03/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

134


32008R0798


L 226/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.08.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 798/2008

od 8. kolovoza 2008.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (1), a posebno njezin članak 21. stavak 1., članak 22. stavak 3., članak 23., članak 24. stavak 2. te članke 26. i 27.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (2), a posebno njezine članke 10. i 18.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (3), a posebno njezin članak 29. stavak 1. četvrti podstavak,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (4), a posebno njezin članak 22. stavak 1.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (5), a posebno njezin članak 8., članak 9. stavak 2. točku (b) i članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o nadzoru salmonele i drugih navedenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (6), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (7), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (8), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva 90/539/EEZ utvrđuje uvjete zdravlja životinja koji uređuju uvoz peradi i jaja za valenje u Zajednicu iz trećih zemalja. Ona određuje da perad i jaja za valenje moraju ispunjavati uvjete koji su njome utvrđeni i da moraju potjecati iz treće zemlje ili njezina dijela koji je uvršten na popis sastavljen u skladu s tom Direktivom.

(2)

Direktiva 2002/99/EZ utvrđuje pravila koja uređuju unošenje iz trećih zemalja proizvoda životinjskog podrijetla i proizvoda koji su ondje nabavljeni, a namijenjeni su za prehranu ljudi. Ona osigurava da takvi proizvodi mogu biti uvezeni u Zajednicu samo ako ispunjavanju zahtjeve koji se primjenjuju na sve faze proizvodnje, prerade i distribucije tih proizvoda u Zajednici, ili ako nude jednakovrijedna jamstva za zdravlje životinja.

(3)

Odluka Komisije 2006/696/EZ od 28. kolovoza 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja iz kojih se perad, jaja za valenje, jednodnevni pilići, meso peradi, bezgrebenke i pernata divljač, jaja i proizvodi od jaja te jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike mogu uvoziti u i provoziti kroz Zajednicu i uvjete koji se primjenjuju na veterinarsko certificiranje (9) utvrđuje popis trećih zemalja iz kojih se navedeni proizvodi mogu uvoziti u i provoziti kroz Zajednicu te propisuje uvjete veterinarskog certificiranja.

(4)

Odluka Komisije 93/342/EEZ od 12. svibnja 1993. o utvrđivanju kriterija za razvrstavanje trećih zemalja u pogledu influence ptica i newcastleske bolesti, a u vezi s uvozom žive peradi i jaja za valenje (10) i Odluka Komisije 94/438/EZ od 7. lipnja 1994. o utvrđivanju kriterija za razvrstavanje trećih zemalja i njihovih dijelova vezano uz influencu ptica i newcastlesku bolest, a u vezi s uvozom svježeg mesa peradi (11) propisuju kriterije za razvrstavanje trećih zemalja s obzirom na influencu ptica i newcastlesku bolest, a u vezi s uvozom žive peradi, jaja za valenje i mesa peradi.

(5)

Zakonodavstvo Zajednice u pogledu kontrole influence ptica nedavno je ažurirano Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica (12) kako bi se u obzir uzele najnovije spoznaje u znanosti i napredak u epidemiologiji influence ptica u Zajednici i diljem svijeta. Opseg kontrolnih mjera koje se primjenjuju u slučaju izbijanja epidemije proširen je s visokopatogene influence ptica (HPAI) tako da obuhvati i izbijanje epidemija niskopatogene influence ptica (LPAI) te se uvodi obvezan aktivni nadzor influence ptica, kao i šira primjena cjepiva protiv te bolesti.

(6)

Uvoz iz trećih zemalja stoga treba ispunjavati uvjete koji su jednaki onima koji se primjenjuju unutar Zajednice i koji su u skladu s revidiranim zahtjevima za međunarodnu trgovinu peradi i proizvodima od peradi koji su utvrđeni standardima u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (13) i Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje (14) OIE-a.

(7)

Argentina i Izrael dostavili su Komisiji na ocjenu svoje programe kontrole influence ptica. Komisija je razmotrila programe i utvrdila da su u skladu s mjerodavnim odredbama Zajednice, slijedom čega je u 7. stupcu iz dijela 1. Priloga I. ovoj Uredbi potrebno navesti da su programi dobili pozitivnu ocjenu.

(8)

Članak 21. stavak 2. Direktive 90/539/EEZ navodi određena pitanja koja trebaju biti uzeta u obzir pri odlučivanju o tome može li treća zemlja ili njezin dio biti uvršten na popis trećih zemalja iz kojih se perad i jaja za valenje smiju uvoziti u Zajednicu, kao što su zdravstveni status peradi, redovitost i brzina objave informacija iz treće zemlje o postojanju određenih zaraznih bolesti kod životinja, uključujući influencu ptica i newcastlesku bolest, i pravila za sprečavanje i nadzor bolesti životinja u dotičnoj trećoj zemlji.

(9)

Članak 8. Direktive 2002/99/EZ određuje da se pri sastavljanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je dopušten uvoz u Zajednicu točno određenih proizvoda životinjskog podrijetla posebna pozornost mora pridati određenim pitanjima, kao što je zdravstveni status stoke, redovitost, brzina i točnost informacija koje treća zemlja objavljuje u vezi s postojanjem određenih infektivnih ili zaraznih bolesti životinja na svojemu državnom području, a posebno influence ptica i newcastleske bolesti, te općenita zdravstvena situacija u trećoj zemlji koja može predstavljati rizik za zdravlje ljudi ili životinja u Zajednici.

(10)

U interesu zdravlja životinja, ova Uredba treba osigurati da se u Zajednicu mogu uvoziti proizvodi samo iz onih trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta koji provode programe nadzora influence ptica i planove cijepljenja protiv influence ptica, ako se takvo cijepljenje provodi.

(11)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003, zakonodavstvo Zajednice određuje da su, u svrhu prihvata ili zadržavanja na popisima trećih zemalja iz kojih je državama članicama dopušten uvoz određenih proizvoda od peradi koji su obuhvaćeni tom Uredbom, treće zemlje dužne Komisiji dostaviti programe koji su jednakovrijedni s nacionalnim programima za kontrolu salmonele koje utvrđuju države članice, što Komisija treba odobriti. Pozitivnu ocjenu tih programa treba navesti u dijelu 1. Priloga I. ovoj Uredbi.

(12)

Zajednica i pojedine treće zemlje žele dopustiti trgovinu peradi i proizvodima od peradi koji potječu iz odobrenih kompartmenta, zbog čega je u zakonodavstvu Zajednice potrebno dodatno utvrditi načelo kompartmentalizacije za uvoz peradi i proizvoda od peradi. Načelo kompartmentalizacije nedavno je utvrdila OIE kako bi olakšala trgovinu peradi i proizvodima od peradi diljem svijeta i zato ga je potrebno uključiti u zakonodavstvo Zajednice.

(13)

Zakonodavstvo Zajednice trenutačno ne predviđa certifikate za uvoz u Zajednicu mljevenog mesa i strojno otkoštenog mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači zbog određenih zdravstvenih razloga, posebno sljedivosti mesa koje je korišteno u proizvodnji. U skladu s time, ova Uredba utvrđuje predloške veterinarskih certifikata koji obuhvaćaju te proizvode, nastavno na daljnja znanstvena istraživanja.

(14)

Kako bi se osigurala veća fleksibilnost tijela nadležnih za veterinarsko certificiranje u određenim situacijama i na temelju nekoliko zahtjeva trećih zemalja koje izvoze jednodnevne piliće i bezgrebenke u Zajednicu, ova Uredba treba osigurati pregled takvih proizvoda u trenutku otpreme pošiljke umjesto u trenutku izdavanja veterinarskog certifikata.

(15)

Kako bi se izbjegli bilo kakvi prekidi u trgovini, uvoz u Zajednicu proizvoda koji su proizvedeni prije ograničenja u pogledu zdravlja životinja, kako je utvrđeno u dijelu 1. Priloga I. ovoj Uredbi, treba i dalje biti dopušten u razdoblju od 90 dana nakon uvođenja ograničenja uvoza za predmetne proizvode.

(16)

Potrebno je osigurati posebne uvjete provoza kroz Zajednicu pošiljaka iz Rusije i prema Rusiji zbog geografskog položaja Kaljiningrada, koji utječe samo na Latviju, Litvu i Poljsku.

(17)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničkog uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (15) utvrđuje opća zdravstvena pravila Zajednice koja se primjenjuju na uvoz u i provoz kroz Zajednicu proizvoda obuhvaćenih Uredbom.

(18)

Osim toga, Direktiva Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o izdavanju certifikata za životinje i proizvode životinjskog podrijetla (16) utvrđuje standarde za certifikaciju koji su nužni kako bi se osiguralo valjano certificiranje i spriječile prevare. Stoga je primjereno ovom Uredbom osigurati da pravila i načela koja primjenjuju službenici iz treće zemlje koji provode postupak certifikacije budu istovjetna onima utvrđenima tom Direktivom, a da obrasci veterinarskih certifikata koji su utvrđeni Uredbom sadržavaju samo one činjenice koje se mogu potvrditi u trenutku izdavanja certifikata.

(19)

Radi jasnoće i dosljednosti zakonodavstva Zajednice, Odluke 93/342/EEZ, 94/438/EZ i 2006/696/EZ treba staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(20)

Prikladno je osigurati prijelazno razdoblje u kojem će se državama članicama i industrijskom sektoru omogućiti poduzimanje potrebnih mjera kako bi postupile sukladno važećim zahtjevima za veterinarsko certificiranje utvrđenim ovom Uredbom.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, OPSEG I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i opseg

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za veterinarsku certifikaciju za uvoz u i provoz, uključujući skladištenje tijekom provoza, kroz Zajednicu sljedećih proizvoda:

(a)

peradi, jaja za valenje, jednodnevnih pilića i jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike;

(b)

meso, mljeveno meso i strojno otkošteno meso peradi, uključujući bezgrebenke i pernatu divljač, jaja i proizvode od jaja.

