13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

192


32008R0629


L 173/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.07.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 629/2008

od 2. srpnja 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani, uključujući najveće dopuštene količine za metale kao što su olovo, kadmij i živa.

(2)

Nužno je, radi zaštite javnog zdravlja, držati kontaminante na razinama koje ne izazivaju zabrinutost za zdravlje. Najveće dopuštene količine za olovo, kadmij i živu moraju biti sigurne i niske koliko je to razumno ostvarivo poštujući dobre proizvođačke i poljoprivredne/ribarstvene prakse.

(3)

Na osnovi novih informacija, dobre poljoprivredne i ribarske prakse ne omogućuju zadržavanje razina olova, kadmija i žive u određenim akvatičnim vrstama i gljivama tako niskima kako je propisano u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1881/2006. Stoga je potrebno izmijeniti najveće dopuštene količine utvrđene za te kontaminante uz zadržavanje visoke razine zaštite zdravlja potrošača.

(4)

Visoke razine olova, kadmija i žive nađene su u određenim dodacima prehrani kako su definirani u članku 2. Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dodatke prehrani (3) i o njima je izviješteno putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF). Dokazano je da ti dodaci prehrani mogu značajno doprinijeti čovjekovoj izloženosti olovu, kadmiju i živi. Stoga je primjereno, s ciljem zaštite javnog zdravlja, utvrditi najveće dopuštene količine za olovo, kadmij i živu u dodacima prehrani. Te najveće dopuštene količine moraju biti sigurne i niske koliko je to razumno ostvarivo poštujući dobre proizvođačke prakse.

(5)

Morske alge prirodno akumuliraju kadmij. Dodaci prehrani koji se sastoje isključivo ili uglavnom od sušenih morskih algi ili od proizvoda na bazi morskih algi mogu stoga sadržavati veće razine kadmija nego drugi dodaci prehrani. Kako bi se to uzelo u obzir, potrebno je utvrditi višu najveću dopuštenu količinu za dodatke prehrani koji se sastoje isključivo ili uglavnom od morskih algi.

(6)

Državama članicama i subjektima u poslovanju s hranom je potrebno dati vremena za prilagodbu na nove najveće dopuštene količine za dodatke prehrani. Stoga je potrebno odgoditi primjenu najvećih dopuštenih količina za dodatke prehrani.

(7)

Potrebna je izmjena bilješke 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 kako bi se pojasnilo da se najveća dopuštena količina za voće ne primjenjuje na orašaste plodove.

(8)

Preporukom Komisije 2007/196/EZ od 28. ožujka 2007. o praćenju prisutnosti furana u hrani (4) i Preporukom Komisije 2007/331/EZ od 3. svibnja 2007. o praćenju razina akrilamida u hrani (5) uvedene su nove preporuke za praćenje. Stoga je potrebno nadopuniti odredbe o praćenju i izvješćivanju u Uredbi (EZ) br. 1881/2006 s upućivanjima na ove nove preporuke. Zadaća praćenja policikličkih aromatskih ugljikovodika utvrđena u Preporuci Komisije 2005/108/EZ (6) je dovršena. Stoga se pozivanje na tu preporuku za praćenje može brisati.

(9)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 9. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice trebaju izvješćivati Komisiju o nalazima aflatoksina, dioksina, dioksinima sličnih PCB-a, PCB-a koji nisu slični dioksinima, kako je navedeno u Odluci Komisije 2006/504/EZ (7) i Preporuci Komisije 2006/794/EZ (8). Države članice trebaju izvješćivati Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA) o nalazima akrilamida i furana kako je navedeno u Preporuci Komisije 2007/196/EZ (9) i Preporuci Komisije 2007/331/EZ (10).

2.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Najveće dopuštene razine utvrđene u točkama 3.1.18., 3.2.19., 3.2.20. i 3.3.3. Priloga primjenjuju se od 1. srpnja 2009. One se ne primjenjuju na proizvode zakonito stavljene na tržište prije 1. srpnja 2009. Teret dokazivanja kada su proizvodi stavljeni na tržište snosi subjekt u poslovanju s hranom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1126/2007 (SL L 255, 29.9.2007., str. 14.).

(3)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2006/37/EZ (SL L 94, 1.4.2006., str. 32.).

(4)  SL L 88, 29.3.2007., str. 56.

(5)  SL L 123, 12.5.2007., str. 33.

(6)  SL L 34, 8.2.2005., str. 43.

(7)  SL L 199, 21.7.2006., str. 21.

(8)  SL L 322, 22.11.2006., str. 24.

(9)  SL L 88, 29.3.2007., str. 56.

(10)  SL L 123, 12.5.2007., str. 33.”


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

(1)

U pododjeljku 3.1 (Olovo), točka 3.1.11. mijenja se kako slijedi i dodaje se nova točka 3.1.18.:

„3.1.11.

Kupusnjače, lisnato povrće i sljedeće gljive(27): Agaricus bisporus (plemenita pečurka), Pleurotus ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (Shiitake gljiva)

0,30

3.1.18.

