03/Sv. 030

HR

Službeni list Europske unije

238


32008R0760


L 205/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.07.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 760/2008

od 31. srpnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu odobrenja za upotrebu kazeina i kazeinata u proizvodnji sireva

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. točku (i), članak 192. i članak 194., u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2204/90 od 24. srpnja 1990. o utvrđivanju dodatnih općih pravila zajedničke organizacije tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda u dijelu koji se odnosi na sireve (2), stavljena je izvan snage od 1. srpnja 2008. Uredbom (EZ) br. 1234/2007.

(2)

Odredbe članka 3. Uredbe (EEZ) br. 2204/90 o razmjeni informacija i o kontrolama i upravnim mjerama nisu uključene u Uredbu (EZ) br. 1234/2007. U skladu s člancima 192. i 194. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, te odredbe treba ugraditi u Uredbu Komisije (EZ) br. 1547/2006 od 13. listopada 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2204/90 (3).

(3)

Radi jasnoće i racionalnosti, Uredbu (EZ) br. 1547/2006 treba staviti izvan snage i zamijeniti novom Uredbom.

(4)

Članak 119. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 određuje da upotreba kazeina i kazeinata u proizvodnji sira podliježe prethodnom odobrenju. Potrebno je utvrditi detaljna pravila za izdavanje takvih odobrenja, imajući u vidu zahtjeve u pogledu provjera poduzeća. Radi lakše provedbe i nadzora odstupanja, odobrenja treba izdavati za određeno razdoblje.

(5)

Točka (i) članka 121. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 utvrđuje da na temelju objektivnih kriterija mora odrediti najveće postotke kazeina i kazeinata koji se ugrađuju u sir, uzimajući u obzir ono što je tehnološki potrebno. Primjereno je da se navedeni postotci odrede na razini Zajednice na temelju raspoloživih znanja. Kako bi se olakšale provjere kojima se osigurava poštovanje ove odredbe, preporučljivo je odrediti sveukupne postotke, a ne postotke za pojedinačne proizvode, ne dovodeći u pitanje strože standarde na nacionalnoj razini.

(6)

Pri upotrebi kazeina i/ili kazeinata u sirevima treba poštovati međunarodne standarde za sir, posebno u pogledu omjera između bjelančevina surutke i kazeina (4).

(7)

Potrebno je utvrditi detaljna pravila za kontrole i kazne, uvažavajući strukturu industrije. Razinu kazne treba utvrditi kada se ponovno uvede potpora iz članka 100. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

(8)

Ne dovodeći u pitanje nacionalne kazne koje se izriču kada se kazeini i kazeinati koriste u proizvodnji sireva bez odobrenja, primjereno je, u slučaju kada se utvrdi iznos potpore u skladu s člankom 100. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, izreći kaznu koja se određuje na temelju vrijednosti kazeina i kazeinata s jedne strane i vrijednosti odgovarajuće količine obranog mlijeka u prahu s druge strane, kako bi se neutralizirala barem gospodarska korist koja proizlazi iz upotrebe bez odobrenja. Tako dugo dok je potpora za proizvodnju kazeina i kazeinata jednaka nuli, primjereno je da se razina kazne ne određuje.

(9)

Članak 204. stavak 2. točka (f) Uredbe (EZ) br. 1234/2007 utvrđuje da se Uredba primjenjuje u pogledu sektora mlijeka i mliječnih proizvoda, osim odredaba iz poglavlja III. glave I. dijela II., od 1. srpnja 2008. Navedenom se Uredbom od tog datuma stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 2204/90. Stoga se ova Uredba treba primjenjivati od 1. srpnja 2008.

(10)

Kako bi se industriji omogućilo da se prilagodi na novi najviši postotak i njegovo proširenje na druge sireve, treba predvidjeti odstupanje za razdoblje od šest mjeseci.

(11)

Upravljački odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Odobrenja iz članka 119. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 daju se za razdoblje od 12 mjeseci na zahtjev zainteresiranih poduzeća, pod uvjetom da se u pisanom obliku obvežu da prihvaćaju i da će se pridržavati odredaba članka 3. ove Uredbe.

2.   Odobrenja se izdaju sa serijskim brojem za svako poduzeće ili, prema potrebi, za svaku proizvodnu jedinicu.

3.   Odobrenje može obuhvaćati jednu ili više vrsta sira u skladu sa zahtjevom poduzeća.

Članak 2.

1.   Najviši postotak iz točke (i) podtočke i. članka 121. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 koji se ugrađuje u proizvode obuhvaćene oznakom KN 0406 je 10 %. On se primjenjuje na masu sira koju poduzeće ili proizvodna jedinica proizvedu tijekom razdoblja od šest mjeseci.

