03/Sv. 028

HR

Službeni list Europske unije

156


32008R0555


L 170/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 555/2008

od 27. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 479/2008 od 29. travnja 2008. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, o izmjeni uredbi (EZ) br. 1493/1999, (EZ) br. 1782/2003, (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 3/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2392/86 i (EZ) br. 1493/1999 (1), a posebno njezine članke 22., 84., 89., 97., 107., 117. te članak 121. točke (b) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 479/2008 izmijenio se prijašnji režim sektora vina kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1493/1999 od 17. svibnja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina (2) i od 1. kolovoza 2008. ta je Uredba stavljena izvan snage.

(2)

Postojeća provedbena pravila kojima je obuhvaćen sektor vina uključena su u više uredaba koje su često izmjenjivane. Ta se provedbena pravila, u pogledu tržišnih mehanizama, trgovine s trećim zemljama, proizvodnog potencijala i nadzora u sektoru vina trebaju izmijeniti zbog izmjene režima vina Uredbom (EZ) br. 479/2008 kao i na temelju iskustva. Potrebno je usvojiti detaljna pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 479/2008.

(3)

Sljedeće je Uredbe Komisije treba stoga staviti izvan snage i zamijeniti novom Uredbom:

(EZ) br. 1227/2000 od 31. svibnja 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, u pogledu proizvodnog potencijala (3),

(EZ) br. 1623/2000 od 25. srpnja 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u pogledu tržišnih mehanizama (4),

(EZ) br. 2729/2000 od 14. prosinca 2000. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila o nadzoru u sektoru vina (5),

(EZ) br. 883/2001 od 24. travnja 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 u pogledu trgovine proizvodima iz sektora vina s trećim zemljama (6).

(4)

Glava II. Uredbe (EZ) br. 479/2008 sadrži odredbe o novom programu potpore koji se utvrđuje na razini država članica za financiranje posebnih mjera potpore kao pomoć sektoru vina. Taj je okvir primjereno popuniti donošenjem provedbenih pravila.

(5)

Treba postojati postupak za prvo podnošenje programa potpore. Treba postojati i postupak za godišnju izmjenu programa potpore za sjedeću godinu, tako da se prilagode uzimajući u obzir nove uvjete koje pri prvom podnošenju nije bilo moguće predvidjeti. Za sve te promjene trebaju vrijediti određena ograničenja i uvjeti kako bi se osiguralo očuvanje općih ciljeva odobrenih programa potpore.

(6)

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice mogu odlučiti sastaviti programe potpore na zemljopisnoj razini koju smatraju najprikladnijom. Budući da su države članice odgovorne za odobrenje planova, trebaju u ovom slučaju utvrditi pravila o podnošenju i odobravanju planova te najmanjem sadržaju dotičnih planova.

(7)

Članak 10. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa novu mjeru potpore za promociju na tržištima trećih zemalja. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o uspostavi te nove mjere.

(8)

Kako bi se spriječio bilo kakav rizik od narušavanja tržišnog natjecanja, treba utvrditi pravila o načinu upućivanja na posebno podrijetlo proizvoda obuhvaćenih informativnim i promotivnim kampanjama.

(9)

U interesu pravne sigurnosti, poruke koje se šalju tijekom promotivne kampanje trebaju biti u skladu sa zakonodavstvom trećih zemalja kojima su namijenjene.

(10)

Države članice trebaju odrediti kriterije koji uređuju izbor zahtjeva te način njihove kontrole kako bi se zajamčila usklađenost s pravilima Zajednice i učinkovitost podržanih mjera.

(11)

Za osiguranje učinkovitosti mjera Zajednice, države članice moraju osigurati da je odobrena promotivna kampanja u skladu s njihovim nacionalnim i regionalnim promotivnim programima i da ih dopunjuje. Kako bi se uspostavila sinergija, države članice mogu pripremiti zajedničku promotivnu kampanju i pritom je uputno predvidjeti mjere koje omogućuju suradnju među predmetnim državama članicama. Prednost treba dati mikro, malim i srednjim poduzećima kojima je pomoć Zajednice potrebnija nego većim poduzećima.

(12)

Kako bi se izbjeglo dvostruko plaćanje kod promotivnih mjera koje se financiraju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (7) ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (8), treba odrediti međusobno izuzimanje.

(13)

Člankom 11. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa se mjera potpore za restrukturiranje i prenamjenu vinograda. Posebno se u drugom podstavku članka 11. stavka 3. te Uredbe predviđa da potpora za restrukturiranje i prenamjenu vinograda ne obuhvaća uobičajenu obnovu vinograda kojima je istekao prirodni životni vijek.

(14)

Osim toga, države članice mogu usvojiti pravila o najmanjoj veličini uključene parcele tako da se osigura stvaran učinak sustava na proizvodni potencijal.

(15)

Primjenom članka 11. Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice imaju slobodan prostor za procjenu točnog područja primjene i razine potpore, uključujući ponajprije isplaćivanje paušalnih iznosa, određivanje najviših razina potpore po hektaru te modulaciju potpore na temelju objektivnih kriterija, u okviru ograničenja utvrđenih u glavi II. poglavlju I. navedene Uredbe te odredbama usvojenima u skladu s tim poglavljem. Osim toga, treba utvrditi zajednička pravila. Mjere je potrebno odrediti s rokovima za njihovo izvršenje i za odgovarajuće praćenje. Pravila trebaju obuhvatiti i uporabu prava ponovne sadnje koja proizlaze iz krčenja predviđenog projektom i time omoguće više razine potpore koja se dodjeljuje zbog većih troškova.

(16)

U interesu provjere, isplaćivanje potpore obično se vrši nakon što se provedu posebne mjere ili čitav niz mjera. Međutim, plaćanje se može izvršiti prije obavljanja mjere ili čitavog niza mjera, pod uvjetom da se položi sredstvo osiguranja radi osiguranja provedbe mjere.

(17)

Potrebno je utvrditi detaljne odredbe o sudjelovanju pri financiranju sustava za restrukturiranje i prenamjenu. Treba poduzeti mjere radi osiguranja učinkovitoga trošenja sredstava rezerviranih za sustav, pri čemu treba posebno predvidjeti akontacije.

(18)

Članak 12. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa novu mjeru potpore za zelenu berbu. S obzirom na supsidijarnost, države članice trebaju biti odgovorne za upravne dogovore koji se odnose na postupak prijave za zelenu berbu. Države članice trebaju biti slobodne odrediti datum do kojeg traže da proizvođači završe mjere, tako da imaju dovoljno vremena u okviru vremenskih ograničenja i blizine razdoblja berbe za potreban nadzor prije plaćanja.

(19)

Uzimajući u obzir sredstva uključena u program zelene berbe, potrebno je predvidjeti sustavne provjere na licu mjesta predmetnih površina nakon izvršenja. Tim se provjerama mora osigurati provedba potpunog uništavanja grožđa. One trebaju osigurati i uredno poštovanje fitosanitarnih i ekoloških zahtjeva. U interesu provjere, isplatu premije treba izvršiti nakon kontrole da je zelena berba obavljena.

(20)

Osim toga, potrebno je odrediti najviše iznose potpore tako da potpora ne postane trajni alternativni oblik plasmana za proizvode u usporedbi sa stavljanjem tih proizvoda na tržište.

(21)

Članak 13. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa novu mjeru potpore za osnivanje uzajamnih fondova. Potrebno je utvrditi detaljna pravila za tu novu mjeru. Ta pravila, koliko god je to moguće, trebaju omogućiti fleksibilnost i brzo djelovanje u kriznim stanjima i stoga trebaju dozvoliti da države članice i organizacije proizvođača same donose odluke. Pravila, međutim, trebaju sprečavati zlouporabu i predvidjeti ograničenja, uključujući ona u financijskom smislu. Budući da proizvođači u novim državama članicama općenito imaju niži stupanj organizacije od ostalih država članica, za njih je potrebno predvidjeti viši plafon potpore.

(22)

Članak 14. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa novu mjeru potpore za osiguranje berbe. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o određivanju te nove mjere. Ta pravila moraju biti fleksibilnija koliko je god moguće. Međutim, pravila trebaju sprečavati zlouporabu i predvidjeti ograničenja, uključujući ona u financijskom smislu.

(23)

Članak 15. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa novu mjeru potpore za materijalne i nematerijalne investicije u poduzeća. Potrebno je utvrditi detaljna pravila za određivanje te nove mjere u skladu s istom mjerom koja je dostupna na izborniku za ruralni razvoj. Treba odrediti vrste investicija koje ispunjavaju uvjete, uključujući one za razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija te odrediti okvirne prihvatljive troškove.

(24)

Članak 16. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa mjeru potpore za destilaciju sporednih proizvoda. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o određivanju te nove mjere u posebnim uvjetima odlaganja sporednih proizvoda te o namjeni i razini najvišega iznosa potpore za destilaciju komine od grožđa, vina i vinskog taloga.

(25)

Članak 17. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa prijelaznu mjeru potpore za destilaciju alkohola. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o određivanju te nove mjere, posebno namjene i moguće prilagodbe potpore.

(26)

Članak 18. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa prijelaznu mjeru potpore za kriznu destilaciju. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o određivanju te nove mjere, posebno postupka i načina potpore te kriterija koji se moraju uzeti u obzir prilikom utvrđivanja iznosa potpore.

(27)

Članak 19. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa prijelaznu mjeru potpore za korištenje mošta za obogaćivanje. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o određivanju te nove mjere, posebno namjene i razine najvišeg iznosa potpore te osigurati posebne preglede proizvoda korištenog za povećanje alkoholne jakosti.

(28)

Prijeko je potrebno, radi praćenja provedbe glave II. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i odgovarajućeg upravljanja tržištem, da Komisija ima na raspolaganju odgovarajuće podatke o izvršenju programa potpore. U tom je kontekstu potrebno utvrditi pojedinosti o informacijama koje je potrebno navesti pri izvješćivanju o programima potpore i njihovoj procjeni kako bi se ocijenila njihova djelotvornost i učinkovitost.

(29)

Pored posebnih pravila utvrđenih ovom Uredbom, potrebno je primjenjivati opća pravila o proračunskoj disciplini, a posebno ona koja se odnose na nepotpune ili netočne izjave država članica.

(30)

Pojedinosti o financijskom upravljanju sustavom trebaju se urediti pravilima usvojenima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (9).

(31)

Članak 76. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 utvrđuje da se za sok i mošt, za koje primjena carinskih pristojba ovisi o uvoznoj cijeni proizvoda, stvarna cijena provjerava ili pregledom svake pošiljke ili uporabom paušalnog iznosa uvozne vrijednosti. Svojstva trenutačno važećih režima za uvoz soka i mošta od grožđa u Zajednicu, u prvom redu nepravilnosti takvih uvoza s obzirom na količine i učestalost uvoza, kao i na mjesto uvoza i podrijetlo tih proizvoda, ne dozvoljavaju da se stvaran iznos uvozne cijene izrazi izračunom reprezentativnih paušalnih uvoznih vrijednosti. U takvim se okolnostima ta cijena treba provjeriti pregledom svake pošiljke.

(32)

Uvozna cijena na temelju koje se uvozni proizvodi razvrstavaju u Zajedničku carinsku tarifu treba biti jednaka cijeni fob (franko brod) za te proizvode kojoj se dodaju troškovi osiguranja i prijevoza do mjesta ulaza na carinsko područje Zajednice.

(33)

Članak 82. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa da se uvoznim proizvodima iz navedenoga članka treba priložiti potvrdu i izvješće o analizi koje izdaje tijelo ili služba koje imenuje treća država iz koje se proizvodi izvoze. Treba utvrditi zahtjeve kojima izvješće o analizi treba udovoljavati.

(34)

Radi pojednostavljenja kontrola, potrebno je usvojiti odredbe o oslobađanju od obveze predočavanja potvrde i izvješća o analizi za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja u ograničenim količinama i koji su pakirani u malim spremnicima.

(35)

Radi usklađivanja, oslobađanje od zahtjeva predočavanja potvrde i izvješća o analizi za proizvode od grožđa i vina koji se uvoze u Zajednicu treba biti u skladu s carinskim pravilima o iznimkama i dogovorima koji se primjenjuju na dokumente koji prate pošiljku proizvoda od vina unutar Zajednice.

(36)

Primjena računalnih postupaka postupno zamjenjuje ručno unošenje podataka u različitim područjima upravne djelatnosti. Stoga treba omogućiti i uporabu računalnih i elektroničkih postupaka pri izdavanju i uporabi dokumenata V. I. 1. i V. I. 2.

(37)

Neke treće zemlje, nakon uspostave učinkovitoga sustava za nadzor svojih proizvođača vina, koji provode tijela ili službe iz članka 82. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008, izrazile su želju da im se omogući ovlašćivanje proizvođača da sami izdaju potvrde i izvješća o analizi. Radi lakše trgovine s tim trećim zemljama, pod uvjetom da su sklopile dogovore sa Zajednicom koji uključuju klauzule o tješnjoj suradnji na sprečavanju prijevara i da održavaju dobre trgovinske odnose sa Zajednicom, prikladno je predmetne osobe ovlastiti da dokumente koje su izdali sami proizvođači smatraju dokumentima koje su izdala navedena tijela ili službe trećih zemalja, kao što je već dozvoljeno za vina podrijetlom iz Zajednice. U takvim slučajevima treba dati odgovarajuća jamstva i na odgovarajući način nadzirati izdavanje takvih dokumenata.

(38)

Popise koji sadržavaju nazive i adrese agencija i laboratorija koji su u trećim zemljama ovlašteni za pripremu potvrda i izvješća o analizi potrebno je objaviti, tako da tijela u Zajednici koja nadziru uvoz proizvoda od vina mogu, kada je to potrebno, provesti potrebne preglede.

(39)

Kako bi se olakšale kontrole koje provode nadležna tijela država članica, treba utvrditi oblik i, kada je to potrebno, sadržaj predviđene potvrde i izvješća o analizi te zahtjeve za njihovu uporabu.

(40)

Potvrda i, kada je to primjenjivo, izvješće o analizi koje se odnosi na svaku pošiljku uvezenoga proizvoda treba pregledati radi sprečavanja prijevare. Zbog toga svaku pošiljku mora pratiti jedan ili više dokumenata dok se ne stave pod kontrolu Zajednice.

(41)

Kako bi se u obzir uzela poslovna praksa, u slučaju kada je pošiljka vina podijeljena, nadležna tijela treba ovlastiti da pod svojim nadzorom daju pripremiti izvadak potvrde i izvješća o analizi koji prate svaku novu pošiljku koja nastane takvom podjelom.

(42)

Radi osiguranja brze i učinkovite zaštite potrošača, nužno je predvidjeti mogućnost obustave novih dogovora u slučaju prijevare ili rizika za zdravlje potrošača.

(43)

Treba utvrditi i jednostavna pravila o dokumentima koje treba predočiti pri uvozu iz treće zemlje, koja nije država podrijetla proizvoda od vina, u slučaju kada taj proizvod nije bio odgovarajuće obrađen.

(44)

Zadatak izvoznika i tijela potrebno je pojednostavniti tako da se zatraži izjava da alkohol dodan likerskim vinima i vinima obogaćenima za destilaciju potječe od vinogradarskih proizvoda i uključi u dokument V. I. 1. tako da nije potreban poseban dokument za tu izjavu. Stoga treba dopustiti da dokument V. I. 1. služi kao potvrda za oznaku izvornosti koja se traži za uvoz vina prihvatljivih za smanjenje tarife. Međutim, za neka se vina ne traži potvrda ili izvješće o analizi ako se predoči potvrda oznake izvornosti. Treba dozvoliti uporabu dokumenta V. I. 1. kao potvrdu za oznaku izvornosti navedenih likerskih vina, a odjeljak koji se odnosi na izvješće o analizi u tom slučaju ne treba popunjavati.

(45)

Uvoz vina s koncesijama predviđen sporazumima s određenim trećim zemljama dozvoljen je na temelju potvrda koje izdaju službena tijela ili tijela koja su službeno priznale ugovorne stranke i koja se nalaze na popisima koje su strane zajednički sastavile za potvrde da predmetno vino ispunjava uvjete za pristup koncesijama.

(46)

Države članice dostavljaju Komisiji popise službenih ili službeno priznatih tijela koja oni predlažu za izdavanje potvrda tako da Komisija može sastaviti i razmijeniti te popise s dotičnim trećim zemljama. Kako bi se tim tijelima olakšalo obavljanje njihovih zadaća, popisi moraju biti u odgovarajućem obliku i na odgovarajućem mediju.

