapošljavanje i usavršavanje i potpore sukladne kartama koje je Komisija odobrila svakoj državi članici za dodjelu regionalnih potpora, pod određenim uvjetima ocijeni sukladnima sa zajedničkim tržištem te da ne podliježu obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.

(2)

Komisija je primijenila članke 87. i 88. Ugovora u brojnim odlukama i stekla dovoljno iskustva za definiranje općih kriterija sukladnosti u vezi s potporama u korist malih i srednjih poduzeća, i to u obliku potpora za ulaganja unutar i izvan potpomognutih područja, programa rizičnog kapitala i u području istraživanja, razvoja i inovacija, posebno u kontekstu provedbe Uredbe Komisije (EZ) br. 70/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore malim i srednjim poduzećima (3), kao i u vezi s proširenjem područja primjene te Uredbe kako bi obuhvatila potpore za istraživanje i razvoj, provedbom Uredbe Komisije (EZ) br. 364/2004 od 25. veljače 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 70/2001 (4), provedbom Komunikacije Komisije o državnim potporama i rizičnom kapitalu (5) i Smjernica Zajednice za državne potpore za promicanje ulaganja rizičnog kapitala u mala i srednja poduzeća (6) te provedbom Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (7).

(3)

Komisija je također stekla dovoljno iskustva u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora u području potpora za usavršavanje, potpora za zapošljavanje, potpora za zaštitu okoliša, potpora za istraživanje i razvoj i inovacije i regionalnih potpora s obzirom na mala i srednja poduzeća kao i na velika poduzeća, posebno u kontekstu provedbe Uredbe Komisije (EZ) br. 68/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potpore za usavršavanje (8), Uredbe Komisije (EZ) br. 2204/2002 od 12. prosinca 2002. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore za zapošljavanje (9), Uredbe Komisije (EZ) br. 1628/2006 od 24. listopada 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na nacionalne regionalne potpore za ulaganja (10), Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj (11), Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, Smjernica Zajednice za državne potpore za zaštitu okoliša iz 2001. godine (12), Smjernica Zajednice za državne potpore za zaštitu okoliša iz 2008. godine (13) i Smjernica za nacionalne regionalne potpore za 2007. - 2013. (14).

(4)

Uzevši u obzir ovo iskustvo, potrebno je prilagoditi neke od uvjeta utvrđenih u uredbama (EZ) br. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 i 1628/2006. Te je uredbe potrebno zamijeniti jednom uredbom radi pojednostavljenja te kako bi se Komisiji osiguralo učinkovitije praćenje potpora. Pojednostavljenje treba biti rezultat, između ostalog, skupa zajedničkih usklađenih definicija i zajedničkih horizontalnih odredbi utvrđenih u poglavlju I. ove Uredbe. Kako bi se osigurala usklađenost zakonodavstva o državnim potporama, definicije potpora i programa potpora trebaju biti istovjetne definicijama tih pojmova iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (15). Takvo pojednostavljenje prijeko je potrebno kako bi se osiguralo da Lisabonska strategija za rast i zapošljavanje poluči rezultate, posebno za mala i srednja poduzeća.

(5)

Ova Uredba treba izuzeti svaku potporu koja ispunjava sve mjerodavne uvjete ove Uredbe i svaki program potpora uz uvjet da svaka pojedinačna potpora koja se može dodijeliti putem tog programa ispunjava sve mjerodavne uvjete ove Uredbe. Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovitije praćenje potpora, svaka pojedinačna mjera potpore koja je dodijeljena prema ovoj Uredbi mora sadržavati izravno pozivanje na mjerodavnu odredbu poglavlja II. i na nacionalni propis na kojem se pojedinačna potpora temelji.

(6)

Kako bi pratila provedbu ove Uredbe, Komisija također treba moći od država članica dobiti sve potrebne informacije u vezi s mjerama provedenim prema ovoj Uredbi. Ako država članica ne dostavi podatke o tim mjerama potpore u razumnom roku, to se, dakle, može smatrati pokazateljem da uvjeti ove Uredbe nisu ispoštovani. Takav slučaj može navesti Komisiju da odluči da Uredbu ili mjerodavni dio ove Uredbe u budućnosti povuče u pogledu predmetne države članice te da je sve sljedeće mjere potpore, uključujući nove pojedinačne mjere potpore dodijeljene na temelju programa potpora prethodno obuhvaćenih ovom Uredbom, potrebno prijaviti Komisiji u skladu s člankom 88. Ugovora. Čim država članica dostavi točne i potpune informacije, Komisija treba dopustiti ponovnu cjelovitu primjenu Uredbe.

(7)

Državne potpore u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom i dalje trebaju podlijegati obvezi prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora. Ova Uredba ne treba dovoditi u pitanje mogućnost da države članice prijave potpore čiji se ciljevi podudaraju s ciljevima obuhvaćenim ovom Uredbom. Takve potpore Komisija ocjenjuje posebno na temelju uvjeta navedenih u ovoj Uredbi i u skladu s kriterijima utvrđenim u pojedinim smjernicama ili okvirima koje je donijela Komisija uvijek kada je predmetna mjera potpore unutar područja primjene tog određenog instrumenta.

(8)

Ova se Uredba ne treba primjenjivati na potpore za izvoz ili potpore kod kojih domaći proizvodi imaju prednost nad uvezenima. Posebno, ne treba se primjenjivati na potpore za financiranje ustrojavanja i upravljanja distributivnom mrežom u drugim zemljama. Potpore koje pokrivaju troškove sudjelovanja na trgovačkim sajmovima, odnosno troškovi studija ili savjetodavnih usluga potrebnih pri puštanju novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište, ne bi se obično trebale smatrati potporama za izvoz.

(9)

Ova se Uredba treba primjenjivati na gotovo sve sektore. U sektoru ribarstva i akvakulture ova Uredba treba izuzimati samo potpore u područjima istraživanja i razvoja i inovacija, potpore u obliku rizičnog kapitala, potpore za usavršavanje i potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom.

(10)

U sektoru poljoprivrede, uzimajući u obzir posebna pravila koja se primjenjuju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, ova Uredba treba izuzeti samo potpore u području istraživanja i razvoja, potpore u obliku rizičnog kapitala, potpore za usavršavanje, potpore za zaštitu okoliša i potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom u mjeri u kojoj ove kategorije potpora nisu obuhvaćene Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 70/2001 (16).

(11)

S obzirom na sličnosti između prerade poljoprivrednih proizvoda i nepoljoprivrednih proizvoda i njihovog stavljanja u promet, ova se Uredba treba primjenjivati na preradu i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti.

(12)

Za potrebe ove Uredbe, preradom ili stavljanjem u promet ne smatraju se niti djelatnosti na poljoprivrednim dobrima neophodne za pripremu proizvoda za prvu prodaju, niti prva prodaja prodavaču ili prerađivaču. Sud Europskih zajednica utvrdio je da, jednom kad Zajednica pravno uredi uspostavu zajedničke organizacije tržišta u određenom poljoprivrednom sektoru, države članice imaju obvezu ne provoditi nikakve mjere koje bi je mogle narušiti ili stvoriti izuzetke od te organizacije. Ova se Uredba, prema tome, ne treba primjenjivati na potpore čiji je iznos utvrđen na temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda stavljenih u promet, niti se treba primjenjivati na potpore koje su vezane uz obvezu da se potpora podijeli s primarnim proizvođačima.

(13)

S obzirom na Uredbu Vijeća (EZ) br. 1407/2002 od 23. srpnja 2002. o državnim potporama industriji ugljena (17), ova se Uredba ne treba primjenjivati na potpore u korist djelatnosti u sektoru ugljena, uz izuzetak potpora za usavršavanje, potpora za istraživanje i razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša.

(14)

Kada se za program regionalnih potpora navodi da ostvaruje regionalne ciljeve, ali je usmjeren na pojedine sektore gospodarstva, cilj i vjerojatni učinci programa mogli bi biti sektorski prije nego horizontalni. Prema tome, programi regionalnih potpora usmjereni na određene sektore gospodarske djelatnosti, kao i regionalne potpore dodijeljene za djelatnosti u sektoru čelika, u sektoru brodogradnje, kao što je predviđeno Komunikacijom Komisije o produljenju trajanja Okvira za državne potpore brodogradnji (18), kao i u sektoru sintetičkih vlakana, ne trebaju biti obuhvaćeni izuzećem od prijave. Međutim, sektor turizma igra važnu ulogu u nacionalnim gospodarstvima i općenito ima posebno pozitivan učinak na regionalni razvoj. Programi regionalnih potpora usmjereni na djelatnosti u turizmu trebaju, prema tome, biti izuzeti od obveze prijave.

(15)

Potpore dodijeljene poduzetnicima u teškoćama u smislu Smjernica Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (19) trebaju se ocjenjivati prema tim Smjernicama kako bi se izbjeglo njihovo zaobilaženje. Potpore takvim poduzetnicima trebaju, prema tome, biti izuzete iz područja primjene ove Uredbe. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica, prilikom dodjeljivanja potpora obuhvaćenih ovom Uredbom malim i srednjim poduzećima, definiciju poduzetnika u teškoćama potrebno je pojednostaviti u usporedbi s definicijom koja se koristi u tim Smjernicama. Štoviše, mala i srednja poduzeća koja su osnovana prije manje od tri godine ne trebaju se, za potrebe ove Uredbe, smatrati poduzetnicima u teškoćama u pogledu tog razdoblja, osim ako ispunjavaju kriterije mjerodavnog nacionalnog prava za cjelokupni stečajni postupak. To pojednostavljenje ne treba dovoditi u pitanje ispunjavanje uvjeta iz tih Smjernica od strane malih i srednjih poduzeća u pogledu potpora koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom, kao niti svrstavanje velikih poduzeća, prema ovoj Uredbi, u poduzeća u teškoćama koji su i nadalje obuhvaćeni punom definicijom utvrđenom u tim Smjernicama.

(16)

Komisija mora osigurati da odobrene potpore ne mijenjaju okolnosti trgovanja na način koji je suprotan općem interesu. Prema tome, potpore u korist korisnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne Odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom zajedničkom tržištu potrebno je isključiti iz područja primjene ove Uredbe. Slijedom navedenog, za svaku jednokratnu potporu isplaćenu takvom korisniku i za svaki program potpora koji ne sadrži odredbe koje izričito isključuju takve korisnike i dalje vrijedi obveza prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora. Ta odredba ne smije utjecati na legitimna očekivanja korisnika programa potpora koji ne podliježu neizvršenim nalozima za povrat sredstava.

(17)

Kako bi se osigurala dosljedna primjena pravila Zajednice o državnim potporama, kao i u svrhu administrativnih pojednostavljenja, definicije pojmova koji su mjerodavni za različite kategorije potpora obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju biti usklađene.

(18)

U svrhu izračuna intenziteta potpore svi iznosi koji se koriste trebaju biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. U svrhu izračuna intenziteta potpora, potpore koje se isplaćuju u više obroka potrebno je diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koja se koristi kod diskontiranja i za izračun iznosa potpore kod potpora koje nemaju oblik bespovratnih sredstava treba biti referentna stopa primjenljiva u trenutku dodjele, kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih kamatnih stopa (20).

(19)

U slučajevima u kojima se potpora dodjeljuje oslobođenjem od poreza ili smanjenjem poreza koji dospijeva u budućnosti, a koji podliježu određenom intenzitetu potpore definiranom kao bruto ekvivalent potpore, diskontiranje obroka potpore treba provesti na temelju referentnih stopa primjenjivih u trenucima kad porezne olakšice stupe na snagu. U slučaju oslobođenja od poreza ili smanjenja budućih poreza moguće je da se primjenljiva referentna stopa i točan iznos obroka potpore ne znaju unaprijed. U takvom slučaju države članice trebaju unaprijed odrediti gornju vrijednost diskontirane vrijednosti potpore uz poštovanje primjenljivog intenziteta potpore. Slijedom toga, kada se sazna iznos obroka potpore u danoj godini, može se provesti diskontiranje na temelju referentne stope primjenjive u tom trenutku. Diskontirana vrijednost svakog obroka potpore treba se oduzeti od ukupnog iznosa gornje vrijednosti.

(20)

U svrhu transparentnosti, jednakog tretmana i učinkovitog praćenja, ova se Uredba treba primjenjivati samo na potpore koje su transparentne. Transparentna potpora je ona potpora za koju je moguće točno izračunati bruto ekvivalent potpore ex ante bez potrebe da se provodi ocjena rizika. Konkretno, potpora sadržana u zajmovima treba se smatrati transparentnom ako je bruto ekvivalent potpore izračunan na temelju referentne stope utvrđene u Komunikaciji Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa. Potpora sadržana u fiskalnim mjerama treba se smatrati transparentnom ako mjera predviđa gornju vrijednost koja osigurava da se ne prijeđe primjenjivi prag. U slučaju snižavanja poreza za zaštitu okoliša za koja se ne primjenjuje prag pojedinačne prijave prema ovoj Uredbi, da bi se mjera smatrala transparentnom, nije potrebno uključivati gornju vrijednost.

(21)

Potpore sadržane u programima jamstava trebaju se smatrati transparentnima u slučaju kad je odobrena metodologija izračuna bruto ekvivalenta potpore slijedom prijave takve metodologije Komisiji te, u slučaju regionalnih potpora za ulaganja, također ako je Komisija odobrila takvu metodologiju nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 1628/2006. Komisija ispituje takve prijave na temelju Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava (21). Potpore sadržane u programima jamstava trebaju se također smatrati transparentnima ako je njihov korisnik malo ili srednje poduzeće, a bruto ekvivalent potpore je izračunan na temelju premija sigurne luke utvrđenih u točkama 3.3. i 3.5. te Obavijesti.

(22)

Uzimajući u obzir teškoće pri izračunu ekvivalenta potpore u obliku povratnih predujmova, takve je potpore potrebno obuhvatiti ovom Uredbom samo ako je ukupan iznos povratnog predujma niži od mjerodavnog praga pojedinačne prijave i maksimalnih intenziteta potpora predviđenih ovom Uredbom.

(23)

Zbog većeg rizika narušavanja tržišnog natjecanja velike iznose potpora Komisija treba i nadalje ocjenjivati pojedinačno. Prema tome, potrebno je postaviti pragove za svaku kategoriju potpora obuhvaćenih ovom Uredbom, na razini koja uzima u obzir predmetnu kategoriju potpore i njezine vjerojatne učinke na tržišno natjecanje. Svaka dodijeljena potpora s iznosom iznad tih pragova i nadalje je obuhvaćena obvezom prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora.

(24)

Kako bi se osiguralo da potpore budu razmjerne i ograničene na potrebni iznos, pragovi se, kad god je to moguće, trebaju izraziti u obliku intenziteta potpore vezanih uz skup opravdanih troškova. Budući da se temelje na obliku potpore za koji je teško odrediti opravdane troškove, pragovi za potpore u obliku rizičnog kapitala trebaju se izraziti kao maksimalni iznosi potpore.

(25)

Pragovi u obliku intenziteta potpore ili iznosa potpore trebaju biti fiksni, u svjetlu iskustava Komisije, i to na razini koja predstavlja prikladnu ravnotežu između što manjeg narušavanja tržišnog natjecanja u sektoru obuhvaćenom potporama i rješavanja predmetnog tržišnog nedostatka ili pitanja kohezije. U pogledu regionalnih potpora za ulaganja, ovaj prag treba se postaviti na razinu koja uzima u obzir dopuštene intenzitete potpora prema kartama regionalnih potpora.

(26)

Kako bi se odredilo poštuju li se pragovi pojedinačne prijave i maksimalni intenziteti potpora utvrđeni ovom Uredbom, potrebno je uzeti u obzir ukupni iznos javne pomoći za potpomognutu djelatnost ili projekt, bez obzira na to je li ta pomoć financirana iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih izvora ili izvora Zajednice.

(27)

Nadalje, ova Uredba treba odrediti okolnosti u kojima se mogu zbrajati različite kategorije potpora obuhvaćene ovom Uredbom. U pogledu zbrajanja potpora obuhvaćenih ovom Uredbom s državnim potporama koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom, potrebno je uzeti u obzir Odluku Komisije o odobrenju potpora koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom, kao i pravila o državnim potporama na kojima se ta odluka temelji. Potrebno je primjenjivati posebne odredbe u vezi zbrajanja potpora za radnike s invaliditetom s drugim kategorijama potpora, ponajviše s potporama za ulaganje, koje se mogu izračunati na temelju predmetnih troškova plaća. Ova Uredba treba također predvidjeti zbrajanje mjera potpora s opravdanim troškovima koje je moguće utvrditi i mjera potpora bez opravdanih troškova koje je moguće utvrditi.

(28)

Kako bi se osiguralo da su potpore potrebne i da djeluju kao poticaj za razvoj daljnjih djelatnosti ili projekata, ova se Uredba ne treba primjenjivati na potpore za djelatnosti kojima bi se korisnik ionako bavio u isključivo tržišnim uvjetima. U pogledu svih potpora obuhvaćenih ovom Uredbom i dodijeljenih malim i srednjim poduzećima, smatra se da je takav poticaj prisutan ako je malo ili srednje poduzeće podnijelo prijavu državi članici prije nego što su započele djelatnosti u vezi s provedbom projekta ili djelatnosti pomognutih potporom. U pogledu potpora u obliku rizičnog kapitala u korist malih i srednjih poduzeća, uvjeti utvrđeni ovom Uredbom, posebno oni vezani uz veličinu tranši ulaganja po ciljanom poduzeću, razine uključenosti privatnih ulagača, veličine poduzetnika i dijela poslovnog ciklusa koji se financira, osiguravaju da mjera rizičnog kapitala ima učinak poticaja.

(29)

U slučaju svih potpora obuhvaćenih ovom Uredbom i dodijeljenih korisniku koji je veliko poduzeće, država članica treba, uz uvjete koji se primjenjuju za mala i srednja poduzeća, također osigurati da korisnik u internom dokumentu sastavi analizu održivosti potpomognutog projekta ili djelatnosti s potporom i bez nje. Država članica treba provjeriti potvrđuje li taj interni dokument znatno povećanje veličine ili opsega projekta/djelatnosti, znatno povećanje ukupnog iznosa koji korisnik troši za subvencionirani projekt ili djelatnost, odnosno znatno povećanje brzine dovršavanja predmetnog projekta/djelatnosti. Kod regionalnih potpora učinak poticaja može se također ostvariti na temelju činjenice da bez potpore projekt ulaganja kao takav ne bi bio proveden u potpomognutoj regiji.

(30)

U slučaju potpore za radnike u nepovoljnom položaju ili radnike s invaliditetom, treba se smatrati da je učinak poticaja prisutan zbog činjenice da predmetna mjera potpore vodi do neto povećanja broja radnika u nepovoljnom položaju ili radnika s invaliditetom kod predmetnog poduzetnika ili vodi do dodatnih troškova u korist sredstava ili opreme namijenjenih radnicima s invaliditetom. Ako je korisnik potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće već koristio potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom, koje su ili udovoljavale uvjetima Uredbe (EZ) br. 2204/2002 ili ih je Komisija pojedinačno odobrila, pretpostavlja se da je uvjet neto povećanja broja radnika s invaliditetom, koji je bio ispunjen za prethodne mjere potpore, također ispunjen i u smislu ove Uredbe.

