03/Sv. 57

HR

Službeni list Europske unije

115


32008R0598


L 164/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 598/2008

od 24. lipnja 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 589/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 o tržišnim standardima za jaja

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 121. točku (d) u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Nakon pojednostavljenja tržišnih standarda za jaja, države članice trebaju odobriti iznimke od tržišnih zahtjeva samo na zahtjev gospodarskih subjekata. Međutim, da bi se upravama država članica omogućila provedba novih pravila, u članku 11. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 557/2007 od 23. svibnja 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1028/2006 o tržišnim standardima za jaja (2) utvrđeno je razumno prijelazno razdoblje od jedne godine, od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2008., u vezi s označivanjem jaja za preradu proizvedenih u Zajednici ili u trećim zemljama.

(2)

Od 1. srpnja 2008., nadležna tijela u državama članicama mogu iz zahtjeva za označivanje izuzeti jaja Zajednice za preradu. Slične mjere nisu predviđene za proizvod uvezen iz trećih zemalja. U pogledu načela nacionalnog tretmana utvrđenog u članku 2.1. Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini, takvo moguće izuzeće od označivanja treba se primjenjivati bez diskriminacije i na proizvod uvezen iz trećih zemalja.

(3)

Kada se odobri takvo izuzeće od označivanja, treba utvrditi pravila za kontrolu stvarnog konačnog odredišta takvih neoznačenih jaja za prehrambenu industriju.

(4)

Uredbu Komisije (EZ) br. 589/2008 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Radi izbjegavanja nejednakog postupanja s jajima proizvedenih u Zajednici i jajima uvezenih nakon isteka prijelaznog razdoblja, ova se Uredba treba primjenjivati od 1. srpnja 2008.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 11. Uredbe (EZ) br. 589/2008 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Označivanje jaja dostavljenih izravno u prehrambenu industriju

1.   Osim ako je drukčije predviđeno sanitarnim zakonodavstvom, države članice mogu izuzeti gospodarske subjekte na njihov zahtjev iz obveze označivanja predviđene u Prilogu XIV. dijelu A stavku III. prvom podstavku i Prilogu XIV. dijelu A stavku IV. trećem podstavku Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ako su jaja dostavljena izravno s mjesta proizvodnje u prehrambenu industriju.

2.   U slučajevima iz prvog stavka:

(a)

Države članice u kojima su uspostavljena mjesta proizvodnje moraju primjereno obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica o odobravanju odstupanja od označivanja prije izvršenja bilo kakvih dostava;

(b)

kada se odstupanje odnosi na dobavljača koji se nalazi u trećoj zemlji, jaja se dostavljaju u industriju samo pod uvjetom da su nadležna tijela države članice koja odobrava iznimku provjerila njihovo konačno odredište u smislu prerade;

(c)

dostava se vrši pod punom odgovornošću gospodarskog subjekta prehrambene industrije koji se u skladu s tim obvezuje da će jaja koristiti samo za preradu.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 510/2008 (SL L 149, 7.6.2008., str. 61.).

(2)  SL L 132, 24.5.2007., str. 5. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1336/2007 (SL L 298, 16.11.2007., str. 3.). Uredba (EZ) br. 557/2007 bit će zamijenjena Uredbom (EZ) br. 589/2008 (SL L 163, 24.6.2008., str. 6.) od 1. srpnja 2008.