Utvrđuje se popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih se proizvodi mogu uvoziti u Zajednicu.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na perad za izložbe, smotre ili natjecanja.

3.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve za certifikaciju koji su utvrđeni sporazumima Zajednice s trećim zemljama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„perad” znači kokoši, pure, biserke, patke, guske, prepelice, golubovi, fazani, jarebice i bezgrebenke, uzgojeni ili koji se drže za daljnje razmnožavanje, proizvodnju mesa ili konzumnih jaja, ili za obnovu populacije pernate divljači;

2.

„jaja za valenje” znači jaja za inkubaciju koja snese perad;

3.

„jednodnevni pilići” znači svaka perad koja je mlađa od 72 sata koja još nije hranjena i mošusne patke (Cairina moschata) ili njihovi križanci mlađi od 72 sata, bez obzira na to jesu li hranjeni ili ne;

4.

„perad za rasplod” znači perad stara 72 sata i više koja je namijenjena proizvodnji jaja za valenje;

5.

„perad za proizvodnju” znači perad stara 72 sata i više uzgajana za:

(a)

proizvodnju mesa i/ili konzumnih jaja;

(b)

obnovu populacije pernate divljači;

6.

„jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike” znači jaja za valenje koja se dobivaju iz „jata kokoši slobodnih od određenih patogena”, kako je opisano u Europskoj farmakopeji (17), a koja su namijenjena isključivo dijagnostičkim postupcima, istraživanjima ili farmaceutskim potrebama;

7.

„meso” znači jestivi dijelovi sljedećih životinja:

(a)

peradi, čije meso označava ptice iz uzgoja, uključujući ptice koje se ne smatraju domaćim životinjama, ali koje se uzgajaju kao domaće životinje, osim bezgrebenki;

(b)

pernate divljači koja se lovi za prehranu ljudi;

(c)

bezgrebenki;

8.

„strojno otkošteno meso” znači proizvod koji se, nakon uklanjanja kostiju, dobije odvajanjem mesa od kostiju s dijelovima mesa, ili od trupa peradi, strojnom obradom kojom se uništava ili mijenja struktura mišićnih vlakana;

9.

„mljeveno meso” znači otkošteno meso samljeveno na komadiće koje sadrži manje od 1 % soli;

10.

„zona” znači jasno određeno državno područje treće zemlje na kojem živi subpopulacija životinja s posebnim zdravstvenim statusom u odnosu na određenu bolest ili bolesti za koje se, s ciljem uvoza, na temelju ove Uredbe, primjenjuju potrebne mjere nadzora, kontrole i biosigurnosti;

11.

„kompartment” znači jedan ili više objekata za uzgoj peradi u trećoj zemlji sa zajedničkim sustavom upravljanja biosigurnosti, u kojem se drži subpopulacija peradi s posebnim zdravstvenim statusom u odnosu na određenu bolest ili bolesti za koju se, s ciljem uvoza, na temelju ove Uredbe, primjenjuju potrebne mjere nadzora, kontrole i biosigurnosti;

12.

„objekt” znači pogon ili dio pogona koji zauzima jedno mjesto i namijenjen je obavljanju jedne ili više sljedećih djelatnosti:

(a)

objekt za djedovska jata: objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za rasplod;

(b)

objekt za roditeljska jata: objekt u kojem se proizvode jaja za valenje za proizvodnju peradi za proizvodnju;

(c)

objekt za uzgoj, koji može biti:

i.

objekt u kojem se uzgaja perad za rasplod do reprodukcijske dobi; ili

ii.

objekt za uzgoj peradi za proizvodnju u kojem se uzgaja perad za proizvodnju konzumnih jaja do razdoblja nesivosti;

(d)

objekt za držanje ostale peradi za proizvodnju;

13.

„valionica” znači objekt u kojem se inkubiraju i vale jaja i gdje se čuvaju jednodnevni pilići;

14.

„jato” znači sva perad istog zdravstvenog statusa držana u istim prostorijama ili istom prostoru koji tvori jedinstvenu epizootiološku jedinicu. U slučaju farmskog držanja peradi, pojam uključuje sve ptice koje dijele isti zračni prostor;

15.

„influenca ptica” znači infekcija peradi uzrokovana bilo kojim virusom influence tipa A:

(a)

podtipa H5 ili H7;

(b)

s intravenoznim indeksom patogenosti (IVPI) većim od 1,2 kod šest tjedana starih pilića; ili

(c)

koji uzrokuje najmanje 75-postotnu smrtnost kod četiri do osam tjedana starih pilića inficiranih intravenski;

16.

„visokopatogena influenca ptica” (HPAI) znači infekcija peradi uzrokovana:

(a)

virusima influence ptica podtipa H5 ili H7 s genomskom sekvencom koja kodira za multiple bazične aminokiseline na mjestu cijepanja molekule hemaglutinina, koji je sličan genomu uočenom kod ostalih virusa visokopatogene influence ptica, što upućuje na to da molekulu hemaglutinina može rascijepati proteaza u stanicama domaćina;

(b)

influenca ptica kako je definirana u točki 15. podtočkama (b) i (c);

17.

„niskopatogena influenca ptica” (LPAI) znači infekcija peradi uzrokovana virusima influence ptica podtipa H5 ili H7, osim visokopatogene influence ptica;

18.

„newcastleska bolest” znači infekcija peradi:

(a)

uzrokovana bilo kojim sojem paramiksovirusa 1 s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) kod jednodnevnih pilića većim od 0,7; ili

(b)

kod kojih su u virusu (izravno ili dedukcijom) dokazane multiple bazične aminokiseline na C-terminalnom kraju proteina F2 i fenilalanina na ostatku 117 koji je N-terminalni kraj proteina F1. „Multiple bazične aminokiseline” znači najmanje tri ostatka arginina ili lizina između ostatka 113 i 116. U slučaju da se karakteristični uzorci aminokiselinskih ostataka ne mogu dokazati, potrebna je karakterizacija izoliranog virusa testom intracerebralnog indeksa patogenosti (ICPI). U ovom pojmu, ostaci aminokiseline su numerirani počevši od N-terminusa sekvence aminiokiseline, koja je izvedena iz nukleotidne sekvence gena F0. Ostaci 113-116 odgovaraju ostacima od -4 do -1, gledajući od mjesta cijepanja;

19.

„službeni veterinar” znači veterinar kojega je imenovalo nadležno tijelo;

20.

„strategija razlikovanja zaraženih od cijepljenih životinja (DIVA)” znači strategija cijepljenja koja omogućuje razlikovanje između cijepljenih/zaraženih i cijepljenih/nezaraženih životinja primjenjujući dijagnostički test koji je osmišljen tako da identificira protutijela na divlji virus i korištenje necijepljenih sentinel ptica.

POGLAVLJE II.

OPĆI UVJETI UVOZA I PROVOZA

Članak 3.

Popisi trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta podrijetla iz koji se proizvodi smiju uvoziti u i provoziti kroz Zajednicu

Proizvodi se mogu uvoziti u i provoziti kroz Zajednicu samo iz onih trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz stupaca 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I.

Članak 4.

Veterinarsko certificiranje

1.   Proizvodi koji se uvoze u Zajednicu moraju imati popratni veterinarski certifikat, kako je navedeno u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I., koji se odnosi na određeni proizvod i koji mora biti ispunjen u skladu s uputama i obrascima veterinarskih certifikata utvrđenih u dijelu 2. tog Priloga (certifikat).

2.   Izjava kapetana broda, kako je utvrđeno u Prilogu II., mora se priložiti uz veterinarski certifikat za uvoz peradi i jednodnevnih pilića kada se ti proizvodi prevoze brodom, čak i ako se radi samo o dijelu puta.

3.   Uz perad, jaja za valenje i jednodnevne piliće koji se provoze kroz Zajednicu mora biti priložen:

(a)

veterinarski certifikat iz stavka 1. s oznakom „za provoz kroz EZ”; i

(b)

certifikat koji zahtijeva treća država odredišta.

4.   Uz jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike, meso, mljeveno meso i strojno otkošteno meso peradi, bezgrebenki i pernate divljači, jaja i proizvode od jaja u provozu kroz Zajednicu mora biti priložen certifikat koji je sastavljen u skladu s obrascem koji je predviđen u Prilogu XI. i koji ispunjava uvjete koji su njime utvrđeni.

5.   Za potrebe ove Uredbe provoz može uključivati skladištenje za vrijeme provoza u skladu s člancima 12. i 13. Direktive 97/78/EZ.

6.   Mogu se koristiti i elektronički certifikat i ostali dogovoreni sustavi koju su usklađeni na razini Zajednice.

Članak 5.

Uvjeti uvoza i provoza

1.   Proizvodi koji se uvoze u i provoze kroz Zajednicu moraju biti u skladu s uvjetima iz članaka 6. i 7. u poglavlju III.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pojedinačne pošiljke manje od 20 komada peradi osim bezgrebenki, jaja za valenje ili jednodnevnih pilića. Međutim, takve pojedinačne pošiljke mogu se uvesti samo iz onih trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta koji su odobreni za takav uvoz i koji su u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment navedeni su u stupcima 1. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I., a stupac 4. u tablici propisuje obrazac veterinarskog certifikata za proizvod na koji se odnosi;

(b)

nisu obuhvaćeni zabranom uvoza zbog zdravlja životinja;

(c)

uvjeti uvoza uključuju zahtjev za stavljanjem u izolaciju ili karantenu nakon uvoza.

3.   Proizvodi iz stavka 1. moraju biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

dodatna jamstva, kako je navedeno u stupcu 5. tablice iz dijela 1. Priloga I.;

(b)

posebne uvjete utvrđene u stupcu 6. i, prema potrebi, završne datume u stupcu 6.A te početne datume u stupcu 6.B tablice iz dijela 1. Priloga I.;

(c)

dodatna jamstva za zdravlje životinja, kada to zahtijeva država članica, a navode se u certifikatu;

(d)

ograničenja u u vezi s odobrenjem programa kontrole salmonele primjenjuju se samo kad je to naznačeno u za to namijenjenom stupcu tablice iz dijela 1. Priloga I.