(31)

Mjere fiskalnih potpora trebaju podlijegati posebnim uvjetima učinka poticaja s obzirom na činjenicu da se one dodjeljuju na temelju postupaka koji su različiti u odnosu na druge kategorije potpora. Za smanjenja poreza za zaštitu okoliša, koja ispunjavaju uvjete Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o preustroju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (22), a koja su obuhvaćena ovom Uredbom, smatra se da imaju učinak poticaja u svjetlu činjenice da te snižene stope barem neizravno pridonose poboljšanju zaštite okoliša omogućujući donošenje ili nastavak ukupne predmetne porezne sheme, potičući na taj način poduzetnike obveznike poreza za zaštitu okoliša na smanjivanje razine onečišćenja.

(32)

Osim toga, budući da se za učinak poticaja jednokratne potpore dodijeljene velikim poduzećima smatra da ga je teško utvrditi, ovaj oblik potpore potrebno je izuzeti iz područja primjene ove Uredbe. Komisija ispituje postojanje takvog učinka poticaja u kontekstu prijave predmetne potpore na temelju kriterija utvrđenih u primjenljivim smjernicama, okvirima ili drugim instrumentima Zajednice.

(33)

Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovito praćenje u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 994/98, prikladno je uspostaviti standardni obrazac koji će države članice koristiti za pružanje sažetka informacija Komisiji kad god se u skladu s ovom Uredbom provodi program potpora ili jednokratna potpora. Obrazac za sažetak informacija potrebno je koristiti za objavljivanje mjera u Službenom listu Europske unije i na internetu. Sažetak informacija potrebno je dostaviti Komisiji u elektroničkom obliku koristeći uspostavljeni računalni sustav. Predmetna država članice treba na internetu objaviti cjeloviti tekst takve mjere potpore. U slučaju jednokratnih mjera potpore, poslovne tajne mogu se obrisati. Ime ili naziv korisnika i iznos potpore ne mogu se, međutim, smatrati poslovnom tajnom. Države članice trebaju osigurati da takav tekst ostane dostupan na internetu sve dok je mjera potpore na snazi. S izuzetkom potpora u obliku fiskalnih mjera, akt kojim se dodjeljuje potpora također bi trebao sadržavati pozivanje na određenu odredbu poglavlja II. ove Uredbe mjerodavnu za takav akt.

(34)

Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovito praćenje, Komisija treba odrediti posebne uvjete koji se tiču oblika i sadržaja godišnjih izvješća koja države članice dostavljaju Komisiji. Osim toga, potrebno je donijeti pravila o zapisima koje države članice moraju čuvati u vezi s programima potpora i pojedinačnim potporama izuzetim ovom Uredbom, uzimajući u obzir odredbe članka 15. Uredbe (EZ) br. 659/1999.

(35)

Potrebno je odrediti daljnje uvjete koje treba ispunjavati svaka mjera potpore izuzeta ovom Uredbom. Uzimajući u obzir članak 87. stavak 3. točke (a) i (c) Ugovora, da bi takve potpore bile u interesu Zajednice, trebaju biti razmjerne tržišnim nedostacima ili ograničenjima koje nastoje prevladati. Prema tome, prikladno je ograničiti područje primjene ove Uredbe, u mjeri u kojoj se odnosi na potpore za ulaganja, na potpore dodijeljene u vezi s određenim materijalnim i nematerijalnim ulaganjima. U svjetlu prekapacitiranosti Zajednice i specifičnih problema narušavanja tržišnog natjecanja u sektorima cestovnog teretnog prometa i zračnog prometa, u pogledu poduzetnika koji svoju glavnu gospodarsku djelatnost obavljaju u tim sektorima prometa, prijevozna sredstva i opremu ne bi trebalo smatrati opravdanim troškovima ulaganja. U pogledu definicije materijalne imovine u smislu potpora za zaštitu okoliša trebaju se primjenjivati posebne odredbe.

(36)

Sukladno načelima koja uređuju potpore obuhvaćene člankom 87. stavkom 1. Ugovora, za potpore se smatra da su dodijeljene u trenutku kada je zakonsko pravo primanja potpore preneseno na korisnika prema primjenljivom nacionalnom pravnom režimu.

(37)

Kako se kod ulaganja ne bi davala prednost faktoru kapitala pred faktorom rada, potrebno je predvidjeti mogućnost mjerenja potpora za ulaganja u korist malih i srednjih poduzeća i regionalnih potpora na temelju troškova ulaganja ili na temelju troškova radnih mjesta izravno otvorenih projektom ulaganja.

(38)

Programi potpora za zaštitu okoliša u obliku smanjenja poreza, potpore za radnike u nepovoljnom položaju, regionalne potpore za ulaganja, potpore za novoosnovane mala poduzeća, potpore za nova poduzeća koja su osnovale žene ili potpore u obliku rizičnog kapitala dodijeljenog korisniku na jednokratnoj osnovi mogu imati velik utjecaj na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu budući da one daju korisniku prednost pred drugim poduzetnicima koji nisu primili takve potpore. Budući da se dodjeljuju samo pojedinačnom poduzetniku, jednokratne potpore vjerojatno će imati ograničen pozitivan strukturalan učinak na okoliš, zapošljavanje radnika s invaliditetom i radnike u nepovoljnom položaju, regionalnu koheziju ili tržišni nedostatak rizičnog kapitala. Iz tog je razloga programe potpora za te kategorije potpora potrebno izuzeti na temelju ove Uredbe, dok jednokratne potpore treba prijaviti Komisiji. Ova bi Uredba, međutim, trebala izuzeti jednokratne regionalne potpore kada se takve jednokratne potpore koriste kao nadopuna potporama dodijeljenim na temelju programa regionalnih potpora za ulaganja, s gornjom granicom za jednokratnu komponentu koja iznosi 50 % ukupne potpore koja se dodjeljuje ulaganju.

(39)

Odredbe ove Uredbe koje se odnose na potpore za ulaganje i zapošljavanje za mala i srednja poduzeća ne smiju pružiti, kao što je to bio slučaj s Uredbom (EZ) br. 70/2001, bilo kakvu mogućnost za povećavanje maksimalnog intenziteta potpore kroz regionalni bonus. Međutim, potrebno je omogućiti dodjelu maksimalnog intenziteta potpora, utvrđenog odredbama o regionalnim potporama za ulaganja, i malim i srednjim poduzećima, sve dok su ispunjeni uvjeti za dodjelu regionalnih potpora za ulaganja i potpora za zapošljavanje. Jednako tako, odredbe vezane uz potpore za ulaganja u okoliš ne smiju dopustiti mogućnost povećanja maksimalnog intenziteta potpore kroz regionalni bonus. Također je potrebno omogućiti da se maksimalni intenziteti potpora utvrđeni odredbama o regionalnim potporama za ulaganja primijene na projekte koji imaju pozitivan učinak na okoliš, sve dok su ispunjeni uvjeti za dodjelu regionalnih potpora za ulaganja.

(40)

Rješavanjem teškoća u nerazvijenim područjima, nacionalne regionalne potpore promiču gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju država članica i Zajednice kao cjeline. Nacionalne regionalne potpore oblikovane su tako da pomažu razvoj regija koje su najnerazvijenije kroz podršku ulaganju i stvaranju radnih mjesta u održivom kontekstu. One promiču osnivanje novih poduzetnika, širenje postojećih poduzetnika, diverzifikaciju proizvodnje poduzetnika kroz nove dodatne proizvode ili temeljnu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika.

(41)

Kako bi se spriječilo da se veliki regionalni projekti ulaganja umjetno dijele u potprojekte, izbjegavajući tako pragove za prijavu koje predviđa ova Uredba, veliki projekt ulaganja potrebno je smatrati jedinstvenim projektom ulaganja ako je ulaganje unutar razdoblja od tri godine ostvario jedan poduzetnik ili poduzetnici, a sastoji se od dugotrajne imovine strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način. Kako bi ocijenile je li ulaganje ekonomski nerazdvojivo, države članice trebaju uzeti u obzir tehničke, funkcionalne i strateške veze i neposrednu zemljopisnu blizinu. Ekonomska nerazdvojivost treba se ocjenjivati neovisno o vlasništvu. To znači da prilikom određivanja čini li veliki projekt ulaganja jedinstveni projekt ulaganja ocjena treba biti ista bez obzira izvodi li projekt samo jedan poduzetnik, više poduzetnika koji dijele troškove ulaganja, ili više poduzetnika koji snose troškove odvojenih ulaganja unutar istog projekta (na primjer u slučaju zajedničkog pothvata).

(42)

Za razliku od regionalnih potpora koje trebaju biti ograničene na potpomognuta područja, potpore za ulaganje i zapošljavanje za mala i srednja poduzeća trebaju se moći dodjeljivati i u potpomognutim i u nepotpomognutim područjima. Države članice trebaju biti u mogućnosti pružiti potpore za ulaganje u potpomognutim područjima sve dok poštuju ili sve uvjete koji se odnose na regionalne potpore za ulaganja i zapošljavanje, ili sve uvjete koji se odnose na potpore za ulaganje i zapošljavanje za mala i srednja poduzeća.

(43)

Gospodarski razvoj potpomognutih regija ometa relativno niska razina poduzetničkih aktivnosti, a posebno broj poduzetnika početnika niži od prosjeka. Prema tome, potrebno je uključiti u ovu Uredbu kategoriju potpora koje se mogu dodjeljivati uz regionalne potpore za ulaganja kako bi se osigurali poticaji za podršku poduzetnicima početnicima i malim poduzećima u potpomognutim područjima u ranim fazama njihovog razvoja. Kako bi se osiguralo da ove potpore za novoosnovane poduzetnike u potpomognutim regijama budu učinkovito usmjerene, ovu je kategoriju potpora potrebno stupnjevati u skladu s poteškoćama s kojima je suočena svaka kategorija regije. Osim toga, kako bi se izbjegao neprihvatljiv rizik narušavanja tržišnog natjecanja, uključujući i rizik istiskivanja postojećih poduzeća, potpore moraju biti strogo ograničene na mala poduzeća, ograničene u iznosu i smanjivane protekom vremena. Dodjela potpora oblikovanih isključivo za novoosnovana mala poduzeća ili nova poduzeća koja su osnovala žene može stvoriti neželjene poticaje tako da se mala poduzeća ugase i ponovno pokrenu kako bi primili ovu kategoriju potpora. Države članice trebaju biti svjesne ovog rizika i trebaju oblikovati programe potpora tako da se izbjegne ovaj problem, primjerice određivanjem ograničenja na prijave vlasnika nedavno zatvorenih poduzetnika.

(44)

Gospodarski razvoj Zajednice mogu ometati niske razine poduzetničke aktivnosti određenih kategorija stanovništva koje su na neki način u nepovoljnom položaju, kao na primjer kroz otežan pristup financijskim sredstvima. U tom je smislu Komisija razmotrila mogućnost tržišnog nedostatka kod različitih kategorija osoba i u ovom trenutku može zaključiti da je posebno kod žena niži postotak osnivanja poduzetnika početnika u usporedbi s muškarcima, kako se između ostalog može vidjeti i iz statističkih podataka Eurostata. Prema tome, u ovu je Uredbu potrebno uključiti kategoriju potpora koje daju poticaje za žene koje pokreću svoje poslovanje kako bi se uklonili određeni tržišni nedostaci s kojima se žene suočavaju posebno u vezi s pristupom financijskim sredstvima. Žene se također susreću s posebnim poteškoćama budući da snose troškove uzdržavanja članova obitelji. Takve potpore trebaju dovesti do postizanja stvarne, a ne samo formalne jednakosti između muškaraca i žena smanjivanjem de facto nejednakosti koje postoje u području poduzetništva, u skladu sa zahtjevima sudske prakse Suda Europskih zajednica. Nakon prestanka važenja ove Uredbe, Komisija će morati ponovno razmotriti ostaju li opseg ovog izuzeća i kategorije predmetnih korisnika i dalje opravdani.

(45)

Održivi razvoj je jedan od glavnih stupova Lisabonske strategije za rast i zapošljavanje, uz konkurentnost i sigurnost izvora energije. Održivi razvoj se između ostalog temelji na visokoj razini zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša. Promicanje održivosti zaštite okoliša i borba s klimatskim promjenama također vode do povećanja sigurnosti opskrbe, osiguravanja konkurentnosti europskih gospodarstava i raspoloživosti dostupne energije. Područje zaštite okoliša često se suočava s tržišnim nedostacima u obliku negativnih vanjskih učinaka. U uobičajenim tržišnim uvjetima poduzetnici ne moraju nužno biti motivirani smanjiti svoje onečišćenje budući da takvo smanjenje može dovesti do povećanja njihovih troškova. Kad poduzetnici nisu obvezni internalizirati troškove onečišćenja, te troškove snosi društvo u cjelini. Internalizacija takvih troškova može se osigurati nametanjem odredbi o zaštiti okoliša ili porezima. Nedostatak potpunog usklađivanja standarda zaštite okoliša na razini Zajednice stvara nejednake uvjete. Nadalje, viša razina zaštite okoliša može se postići inicijativama koje bi nadmašivale obvezne standarde Zajednice, što može naštetiti konkurentnosti predmetnog poduzetnika.

(46)

Imajući u vidu dovoljno iskustvo stečeno u primjeni smjernica Komisije o državnim potporama za zaštitu okoliša, od obveze prijave trebalo bi izuzeti potpore za ulaganja koja omogućavaju poduzetnicima da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili da povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice, zatim potpore za nabavu prijevoznih sredstava koja premašuju standarde Zajednice ili koje u nedostatku standarda Zajednice povećavaju razinu zaštite okoliša, potpore za ranu prilagodbu malih i srednjih poduzeća budućim standardima Zajednice, potpore za zaštitu okoliša koje se tiču ulaganja u štednju energije, potpore za zaštitu okoliša koje se tiču ulaganja u visokoučinkovitu kogeneraciju, potpore za zaštitu okoliša vezane uz ulaganja koja promiču obnovljive izvore energije uključujući potpore za ulaganja vezane uz održiva biogoriva, potpore za studije zaštite okoliša i određene potpore u obliku sniženja poreza za zaštitu okoliša.

(47)

Potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša obuhvaćene ovom Uredbom trebaju, u skladu sa Smjernicama Zajednice za državne potpore za zaštitu okoliša, biti ograničene na razdoblje od 10 godina. Nakon tog razdoblja države članice trebaju ponovno razmotriti prikladnost spomenutog smanjenja poreza. Ovo ne treba dovoditi u pitanje mogućnost da države članice nakon takvog razmatranja ponovno usvoje te ili slične mjere prema ovoj Uredbi.

(48)

Točan izračun dodatnih troškova ulaganja ili proizvodnje u svrhu postizanja zaštite okoliša ključan je za određivanje je li potpora sukladna članku 87. stavku 3. Ugovora. Kako je navedeno u Smjernicama Zajednice za zaštitu okoliša, opravdani troškovi trebaju biti ograničeni na dodatne troškove ulaganja potrebne kako bi se postigla viša razina zaštite okoliša.

(49)

Imajući u vidu teškoće koje se posebno mogu pojaviti u vezi s odbitkom koristi proizašlih iz dodatnog ulaganja, potrebno je predvidjeti pojednostavljenu metodu izračuna dodatnih troškova ulaganja. Prema tome, ti se troškovi u svrhu primjene ove Uredbe trebaju računati bez uzimanja u obzir koristi za redovno poslovanje, troškovnih ušteda ili dodatne pomoćne proizvodnje i bez uzimanja u obzir troškova poslovanja nastalih tijekom vijeka trajanja ulaganja. Maksimalni intenziteti potpora predviđeni ovom Uredbom za različite kategorije spomenutih potpora za ulaganja u zaštitu okoliša su, prema tome, sustavno umanjeni u usporedbi s maksimalnim intenzitetima potpora koje predviđaju Smjernice Zajednice za zaštitu okoliša.

(50)

U pogledu potpora za zaštitu okoliša koje se tiču ulaganja u mjere štednje energije, prikladno je dopustiti državama članicama da izaberu ili pojednostavljenu metodu izračuna ili puni izračun troškova, jednak onome koji predviđaju Smjernice Zajednice za državne potpore za zaštitu okoliša. S obzirom na specifične praktične poteškoće koje se mogu javiti kada se primjenjuje metoda punog izračuna troškova, takve izračune troškova treba ovjeriti vanjski revizor.

(51)

U pogledu potpora za zaštitu okoliša koje se tiču ulaganja u kogeneraciju i potpora za zaštitu okoliša vezanih uz ulaganja koja promiču obnovljive izvore energije, dodatni troškovi trebaju se, u smislu primjene ove Uredbe, izračunavati ne uzimajući u obzir druge mjere podrške dodijeljene za iste opravdane troškove, uz izuzetak drugih potpora za ulaganje u zaštitu okoliša.

(52)

U pogledu ulaganja vezanih uz hidroelektrane, treba primijetiti da njihov utjecaj na okoliš može biti dvojak. One svakako imaju veliki potencijal u pogledu niskih emisija stakleničkih plinova. S druge strane, takva postrojenja također mogu imati negativan utjecaj, primjerice na sustave voda i biološku raznolikost.

(53)

Kako bi se uklonile razlike koje mogu izazvati narušavanje tržišnog natjecanja i olakšala koordinacija između različitih inicijativa Zajednice i nacionalnih inicijativa o malim i srednjim poduzećima, kao i zbog administrativne jasnoće i pravne sigurnosti, definicija malih i srednjih poduzeća koju koristi ova Uredba treba se temeljiti na definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (23).

(54)

Mala i srednja poduzeća imaju odlučujuću ulogu u stvaranju radnih mjesta i općenito djeluju kao faktor socijalne stabilnosti i gospodarskog napretka. Međutim, njihov razvoj mogu ograničiti tržišni nedostaci, što dovodi do poteškoća karakterističnih za ta mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća često imaju teškoća u nabavi kapitala, rizičnog kapitala ili zajmova, s obzirom na prirodu određenih financijskih tržišta nesklonih riziku i ograničeni kolateral koji oni mogu ponuditi. Njihova im ograničena sredstva također mogu ograničiti pristup informacijama, prvenstveno u vezi s novim tehnologijama i potencijalnim tržištima. Kako bi se olakšao razvoj gospodarskih aktivnosti malih i srednjih poduzeća, ova Uredba prema tome treba izuzeti određene kategorije potpora kad se one dodjeljuju u korist malih i srednjih poduzeća. Slijedom toga, opravdano je izuzeti takve potpore od obveze prethodne prijave i, samo u svrhu primjene ove Uredbe, smatrati da se, kad je korisnik obuhvaćen definicijom malog i srednjeg poduzeća predviđenom ovom Uredbom i iznos potpore ne premašuje primjenljivi prag prijave, za to malo i srednje poduzeće može pretpostaviti da je u svojem razvoju ograničen tipičnim poteškoćama malih i srednjih poduzeća proizašlih iz tržišnih nedostataka.

(55)

Uzimajući u obzir razlike između malih i srednjih poduzeća, potrebno je odrediti različite osnovne intenzitete potpora i različite bonuse za mala i srednja poduzeća. Tržišni nedostaci koji općenito utječu na mala i srednja poduzeća, uključujući teškoće kod pristupa financijskim sredstvima, uzrokuju čak i veće zapreke razvoju malih poduzeća u usporedbi sa srednje velikim poduzećima.