(47)

Člancima 85. i 86. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđen je postupak s nezakonitim sadnjama. Potrebno je utvrditi detaljna pravila o kaznama za proizvođače koji ne poštuju novo zakonsko uređenje ili obvezu krčenja koja se odnosi na vinograde zasađene bez odgovarajućega prava sadnje prije 1. rujna 1998. te obavijesti koje države članice u tom smislu moraju dostaviti Komisiji. Ne dovodeći u pitanje prethodne kazne koje su uvele države članice, kazna primjenjiva u slučaju neispunjavanja obveze krčenja nezakonito zasađene površine treba biti dovoljno visoka da potakne proizvođače na ispunjavanje te obveze. Stoga kazna treba biti barem jednakovrijedna dvostrukoj prosječnoj vrijednosti premije za krčenje.

(48)

Člankom 87. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđeno je da su potrebni dokazi o nestavljanju na tržište kad se proizvodi iz nezakonitog vinograda mogu staviti na tržište samo radi destilacije. Kako bi se povećao nadzor, moguće načine stavljanja na tržište treba ograničiti na tri slučaja, i to na dostavu za destilaciju ili zelenu berbu na trošak predmetnog proizvođača ili na uporabu u obitelji proizvođača, ako ukupna vinogradarska površina proizvođača ne premašuje 0,1 hektar. Prikladno je odrediti rok za podnošenje ugovora o destilaciji iz navedenog članka. Kako bi se nadzor učinkovitije organizirao, proizvođači koji obavljaju zelenu berbu trebaju pravodobno obavijestiti nadležna tijela o svojoj namjeri. Radi osiguranja boljega nadzora, države članice trebaju imati mogućnost predvidjeti da ih proizvođači obvezno unaprijed obavijeste koji od triju načina nestavljanja na tržište namjeravaju primijeniti te dodatno ograničiti izbor proizvođača koji se odnosi na mogući način nestavljanja na tržište.

(49)

Kako bi se osigurala poštena uporaba proračuna Zajednice koju je moguće nadzirati, kazne s financijskim posljedicama treba predvidjeti za države članice koje ne ispunjavaju obveze obavješćivanja vezane uz nezakonitu sadnju.

(50)

Članak 91. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa dodjelu prava nove sadnje u slučaju mjera za komasaciju zemljišta ili mjera o obveznom otkupu u javnom interesu. Ta nova prava sadnje ne smiju premašiti prava za sadnju površine koja odgovara 105 % površine koju su proizvođači izgubili zbog tih mjera kako se ne bi dovela u pitanje zabrana sadnje iz članka 90. stavka 1. te Uredbe.

(51)

Članak 91. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 također predviđa dodjelu prava nove sadnje u slučaju eksperimenata i rasadnika cjepova. Površine zasađene na temelju tih dodjela prava nove sadnje treba upotrebljavati samo za posebne namjene i proizvodi proizvedeni iz sektora vina s tih površina ne smiju se stavljati na tržište. Treba dozvoliti da se postojeći vinogradarski pokusi i rasadnici cjepova nastave u skladu s postojećim pravilima.

(52)

Članak 91. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 također predviđa dodjelu prava nove sadnje u slučaju površina čiji su vino i proizvodi od vinove loze namijenjeni isključivo uporabi u obitelji uzgajivača. Međutim, to katkad može dovesti do prekomjernog upravnog opterećenja zbog velikog broja slučajeva u nekim državama članicama. U skladu s tim, države članice moraju omogućiti postojanje takvih površina, čak ako im za njih nisu dodijeljena nikakva prava sadnje, ako su predmetne površine, kako bi se spriječilo narušavanje tržišne ravnoteže, malene i ako se vinogradar ne bavi komercijalnom proizvodnjom vina. Predmetne površine i proizvođači moraju se odgovarajuće nadzirati i sankcionirati, uključujući krčenje takvih površina, u slučaju kada se ne poštuju odredbe.

(53)

Ne smiju se dodjeljivati prava ponovne sadnje za površine obvezno iskrčene zbog kršenja zahtjeva Uredbe (EZ) br. 479/2008. Zbog istog se razloga ne bi smjela dodjeljivati prava ponovne sadnje za krčenje površina za koje su dodijeljena prava nove sadnje za druge namjene osim komercijalne proizvodnje vina.

(54)

Članak 92. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa dodjelu prava ponovne sadnje proizvođačima koji se obvežu da će u budućnosti iskrčiti površinu vinove loze. To se odobrenje daje ako predmetni proizvođač ne posjeduje dovoljna prava sadnje za sadnju površine koja je jednaka površini koju namjerava iskrčiti. Svako takvo pravo ponovne sadnje na temelju tako preuzete obveze treba popratiti polaganjem sredstva osiguranja kako bi se osiguralo da se obveza krčenja i obavi. Tijekom supostojanja novozasađene površine i površine koja se treba iskrčiti, vino namijenjeno stavljanju na tržište treba proizvoditi samo na jednoj toj površini kako bi se izbjeglo narušavanje tržišne ravnoteže.

(55)

Članak 93. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa osnivanje ili održavanje nacionalnih i/ili regionalnih pričuva radi boljega upravljanja vinogradarskim površinama. Kako bi se izbjeglo narušavanje tržišne ravnoteže, prijenos prava putem sustava pričuva ne smije prouzročiti ukupno povećanje proizvodnog potencijala na državnom području države članice. Slična zabrana povećanja proizvodnog potencijala predviđena je već u slučaju prijenosa prava između poljoprivrednih gospodarstava u članku 92. stavku 5. te Uredbe. U tim slučajevima države članice mogu primijeniti koeficijenta smanjenja koji se odnosi na prijenos prava.

(56)

Članak 93. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa da države članice ne primjenjuju sustav pričuva ako mogu pokazati da na čitavom njihovom državnom području postoji učinkovit sustav za upravljanje pravima sadnje. U tom slučaju država članica može predvidjeti primjenu sustava pričuva u dijelovima njezinog državnog područja, a u drugim dijelovima njezinog državnog područja drugi učinkovit sustav. Države članice koje žele primijeniti mogućnost na temelju tog članka moraju dokazati da takav sustav postoji te potrebu za bilo kakvim odstupanjem od odredaba te Uredbe glave V. poglavlja I..

(57)

Članak 90. stavak 6. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa da države članice mogu odlučiti da zadrže zabranu sadnje vinskih sorata vinove loze najkasnije do 31. prosinca 2018. Prikladno je predvidjeti da države članice koje namjeravaju iskoristiti tu mogućnost o tome pravodobno obavijeste Komisiju.

(58)

Članak 100. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa da se premija za krčenje može dodijeliti samo za površine koje se obrađuju. Kako bi se tijelima omogućila provjera obrađuje li se neka površina na ispravan način uz obvezne provjere na licu mjesta, treba predvidjeti dokaze o proizvodnji određenog vinograda. To treba obaviti podnošenjem izjava o prinosu prethodnih godina ili, ako izjava o prinosu nije dostupna iz opravdanih razloga, drugim sredstvima koja u tu svrhu predvide države članice, čiju vjerodostojnost države članice moraju temeljito provjeriti.

(59)

U skladu s člankom 104. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice mogu izuzeti planinska ili područja na strmim obroncima iz programa krčenja. Ta iznimka treba obuhvatiti terase uređene zbog strmine obronka koja bi bez terasa previše otežala obradu ili bi prouzročila poteškoće s erozijom. Uputno je stoga na temelju opće prihvaćenih profesionalnih standarda uspostaviti kriterije za površine koje mogu biti predmetom tih iznimaka. Nadalje, u skladu s člankom 104. stavcima 5. i 6. te Uredbe, države članice mogu izuzeti i površine na temelju ekoloških razloga, a Grčka može izuzeti područja zasađena vinovom lozom na Egejskim otocima i grčkim Jonskim otocima, osim na Kreti i Eubiji. Te iznimke trebaju biti dobro utemeljene i o njima se mora redovito obavješćivati Komisija.

(60)

S obzirom na iskustvo stečeno tijekom primjene prethodne mjere trajnog napuštanja, treba zadržati ljestvicu premije. Nova ljestvica premije krčenja odnosi se na ljestvicu premije koja je bila na snazi u okviru programa prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 479/2008, i to s dodatkom od + 20 % 2009., + 10 % 2010. i 0 % 2011.

(61)

S obzirom na supsidijarnost, države članice trebaju biti odgovorne za upravne dogovore o primjeni postupka za premiju krčenja. Države članice trebaju slobodno odlučivati o datumu do kojeg mogu od proizvođača tražiti da završe krčenje kako bi imale dovoljno vremena potrebnog za nadzor prije plaćanja, koja se trebaju izvršiti do 15. listopada.

(62)

Kako bi se osigurala učinkovita uporaba sredstava rezerviranih za mjeru krčenja, države članice trebaju predvidjeti sustav koji dozvoljava provjeru utemeljenosti zahtjeva za premijom uključujući, ako je to primjenjivo, pisanu obvezu koju daje proizvođač te obvezu da snosi troškove nastale u vezi s obradom njegova zahtjeva u slučaju kada se zahtjev povuče bez valjano utemeljenog razloga.

(63)

U interesu provjere, plaćanje premije vrši se tek nakon što je obavljeno krčenje.

(64)

Članak 104. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 predviđa mogućnost da države članice odbiju sve daljnje zahtjeve na temelju programa krčenja na svom državnom području ili u određenoj regiji ako ukupna površina krčenja dosegne 8 % odnosno 10 %. Prikladno je od države članice zahtijevati da o toj odluci obavijesti Komisiju.

(65)

Nužno je, zbog praćenja provedbe glave II. i glave V. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i odgovarajućeg upravljanja tržištem, da Komisija dobije odgovarajuće podatke o proizvodnom potencijalu. U tom kontekstu potrebno je utvrditi pojedinosti podataka koji se navode na popisu iz članka 109. te Uredbe.

(66)

Za oblikovanje jedinstvene osnove za plaćanje potpore za restrukturiranje i prenamjenu vinograda, zelenu berbu i premiju krčenja, prikladno je na razini Zajednice odrediti pravila o izmjeri površina, to jest odrediti što odgovara površini zasađenom vinovom lozom.

(67)

Treba utvrditi mjere za provjere potrebne kako bi se osigurala odgovarajuća primjena Uredbe (EZ) br. 479/2008 i ove Uredbe te odgovarajuće sankcije primjenjive na utvrđene nepravilnosti. Te mjere trebaju obuhvatiti posebne provjere i sankcije utvrđene na razini Zajednice, kao i dodatne nacionalne provjere i sankcije. Te provjere i sankcije trebaju biti odvraćajuće, djelotvorne i razmjerne.

(68)

Svaki nadzor u vezi s proizvodnim potencijalom mora ponajprije biti utemeljen na registru vinograda.

(69)

Uzimajući u obzir važnost nadzora nad vinogradarskim površinama i sredstvima uključenima u program krčenja, treba predvidjeti sustavnu provjeru predmetnih površina na licu mjesta prije i poslije krčenja. Međutim, državama članicama koje raspolažu pouzdanim grafičkim alatom i ažuriranim podacima o predmetnoj površini treba omogućiti upravnu provjeru prije krčenja. Kad je riječ o nadzoru nakon krčenja, može se primijeniti daljinsko istraživanje za provjeru da je vinova loza doista iskrčena i da stoga treba dozvoliti njegovu uporabu za tu (ex post) fazu nadzora. S obzirom na poteškoće izračuna površine daljinskim istraživanjem, tu metodu treba odobriti samo u slučaju krčenja cjelokupnih vinogradarskih parcela ili ako je odvojivost daljinskog istraživanja jednaka ili bolja od 1 m2. U svakom slučaju treba barem obaviti nadzor na licu mjesta ili prije ili poslije krčenja.

(70)

Za jedinstvenu primjenu odredaba iz sektora vina treba usvojiti pravila čiji je cilj navesti postupke kontrole koji su već na snazi na nacionalnoj razini i na razini Zajednice s jedne strane te, s druge strane, osigurati izravnu suradnju među tijelima odgovornima za kontrole u sektoru vina.

(71)

Trebaju postojati pravila kojima se uređuje način na koji si nacionalna tijela i Komisija međusobno pomažu pri osiguranju ispravne primjene pravila u sektoru vina. Ta pravila ne smiju onemogućavati primjenu posebnih odredaba o izdacima Zajednice o kaznenim postupcima ili o nacionalnim upravnim kaznama.

(72)

Države članice trebaju osigurati učinkovitost rada tijela odgovornih za nadzor u sektoru vina. U tu svrhu trebaju imenovati tijelo odgovorno za vezu između njih i Komisije. Također je bitno usklađivanje nadzornih mjera među nadležnim tijelima u svim državama članicama u kojima je za nadzor u sektoru vina odgovorno više nadležnih tijela.

(73)

Za jedinstvenu primjenu pravila u čitavoj Zajednici, države članice moraju donijeti potrebne mjere kako bi osigurale da osoblje nadležnih tijela ima odgovarajuće istražne ovlasti radi osiguranja usklađenosti s pravilima.

(74)

Međusobna ovisnost tržišta u sektoru vina odražava se u razvoju trgovine među državama članicama, ponajprije stalnim povećanjem broja međunarodnih trgovačkih društava koja djeluju u tome sektoru i mogućnostima iz pravila o upravljanju sektorom koje omogućuju da se mjere uz pomoć ili bez nje provedu na mjestu koje nije mjesto podrijetla, ili da se tamo prenesu. Takvo stanje traži veću usklađenost nadzornih postupaka i tješnju suradnju među različitim tijelima odgovornima za nadzor.

(75)

Za učinkovitu suradnju među državama članicama pri primjeni pravila iz sektora vina, nadležnim tijelima država članica treba omogućiti da se na zahtjev povežu s nadležnim tijelima druge države članice. Treba utvrditi pravila za uređenje tog povezivanja i pomoći.

(76)

Zbog složene prirode određenih predmeta i žurne potrebe njihova rješavanja, važno je da nadležno tijelo koje traži pomoć može, u dogovoru s drugim nadležnim tijelom, imenovati ovlaštene službenike koji će biti prisutni tijekom provođenja istrage.

(77)

U slučaju ozbiljne opasnosti od prijevare ili od prijevare koja utječe na jednu ili više država članica, treba predvidjeti da različita predmetna tijela mogu automatski provesti samoinicijativan postupak pomoći.

(78)

S obzirom na prirodu informacija razmijenjenih u okviru ove Uredbe, s njima se treba postupati kao s profesionalnom tajnom.

(79)

Uredbom (EZ) br. 2729/2000 uspostavlja se banka podataka za analizu rezultata u Zajedničkom istraživačkom središtu (ZIS) za usklađivanje nadzora analiza u cjelokupnoj Zajednici u kojemu se prikupljaju uzorci analize i izvješća država članica.

(80)

Uporaba referentnih postupaka izotopne analize osigurat će učinkovitiji nadzor obogaćivanja proizvoda od grožđa i vina ili dodavanja vode tim proizvodima ili omogućiti provjeru pravilnosti navoda podrijetla povezanih s rezultatima analize drugih izotopnih svojstava tih proizvoda. Kako bi se olakšalo tumačenje rezultata takve analize, treba omogućiti usporedbu tih rezultata s prethodno dobivenim rezultatima primjenom istih postupaka pri analizi proizvoda sličnih svojstava čiji su podrijetlo i proizvodnja dokazani.

(81)

Izotopna analiza vina i proizvoda dobivenih od vina provodi se uporabom analitičkih metoda iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

(82)

Kako se olakšalo tumačenje rezultata dobivenih takvim analizama, koje se provode u laboratorijima Zajednice opremljenima za takvu namjenu, i jamčilo da su rezultati dobiveni u tim laboratorijima usporedivi, treba utvrditi jedinstvena pravila za uzorkovanje grožđa te za vinifikaciju i skladištenje takvih uzoraka.

(83)

Kako bi se osigurala kakvoća i usporedivost podataka analize, treba primijeniti sustav priznatih standarda kakvoće za laboratorije koje određuju države članice za provođenje izotopne analize uzoraka za banku podataka.