Članak 6.

Postupci pregleda, uzorkovanja i testiranja

U slučaju kada su za potrebe uvoza u Zajednicu obvezni pregledi, uzorkovanja i testiranje na influencu ptica, mikoplazmu, newcastlesku bolest, salmonelu i ostale patogene uzročnike koji su značajni za zdravlje životinja ili ljudi u skladu s certifikatima, takve se pošiljke smiju uvesti u Zajednicu samo ako je preglede, uzorkovanja i testiranje provelo nadležno tijelo treće zemlje odredišta ili, prema potrebi, nadležno tijelo države članice odredišta u skladu s Prilogom III.

Članak 7.

Zahtjevi za prijavljivanje bolesti

Pošiljke se smiju uvesti u Zajednicu iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta samo ako dotična treća zemlja:

(a)

obavijesti Komisiju o situaciji u pogledu bolesti u roku od 24 sata od potvrđivanja početnog izbijanja visokopatogene influence ptica ili newcastleske bolesti;

(b)

bez nepotrebnog odlaganja preda izolate virusa iz početnih epidemija tih bolesti referentnom laboratoriju Zajednice za influencu ptica i newcastlesku bolest (18); međutim, takvi izolati virusa nisu potrebni za uvoz iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta jaja, proizvoda od jaja i jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike ako je iz njih odobren uvoz takvih pošiljaka u Zajednicu;

(c)

podnosi Komisiji redovite ažurirane informacije o situaciji u pogledu bolesti.

POGLAVLJE III.

ZDRAVSTVENI STATUS ŽIVOTINJA U TREĆIM ZEMLJAMA, DRŽAVNIM PODRUČJIMA, ZONAMA ILI KOMPARTMENTIMA PODRIJETLA S OBZIROM NA INFLUENCU PTICA I NEWCASTLESKU BOLEST

Članak 8.

Treće zemlje, državna područja, zone i kompartmenti slobodni od influence ptica

1.   Za potrebe ove Uredbe smatra se da je treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment iz kojeg se uvoze pošiljke u Zajednicu slobodan od influence ptica ako:

(a)

u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu nije bilo pojave influence ptica barem 12 mjeseci prije certifikacije koju provodi službeni veterinar;

(b)

je, u skladu s člankom 10., proveden program nadziranja influence ptica barem šest mjeseci prije certifikacije iz točke (a) ovog stavka, ako se to zahtijeva u certifikatu.

2.   U slučaju kada epidemija influence ptica izbije u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu koji prije nije imao zabilježene slučajeve bolesti, kako je navedeno u stavku 1., dotična treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment opet će se smatrati slobodnima od influence ptica ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u slučaju visokopatogene influence ptica, proveden je postupak stamping out u svrhu stavljanja bolesti pod nadzor;

(b)

u slučaju niskopatogene influence ptica, proveden je postupak stamping out ili je perad zaklana u svrhu stavljanja bolesti pod nadzor;

(c)

provedeno je primjereno čišćenje i dezinfekcija svih zaraženih objekata;

(d)

proveden je nadzor influence ptica u skladu s dijelom II. Priloga IV. u razdoblju od tri mjeseca nakon dovršetka čišćenja i dezinfekcije iz točke (c) ovog stavka s negativnim rezultatima.

Članak 9.

Treće zemlje, državna područja, zone i kompartmenti slobodni od visokopatogene influence ptica

1.   Za potrebe ove Uredbe treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment iz kojih se u Zajednicu uvoze proizvodi smatraju se slobodnima od visokopatogene influence ptica ako u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu nije bilo zabilježene bolesti barem 12 mjeseci prije certifikacije koju provodi službeni veterinar.

2.   Kad nastupi epidemija visokopatogene influence ptica u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu gdje prije nije bila zabilježena ta bolest iz stavka 1., ta se treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment opet smatraju slobodnima od visokopatogene influence ptica pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

proveden je postupak stamping out policy u svrhu stavljanja bolesti pod nadzor, uključujući adekvatno čišćenje i dezinfekciju svih zaraženih objekata;

(b)

proveden je nadzor influence ptica u skladu s dijelom II. Priloga IV. u razdoblju od tri mjeseca nakon dovršetka postupka stamping out te čišćenja i dezinfekcije iz točke (a).

Članak 10.

Programi nadzora influence ptica

U slučaju kada certifikat zahtijeva program nadzora influence ptica, dopušta se uvoz pošiljke iz trećih zemalja, državnog područja, zona ili kompartmenta u Zajednicu samo ako:

(a)

je treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment uveo program nadziranja influence ptica u trajanju od najmanje šest mjeseci, što je navedeno u stupcu 7. tablice iz dijela 1. Priloga I., te ako program ispunjava sljedeće uvjete:

i.

utvrđene u dijelu 1. Priloga IV.; ili

ii.

iz Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja OIE-a (19);

(b)

treća zemlja obavijesti Komisiju o bilo kakvim promjenama u svojem programu nadzora influence ptica.

Članak 11.

Cijepljenje protiv influence ptica

U slučaju kada se cijepljenje protiv influence ptica provodi u trećim zemljama, državnim područjima, zonama ili kompartmentima, perad i ostali proizvodi dobiveni od cijepljene peradi mogu se uvesti u Zajednicu samo ako:

(a)

dotična treća zemlja provodi cijepljenje protiv influence ptica u skladu s planom cijepljenja navedenim u stupcu 8. tablice iz dijela 1. Priloga I. i ako plan ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu V.;

(b)

dotična treća zemlja obavijesti Komisiju o bilo kakvim promjenama u svojem programu cijepljenja protiv influence ptica.

Članak 12.

Treće zemlje, državna područja, zone i kompartmenti slobodni od newcastleske bolesti

1.   Za potrebe ove Uredbe treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment iz kojih se u Zajednicu uvoze proizvodi smatraju se slobodnima od newcastleske bolesti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu nije bilo epidemija newcastleske bolesti u razdoblju od barem 12 mjeseci prije certifikacije koju provodi službeni veterinar;

(b)

nije provedeno cijepljenje protiv newcastleske bolesti cjepivima koja ne udovoljavaju kriterijima za priznata cjepiva protiv newcastleske bolesti, utvrđenima u Prilogu VI. u razdoblju iz točke (a) ovog stavka.

2.   Ako epidemija newcastleske bolesti izbije u trećoj zemlji, državnom području, zemlji ili kompartmentu gdje prije nije bila zabilježena ta bolest, kako je navedeno u stavku 1., opet će se smatrati da je ta treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment slobodan od bolesti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

proveden je postupak stamping out radi nadzora bolesti;

(b)

provedeno je odgovarajuće čišćenje i dezinfekcija svih prije toga zaraženih objekata;

(c)

u razdoblju od barem tri mjeseca nakon dovršetka postupka stamping out te čišćenja i dezinfekcije iz točaka (a) i (b):

i.

nadležno tijelo treće zemlje može dokazati kroz pojačana ispitivanja, uključujući laboratorijska ispitivanja na epidemiju, da u toj trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu bolest ne postoji;

ii.

nije provedeno cijepljenje protiv newcastleske bolesti cjepivima koja ne ispunjavaju uvjete za priznata cjepiva protiv newcastleske bolesti utvrđene u Prilogu VI.

Članak 13.

Odstupanja vezana uz korištenje cjepiva protiv newcastleske bolesti

1.   Za proizvode iz članka 1. stavka 1. točke (a) i odstupajući od članka 12. stavka 1. točke (b) i članka 12. stavka 2. točke (c) podtočke ii., smatra se da su treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment slobodni od newcastleske bolesti kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment dopušta korištenje cjepiva koje je u skladu s općim uvjetima utvrđenima u dijelu I. Priloga VI., ali nije u skladu s posebnim kriterijima utvrđenima u dijelu II. tog Priloga;

(b)

ispunjeni su dodatni zdravstveni zahtjevi iz dijela I. Priloga VII.

2.   Za proizvode iz članka 1. stavka 1. točke (b) i odstupajući od članka 12. stavka 1. točke (b) i članka 12. stavka 2. točke (c) podtočke ii., smatra se da su treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment iz koje je odobren uvoz peradi u Zajednicu slobodni od newcastleske bolesti ako su ispunjeni dodatni zdravstveni zahtjevi iz dijela II. Priloga VII.

POGLAVLJE IV.

POSEBNI UVJETI UVOZA

Članak 14.

Posebni uvjeti za uvoz peradi, jaja za valenje i jednodnevnih pilića

1.   Osim uvjeta utvrđenih u poglavljima II. i III., primjenjuju se posebni uvjeti na uvoz sljedećih pošiljaka:

(a)

peradi za rasplod i peradi za proizvodnju osim bezgrebenki, jaja za valenje i jednodnevnih pilića osim bezgrebenki, za koje su zahtjevi utvrđeni u Prilogu VIII.;

(b)

bezgrebenki za rasplod i bezgrebenki za proizvodnju, njihovih jaja za valenje i jednodnevnih pilića, za koje su zahtjevi utvrđeni u Prilogu IX.

2.   Uvjeti iz stavka 1. ne primjenjuju se na pojedinačne pošiljke manje od 20 komada peradi, osim bezgrebenki, njihovih jaja za valenje i jednodnevnih pilića.

Članak 15.