(56)

Na temelju iskustva stečenog primjenom Smjernica Zajednice za državne potpore za promicanje ulaganja rizičnog kapitala u mala i srednja poduzeća čini se da postoji niz specifičnih tržišnih nedostataka na tržištu rizičnog kapitala u Zajednici u vezi s određenim vrstama ulaganja na određenim stupnjevima razvoja poduzetnika. Ovi tržišni nedostaci slijede iz nesavršenog podudaranja ponude i potražnje rizičnog kapitala. Kao rezultat toga, razina rizičnog kapitala dostupna na tržištu može biti previše ograničena pa poduzetnici ne mogu dobiti sredstva unatoč dobrom poslovnom modelu i mogućnostima rasta. Glavni izvor tržišnog nedostatka koji se odnosi na tržište rizičnog kapitala, koji posebno utječe na pristup malih i srednjih poduzeća kapitalu i koji može opravdati javnu intervenciju, vezan je uz nepotpune ili asimetrične informacije. Slijedom toga, programi rizičnog kapitala u obliku investicijskih fondova kojima se upravlja na komercijalnoj osnovi, a u kojima dovoljni udjel sredstava pružaju privatni ulagači kroz privatni kapital za promicanje profitno motiviranih mjera rizičnog kapitala u korist ciljanih poduzeća, trebaju biti izuzeti od obveze prijave pod određenim uvjetima. Uvjeti koji nalažu da se investicijskim fondovima treba upravljati na komercijalnoj osnovi i da proizlazeće mjere rizičnog kapitala trebaju biti vođene profitom ne bi trebali spriječiti investicijske fondove da usmjere svoje aktivnosti i ciljaju na pojedine segmente tržišta kao što su žene poduzetnice. Ova Uredba ne bi trebala utjecati na status Europskog investicijskog fonda i Europske investicijske banke, kako je određeno u Smjernicama Zajednice za rizični kapital.

(57)

Potpore za istraživanja, razvoj i inovacije mogu doprinijeti gospodarskom rastu jačajući konkurentnost i povećavajući zaposlenost. Na temelju svojih iskustava s primjenom Uredbe (EZ) br. 364/2004, Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanja i razvoj i inovacije, čini se da, uzevši u obzir raspoložive kapacitete kako malih i srednjih poduzeća tako i velikih poduzeća za istraživanje i razvoj, tržišni nedostaci mogu spriječiti tržište da postigne optimalnu proizvodnju i dovesti do neučinkovitog rezultata. Takvi neučinkoviti rezultati općenito su povezani s prelijevanjem do kojeg dolazi u odnosu pozitivnih vanjskih učinaka i znanja, prelijevanjem do kojeg dolazi u odnosu javnih dobara i znanja, te s nepotpunim i asimetričnim informacijama i nedostacima u koordinaciji i umrežavanju.

(58)

Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije od posebne su važnosti, posebno za mala i srednja poduzeća budući da su jedna od strukturalnih mana malih i srednjih poduzeća teškoće koje oni mogu imati u pristupu novim tehnološkim dosezima, prijenosu tehnologije ili visokokvalificiranom osoblju. Prema tome, potpore za projekte istraživanja i razvoja, potpore za studije tehničke izvedivosti i potpore za pokrivanje troškova prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzeća, kao i potpore za mlada inovativna mala poduzeća, potpore za usluge savjetovanja za inovacije i potpore za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja trebaju pod određenim uvjetima biti izuzete iz obveze prethodne prijave.

(59)

U vezi s potporama za projekte istraživanja i razvoja, potpomognuti dio istraživačkog projekta treba u potpunosti biti obuhvaćen kategorijom temeljnih istraživanja, industrijskih istraživanja ili eksperimentalnog razvoja. Kad projekt obuhvaća različite zadaće, svaka zadaća treba se razvrstati u kategorije temeljnih istraživanja, industrijskih istraživanja ili eksperimentalnog razvoja, ili se uopće ne razvrstati ni u jednu od tih kategorija. Takvo razvrstavanje ne mora nužno slijediti kronološki pristup u kojem se kreće redom kroz vrijeme od temeljnih istraživanja prema djelatnostima bližim tržištu. Sukladno tome, zadaća koja se izvodi u kasnoj fazi projekta može se kvalificirati kao industrijsko istraživanje. Jednako tako, nije isključeno da djelatnost koja se provodi u ranijoj fazi projekta može predstavljati eksperimentalni razvoj.

(60)

U poljoprivrednom sektoru potrebno je izuzeti određene potpore za istraživanje i razvoj ako su ispunjeni uvjeti slični onima koji su predviđeni u pojedinim odredbama utvrđenim za poljoprivredni sektor u Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije. Ako ti posebni uvjeti nisu ispunjeni, prikladno je urediti da potpore budu izuzete ako ispunjavaju uvjete navedene u općim odredbama ove Uredbe vezanim uz istraživanje i razvoj.

(61)

Promicanje usavršavanja i zapošljavanja radnika u nepovoljnom položaju i radnika s invaliditetom i naknada dodatnih troškova za zapošljavanje radnika s invaliditetom predstavljaju središnje ciljeve gospodarskih i socijalnih politika Zajednice i njezinih država članica.

(62)

Usavršavanje obično donosi pozitivne vanjske učinke društvu u cjelini budući da povećava izbor kvalificiranih radnika dostupnih drugim poduzetnicima, poboljšava konkurentnost industrije Zajednice i igra važnu ulogu u strategiji zapošljavanja Zajednice. Usavršavanje, uključujući e-učenje, također je ključno za organizaciju, prikupljanje i širenje znanja, javnog dobra primarne važnosti. U svjetlu činjenice da poduzetnici u Zajednici općenito premalo ulažu u usavršavanje svojih radnika, posebno kad je to usavršavanje po prirodi općenito i ne vodi do izravnih i konkretnih prednosti za predmetnog poduzetnika, državne potpore mogu pomoći u ispravljanju ovog tržišnog nedostatka. Prema tome, takve potpore trebaju pod određenim uvjetima biti izuzete od prethodne prijave. U pogledu posebnih ograničenja s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća i viših relativnih troškova koje moraju snositi kada ulažu u usavršavanje, intenziteti potpora koje su izuzete ovom Uredbom trebaju biti uvećani za mala i srednja poduzeća. Obilježja usavršavanja u sektoru pomorskog prijevoza opravdavaju poseban pristup za taj sektor.

(63)

Moguće je razlikovati općenito i posebno usavršavanje. Dozvoljeni intenziteti potpora trebaju se razlikovati u skladu s vrstom pruženog usavršavanja i veličinom poduzetnika. Općenito usavršavanje pruža prenosive kvalifikacije i značajno poboljšava sposobnost zapošljavanja radnika koji je prošao usavršavanje. Potpore za ovu svrhu imaju manji učinak narušavanja tržišnog natjecanja, što znači da se viši intenziteti potpora mogu izuzeti od prethodne prijave. Posebno usavršavanje, koje većinom koristi poduzetniku, uključuje veći rizik narušavanja tržišnog natjecanja pa bi prema tome intenzitet potpore koja se može izuzeti od prethodne prijave trebao biti mnogo niži. Usavršavanje se treba smatrati općenitim po svojoj prirodi i onda kada se odnosi na upravljanje u području zaštite okoliša, eko-inovacije ili društvenu odgovornost poduzetnika, i tako povećava sposobnost korisnika da doprinese općim ciljevima u području zaštite okoliša.

(64)

Neke kategorije radnika u nepovoljnom položaju ili radnika s invaliditetom još uvijek proživljavaju osobite teškoće pri ulasku na tržište rada. Zbog toga javne vlasti imaju opravdanje za primjenu mjera kojima poduzetnicima pružaju poticaje za povećanje njihove razine zaposlenosti, posebno zapošljavanjem radnika iz ovih zapostavljenih kategorija. Troškovi zaposlenih čine dio uobičajenih operativnih troškova svakog poduzetnika. Prema tome, posebno je važno da potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom i radnika u nepovoljnom položaju imaju pozitivan učinak na razinu zaposlenosti tih kategorija radnika, a ne samo da poduzetnicima omoguće smanjenje troškova koje bi inače trebali snositi. Slijedom toga, takve potpore trebaju biti izuzete od prethodne prijave kada je vjerojatno da će pomoći tim kategorijama radnika pri ponovnom ulasku na tržište rada ili, u pogledu radnika s invaliditetom, pri ponovnom ulasku i ostanku na tržištu rada.

(65)

Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija plaća mogu se izračunati na temelju pojedinačne razine invalidnosti pojedinog radnika s invaliditetom ili se mogu izraziti kao paušalna svota, uz uvjet da niti jedna metoda ne vodi do toga da potpora premašuje maksimalni intenzitet potpore za svakog pojedinog radnika.

(66)

Primjereno je utvrditi prijelazne odredbe za pojedinačne potpore koje su dodijeljene prije stupanja na snagu ove Uredbe, a nisu bile prijavljene, predstavljajući time povredu obveze propisane u članku 88. stavku 3. Ugovora. Ukidanjem Uredbe (EZ) br. 1628/2006 potrebno je omogućiti da se zatečeni regionalni programi ulaganja, koji su izuzeti, nastave primjenjivati prema uvjetima koje je predviđala ta Uredba, u skladu s člankom 9. stavkom 2. drugim podstavkom te Uredbe.

(67)

U svjetlu iskustva Komisije u ovom području, a posebno učestalosti kojom se općenito javlja potreba revidiranja politike državnih potpora, prikladno je ograničiti razdoblje primjene ove Uredbe. Ako ova Uredba istekne bez produljenja njezinog važenja, programi potpora koji su već izuzeti ovom Uredbom trebali bi i dalje biti izuzeti u daljnjem razdoblju od šest mjeseci kako bi se državama članicama osiguralo vrijeme za prilagodbu.

(68)

Potrebno je staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 70/2001, Uredbu (EZ) br. 68/2001 i Uredbu (EZ) br. 2204/2002, koje su istekle 30. lipnja 2008., kao i Uredbu (EZ) br. 1628/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

SADRŽAJ

Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Članak 2.

Definicije

Članak 3.

Uvjeti izuzeća

Članak 4.

Intenzitet potpore i opravdani troškovi

Članak 5.

Transparentnost potpora

Članak 6.

Pragovi pojedinačne prijave

Članak 7.

Zbrajanje

Članak 8.

Učinak poticaja

Članak 9.

Transparentnost

Članak 10.

Praćenje

Članak 11.

Godišnje izvještavanje

Članak 12.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na potpore za ulaganja

Poglavlje II.

POSEBNE ODREDBE ZA RAZLIČITE KATEGORIJE POTPORA

Odjeljak 1.

Regionalne potpore

Članak 13.

Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje

Članak 14.

Potpore za novoosnovana mala poduzeća

Odjeljak 2.

Potpore za mala i srednja poduzeća koja se odnose na ulaganje i zapošljavanje

Članak 15.

Potpore za mala i srednja poduzeća koja se odnose na ulaganje i zapošljavanje

Odjeljak 3.

Potpore za žensko poduzetništvo

Članak 16.

Potpore za nova mala poduzeća koja su osnovale žene

Odjeljak 4.

Potpore za zaštitu okoliša

Članak 17.

Definicije

Članak 18.

Potpore za ulaganje koje omogućavaju poduzetnicima da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice

Članak 19.

Potpore za nabavu novih transportnih vozila koja premašuju standarde Zajednice ili povećavaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice

Članak 20.

Potpore za ranu prilagodbu malih i srednjih poduzeća budućim standardima Zajednice

Članak 21.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na mjere štednje energije

Članak 22.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju

Članak 23.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Članak 24.

Potpore za studije zaštite okoliša

Članak 25.

Potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša

Odjeljak 5.

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća i za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima

Članak 26.

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća

Članak 27.

Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima

Odjeljak 6.

Potpore u obliku rizičnog kapitala

Članak 28.

Definicije

Članak 29.

Potpore u obliku rizičnog kapitala

Odjeljak 7.

Potpore za istraživanja, razvoj i inovacije

Članak 30.

Definicije

Članak 31.

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Članak 32.

Potpore za studije tehničke izvedivosti

Članak 33.

Potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za male i srednje poduzetnike

Članak 34.

Potpore za istraživanje i razvoj u sektorima poljoprivrede i ribarstva

Članak 35.

Potpore za nova inovativna poduzeća

Članak 36.

Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama

Članak 37.

Potpore za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja

Odjeljak 8.

Potpore za usavršavanje

Članak 38.

Definicije

Članak 39.

Potpore za usavršavanje

Odjeljak 9.

Potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom

Članak 40.

Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće

Članak 41.

Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće

Članak 42.

Potpore za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom

Poglavlje III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Članak 44.

Prijelazne odredbe

Članak 45.

Stupanje na snagu i primjena

Prilog I.

Definicija malih i srednjih poduzeća

Prilog II.

Obrazac za pružanje sažetka informacija o potporama za istraživanje i razvoj u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 4.

Obrazac za pružanje sažetka informacija o potporama za velike projekte ulaganja u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 4.

Prilog III.

Obrazac za pružanje sažetka informacija u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 1.

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće kategorije potpora:

(a)

regionalne potpore;

(b)

potpore za mala i srednja poduzeća koja se odnose na ulaganje i zapošljavanje;

(c)

potpore za osnivanje poduzeća kod kojih su osnivači žene;

(d)

potpore za zaštitu okoliša;

(e)

potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća i za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima;

(f)

potpore u obliku rizičnog kapitala;

(g)

potpore za istraživanje, razvoj i inovacije;

(h)

potpore za usavršavanje;

(i)

potpore za radnike u nepovoljnom položaju ili radnike s invaliditetom.

2.   Ona se ne primjenjuje na:

(a)

potpore za djelatnosti vezane uz izvoz, to jest potpore izravno vezane uz izvezene količine, uspostavu i rad distribucijske mreže ili uz druge tekuće troškove povezane s izvoznom djelatnošću;

(b)

potpore koje su uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu.

3.   Ova se Uredba primjenjuje na potpore u svim sektorima gospodarstva osim na sljedeće:

(a)

potpore u korist djelatnosti u sektorima ribarstva i poljoprivrede, obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 (24), osim potpora za usavršavanje, potpora u obliku rizičnog kapitala, potpora za istraživanje, razvoj i inovacije i potpora za radnike u nepovoljnom položaju ili radnike s invaliditetom;

(b)

potpore u korist djelatnosti u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, osim potpora za usavršavanje, potpora u obliku rizičnog kapitala, potpora za istraživanje i razvoj, potpora za zaštitu okoliša i potpora za radnike u nepovoljnom položaju ili radnike s invaliditetom, ako te kategorije potpora nisu obuhvaćene Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006;

(c)

potpore u korist djelatnosti prerade i stavljanja u promet poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

i.

kad je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane predmetnih poduzetnika; ili

ii.

kad je potpora uvjetovana njezinim djelomičnim ili potpunim prijenosom na primarne proizvođače;

(d)

potpore u korist djelatnosti u sektoru ugljena s izuzetkom potpora za usavršavanje, potpora za istraživanje, razvoj i inovacije i potpora za zaštitu okoliša;

(e)

regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru čelika;

(f)

regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru brodogradnje;

(g)

regionalne potpore u korist djelatnosti u sektoru sintetičkih vlakana.

4.   Ova se Uredba ne primjenjuje na programe regionalnih potpora koji su usmjereni na određene sektore gospodarskih djelatnosti unutar proizvodnje ili usluga. Programi usmjereni na djelatnosti u turizmu ne smatraju se programima usmjerenim na određene sektore.

5.   Ova se Uredba ne primjenjuje na jednokratne potpore dodijeljene velikim poduzećima, osim kako je predviđeno u članku 13. stavku 1.

6.   Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće potpore:

(a)

programe potpora koji ne isključuju na izričit način plaćanje pojedinačne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava slijedom prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom zajedničkom tržištu;

(b)

jednokratne potpore u korist poduzetnika koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava slijedom prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom sa zajedničkim tržištem;

(c)

potpore poduzetnicima u teškoćama.

7.   Za potrebe točke (c) stavka 6., za malo i srednje poduzeće smatra se da je poduzetnik u teškoćama ako ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

u slučaju društva s ograničenom odgovornošću, ako je nestalo više od polovine njegovog upisanog kapitala, a više od jedne četvrtine tog kapitala izgubljeno je u posljednjih 12 mjeseci; ili

(b)

u slučaju trgovačkog društva u kojem barem neki članovi odgovaraju svom svojom imovinom za dugove društva, ako je nestalo više od polovine njegovog kapitala prikazanog u knjigama društva, a više od jedne četvrtine tog kapitala izgubljeno je u posljednjih 12 mjeseci; ili

(c)

za svaku vrstu trgovačkog društva, ako ono ispunjava kriterije domaćeg prava za pokretanje cjelokupnog stečajnog postupka.

Malo ili srednje poduzeće koje je osnovano prije manje od tri godine ne smatra se, za potrebe ove Uredbe, poduzetnikom u teškoćama za to razdoblje osim ako zadovoljava uvjet naveden u točki (c) prvog podstavka.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„potpora” znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 87. stavku 1. Ugovora;

2.

„program potpora” znači svaki akt na temelju kojeg se mogu dodjeljivati pojedinačne potpore, bez daljnjih mjera provedbe, poduzetnicima definiranim u aktu na općenit i apstraktan način, kao i svaki akt na čijoj se osnovi potpora koja nije vezana uz određeni projekt može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno vremensko razdoblje i/ili u neograničenom iznosu;

3.

„pojedinačna potpora” znači:

(a)

jednokratna (ad hoc) potpora; i

(b)

dodjela potpore na temelju programa potpora, koju je potrebno prijaviti;

4.

„jednokratna (ad hoc) potpora” znači pojedinačna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa potpora;

5.

„intenzitet potpore” znači iznos potpore izražen kao postotak opravdanih troškova;

6.

„transparentna potpora” znači potpora za koju je moguće točno izračunati bruto ekvivalent potpore ex ante bez potrebe za procjenom rizika;

7.

„mala i srednja poduzeća” znači poduzetnici koji ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.;

8.

„velika poduzeća” znači poduzetnici koji ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I.;

9.

„potpomognuta područja” znači regije prihvatljive za primanje regionalnih potpora, kako je određeno u odobrenoj karti regionalnih potpora za predmetnu državu članicu u razdoblju 2007. -2013.;

10.

„materijalna imovina” znači, ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 12., imovina vezana uz zemljište, građevine i postrojenja, strojeve i opremu; u sektoru prometa prijevozna sredstva i oprema smatraju se prihvatljivom imovinom, osim kad se odnose na regionalne potpore i cestovni teretni promet i zračni promet;

11.

„nematerijalna imovina” znači imovina koja nastaje prijenosom tehnologije stjecanjem patentnih prava, licenci, tehnološkog znanja i iskustva (know-how) ili nepatentiranog tehničkog znanja;

12.

„veliki projekt ulaganja” znači ulaganje u osnovna sredstva s opravdanim troškovima iznad 50 milijuna eura, izračunanima prema cijenama i tečajevima na datum dodjele potpore;

13.

„broj zaposlenika” znači broj godišnjih jedinica rada, odnosno broj osoba zaposlenih na puno radno vrijeme u godini dana, dok se posao sa skraćenim radnim vremenom i sezonski posao računaju kao dio godišnje jedinice rada;

14.

„radna mjesta izravno otvorena projektom ulaganja” znači radna mjesta u vezi s djelatnošću na koju se odnosi ulaganje, uključujući radna mjesta otvorena slijedom povećanja stope iskoristivosti kapaciteta koji je nastao ulaganjem;

15.

„trošak plaća” znači ukupni iznos koji korisnik potpore mora platiti za predmetna radna mjesta, a koji se sastoji od:

(a)

bruto plaća, prije poreza;

(b)

obveznih doprinosa kao što su doprinosi za socijalno osiguranje; i

(c)

troškova dječje skrbi i skrbi za roditelje;

16.

„potpore za malo i srednje poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje” znači potpore koje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 15.;

17.