(84)

Izotopna analiza analitički je postupak koji se upotrebljava za nadzor u sektoru vina i za borbu protiv prijevara u tom sektoru, a koji zahtijeva visoko specijalizirano znanje i tehničku opremu. Većina država članica koje su pristupile Zajednici 2004. ili 2007. nisu opremljene za provođenje takva postupka. Za osiguranje jedinstvene primjene nadzornih postupaka, analizu za te države članice treba provoditi Zajednički istraživački centar dok ne budu u cijelosti opremljene i nadležne za obavljanje te zadaće.

(85)

Izotopna analiza proizvoda u sektoru vina te tumačenje rezultata osjetljivi su postupci i stoga, kako se omogućilo jedinstveno tumačenje rezultata tih analiza, baza podataka ZIC-a treba biti dostupna službenim laboratorijima koji upotrebljavaju taj analitički postupak te, na zahtjev, drugim službenim tijelima u državama članicama, poštujući pritom načela zaštite privatnih podataka.

(86)

Uredba (EZ) br. 2729/2000 sadržava pravila o uzimanju uzoraka koji se šalju službenome laboratoriju u drugoj državi članici te zajednička pravila za uzorkovanje koji se analiziraju izotopnim postupcima. Ta se pravila trebaju preuzeti, a uzorkovanje za banku podataka Zajednice treba tretirati kao poseban slučaj uzimanja uzoraka od proizvoda u sektoru vina na temelju sustava neposredne veze među nadležnim tijelima.

(87)

Kako bi se osigurala objektivna kontrola, službenicima nadležnog tijela država članica treba se omogućiti da mogu zatražiti od nadležnog tijela u drugoj državi članici da provede uzorkovanje. Službenik koji to zatraži treba imati pristup uzetim uzorcima i treba mu omogućiti da odredi laboratorij u kojem će se uzorci analizirati.

(88)

Treba odrediti detaljna pravila za službeno uzorkovanje u okviru suradnje među nadležnim tijelima država članica te za uporabu tih uzoraka. Ta pravila moraju jamčiti reprezentativnost i mogućnost provjere rezultata službenih analiza diljem Zajednice.

(89)

Kako bi se pojednostavnio izračun izdataka koji se odnose na uzimanje i slanje uzoraka, analizu i organoleptičko ispitivanje te angažiranje stručnjaka, treba utvrditi načelo da te izdatke snosi tijelo koje je naručilo uzorkovanje ili usluge stručnjaka.

(90)

U skladu s ovom Uredbom, treba odrediti dokaznu snagu rezultata provedene kontrole.

(91)

Kako bi se zajamčila neometana kontrola i uzorkovanje grožđa u vinogradima, treba usvojiti odredbe kojima se zainteresiranim stranama onemogućuje sprečavanje kontrole nad njima i kojima se od njih zahtijeva da olakšaju uzorkovanje te osiguraju podatke koji se traže na temelju ove Uredbe.

(92)

Treba utvrditi odredbe o vrsti, obliku i sredstvima obavješćivanja koje su potrebne za provedbu ove Uredbe. Te odredbe trebaju uključiti obavijesti država članica Komisiji.

(93)

Kako bi se osigurala poštena i kontrolirana uporaba proračuna Zajednice, moraju se predvidjeti kazne s financijskim posljedicama za države članice koje ne ispunjavaju obveze obavješćivanja.

(94)

Države članice trebaju čuvati podatke potrebne za provjeravanje i reviziju provedbe odredaba ove Uredbe tijekom odgovarajućeg razdoblja inspekcijskog nadzora.

(95)

Isplate na temelju glave II. i glave V. Uredbe (EZ) br. 479/2008 korisnicima treba u cijelosti isplatiti. Kako bi se spriječilo nepotrebno upravno opterećenje, državama članicama treba omogućiti da proizvođačima isplaćuju potporu osiguranju putem osiguravajućih društava, u skladu s određenim uvjetima.

(96)

Treba usvojiti odredbe za rješavanje slučajeva očite pogreške, više sile i drugih izvanrednih okolnosti kako bi se osiguralo pošteno postupanje prema proizvođačima. Treba predvidjeti pravila za umjetno stvorene okolnosti kako bi se spriječila bilo kakva korist koja bi mogla iz njih proisteći.

(97)

Treba usvojiti odredbe za nesmetan prijelaz iz prethodnog sustava u novi sustav određen u ovoj Uredbi te provedbu prijelaznih odredaba određenih u članku 128. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

(98)

Upravljački odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene i uporaba izraza

1.   Ova Uredba utvrđuje provedbena pravila o primjeni sljedećih odredaba Uredbe (EZ) br. 479/2008:

(a)

mjera potpore (glava II.);

(b)

trgovina s trećim zemljama (glava IV.);

(c)

proizvodni potencijal (glava V.);

(d)

popis kako je predviđeno u članku 109.;

(e)

kontrole u sektoru vina (članak 117.); i

(f)

mjerenje površina kako je predviđeno u članku 121. točki (c).

Ova Uredba ne utječe na primjenu:

(a)

posebnih odredaba kojima se uređuju odnosi među državama članicama pri suzbijanju prijevara u sektoru vina u mjeri u kojoj olakšavaju primjenu ove Uredbe;

(b)

pravila koja se odnose na:

i.

kaznene postupke ili međusobnu sudsku pomoć među državama članicama u području kaznenih djela;

ii.

postupak određivanja upravnih kazni.

2.   Izrazi upotrijebljeni u Uredbi (EZ) br. 479/2008 imaju isto značenje i kad se upotrebljavaju u ovoj Uredbi.

GLAVA II.

PROGRAMI POTPORE

POGLAVLJE I.

Postupak za podnošenje

Članak 2.

Prvo podnošenje programa potpore

1.   Podnošenje nacrta programa potpore iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 odnosi se na pet financijskih godina od 2009. do 2013.

Države članice elektroničkim sredstvima Komisiji stavljaju na raspolaganje nacrt programa potpore pomoću predloška određenog u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Države članice na sličan način podnose Komisiji svoje financijske planove za nacrt programa potpore iz stavka 1. na obrascu navedenom u Prilogu II.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svojem zakonodavstvu koje se odnosi na nacrt programa potpore iz prvoga podstavka nakon što se usvoji ili izmijeni.

3.   Države članice koje odluče prenijeti cjelokupan iznos svojih nacionalnih omotnica od financijske godine 2010. nadalje za cjelokupno razdoblje iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 479/2008 u program jedinstvenog plaćanja podnose obrazac predviđen u Prilogu II. ovoj Uredbi, valjano popunjen u odgovarajućem retku do 30. lipnja 2008., i to samo jedanput.

4.   Države članice koje odluče uspostaviti svoj program potpore, uključujući regionalne specifičnosti, mogu podnijeti i pojedinosti po regijama na obrascu određenom u Prilogu III. ovoj Uredbi.

5.   Države članice snose odgovornost za izdatke nastale u razdoblju između datuma kad Komisija zaprimi njihov program potpore i datuma njegove primjene u skladu s člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 3.

Izmjene programa potpore

1.   Revidirani programi iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 podnose se Komisiji na obrascu određenom u Prilogu I. ovoj Uredbi, uključujući, kada je to primjenjivo, revidirani financijski plan na obrascu određenom u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Države članice iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ne moraju podnositi obrazac određen u Prilogu IV.

Države članice snose odgovornost za izdatke nastale u razdoblju između datuma kad Komisija zaprimi njihov program potpore i datuma njegove primjene u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 479/2008.

2.   Osim u slučaju žurnih mjera, izmjene programa potpore podnose se najviše dvaput svake financijske godine. Ako država članica smatra da treba izmijeniti svoj program potpore, podnosi ga najkasnije do 1. ožujka i do 30. lipnja svake godine zajedno s, kada je to potrebno:

(a)

ažuriranim verzijama programa potpore na obrascu određenom u Prilogu I. i financijskom tablicom na obrascu određenom u Prilogu IV.;

(b)

razlozima za predložene izmjene.

O svakom se prijenosu koji se odnosi na mjeru iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 479/2008 izvješćuje prije 1. prosinca koji prethodi kalendarskoj godini u kojoj će program jedinstvenih plaćanja biti primjenjiv.

POGLAVLJE II.

Prihvatljive mjere

Odjeljak 1.

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 4.

Prihvatljive mjere i tržišta

Vina iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 prihvatljiva su za promociju na tržištima trećih zemalja pod uvjetom da:

(a)

su proizvodi namijenjeni neposrednoj potrošnji i za njih postoje izvozne ili potencijalne mogućnosti prodaje u ciljanim trećim zemljama te ako imaju visoku dodanu vrijednost;

(b)

je podrijetlo proizvoda navedeno na temelju informacijske ili promotivne mjere u slučaju vina s oznakom zemljopisnog podrijetla;

(c)

je mjera za koju se prima potpora jasno određena, uključujući specifikaciju proizvoda koji se mogu uzeti u obzir, stavljanje u promet i procijenjene troškove;

(d)

se nekom korisniku u određenoj trećoj zemlji osigurava potpora za promociju i informiranje najviše tri godine;

(e)

se informacijske i/ili promotivne poruke temelje na stvarnoj kakvoći vina i ako su u skladu sa zakonodavstvom primjenjivim u trećim zemljama kojima su namijenjene;

(f)

korisnici moraju imati dovoljno kapaciteta suočiti se s posebnim ograničenjima trgovine s trećim zemljama i dovoljno sredstava da se osigura da se mjera provede što je učinkovitije moguće. Države članice ponajprije provjeravaju da će s obzirom na kakvoću i količinu biti na raspolaganju dovoljno proizvoda koji će nakon provedene promocije dugoročno zadovoljiti potražnju na tržištu.

Korisnici mogu biti privatna trgovačka društva, kao i stručne organizacije, organizacije proizvođača, sektorske organizacije ili, u slučaju kada tako odluči država članica, javna tijela. U svakom slučaju, države članice ne smiju imenovati javno tijelo kao jedinoga korisnika promotivne mjere.

Prednost se daje mikro, malim i srednjim poduzećima u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ (10) te kolektivnim i trgovačkim zaštićenim nazivima.

Kako bi se onemogućila zlouporaba programa, općenito se ne smije dozvoliti izmjena elemenata iz stavaka (a) i (c) tijekom trajanja podržanih radnji, osim ako se ne dokaže da bi ta izmjena omogućila bolje rezultate.

Članak 5.

Postupak selekcije

1.   Države članice utvrđuju postupak podnošenja zahtjeva kojim se posebno osiguravaju detaljna pravila o:

(a)

provjeri ispunjavanja zahtjeva i kriterija određenih u članku 4.;

(b)

rokovima za podnošenje zahtjeva i ispitivanje prikladnosti svake predložene mjere;

(c)

predmetnim proizvodima i njihovom stavljanju na tržište u skladu s odredbama ove Uredbe, nacionalnim odredbama i odgovarajućom specifikacijom;

(d)

sklapanju ugovora, uključujući moguće standardne obrasce, pružanju sredstva osiguranja i dogovore za plaćanje predujma;

(e)

procjeni svake podržane radnje.

2.   Države članice odabiru zahtjev ponajprije na temelju kriterija:

(a)

dosljednosti predloženih strategija i postavljenih ciljeva;

(b)

kakvoće predloženih mjera;

(c)

njihovog mogućega utjecaja i uspjeha pri povećanju potražnje za predmetnim proizvodima;

(d)

jamstva da je svaki uključeni gospodarski subjekt učinkovit i da ima pristup traženim tehničkim kapacitetima te da troškovi mjere koju namjerava sam provesti ne premašuju uobičajene tržišne cijene.

3.   Države članice nakon pregleda zahtjeva odabiru one koji su ekonomski najpogodniji te sastavljaju popis u okviru ograničenja raspoloživih sredstava i šalju ga Komisiji putem obrasca određenog u Prilogu VIII. kako bi se i ostale članice informirale te povećala dosljednost mjere.

4.   Dvije ili više država članica mogu odlučiti izabrati zajedničko promotivno djelovanje. Pritom se obvezuju pridonositi njegovom financiranju te se dogovaraju o postupcima međusobne upravne suradnje kako bi se olakšalo praćenje, provedba i provjera.

5.   Države članice osiguravaju da su sve nacionalne ili regionalne podržane kampanje u skladu s mjerama koje se financiraju na temelju Uredbe (EZ) br. 3/2008 ili Uredbe (EZ) br. 1698/2005 te s mjerama koje se financiraju na temelju nacionalnih i regionalnih kampanja.

6.   Na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 479/2008, potpora se ne dodjeljuje za neku mjeru koja prima potporu na temelju članka 20. točke (c) podtočke iii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 3/2008.

7.   Države članice mogu predvidjeti da se potpora isplati unaprijed prije provedbe, pod uvjetom da korisnik položi sredstvo osiguranja.

8.   U slučaju kada države članice dodijele nacionalnu potporu za promociju, to priopćuju u odgovarajućem dijelu priloga I., V., VII. i VIII. ovoj Uredbi.

Odjeljak 2.

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 6.

Definicija

Za potrebe primjene drugog podstavka članka 11. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008, „uobičajena obnova vinograda kojima je istekao prirodni životni vijek” znači ponovna sadnja iste parcele zemljišta istom sortom u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze. Države članice mogu utvrditi dodatne specifikacije, posebno u pogledu starosti vinograda koji se zamjenjuju.

Članak 7.

Postupak i zahtjevi

1.   Države članice utvrđuju:

(a)

rokove za postupke restrukturiranja, koji ne smiju premašivati pet godina;

(b)

tijela ili pojedince koji mogu podnositi nacrte zahtjeva;

(c)

objektivne kriterije za utvrđivanje prioriteta, poglavito u skladu s člankom 104. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 479/2008;

(d)

sadržaj zahtjeva, koji uključuje detaljan opis predloženih mjera te predloženih rokova za njihovu provedbu;

(e)

postupak za podnošenje i za odobrenje zahtjeva, kojim se posebno predviđaju rokovi za podnošenje zahtjeva i objektivni kriteriji za određivanje prioriteta;

(f)

zahtjev da u svakoj molbi za svaku financijsku godinu moraju biti navedene mjere koje se moraju provesti u toj financijskoj godini, površina na koju se pojedinačna mjera odnosi te postupci za praćenje takve provedbe.

2.   Države članice mogu utvrditi najmanju površinu koja može ostvariti pravo na potporu za restrukturiranje i prenamjenu, najmanju površinu koja nastane restrukturiranjem i prenamjenom te svako odstupanje od zahtjeva, koje mora biti valjano utemeljeno na objektivnim kriterijima.

Članak 8.

Visine potpore

Pridržavajući se odredaba članka 11. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i ovog poglavlja, države članice utvrđuju pravila kojima se detaljno uređuje područje primjene i visina dodijeljene potpore. Tim se pravilima posebno može kod paušalnih plaćanja predvidjeti najviša dopuštena visina potpore po hektaru te prilagodba potpore na temelju objektivnih kriterija. U slučaju kada upotrijebljena prava sadnje ne proizlaze iz restrukturiranja te da se izbjegne narušavanje konkurencije, potpora se u skladu s tim smanjuje kako bi uzela u obzir činjenicu da upotrijebljena prava sadnje nisu prouzročila nikakve troškove krčenja.

Potpora se plaća za zasađenu površinu, određenu u skladu s člankom 75. stavkom 1.

Pripremaju se pravila kako bi se osiguralo ispunjavanje cilja programa.

Članak 9.

Financijsko upravljanje

1.   Potpora se plaća nakon što se utvrdi da su jedan ili svi postupci obuhvaćeni zahtjevom za potporu, za koje je država članica izabrala upravljanje, provedeni i nadzirani na licu mjesta.

U slučaju kada se potpora uobičajeno plaća nakon provedbe svih postupaka, isplaćuje se i za pojedinačni provjereni postupak ako se ostali postupci nisu mogle provesti zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 40. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (11).

Ako se pregledom pokaže da cjelokupni postupak obuhvaćen zahtjevom za potporu nije u cijelosti proveden zbog drugih razloga, a ne zbog više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 40. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i u slučaju kada je potpora isplaćena za pojedinačnu mjeru koja je dio cjelokupne mjere obuhvaćene zahtjevom za potporu, države članice odlučuju osigurati povrat isplaćene potpore.

2.   Iznimno od stavka 1., države članice mogu predvidjeti da se potpora za određeni postupak ili za sve postupke iz zahtjeva za potporu proizvođačima isplaćuju kao predujam prije nego što se ijedan postupak provede, pod uvjetom da je provedba započela i da je korisnik položio sredstvo osiguranja. Za potrebe primjene Uredbe (EEZ) br. 2220/85 (12), obveza je provesti predmetne postupke do kraja druge vinske godine nakon plaćanja predujma.