Posebni uvjeti za uvoz jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike

Osim zahtjeva utvrđenih u člancima 3. do 6., jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike, a uvoze se u Zajednicu, moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a)

moraju biti označena pečatom s oznakom ISO treće zemlje podrijetla i brojem odobrenja objekta podrijetla;

(b)

svako pakiranje jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike mora sadržavati isključivo jaja iz iste treće zemlje podrijetla, objekta podrijetla ili od istog pošiljatelja i mora sadržavati barem sljedeće pojedinosti:

i.

podatke na jajima iz točke (a);

ii.

jasno vidljivu i čitku oznaku da pošiljka sadrži jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike;

iii.

ime pošiljatelja ili naziv poduzeća i adresu.

(c)

jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike koja se uvezu u Zajednicu moraju se prevesti izravno do krajnjeg odredišta nakon dovršetka kontrola uvoza sa zadovoljavajućim rezultatom.

Članak 16.

Posebni uvjeti za prijevoz peradi i jednodnevnih pilića

Perad i jednodnevni pilići koji se uvezu u Zajednicu ne smiju biti:

(a)

ukrcani u prijevozno sredstvo s drugom peradi i jednodnevnim pilićima slabijeg zdravstvenog stanja;

(b)

tijekom prijevoza do Zajednice ne smiju se premještati ili istovarivati u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu iz kojih uvoz takve perad i jednodnevnih pilića u Zajednicu nisu odobreni.

Članak 17.

Posebni uvjeti za uvoz mesa bezgrebenki

U Zajednicu se smije uvesti isključivo meso dobiveno od bezgrebenki koje su podvrgnute mjerama zaštite od krimsko-kongoanske hemoragijske groznice, a koje su utvrđene u dijelu II. Priloga X.

POGLAVLJE V.

POSEBNI UVJETI PROVOZA

Članak 18.

Odstupanja za provoz kroz Latviju, Litvu i Poljsku

1.   Odstupajući od članka 4. stavka 4., provoz cestom ili željeznicom mora biti odobren između graničnih veterinarskih postaja u Latviji, Litvi i Poljskoj, a koje se navode u Prilogu Odluci Komisije 2001/881/EZ (20), za pošiljke mesa, mljevenog mesa i strojno otkoštenog mesa peradi, uključujući bezgrebenke i pernatu divljač, jaja i proizvode od jaja te jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike, a koja dolaze iz Rusije ili putuju prema Rusiji, izravno ili preko treće zemlje, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pošiljku je na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji službeni veterinar zapečatio pečatom sa serijskim brojem;

(b)

službeni veterinar je na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji dokumente priložene uz pošiljku, kako je utvrđeno člankom 7. Direktive 97/78/EZ, na svakoj stranici ovjerio riječima „Samo za provoz kroz EZ do Rusije”;

(c)

ispunjeni su postupovni zahtjevi iz članka 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka se ovjerava kao prihvatljiva za provoz u zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku koji izdaje službeni veterinar na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji.

2.   Pošiljke iz stavka 1. ne smiju se istovarivati ili skladištiti unutar Zajednice, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo provodi redovite kontrole kako bi se osiguralo da broj pošiljaka iz stavka 1. i odgovarajuće količine proizvoda koje izlaze iz Zajednice odgovaraju broju i količinama koje ulaze u Zajednicu.

POGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stavljanje izvan snage

Odluke 93/342/EEZ, 94/438/EZ i 2006/696/EZ stavljaju se izvan snage.

Upućivanje na odluke stavljene izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu i čita u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XII.

Članak 20.

Prijelazne odredbe

Proizvodi za koje su izdani odgovarajući veterinarski certifikati u skladu s odlukama 93/342/EEZ, 94/438/EZ i 2006/696/EZ mogu se uvoziti u ili provoziti kroz Zajednicu do 15. veljače 2009.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. kolovoza 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 303, 31.10.1990., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/729/EZ (SL L 294, 13.11.2007., str. 26.).

(2)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).

(3)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ.

(4)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ.

(5)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(6)  SL L 325, 12.12.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1237/2007 (SL L 280, 24.10.2007., str. 5.).

(7)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.; ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 22. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1243/2007 (SL L 281, 25.10.2007., str. 8.).

(8)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.; ispravljeno u SL L 226, 25.6.2004., str. 83. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(9)  SL L 295, 25.10.2006., str. 1. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1237/2007.

(10)  SL L 137, 8.6.1993., str. 24. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2006/696/EZ (SL L 295, 25.10.2006., str. 1.).

(11)  SL L 181, 15.7.1994., str. 35: ispravljeno u SL L 187, 26.5.2004., str. 8.

(12)  SL L 10, 14.1.2006., str. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (najnovije izdanje).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (najnovije izdanje).

(15)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(16)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (najnovije izdanje).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Ujedinjena Kraljevina.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  SL L 326, 11.12.2001., str. 44.


PRILOG I.

PERAD, JAJA ZA VALENJE, JEDNODNEVNI PILIĆI, JAJA KOJA NE SADRŽE SPECIFIČNE PATOGENE UZROČNIKE, MESO, MLJEVENO MESO, STROJNO OTKOŠTENO MESO, JAJA I PROIZVODI OD JAJA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta

Oznaka ISO i ime treće zemlje ili državnog područja

Oznaka treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Opis treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Posebni uvjeti

Status nadzora influence ptica

Status cijepljenja protiv influence ptica

Status kontrole salmonele

Obrazac(obrasci)

Dodatna jamstva

Zaključni datum (1)

Početni datum (2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.A

6.B

7.

8.

9.

AL – Albanija

AL-0

Cijela zemlja

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

AU – Australija

AU-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I.

 

 

 

 

 

DOR

II.

 

 

 

 

 

HER

III.

 

 

 

 

 

POU

VI.

 

 

 

 

 

RAT

VII.

 

 

 

 

 

BR – Brazil

BR-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Savezne države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Savezne države:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Savezni distrikt i savezne države:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Bocvana

BW-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I.

 

 

 

 

 

 

DOR

II.

 

 

 

 

 

 

HER

III.

 

 

 

 

 

 

RAT

VII.

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV.

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Švicarska

CH-0

Cijela zemlja

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Čile

CL-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Kina (Narodna Republika)

CN-0

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincija Shandong

POU, E

VI.

P2

6.2.2004.

 

 

 

GL – Grenland

GL-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Cijelo državno područje posebne administrativne regije Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Hrvatska

HR-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV.

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Koreja (Republika)

KR-0

Cijela zemlja

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Crna Gora

ME-O

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malezija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Zapadni poluotok

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004.

 

 

 

 

MK – bivša jugoslavenska Republika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I.

 

 

 

 

 

 

DOR

II.

 

 

 

 

 

 

HER

III.

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII.

 

 

 

 

 

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Novi Zeland

NZ-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Saint-Pierre et Miquelon

PM-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbija (5)

XS-0 (5)

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ruska Federacija

RU-0

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

Cijela zemlja

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tajland

TH-0

Cijela zemlja

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

TN – Tunis

TN-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV.

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turska

TR-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Sjedinjene Države

US-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV.

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UR – Urugvaj

UY-0

 

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Južnoafrička Republika

ZA-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I.

 

 

 

 

 

 

DOR

II.

 

 

 

 

 

 

HER

III.

 

 

 

 

 

 

RAT

VII.

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Cijela zemlja

RAT

VII.

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

DIO 2.

Obrasci veterinarskih certifikata

Obrazac(obrasci):

„BPP”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za perad za rasplod ili perad za proizvodnju, osim bezgrebenki

„BPR”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za bezgrebenke za rasplod i proizvodnju

„DOC”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jednodnevne piliće, osim bezgrebenki

„DOR”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jednodnevne piliće bezgrebenki

„HEP”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jaja za valenje peradi, osim bezgrebenki

„HER”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jaja za valenje peradi bezgrebenki

„SPF”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jaja koja ne sadrže specifične patogene uzročnike

„SRP”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za perad za klanje i perad za obnovu populacije pernate divljači, osim bezgrebenki

„SRA”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za bezgrebenke za klanje

„POU”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za meso peradi

„POU-MI/MSM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso peradi

„RAT”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za meso bezgrebenki uzgojenih na farmi namijenjenih prehrani ljudi

„RAT-MI/MSM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso bezgrebenki uzgojenih na farmi i namijenjenih prehrani ljudi

„WGM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za meso pernate divljači

„WGM-MI/MSM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso pernate divljači

„E”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za jaja

„EP”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za proizvode od jaja

Dodatna jamstva (AG):

„I.”

:

Jamstva za bezgrebenke za rasplod i proizvodnju iz treće zemlje, državnog područja ili zone gdje je zabilježena newcastleska bolest, ovjerena u skladu s obrascem BPR

„II.”

:

Jamstva za jednodnevne piliće bezgrebenki koji dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili zone gdje je zabilježena newcastleska bolest, ovjerena u skladu s obrascem DOR

„III.”

:

Jamstva za jaja za valenje bezgrebenki koja dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili zone gdje je zabilježena newcastleska bolest, ovjerena u skladu s obrascem HER

„IV.”

:

Utvrđena odgovarajuća jamstva za perad za rasplod vrste Gallus gallus, jednodnevne piliće vrste Gallus gallus koji su namijenjeni rasplodu i jaja za valenje vrste Gallus gallus u skladu s odredbama EU o kontroli salmonela, koja se moraju ovjeriti u skladu s obrascima BPP, DOC i HEP

„V”

:

Jamstva za bezgrebenke koje su namijenjene klanju a dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili zone gdje je zabilježena newcastleska bolest, ovjerena u skladu s obrascem SRA

„VI.”

:

Dodatna jamstva koja obuhvaćaju meso peradi koje je ovjereno u skladu s obrascem POU

„VII.”

:

Dodatna jamstva koja obuhvaćaju meso bezgrebenki uzgojenih na farmi namijenjenih za prehranu ljudi, a koja su ovjerena u skladu s obrascem RAT

„VIII.”