„potpore za ulaganje” znači regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje prema članku 13., potpore za malo i srednje poduzeće koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje prema članku 15. i potpore za ulaganje u zaštitu okoliša prema člancima 18. do 23.;

18.

„radnik u nepovoljnom položaju” znači svaka osoba koja:

(a)

nije bila zaposlena s redovnom plaćom u prethodnih 6 mjeseci; ili

(b)

nije stekla više srednje obrazovanje ili višu srednju stručnu spremu (ISCED 3); ili

(c)

je starija od 50 godina; ili

(d)

živi kao odrasli samac s jednom ili više uzdržavanih osoba; ili

(e)

radi u sektoru ili struci u državi članici u kojoj je neravnoteža između spolova najmanje 25 % viša od prosječne neravnoteže između spolova u svim gospodarskim sektorima u toj državi članici, a pripada tom premalo zastupljenom spolu; ili

(f)

pripada etničkoj manjini u državi članici, a kojoj je potreban razvoj njezinog lingvističkog profila, stručnog usavršavanja ili radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;

19.

„radnik u izrazito nepovoljnom položaju” znači svaka osoba koja je nezaposlena najmanje 24 mjeseca;

20.

„radnik s invaliditetom” znači svaka osoba:

(a)

kojoj je priznat invaliditet prema nacionalnom pravu; ili

(b)

koja ima priznato ograničenje koje je rezultat fizičkog, duševnog ili psihološkog oštećenja;

21.

„zaštićena radna mjesta” znači radna mjesta u poduzetniku u kojem radi najmanje 50 % radnika s invaliditetom;

22.

„poljoprivredni proizvodi” znači:

(a)

proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 104/2000;

(b)

proizvodi zavedeni pod KN oznakama 4502, 4503 i 4504 (proizvodi od pluta);

(c)

proizvodi koji oponašaju ili zamjenjuju mlijeko i mliječne proizvode, kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (25);

23.

„prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu koje rezultira proizvodom koji je također poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju;

24.

„stavljanje poljoprivrednih proizvoda u promet” znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja u promet, osim kada primarni proizvođač prvi put prodaje proizvod preprodavateljima i prerađivačima i osim svih djelatnosti u vezi s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik smatra se stavljanjem u promet ako se odvija u zasebnim za to osiguranim prostorijama;

25.

„djelatnosti u turizmu” znači sljedeće djelatnosti u skladu s NACE Rev. 2:

(a)

NACE 55: Smještaj;

(b)

NACE 56: Aktivnosti posluživanja hrane i pića;

(c)

NACE 79: Aktivnosti putničkih agencija, turističkih operatera i ostale djelatnosti vezane uz rezervacije;

(d)

NACE 90: Kreativne aktivnosti, umjetnost i zabava;

(e)

NACE 91: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne aktivnosti;

(f)

NACE 93: Sportske aktivnosti i aktivnosti zabave i rekreacije;

26.

„povratni predujam” znači zajam projektu koji je isplaćen u jednoj ili više rata, a uvjeti njegovog povrata ovise o rezultatu projekta istraživanja, razvoja i inovacija;

27.

„rizični kapital” znači financiranje osigurano kroz dionički kapital ili instrumente nalik dioničkom kapitalu za poduzetnike u ranim fazama njihovog rasta (sjemenska, početna i razvojna faza);

28.

„novo poduzeće čiji su osnivači žene” znači malo poduzeće koje ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

jedna ili više žena posjeduju najmanje 51 % kapitala predmetnog malog poduzeća ili su registrirane vlasnice predmetnog malog poduzeća; i

(b)

žena vodi upravu malog poduzeća;

29.

„sektor čelika” znači sve djelatnosti vezane uz proizvodnju jednog ili više sljedećih proizvoda:

(a)

sirovo željezo i ferolegure:

sirovo željezo za proizvodnju čelika, ljevaonice i drugo sirovo željezo, zrcalno željezo i visokougljični feromangan, bez drugih ferolegura;

(b)

sirovi i poluzavršeni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika:

tekući čelik izliven ili neizliven u ingote, uključujući ingote za kovanje poluzavršenih proizvoda: blumovi, gredice i ploče; limene šipke i šipke od bijelog lima; široki toplo valjani kolutovi, osim proizvodnje tekućeg čelika za lijevanje iz malih i srednjih ljevaonica;

(c)

toplo valjani konačni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika:

tračnice, pragovi, vezice, podložne ploče, grede, teški profili 80 mm i više, žmurje, šipke i profili ispod 80 mm i ploče ispod 150 mm, žičane šipke, okrugli i kvadratni dijelovi za cijevi, toplo valjani obruči i trake (uključujući trake za cijevi), toplo valjani lim (presvučeni i nepresvučeni), ploče i lim debljine 3 mm i više, univerzalne ploče 150 mm i više, osim žica i proizvoda iz žice, svijetlih šipki i željeznih odljeva;

(d)

hladno valjani konačni proizvodi:

kositreni lim, mat lim, crni lim, pocinčani lim, drugi presvučeni limovi, hladno valjani limovi, električni limovi i trake, namijenjeni proizvodnji bijelog lima, hladno valjani limovi u kolutovima i trakama;

(e)

cijevi:

sve bešavne čelične cijevi, varene čelične cijevi s promjerom preko 406,4 mm;

30.

„sektor umjetnih vlakana” znači:

(a)

ekstruzija/tkanje svih generičkih vrsta vlakana i pređe na temelju poliestera, poliamida, akrila ili polipropilena, za bilo koju krajnju uporabu; ili

(b)

polimerizacija (uključujući polikondenzaciju), ako je uključena u ekstruziju kod upotrijebljenih strojeva; ili

(c)

svaki prateći postupak koji je povezan s istovremenom ugradnjom funkcije ekstruzije/tkanja, koju provodi budući korisnik ili drugi poduzetnik iz grupacije kojoj pripada, a koji je u toj posebnoj poslovnoj djelatnosti u smislu upotrijebljenih strojeva obično uklopljen u takvu funkciju.

Članak 3.

Uvjeti izuzeća

1.   Programi potpora koji ispunjavaju sve uvjete poglavlja I. ove Uredbe, kao i mjerodavne odredbe poglavlja II. ove Uredbe, sukladni su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora uz uvjet da svaka pojedinačna potpora dodijeljena prema takvom programu ispunjava sve uvjete ove Uredbe, a program sadrži izričitu uputu na ovu Uredbu, navodeći njezin naslov i uputu na objavu u Službenom listu Europske unije.

2.   Pojedinačne potpore dodijeljene prema programu spomenutom u stavku 1. sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora uz uvjet da potpora ispunjava sve uvjete poglavlja I. ove Uredbe, kao i mjerodavne odredbe poglavlja II. ove Uredbe, a mjera pojedinačne potpore sadrži izričitu uputu na mjerodavne odredbe ove Uredbe, navodeći te mjerodavne odredbe, naslov ove Uredbe i uputu na objavu u Službenom listu Europske unije.

3.   Jednokratne potpore koje ispunjavaju sve uvjete poglavlja I. ove Uredbe, kao i mjerodavne odredbe poglavlja II. ove Uredbe, sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave prema članku 88. stavku 3. Ugovora uz uvjet da potpora sadrži izričitu uputu na mjerodavne odredbe ove Uredbe, navodeći te mjerodavne odredbe, naslov ove Uredbe i uputu na objavu u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Intenzitet potpore i opravdani troškovi

1.   U svrhu izračuna intenziteta potpore svi iznosi koji se koriste trebaju biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Ako se potpora dodjeljuje u obliku različitom od bespovratnih sredstava, iznos potpore je ekvivalent potpore u obliku subvencije. Potpore koje se isplaćuju u nekoliko rata diskontiraju se na svoju vrijednost u trenutku dodjele. Kamatna stopa koja se koristi u svrhu diskontiranja je referentna stopa primjenljiva u trenutku dodjele.

2.   U slučajevima u kojima se potpora dodjeljuje u obliku oslobođenja od poreza ili smanjenja poreza koji dospijeva u budućnosti, a koji podliježu određenom intenzitetu potpore definiranom kao bruto ekvivalent potpore, diskontiranje obroka potpore treba provesti na temelju referentnih stopa primjenljivih u trenucima kad porezne olakšice stupe na snagu.

3.   Opravdani troškovi podupiru se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni i iskazani po stavkama.

Članak 5.

Transparentnost potpora

1.   Ova se Uredba primjenjuje samo na transparentne potpore.

Posebno, sljedeće kategorije potpora smatraju se transparentnima:

(a)

potpore sadržane u bespovratnim sredstvima i subvencijama kamatnih stopa;

(b)

potpore sadržane u zajmovima, pri čemu je bruto ekvivalent potpore izračunan na temelju referentne stope koja prevladava u trenutku dodjele;

(c)

potpore sadržane u programima jamstava:

i.

ako je metodologija izračuna bruto ekvivalenta potpore odobrena slijedom prijave te metodologije Komisiji u kontekstu Uredbe (EZ) br. 1628/2006 i ako je ta metodologija izričito usmjerena na predmetnu vrstu jamstava i osnovne transakcije; ili

ii.

ako je korisnik potpore malo ili srednje poduzeće i bruto ekvivalent potpore je izračunan na temelju premija sigurne luke utvrđenih u Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore u obliku jamstava;

(d)

potpore sadržane u fiskalnim mjerama, pri čemu mjera predviđa gornju vrijednost koja osigurava da ne dođe do premašivanja primjenljivog praga.

2.   Sljedeće kategorije potpora ne smatraju se transparentnima:

(a)

potpore sadržane u ubrizgavanju svježeg kapitala, ne dovodeći u pitanje posebne odredbe o rizičnom kapitalu;

(b)

potpore sadržane u mjerama rizičnog kapitala, osim potpora koje ispunjavaju uvjete iz članka 29.

3.   Potpore u obliku povratnih predujmova smatraju se transparentnima samo ako je ukupni iznos povratnog predujma niži od mjerodavnih pragova prema ovoj Uredbi. Ako je prag izražen u obliku intenziteta potpore, ukupni iznos povratnog predujma izražen kao postotak opravdanih troškova ne smije premašiti mjerodavni intenzitet potpore.

Članak 6.

Pragovi pojedinačne prijave

1.   Ova se Uredba ne primjenjuje ni na jednu pojedinačnu potporu, dodijeljenu jednokratno ili na temelju programa, čiji bruto ekvivalent potpore premašuje sljedeće pragove:

(a)

potpore za malo i srednje poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje: 7,5 milijuna eura po poduzetniku, po projektu ulaganja;

(b)

potpore za ulaganje u zaštitu okoliša: 7,5 milijuna eura po poduzetniku, po projektu ulaganja;

(c)

potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća: 2 milijuna eura po poduzetniku, po projektu;

(d)

potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima: 2 milijuna eura po poduzetniku, po projektu;

(e)

potpore za projekte istraživanja i razvoja i za studije izvedivosti:

i.

ako se projekt pretežno sastoji od temeljnih istraživanja, 20 milijuna eura po poduzetniku, po projektu/studiji izvedivosti;

ii.

ako se projekt pretežno sastoji od industrijskih istraživanja, 10 milijuna eura po poduzetniku, po projektu/studiji izvedivosti;

iii.

za sve ostale projekte 7,5 milijuna eura po poduzetniku, po projektu/studiji izvedivosti;

iv.

ako je projekt EUREKA projekt, iznosi u točkama i., ii. i iii. udvostručuju se;

(f)

potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzeća: 5 milijuna eura po poduzetniku, po projektu;

(g)

potpore za usavršavanje: 2 milijuna eura po poduzetniku, po projektu usavršavanja;

(h)

potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju: 5 milijuna eura po poduzetniku u jednoj godini;

(i)

potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće: 10 milijuna eura po poduzetniku u jednoj godini;

(j)

potpore za naknadu dodatnih troškova za zapošljavanje radnika s invaliditetom: 10 milijuna eura po poduzetniku u jednoj godini.

U svrhu određivanja primjerenog praga koji se primjenjuje na potpore za projekte istraživanja i razvoja i studije izvedivosti u skladu s točkom (e), za projekt se smatra da se „pretežno” sastoji od temeljnih istraživanja ili da se „pretežno” sastoji od industrijskih istraživanja ako više od 50 % opravdanih troškova projekta nastaje kroz djelatnosti obuhvaćene kategorijom temeljnog ili industrijskog istraživanja. U slučajevima kada se ne može odrediti od kojeg se istraživanja projekt pretežno sastoji, primjenjuje se niži prag.

2.   Regionalne potpore za ulaganja koje se dodjeljuju velikim projektima ulaganja prijavljuju se Komisiji ako ukupan iznos potpora iz svih izvora premašuje 75 % maksimalnog iznosa potpora koje može primiti ulaganje s opravdanim troškovima u iznosu od 100 milijuna eura, primjenjujući standardni prag potpore koji vrijedi za velika poduzeća na odobrenoj karti regionalnih potpora na datum kada se potpora treba dodijeliti.

Članak 7.

Zbrajanje

1.   Pri određivanju poštuju li se pragovi pojedinačne prijave utvrđeni u članku 6. i maksimalni intenziteti potpora utvrđeni u poglavlju II., uzima se u obzir ukupan iznos mjera javne pomoći za potpomognutu djelatnost ili projekt, bez obzira na to financira li se ta pomoć iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih izvora ili izvora Zajednice.

2.   Potpora izuzeta prema ovoj Uredbi može se zbrajati sa svim drugim potporama izuzetim prema ovoj Uredbi sve dok se te druge mjere potpora odnose na različite opravdane troškove koje je moguće utvrditi.

3.   Potpora izuzeta prema ovoj Uredbi ne smije se zbrajati s drugom potporom izuzetom prema ovoj Uredbi ili de minimis potporom koja ispunjava uvjete utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 1998/2006 (26) ili s kakvim drugim financiranjem od strane Zajednice u vezi s istim opravdanim troškovima, uz djelomično ili potpuno preklapanje, ako bi takvo zbrajanje kao rezultat imalo premašivanje najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji se primjenjuje na tu potporu prema ovoj Uredbi.

4.   Iznimno od stavka 3., potpore u korist radnika s invaliditetom, kako je utvrđeno u člancima 41. i 42., mogu se zbrajati s potporama izuzetim prema ovoj Uredbi u vezi s istim opravdanim troškovima iznad najvišeg primjenljivog praga prema ovoj Uredbi, uz uvjet da takvo zbrajanje ne dovede do intenziteta potpore koji premašuje 100 % mjerodavnih troškova u svakom onom razdoblju tijekom kojeg su predmetni radnici zaposleni.

5.   U pogledu mjera potpora izuzetih prema ovoj Uredbi s opravdanim troškovima koje je moguće utvrditi i mjera potpora izuzetih prema ovoj Uredbi s opravdanim troškovima koje nije moguće utvrditi, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

ako je ciljani poduzetnik primio kapital u okviru mjere rizičnog kapitala iz članka 29. i nakon toga se, tijekom prve tri godine od prvog ulaganja rizičnog kapitala prijavi za potporu iz područja primjene ove Uredbe, odgovarajući pragovi potpora ili maksimalni opravdani iznosi prema ovoj Uredbi smanjuju se za 50 % općenito i za 20 % za ciljane poduzetnike smještene u potpomognutim područjima; smanjenje ne smije premašiti ukupni iznos primljenog rizičnog kapitala; smanjenje se ne primjenjuje na potpore za istraživanje, razvoj i inovacije koje su izuzete prema člancima 31. do 37.;

(b)

tijekom prve tri godine nakon dodjele, potpore za nova inovativna poduzeća ne smiju se zbrajati s drugim potporama izuzetim prema ovoj Uredbi, uz jedinu iznimku potpora izuzetih prema članku 29. i potpora izuzetih prema člancima 31. do 37.

Članak 8.

Učinak poticaja

1.   Ova Uredba izuzima samo potpore koje imaju učinak poticaja.

2.   Za potpore koje se dodjeljuju malim i srednjim poduzećima i obuhvaćene su ovom Uredbom smatra se da imaju učinak poticaja ako je, prije nego što je počeo rad na projektu ili djelatnosti, korisnik podnio prijavu za potporu predmetnoj državi članici.

3.   Za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzećima i obuhvaćene su ovom Uredbom, smatra se da imaju učinak poticaja ako je, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih u stavku 2., država članica prije dodjele predmetne pojedinačne potpore provjerila da se dokumentacijom koju je pripremio korisnik potvrđuje jedan ili više sljedećih kriterija:

(a)

znatno povećanje veličine projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore;

(b)

znatno povećanje obuhvata projekta/djelatnosti, kao posljedica potpore;

(c)

znatno povećanje ukupnog iznosa koji korisnik troši na projekt/djelatnost, kao posljedica potpore;

(d)

znatno povećanje brzine dovršavanja predmetnog projekta/djelatnosti;

(e)

u vezi s regionalnim potporama za ulaganje spomenutima u članku 13., potvrda da se projekt kao takav u nedostatku potpore ne bi proveo u predmetnom potpomognutom području.

4.   Uvjeti utvrđeni u člancima 2. i 3. ne primjenjuju se na fiskalne mjere ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

fiskalna mjera uspostavlja zakonsko pravo na potporu u skladu s objektivnim kriterijima i bez daljnjeg korištenja diskrecijskog prava države članice; i

(b)

fiskalna je mjera donesena prije nego što je počeo rad na potpomognutom projektu ili djelatnosti; ovaj se uvjet ne primjenjuje u slučaju programa koji su nasljednici fiskalnih programa.

5.   U pogledu potpora za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom, kako je navedeno u članku 42., uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka smatraju se zadovoljenima ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 42. stavku 3.

U pogledu potpora za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće i potpora za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće, kako je navedeno u člancima 40. i 41., uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka smatraju se zadovoljenima ako potpore dovedu do neto povećanja broja zaposlenih radnika u nepovoljnom položaju/radnika s invaliditetom.

U pogledu potpora u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša iz članka 25., uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. smatraju se ispunjenima.

U pogledu potpora u obliku rizičnog kapitala iz članka 29., uvjeti utvrđeni u stavku 2. ovog članka smatraju se ispunjenima.

6.   Ako uvjeti iz stavaka 2. i 3. nisu ispunjeni, ukupna mjera potpore ne može biti izuzeta prema ovoj Uredbi.

Članak 9.

Transparentnost

1.   Unutar 20 radnih dana od stupanja na snagu programa potpora ili dodjele jednokratne potpore, pri čemu su program odnosno potpora izuzeti na temelju ove Uredbe, predmetna država članica treba Komisiji proslijediti sažetak informacija o takvoj mjeri potpore. Taj se sažetak dostavlja u elektroničkom obliku, kroz uspostavljeni računalni sustav Komisije i u obliku utvrđenom u Prilogu III.

Komisija bez odlaganja potvrđuje primitak sažetka.

Komisija sažetke objavljuje u Službenom listu Europske unije i na internetskoj stranici Komisije.

2.   Nakon stupanja na snagu programa potpora ili dodjele jednokratne potpore, koji su bili izuzeti na temelju ove Uredbe, predmetna država članica na internetu objavljuje cjeloviti tekst takve mjere potpore. U slučaju programa potpora, taj tekst navodi uvjete koji su utvrđeni nacionalnim pravom i osiguravaju poštovanje mjerodavnih odredbi ove Uredbe. Predmetna država članica osigurava dostupnost cjelovitog teksta mjere potpore na internetu u razdoblju dok je predmetna mjera potpore na snazi. Sažetak informacija koji je predmetna država članica dostavila u skladu sa stavkom 1. treba sadržavati internetsku adresu koja izravno vodi do cjelovitog teksta mjere potpore.