U sirevima kojima je dodan kazein ili kazeinati ne smije biti prekoračen omjer između bjelančevina surutke i bjelančevina kazeina u mlijeku i oni moraju biti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o upotrebi kazeina i kazeinata države u kojoj su proizvedeni

2.   Odstupajući od stavka 1., do 31. prosinca 2008. najviši postotak iz prvog podstavka tog stavka je 5 % za:

(a)

topljeni sir obuhvaćen oznakom KN 0406 30;

(b)

ribani topljeni sir obuhvaćen oznakom KN ex 0406 20, proizveden neprekidnim postupkom bez dodavanja već proizvedenog topljenog sira;

(c)

topljeni sir u prahu obuhvaćen oznakom KN ex 0406 20, proizveden neprekidnim postupkom bez dodavanja već proizvedenog topljenog sira.

Članak 3.

1.   Poduzeća moraju:

(a)

prijaviti nadležnom tijelu količine i vrste proizvedenog sira i količine kazeina i kazeinata ugrađene u različite proizvode;

(b)

voditi evidenciju zaliha, koja omogućava provjeru količina i vrsta proizvedenih sireva, količina kupljenih i/ili proizvedenih kazeina i kazeinata te njihovog odredišta i/ili upotrebe.

2.   Evidencija zaliha iz stavka 1. točke (b) uključuje podatke o podrijetlu, sastavu i količini sirovina upotrijebljenih u proizvodnji sireva. Države članice mogu zahtijevati uzorkovanje u svrhu provjere tih podataka. Države članice osiguravaju da se s podacima dobivenima od poduzeća postupa kao s povjerljivim podacima.

Članak 4.

1.   Države članice osiguravaju poštovanje ove Uredbe vršenjem upravnih i fizičkih provjera, a posebno vršenjem:

(a)

čestih nenajavljenih provjera na licu mjesta kako bi se križno provjerile evidencije zaliha s jedne strane i komercijalni dokumenti i stvarne zalihe s druge strane; ovakve se provjere odnose na reprezentativan broj prijava iz članka 3. stavka 1. točke (a);

(b)

nasumičnih provjera poduzeća koja proizvode sir i kojima nije izdano odobrenje.

2.   Svako poduzeće kojem je izdano odobrenje provjerava se najmanje jednom godišnje.

Članak 5.

Države članice vode evidenciju o:

(a)

broju izdanih i/ili opozvanih odobrenja;

(b)

količinama kazeina i kazeinata koje su prijavljene u odnosu na odobrenja te o količini proizvedenog sira;

(c)

o slučajevima kada su kazein i/ili kazeinati upotrijebljeni bez odobrenja ili bez pridržavanja utvrđenih postotaka, s nedozvoljenim količinama upotrijebljenog kazeina ili kazeinata.

Članak 6.

1.   Ne dovodeći u pitanje kazne koje utvrđuju dotične države članice, upotreba kazeina i kazeinata bez odobrenja podliježe kazni. Ta se kazna određuje kada se izmijeni razina potpore u skladu s člankom 100. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

2.   Iznosi prikupljeni u skladu sa stavkom 1. smatraju se namjenskim prihodom u skladu s člankom 12. Uredbe Komisije (EZ) br. 883/2006 (5) te se prijavljuju Komisiji u skladu s člankom 5. te Uredbe.

Članak 7.

1.   Uredba (EZ) br. 1547/2006 stavlja se izvan snage.

Međutim, odobrenja izdana u skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1547/2006 ostaju važeća do njihovog isteka.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage i na članak 3. Uredbe (EEZ) br. 2204/90 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2008. Međutim, članak 2. stavak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(2)  SL L 201, 31.7.1990., str. 7. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2583/2001 (SL L 345, 29.12.2001., str. 6.).

(3)  SL L 286, 17.10.2006., str. 8.

(4)  Općeniti standardi za sir u Codexu Alimentariusu (CODEX STAN A-6, izmijenjeno 2006.).

(5)  SL L 171, 23.6.2006., str. 1.


PRILOG I.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1547/2006

Uredba (EEZ) br. 2204/90

Ova Uredba

Članci 1. i 2.

 

Članci 1. i 2.

 

Članak 3. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 3. stavak 1.

 

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

 

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 2.

 

Članak 4. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

 

Članak 5. točka (c)

Članak 4. stavak 1.

 

Članak 6.

Članak 4. stavak 2.

 

Članak 5.

 

Članak 5. točke (a) i (b)

Članak 6.

 

 

Članak 7.

Članak 7.

 

Članak 8.

Prilog I.

 

Prilog II.

 

Prilog III.