:

Dodatna jamstva za meso pernate divljači ovjerena u skladu s obrascem WGM

Program kontrole salmonela:

„P1”

:

Zabrana uvoza u Zajednicu peradi za rasplod vrste Gallus gallus, jednodnevnih pilića vrste Gallus gallus koji su namijenjeni rasplodu i jaja za valenje vrste Gallus gallus zbog toga što program za kontrolu salmonela na temelju Uredbe (EZ) br. 2160/2003 nije dostavljen Komisiji i nije odobren.

Posebni uvjeti:

„P2”

:

Zabrana uvoza u ili provoza kroz Zajednicu zbog ograničenja koja se odnose na epidemiju visokopatogene influence ptica

„P3”

:

Zabrana uvoza u ili provoza kroz Zajednicu zbog ograničenja koja se odnose na epidemiju newcastleske bolesti (ND)

Program nadziranja influence ptica i plan cijepljenja protiv influence ptica:

„A”

:

Treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment provodi program nadzora influence ptica u skladu s Uredbom (EZ) br. 798/2008

„B”

:

Treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment provodi cijepljenje protiv influence ptica u skladu s Uredbom (EZ) br. 798/2008

Napomene

Opće napomene:

(a)

Veterinarske certifikate koji se temelje na obrascima iz dijela 2. ovog Priloga, a sukladno formatu obrasca koji odgovara pošiljci na koju se odnosi, izdaje zemlja, državno područje, zona ili kompartment odakle se izvozi. Moraju sadržavati, redoslijedom koji je naveden u obrascu, potvrde koje su potrebne za bilo koju treću zemlju i, prema potrebi, one dodatne zdravstvene zahtjeve koji su potrebni za zemlju, državno područje, zonu ili kompartment iz kojih se izvozi.

U slučaju kada zemlje članice Europske unije odredišta zahtijevaju dodatna jamstva za određene proizvode, one se također upisuju u izvornik veterinarskog certifikata.

(b)

Zaseban, pojedinačni certifikat mora biti priložen uz svaku pošiljku određenih proizvoda koji se izvoze na isto odredište iz područja koja se pojavljuju u stupcima 2. i 3. iz dijela 1. ovog Priloga i koje se prevoze istim željezničkom vagonom, kamionom, zrakoplovom ili brodom.

(c)

Izvornik certifikata sastoji se od jednog lista koji je obostrano otisnut ili, ako je potreban dulji tekst, svi listovi moraju činiti jednu cjelinu i ne smiju se odvajati.

(d)

Certifikat se sastavlja na barem jednom službenom jeziku države članice EU gdje se obavlja granična inspekcija i na jednom službenom jeziku odredišne države članice EU-a. Te države članice mogu dopustiti upotrebu drugog jezika Zajednice umjesto njihova uz, prema potrebi, službeni prijevod.

(e)

Kada su uz certifikat priloženi dodatni listovi za potrebe identifikacije proizvoda koji čine pošiljku, takvi se dodatni listovi također smatraju dijelom izvornog certifikata, pod uvjetom da se potpis i pečat službenog veterinara nalaze na svakoj stranici.

(f)

Kada certifikat, uključujući dodatne listove iz točke (e), sadrži više od jedne stranice, svaka stranica pri dnu mora biti numerirana na način „–x(broj stranice) od y(ukupan broj stranica)–”, a na vrhu se mora nalaziti broj oznake certifikata koji mu je dodijelilo nadležno tijelo.

(g)

Izvornik certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar najviše 24 sata prije utovara pošiljke za uvoz u Zajednicu, osim ako nije navedeno drukčije. U tu svrhu nadležna tijela zemlje izvoznice dužna su osigurati poštovanje načela certifikacije, koja su istovrijedna načelima utvrđenim Direktivom 96/93/EZ.

Boja potpisa mora se razlikovati od tiska. Isto se pravilo primjenjuje na pečate, osim utisnutih žigova ili vodenih žigova.

(h)

Izvornik certifikata mora pratiti pošiljku sve do granične veterinarske postaje EU-a.

Dodatne napomene za perad i jednodnevne piliće:

(i)

Certifikat je valjan 10 dana od dana izdavanja, osim ako nije navedeno drukčije. U slučaju prijevoza brodom rok valjanosti produžuje se za vrijeme potrebno za putovanje. U tu svrhu izvornik izjave zapovjednika broda, koja je sastavljena u skladu s Prilogom II., prilaže se uz veterinarski certifikat.

(j)

Perad i jednodnevni pilići ne smiju se prevoziti s ostalom peradi i jednodnevnim pilićima koji nisu namijenjeni Europskoj zajednici ili su slabijeg zdravstvenog stanja.

(k)

Perad i jednodnevni pilići ne smiju se za vrijeme prijevoza do Zajednice premještati ili istovarivati u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu iz kojih uvoz takve paradi i jednodnevnih pilića u Zajednicu nije odobren.

Veterinarski certifikat za perad za rasplod ili proizvodnju, osim bezgrebenki (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Obrazac veterinarskog certifikata za bezgrebenke za rasplod ili proizvodnju (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za jednodnevne piliće, osim bezgrebenki (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za jednodnevne piliće bezgrebenki (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za jaja za valenje peradi, osim bezgrebenki (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za jaja za valenje bezgrebenki (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za jaja koja ne sadrže specifične patogene uročnike (SPF)

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za perad za klanje i perad za obnavljanje populacije pernate divljači, osim bezgrebenki (SRP)

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za bezgrebenke za klanje (SRA)

Image

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za meso peradi (POU)

Image

Image

Image

Image

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso peradi (POU-MI/MSM)

(Još nije utvrđen)

Veterinarski certifikat za meso uzgojenih bezgrebenki (RAT)

Image

Image

Image

Image

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso bezgrebenki uzgojenih na farmi za prehranu ljudi (RAT-MI/MSM)

(Još nije utvrđen)

Veterinarski certifikat za meso pernate divljači (WGM)

Image

Image

Image

Obrazac veterinarskog certifikata za mljeveno meso i strojno otkošteno meso pernate divljači (WGM-MI/MSM)

(Još nije utvrđen)

Veterinarski certifikat za jaja (E)

Image

Image

Image

Veterinarski certifikat za proizvode od jaja (EP)

Image

Image


(1)  Proizvodi, uključujući one koji se prevoze otvorenim morem, koji su proizvedeni prije ovog dana mogu se uvoziti u Zajednicu tijekom razdoblja od 90 dana od ovog datuma.

(2)  U Zajednicu se mogu uvoziti samo oni proizvodi koji su proizvedeni nakon ovog dana.

(3)  Certifikati u skladu s ugovorom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2003., str. 132., kako je zadnje izmijenjena).

(4)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija: privremena oznaka koja ni na koji način ne prejudicira definitivnu nomenklaturu za ovu državu, a koja će se zaključiti nakon završetka pregovora koji se na tu temu trenutačno održavaju pri Ujedinjenim narodima.

(5)  Ne uključuje Kosovo, u skladu s definicijom Rezolucije 1244 od 10. lipnja 1999. Vijeća sigurnosti UN-a.


PRILOG II.

(iz članka 4.)

(Ispuniti i priložiti uz veterinarski certifikat kada prijevoz peradi i jednodnevnih pilića u Europsku zajednicu uključuje prijevoz brodom, čak i ako je u pitanju samo dio puta)

Image


PRILOG III.

AKTI ZAJEDNICE, MEĐUNARODNI STANDARDI I POSTUPCI PREGLEDA, UZORKOVANJA I TESTIRANJA IZ ČLANKA 6.

I.   Prije uvoza u Zajednicu

Metode standardizacije materijala i postupaka za preglede, uzorkovanja i testiranja na:

1.

Influencu ptica

Dijagnostički priručnik za influencu ptica, kako je utvrđeno Odlukom Komisije 2006/437/EC (1); ili

Priručnik o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) (2).

2.

Newcastlesku bolest

Prilog III. Direktivi Vijeća 92/66/EEZ (3); ili

Priručnik o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE);

Kada se primjenjuje članak 12. Direktive 90/539/EEZ, metode uzorkovanja i testiranja moraju biti u skladu s metodama koje su popisane u prilozima Odluci Komisije 92/340/EEZ (4).

3.

Salmonella pullorum i Salmonella gallinarum

Poglavlje III. Priloga II. Direktivi 90/539/EEZ; ili

Priručnik o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Serološko ispitivanje: potrebno je uzeti uzorke 60 ptica neposredno prije nesenja jaja koristeći metode kako su opisane u Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Poglavlje III. Priloga II. Direktivi 90/539/EEZ; ili

Priručnik o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Poglavlje III. Priloga II. Direktivi 90/539/EEZ.

7.

Salmonela značajna za javno zdravlje

Metoda otkrivanja koju preporuča referentni laboratorij Europske zajednice (CRL) za salmonelu koji se nalazi u Bilthovenu, Nizozemska, ili se koristi istovrijedna metoda. Ta je metoda opisana u važećoj verziji nacrta Priloga D ISO 6579 (2002): „Otkrivanje bakterija roda Salmonella u životinjskom fecesu i uzorcima iz primarne proizvodnje”. U toj se metodi otkrivanja koristi polutvrdi agar (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) kao jedino sredstvo za selektivno obogaćivanje.

Serotipizacija se provodi na temelju Kauffmann-Whiteove ili istovrijedne metode.

II.   Nakon uvoza u Zajednicu

Postupci uzorkovanja i testiranja na influencu ptica i newcastlesku bolest:

Za vrijeme trajanja razdoblja iz točke II.1. Priloga VIII. službeni veterinar uzima uzorke od uvezene peradi za potrebe virološkog ispitivanja, koji se testiraju:

između sedmog i petnaestog dana nakon početka razdoblja izolacije, potrebno je uzeti brisove kloake od svih ptica ako pošiljka sadrži manje od 60 ptica, ili od barem 60 ptica ako pošiljka sadrži više od 60 ptica;

ispitivanje uzoraka mora se obaviti u službenim laboratorijima koje odredi nadležno tijelo, koristeći dijagnostičke postupke za:

i.

influencu ptica, kako je utvrđeno u dijagnostičkom priručniku u Odluci Komisije 2006/437/EZ;

ii.

newcastlesku bolest, kako je utvrđeno u Prilogu III. Direktivi Vijeća 92/66/EEZ.