3.   Pri dodjeli pojedinačnih potpora izuzetih na temelju ove Uredbe, s izuzetkom potpora u obliku fiskalnih mjera, akt kojim se potpora dodjeljuje treba sadržavati izričitu uputu na određene odredbe poglavlja II. koje se tiču tog akta, na nacionalno pravo koje osigurava poštovanje mjerodavnih odredbi ove Uredbe, te na internetsku adresu koja izravno vodi do cjelovitog teksta mjere potpore.

4.   Ne dovodeći u pitanje obveze sadržane u stavcima 1., 2. i 3., svaki put kad se pojedinačne potpore dodjeljuju prema postojećem programu potpora za projekte istraživanja i razvoja obuhvaćenom člankom 31., a pojedinačna potpora premašuje 3 milijuna eura, te svaki put kad se pojedinačna regionalna potpora za ulaganje dodjeljuje na temelju postojećeg programa potpora za velike projekte ulaganja, a nije ju moguće pojedinačno prijaviti u skladu s člankom 6., države članice trebaju unutar 20 radnih dana od dana kad je nadležno tijelo dodijelilo potporu dostaviti Komisiji traženi sažetak informacija u standardnom obliku utvrđenom u Prilogu II., kroz uspostavljeni računalni sustav Komisije.

Članak 10.

Praćenje

1.   Komisija redovito prati mjere potpore o kojima je obaviještena u skladu s člankom 9.

2.   Države članice čuvaju detaljne zapise o svakoj pojedinačnoj potpori ili programu potpora izuzetih prema ovoj Uredbi. Takvi zapisi sadržavaju sve informacije potrebne da bi se odredilo jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni ovom Uredbom, uključujući informacije o statusu svakog poduzetnika čije pravo na potporu ili na bonus ovisi o tome ima li status malog ili srednjeg poduzeća, informacije o učinku poticaja potpore i informacije koje omogućavaju određivanje preciznog iznosa opravdanih troškova u svrhu primjene ove Uredbe.

Zapisi o pojedinačnim potporama čuvaju se 10 godina od datuma na koji je potpora dodijeljena. Zapisi o programima potpora čuvaju se 10 godina od datuma na koji je dodijeljena posljednja potpora prema takvom programu.

3.   Temeljem pisanog zahtjeva, država članica unutar razdoblja od 20 radnih dana, ili dužeg razdoblja ako je ono određeno u zahtjevu, Komisiji pruža sve informacije koje Komisija smatra potrebnima za praćenje primjene ove Uredbe.

Ako predmetna država članica ne pruži tražene informacije u razdoblju koje je propisala Komisija ili u opće prihvaćenom razdoblju, ili ako država članica dostavi nepotpune informacije, Komisija šalje požurnicu u kojoj određuje novi rok za dostavu informacija. Ako unatoč takvoj požurnici predmetna država članica ne pruži tražene informacije, Komisija može, nakon što omogući državi članici da iznese svoja stajališta, donijeti odluku u kojoj navodi da sve ili dio budućih mjera potpora na koje se primjenjuje ova Uredba moraju biti prijavljene u skladu s člankom 88. stavkom 3. Ugovora.

Članak 11.

Godišnje izvještavanje

U skladu s poglavljem III. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 (27) države članice u elektroničkom obliku sastavljaju izvješće o primjeni ove Uredbe u svakoj cijeloj godini ili svakom dijelu godine tijekom kojih se primjenjuje ova Uredba. Internetska adresa koja izravno vodi do cjelovitog teksta mjera potpora također treba biti uključena u takvo godišnje izvješće.

Članak 12.

Posebni uvjeti koji se primjenjuju na potpore za ulaganja

1.   Kako bi se smatralo opravdanim troškom u smislu ove Uredbe, ulaganje se sastoji od sljedećeg:

(a)

ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu vezanog uz osnivanje novog poduzetnika, širenje postojećeg poduzetnika, diversifikaciju proizvodnje poduzetnika na nove dodatne proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika; ili

(b)

nabave osnovnih sredstava izravno povezanih s poduzetnikom, ako se poduzetnik ugasio ili bi se bio ugasio da nije bio kupljen, a sredstva je kupio neovisni ulagač; u slučaju nasljeđivanja poslovanja malog poduzeća u korist obitelji prvotnog(-ih) vlasnika ili u korist bivših zaposlenika, uvjet da osnovna sredstva treba kupiti neovisni ulagač ukida se.

Samo stjecanje udjela u poduzetniku ne predstavlja ulaganje.

2.   Kako bi se smatrala opravdanim troškom u smislu ove Uredbe, nematerijalna imovina mora ispunjavati sve sljedeće uvjete:

(a)

mora se koristiti isključivo u poduzetniku koji prima potporu; u pogledu regionalnih potpora za ulaganja, mora se koristiti isključivo u poduzetniku koji prima potpore;

(b)

mora se voditi kao imovina koja se amortizira;

(c)

mora biti kupljena od treće strane po tržišnim uvjetima, bez da je kupac, u smislu članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (28), u položaju ostvarivati nadzor nad prodavateljem i obrnuto; ili

(d)

u slučaju potpora za malo i srednje poduzeće koje se odnose na ulaganje, mora biti uključena u imovinu poduzetnika najmanje tri godine; u slučaju regionalnih potpora za ulaganja, mora biti uključena u imovinu poduzetnika i ostati u poduzetniku koji prima potporu najmanje pet godina, odnosno u slučaju malih i srednjih poduzeća najmanje tri godine.

3.   Kako bi se smatrala opravdanim troškovima u smislu ove Uredbe, radna mjesta izravno otvorena projektom ulaganja trebaju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

(a)

radna mjesta trebaju se otvoriti u roku od tri godine od dovršetka ulaganja;

(b)

projekt ulaganja treba voditi do neto povećanja broja zaposlenih u predmetnom poduzetniku, u usporedbi s prosjekom za proteklih 12 mjeseci;

(c)

radna mjesta koja su stvorena trebaju biti očuvana tijekom minimalnog razdoblja od pet godina u slučaju velikog poduzeća i tijekom minimalnog razdoblja od tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

POGLAVLJE II.

POSEBNE ODREDBE ZA RAZLIČITE KATEGORIJE POTPORA

ODJELJAK 1.

Regionalne potpore

Članak 13.

Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje

1.   Programi regionalnih potpora za ulaganje i zapošljavanje sukladni su sa zajedničkimm tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku.

Jednokratne potpore koje se koriste samo kao nadopuna potporama dodijeljenim na temelju programa regionalnih potpora za ulaganje i zapošljavanje, a koje ne premašuju 50 % ukupnih potpora koje se dodjeljuju za ulaganje, sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, i to ako dodijeljene jednokratne potpore ispunjavaju sve uvjete ove Uredbe.

2.   Potpore se dodjeljuju u regijama prihvatljivim za regionalne potpore, kako je određeno u odobrenoj karti regionalnih potpora za predmetnu državu članicu u razdoblju 2007. – 2013. Ulaganje mora biti zadržano u regiji koja prima potporu tijekom najmanje pet godina, odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća, nakon što je cijelo ulaganje dovršeno. Ovo ne sprečava zamjenu postrojenja ili opreme koji su postali zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u predmetnoj regiji tijekom minimalnog razdoblja.

3.   Intenzitet potpore u važećem bruto ekvivalentu potpore ne smije premašiti prag regionalne potpore koji je na snazi u trenutku kad se potpora dodjeljuje u predmetnoj potpomognutoj regiji.

4.   Uz izuzetak potpora koje se dodjeljuju u korist velikih projekata ulaganja i regionalnih potpora za sektor prometa, pragovi određeni u stavku 3. mogu se povisiti za 20 postotnih bodova kod potpora dodijeljenih malim poduzećima i za 10 postotnih bodova kod potpora dodijeljenih srednjim poduzećima.

5.   Pragovi utvrđeni u stavku 3. primjenjuju se na intenzitet potpore izračunan ili kao postotak opravdanih materijalnih i nematerijalnih troškova ulaganja ili kao postotak procijenjenih troškova plaća za zaposlenu osobu, izračunanih u razdoblju od dvije godine za radna mjesta izravno stvorena projektom ulaganja, odnosno kombinacijom tih dviju metoda, uz uvjet da potpore ne premašuju najpovoljniji iznos koji proizlazi iz primjene jednog ili drugog izračuna.

6.   Ako se potpora računa na temelju materijalnih ili nematerijalnih troškova ulaganja, odnosno na temelju troškova stjecanja u slučaju preuzimanja, korisnik mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % opravdanih troškova, ili iz vlastitih izvora ili putem vanjskog financiranja, u obliku oslobođenom bilo kakve javne pomoći. Međutim, ako maksimalni intenzitet potpore odobren prema nacionalnoj karti regionalnih potpora za predmetnu državu članicu, uvećan u skladu sa stavkom 4., premašuje 75 %, financijski doprinos korisnika se u skladu s tim snižava. Ako se potpora računa na temelju materijalnih ili nematerijalnih troškova ulaganja, uvjeti navedeni u stavku 7. također se primjenjuju.

7.   U slučaju stjecanja poduzetnika, u obzir se uzimaju samo troškovi kupnje imovine od treće strane, uz uvjet da je transakcija obavljena po tržišnim uvjetima. Ako je stjecanje popraćeno drugim ulaganjem, troškovi vezani uz to ulaganje dodaju se trošku kupnje.

Troškovi vezani uz stjecanje imovine koja je pod najmom, osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir samo ako najam ima oblik financijskog lizinga i sadrži obvezu kupnje imovine na kraju razdoblja najma. Za najam zemljišta i zgrada najam se mora nastaviti najmanje pet godina nakon predviđenog datuma dovršetka projekta ulaganja, odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.

Osim u slučaju malih i srednjih poduzeća i preuzimanja, stečena imovina treba biti nova. U slučaju preuzimanja, potrebno je oduzeti imovinu za čije je stjecanje već dodijeljena potpora prije kupnje. Za mala i srednja poduzeća, puni troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu također se mogu uzeti u obzir. Za velika poduzeća takvi su troškovi opravdani samo do granice od 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta koji se odnose na ulaganja.

8.   Kada se potpora računa na temelju troškova plaća, radna mjesta trebaju biti izravno stvorena investicijskim projektom.

9.   Iznimno od stavaka 3. i 4., maksimalni intenziteti potpora za ulaganja u preradu i stavljanje u promet poljoprivrednih potpora mogu se postaviti na:

(a)

50 % opravdanih ulaganja u regije prihvatljive prema članku 87. stavku 3. točki (a) Ugovora i 40 % opravdanih ulaganja u druge regije prihvatljive za regionalne potpore, kao što je određeno u karti regionalnih potpora odobrenoj za predmetne države članice za razdoblje 2007. – 2013., ako je korisnik malo ili srednje poduzeće;

(b)

25 % opravdanih ulaganja u regije prihvatljive prema članku 87. stavku 3. točki (a) Ugovora i 20 % opravdanih ulaganja u druge regije prihvatljive za regionalne potpore, kako je određeno u karti regionalnih potpora odobrenoj za predmetne države članice za razdoblje 2007. – 2013., ako korisnik ima manje od 750 zaposlenih i/ili manje od 200 milijuna eura prihoda, izračunanih u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

10.   Kako bi se spriječilo da veliko ulaganje bude umjetno podijeljeno u potprojekte, veliki projekt ulaganja smatra se jedinstvenim projektom ulaganja ako isti poduzetnik ili poduzetnici provode ulaganje unutar razdoblja od tri godine, a ulaganje se sastoji od dugotrajne imovine strukturirane na ekonomski nerazdvojiv način.

Članak 14.

Potpore za novoosnovana mala poduzeća

1.   Programi potpora u korist novoosnovanih malih poduzeća sukladni su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Korisnik je malo poduzeće.

3.   Iznos potpore ne premašuje:

(a)

2 milijuna eura za mala poduzeća s gospodarskim djelatnostima u regijama prihvatljivim za iznimku predviđenu člankom 87. stavkom 3. točkom (a) Ugovora;

(b)

1 milijun eura za mala poduzeća s gospodarskim djelatnostima u regijama prihvatljivim za iznimku predviđenu člankom 87. stavkom 3. točkom (c) Ugovora.

Godišnji iznosi potpore po poduzetniku ne smiju premašiti 33 % iznosa potpora utvrđenih u točkama (a) i (b).

4.   Intenzitet potpore ne premašuje:

(a)

u regijama obuhvaćenim člankom 87. stavkom 3. točkom (a) Ugovora, 35 % opravdanih troškova nastalih u prve tri godine nakon osnivanja poduzetnika i 25 % u sljedeće dvije godine;

(b)

u regijama obuhvaćenim člankom 87. stavkom 3. točkom (c) Ugovora, 25 % opravdanih troškova nastalih u prve tri godine nakon osnivanja poduzetnika i 15 % u sljedeće dvije godine.

Ovi intenziteti mogu biti uvećani za 5 % u regijama obuhvaćenim člankom 87. stavkom 3. točkom (a) Ugovora s bruto domaćim proizvodom po stanovniku nižim od 60 % prosjeka 25 država članica EU-a, u regijama s gustoćom naseljenosti manjom od 12,5 stanovnika po km2 i na malim otocima s manje od 5 000 stanovnika, kao i u drugim zajednicama iste veličine koje su suočene s takvom izoliranošću.

5.   Opravdani troškovi su pravni, savjetodavni, konzultantski i administrativni troškovi izravno vezani uz osnivanje malog poduzetnika, kao i sljedeći troškovi ako su stvarno nastali unutar prvih pet godina od osnivanja poduzetnika:

(a)

kamate na vanjsko financiranje i dividenda na vlastiti angažirani kapital koja ne premašuje referentnu stopu;

(b)

naknade za iznajmljivanje proizvodnih postrojenja/opreme;

(c)

troškovi energije, vode, grijanja, porezi (osim PDV-a i poreza na poslovni prihod) i administrativne naknade;

(d)

amortizacija, naknade za zakup proizvodnih postrojenja/opreme, kao i troškovi plaća, uz uvjet da temeljna ulaganja ili mjere otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja nisu ostvarivale korist od drugih potpora.

6.   Mala poduzeća pod kontrolom imatelja udjela poduzetnika koji su ugašeni u proteklih 12 mjeseci ne mogu ostvariti pogodnost potpora prema ovom članku ako su aktivni na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

ODJELJAK 2.

Potpore za mala i srednja poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje

Članak 15.

Potpore za mala i srednja poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje

1.   Potpore za malo i srednje poduzeće koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje:

(a)

20 % opravdanih troškova u slučaju malih poduzeća;

(b)

10 % opravdanih troškova u slučaju srednjih poduzeća.

3.   Opravdani troškovi su sljedeći:

(a)

troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu; ili

(b)

procijenjeni troškovi plaća za radna mjesta izravno otvorena projektom ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine.

4.   Ako se ulaganje odnosi na preradu i stavljanje u promet poljoprivrednih proizvoda, intenzitet potpore ne premašuje:

(a)

75 % opravdanih ulaganja u najudaljenijim regijama;

(b)

65 % opravdanih ulaganja na manjim egejskim otocima u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (29);

(c)

50 % opravdanih ulaganja u regijama prihvatljivima prema članku 87. stavku 3. točki (a) Ugovora;

(d)

40 % opravdanih ulaganja u svim drugim regijama.

ODJELJAK 3.

Potpore za žensko poduzetništvo

Članak 16.

Potpore za nova mala poduzeća koja su osnovale žene

1.   Programi potpora u korist novih malih poduzeća sukladni su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Korisnici su nova mala poduzeća koja su osnovale žene.

3.   Iznos potpore ne premašuje 1 milijun eura po poduzetniku.

Godišnji iznosi potpore po poduzetniku ne premašuju 33 % iznosa potpore utvrđenog u prvom stavku.

4.   Intenzitet potpore ne premašuje 15 % opravdanih troškova nastalih u prvih pet godina od osnivanja poduzetnika.

5.   Opravdani troškovi su pravni, savjetodavni, konzultantski i administrativni troškovi izravno vezani uz osnivanje malih poduzeća, kao i sljedeći troškovi, ako su stvarno nastali unutar prvih pet godina od osnivanja poduzetnika:

(a)

kamate na vanjsko financiranje i dividenda na vlastiti angažirani kapital koja ne premašuje referentnu stopu;

(b)

naknade za iznajmljivanje proizvodnih postrojenja/opreme;

(c)

troškovi energije, vode, grijanja, porezi (osim PDV-a i poreza na poslovni prihod) i administrativne naknade;

(d)

amortizacija, naknade za zakup proizvodnih postrojenja/opreme kao i troškovi plaća, uz uvjet da temeljna ulaganja ili mjere otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja nisu ostvarivale korist od drugih potpora;

(e)

troškovi dječje skrbi i roditeljske skrbi uključujući, gdje je to primjenljivo, troškove koji se odnose na roditeljski dopust.

6.   Mala poduzeća pod kontrolom imatelja udjela poduzetnika koji su ugašeni u proteklih 12 mjeseci ne mogu ostvariti pogodnost potpora prema ovom članku ako su aktivni na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

ODJELJAK 4.

Potpore za zaštitu okoliša

Članak 17.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zaštita okoliša” znači svako djelovanje kojim se ublažava i sprečava šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima nastala slijedom djelatnosti korisnika, kojim se smanjuje rizik takve štete ili koji vodi učinkovitijem korištenju prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije;

2.

„mjere štednje energije” znači djelovanja koja poduzetnicima omogućavaju smanjenje količine korištene energije, posebno u njihovom poslovnom ciklusu;

3.

„standard Zajednice” znači:

(a)

obvezni standard Zajednice koji postavlja razine koje pojedini poduzetnici moraju doseći u smislu zaštite okoliša; ili

(b)

obveza, prema Direktivi 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (30), korištenja najboljih dostupnih metoda na način naveden u najnovijim mjerodavnim podacima koje Komisija objavljuje u skladu s člankom 17. stavkom 2. te Direktive;

4.

„obnovljivi izvori energije” znači sljedeći obnovljivi nefosilni izvori energije: vjetar, sunce, geotermalni izvori, valovi, plima i oseka, hidroelektrane, biomasa, odlagališni plin, plinovi postrojenja za preradu otpadnih voda i bioplin;

5.

„biogoriva” znači tekuća ili plinovita goriva za potrebe prometa, koja se proizvode iz biomase;

6.

„održiva biogoriva” znači biogoriva koja ispunjavaju uvjete održivosti utvrđene u članku 15. prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju korištenja energije iz obnovljivih izvora (31); nakon što Direktivu usvoje Europski parlament i Vijeće te se ona objavi u Službenom listu Europske unije, vrijedit će kriteriji održivosti određeni u Direktivi;

7.

„energija iz obnovljivih izvora energije” znači energija koju proizvode postrojenja koja koriste samo obnovljive izvore energije, kao i udjel, izražen u kalorijskoj vrijednosti, energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u hibridnim postrojenjima – koja također koriste konvencionalne izvore energije; uključuje obnovljivu električnu energiju koja se koristi za punjenje sustava za skladištenje, ali isključuje električnu energiju proizvedenu kao rezultat sustava za skladištenje;

8.

„kogeneracija” znači istovremena proizvodnja toplinske energije i električne i/ili mehaničke energije u jednom procesu;

9.

„visokoučinkovita kogeneracija” znači kogeneracija koja ispunjava kriterije iz Priloga III. Direktivi 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (32) i zadovoljava usklađene referentne vrijednosti učinkovitosti utvrđene Odlukom Komisije 2007/74/EZ (33);

10.