Dodaci prehrani (1)

3,0

(2)

Pododjeljak 3.2. (Kadmij) mijenja se kako slijedi:

„3.2

Kadmij

 

3.2.1.

Meso (osim iznutrica) goveda, ovaca, svinja i peradi(6)

0,050

3.2.2.

Konjsko meso, osim iznutrica(6)

0,20

3.2.3.

Jetra goveda, ovaca, svinja, peradi i konja(6)

0,50

3.2.4.

Bubreg goveda, ovaca, svinja, peradi i konja(6)

1,0

3.2.5.

Mišićno meso riba(24) (25), osim vrsta navedenih u točkama 3.2.6., 3.2.7. i 3.2.8.

0,050

3.2.6.

Mišićno meso sljedećih riba(24) (25):

 

palamide (Sarda sarda)

 

fratra (Diplodus vulgaris)

 

jegulje (Anguilla anguilla)

 

sivog cipla (Mugil labrosus labrosus)

 

šaruna (Trachurus species)

 

pjevčine pučinke (Luvarus imperialis)

 

skuša (Scomber species)

 

srdele (Sardina pilchardus)

 

srdele roda Sardinops (Sardinops species)

 

tunja (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

klinastoga lista (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7.

Mišićno meso sljedećih riba(24) (25):

trup rumbac (Auxis species)

0,20

3.2.8.

Mišićno meso sljedećih riba(24) (25):

 

inćuna (Engraulis species)

 

sabljarke (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9.

Rakovi, osim tamnog mesa raka te glave i prsa jastoga i sličnih velikih rakova (Nephropidae i Palinuridae)(26)

0,50

3.2.10.

Školjkaši(26)

1,0

3.2.11.

Glavonošci (bez utrobe)(26)

1,0

3.2.12.

Žitarice, osim mekinja, klica, pšenice i riže

0,10

3.2.13.

Mekinje, klice, pšenica i riža

0,20

3.2.14.

Soja

0,20

3.2.15.

Povrće i voće, osim lisnatog povrća, svježeg začinskog bilja, gljiva, stabljičastog povrća, korjenastog povrća i krumpira(27)

0,050

3.2.16.

Stabljičasto povrće, korjenasto povrće i krumpir, osim celera(27). Za krumpir se najveće dopuštene količine odnose na oguljeni krumpir

0,10

3.2.17.

Lisnato povrće, svježe bilje, celer i sljedeće gljive(27): Agaricus bisporus (plemenita pečurka), Pleurotus ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (Shiitake gljiva)

0,20

3.2.18.

Gljive, osim navedenih u točki 3.2.17.(27)

1,0

3.2.19.

Dodaci prehrani (2) osim dodataka prehrani navedenih u točki 3.2.20.

1,0

3.2.20.

Dodaci prehrani (2) isključivo ili uglavnom na bazi sušenih morskih algi ili proizvoda na bazi algi

3,0

(3)

U pododjeljku 3.3 (Živa), točka 3.3.2 mijenja se kako slijedi i dodaje se nova točka 3.3.3:

„3.3.2.

Mišićno meso sljedećih riba(24) (25):

 

grdobine (Lophius species)

 

atlantskog soma (Anarhichas lupus)

 

palamide (Sarda sarda)

 

jegulje (Anguilla species)

 

zvjezdooka (Hoplostethus species)

 

grenadira (Coryphaenoides rupestris)

 

velike ploče (Hippoglossus hippoglosus)

 

kingklipa (Genypterus capensis)

 

marlina (Makaira species)

 

patarače (Lepidorhombus species)

 

trlja (Mullus species)

 

ružičaste jegulje (Genypterus blacodes)

 

štuke (Esox lucius)

 

pastirice atlantske (Orcynopsis unicolor)

 

ugotice (Tricopterus minutes)

 

portugalskog morskog soma (Centroscymnus coelolepis)

 

raže (Raja species)

 

škarpine (Sebastes marinus, S. Mentella, S.viviparus)

 

lepezaste sabljarke (Istiophorus platypterus)

 

zmijičnjaka repaša (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

arbuna (Pagellus species)

 

morskog psa (sve vrste)

 

lokarde (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jesetre (Acipenser species)

 

sabljarke (Xiphias gladius)

 

tunja (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3.

Dodaci prehrani (3)

0,10

(4)

U bilješci(1) dodaje se sljedeća rečenica:

„Najveća dopuštena količina za voće ne primjenjuje se za orašaste plodove.”

(5)

Bilješka(8) mijenja se kako slijedi:

„(8)

Hrana navedena u ovoj kategoriji kako je definirana u Direktivi Komisije 2006/141/EZ (SL L 401, 30.12.2006., str. 1.).”


(1)  Najveća dopuštena količina primjenjuje se na dodatke prehrani u obliku u kojem se stavljaju u prodaju.”

(2)  Najveća dopuštena količina primjenjuje se na dodatke prehrani u obliku u kojem se stavljaju u prodaju.”

(3)  Najveća dopuštena količina primjenjuje se na dodatke prehrani u obliku u kojem se stavljaju u prodaju.”