Država članica može to razdoblje prilagoditi u slučajevima kada:

(a)

su predmetne površine dio površine koja je pretrpjela prirodnu katastrofu koju su priznala nadležna tijela dotične države članice;

(b)

se planirane mjere ne mogu provesti zbog zdravstvenih problema biljnog materijala koji certificira tijelo koje priznaje dotična država članica.

Kako bi se potpora isplatila unaprijed, mora biti u cijelosti dovršen svaki postupak koji se provodio na toj površini za koju je proizvođač također primio isplatu unaprijed.

Ako se provjerama pokaže da postupci iz zahtjeva za potporu za koju je isplaćena potpora unaprijed nisu u cijelosti provedeni, države članice mogu odlučiti primijeniti kaznu.

Članak 10.

Prijelazne mjere

Države članice mogu dozvoliti preoblikovanje tekućega restrukturiranja koje je već planirano na temelju primjene članka 11. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 u novi zahtjev za potporu u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 pod uvjetom da:

(a)

se svako takvo preoblikovanje financira u okviru sredstava koja su osigurana iz programa potpore za mjeru kako je navedeno u članku 11. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008;

(b)

daljnje provođenje mjere ispunjava, nakon prilagodbe i ako je to potrebno, uvjete utvrđene u ovom članku.

Odjeljak 3.

Zelena berba

Članak 11.

Definicija zelene berbe

Za potrebe primjene članka 12. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i ovog odjeljka, ostavljanje komercijalnoga grožđa na biljci na kraju uobičajenog proizvodnog ciklusa (propuštanje berbe) ne smatra se zelenom berbom.

Osim toga, površina svake parcele za koju se prima potpora za zelenu berbu ne uzima se u obzir pri izračunu granica prinosa navedenih u tehničkim specifikacijama vina s oznakom zemljopisnog podrijetla.

Članak 12.

Uvjeti za provedbu zelene berbe

1.   U vezi s mjerom zelene berbe, države članice:

(a)

donose detaljna pravila o provedbi mjere, uključujući:

i.

prethodnu najavu zelene berbe;

ii.

iznos naknade koja se mora isplatiti;

iii.

pravila kojima se osigurava da će se predmetne površine održavati u dobrim vegetativnim uvjetima i da primjena mjere neće negativno utjecati na okoliš niti imati negativne fitosanitarne posljedice te koja omogućuju provjeru da se mjera provodi na ispravan način; s obzirom na te ciljeve države članice mogu na mjeru primijeniti ograničenja na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, uključujući vremenski okvir za različite sorte, ekološke i fitosanitarne rizike ili metodu;

(b)

određuju rok za primjenu zelene berbe između 15. travnja i 31. svibnja svake godine;

(c)

do 31. svibnja predviđaju očekivano stanje na tržištu i opravdavaju primjenu zelene berbe za uspostavljanje tržišne ravnoteže i sprečavanje krize;

(d)

osiguravaju da se mjera provodi ispravno provjerom da se zelena berba uspješno obavlja; površine za koje se prima potpora za zelenu berbu sustavno se nakon provedbe provjeravaju na licu mjesta; provjeravaju se parcele koje podliježu zahtjevu za potporu.

Nadzor iz točke (d) prvog podstavka uključuje:

i.

provjeru da predmetni vinograd postoji i da se s predmetnom površinom ispravno postupa;

ii.

da su svi grozdovi u potpunosti odstranjeni ili uništeni;

iii.

metodu koja je primijenjena; svaki poljoprivrednik koji podnosi zahtjev za potporu za zelenu berbu vodi evidenciju troškova postupka.

Kako bi se osiguralo da na parceli za koju se prima potpora ne ostane grožđa za tržište, sve se kontrole vrše između 15. lipnja i 31. srpnja svake godine, a u svakom se slučaju završavaju do uobičajenog vremena dozrijevanja (Veraison) (faza M po Baggioliniju, 83. faza BBCH) na bilo kojoj određenoj površini.

2.   Zelena se berba na istoj parceli ne primjenjuje tijekom dviju uzastopnih godina.

3.   Pri potpuno ili djelomično uništenom prinosu, ponajprije zbog prirodne katastrofe u smislu članka 2. stavka 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 1857/2006 (13) prije datuma zelene berbe, potpora se ne dodjeljuje.

4.   Pri potpunoj ili djelomičnoj šteti koja se dogodi između plaćanja za zelenu berbu i razdoblja berbe, za površinu koja već prima potporu ne smije se dodijeliti financijska odšteta na temelju osiguranja prihoda.

Članak 13.

Postupak zahtjeva

1.   Države članice utvrđuju postupak zahtjeva u kojem su ponajprije predviđeni primjenjiva premija za predmetnog proizvođača i podaci koji moraju biti priloženi zahtjevu. Zahtjev sadržava pojedinosti o površini, prosječnom prinosu, metodi koja se mora primijeniti te sorti grožđa i vrsti vina koje se od nje dobiva.

2.   Države članice provjeravaju jesu li zahtjevi dobro utemeljeni. U tu svrhu mogu predvidjeti da se proizvođač u pisanom obliku obveže na temelju zahtjeva. Ako predmetni proizvođač zahtjev povuče bez valjano opravdanog razloga, mogu predvidjeti da predmetni proizvođač snosi troškove obrade svog zahtjeva.

Članak 14.

Naknada

1.   Države članice svake godine izračunavaju izravne troškove zelene berbe prema različitim metodama: ručnim, mehaničkim i kemijskim, a koje su dopuštene u odnosu na članak 12. stavak 1. točku (a) podtočku iii. Ako se na istoj površini upotrebljava više metoda, naknada se izračunava na temelju najjeftinije metode.

2.   Države članice izračunavaju gubitak prihoda prouzročen zelenom berbom na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

Podložno članku 12. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice utvrđuju visinu potpore predviđene u članku 12. stavku 3. te Uredbe na temelju standardnih troškova i standardnih pretpostavki o gubitku prihoda. Države članice osiguravaju da:

(a)

izračuni sadržavaju samo elemente koji se mogu provjeriti;

(b)

se izračuni temelje na brojkama koje su odgovarajuće stručno utemeljene;

(c)

izračuni jasno pokazuju izvor podataka;

(d)

su izračuni diferencirani tako da uzimaju u obzir regionalne ili lokalne uvjete, ako je to primjenjivo.

Premija se isplaćuje za zasađenu površinu određenu u skladu s člankom 75. stavkom 1. ove Uredbe.

Odjeljak 4.

Uzajamni fondovi

Članak 15.

Visina potpore

Države članice mogu u svoj program potpore uvesti mjeru iz članka 13. Uredbe (EZ) br. 479/2008 u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

trajanje potpore ne smije premašiti tri godine;

(b)

potpora za upravne troškove osnivanja uzajamnih fondova ograničava se u prvoj, drugoj, odnosno trećoj godini djelovanja uzajamnog fonda na sljedeći udio doprinosa proizvođača uzajamnom fondu u prvoj, drugoj i trećoj godini njegova djelovanja:

i.

10 %, 8 % i 4 % u državi članici koja je pristupila Zajednici 1. svibnja 2004. ili nakon tog datuma;

ii.

5 %, 4 % i 2 % u ostalim državama članicama;

(c)

države članice mogu odrediti gornju granicu za iznose upravnih troškova koji se mogu dobiti za osnivanje uzajamnih fondova;

(d)

države članice usvajaju detaljne odredbe za provedbu te mjere.

Odjeljak 5.

Osiguranje prinosa

Članak 16.

Uvjeti prihvatljivosti

Države članice mogu u svoj program potpore uvesti mjeru iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 479/2008 u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

države članice usvajaju detaljne odredbe o provedbi mjera za osiguranje uroda, uključujući potrebne mjere kojima se osigurava da mjere za osiguranje uroda ne naruše konkurentnost na tržištu osiguranja;

(b)

proizvođači koji podnose zahtjev za program potpore stavljaju svoju policu osiguranja na raspolaganje nacionalnim tijelima kako bi omogućili državama članica da ispune uvjet iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008;

(c)

države članice određuju gornju granicu iznosa koji se može primiti za potporu radi poštovanja uvjeta iz članka 14. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008., tamo gdje je to primjereno, države članice mogu utvrditi visinu na temelju standardnih troškova i standardnih pretpostavki gubitka prihoda. Države članice osiguravaju da:

i.

izračuni sadržavaju samo elemente koji se mogu provjeriti;

ii.

se izračuni temelje na brojkama koje su odgovarajuće stručno utemeljene;

iii.

izračuni jasno pokazuju izvor podataka;

iv.

se izračuni diferenciraju kako bi uzeli u obzir regionalne ili lokalne uvjete, ako je to primjenjivo.

Za potrebe primjene članka 14. Uredbe (EZ) br. 479/2008 „nepovoljni klimatski uvjeti koji se mogu izjednačiti s prirodnom katastrofom” imaju isto značenje kao u članku 2. stavku 8. Uredbe Komisije (EZ) br. 1857/2006.

U slučaju kada države članice dodijele nacionalnu potporu za osiguranje uroda, o tome izvješćuju u odgovarajućem dijelu priloga I., V. i VII. ovoj Uredbi.

Odjeljak 6.

Ulaganja

Članak 17.

Prihvatljive mjere

Ulaganja uz potporu moraju poštovati standarde Zajednice primjenjive na predmetno ulaganje.

Prihvatljivi su izdaci:

(a)

gradnja, kupnja, uključujući zakup, ili poboljšavanje nepokretne imovine

(b)

kupnja ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući računarsku programsku opremu do tržišne vrijednosti sredstava; ostali troškovi povezani s ugovorom o zakupu, npr. marža najmodavca, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i pristojbe osiguranja nisu prihvatljivi izdaci;

(c)

opći troškovi povezani s izdacima iz točaka (a) i (b), npr. naknade arhitektima i inženjerima i naknade za savjetovanja, studije izvedivosti, stjecanje patentnih prava i licenci.

Odstupajući od točke (b), i samo za mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ (14), države članice mogu, u valjano utemeljenim slučajevima, utvrditi uvjete u okviru kojih se kupnja rabljene opreme može smatrati prihvatljivim izdatkom.

Jednostavna ulaganja u zamjenu nisu prihvatljiv izdatak i to stoga da se osigura da cilj mjere, tj. poboljšanje u smislu prilagodbe potražnji na tržištu i povećanoj konkurentnosti, bude ispunjen ulaganjem u mjere prerađivačkog lanca.

Članak 18.

Prihvatljive mjere za razvoj novih proizvoda

Troškovi razvoja novih proizvoda, postupci i tehnologije, kako je navedeno u članku 15. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 479/2008, odnose se na pripremne aktivnosti, npr. razvoj i testiranje nacrta, proizvoda, postupaka ili tehnologija i s njima povezanih materijalnih i/ili nematerijalnih ulaganja prije uporabe novo razvijenih proizvoda, postupaka i tehnologija u komercijalne svrhe.

Jednostavna ulaganja u zamjenu nisu prihvatljiv izdatak i to stoga da se osigura da ta potpora ispunjava cilj mjere, tj. poboljšanje u smislu prilagodbe potražnji na tržištu i povećanoj konkurentnosti.

Članak 19.

Financijsko upravljanje

Osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 40. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 koje se pojavljuju tijekom razdoblja u kojemu se trebaju obaviti ulaganja, potpora se plaća nakon što se utvrdi da su sva ulaganja obuhvaćena zahtjevom za potporu provedena i kontrolirana na licu mjesta.

Korisnici potpore za ulaganje mogu zatražiti isplatu predujma od nadležnih agencija za plaćanje ako je ta mogućnost uključena u nacionalni program potpore.

Iznos predujma ne smije premašiti 20 % državne potpore za ulaganje, a uvjet za isplatu je otvaranje bankovnoga jamstva ili jednakovrijednog jamstva u visini od 110 % od iznosa predujma.

Jamstvo se oslobađa kad nadležna agencija za plaćanje utvrdi da iznos stvarnoga izdatka u visini državne potpore za ulaganje premašuje iznos predujma.

Članak 20.

Usklađenost i dosljednost

Potpora se ne dodjeljuje za tržišne aktivnosti za koje je potpora primljena u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

U slučaju kada države članice dodijele nacionalnu potporu za osiguranje uroda, o tome izvješćuju u odgovarajućem dijelu obrazaca određenih u prilozima I., V. i VII. ovoj Uredbi.

Odjeljak 7.

Odlaganje sporednih proizvoda

Članak 21.

Utvrđivanje najmanjeg postotka alkohola

1.   Podložno točki 1. Priloga VI.D Uredbi (EZ) br. 479/2008, države članice određuju volumen alkohola koji moraju sadržavati sporedni proizvodi u odnosu na postotak koji sadržava proizvedeno vino. Države članice mogu prilagođavati najmanji postotak alkohola na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

2.   Ako odgovarajući postotak koji države članice utvrde kod primjene prvog podstavka nije ostvaren, države članice koje podliježu toj obvezi moraju dostaviti količinu vina iz svoje vlastite proizvodnje i tako osigurati ostvarenje tog postotka.

3.   S ciljem utvrđivanja volumena alkohola koji je sadržan u sporednim proizvodima u odnosu na postotak u proizvedenom vinu, standardne prirodne alkoholne jakosti po volumenu koje se primjenjuju u različitim vinorodnim zonama su sljedeće:

(a)

8,0 % za zonu A;

(b)

8,5 % za zonu B;

(c)

9,0 % za zonu C I.;

(d)

9,5 % za zonu C II.;

(e)

10,0 % za zonu C III.

Članak 22.

Odlaganje sporednih proizvoda

Proizvođači moraju sporedne proizvode vinarstva ili bilo koje druge prerade grožđa povući pod nadzorom i podložno sljedećim uvjetima:

(a)

sporedni proizvodi se povlače odmah, a najkasnije krajem vinske godine u kojoj su dobiveni; države članice mogu odrediti i raniji rok; povlačenje zajedno s naznakom procijenjene količine unosi se ili u registar koji se vodi u skladu s člankom 112. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili ga potvrđuje nadležno tijelo;

(b)

povlačenje se provodi uz poštivanje primjenjivog zakonodavstva Zajednice, posebno u pogledu zaštite okoliša.

Za povlačenje predmetnog vinskog taloga smatra se da je provedeno kad je talog denaturiran i kad ga više nije moguće upotrijebiti u vinarstvu i kad je u registre koji se vode u skladu s člankom 112. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 uneseno da je denaturiran talog isporučen trećim stranama. Države članice poduzimaju mjere potrebne za osiguranje da su te transakcije provjerene. Mogu imati sustav prethodnog priznavanja predmetnih trećih strana.

Države članice mogu odlučiti da proizvođači koji sami tijekom predmetne godine ne proizvedu više od 25 hektolitara vina ili mošta u svojim prostorima nisu dužni povlačiti svoje sporedne proizvode.

Članak 23.

Odlaganje destilacijom sporednih proizvoda

1.   Proizvođači mogu ispuniti obvezu da moraju dijelom ili u cijelosti odložiti sporedne proizvode proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa isporukom sporednih proizvoda u destilaciju.

2.   Države članice mogu na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija zahtijevati da isporuka dijela ili svih sporednih proizvoda iz proizvodnje vina ili bilo koje druge prerade grožđa u destilaciju postane obvezatna za dio njihovih proizvođača ili za sve njihove proizvođače. Ta se obveza može ispuniti i isporukom vina u industriju za proizvodnju octa.

3.   Odgovarajuće države članice mogu uvesti sustav certificiranja destilatera u skladu s postupkom koji same utvrde.

Članak 24.

Svrha potpore

1.   Potpora iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 479/2008 plaća se, podložno uvjetu iz stavka 3. i u okviru ograničenja iz stavka 1. drugog podstavka istoga članka, destilaterima koji prerađuju proizvode isporučene u destilaciju u sirovi alkohol s alkoholnom jakosti od najmanje 92 % vol.

2.   Odgovarajuća pomoć uključuje paušalan iznos namijenjen nadoknadi troškova prikupljanja tih proizvoda koji se prenose od destilatera do proizvođača, ako proizvođač snosi odgovarajuće troškove.

3.   Države članice mogu predvidjeti da se potpora daje unaprijed pod uvjetom da korisnik položi sredstvo osiguranja.

4.   Države članice usvajaju detaljna pravila za primjenu mjere predviđene u ovom članku.

Članak 25.