„porez za zaštitu okoliša” znači porez čija posebna porezna osnovica ima jasan negativan učinak na okoliš ili koji za cilj ima oporezivanje određenih djelatnosti, roba ili usluga tako da troškovi za okoliš budu uključeni u njihovu cijenu i/ili tako da se proizvođači i potrošači usmjere na djelatnosti koje su prihvatljivije za okoliš;

11.

„minimalna razina poreza Zajednice” znači minimalna razina poreza koju predviđa zakonodavstvo Zajednice; za energetske proizvode i električnu energiju minimalna razina poreza Zajednice je minimalna razina poreza utvrđena u Prilogu I. Direktivi 2003/96/EZ;

12.

„materijalna imovina” znači ulaganja u zemljište koja su nužno potrebna da bi se zadovoljili ciljevi zaštite okoliša, zatim ulaganja u zgrade, postrojenja i opremu s ciljem smanjenja ili uklanjanja onečišćenja i neugodnosti, kao i ulaganja u prilagodbu metoda proizvodnje s ciljem zaštite okoliša.

Članak 18.

Potpore za ulaganje koje omogućavaju poduzetnicima da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice

1.   Potpore za ulaganje koje poduzetnicima omogućavaju da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 8. ovog članka.

2.   Potpomognuto ulaganje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

ulaganje omogućava korisniku da poveća razinu zaštite okoliša koja proizlazi iz njegovih aktivnosti premašivanjem primjenljivih standarda Zajednice, bez obzira na prisutnost obveznih nacionalnih standarda koji su stroži od standarda Zajednice;

(b)

ulaganje omogućava korisniku da poveća razinu zaštite okoliša koja proizlazi iz njegovih djelatnosti u nedostatku standarda Zajednice.

3.   Potpora se ne može dodijeliti ako je cilj poboljšanja osigurati da se poduzetnici pridržavaju standarda Zajednice koji su već doneseni, ali još uvijek nisu na snazi.

4.   Intenzitet potpore ne premašuje 35 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima i za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

5.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja potrebni za ostvarivanje razine zaštite okoliša iznad razine koju zahtijevaju predmetni standardi Zajednice, ne uzimajući u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

6.   U smislu stavka 5., trošak ulaganja izravno povezan sa zaštitom okoliša utvrđuje se usporedbom s protučinjeničnim stanjem:

(a)

ako se trošak ulaganja u zaštitu okoliša može jednostavno utvrditi u ukupnom trošku ulaganja, ovaj precizni trošak vezan uz zaštitu okoliša predstavlja opravdane troškove;

(b)

u svim drugim slučajevima, dodatni troškovi ulaganja utvrđuju se usporedbom ulaganja s protučinjeničnim stanjem bez državne potpore; ispravna protučinjenična stavka je trošak tehnički usporedivog ulaganja koje pruža nižu razinu zaštite okoliša (koja odgovara obveznim standardima Zajednice, ako postoje) i koje bi vjerodostojno moglo biti ostvareno bez potpore („referentno ulaganje”); tehnički usporedivo ulaganje je ulaganje s istim proizvodnim kapacitetom i svim drugim tehničkim značajkama (osim onih izravno vezanih uz dodatna ulaganja za zaštitu okoliša); nadalje, takvo referentno ulaganje mora, s gledišta poslovanja, biti vjerodostojna alternativa ulaganju koje je predmet ocjene.

7.   Opravdano ulaganje ima oblik ulaganja u materijalnu imovinu i/ili nematerijalnu imovinu.

8.   U slučaju ulaganja koja su usmjerena na postizanje razine zaštite okoliša iznad standarda Zajednice, protučinjenična stavka bira se kako slijedi:

(a)

ako se poduzetnik prilagođava nacionalnim standardima koji su usvojeni u nedostatku standarda Zajednice, opravdani troškovi sastoje se od dodatnih troškova ulaganja nužnih za postizanje razine zaštite okoliša koju zahtijevaju nacionalni standardi;

(b)

ako se poduzetnik prilagođava nacionalnim standardima koji su stroži od mjerodavnih standarda Zajednice ili te nacionalne standarde premašuje, odnosno ako premašuje standarde Zajednice, opravdani se troškovi sastoje od dodatnih troškova ulaganja nužnih za postizanje razine zaštite okoliša više od razine koju nalažu standardi Zajednice. Troškovi ulaganja koji su potrebni za postizanje razine zaštite koju nalažu standardi Zajednice nisu opravdani;

(c)

ako standardi ne postoje, opravdani troškovi se sastoje od troškova ulaganja nužnih za postizanje više razine zaštite od one koju bi predmetni poduzetnik ili poduzetnici postigli bez ikakvih potpora za ulaganja.

9.   Potpore za ulaganja vezana uz zbrinjavanje otpada drugih poduzetnika nisu izuzete prema ovom članku.

Članak 19.

Potpore za nabavu novih transportnih vozila koja premašuju standarde Zajednice ili povećavaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice

1.   Potpore za ulaganje vezano uz nabavu novih transportnih vozila koja poduzetnicima aktivnim u sektoru prometa omogućavaju da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Potpomognuto ulaganje treba ispunjavati uvjet utvrđen u članku 18. stavku 2.

3.   Potpore za nabavu novih transportnih vozila za cestovni promet, željeznički promet, promet unutarnjim plovnim putovima i pomorski promet u skladu s prihvaćenim standardima Zajednice izuzimaju se ako se takva nabava provede prije nego što ovi standardi Zajednice stupe na snagu i ako se, jednom kad budu obvezni, ne primjenjuju retroaktivno na već kupljena vozila.

4.   Potpore za aktivnosti modernizacije postojećih transportnih vozila s ciljem zaštite okoliša izuzimaju se ako se postojeća prijevozna sredstva unapređuju na standarde zaštite okoliša koji još nisu bili na snazi u trenutku početka korištenja tih prijevoznih sredstava ili ako prijevozna sredstva ne podliježu nikakvim standardima zaštite okoliša.

5.   Intenzitet potpore ne premašuje 35 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova kod potpora dodijeljenih malim poduzećima i za 10 postotnih bodova kod potpora dodijeljenih srednjim poduzećima.

6.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja nužni za postizanje razine zaštite okoliša iznad razine koju nalažu standardi Zajednice.

Opravdani troškovi izračunavaju se na način naveden u članku 18. stavcima 6. i 7. bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

Članak 20.

Potpore za ranu prilagodbu malih i srednjih poduzeća budućim standardima Zajednice

1.   Potpore koje malim i srednjim poduzećima omogućavaju poštovanje novih standarda Zajednice koji dižu razinu zaštite okoliša, ali još nisu stupili na snagu, sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Standardi Zajednice trebaju biti prihvaćeni, a ulaganje treba biti provedeno i dovršeno najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu predmetnog standarda.

3.   Intenzitet potpore ne premašuje 15 % opravdanih troškova za mala poduzeća i 10 % opravdanih troškova za srednja poduzeća ako su se provedba i dovršavanje odvijali prije više od tri godine u odnosu na datum stupanja standarda na snagu i 10 % za mala poduzeća ako su se provedba i dovršavanje odvijali između jedne i tri godine prije stupanja na snagu tog standarda.

4.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja nužni za postizanje razine zaštite okoliša koju nalažu standardi Zajednice u usporedbi s postojećom razinom zaštite okoliša koja se zahtijevala prije stupanja na snagu ovog standarda.

Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 18. stavku 6. i 7. bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

Članak 21.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na mjere štednje energije

1.   Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koja poduzetnicima omogućavaju postizanje uštede energije sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako zadovoljavaju:

(a)

uvjete utvrđene u stavcima 2. i 3. ovog članka; ili

(b)

uvjete utvrđene u stavcima 4. i 5. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 60 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju malim poduzećima i za 10 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

3.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja nužni za postizanje uštede energije iznad razine koju nalažu standardi Zajednice.

Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 18. stavcima 6. i 7.

Opravdani troškovi računaju se neto od svih koristi iz poslovanja ili troškova poslovanja vezanih uz dodatna ulaganja za štednju energije, koji se javljaju tijekom prve tri godine trajanja ovog ulaganja u slučaju malih i srednjih poduzeća, tijekom prve četiri godine u slučaju velikih poduzetnika koji nisu uključeni u Sustav trgovanja emisijama CO2 u EU-u i tijekom prvih pet godina u slučaju velikih poduzetnika koji jesu uključeni u Sustav trgovanja emisijama CO2 u EU-u. Za velike poduzetnike ovo se razdoblje može skratiti na prve tri godine trajanja ovog ulaganja ako je moguće dokazati da razdoblje amortizacije ulaganja ne prelazi tri godine.

Izračun opravdanih troškova ovjerava vanjski revizor.

4.   Intenzitet potpore ne premašuje 20 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju malim poduzećima i za 10 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

5.   Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 18. stavcima 6. i 7. bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

Članak 22.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju

1.   Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 45 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju malim poduzećima i za 10 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

3.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja potrebni da se ustroji postrojenje visokoučinkovite kogeneracije u usporedbi s referentnim ulaganjem. Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 18. stavcima 6. i 7. bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

4.   Nova jedinica za kogeneraciju treba u cjelini ostvariti uštedu primarne energije u usporedbi s odvojenom proizvodnjom kako je predviđeno Direktivom 2004/8/EZ i Odlukom 2007/74/EZ. Unapređenje postojećeg postrojenja za kogeneraciju ili pretvaranje postojećeg postrojenja za proizvodnju energije u postrojenje za kogeneraciju ostvaruje uštedu primarne energije u usporedbi s početnim stanjem.

Članak 23.

Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

1.   Potpore za ulaganja u zaštitu okoliša koje se odnose na promicanje energije iz obnovljivih izvora energije sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 45 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju malim poduzetnicima i za 10 postotnih bodova kod potpora koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima.

3.   Opravdani troškovi su dodatni troškovi ulaganja koje snosi korisnik u usporedbi s konvencionalnom elektranom ili konvencionalnim sustavom grijanja s jednakim kapacitetom u smislu učinkovite proizvodnje energije.

Opravdani troškovi izračunavaju se na način opisan u članku 18. stavcima 6. i 7. bez uzimanja u obzir koristi za poslovanje i troškove poslovanja.

4.   Potpore za ulaganje u zaštitu okoliša koje se odnose na proizvodnju biogoriva izuzimaju se samo u mjeri u kojoj se potpomognuta ulaganja koriste isključivo za proizvodnju održivih biogoriva.

Članak 24.

Potpore za studije zaštite okoliša

1.   Potpore za studije izravno povezane s ulaganjima iz članka 18., ulaganjima u mjere štednje energije prema uvjetima utvrđenim u članku 21. i ulaganjima za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije pod uvjetima iz članka 23., sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 50 % opravdanih troškova.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati za 20 postotnih bodova za studije u korist malih poduzeća i za 10 postotnih bodova za studije u korist srednjih poduzeća.

3.   Opravdani troškovi su troškovi studije.

Članak 25.

Potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša

1.   Programi potpora za zaštitu okoliša u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša koji ispunjavaju uvjete Direktive 2003/96/EZ sukladni su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Korisnici smanjenja poreza plaćaju najmanje minimalnu razinu poreza Zajednice određenu Direktivom 2003/96/EZ.

3.   Smanjenja poreza dodjeljuju se na najdulja razdoblja od deset godina. Nakon takvog desetogodišnjeg razdoblja, država članica ponovo ocjenjuje prikladnost predmetnih mjera potpora.

ODJELJAK 5.

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća i za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima

Članak 26.

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća

1.   Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 50 % opravdanih troškova.

3.   Opravdani troškovi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.

Predmetne usluge nisu kontinuirana ili periodična aktivnost niti su u vezi s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika, kao što su uobičajene usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje.

Članak 27.

Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima

1.   Potpore malim i srednjim poduzećima za sudjelovanje na sajmovima sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 50 % opravdanih troškova.

3.   Opravdani troškovi su troškovi nastali iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda za prvo sudjelovanje poduzetnika na pojedinom sajmu ili izložbi.

ODJELJAK 6.

Potpore u obliku rizičnog kapitala

Članak 28.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„dionički kapital” znači vlasnički udjel u poduzetniku, koji predstavljaju dionice izdane ulagačima;

2.

„instrumenti nalik dioničkom kapitalu” znači financijski instrumenti čiji se povrat imatelju pretežno zasniva na dobiti ili gubicima temeljnog ciljnog poduzetnika, a koji nisu osigurani u slučaju insolventnosti;

3.

„privatni kapital” znači privatno, za razliku od javnog, ulaganje dioničkog kapitala ili instrumenata nalik dioničkom kapitalu u poduzetnike čije dionice nisu uvrštene na dioničko tržište, uključujući rizični kapital;

4.

„sjemenski kapital” znači financijska sredstva osigurana za istraživanje, ocjenu i razvoj početnog koncepta, što prethodi početnoj fazi;

5.

„početni kapital” znači financijska sredstva osigurana poduzetnicima koji nisu komercijalno prodali svoj proizvod ili uslugu i još ne ostvaruju dobit za razvoj proizvoda i početno stavljanje u promet;

6.

„razvojni kapital” znači financijska sredstva osigurana za rast i razvoj poduzetnika koji može, ali ne mora, doseći točku pokrića početnih troškova ili poslovati s dobiti, u svrhu povećanja proizvodnih kapaciteta, razvoja tržišta ili proizvoda odnosno za nabavu dodatnog obrtnog kapitala;

7.

„izlazna strategija” znači strategija likvidacije udjela fonda rizičnog kapitala ili privatnog kapitala u skladu s planom ostvarivanja maksimalnog povrata, koja uključuje prodaju udjela, otpise, otplatu povlaštenih udjela/zajmova, prodaju drugom upravitelju rizičnog kapitala, prodaju financijskoj instituciji i prodaju putem javne ponude, uključujući primarne javne ponude;

8.

„ciljni poduzetnik” znači poduzetnik u kojeg namjerava ulagati ulagač ili investicijski fond.

Članak 29.

Potpore u obliku rizičnog kapitala

1.   Programi potpora u obliku rizičnog kapitala u korist malih i srednjih poduzeća sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 8. ovog članka.

2.   Mjera rizičnog kapitala ima oblik udjela u investicijskom fondu privatnog kapitala koji je usmjeren na ostvarivanje dobiti i upravljan na komercijalnoj osnovi.

3.   Tranše ulaganja koje će izvršiti investicijski fond ne premašuju 1,5 milijuna eura po ciljanom poduzetniku tijekom bilo kojeg razdoblja od dvanaest mjeseci.

4.   Za mala i srednja poduzeća smještena u potpomognutim područjima, kao i za mala poduzeća smještena u nepotpomognutim područjima, mjera rizičnog kapitala ograničena je na pružanje sjemenskog kapitala, početnog kapitala i/ili razvojnog kapitala. Za srednja poduzeća koja su smještena u nepotpomognutim područjima, mjera rizičnog kapitala ograničena je na pružanje sjemenskog kapitala i/ili početnog kapitala, izuzevši razvojni kapital.

5.   Investicijski fond osigurava najmanje 70 % svog ukupnog proračuna uloženog u ciljana mala i srednja poduzeća u obliku dioničkog kapitala ili instrumenata nalik dioničkom kapitalu.

6.   Najmanje 50 % sredstava investicijskih fondova osiguravaju privatni ulagači. U slučaju investicijskih fondova koji su isključivo usmjereni na mala i srednja poduzeća smještena u potpomognutim područjima, najmanje 30 % sredstava osiguravaju privatni ulagači.

7.   Kako bi se osiguralo da mjera rizičnog kapitala bude motivirana ostvarivanjem dobiti, sljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni:

(a)

za svako ulaganje treba postojati poslovni plan koji sadrži detalje razvoja proizvoda, prodaje i profitabilnosti, i utvrđuje ex ante održivost projekta; i

(b)

za svako ulaganje mora postojati jasna i ostvariva izlazna strategija.

8.   Kako bi se osiguralo da se investicijskim fondom upravlja na komercijalnoj osnovi, sljedeći uvjeti trebaju biti ispunjeni:

(a)

treba postojati ugovor između upravitelja fonda i sudionika u fondu, koji predviđa da je naknada upravitelju fonda vezana uz rezultat fonda i navodi ciljeve fonda i predloženi vremenski raspored ulaganja; i

(b)

privatni ulagači zastupljeni su u procesu donošenja odluka, primjerice kroz vijeće ulagača ili savjetodavno vijeće; i

(c)

na upravljanje fondovima primjenjuju se najbolja praksa i nadzor regulatora.

ODJELJAK 7.

Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije

Članak 30.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„istraživačka organizacija” znači subjekt, kao što je sveučilište ili istraživački institut, bez obzira na zakonski status (ustrojen na temelju javnog ili privatnog prava), odnosno način financiranja čiji je prvenstveni cilj provoditi temeljna istraživanja, industrijska istraživanja ili eksperimentalni razvoj i širiti rezultate putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije; sva dobit mora se ponovno ulagati u te djelatnosti, objavu njihovih rezultata ili podučavanje; poduzetnici koji imaju utjecaj na takvu organizaciju, na primjer kroz svoj status imatelja udjela ili članova te organizacije, nemaju nikakav povlašteni pristup istraživačkim kapacitetima takve organizacije ili rezultatima istraživanja koja je organizacija provela;

2.

„temeljno istraživanje” znači eksperimentalni ili teorijski rad poduzet prvenstveno kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez vidljive izravne primjene u praksi;

3.

„industrijska istraživanja” znači planirana istraživanja ili kritično istraživanje s ciljem stjecanja novog znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja u postojećim proizvodima, procesima ili uslugama. Sastoji se od proizvodnje dijelova za složene sustave, što je nužno za industrijska istraživanja, posebno za vrednovanje općenitih tehnologija, uz izuzeće prototipova;

4.

„eksperimentalni razvoj” znači stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i korištenje postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u svrhu izrade planova i aranžmana ili dizajna novih, promijenjenih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. Ovo također može uključivati, primjerice, druge djelatnosti za konceptualno definiranje, planiranje i dokumentiranje novih proizvoda, procesa ili usluga. Ove djelatnosti također mogu sadržavati proizvodne nacrte, crteže, planove i ostalu dokumentaciju, uz uvjet da nisu namijenjeni komercijalnoj uporabi;

Razvoj komercijalno uporabljivih prototipova i pilot projekata također je uključen ako je prototip nužno konačni komercijalni proizvod i ako ga je preskupo proizvesti samo da bi se koristio u svrhu prikazivanja i vrednovanja. U slučaju naknadnog komercijalnog korištenja pokaznih projekata i pilot projekata, svi prihodi koji proizlaze iz takve uporabe moraju se oduzeti od opravdanih troškova.

Eksperimentalna proizvodnja i ispitivanje proizvoda, procesa i usluga također su prihvatljivi, uz uvjet da se ne mogu koristiti ili izmijeniti tako da se mogu koristiti u industrijskoj primjeni ili komercijalno.

Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, postojećih usluga i drugih djelatnosti u tijeku, čak i ako takve promjene mogu predstavljati poboljšanja;

5.

„visokokvalificirano osoblje” znači istraživači, inženjeri, dizajneri i marketinški stručnjaci sa sveučilišnim obrazovanjem i najmanje 5 godina mjerodavnog profesionalnog iskustva; doktorsko usavršavanje može se ubrojiti u mjerodavno profesionalno iskustvo;

6.

„privremeni premještaj” znači privremeno zapošljavanje osoblja kod korisnika tijekom nekog vremenskog razdoblja, nakon kojeg osoblje ima pravo vratiti se svom prethodnom poslodavcu.

Članak 31.