III.   Opći uvjeti

Uzorci se mogu kombinirati s najviše do pet uzoraka od pojedinih ptica u svakom objedinjenom uzorku.

Izolati virusa moraju se bez odgode poslati u nacionalni referentni laboratorij.


(1)  SL L 237, 31.8.2006., str. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

(3)  SL L 260, 5.9.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/104/EZ (SL L 363, 20.12.2006., str. 352.).

(4)  SL L 188, 8.7.1992., str. 34.


PRILOG IV.

(iz članka 8. stavka 2. točke (d), članka 9. stavka 2. točke (b) i članka 10.)

ZAHTJEVI PROGRAMA ZA NADZOR INFLUENCE PTICA I INFORMACIJE KOJE SE MORAJU DOSTAVITI (1)

I.   Zahtjevi za provedbu nadzora influence ptica kod peradi koji se provodi u trećim zemljama, državnim područjima, zonama i kompartmentima iz članka 10.

A.   nadzor influence ptica kod peradi:

1.

Opis ciljeva

2.

Treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment (upisati prema potrebi):

3.

Vrsta nadzora:

Serološki nadzor

Virološki nadzor

Ciljni podtip virusa influence ptica

4.

Kriteriji uzorkovanja:

Ciljna vrsta (na primjer, pure, kokoši, jarebice)

Ciljne kategorije (na primjer, životinje za rasplod, nesilice)

Ciljni sustavi gospodarstava (na primjer, komercijalni objekti, dvorišna perad)

5.

Statistička osnova za broj objekata iz kojih će se uzimati uzorci:

Broj objekata na području

Broj objekata prema kategoriji

Broj objekata iz kojih se uzimaju uzorci prema kategoriji peradi

6.

Učestalost uzorkovanja

7.

Broj uzoraka koji je uzet po objektu/peradnjaku

8.

Razdoblje potrebno za uzorkovanje

9.

Vrste uzetih uzoraka (tkivo, izmet, brisovi kloake/orofarinksa/traheje)

10.

Korišteni laboratorijski testovi (na primjer, AGID, PCR, HI, izolacija virusa)

11.

Navesti koji laboratoriji provode testiranja na središnjoj, područnoj ili lokalnoj razini (navesti prema potrebi)

Navesti referentni laboratorij koji provodi potvrdno testiranje (nacionalni referentni laboratorij za influencu ptica, OIE ili referentni laboratorij Zajednice za influencu ptica)

12.

Sustav/protokol za izvještavanje o rezultatima nadzora influence ptica (ako su dostupni, navedite rezultate)

13.

Naknadne pretrage rezultata pozitivnih na podtipove H5 i H7.

B.   ako su dostupne, informacije o nadzoru influence ptica kod divljih ptica u svrhu procjene čimbenika rizika od zaraze peradi influencom ptica:

1.

Vrsta nadzora:

Serološki nadzor

Virološki nadzor

Ciljni podtip virusa influence ptica

2.

Kriteriji uzorkovanja

3.

Usmjerenost na vrste divljih ptica (navedite ime vrste na latinskom)

4.

Usmjerenost na odabrana područja

5.

Informacije iz točke 6. i točaka 8. do 12. iz dijela I.A.

II.   Nadzor influence ptica koji se mora provoditi nakon izbijanja epidemije te bolesti u trećoj zemlji, državnom području, zoni ili kompartmentu koji prije toga nisu imali zabilježene slučajeve te bolesti, u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (d) i člankom 9. stavkom 2. točkom (b)

Nadzor influence ptica mora biti pouzdan barem u onoj mjeri da se na slučajno odabranom reprezentativnom uzorku populacije koja je rizična dokaže izostanak zaraze, uzimajući u obzir specifične epidemiološke okolnosti u vezi s epidemijom koja je nastupila (epidemijama koje su nastupile).


(1)  Navedite što je više moguće podrobnih informacija koje omogućuju procjenu programa.


PRILOG V.

(iz članka 11. točke (a))

INFORMACIJE KOJE PODNOSI TREĆA ZEMLJA KOJA PROVODI CIJEPLJENJE PROTIV INFLUENCE PTICA (1)

I.   Zahtjevi za planove cijepljenja koje provode treće zemlje, državna područja, zone ili kompartmenti iz članka 11.

1.

Zemlja, državno područje, zona ili kompartment (upisati prema potrebi)

2.

Povijest bolesti (prijašnje epidemije kod peradi ili slučajevi visokopatogene ili niskopatogene influence ptica kod divljih ptica)

3.

Opis razloga za odluku o cijepljenju

4.

Procjena rizika koja se temelji na:

epidemiji influence ptica u toj trećoj zemlji, na području, u zoni ili kompartmentu (upisati prema potrebi)

epidemija influence ptica u susjednoj zemlji

ostali čimbenici rizika kao što su određena područja, vrsta peradarstva ili kategorije peradi ili ostale ptice koje se drže u zatočeništvu

5.

Geografsko područje na kojem se provodi cijepljenje

6.

Broj objekata u području cijepljenja

7.

Broj objekata gdje se provodi cijepljenje ako je taj broj drukčiji nego pod točkom 6.

8.

Vrste i kategorije peradi ili ostalih ptica koje se drže u zatočeništvu na području, u zoni ili kompartmentu gdje se provodi cijepljenje

9.

Približan broj peradi i ostalih ptica koje se drže u zatočeništvu u objektima iz točke 7.

10.

Sažetak karakteristika cjepiva

11.

Ovlaštenje, rukovanje, proizvodnja, skladištenje, opskrba, distribucija i prodaja cjepiva protiv influence ptica na području države

12.

Provedba strategije DIVA

13.

Predviđeno trajanje kampanje cijepljenja

14.

Odredbe o premještanju i ograničenja premještanja cijepljene peradi i proizvoda koji su dobiveni od cijepljene peradi ili cijepljenih ostalih ptica koje se drže u zatočeništvu

15.

Klinička i laboratorijska ispitivanja provedena u objektima gdje je provedeno cijepljenje i/ili se nalaze u području gdje je provedeno cijepljenje (na primjer, učinkovitost i ispitivanje prije premještanja itd.)

16.

Sredstva za vođenje evidencije (na primjer, za detaljne informacije pod točkom 15.) i registracija gospodarstava gdje se provodi cijepljenje.

II.   Nadzor u trećim zemljama, državnim područjima, zonama ili kompartmentima koji provode cijepljenje protiv influence ptica iz članka 11.

Kada se cijepljenje provodi u trećoj zemlji, na području, u zoni ili kompartmentu, svi komercijalni objekti gdje se provodi cijepljenje protiv influence ptica moraju se podvrgnuti laboratorijskom testiranju i dostaviti sljedeće informacije, zajedno s informacijama iz dijela I.A Priloga IV.:

1.

Broj objekata u području gdje je provedeno cijepljenje prema kategoriji

2.

Broj objekata gdje je provedeno cijepljenje, a iz kojih je potrebno uzeti uzorke prema kategoriji peradi

3.

Korištenje sentinel ptica (navedite vrstu i broj korištenih sentinel ptica po peradarniku)

4.

Broj uzetih uzoraka po objektu i/ili peradarniku

5.

Podaci o učinkovitosti cjepiva.


(1)  Navedite što je više moguće podrobnih informacija koje omogućuju procjenu programa.


PRILOG VI.

(iz članka 12. stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (c) podtočke ii. i članka 13. stavka 1. točke (a))

KRITERIJI ZA PRIZNATA CJEPIVA PROTIV NEWCASTLESKE BOLESTI

I.   Opći kriteriji

1.

Cjepiva moraju biti registrirana pri nadležnom tijelu dotične treće zemlje prije no što se dopusti njihova distribucija i upotreba. U svrhu registracije nadležna tijela moraju se pouzdati u potpunu datoteku koja sadrži podatke o učinkovitosti i neškodljivosti; za uvezena cjepiva nadležna se tijela mogu osloniti na podatke koje su provjerila nadležna tijela u zemlji gdje se cjepivo proizvodi ako su takve provjere provedene u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima.

2.

Osim toga, uvoz ili proizvodnju i distribuciju cjepiva moraju nadzirati nadležna tijela dotične treće zemlje.

3.

Prije nego se dopusti distribucija, nadležna tijela moraju ispitati neškodljivost svake serije cjepiva, posebno u pogledu oslabljivanja ili neučinkovitosti i izostanka neželjenih kontaminirajućih agensa.

II.   Posebni kriteriji

1.

Živo cjepivo newcastleske bolesti priprema se od soja virusa newcastleske bolesti na koje je testiran matični soj virusa koji je pokazao intracerebralni indeks patogenosti (ICPI) u vrijednosti:

i.

manjoj od 0,4 ako svaka ptica u ICPI testiranju nije primila dozu manju od 107 EID50; ili

ii.

manjoj od 0,5 ako svaka ptica u ICPI testiranju nije primila dozu manju od 108 EID50.

2.

Inaktivirano cjepivo protiv newcastleske bolesti priprema se od soja virusa newcastleske bolesti s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) kod jednodnevnih pilića manjim od 0,7 ako svaka ptica u ISPI testiranju nije primila dozu manju 108 EID50.


PRILOG VII.

(iz članka 13.)

DODATNI ZAHTJEVI ZA ZDRAVLJE

I.   Za perad, jednodnevne piliće i jaja za valenje koji potječu iz treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta gdje korišteno cjepivo protiv newcastleske bolesti ne ispunjava kriterije iz Priloga VI.

1.