Iznos potpore

1.   Najviši iznos potpore iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 479/2008 koji se plaća destilaterima utvrđuje se volumnim udjelom alkohola u % i po hektolitru na sljedeći način:

(a)

za sirovi alkohol koji se dobiva od komine od grožđa: EUR 1,1/% vol./hl;

(b)

za sirovi alkohol koji se dobiva od vina i taloga: EUR 0,5/% vol./hl.

2.   Države članice na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija i na temelju ograničenja iz stavka 1. utvrđuju iznos potpore i paušalnu naknadu za troškove prikupljanja iz članka 24. stavka 2. i o njima izvješćuju Komisiju u odgovarajućem dijelu priloga I., V. i VII. Ti se iznosi mogu prilagoditi u skladu s različitim proizvodnim tipologijama na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

Odjeljak 8.

Destilacija alkohola za piće

Članak 26.

Svrha potpore

1.   Potpora iz članka 17. Uredbe (EZ) br. 479/2008 dodjeljuje se, podložno uvjetima iz tog članka, na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, proizvođačima čija je proizvodnja namijenjena krajnjoj uporabi za proizvodnju vinskih destilata za sektor alkohola za piće.

2.   Potpora se može isplatiti proizvođačima vina koji sami nisu proizvođači grožđa.

3.   Države članice mogu predvidjeti da se potpora isplaćuje unaprijed, pod uvjetom da korisnik položi sredstvo osiguranja.

4.   Države članice usvajaju detaljna pravila za primjenu mjere predviđene u ovom članku.

Članak 27.

Iznos potpore

Države članice utvrđuju iznose potpore po hektaru i o tome izvješćuju Komisiju u odgovarajućem dijelu priloga I., V. i VII. Ti se iznosi mogu prilagoditi, ponajprije u skladu s proizvodnom regijom i proizvodnim uvjetima, na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

Odjeljak 9.

Krizna destilacija

Članak 28.

Definicija mjere

1.   Podložno uvjetu iz članka 18. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i u okviru raspoloživog proračuna iz istog članka stavaka 4. i 5., države članice koje uvode kriznu destilaciju na dijelu svog državnog područja ili na čitavom državnom području za jednu ili više kategorija vina na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, o tome izvješćuju Komisiju u okviru izmjene svojih programa potpore.

2.   Države članice mogu zatražiti da destilacija bude obvezatna za dio ili za cjelokupno državno područje njihovih proizvođača na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

3.   Države članice usvajaju detaljna pravila za primjenu mjere predviđene u ovom članku.

Članak 29.

Modaliteti potpore

1.   Potpora iz članka 18. Uredbe (EZ) br. 479/2008, podložno uvjetu iz stavka 3. istog članka, isplaćuje se destilaterima koji prerađuju vino u sirovi alkohol s alkoholnom jakosti od najmanje 92 % vol.

2.   Potpora može uključivati najnižu cijenu koju destilateri prosljeđuju proizvođačima vina.

3.   Države članice mogu predvidjeti da se potpora isplaćuje unaprijed, pod uvjetom da korisnik položi sredstvo osiguranja.

Članak 30.

Iznos potpore

1.   Države članice određuju iznos potpore i, prema potrebi, najnižu cijenu za proizvođače vina iz članka 29. ove Uredbe te je priopćuju Komisiji u odgovarajućem dijelu obrazaca određenih u prilozima I., V. i VII. Ti se iznosi mogu prilagoditi na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, u prvom redu prema regiji proizvodnje i kategoriji vina. U svakom slučaju, potpora se određuje tako da cijena isplaćena proizvođačima vina ne premašuje tržišnu cijenu za odgovarajuću proizvodnu regiju i kategoriju vina.

2.   Prema potrebi, države članice na odgovarajući način smanjuju najnižu cijenu proizvođačima za vina čija je alkoholna jakost povećana dodatkom saharoze ili mošta za koje su primili potporu iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 31.

Nacionalna potpora

U slučaju kada države članice dodjeljuju nacionalnu potporu za kriznu destilaciju, vode evidenciju o pojedinostima svakog zahtjeva i njegovim rezultatima. O tome izvješćuju u odgovarajućem retku određenom u prilozima II., III. i IV.

Odjeljak 10.

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa

Članak 32.

Namjena potpore

1.   Potpora iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 479/2008 dodjeljuje se proizvođačima vina koji za povećanje prirodne alkoholne jakosti po volumenu proizvoda iz Priloga V. točke A Uredbe (EZ) br. 479/2008. upotrebljavaju koncentrirani mošt od grožđa i rektificirani koncentrirani mošt od grožđa proizveden u Zajednici.

2.   Države članice mogu predvidjeti da se potpora isplaćuje unaprijed, pod uvjetom da korisnik položi sredstvo osiguranja.

3.   Države članice usvajaju detaljna pravila za primjenu mjere predviđene u ovom članku.

Članak 33.

Iznos potpore

1.   Najviši iznos potpore iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 utvrđuje se na temelju potencijalne alkoholne jakosti po volumenu (% vol.) po hektolitru za sljedeće kategorije kako slijedi:

(a)

koncentrirani mošt od grožđa: EUR 1,699/% vol/hl;

(b)

rektificirani koncentrirani mošt od grožđa: EUR 2,206/% vol./hl.

2.   Države članice na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija u okviru ograničenja predviđenih stavkom 1. utvrđuju iznos potpore za svaku kategoriju proizvoda i priopćuju je Komisiji u odgovarajućem dijelu obrazaca određenih u prilozima I., V. i VII. Ti se iznosi na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija mogu prilagoditi po regijama ili vinorodnim površinama.

3.   Potencijalna alkoholna jakost proizvoda navedenih u stavku 1. određuje se pomoću brojaka u tablici istovrijednosti u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1623/2000 za očitanja refraktometra na 20 °C koji se upotrebljava u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 558/93 (15). Pri pregledima od strane nadležnih tijela dopušteno je odstupanje od 0,2 % vol.

Članak 34.

Provjere

Nadležna tijela država članica poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale preglede potrebne ponajprije da se provjeri istovjetnost i količina proizvoda upotrijebljenoga radi povećanja alkoholne jakosti i poštivanje Priloga V. točaka A i B Uredbi (EZ) br. 479/2008.

POGLAVLJE III.

Izvješćivanje, ocjenjivanje i opće odredbe

Članak 35.

Izvješćivanje i ocjenjivanje

1.   Izvješće iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 države članice dostavljaju Komisiji na obrascu određenom u Prilogu V. i u Prilogu VI. ovoj Uredbi. Podaci sadržani u odgovarajućim tablicama odnose se na mjere programa potpore po pojedinim godinama:

(a)

izvješće o izdacima po financijskim godinama koji su već nastali u programiranom razdoblju i koji ni u kojem slučaju neće prekoračiti ograničenje ukupnog financijskog iznosa dodijeljenog državi članici u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 479/2008;

(b)

prognoze potpore za sljedeće financijske godine do završetka predviđenog razdoblja provedbe programa potpore, do ograničenja ukupnog financijskog iznosa dodijeljenog državi članici u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 479/2008 i ažuriranim zahtjevom poslanim u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

2.   Države članice u istoj obavijesti podnose tehničke podatke koji se odnose na provedbu mjera iz programa potpore na obrascu određenom u Prilogu VII. Pojedinosti o provedbi promotivne mjere države članice podnose na obrascu određenom u Prilogu VIII.

3.   Upućivanja na određenu financijsku godinu odnose se na isplate koje su države članice stvarno izvršile između 16. listopada i 15. listopada sljedeće godine.

4.   Izvješće iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 države članice podnose Komisiji na istom obrascu određenom u Prilogu V. i u Prilogu VI. ovoj Uredbi. U zaključke se umeću i sljedeće stavke:

C1: Ocjena troškova i koristi programa potpore,

C2: Načini za povećanje učinkovitosti programa potpore.

5.   Države članice izvješćuju Komisiju o mjerama poduzetima radi usklađivanja s odredbama predviđenima u članku 9. stavku 1. i članku 12. stavku 1. točki (d). Obavijest se daje na obrascu određenom u prilozima VIII.a i VIII.b.

6.   Države članice iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 nisu obvezne podnijeti obrasce određene u prilozima V., VI., VII., VIII., VIII.a i VIII.b ovoj Uredbi.

7.   Države članice vode evidenciju o pojedinostima svih programa potpore, izmijenjenih ili ne, te o svim mjerama provedenima na temelju programa.

Članak 36.

Izuzeće

Iz nacionalnih programa potpore ne smije se dodijeliti financijska potpora proizvođačima koji se bave nezakonitim površinama iz članaka 85. i 86. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ni za rasadnike cjepova iz članka 60. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 37.

Odgoda plaćanja korisnicima

Države članice za svaku mjeru, s iznimkom članka 9. Uredbe (EZ) br. 479/2008:

(a)

određuju rok za podnošenje zahtjeva;

(b)

plaćaju korisnicima nakon datuma podnošenja valjanoga i potpunog zahtjeva:

i.

u roku sedam mjeseci za mjere koje se mogu završiti i kontrolirati unutar jedne godine;

ii.

u razumnom roku koji određuje država članica i o kojem izvješćuje Komisiju u odgovarajućim dijelovima Priloga I. za mjere koje se ne mogu završiti i provjeriti u roku od jedne godine.

GLAVA III.

TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA

POGLAVLJE I.

Aranžmani ulaznih cijena za sok od grožđa i mošt

Članak 38.

Definicija

Za potrebe primjene ove glave, „pošiljka” znači količina proizvoda koju jedan pošiljatelj šalje jednom primatelju i koja se podnosi na temelju jedne carinske deklaracije za stavljanje u slobodni promet. Svaka deklaracija može uključiti samo robu jednog te istog podrijetla, kako je određeno u člancima 23. i 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 (16), obuhvaćenu jednom oznakom kombinirane nomenklature.

Članak 39.

Provjeravanje po pošiljkama

1.   Za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2009 61, 2009 69 i 2204 30 koji su navedeni u Prilogu I. dijelu trećem, odjeljku I. Prilogu 2. Zajedničkoj carinskoj tarifi i koji podliježu aranžmanu ulazne cijene, stvarna se carinska vrijednost provjerava pregledom svake pošiljke.

2.   Ulazna cijena u Prilogu 2. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 (17) za proizvode navedene u stavku 1. određuje se na temelju carinske vrijednosti.

POGLAVLJE II.

Potvrde i izvješća o analizi za vino sok od grožđa i mošt pri uvozu

Odjeljak 1.

Općenito

Članak 40.

Zahtijevani dokumenti

Potvrda i izvješće o analizi iz članka 82. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 479/2008 čine jedan dokument:

(a)

„potvrdu” sastavlja tijelo treće zemlje iz koje proizvodi potječu;

(b)

„izvješće o analizi” sastavlja službeni laboratorij koji je priznala treća država iz koje proizvodi potječu.

Članak 41.

Sadržaj izvješća o analizi

Izvješće o analizi uključuje sljedeće podatke:

(a)

za vino i mošt od grožđa u postupku fermentacije:

i.

ukupnu alkoholnu jakost po volumenu;

ii.

stvarnu alkoholnu jakost po volumenu;

(b)

za mošt od grožđa i sok od grožđa, gustoću;

(c)

za vino, mošt od grožđa i sok od grožđa:

i.

ukupni suhi ekstrakt;

ii.

ukupnu kiselost;

iii.

sadržaj hlapljive kiseline;

iv.

sadržaj limunske kiseline;

v.

ukupni sadržaj sumpornog dioksida;

vi.

prisutnost sorata dobivenih međuvrsnim križanjem (hibridi neposrednih proizvođača ili drugih sorata koje ne pripadaju vrsti Vitis vinifera).

Članak 42.

Izuzeća

1.   Za proizvode koji potječu iz trećih zemalja ili se iz njih izvoze u označenim spremnicima od najviše pet litara i koji su zatvoreni mehanizmom za zatvaranje za jednokratnu uporabu nije potrebno podnositi potvrdu ili izvješće o analizi u slučaju kada ukupna prevezena količina, neovisno o tome je li sastavljena od pojedinačnih pošiljaka ili ne, ne premašuje 100 litara.

2.   U slučaju kada proizvodi ne ispunjavaju uvjete određene u stavku 1., nije potrebno podnositi potvrdu i izvješće o analizi za:

(a)

vino, mošt od grožđa i sok od grožđa koji se nalaze u osobnoj prtljazi putnika u smislu članka 45. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 (18) do najviše 30 litara po putniku;

(b)

vino koje jedna fizička osoba šalje u spremnicima drugoj fizičkoj osobi u smislu članka 29. Uredbe (EEZ) br. 918/83 do najviše 30 litara po pošiljci;

(c)

vino i sok od grožđa koji su dio osobnog vlasništva fizičkih osoba koji prenose svoje mjesto prebivališta iz treće zemlje u Zajednicu u smislu članka 2. Uredbe (EEZ) br. 918/83;

(d)

vino i sok od grožđa za trgovačke sajmove kako je određeno u članku 95. Uredbe (EEZ) br. 918/83, pod uvjetom da su dotični proizvodi punjeni u označene spremnike od najviše dvije litre i zatvoreni mehanizmom za zatvaranje za jednokratnu uporabu;

(e)

količine vina, mošt od grožđa i sok od grožđa u drugim spremnicima, koji se uvoze za potrebe znanstvenih i tehničkih eksperimenata, do najviše 100 litara;

(f)

vino i sok od grožđa uvezeni u skladu s odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija, ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.;

(g)

vina i sok od grožđa koji se drže uskladišteni na plovilima i zrakoplovima u međunarodnom prijevozu;

(h)

vina i sok od grožđa podrijetlom iz Europske zajednice i koji se tamo pune u boce i zatim izvoze u treću državu, vraćaju na carinsko područje Zajednice i stavljaju u slobodni promet.

Odjeljak 2.

Zahtjevi koje treba ispuniti i detaljna pravila za sastavljanje i uporabu potvrde i izvješća o analizi za izvoz vina, soka od grožđa i mošta od grožđa

Članak 43.

Dokument V. I. 1.

1.   Potvrda i izvješće o analizi za svaku pošiljku namijenjenu uvozu sastavljaju se na jednom dokumentu V. I. 1.

Dokument iz prvog podstavka sastavlja se na obrascu V. I. 1. koji odgovara primjerku u Prilogu IX. Dokument potpisuje službena osoba službenog tijela ili službena osoba priznatog laboratorija iz članka 48.

2.   U slučaju kada predmetni proizvod nije namijenjen neposrednoj prehrani ljudi, nije potrebno popuniti dio za izvješće o analizi na obrascu V. I. 1.

U slučaju kada se vino puni u označene spremnike kapaciteta od najviše 60 litara, koji su zatvoreni mehanizmom za zatvaranje za jednokratnu uporabu i pod uvjetom da vino potječe iz države koja je navedena u Prilogu XII. koja je ponudila posebna jamstva koja je Zajednica prihvatila, potrebno je u dijelu za izvješće o analizi na obrascu V. I. 1. popuniti samo sljedeće podatke:

(a)

stvarnu alkoholnu jakost po volumenu;

(b)

ukupnu kiselost;

(c)

sadržaj ukupnog sumpornog dioksida.

Članak 44.

Opis dokumenata

1.   Obrasci V. I. 1. sadržavaju tipkani ili rukom napisani izvornik i istodobno napravljenu presliku, i to tim redoslijedom.

2.   Obrazac V. I. 2. je izvadak sastavljen u skladu s primjerkom prikazanim u Prilogu X., sadržava podatke koji se nalaze u dokumentu V. I. 1. ili drugom izvatku V. I. 2. i ima pečat carinarnice Zajednice. Obrasci V. I. 2. sadržavaju izvornik i dvije preslike, tim redoslijedom.

3.   Dokumenti V. I. 1. i izvadci V. I. 2. u skladu su s tehničkim pravilima određenima u Prilogu XI.

4.   Proizvod prate izvornik i preslika. Obrasci V. I. 1. i V. I. 2. moraju se popuniti pisaćim strojem ili ručno ili kojim drugim jednakovrijednim tehničkim sredstvom koje je priznalo službeno tijelo. Obrasci pisani rukom popunjavaju se tintom i tiskanim slovima. Nije dozvoljeno ni brisanje niti ispravljanje. Sve se izmjene rade tako da se precrtaju neispravni podaci i, kad je to primjenjivo, dodaju drugi. Svaku tako napravljenu promjenu mora odobriti njezin autor i, ovisno o slučaju, pečatom označiti službena agencija, laboratorij ili carinska tijela.