Potpore za projekte istraživanja i razvoja

1.   Potpore za projekte istraživanja i razvoja sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Potpomognuti dio projekta istraživanja i razvoja u potpunosti je obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija istraživanja:

(a)

temeljna istraživanja;

(b)

industrijska istraživanja;

(c)

eksperimentalni razvoj.

Ako se projekt sastoji od različitih zadaća, svaka zadaća razvrstava se u jednu od kategorija navedenih u prvom podstavku, ili tako da nije obuhvaćena niti jednom od tih kategorija.

3.   Intenziteti potpora ne prelaze:

(a)

100 % opravdanih troškova za temeljna istraživanja;

(b)

50 % opravdanih troškova za industrijska istraživanja;

(c)

25 % opravdanih troškova za eksperimentalni razvoj.

Intenzitet potpore određuje se za svakog korisnika potpore, uključujući i projekt suradnje, kako je predviđeno u stavku 4. točki (b) podtočki i.

U slučaju potpore za projekt istraživanja i razvoja koji se provodi u suradnji istraživačkih organizacija i poduzetnika, zbrojena potpora koja proizlazi iz izravne pomoći javnih tijela pojedinačnom projektu i, tamo gdje to predstavlja potporu, doprinosa istraživačkih organizacija projektu, ne smije premašiti primjenljive intenzitete potpora za svakog poduzetnika korisnika.

4.   Intenziteti potpora za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj u stavku 3. mogu se uvećati kako slijedi:

(a)

kada se potpora dodjeljuje malim i srednjim poduzećima, intenzitet potpore može se uvećati za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća; i

(b)

može se dodati bonus od 15 postotnih bodova, do maksimalnog intenziteta potpore od 80 % opravdanih troškova, ako:

i.

projekt uključuje stvarnu suradnju između najmanje dva poduzetnika koji su neovisni jedan od drugoga i ispunjava sljedeće uvjete:

niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70 % opravdanih troškova projekta suradnje,

projekt uključuje suradnju s najmanje jednim malim i srednjim poduzećem ili se provodi u najmanje dvije različite države članice; ili

ii.

projekt uključuje stvarnu suradnju između poduzetnika i istraživačke organizacije i ispunjava sljedeće uvjete:

istraživačka organizacija snosi najmanje 10 % opravdanih troškova projekta, i

istraživačka organizacija ima pravo objaviti rezultate istraživačkih projekata ako oni proizlaze iz istraživanja koje je provela ta organizacija; ili

iii.

u slučaju industrijskih istraživanja, rezultati projekta priopćuju se širokom krugu na tehničkim i znanstvenim konferencijama, objavom u znanstvenim ili tehničkim časopisima ili repozitorijima s javnim pristupom (bazama podataka gdje su sirovi istraživački podaci dostupni svima), odnosno kroz besplatne računalne programe i računalne programe s otvorenim kodom.

Za potrebe točke (b) podtočaka i. i ii. prvog podstavka, podugovaranje se ne smatra stvarnom suradnjom.

5.   Opravdani troškovi su sljedeći:

(a)

troškovi osoblja (istraživača, tehničara i drugog pomoćnog osoblja u opsegu u kojem je ono zaposleno na istraživačkom projektu);

(b)

troškovi instrumenata i opreme u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za istraživački projekt; ako se takvi instrumenti i oprema ne koriste tijekom njihovog cijelog životnog vijeka za istraživački projekt, opravdanima se smatraju samo troškovi amortizacije koji se odnose na trajanje istraživačkog projekta, izračunani na temelju dobre računovodstvene prakse;

(c)

troškovi zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za istraživački projekt; za zgrade, opravdanima se smatraju samo troškovi amortizacije koji se odnose na trajanje istraživačkog projekta, izračunati na temelju dobre računovodstvene prakse; za zemljište, opravdanim se smatraju troškovi komercijalnog prijenosa ili stvarno nastali kapitalni troškovi;

(d)

troškovi ugovornih istraživanja, tehničkog znanja i patenata koji su kupljeni ili licencirani od vanjskih izvora po tržišnim cijenama, ako je transakcija izvršena nepristrano i nema naznake dogovornog djelovanja, kao i savjetodavni troškovi i troškovi istovjetnih usluga ako se koriste isključivo za djelatnosti istraživanja;

(e)

dodatni režijski troškovi nastali izravno kao rezultat istraživačke djelatnosti;

(f)

drugi troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao rezultat istraživačke djelatnosti.

6.   Svi opravdani troškovi raspoređuju se na pojedinu kategoriju istraživanja i razvoja.

Članak 32.

Potpore za studije tehničke izvedivosti

1.   Potpore za studije tehničke izvedivosti kojima se pripremaju djelatnosti industrijskih istraživanja ili eksperimentalnog razvoja sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje:

(a)

za mala i srednja poduzeća, 75 % opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnosti industrijskih istraživanja i 50 % opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnosti eksperimentalnog razvoja;

(b)

za velika poduzeća, 65 % opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnosti industrijskih istraživanja i 40 % opravdanih troškova za studije koje su priprema za djelatnosti eksperimentalnog razvoja.

3.   Opravdani troškovi su troškovi studije.

Članak 33.

Potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzeća

1.   Potpore malim i srednjim poduzećima za troškove povezane s dobivanjem i potvrđivanjem patenata i drugih prava industrijskog vlasništva sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje intenzitet za projekte istraživanja i razvoja utvrđen u članku 31. stavcima 3. i 4., uzimajući u obzir istraživačke djelatnosti koje su prve dovele do predmetnih prava industrijskog vlasništva.

3.   Opravdani troškovi su sljedeći:

(a)

svi troškovi koji prethode dodjeli prava u matičnom pravnom sustavu, uključujući troškove vezane uz pripremu, registraciju i ispitivanje prijave, kao i troškovi nastali prilikom obnove prijave prije nego što je pravo dodijeljeno;

(b)

prijevodi i drugi troškovi nastali kako bi se pravo dobilo ili potvrdilo u drugim pravnim sustavima;

(c)

troškovi nastali prilikom obrane valjanosti prava tijekom službenog ispitivanja prijave i mogućeg postupka opovrgavanja, čak i ako ti troškovi nastanu nakon dodjele prava.

Članak 34.

Potpore za istraživanje i razvoj u sektorima poljoprivrede i ribarstva

1.   Potpore za istraživanje i razvoj proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 7. ovog članka.

2.   Potpore su u interesu svih subjekata u pojedinom predmetnom sektoru ili podsektoru.

3.   Informacije o budućoj provedbi istraživanja i o njegovom cilju objavljuju se na internetu prije početka istraživanja. Moraju biti uključene i informacije o približnom datumu objave očekivanih rezultata i njihovom mjestu objave na internetu, kao i napomena da će rezultati biti dostupni bez naknade.

Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni na internetu u razdoblju od najmanje 5 godina. Objavljuju se najkasnije kad i podaci koji se daju članovima pojedine organizacije.

4.   Potpora se izravno dodjeljuje istraživačkoj organizaciji i ne smije uključivati izravnu dodjelu potpora koje nisu vezane uz istraživanja poduzetnicima koji proizvode, prerađuju ili stavljaju u promet poljoprivredne proizvode, niti onih potpora koje jamče subvencionirane cijene proizvođačima takvih proizvoda.

5.   Intenzitet potpore ne premašuje 100 % opravdanih troškova.

6.   Opravdani troškovi su oni utvrđeni u članku 31. stavku 5.

7.   Potpore za istraživanje i razvoj proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog članka sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora ako su ispunjeni uvjeti iz članaka 30., 31. i 32. ove Uredbe.

Članak 35.

Potpore za nova inovativna poduzeća

1.   Potpore za nova inovativna poduzeća sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Korisnik je malo poduzeće koje u trenutku dodjele potpore postoji kraće od 6 godina.

3.   Troškovi istraživanja i razvoja kod korisnika predstavljaju najmanje 15 % njegovih ukupnih troškova poslovanja u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju poduzetnika početnika bez prethodnog financijskog poslovanja, u reviziji njegovog trenutačnog poslovnog razdoblja, koju je ovjerio vanjski revizor.

4.   Iznos potpore ne premašuje 1 milijun eura.

Međutim, iznos potpore ne premašuje 1,5 milijuna eura u regijama prihvatljivim za iznimku predviđenu člankom 87. stavkom 3. točkom (a) Ugovora i 1,25 milijuna eura u regijama prihvatljivim za iznimku predviđenu člankom 87. stavkom 3. točkom (c) Ugovora.

5.   Korisnik potporu može primiti samo jednom tijekom razdoblja u kojem se može svrstati u mala inovativna poduzeća.

Članak 36.

Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama

1.   Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 6. ovog članka.

2.   Korisnik je malo ili srednje poduzeće.

3.   Iznos potpore ne premašuje maksimalni iznos od 200 000 eura po korisniku unutar svakog razdoblja od tri godine.

4.   Pružatelj usluge mora raspolagati nacionalnom ili europskom certifikacijom. Ako pružatelj usluge ne raspolaže nacionalnom ili europskom certifikacijom, intenzitet potpore ne premašuje 75 % opravdanih troškova.

5.   Korisnik mora koristiti potporu za kupnju usluga po tržišnim cijenama, odnosno ako je pružatelj usluga neprofitno društvo, po cijeni koja predstavlja pune troškove usluge uz razumnu maržu.

6.   Opravdani troškovi su sljedeći:

(a)

u vezi s uslugama savjetovanja za inovacije, troškovi vezani uz: savjetovanje uprave, tehnološku pomoć, usluge prijenosa tehnologije, usavršavanje, savjetovanje prilikom preuzimanja, zaštite i trgovanja pravima intelektualnog vlasništva i za licencne ugovore, savjetovanje o uporabi standarda;

(b)

u vezi s uslugama podrške inovacijama, troškovi vezani uz: uredske prostore, baze podataka, tehničke knjižnice, istraživanje tržišta, korištenje laboratorija, označivanje kvalitete, testiranje i certificiranje.

Članak 37.

Potpore za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja

1.   Potpore za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja privremeno premještenog iz istraživačke organizacije ili velikog poduzeća k malom ili srednjem poduzeću sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Privremeno premješteno osoblje ne smije imati ulogu zamjene drugog osoblja, nego mora biti zaposleno na novostvorenoj funkciji kod poduzetnika korisnika, a moralo je biti zaposleno najmanje dvije godine u istraživačkoj organizaciji ili velikom poduzeću koje ga šalje na privremeni premještaj.

Privremeno premješteno osoblje mora raditi u djelatnostima istraživanja, razvoja i inovacija u malom i srednjem poduzeću koje prima potporu.

3.   Intenzitet potpore ne premašuje 50 % opravdanih troškova, na najviše 3 godine po poduzetniku i po posuđenoj osobi.

4.   Opravdani troškovi su svi troškovi posudbe i zapošljavanja visokokvalificiranog osoblja, uključujući troškove korištenja agencije za zapošljavanje i troškove plaćanja doplatka za mobilnost privremeno premještenom osoblju.

5.   Ovaj članak ne primjenjuje se na troškove savjetovanja navedene u članku 26.

ODJELJAK 8.

Potpore za usavršavanje

Članak 38.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„posebno usavršavanje” znači usavršavanje koje uključuje poduku izravno i prvenstveno primjenljivu na trenutni ili budući položaj zaposlenika kod poduzetnika, koja pruža kvalifikacije koje nisu prenosive ili su samo ograničeno prenosive na druge poduzetnike ili poslovna područja;

2.

„opće usavršavanje” znači usavršavanje koje uključuje poduku koja nije samo ili prvenstveno primjenljiva na trenutni ili budući položaj zaposlenika kod poduzetnika, već koja pruža kvalifikacije koje su većinom prenosive na druge poduzetnike i poslovna područja. Usavršavanje se smatra „općim”, primjerice:

(a)

ako ga zajednički organiziraju različiti neovisni poduzetnici ili ako mu mogu pristupiti zaposlenici različitih poduzetnika;

(b)

ako je priznato, ovjereno ili vrednovano od tijela javne vlasti i drugih tijela ili institucija na koje je država članica ili Zajednica prenijela potrebne ovlasti.

Članak 39.

Potpore za usavršavanje

1.   Potpore za usavršavanje sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje:

(a)

25 % opravdanih troškova za posebno usavršavanje; i

(b)

60 % opravdanih troškova za opće usavršavanje.

Međutim, intenzitet potpore može se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80 % opravdanih troškova, kako slijedi:

(a)

za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

(b)

za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.

Ako se potpora dodjeljuje u sektoru pomorskog prometa, može doseći intenzitet od 100 % opravdanih troškova, neovisno o tome je li projekt usavršavanja vezan uz posebno ili opće usavršavanje, ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

osoba koja se usavršava nije aktivan član posade, nego je pomoćni član posade; i

(b)

usavršavanje se provodi na brodovima koji se vode u registrima Zajednice.

3.   U slučajevima kada projekt uključuje i komponente posebnog i komponente općeg usavršavanja koje ne mogu biti razdvojene za potrebe izračuna intenziteta potpore, te u slučajevima gdje se ne može utvrditi je li usavršavanje u projektu potpore posebno ili opće, primjenjuju se intenziteti potpora za posebno usavršavanje.

4.   Opravdani troškovi projekta potpora za usavršavanje su:

(a)

troškovi predavača;

(b)

putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smještaj;

(c)

drugi tekući troškovi kao što su materijali i potrošna roba izravno vezani uz projekt;

(d)

amortizacija alata i opreme, u opsegu u kojem se isključivo koriste za projekt usavršavanja;

(e)

troškovi usmjeravanja i savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja;

(f)

troškovi polaznika i opći indirektni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) do ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova iz točaka (a) do (e). U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati u kojima polaznici stvarno sudjeluju u usavršavanju, nakon odbitka svih proizvodnih sati.

ODJELJAK 9.

Potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom

Članak 40.

Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće

1.   Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 50 % opravdanih troškova.

3.   Opravdani troškovi su troškovi plaća u razdoblju od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja.

Međutim, ako je predmetni radnik u izrazito nepovoljnom položaju, opravdani troškovi su troškovi plaća u razdoblju od najviše 24 mjeseca nakon zapošljavanja.

4.   Ako zapošljavanje ne dovodi do neto povećanja broja zaposlenih kod predmetnog poduzetnika u usporedbi s prosjekom u posljednjih 12 mjeseci, ta razlika u ispražnjenim radnim mjestima treba biti rezultat dobrovoljnog prekida zaposlenja, nesposobnosti za rad, umirovljenja, dobrovoljnog skraćivanja radnog vremena ili zakonskog prekida zaposlenja zbog povrede radne obveze, a ne rezultat viška radnika.

5.   Osim u slučaju zakonskog prekida rada zbog povrede radne obveze, radnik u nepovoljnom položaju ima pravo na neprekidno zaposlenje u minimalnom razdoblju koje je propisano predmetnim nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorom koji uređuje ugovore o zaposlenju.

Ako je razdoblje zaposlenja kraće od 12 mjeseci, ili ovisno o slučaju, od 24 mjeseca, potpore se shodno tome smanjuju pro rata.

Članak 41.

Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće

1.   Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće sukladne su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. do 5. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 75 % opravdanih troškova.

3.   Opravdani troškovi su troškovi plaća u razdoblju tijekom kojeg je radnik s invaliditetom zaposlen.

4.   Ako zapošljavanje ne dovodi do neto povećanja broja zaposlenih kod predmetnog poduzetnika u usporedbi s prosjekom u posljednjih 12 mjeseci, ta razlika u ispražnjenim radnim mjestima treba biti rezultat dobrovoljnog prekida zaposlenja, nesposobnosti za rad, umirovljenja, dobrovoljnog smanjenja radnog vremena ili zakonskog prekida zaposlenja zbog povrede radne obveze, a ne rezultat viška radnika.

5.   Osim u slučaju zakonskog prekida rada zbog povrede radne obveze, radnici imaju pravo na neprekidno zaposlenje u minimalnom razdoblju koje je propisano predmetnim nacionalnim zakonodavstvom ili kolektivnim ugovorom koji uređuje ugovore o zaposlenju.

Ako je razdoblje zaposlenja kraće od 12 mjeseci, potpore se shodno tome smanjuju pro rata.

Članak 42.

Potpore za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom

1.   Potpore za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom sukladne su zajedničkom tržištu u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzete su od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.   Intenzitet potpore ne premašuje 100 % opravdanih troškova.

3.   Opravdani troškovi su troškovi osim troškova plaća koji su obuhvaćeni člankom 41., koji su dodatni u odnosu na one troškove koje bi poduzetnik snosio da zapošljava radnike bez invaliditeta, u razdoblju tijekom kojeg je predmetni radnik zaposlen.

Opravdani troškovi su sljedeći:

(a)

troškovi prilagodbe poslovnih prostora;

(b)

troškovi zapošljavanja osoblja za vrijeme utrošeno samo za pomoć radnicima s invaliditetom;

(c)

troškovi prilagodbe ili nabave opreme, odnosno nabave i provjere računalnih programa koje koriste radnici s invaliditetom, uključujući prilagođenu ili pomoćnu tehnološku opremu; troškovi su dodatni u odnosu na one koje bi korisnik snosio da zapošljava radnike bez invaliditeta;

(d)

ako korisnik pruža zaštićeno zaposlenje, troškovi izgradnje ili širenja predmetnog poduzetnika i ugradnje opreme, kao i svi troškovi administracije i prijevoza koji su izravna posljedica zapošljavanja radnika s invaliditetom.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1628/2006 stavlja se izvan snage.

Svako upućivanje na Uredbu stavljenu izvan snage i na Uredbu (EZ) br. 68/2001, Uredbu (EZ) br. 70/2001 i Uredbu (EZ) br. 2204/2002 smatra se upućivanjem na ovu Uredbu.

Članak 44.

Prijelazne odredbe

1.   Ova se Uredba primjenjuje na pojedinačne potpore dodijeljene prije njezinog stupanja na snagu, ako potpora ispunjava sve uvjete utvrđene ovom Uredbom, osim članka 9.

2.   Sve potpore dodijeljene prije 31. prosinca 2008. koje ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Uredbom, ali ispunjavaju uvjete iz Uredbe (EZ) br. 68/2001, Uredbe (EZ) br. 70/2001, Uredbe (EZ) br. 2204/2002 ili Uredbe (EZ) br. 1628/2006 sukladne su sa zajedničkim tržištem i izuzete od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.

Sve ostale potpore dodijeljene prije stupanja na snagu ove Uredbe, koje ne ispunjavaju niti uvjete iz ove Uredbe niti uvjete iz jedne od uredbi iz prvog podstavka, Komisija ocjenjuje u skladu s mjerodavnim okvirima, smjernicama, komunikacijama i obavijestima.

3.   Na kraju razdoblja važenja ove Uredbe, svi programi potpora koji su izuzeti prema ovoj Uredbi ostaju izuzeti tijekom prijelaznog razdoblja od šest mjeseci, s izuzetkom programa regionalnih potpora. Izuzeće programa regionalnih potpora istječe na datum prestanka važenja odobrenih karata regionalnih potpora.

Članak 45.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 31. prosinca 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. kolovoza 2008.

Za Komisiju

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  SL L 142, 14.5.1998., str. 1.

(2)  SL C 210, 8.9.2007., str. 14.

(3)  SL L 10, 13.1.2001., str. 33. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1976/2006 (SL L 368, 23.12.2006., str. 85.).

(4)  SL L 63, 28.2.2004., str. 22.

(5)  SL C 235, 21.8.2001., str. 3.

(6)  SL C 194, 18.8.2006., str. 2.

(7)  SL C 323, 30.12.2006., str. 1.

(8)  SL L 10, 13.1.2001., str. 20. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1976/2006.