Ako treća zemlja, državno područje, zona ili kompartment ne zabrani korištenje cjepiva protiv newcastleske bolesti koja ne udovoljavaju određenim kriterijima utvrđenima u Prilogu VI., dodatni zdravstveno-veterinarski zahtjevi primjenjuju se na:

(a)

perad, uključujući jednodnevne piliće ne smije biti cijepljena takvim cjepivom barem 12 mjeseci prije dana uvoza u Zajednicu;

(b)

jato ili jata obvezno moraju biti podvrgnuti testu izolacije virusa newcastleske bolesti najkasnije dva tjedna prije dana uvoza u Zajednicu ili, u slučaju jaja za valenje, najranije dva tjedna prije skupljanja jaja:

i.

koji je obavljen u službenom laboratoriju;

ii.

na slučajnom uzorku brisova kloake od najmanje 60 ptica iz svakog jata;

iii.

pri čemu nije nađen ptičji paramiksovirus s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) viši od 0,4;

(c)

perad obvezno mora biti držana u izolaciji pod službenim nadzorom objekta podrijetla tijekom dva tjedna u razdoblju koje se spominje pod (b);

(d)

perad ne smije doći u kontakt s peradi koja ne ispunjava zahtjeve pod (a) i (b) u razdoblju 60 dana prije dana uvoza u Zajednicu ili, u slučaju jaja za valenje, u razdoblju 60 dana prije skupljanja jaja.

2.

U slučaju uvoza jednodnevnih pilića iz treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta iz točke 1., jednodnevni pilići i jaja za valenje iz kojih potječu jednodnevni pilići ne smiju doći u kontakt u valionici ili za vrijeme prijevoza s peradi ili jajima za rasplod koji ne udovoljavaju zahtjevima iz točke 1. podtočki (a) do (d).

II.   Za meso peradi

Meso peradi mora potjecati od peradi za klanje koja:

(a)

nije cijepljena koristeći cjepivo koje je pripremljeno od matičnog soja virusa newcastleske bolesti koji pokazuje veći stupanj patogenosti od lentogenih sojeva virusa u sklopu 30 dana prije klanja;

(b)

podvrgnuta je testu izolacije virusa newcastleske bolesti na slučajnim uzorcima brisova kloake od najmanje 60 ptica iz svakog jata, pri čemu nije nađen ptičji paramiksovirus s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) u vrijednosti višoj od 0,4;

(c)

u sklopu 30 dana prije klanja nije bila u kontaktu s peradi koja ne udovoljava uvjetima utvrđenima pod (a) i (b).


PRILOG VIII.

(iz članka 14. stavka 1. točke (a))

PERAD ZA RASPLOD I PROIZVODNJU, OSIM BEZGREBENKI, JAJA ZA VALENJE I JEDNODNEVNI PILIĆI OSIM BEZGREBENKI

I.   Zahtjevi koji se primjenjuju prije uvoza

1.

Perad za rasplod i perad za proizvodnju, osim bezgrebenki, jaja za valenje i jednodnevni pilići, osim bezgrebenki, namijenjeni uvozu u Zajednicu moraju dolaziti samo iz onih objekata koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje u skladu s uvjetima koji moraju biti strogi barem kao oni utvrđeni u Prilogu II. Direktivi 90/539/EEZ i da takvo odobrenje nije suspendirano ili ukinuto.

2.

Ako perad za rasplod i perad za proizvodnju, osim bezgrebenki, jaja za valenje i jednodnevni pilići, osim bezgrebenki, i/ili njihova matična jata trebaju biti podvrgnuta testiranju kako bi ispunili uvjete iz relevantnih veterinarskih certifikata utvrđenih ovom Uredbom, uzorkovanje i samo testiranje mora se provesti u skladu s Prilogom III.

3.

Jaja za valenje za uvoz u Zajednicu moraju biti označena imenom treće zemlje podrijetla i oznakom „za valenje” koja je viša od 3 mm na jednom od službenih jezika Zajednice.

4.

Svako pakiranje jaja za valenje iz točke 3. mora sadržavati samo jaja jedne sorte, kategorije i vrste peradi iz iste treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta podrijetla i pošiljatelja, i mora biti označeno i sljedećim detaljima:

(a)

podacima koji se nalaze na jajima, kako je određeno točkom 3.;

(b)

vrstom peradi od koje potječu jaja;

(c)

imenom pošiljatelja ili nazivom poduzeća i adresom.

5.

Svaka kutija uvezenih jednodnevnih pilića mora sadržavati samo jednu sortu, kategoriju i vrstu peradi iz iste treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta podrijetla, valionice i pošiljatelja, i mora biti označena barem sljedećim detaljima:

(a)

imenom treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta podrijetla;

(b)

vrstom peradi kojoj pripadaju jednodnevni pilići;

(c)

nazivom valionice;

(d)

imenom pošiljatelja ili nazivom poduzeća i adresom.

II.   Zahtjevi nakon uvoza

1.

Uvezena perad za rasplod i perad za proizvodnju, osim bezgrebenki, i jednodnevni pilići, osim bezgrebenki, moraju se čuvati u objektu(-ima) odredišta od dana njihova dolaska:

(a)

u razdoblju šest tjedana; ili

(b)

u slučaju da se perad usmrćuje prije isteka razdoblja pod (a), do dana klanja.

Međutim, razdoblje utvrđeno pod (a) može se skratiti na tri tjedna pod uvjetom da se provede uzorkovanje i testiranje u skladu s Prilogom III. s povoljnim rezultatima.

2.

Perad za rasplod i perad za proizvodnju, osim bezgrebenki, koja je izvaljena iz uvezenih jaja mora se čuvati barem tri tjedna od valenja u valionici ili barem tri tjedna u objektu(-ima) u koje je perad poslana nakon valenja.

Ako se jednodnevni pilići ne uzgajaju u državi članici koja je uvezla jaja za valenje, moraju se prevesti izravno do konačnog odredišta (kako je određeno u točkama 1.10. i 1.11. potvrde o zdravstvenom statusu, obrasca 2. iz Priloga IV. Direktivi 90/539/EEZ) i ondje se čuvati barem tri tjedna od dana valenja.

3.

Za vrijeme trajanja relevantnog razdoblja iz točaka 1. i 2., uvezena perad za rasplod i perad za proizvodnju i jednodnevni pilići te perad za rasplod i perad za proizvodnju, osim bezgrebenki, koji su se izlegli iz uvezenih jaja za valenje moraju se čuvati u izolaciji u peradnjacima u kojima nema drugih jata.

Međutim, mogu se unijeti u peradnjak gdje se već nalaze perad za rasplod i perad za proizvodnju i jednodnevni pilići.

U tom slučaju relevantna razdoblja iz točaka 1. i 2. počinju teći od unosa posljednje uvezene ptice, a ni jedan primjerak peradi koja se nalazi u peradnjaku ne smije biti iznesen prije završetka tih razdoblja.

4.

Uvezena jaja za valenje moraju se izvaliti u odvojenim inkubatorima i valionicama.

Međutim, uvezena jaja za valenje mogu se unijeti inkubatore i valionice gdje se već nalaze druga jaja za valenje.

U tom slučaju, razdoblja iz točaka 1. i 2. počinju teći od unosa posljednjeg uvezenog jaja za rasplod.

5.

Najkasnije po isteku relevantnih razdoblja iz točaka 1. i 2. uvezena perad za rasplod i perad za proizvodnju i jednodnevni pilići moraju biti podvrgnuti kliničkom ispitivanju koje provodi službeni veterinar i, prema potrebi, uzimaju se uzorci radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja.


PRILOG IX.

(iz članka 14. stavka 1. točke (b))

BEZGREBENKE ZA RASPLOD I PROIZVODNJU, JAJA ZA VALENJE I JEDNODNEVNI PILIĆI BEZGREBENKI

I.   Zahtjevi koji se primjenjuju prije uvoza

1.

Bezgrebenke za rasplod i proizvodnju identificiraju se pomoću vratnih prstena i/ili mikročipova koji nose oznaku ISO treće zemlje podrijetla. Takvi mikročipovi moraju ispunjavati ISO standarde.

2.

Uvezena jaja za valenje bezgrebenki moraju biti označena pečatom na kojem je navedena oznaka ISO treće zemlje podrijetla i broj odobrenja objekta podrijetla.

3.

Svako pakiranje jaja za valenje iz točke 2. mora sadržavati isključivo jaja bezgrebenki iz iste treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta podrijetla i pošiljatelja, i mora biti označeno barem sljedećim pojedinostima:

(a)

podacima koji se nalaze na jajima, kako je određeno točkom 2.;

(b)

jasno istaknutim i čitljivim natpisom da pošiljka sadrži jaja za valenje bezgrebenki;

(c)

imenom pošiljatelja ili nazivom poduzeća i adresom.

4.

Svaka kutija uvezenih jednodnevnih pilića bezgrebenki mora sadržavati samo bezgrebenke iz iste treće zemlje, državnog područja, zone ili kompartmenta podrijetla, valionice i pošiljatelja te mora biti označena barem sljedećim detaljima:

(a)

oznakom ISO treće zemlje podrijetla i broj odobrenja objekta podrijetla;

(b)

jasno istaknutim i čitljivim natpisom da pošiljka sadrži jednodnevne piliće bezgrebenki;

(c)

imenom pošiljatelja ili nazivom poduzeća i adresom.

II.   Zahtjevi nakon uvoza

1.

Nakon provedenih uvoznih kontrola u skladu s Direktivom 91/496/EEZ, bezgrebenke te jaja za valenje i jednodnevni pilići bezgrebenki moraju se prevesti izravno do konačnog odredišta.

2.

Uvezene bezgrebenke i jednodnevni pilići bezgrebenki moraju se čuvati u objektu(-ima) odredišta od dana dolaska barem:

(a)

tijekom razdoblja od šest tjedana; ili

(b)

u slučaju da se ptice usmrćuju prije isteka razdoblja pod (a), do dana klanja.