5.   Dokumenti V. I. 1. i izvadci V. I. 2. moraju imati serijski broj koji za dokumente V. I. 1. dodjeljuje službena agencija čija službena osoba potpisuje potvrdu, a za izvatke V. I. 2. carinarnica koji ih pečati u skladu s člankom 47. stavcima 2. i 3.

6.   Ne dovodeći u pitanje stavke 2., 3., 4. i 5., V. I. 1. i V. I. 2. mogu se izdati i upotrebljavati uporabom računalnih sustava u skladu s detaljnim pravilima koja utvrđuju nadležna tijela država članica. Sadržaj elektroničkog obrasca V. I. 1. i V. I. 2. mora biti istovjetan obrascu na papiru.

Članak 45.

Pojednostavnjeni postupak

1.   Dokumenti V. I. 1. koje sastavljaju proizvođači vina iz trećih zemalja navedenih u Prilogu XII. koji su ponudili posebna jamstva koje je prihvatila Zajednica smatraju se potvrdama ili izvješćima o analizi koje sastavljaju agencije i laboratoriji uključeni na popis predviđen člankom 48., pod uvjetom da proizvođači dobiju pojedinačno odobrenje od nadležnih tijela tih trećih zemalja i da podliježu inspekciji tih trećih zemalja.

2.   Odobreni proizvođači iz stavka 1. upotrebljavaju obrasce V. I. 1. te u polju 9. navode ime i adresu službene agencije treće zemlje koja ih je odobrila. Proizvođači popunjavaju obrazac te pritom dodaju i sljedeće podatke:

(a)

u polju 1. svoje ime i adresu te registracijski broj u trećim zemljama koje su navedene u Prilogu XII.;

(b)

u polju 10. barem pojedinosti predviđene u članku 43. stavku 2.

Proizvođači se potpisuju na mjestu predviđenom u poljima 9. i 10. nakon što precrtaju riječi „ime i položaj službenika”.

Nije potreban ni pečat niti naziv i adresa laboratorija.

Članak 46.

Odstupanja

Primjena članka 43. stavka 2. i članka 45. ove Uredbe može se obustaviti ako se utvrdi da su proizvodi na koje se te mjere primjenjuju krivotvoreni i da mogu predstavljati opasnost za zdravlje potrošača ili da su upotrijebljeni enološki postupci koji nisu navedeni u članku 82. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 47.

Uporaba

1.   Izvornik i preslika dokumenata V. I. 1. ili izvadaka V. I. 2. uručuju se nadležnim tijelima države članice u kojoj se obavljaju carinske formalnosti potrebne za stavljanje pošiljke na koju se odnose u slobodni promet nakon obavljenih formalnosti.

Tijela prema potrebi ovjeravaju stražnju stranu dokumenta V. I. 1. ili izvatka V. I. 2. Vraćaju izvornik dotičnoj osobi i čuvaju presliku najmanje pet godina.

2.   Ako se pošiljka u cijelosti ponovno šalje prije stavljanja u slobodan promet, novi pošiljatelj daje carinskim tijelima koja nadziru pošiljku dokument V. I. 1. ili izvadak V. I. 2. koji se odnosi na pošiljku te, ako je primjenjivo, obrazac V. I. 2. koji se popunjava naknadno.

Tijela provjeravaju da su podaci uneseni u dokument V. I. 1. u skladu s podacima unesenima u obrazac V. I. 2. ili da su podaci uneseni u izvadak V. I. 2. u skladu s podacima unesenima u obrazac V. I. 2. koji se popunjava naknadno i tada pečate obrazac V. I. 2. koji je tada jednakovrijedan kao i izvadak V. I. 2. te potvrđuju dokument ili prijašnji izvadak u skladu s tim. Novome pošiljatelju vraćaju izvadak i izvornik dokumenta V. I. 1. ili prijašnji izvadak V. I. 2., a presliku dokumenta ili prijašnjeg izvatka čuvaju najmanje pet godina.

Međutim, obrazac V. I. 2. nije potrebno popunjavati u slučaju kada se pošiljka proizvoda ponovno izvozi u treću zemlju.

3.   U slučaju kada se pošiljka prije stavljanja u slobodan promet dijeli, predmetna osoba izvornik i presliku dokumenta V. I. 1. ili izvatka V. I. 2. koji se odnosi na pošiljku koja se dijeli daje carinskim tijelima koja nadziru pošiljku zajedno s obrascem V. I. 2. i dvije naknadno popunjene preslike za svaku novu pošiljku.

Tijela provjeravaju da podaci uneseni u dokument V. I. 1. ili u izvadak V. I. 2. odgovaraju podacima iz obrasca V. I. 2. koji se naknadno popunjava za svaku novu pošiljku i tada pečate obrazac V. I. 2. koji je tada jednakovrijedan izvatku V. I. 2. te u skladu s tim ovjeravaju stražnju stranu dokumenta V. I. 1. ili izvatka V. I. 2. na kojem se temelji. Vraćaju izvadak V. I. 2. zajedno s dokumentom V. I. 1. ili izvatkom V. I. 2., koji je prethodno popunjen, dotičnoj osobi, a čuvaju presliku svakog od tih dokumenata najmanje pet godina.

Članak 48.

Popis nadležnih tijela

1.   Komisija sastavlja i ažurira popise s nazivima i adresama agencija i laboratorija te proizvođača vina koji su ovlašteni sastavljati dokument V. I. 1. na temelju obavijesti nadležnih tijela trećih zemalja. Komisija na Internetu objavljuje nazive i adrese tih agencija i laboratorija.

2.   Obavijesti nadležnih tijela trećih zemalja iz stavka 1. sadržavaju:

(a)

nazive i adrese službenih agencija i laboratorija odobrenih ili imenovanih za sastavljanje dokumenata V. I. 1.;

(b)

imena, adrese i brojeve službene registracije proizvođača vina koji su ovlašteni za sastavljanje dokumenata V. I. 1.

Popisi iz stavka 1. uključuju samo agencije i laboratorije iz točke (a) prvog podstavka ovog stavka koje su nadležna tijela dotične treće zemlje ovlastila da na zahtjev Komisije ili država članica osiguraju sve informacije potrebne za ocjenu podataka iz dokumenta.

3.   Popisi se ažuriraju ponajprije kako bi u obzir uzeli promjenu adrese i/ili naziv agencije ili laboratorija.

Članak 49.

Posredan uvoz

U slučajevima kada se vino izvozi iz treće zemlje na čijem je državnom području proizvedeno (dalje u tekstu „zemlja podrijetla”) u drugu treću zemlju (dalje u tekstu „zemlja izvoznica”) iz koje se tada izvozi u Zajednicu, nadležna tijela države izvoznice mogu sastaviti dokument V. I. 1. za to vino na temelju dokumenta V. I. 1. ili jednakovrijednog dokumenta koje su sastavila nadležna tijela zemlje podrijetla, bez dodatnih analiza vina, ako:

(a)

je to vino već punjeno u boce i označeno u državi podrijetla te je ostalo nepromijenjeno; ili

(b)

se vino ne izvozi u bocama iz zemlje podrijetla i puni se u boce i označuje u državi izvoznici bez ikakve dodatne prerade.

Nadležno tijelo države izvoznice potvrđuje na dokumentu V. I. 1. da je dotično vino to vino na koje upućuje prvi stavak i da ispunjava uvjete iz toga stavka.

Izvornik i ovjerena preslika dokumenta V. I. 1. ili jednakovrijednog dokumenta države podrijetla prilaže se dokumentu V. I. 1. države izvoznice.

Jedine države podrijetla za potrebe primjene ovog članka jesu države koje su navedene na popisu, objavljenom u skladu s člankom 48. stavkom 1., agencija i laboratorija koje su imenovale treće zemlje za popunjavanje dokumenata koji se moraju priložiti svakoj pošiljci uvezenog vina.

Članak 50.

Posebna pravila za određena vina

1.   Za likerska vina i vina obogaćena za destilaciju, dokumenti V. I. 1. priznaju se kao važeći samo u slučaju kada službena agencija iz članka 48. unese sljedeće u polje 14.:

„alkohol dodan ovom vinu certificiran je kao vinski alkohol”.

Uz taj unos dodaju se i sljedeći podaci:

(a)

puni naziv i adresa agencije izdavanja;

(b)

potpis službene osobe agencije;

(c)

pečat agencije.

2.   Dokument V. I. 1. može se upotrijebiti kao potvrda da uvezeno vino ima oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) ili zakonodavstvom Zajednice o oznakama zemljopisnog podrijetla ili sa sporazumom o priznavanju ili zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla između Europske zajednice i treće zemlje iz koje vino potječe.

U tom se slučaju u polje 14. upisuje sljedeće:

„Potvrđuje se da je vino iz ovog dokumenta proizvedeno u … vinorodnoj regiji i da mu je dodijeljena oznaka zemljopisnog podrijetla navedena u polju 6. u skladu s odredbama države podrijetla.”

Unos prate podaci predviđeni u drugom podstavku stavka 1.

Članak 51.

Sukladnost uvezenih vina

U slučaju kada nadležna tijela država članica sumnjaju da proizvod koji potječe iz treće zemlje ne ispunjava odredbe iz članka 82. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008, one o tome bez odgađanja izvješćuju Komisiju.

POGLAVLJE III.

Posebne odredbe o izvozu

Članak 52.

Obavješćivanje službenih tijela

1.   Države članice šalju Komisiji popise službenih ili službeno priznatih tijela koja predlažu za izdavanje potvrda kojima se dokazuje da vino o kojemu je riječ ispunjava uvjete za pristup koncesijama koje su predviđene u sporazumima s trećim zemljama.

2.   Komisija u ime Zajednice zajedno s dotičnom trećom državom sudjeluje u sastavljanju i u razmjeni popisa službenih tijela koja su ovlaštena za sastavljanje potvrda iz stavka 1. i jednakovrijedne potvrde koju izdaje predmetna treća država.

3.   Komisija objavljuje popis iz stavka 2. i periodično ga ažurira.

POGLAVLJE IV.

Prijelazne odredbe

Članak 53.

Sukladnost dokumenata V. I. 1. i V. I. 2.

Dokumenti V. I. 1. i V. I. 2. koji su bili u skladu s odredbama primijenjenima kad su oni stavljeni u promet, ali koji više nisu u skladu s tim odredbama od datuma primjene ove Uredbe, mogu se i nadalje upotrebljavati do 31. prosinca 2008.

Članak 54.

Oslobađanje sredstva osiguranja

Sredstva osiguranja položena za izdavanje uvoznih i izvoznih licenci na zahtjev zainteresiranih strana oslobađaju se od 1. kolovoza 2008., ako valjanost licenci ne istekne prije toga datuma.

GLAVA IV.

PROIZVODNI POTENCIJAL

POGLAVLJE I.

Nezakonite sadnje

Članak 55.

Kazne za neispunjavanje obveze krčenja

1.   Kazne iz članka 85. stavka 3. i članka 86. stavka 4. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 479/2008 određuju se tako da osiguraju odgovarajuću kaznu za one koji krše dotične odredbe.

Ne dovodeći u pitanje prethodne kazne koje su uvele države članice, kada je to primjenjivo, države članice određuju kazne iz članka 85. stavka 3. i članka 86. stavka 4. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 479/2008 na temelju sljedećih načela:

(a)

osnovna financijska kazna koja se uvodi iznosi najmanje 12 000 EUR/ha;

(b)

države članice mogu povećati kazne na temelju komercijalne vrijednosti vina proizvedenog u predmetnim vinogradima.

2.   Države članice uvode kaznu iz članka 85. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008:

(a)

za nezakonite sadnje koje postoje u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe prvi put 1. siječnja 2009.;

(b)

za nezakonite sadnje nakon stupanja na snagu ove Uredbe prvi put s učinkom od dana te sadnje.

Kazna se naplaćuje opet svakih 12 mjeseci, koji se računaju od tih datuma i u skladu s kriterijima utvrđenim u stavku 1. ovog članka, dok se ne izvrši obveza krčenja.

3.   Države članice uvode kaznu iz članka 86. stavka 4. drugoga podstavka Uredbe (EZ) br. 479/2008 prvi put 1. srpnja 2010. za neispunjavanje obveze krčenja, a nakon toga svakih 12 mjeseci dok se ne ispuni obveza u skladu s kriterijima utvrđenima u stavku 1. ovog članka.

4.   Kazne prikupljene u smislu ovog članka zadržava predmetna država članica.

Članak 56.

Kazne za nepoštovanje zabrane stavljanja u promet

1.   Kazne iz članka 87. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 određuju se tako da znače odgovarajuću kaznu za prekršitelje dotičnih odredaba.

2.   Kazne iz stavka 1. određuju se ako dotični proizvođač, koji ima više od 0,1 hektara vinogradarske površine, i u skladu s odgovarajućim slučajem:

(a)

ne podnese ugovor o destilaciji do roka navedenoga u drugom podstavku članka 57. stavka 1. ili ako ti ugovori ne obuhvaćaju cjelokupnu predmetnu proizvodnju iz prijave uroda ili prijave proizvodnje; ili

(b)

ne obavijesti nadležno tijelo o namjeravanoj zelenoj berbi do roka navedenog u članku 57. stavku 1. trećem podstavku ili ako ne provede zelenu berbu na zadovoljavajući način.

3.   Države članice određuju kazne iz stavka 1.:

(a)

ako se ne podnese ugovor o destilaciji mjesec dana prije isteka roka navedenoga u članku 57. stavku 1. drugom podstavku;

(b)

u slučaju kada se ne poštuju pravila o zelenoj berbi, 1. rujna te kalendarske godine.

4.   Kazne prikupljene u smislu ovog članka zadržava predmetna država članica.

Članak 57.

Nestavljanje u promet ili destilacija

1.   U slučaju članka 87. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008, grožđe ili proizvodi od grožđa mogu biti namijenjeni samo jednoj od sljedećih mogućnosti:

(a)

destilaciji isključivo na trošak proizvođača;

(b)

zelenoj berbi u skladu s definicijom iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008, isključivo na trošak predmetnog proizvođača;

(c)

potrošnji u obitelji; ta je mogućnost prihvatljiva samo ako vinogradarska površina proizvođača ne premašuje 0,1 ha.

U slučaju destilacije predviđene u prvom podstavku točki (a):

proizvođači podnose ugovor o destilaciji predviđen u članku 87. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 do kraja vinske godine u kojoj su proizvodi proizvedeni,

proizvodi proizvedeni prije zakonskoga uređenja vinograda u skladu s člankom 86. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 podliježu obvezi destilacije.

U slučaju zelene berbe kako je predviđeno u prvom podstavku točki (b), proizvođači unaprijed obavješćuju nadležno tijelo o svojoj namjeri prije datuma koji utvrđuju države članice u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (b). Države članice nadziru zelenu berbu u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (d) ove Uredbe.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., radi lakšega nadzora, države članice predviđaju da proizvođači moraju obavijestiti nadležno tijelo države članice, prije datuma koji utvrđuju države članice u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (b), koju će mogućnost navedenu u ovom članku stavku 1. prvom podstavku točkama od (a) do (c) izabrati.

Države članice mogu također ograničiti izbor proizvođača na samo jednu ili dvije mogućnosti navedene u stavku 1. prvom podstavku točkama od (a) do (c).

3.   U slučaju kada neki proizvođač ima vinograde čije se proizvodi mogu stavljati na tržište, nadležna su tijela odgovorna da osiguraju da se proizvodi od nezakonite sadnje ne dodaju proizvodima tih drugih vinograda koji se stavljaju na tržište.

Članak 58.

Obavješćivanje

1.   Države članice do 1. ožujka svake godine obavješćuju Komisiju o površinama za koje je plaćena kazna te o iznosu kazne koja je stvarno određena na obrascu određenom u tablici 1. iz Priloga XIII. One izvješćuju Komisiju i o svojem zakonodavstvu povezanom s tim kaznama.

2.   Osim ako nije drukčije navedeno u odgovarajućim tablicama Priloga XIII. ovoj Uredbi, obavijesti iz članka 85. stavka 4., članka 86. stavka 5. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 odnose se na prethodnu vinsku godinu.