(9)  SL L 337, 13.12.2002., str. 3. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1976/2006.

(10)  SL L 302, 1.11.2006., str. 29.

(11)  SL C 45, 17.2.1996., str. 5.

(12)  SL C 37, 3.2.2001., str. 3.

(13)  SL C 82, 1.4.2008., str. 1.

(14)  SL C 54., 4.3.2006., str. 13.

(15)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(16)  SL L 358, 16.12.2006., str. 3.

(17)  SL L 205, 2.8.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(18)  SL C 260, 28.10.2006., str. 7.

(19)  SL C 244, 1.10.2004., str. 2.

(20)  SL C 14, 19.1.2008., str. 6.

(21)  SL C 155, 20.6.2008., str. 10.

(22)  SL L 283, 31.10.2003., str. 51. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/75/EZ (SL L 157, 30.4.2004., str. 100.).

(23)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(24)  SL L 17, 21.1.2000., str. 22.

(25)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(26)  SL L 379, 28.12.2006., str. 5.

(27)  SL L 140, 30.4.2004., str. 1.

(28)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

(29)  SL L 265, 26.9.2006., str. 1.

(30)  SL L 24, 29.1.2008., str. 8.

(31)  COM(2008) 19 završno.

(32)  SL L 52, 21.2.2004., str. 50.

(33)  SL L 32, 6.2.2007., str. 183.


PRILOG I.

Definicija malih i srednjih poduzeća

Članak 1.

Poduzeće

Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. Ovo uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzeća koja se bave obrtom ili drugim djelatnostima, kao i partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću.

Članak 2.

Broj osoblja i financijski pragovi koji određuju kategorije poduzeća

1.   Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i koji imaju godišnji promet ne viši od 50 milijuna eura, i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna eura.

2.   Unutar kategorije malih i srednjih poduzeća, malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna eura.

3.   Unutar kategorije malih i srednjih poduzeća, mikro poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna eura.

Članak 3.

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir prilikom izračuna broja osoblja i financijskih iznosa

1.   „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije svrstano kao partnersko poduzeće u smislu stavka 2. ili kao povezano poduzeće u smislu stavka 3.

2.   „Partnerska poduzeća” su sva poduzeća koja nisu svrstana kao povezana poduzeća u smislu stavka 3., a između kojih postoji sljedeća veza: poduzeće (uzlazno poduzeće) posjeduje, samostalno ili zajedno s jednim ili više povezanih poduzeća u smislu stavka 3., 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava drugog poduzeća (silazno poduzeće).

Međutim, poduzeće se može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća, čak i ako su sljedeći ulagači dosegli ili premašili prag od 25 %, uz uvjet da ti ulagači, bilo samostalno ili zajednički, nisu u smislu stavka 3. povezani s predmetnim poduzećem:

(a)

javna investicijska društva, društva rizičnog kapitala, pojedinci ili skupine pojedinaca s redovitom djelatnošću ulaganja rizičnog kapitala koji ulažu dionički kapital u poduzetnike koji nisu uvršteni na burzu (poslovni anđeli), uz uvjet da je ukupno ulaganje tih poslovnih anđela u istom poduzeću manje od 1 250 000 eura;

(b)

sveučilišta ili neprofitni istraživački centri;

(c)

institucionalni ulagači, uključujući fondove regionalnog razvoja;

(d)

autonomne lokalne vlasti s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i s manje od 5 000 stanovnika.

3.   „Povezana poduzeća” su poduzeća među kojima postoji jedna od sljedećih veza:

(a)

poduzeće ima većinu glasačkih prava imatelja udjela ili članova u drugom poduzeću;

(b)

poduzetnik ima pravo postaviti ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela u drugom poduzeću;

(c)

poduzetnik ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi njegovog statuta ili društvenog ugovora;

(d)

poduzetnik, koji je imatelj udjela ili član u drugom poduzeću, sam kontrolira, prema dogovoru s drugim imateljima udjela ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava imatelja udjela ili članova u tom poduzeću.

Postoji pretpostavka da vladajući utjecaj ne postoji ako se ulagači navedeni u drugom podstavku stavka 2. ne uključuju izravno ili neizravno u upravljanje predmetnim poduzećem, ne dovodeći u pitanje svoja prava u svojstvu imatelja udjela.

Poduzeća koja su međusobno povezana preko jednog ili više drugih poduzeća, odnosno bilo kojeg ulagača iz stavka 2., na jedan od načina opisanih u prvom podstavku, također su povezana.

Poduzeća koja jednu od takvih povezanosti ostvaruju kroz fizičku osobu ili skupinu fizičkih osoba koje zajedno djeluju također su povezana poduzeća ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima.

„Susjednim tržištem” smatra se tržište proizvoda ili usluga izravno smješteno uzlazno ili silazno u odnosu na mjerodavno tržište.

4.   Osim u slučajevima navedenim u stavku 2., drugom podstavku, poduzeće se ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako mu s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava izravno ili neizravno upravlja, zajedno ili samostalno, jedno ili više tijela javne vlasti.

5.   Poduzeća mogu usvojiti izjavu o svom statusu neovisnog poduzeća, partnerskog poduzeća ili povezanog poduzeća, uključujući podatke o pragovima navedene u članku 2. Ova izjava može se donijeti čak i ako je kapital raspoređen na takav način da je nemoguće točno odrediti tko ga posjeduje, u kojem slučaju poduzeće može u dobroj vjeri izjaviti da je moguće legitimno pretpostaviti da jedno poduzeće ili više međusobno povezanih poduzeća ne posjeduje 25 % kapitala ili više. Takve se izjave donose ne dovodeći u pitanje provjere ili istrage predviđene nacionalnim pravilima ili pravilima Zajednice.

Članak 4.

Podaci koji se koriste za broj osoblja, financijske iznose i referentno razdoblje

1.   Podaci koji se koriste za broj osoblja i financijske iznose su podaci koji se odnose na posljednje odobreno računovodstveno razdoblje, a izračunati su na godišnjoj razini. Uzimaju se u obzir od datuma zaključenja poslovnih knjiga. Iznos koji se koristi za iznos prometa računa se bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) i drugih neizravnih poreza.

2.   Ako, na datum zaključenja poslovnih knjiga, poduzeće ustanovi da je na godišnjoj razini premašilo ili palo ispod praga broja zaposlenih ili financijskih pragova utvrđenih u stavku 2., to ne dovodi do gubitka ili stjecanja statusa srednjeg, malog ili mikro poduzeća, osim ako se ti pragovi premašuju tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja.

3.   U slučaju novoosnovanih poduzeća čija financijska izvješća još nisu odobrena, podaci koji se primjenjuju uzimaju se iz procjene bona fide sastavljene tijekom financijske godine.

Članak 5.

Broj osoblja

Broj osoblja odgovara broju godišnjih jedinica rada, to jest broju osoba koje su bile zaposlene na puno radno vrijeme kod predmetnog poduzeća ili u njegovo ime, tijekom cijele promatrane referentne godine. Rad osoba koje nisu bile zaposlene punu godinu, rad onih koje su radile skraćeno radno vrijeme, bez obzira na trajanje, kao i sezonski rad, računaju se kao dijelovi godišnje jedinice rada. Osoblje se sastoji od:

(a)

zaposlenih;

(b)

osoba koje rade za podređeno poduzeće, a smatraju se zaposlenima prema nacionalnom pravu;

(c)

vlasnika-upravitelja;

(d)

partnera koji se bave redovitom djelatnošću kod poduzeća i ostvaruju pogodnost od njegovih financijskih koristi.

Pripravnici i studenti koji su uključeni u stručno usavršavanje s ugovorom o pripravništvu ili ugovorom o stručnom usavršavanju ne broje se kao osoblje. Ne uračunava se trajanje porodiljskog ili roditeljskog dopusta.

Članak 6.

Utvrđivanje podataka poduzeća

1.   U slučaju neovisnih poduzeća, podaci, uključujući broj osoblja, određuju se isključivo na temelju financijskih izvješća tog poduzeća.

2.   Podaci, uključujući broj osoblja, poduzeća koje ima partnerska poduzeća ili povezana poduzeća određuju se na temelju financijskih izvješća i ostalih podataka poduzeća odnosno, ako postoje, konsolidiranih financijskih izvješća poduzeća ili konsolidiranih financijskih izvješća u koje je poduzeće uključeno kroz konsolidaciju.

Podacima spomenutim u prvom podstavku dodaju se podaci od svakog poduzeća koje je partner predmetnom poduzeću i koje se nalazi neposredno uzlazno ili silazno od njega. Zbrajanje je razmjerno postotnom udjelu u kapitalu ili glasačkim pravima (ovisno o tome koji je veći). U slučaju unakrsnog vlasništva, primjenjuje se veći postotak.

Podacima iz prvog i drugog podstavka dodaje se 100 % podataka svakog poduzeća, koje je izravno ili neizravno povezano s predmetnim poduzetnikom, ako ti podaci već nisu uključeni kroz konsolidaciju financijskih izvješća.

3.   Za primjenu stavka 2., podaci poduzeća koji su partneri predmetnog poduzeća dobivaju se iz njihovih financijskih izvješća i drugih njihovih podataka, i to konsolidiranih ako postoje. Njima se dodaje 100 % podataka poduzeća koja su povezana s tim partnerskim poduzećem, osim ako su podaci iz njihovih financijskih izvješća već uključeni kroz konsolidaciju.

Za primjenu istog stavka 2., podaci poduzeća koja su povezana s predmetnim poduzećem dobivaju se iz njihovih financijskih izvješća i njihovih drugih podataka, i to konsolidiranih ako postoje. Njima se dodaju, pro rata, podaci svih mogućih partnerskih poduzeća tog povezanog poduzeća, koji se nalaze neposredno uzlazno ili silazno od tog povezanog poduzeća, osim ako ti podaci već nisu uključeni u konsolidirana financijska izvješća s postotkom barem razmjernim postotku utvrđenom u drugom podstavku stavka 2.

4.   Ako se u konsolidiranim financijskim izvješćima ne nalaze nikakvi podaci o osoblju za dano poduzeće, brojčani podaci o osoblju dobivaju se razmjernim zbrajanjem podataka njegovih partnerskih poduzeća i zbrajanjem podataka njegovih povezanih poduzeća.


PRILOG II.

Obrazac za pružanje sažetih informacija o potporama za istraživanje i razvoj u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 4.

1.

Potpora u korist (ime ili naziv poduzetnika koji prima(ju) potporu, je li malo/srednje poduzeće ili ne):

2.

Referenca programa potpora (referenca Komisije za zatečeni(-e) program(e) na temelju kojeg(-ih) se dodjeljuje potpora):

3.

Javni subjekt/subjekti koji pruža(ju) podršku (naziv i kontakt podaci tijela javne vlasti koje dodjeljuje potporu):

4.

Država članica u kojoj se potpomognuti projekt ili mjera odvija:

5.

Vrsta projekta ili mjere:

6.

Kratak opis projekta ili mjere:

7.

Opravdani troškovi, ako je primjenljivo (u eurima):

8.

Diskontirani iznos potpore (bruto) u eurima:

9.

Intenzitet potpore (% bruto ekvivalenta potpore):

10.

Uvjeti vezani uz plaćanje predložene potpore (ako postoje):

11.

Planirani datum početka i završetka projekta ili mjere:

12.

Datum dodjele potpore:

Obrazac za pružanje sažetih informacija o potporama za velike projekte ulaganja u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 4.

1.

Potpora u korist (ime ili naziv poduzetnika koji prima(ju) potporu).

2.

Referenca programa potpora (referenca Komisije za zatečeni(-e) program(e) na temelju kojeg(-ih) se dodjeljuje potpora).

3.

Javni subjekt/subjekti koji pruža(ju) podršku (naziv i kontakt podaci tijela javne vlasti koje dodjeljuje potporu).

4.

Država članica u kojoj se ulaganje odvija.

5.

Regija (razina NUTS 3) u kojoj se ulaganje odvija.

6.

Općina (prije razina NUTS 5, sada LAU 2) u kojoj se ulaganje odvija.

7.

Vrsta projekta (osnivanje novog poduzetnika, širenje postojećeg poduzetnika, proširenje proizvodnje poduzetnika na nove dodatne proizvode ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika).

8.

Proizvedeni proizvodi ili pružene usluge na temelju projekta ulaganja (s nomenklaturom PRODCOM/NACE ili nomenklaturom CPA za projekte u sektoru usluga).

9.

Kratki opis projekta ulaganja.

10.

Diskontirani opravdani trošak projekta ulaganja (u eurima).

11.

Diskontirani iznos potpore (bruto) u eurima.

12.

Intenzitet potpore (% bruto ekvivalenta potpore).

13.

Uvjeti vezani uz plaćanje predložene potpore (ako postoje).

14.

Planirani datum početka i završetka projekta.

15.

Datum dodjele potpore.


PRILOG III.

Obrazac za pružanje sažetka informacija u skladu s obvezom proširenog izvješćivanja utvrđenom u članku 9. stavku 1.

Molimo niže unijeti potrebne informacije:

DIO I.

Referenca potpore

(ispunjava Komisija)

Država članica

 

Referentni broj države članice

 

Regija

Ime regije

(NUTS) (1)

Status regionalne potpore (2)

Davatelj potpore

Ime/naziv

 

Adresa

 

Internetska stranica

 

Naslov mjere potpore

 

Nacionalna pravna osnova

(referenca na mjerodavnu nacionalnu službenu publikaciju)

 

Mrežna poveznica na cjeloviti tekst mjere potpore

 

Vrsta mjere

Program

 

Jednokratna potpora

Ime/naziv korisnika

Nadopuna postojeće mjere potpore

 

Broj potpore kod Komisije

Produljenje

 

Izmjena

 

Trajanje (3)

Program

dd/mm/gg do dd/mm/gg

Datum dodjele (4)

Jednokratna potpora

dd/mm/gg

Predmetni gospodarski sektor(i)

Svi gospodarski sektori prihvatljivi za primanje potpore

 

Ograničena na pojedine sektore – molimo navesti u skladu s NACE Rev. 2 (5)

 

Vrsta korisnika

Mala i srednja poduzeća

 

Velika poduzeća

 

Proračun

Godišnji ukupni iznos proračuna planiran u programu (6)

Nacionalna valuta … (u milijunima)

Ukupni iznos jednokratnih potpora danih poduzeću (7)

Nacionalna valuta … (u milijunima)

Za jamstva (8)

Nacionalna valuta … (u milijunima)

Instrument potpore (čl. 5.)

Bespovratna sredstva

 

Subvencija kamatne stope

 

Zajam

 

Jamstvo/uputa na odluku Komisije (9)

 

Fiskalna mjera

 

Rizični kapital

 

Povratni predujmovi

 

Drugo (molimo navesti)

 

Ako je sufinancirana iz fondova Zajednice

Referenca(-e)

Iznos financiranja Zajednice

Nacionalna valuta … (u milijunima)


DIO II.

Molimo navesti pod kojom se odredbom GBER primjenjuje mjera potpore.


Opći ciljevi (lista)

Ciljevi (lista)

Maksimalni intenzitet potpore u % ili maksimalni iznos potpore u nacionalnoj valuti

Mala i srednja poduzeća – bonusi u %

Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje (10) (čl. 13.)

Program

… %

 

Jednokratna potpora (čl. 13. st. 1.)

… %

 

Potpore za novoosnovana mala poduzeća (čl. 14.)

 

… %

 

Potpore za mala i srednja poduzeća koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje (čl. 15.)

 

… %

 

Potpore za nova mala poduzeća koja su osnovala žene (čl. 16.)

 

… %

 

Potpore za zaštitu okoliša (čl. 17. – 25.)

Potpore za ulaganje koje poduzećima omogućavaju da premaše standarde Zajednice za zaštitu okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice (čl. 18.)

Molimo posebno se pozvati na mjerodavni standard

… %

 

Potpore za nabavu novih transportnih vozila koja premašuju standarde Zajednice ili povećavaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Zajednice (čl. 19.)

… %

 

Potpore za ranu prilagodbu malih i srednjih poduzeća budućim standardima Zajednice (čl. 20.)

… %

 

Potpore za ulaganja u okoliš koje se odnose na mjere štednje energije (čl. 21.)

… %

 

Potpore za ulaganja u okoliš koje se odnose na visokoučinkovitu kogeneraciju (čl. 22.)

… %

 

Potpore za ulaganja u okoliš koje se odnose na promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (čl. 23.)

… %

 

Potpore za studije zaštite okoliša (čl. 24.)

… %

 

Potpore u obliku smanjenja poreza za zaštitu okoliša (čl. 25.)

… nacionalna valuta

 

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća i za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima (čl. 26. – 27.)

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća (čl. 26.)

… %

 

Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima (čl. 27.)

… %

 

Potpore u obliku rizičnog kapitala (čl. 28. – 29.)

 

… nacionalna valuta

 

Potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (čl. 30. – 37.)

Potpore za projekte istraživanja i razvoja (čl. 31.)

Temeljna istraživanja

(čl. 31. st. 2. toč. (a))

… %

 

Industrijska istraživanja

(čl. 31. st. 2. toč. (b))

… %

 

Eksperimentalni razvoj (čl. 31. st. 2. toč. (c))

… %

 

Potpore za studije tehničke izvedivosti (čl. 32.)

… %

 

Potpore za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja poduzeća (čl. 33.)

… %

 

Potpore za istraživanje i razvoj u sektorima poljoprivrede i ribarstva (čl. 34.)

… %

 

Potpore za nova inovativna poduzeća (čl. 35.)

… nacionalna valuta

 

Potpore za usluge savjetovanja za inovacije i za usluge podrške inovacijama (čl. 36.)

… nacionalna valuta

 

Potpore za unajmljivanje visokokvalificiranog osoblja (čl. 37.)

… nacionalna valuta

 

Potpore za usavršavanje (čl. 38. – 39.)

Posebno usavršavanje (čl. 38. st. 1.)

… %

 

Opće usavršavanje (čl. 38. st. 2.)

… %

 

Potpore za radnike u nepovoljnom položaju i radnike s invaliditetom (čl. 40. – 42.)

Potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće (čl. 40.)

… %

 

Potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće (čl. 41.)

… %

 

Potpore za naknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom (čl. 42.)

… %

 


(1)  NUTS – Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku.

(2)  Članak 87. stavak 3. točka (a) Ugovora, članak 87. stavak 3. točka (c) Ugovora, mješovita područja, područja neprihvatljiva za regionalne potpore.

(3)  Razdoblje u kojem davatelj potpore može odlučiti dodijeliti potporu.

(4)  Smatra se da je potpora dodijeljena u trenutku kada se zakonsko pravo primanja potpore prenese na korisnika prema mjerodavnom nacionalnom pravnom režimu.

(5)  NACE Rev. 2 – Statistička klasifikacija gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici.

(6)  U slučaju programa potpore: navesti godišnji ukupni iznos koji se planira prema programu ili procijenjeni porezni gubitak godišnje, za sve instrumente koje program sadrži.

(7)  U slučaju dodjele jednokratne potpore: navesti ukupni iznos potpore/porezni gubitak.

(8)  Za jamstva, navesti (maksimalni) iznos potpore u zajmovima obuhvaćenim jamstvom.

(9)  Ako je prikladno, uputa na odluku Komisije kojom se odobrava metodologija izračuna bruto ekvivalenta potpore, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) Uredbe.

(10)  U slučaju jednokratnih regionalnih potpora koje nadopunjuju potpore dodijeljene prema programu odnosno programima potpora, molimo navesti i intenzitet potpore dodijeljen prema programu i intenzitet jednokratne potpore.