3.

Bezgrebenke koje su se izlegle iz uvezenih jaja za valenje moraju se čuvati barem šest tjedana od dana valenja u valionici ili barem tri tjedna u objektu(-ima) gdje su poslani nakon valenja.

4.

Za vrijeme trajanja relevantnog razdoblja iz točaka 2. i 3., uvezene bezgrebenke i bezgrebenke koje su se izlegle iz uvezenih jaja za valenje moraju se čuvati u izolaciji u peradnjacima u kojima nema drugih jata.

Međutim, mogu se useliti u peradnjak gdje se već nalaze druge bezgrebenke ili perad. U tom slučaju relevantna razdoblja iz točaka 2. i 3. počinju teći od useljenja posljednje uvezene bezgrebenke, a ni jedan komad bezgrebenke ili peradi koja se nalazi u peradarniku ne smije se iznositi prije završetka tih razdoblja.

5.

Uvezena jaja za valenje moraju se izvaliti u zasebnim inkubatorima i valionicama.

Međutim, uvezena jaja za valenje mogu se unijeti inkubatore i valionice gdje se već nalaze druga jaja za valenje. U tom slučaju razdoblja iz točaka 2. i 3. počinju teći od unosa posljednjeg uvezenog jaja za rasplod.

6.

Najkasnije do dana isteka relevantnih razdoblja iz točaka 2. i 3. uvezene bezgrebenke i jednodnevni pilići bezgrebenki moraju biti podvrgnuti kliničkom ispitivanju koje provodi službeni veterinar te se, prema potrebi, uzimaju uzorci radi praćenja njihova zdravstvenog stanja.

III.   Zahtjevi za bezgrebenke za rasplod i jednodnevne piliće bezgrebenki iz Azije i Afrike koji se primjenjuju na njihov uvoz u Zajednicu

Zaštitne mjere protiv krimsko-kongoanske hemoragijske groznice utvrđene u dijelu I. Priloga X. primjenjuju se na bezgrebenke za rasplod i jednodnevne piliće bezgrebenki koji potječu iz trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta Azije i Afrike.

Sve bezgrebenke čiji je rezultat nakon kompetitivnog ELISA testiranja za antitijela protiv krimsko-kongoanske hemoragijske groznice pozitivan moraju biti uništene.

Sve ptice iz iste pošiljke moraju biti ponovno testirane kompetitivnim ELISA testom 21 dan nakon prvog testiranja. U slučaju da je test na bilo kojoj ptici pozitivan, sve ptice iz iste pošiljke moraju biti usmrćene.

IV.   Zahtjevi za bezgrebenke za rasplod i proizvodnju iz treće zemlje, državnog područja ili zone za koje se smatra da su zaražene newcastleskom bolesti

Sljedeća se pravila primjenjuju na bezgrebenke i jaja za valenje bezgrebenki koja potječu iz treće zemlje, državnog područja ili zone za koje se smatra da su zaraženi newcastleskom bolesti i na jednodnevne piliće izvaljene iz takvih jaja:

(a)

prije dana početka izolacije nadležno tijelo mora provjeriti izolacijski objekt iz točke 4. dijela II. ovog Priloga kako bi se uvjerilo da je zadovoljavajući;

(b)

za vrijeme trajanja relevantnih razdoblja iz točaka 2. i 3. dijela II. ovog Priloga mora se provesti izolacijski test na newcastlesku bolest na brisovima kloake ili fecesa svake bezgrebenke;

(c)

kada se bezgrebenke šalju u državu članicu čiji je status utvrđen u skladu s člankom 12. stavkom 2. Direktive 90/539/EEZ, na svakoj se bezgrebenki, uz test izolacije virusa pod (b) u ovome dijelu, mora provesti i serološki test;

(d)

negativni rezultati testova pod (b) i (c) moraju biti poznati prije nego što se bilo koja ptica pusti iz izolacije.


PRILOG X.

(iz članka 17.)

ZAŠTITNE MJERE U POGLEDU KRIMSKO-KONGOANSKE HEMORAGIJSKE GROZNICE

I.   Za bezgrebenke

Nadležno tijelo dužno je osigurati da su bezgrebenke izolirane u okruženju koje je zaštićeno od glodavaca i krpelja barem 21 dan prije dana uvoza u Zajednicu.

Prije seljenja u okruženje koje je sigurno od krpelja bezgrebenke je potrebno tretirati kako bi se uništili svi ektoparaziti na njima. Nakon 14 dana u okruženju sigurnom od krpelja bezgrebenke je potrebno podvrgnuti kompetitivnom ELISA testu za antitijela protiv krimsko-kongoanske hemoragijske groznice. Rezultat testa za svaku životinju koja je stavljena u izolaciju mora biti negativan. Po dolasku bezgrebenki u Zajednicu potrebno je ponoviti tretman protiv ektoparazita i serološki test.

II.   Za bezgrebenke od kojih se dobiva meso za uvoz

Nadležno tijelo dužno je osigurati da su bezgrebenke izolirane u okruženju koje je zaštićeno od glodavaca i krpelja barem 14 dana prije klanja.

Prije seljenja u okruženje koje je sigurno od krpelja bezgrebenke je potrebno pregledati radi potvrđivanja da nemaju krpelja ili ih tretirati radi uništenja svih krpelja na njima. Korišteni tretman mora se opisati u certifikatu. Bilo koji korišteni tretman ne smije ostaviti nikakve ostatke koji bi se mogli utvrditi u mesu bezgrebenki.

Prije klanja potrebno je pregledati svaku skupinu bezgrebenki kako bi se utvrdilo da nemaju krpelja. Ako se utvrde krpelji, cijela se skupina prije klanja ponovno mora staviti u izolaciju.


PRILOG XI.

(iz članka 18. stavka 2.)

Veterinarski certifikat za provoz/skladištenje SPF jaja, mesa, mljevenog mesa i strojno otkoštenog mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači, jaja i proizvoda od jaja

Image

Image


PRILOG XII.

(iz članka 20.)

KORELACIJSKA TABLICA

Ova Uredba

Odluka 2006/696/EZ

Odluka 94/438/EZ

Odluka 93/342/EEZ

Članak 1. stavak 1. prvi podstavak

Članak 1. prvi podstavak

 

 

Članak 1. stavak 1. drugi podstavak

Članak 5.

 

 

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. drugi podstavak

 

 

Članak 1. stavak 3.

Dodaci I. i II. (dio 1.)

 

 

Članak 2. stavci 1. – 5.

Članak 2. točke (a) – (e)

 

 

Članak 2. stavak 6.

Članak 2. točka (m)

 

 

Članak 2. stavak 7.

Članak 2. točka (j)

 

 

Članak 2. stavak 8.

Članak 2. točka (k)

 

 

Članak 2. stavak 9.

Članak 2. točka (l)

 

 

Članak 2. stavak 10.

 

 

 

Članak 2. stavak 11.

 

 

 

Članak 2. stavak 12. točke (a) – (c)

Članak 2. točka (g)

 

 

Članak 2. stavak 12. točka (d)

 

 

 

Članak 2. stavak 13.

Članak 2. točka (h)

 

 

Članak 2. stavak 14.

Članak 2. točka (f)

 

 

Članak 2. stavak 15.

 

 

 

Članak 2. stavak 16.

 

 

 

Članak 2. stavak 17.

 

 

 

Članak 2. stavak 18.

 

 

 

Članak 2. stavak 19.

 

 

 

Članak 2. stavak 20.

 

 

 

Članak 3.

Članak 5.

 

 

Članak 4. prvi podstavak

Članci 5. i 3.

 

 

Članak 4. drugi podstavak

Prilog I. dio 3.

 

 

Članak 4. treći podstavak

Članak 3. drugi podstavak

 

 

Članak 5.

Članak 4.

 

 

Članak 6.

 

 

 

Članak 7. točka (a)

 

 

Članak 2. točka (h)

Članak 7. točka (b)

 

 

Članak 2. točka (g)

Članak 7. točka (c)

 

 

Članak 2. točka (i)

Članak 8.

 

 

 

Članak 9.

 

 

 

Članak 10.

 

 

 

Članak 11.

 

 

 

Članak 12.

 

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 13.

 

Članak 4. stavak 3.

Članak 4. stavak 4.

Članak 14. stavak 1. točka (a)

Članak 9.

 

 

Članak 14. stavak 1. točka (b)

Članak 11.

 

 

Članak 14. stavak 2.

 

 

 

Članak 15.

Članak 18.

 

 

Članak 16.

Članak 8.

 

 

Članak 17.

Članak 16. stavak 2.

 

 

Članak 18. stavak 1.

 

 

 

Članak 18. stavak 2.

Članak 19. točka (b)

 

 

Članak 18. stavak 3.

Članak 19.

 

 

Članak 19.

Članak 20.

 

 

Članak 20.

 

 

 

Članak 21.

 

 

 

Članak 22.

 

 

 

Prilog I.

Prilozi I. i II.

 

 

Prilog II.

Prilog I. dio 3.

 

 

Prilog III. točke I.1. – I.6.

Prilog I. dio 4.A

 

 

Prilog III. točka I.7.

 

 

 

Prilog III. točke II. i III.

Prilog I. dio 4.B

 

 

Prilog IV.

 

 

 

Prilog V.

 

 

 

Prilog VI.

 

 

Prilog B

Prilog VII. točka I.

Članak 7.

 

 

Prilog VII. točka II.

 

Prilog

 

Prilog VIII. točka I.

Članak 9.

 

 

Prilog VIII. točka II.

Članak 10.

 

 

Prilog IX. točka I.

Članak 11.

 

 

Prilog IX. točka II.

Članak 12.

 

 

Prilog IX. točka III.

Članak 13.

 

 

Prilog IX. točka VI.

Članak 14.

 

 

Prilog X.

Prilog V.

 

 

Prilog XI.

Prilog IV.

 

 

Prilog XII.