Kad se obavijesti u skladu s člankom 85. stavkom 4. i člankom 86. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008 šalju prvi put najkasnije do 1. ožujka 2009., podaci iz odgovarajućih tablica odnose se na sljedeće:

(a)

svaku nezakonitu sadnju zasađenu poslije 31. kolovoza 1998. utvrđenu nakon tog datuma do kraja vinske godine 2007./2008. koja još nije iskrčena do 31. srpnja 2008., ako su takvi podaci dostupni;

(b)

svaku nezakonitu sadnju zasađenu prije 1. rujna 1998. za koju je zahtjev za zakonsko uređenje u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 država članica prihvatila ili odbila između 1. kolovoza 2007. i 31. srpnja 2008.

U smislu obavijesti iz drugog podstavka točke (a), upotrebljava se tablica 2. iz Priloga XIII. ovoj Uredbi.

U smislu obavijesti iz drugog podstavka točke (b), upotrebljava se tablica 4. iz Priloga XIII. ovoj Uredbi.

Komisija zadržava pravo da zahtijeva podatke o dotičnim nezakonitim sadnjama na temelju prethodno važećih, ali neispunjenih obveza obavješćivanja na temelju članka 2. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 1227/2000.

Kasnije godišnje obavijesti šalju se na obrascu određenom u tablicama 3., 5., 6. i 7. Priloga XIII. ovoj Uredbi.

3.   Države članice mogu odlučiti o tome hoće li ili neće uključiti podatke o regijama u obavijesti navedene u stavcima 1. i 2.

Članak 59.

Smanjenja uvedena za države članice

U slučaju kada države članice ne izvijeste o bilo kojoj tablici do odgovarajućeg roka, osim tablice 2. iz članka 58., na obrascu utvrđenom u Prilogu XIII. ovoj Uredbi, u kojem su podaci iz članka 85. stavka 4., članka 86. stavka 5. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 koji je odgovarajuće popunjen, njihov se iznos za mjere potpore iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 479/2008 može smanjiti kako je predviđeno u članku 89. točki (a) Uredbe (EZ) br. 479/2008. Komisija može odlučiti da se prema veličini neispunjene obveze za svaki mjesec kašnjenja oduzme iznos od ukupno 1 % dodijeljenih sredstava za mjere potpore predmetne države članice, i to od početka vinske godine nakon godine u kojoj je država članica morala poslati obavijest.

POGLAVLJE II.

Prijelazni aranžman prava sadnje

Članak 60.

Prava nove sadnje

1.   U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena novoj sadnji koja se provodi na temelju mjera za komasaciju ili mjera koje se odnose na obvezan otkup u javnom interesu, koje su donesene na temelju nacionalnoga zakonodavstva, države članice dužne su osigurati da se ta prava ne dodjeljuju za površinu koja je u smislu čistog usjeva veća od 105 % površine pod vinovom lozom koja je bila predmet mjera za komasaciju zemljišta ili mjera koje se odnose na obvezan otkup u javnom interesu.

2.   U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena pokusima, proizvodi od grožđa s tih područja ne smiju se stavljati na tržište tijekom cjelokupnog probnog razdoblja.

3.   U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena rasadnicima za cjepove, grožđe s te vinove loze ne smije se brati ili, ako se bere, mora se uništiti tijekom cjelokupnog proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

4.   Prava nove sadnje dodijeljena na temelju stavaka 2. i 3. primjenjuju se samo tijekom probnog ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

Nakon razdoblja iz prvoga podstavka:

(a)

proizvođač koristi prava ponovne sadnje ili prava sadnje dodijeljena iz pričuve da se na predmetnoj površini omogući proizvodnja vina koja se treba stavljati na tržište; ili

(b)

vinova loza zasađena na takvim površinama krči se; troškove krčenja snosi predmetni proizvođač; dok se predmetna površina ne iskrči, proizvodi od grožđa koje potječe s tih površina mogu se pustiti u promet samo za potrebe destilacije, na račun proizvođača; ti se proizvodi ne smiju upotrebljavati u pripremi alkohola sa stvarnom alkoholnom jakosti od 80 % vol. ili manje.

5.   Prava nove sadnje te uvjeti o uporabi tih prava ili površina zasađenih u skladu s njima dodijeljena prije 1. kolovoza 2000. za površine namijenjene pokusima ili rasadnicima cjepova nastavljaju se primjenjivati tijekom pokusnoga razdoblja ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova. Pravila iz drugog podstavka stavka 4. primjenjuju se na te površine nakon završetka pokusnog razdoblja ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

6.   U slučaju članka 91. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 479/2008 država članica može, s ciljem sprečavanja prekomjernoga upravnog opterećenja, umjesto dodjeljivanja prava na novu sadnju, predvidjeti da za površine čije su vino i proizvodi od vinove loze namijenjeni isključivo potrošnji u obitelji vinogradara ne podliježu zahtjevu za krčenjem iz članka 85. stavka 1. te Uredbe. Države članice mogu to učiniti pod uvjetom da:

(a)

površina bilo kojeg vinogradara ne premašuje najveću površinu koju utvrđuje država članica, koja ni u kojem slučaju ne može biti veća od 0,1 hektara; i

(b)

se predmetni vinogradar ne bavi komercijalnom proizvodnjom vina.

7.   Zabranjeno je stavljanje na tržište vina ili proizvoda od vinove loze koji potječu s površina iz stavka 6. Države članice primjenjuju odgovarajući sustav za praćenje te zabrane. Ako se otkrije kršenje te zabrane, tad se osim kazne koju određuje država članica primjenjuje stavak 4. drugi podstavak točka (b). Države članice vode evidenciju o svim slučajevima kojima se bave na temelju ovog stavka.

Članak 61.

Obveze država članica koje se odnose na evidenciju i obavješćivanje, povezano s pravima nove sadnje

Države članice vode evidenciju o svakom slučaju kada se dodjeljuju prava nove sadnje u skladu s člankom 60.

Države članice za svaku vinsku godinu priopćavaju Komisiji sljedeće podatke:

(a)

ukupne površine za koje su dodijeljena prava nove sadnje na temelju svakog od stavaka 1., 2. i 3. članka 60.; i

(b)

ukupnu površinu za koju su dodijeljena prava nove sadnje na temelju članka 91. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008; međutim, u slučaju kada država članica primijeni odstupanje iz članka 60. stavka 6. ove Uredbe, ona umjesto toga priopćuje procjenu ukupne predmetne površine, koja se temelji na rezultatima provedenog praćenja.

Ta se obavijest daje na obrascu određenom u tablici 8. Priloga XIII. Države članice mogu odlučivati hoće li u tu obavijest uključiti podatke povezane s regijama ili ne. Obavijest se Komisiji šalje najkasnije do 1. ožujka svake godine za prethodnu vinsku godinu.

Članak 62.

Krčenje bez dodjeljivanja prava ponovne sadnje

U slučaju kada se koja površna iskrči u skladu s člankom 24. stavkom 4., člankom 85. stavkom 1. ili člankom 86. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili stavkom 4. člankom 60. drugim podstavkom točkom (b) ove Uredbe, ne dodjeljuju se nikakva prava ponovne sadnje. Nadalje, nikakva prava ponovne sadnje ne dodjeljuju se za krčenje:

(a)

bilo koje površine pod vinovom lozom na kojoj se provode mjere komasacije zemljišta ili mjere obveznog otkupa u javnom interesu, kad su prava ponovne sadnje za te površine dodijeljena na temelju članka 60. stavka 1. ove Uredbe;

(b)

površina namijenjenih vinogradarskim pokusima tijekom pokusnog razdoblja;

(c)

površina namijenjenih rasadnicima cjepova tijekom proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova;

(d)

površina namijenjenih isključivo potrošnji obitelji vinogradara; ili

(e)

površina za koje je dodijeljena premija za krčenje u skladu s člankom 92. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 479/2008

Članak 63.

Očekivana prava ponovne sadnje

1.   U skladu s člankom 92. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice mogu dodijeliti prava ponovne sadnje proizvođačima koji se obvežu da će iskrčiti vinogradarsku površinu prije završetka treće vinske godine nakon što je površina zasađena. To je moguće samo u slučaju kada proizvođač može dokazati da ne posjeduje nikakva ili da ne posjeduje dovoljna prava sadnje koja bi se mogla upotrijebiti za sađenje cjelokupne predmetne površine vinovom lozom. Država članica ne smije proizvođaču dodijeliti više prava nego što je to potrebno da se cjelokupna predmetna površina zasadi vinovom lozom, uzimajući pritom u obzir sva prava koja su već u njegovu vlasništvu. Proizvođač navodi posebnu površinu koju će iskrčiti.

2.   Pri preuzimanju obveze iz stavka 1. proizvođač polaže sredstvo osiguranja. Obveza krčenja predmetne površine obuhvaća „primarne zahtjeve” u smislu članka 20. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2220/85. Iznos sredstva osiguranja određuje predmetna država članica na temelju objektivnih kriterija. Sredstvo osiguranja se određuje u iznosu koji je razmjeran i dovoljan da odvrati proizvođače od neispunjavanja obveze.

3.   Dok se obveza krčenja ne provede, države članice osiguravaju da u određenoj vinskoj godini komercijalna proizvodnja vina nije istodobna na površini koja se mora iskrčiti i na novo zasađenoj površini tako da se proizvodi od grožđa koji potječu s bilo koje površine mogu staviti u promet samo za potrebe destilacije na račun proizvođača. Ti se proizvodi ne smiju upotrebljavati u pripremi alkohola sa stvarnom alkoholnom jakosti od 80 % vol. ili manje.

4.   Ako se do postavljenog roka ne ispuni obveza krčenja, tada se specifična površina koja nije iskrčena tretira kao da je zasijana kršenjem ograničenja sadnje iz članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

5.   Države članice prate sadnju i krčenje predmetnih površina.

6.   Države članice vode evidenciju o svim slučajevima koji se rješavaju na temelju stavaka od 1. do 5.

Članak 64.

Prijenos prava ponovne sadnje

1.   Pri primjeni članka 92. stavka 5. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 479/2008, države članice mogu za prijenos prava ponovne sadnje među gospodarstvima primijeniti jednakovrijedan koeficijent smanjenja.

2.   Države članice vode evidenciju o svim prijenosima prava ponovne sadnje među gospodarstvima.

Članak 65.

Pričuve prava sadnje

1.   Države članice osiguravaju da prijenos prava preko nacionalne pričuve i/ili regionalnih pričuva ne prouzroči ukupno povećanje proizvodnog potencijala na njihovom državnom području. Ako je to potrebno, države članice mogu primijeniti koeficijent smanjenja.

2.   Država članica obavješćuje Komisiju o osnivanju nacionalnih i/ili regionalnih pričuva prava sadnje ili, ovisno o okolnostima, o njezinoj odluci da više ne provodi sustav pričuva.

3.   U slučaju kada država članica odluči da više neće primjenjivati sustav pričuva, Komisiji dostavlja dokaz da na čitavom njezinom državnom području postoji učinkovit sustav za upravljanje pravima sadnje.

4.   Države članice vode evidenciju o svim slučajevima prava sadnje koja su dodijeljena iz pričuva, o svim slučajevima kad su prava sadnje prenesena među pričuvama i svim slučajevima kad su prava sadnje dodijeljena pričuvama. Evidentira se također svako plaćanje izvršeno za dodjelu prava pričuvi ili dodjela prava iz pričuve.

5.   Države članice na obrascu utvrđenom u tablici 9. Priloga XIII. Komisiji priopćuju za svaku vinsku godinu:

(a)

prava sadnje dodijeljena pričuvama;

(b)

prava sadnje dodijeljena iz pričuva na temelju plaćanja ili bez njega.

Članak 66.

Zadržavanje sustava prava sadnje

Države članice koje žele zadržati zabranu sadnje na svom državnom području ili na jednom njegovom dijelu, kako je navedeno u članku 90. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 nakon 31. prosinca 2015. u skladu s mogućnošću predviđenom u članku 90. stavku 6. te Uredbe, o svojoj odgovarajućoj namjeri izvješćuju Komisiju do 1. ožujka 2015.

POGLAVLJE III.

Program krčenja

Članak 67.

Prihvatljivost

1.   Premija za krčenje može se dodijeliti samo ako postoje dokazi da se vinogradarska površina valjano obrađuje. Ne dovodeći u pitanje kontrolu predviđenu u članku 81. stavku 3. ove Uredbe, s tim je ciljem potrebno podnijeti izjavu o urodu u skladu s člankom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1282/2001 (19) najmanje dvije vinske godine prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 479/2008 i tri vinske godine prije krčenja.

2.   Neovisno o stavku 1., države članice mogu predvidjeti da proizvođači koji su izuzeti od obveze podnošenja izjave o urodu u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (c) ili člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1282/2001 mogu svoju proizvodnju grožđa dokazati na temelju izjave na temelju članka 2. stavka 2. točke (c) ili izjave o proizvodnji kako je navedena u članku 4. stavku 1. te Uredbe.

U slučaju kada iz valjano utemeljenih razloga nije dostupna izjava o urodu ili izjava iz članka 2. stavka 2. točke (c) ili iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1282/2001, države članice mogu predvidjeti alternativna sredstva da osiguraju da se vinograd ispravno obrađuje. Države članice odgovorne su za temeljitu provjeru vjerodostojnosti tih alternativnih sredstava.

3.   Prije prihvaćanja zahtjeva za isplatom, države članice osiguravaju da su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti na temelju članka 100. točaka (a), (b), (d), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 68.

Razlozi za izuzeće

1.   Planinske i strme površine koje se mogu proglasiti neprihvatljivima za program krčenja u skladu s člankom 104. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 su sljedeće:

(a)

planinske površine iznad najmanje 500 m visine, isključujući visoravni;

(b)

površine s nagibom od najmanje 25 %;

(c)

površine s terasama.

2.   Obavijest iz članka 104. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 479/2008 sadržava okvirne podatke o veličini tih površina i sastavlja se u formatu određenom u Prilogu XIV. ovoj Uredbi.

Članak 69.

Visina premije

1.   Ne dovodeći u pitanje nacionalne potpore koje se mogu dati u skladu s člankom 106. Uredbe (EZ) br. 479/2008, skala premije predviđene u članku 101. te Uredbe je ona određena u Prilogu XV. ovoj Uredbi.

2.   Prethodni prinos iz članka 101. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 utvrđuje se na temelju prosječnog prinosa gospodarstva ili, ako je to raspoloživo, prosječnog prinosa parcele ili prosječnog prinosa za određenu kategoriju vina u okviru gospodarstva za koje se traži premija za krčenje. Prosječni se prinos izračunava na temelju prosječnoga prinosa tijekom razdoblja od pet godina između 2003./2004. i 2007./2008., bez godina s najmanjim, odnosno najvećim prinosom.

Odstupajući od prvoga podstavka:

(a)

Države članice koje su pristupile Zajednici 2004., odnosno 2007., i koje nisu imale sustav izjava o urodu tijekom čitavog razdoblja između 2003./2004. i 2007./2008. izračunavaju prethodni prinos na temelju prosječnog prinosa u godinama između 2005./2006. i 2007./2008.;

(b)

proizvođač na čiju je proizvodnju tijekom referentnoga razdoblja više od jedne godine nepovoljno utjecala viša sila ili izvanredne okolnosti koje su se dogodile tijekom referentnog razdoblja ima pravo zatražiti da se prethodni prinos utvrđuje na temelju prosječnih prinosa vinskih godina u razdoblju iz prvoga podstavka ili, kada je to primjenjivo, točke (a) toga podstavka na koje nisu utjecale viša sila ili izvanredne okolnosti.

3.   Prosječni se prinos određuje na temelju izjava o urodu.

Neovisno o podstavku 1., države članice mogu predvidjeti da proizvođači koji su izuzeti od obveze podnošenja izjave o urodu u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (c) ili člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1282/2001 mogu svoju proizvodnju grožđa dokazati na temelju izjave određene na temelju članka 2. stavka 2. točke (c) ili izjave o proizvodnji kako je navedeno u članku 4. stavku 1. te Uredbe.

Države članice mogu predvidjeti da se za članove zadruga ili drugih grupa kojima pripadaju ili s kojima su povezane i koje nemaju izjavu određenu na temelju članka 2. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1282/2001, uzme u obzir prosječni prinos zadruge ili grupe, pod uvjetom da zadruga ili grupa potvrdi da im je taj proizvođač stvarno isporučio grožđe u predmetnim godinama. U tom slučaju, ako je to dostupno, uzima se u obzir prosječni prinos za određenu kategoriju vina u okvire određene zadruge ili grupe za koju se traži premija za krčenje.

Ako iz valjano utemeljenih razloga, koje provjeravaju države članice, nije dostupna ni izjava o urodu niti izjava određena na temelju članka 2. stavka 2. točke (c) ili iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1282/2001, države članice mogu predvidjeti, osim prinosa navedenih na temelju drugog i trećeg podstavka, da je prethodni prinos prosječni prinos predmetne regije.

Države članice odgovorne su za temeljitu provjeru vjerodostojnosti izjava i alternativnih izvora koji se upotrebljavaju za utvrđivanje prethodnog prinosa i prezentiraju u skladu s ovim člankom.

4.   Premija se plaća za zasađenu površinu, određenu u skladu s člankom 75.

Članak 70.

Postupak za podnošenje zahtjeva

1.   Države članice utvrđuju postupak za podnošenje zahtjeva koji posebno predviđa:

(a)

podatke koje zahtjevi moraju sadržavati;

(b)

naknadno obavješćivanje o primjenjivoj premiji predmetnom proizvođaču;

(c)

datum do kojega se mora obaviti krčenje.

2.   Države članice provjeravaju jesu li zahtjevi valjano utemeljeni. S tim ciljem mogu predvidjeti da se predmetni proizvođač obveže u pisanom obliku na temelju zahtjeva. Ako se zahtjev bez valjano opravdanoga razloga povuče, države članice mogu predvidjeti da predmetni proizvođač snosi troškove obrade njegovog zahtjeva.

Članak 71.

Postupak u slučaju zahtjeva za jedinstveni postotak za prihvaćanje

1.   Kad države članice primjenjuju postotak za prihvaćanje kako je navedeno u članku 102. članku 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008, u svakoj se predmetnoj godini:

(a)

u mjeri u kojoj raspoloživa proračunska sredstva dodijeljena državi članici to omogućuju, svi zahtjevi za krčenje cjelokupnih vinograda proizvođača prihvaćaju, bez primjene smanjenja njihovih zahtjeva; ako raspoloživa proračunska sredstva dodijeljena državi članici nisu dovoljna za prihvaćanje svih zahtjeva, države članice raspoređuju raspoloživa proračunska sredstva na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija utvrđenih u njihovim nacionalnim pravilima;

(b)

nakon što od raspoloživih proračunskih sredstava dodijeljenih državi članici odbiju iznose iz točke (a) ovog stavka, u mjeri u kojoj ostatak raspoloživih proračunskih sredstava to dozvoljava, prihvaćaju zahtjeve svih podnositelja zahtjeva koji su stari 55 godina ili su stariji, ako su tako države članice predvidjele u skladu s člankom 102. stavkom 5. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 479/2008, bez primjene smanjenja njihovih zahtjeva; ako raspoloživa proračunska sredstva dodijeljena državi članici nisu dovoljna za prihvaćanje svih zahtjeva, države članice raspoređuju raspoloživa proračunska sredstva na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija utvrđenih u njihovim nacionalnim pravilima;

(c)

nakon što od raspoloživih proračunskih sredstava dodijeljenih državi članici odbiju iznose u vezi s točkama (a) i (b), države članice raspoređuju preostali dio raspoloživih proračunskih sredstva na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija utvrđenih u njihovim nacionalnim pravilima.

2.   Objektivne i nediskriminirajuće kriterije iz članka 102. stavka 5. točke (b) Uredbe (EZ) br. 479/2008 države članice utvrđuju tako da se ne primjenjuju smanjenja zahtjeva koji se mogu prihvatiti. Države članice obavješćuju Komisiju o kriterijima iz stavka 1. do 15. listopada svake godine u okviru tablice 10. iz Priloga XIII. ovoj Uredbi.

Članak 72.

Plaćanje premije

Premije za krčenje isplaćuju se nakon što se provjeri da je krčenje obavljeno, a najkasnije do 15. listopada godine u kojoj je država članica zaprimila zahtjev u skladu s člankom 102. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 73.

Obavijesti

1.   Obavijesti iz članka 102. stavaka 2., 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 479/2008 daju se u formatu iz tablica od 10. do 12. Priloga XIII. ovoj Uredbi. Države članice odlučuju o tome hoće li u te tablice uključiti podatke o regijama ili ne.

2.   U slučaju kada države članice dodjeljuju nacionalnu potporu za krčenje, one unose taj podatak u tablice iz stavka 1.

3.   Kad država članica u skladu s člankom 104. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 odluči odbiti daljnje zahtjeve, tu svoju odluku priopćuje Komisiji.

4.   Države članice priopćuju Komisiji mjere koje su poduzele radi usklađivanja s odredbom predviđenom u članku 104. stavku 9. Uredbe (EZ) br. 479/2008. Obavijest se daje u formatu iz tablice 12. Priloga XIII. ovoj Uredbi.

5.   Države članice najkasnije do 1. prosinca svake godine dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o rezultatima nadzora provedenog u prethodnoj financijskoj godini o programu krčenja. Ta se obavijest šalje u formatu iz tablice 13. Priloga XIII.

POGLAVLJE IV.

Popis i mjerenje zasađene površine

Članak 74.

Popis

Podaci koji se dostavljaju u popisu u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 479/2008 odnose se na 31. srpanj prethodne vinske godine.

Popis sadržava podatke iz tablica od 14. do 16. Priloga XIII. ovoj Uredbi. Države članice odlučuju o tome hoće li u te tablice uključiti podatke o regijama ili ne.

Članak 75.

Zasađena površina

1.   S ciljem restrukturiranja i prenamjene vinograda, zelene berbe i mjera za krčenje iz članaka 11., 12. i 98. Uredbe (EZ) br. 479/2008 površina zasađena vinovom lozom određuje se vanjskim perimetrom svih trsova i tome se doda sigurnosni pojas čija je širina jednaka polovici udaljenosti među redovima. Zasađena se površina određuje u skladu s člankom 30. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 (20).

2.   U slučaju kada se prethodni prinos iz članka 101. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 određuje na temelju površine koja ne odgovara definiciji iz stavka 1. ovog članka, države članice mogu ponovno izračunavati prinos tako da proizvodnju određenog gospodarstva ili parcele ili kategorije vina podijele s površinom zasađenom vinovom lozom, na kojoj se proizvodi određena količina vina, kako je određeno u stavku 1.

GLAVA V.

KONTROLE U SEKTORU VINA

POGLAVLJE I.

Načela kontrole

Članak 76.

Kontrole

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe ove Uredbe ili drugo zakonodavstvo Zajednice, države članice uvode kontrole i mjere u mjeri potrebnoj za osiguranje pravilne primjene Uredbe (EZ) br. 479/2008 i ove Uredbe. Moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće, tako da time pružaju odgovarajuću zaštitu financijskih interesa Zajednica.

Države članice posebno osiguravaju da:

(a)

se svi kriteriji prihvatljivosti koji su postavljeni u skladu sa zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom ili nacionalnim okvirom mogu provjeriti;

(b)

nadležna tijela odgovorna za obavljanje pregleda imaju dovoljan broj odgovarajuće osposobljenog i iskusnog osoblja za učinkovito obavljanje kontrole;

(c)

se kod kontrola spriječi neispravno udvostručavanje financiranja mjera na temelju ove Uredbe i drugih programa Zajednice ili nacionalnih programa;

(d)

su pregledi i mjere u skladu s naravi predmetne mjere potpore. Države članice određuju metode i sredstva za provjeru i određuju tko podliježe kontroli;

(e)

se kontrola provodi sustavno ili uzorkovanjem. U slučaju uzorkovanja, države članice osiguravaju da je po broju obavljenih kontrola, njihovoj vrsti i učestalosti, kontrola reprezentativna za čitavo njihovo državno područje i da, kada je to primjenjivo, odgovara količini proizvoda iz sektora vina stavljenih na tržište ili se drže na skladištu s ciljem stavljanja na tržište;

(f)

su mjere uključene u financiranje Zajednice autentične i da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.

Članak 77.

Opća načela

1.   Provjera se sastoji od upravnih pregleda i, kada je to primjenjivo, od kontrole na licu mjesta.

2.   Upravni su pregledi sustavni i uključuju unakrižne preglede, inter alia, podataka iz integriranoga upravnog i nadzornog sustava predviđenog u glavi II. poglavlju 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003.

3.   Osim u slučajevima kada su sustavne kontrole na licu mjestu predviđene Uredbom (EZ) br. 479/2008 ili ovom Uredbom, nadležna tijela vrše kontrole na licu mjesta uzorkovanjem odgovarajućega postotka korisnika/proizvođača na temelju analize rizika u skladu s člankom 79. ove Uredbe.

4.   Vezano uz mjere predviđene u člancima 16., 17., 18. i 19. Uredbe (EZ) br. 479/2008, veličina uzorka mora iznositi najmanje 5 % zahtjeva za potporu. Uzorak mora predstavljati i najmanje 5 % iznosa uključenih u potporu.

5.   Vezano uz mjere predviđene u članku 15. Uredbe (EZ) br. 479/2008, članci 26., 27. i 28. Uredbe (EZ) br. 1975/2006 (21) primjenjuju se mutatis mutandis.

6.   Članak 26. stavci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 796/2004 primjenjuje se na kontrole na licu mjesta predviđene u ovom članku.

7.   U svim odgovarajućim slučajevima, države članice upotrebljavaju integrirani sustav za administraciju i kontrolu (IACS).

Članak 78.

Kontrole na licu mjesta

1.   Kontrole na licu mjesta ne najavljuju se. Međutim, pod uvjetom da se ne ugrozi svrha kontrole, može se unaprijed poslati obavijest strogo ograničena na minimalne potrebne podatke. Takva se obavijest ne smije poslati više od 48 sati unaprijed, osim u opravdanim slučajevima ili za mjere kada su predviđene sustavne kontrole na licu mjesta.

2.   Kada je to primjenjivo, kontrole na licu mjesta predviđene ovom Uredbom vrše se zajedno s drugim kontrolama predviđenima zakonodavstvom Zajednice.

3.   Zahtjev ili zahtjevi za predmetnom potporom odbijaju se ako korisnici ili njihovi predstavnici sprečavaju vršenje kontrole na licu mjesta.

Članak 79.

Izbor kontrolnog uzorka

1.   Nadležno tijelo na temelju analize rizika odabire kontrolne uzorke za preglede na licu mjesta u skladu s ovom Uredbom i – u slučaju kada se kontrola odnosi posebno na financiranje Zajednice – reprezentativnošću podnesenih zahtjeva za potporu. Svake se godine ocjenjuje i ažurira učinkovitost analize rizika:

(a)

utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

(b)

usporedbom rezultata rizika slučajnih uzoraka izabranih na temelju rizika iz drugoga podstavka;

(c)

uzimanjem u obzir specifičnih okolnosti u državama članicama.

Reprezentativnost država članica postiže se nasumičnim izborom između 20 i 25 % od najmanjeg broja korisnika/proizvođača koji podliježu kontrolama na licu mjesta.

2.   Nadležno tijelo vodi evidenciju o tome zašto su pojedini korisnici/proizvođači izabrani za kontrole na licu mjesta. Inspektor koji obavlja kontrolu na licu mjesta upoznaje se s tim razlozima prije početka kontrole.

Članak 80.

Izvješće o kontroli

1.   Za svaku kontrolu na licu mjesta sastavlja se izvješće o kontroli koje omogućuje kontrolu pojedinosti izvršenih kontrola.

Kad se nadzor odnosi na financiranje Zajednice, u izvješću se posebno navodi:

(a)

program potpore i pregledani zahtjevi;

(b)

prisutne osobe;

(c)

kada je to primjenjivo, pregledane i izmjerene poljoprivredne površine, rezultati mjerenja po parcelama i upotrijebljene metode mjerenja;

(d)

provjeru je li se s određenom površinom odgovarajuće postupalo u slučaju programa krčenja;

(e)

količine obuhvaćene pregledom i njihovi rezultati;

(f)

podatak o tome je li korisnik/proizvođač obaviješten o posjetu i, ako jest, koliko vremena unaprijed;

(g)

svaka daljnja provedena mjera kontrole.

2.   U slučaju kada se uoči nesklad između podataka u zahtjevu i stvarnog stanja utvrđenog tijekom izvršene kontrole na licu mjesta i daljinskog istraživanja, uzgajivač prima presliku izvješća o kontroli i dobiva mogućnost da ga potpiše prije nego što nadležno tijelo na temelju nalaza donese zaključke o smanjenju ili izuzeću.

Članak 81.

Kontrola u vezi s proizvodnim potencijalom

1.   S ciljem provjere usklađenosti s odredbama o proizvodnom potencijalu iz glave V. Uredbe (EZ) br. 479/2008, uključujući usklađenost sa zabranom nove sadnje utvrđene u članku 90. stavku 1. te Uredbe, države članice koriste registar vinograda.

2.   Pri dodjeli prava nove sadnje kako je predviđeno u članku 92. Uredbe (EZ) br. 479/2008, površine se sustavno provjeravaju prije i poslije postupka krčenja. Pregledavaju se one parcele za koje se treba dodijeliti pravo ponovne sadnje.

Pregled prije krčenja uključuje provjeru postoji li predmetni vinograd.

Ta se kontrola vrši klasičnom kontrolom na licu mjesta. Međutim, ako država članica raspolaže pouzdanim računalnim registrom vinograda, kontrola se može izvršiti i upravnim putem, a obveza nadzora na licu mjesta prije krčenja može se ograničiti na 5 % zahtjeva (godišnje) kako bi se potvrdila pouzdanost sustava za administraciju i kontrolu. Ako se kontrolom na licu mjesta otkriju znatne nepravilnosti ili odstupanja u regiji ili u njezinu dijelu, nadležno tijelo odgovarajuće povećava broj kontrola na licu mjesta tijekom dotične godine i tijekom sljedeće godine.

3.   Površine za koje se prima premija za krčenje sustavno se provjeravaju prije krčenja i poslije njega. Provjeravaju se one parcele za koje je dan zahtjev za potporu.

Kontrola prije krčenja uključuje provjeru postoji li predmetni vinograd, zasađene površine utvrđene u skladu s člankom 75. te provjeru je li se s određenom površinom na odgovarajući način postupalo.

Ta se kontrola vrši klasičnom kontrolom na licu mjesta. Međutim, ako država članica raspolaže grafičkim alatom koji omogućuje mjerenje parcele u skladu s člankom 75. u računalnom registru vinograda i pouzdanim ažuriranim podacima o tome da se s parcelom na odgovarajući način postupalo, obveza nadzora na licu mjesta prije krčenja može se ograničiti na 5 % zahtjeva kako bi se potvrdila pouzdanost sustava za administraciju i kontrolu. Ako se pregledom na licu mjesta otkriju znatne nepravilnosti ili odstupanja u regiji ili u njezinu dijelu, nadležno tijelo primjereno povećava broj kontrola na licu mjesta tijekom predmetne godine.

4.   Provjera da je krčenje doista provedeno vrši se klasičnom kontrolom na licu mjesta ili, u slučaju krčenja cjelokupne vinogradarske parcele ili ako je odvojivost daljinskog istraživanja (beskontaktnog mjerenja) jednaka ili bolja od 1 m2, daljinskim istraživanjem.

5.   U slučaju površina za koje se prima premija za krčenje, ne dovodeći pritom u pitanje stavak 3. treći podstavak i stavak 4., vrši se najmanje jedna od dvije kontrole iz stavka 3. prvog podstavka klasičnom kontrolom na licu mjesta.

Članak 82.

Kontrolna tijela

1.   U slučaju kada država članica imenuje više nadležnih tijela za provjeru usklađenosti s pravilima kojima se uređuje sektor vina, ona koordinira rad tih tijela.

2.   Svaka država članica imenuje jedno tijelo za vezu odgovorno za vezu s tijelima za vezu ostalih država članica i s Komisijom. Tijelo za vezu prima i prosljeđuje zahtjeve za suradnjom s ciljem provedbe ove glave i predstavlja svoju državu članicu vis-à-vis drugih država članica ili Komisije.

Članak 83.

Ovlasti kontrolnih službenika

Svaka država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi olakšala rad službenika svojih nadležnih tijela. Posebno osigurava da ti službenici, kada je to primjenjivo, zajedno sa službenicima drugih odjela koje ovlasti za te potrebe:

(a)

imaju pristup vinogradima, postrojenjima za preradu vina, skladištenje i preradu proizvoda iz sektora vina i prijevoznih sredstava za prijevoz tih proizvoda;

(b)

imaju pristup poslovnim prostorijama (ili skladištima) i prijevoznim sredstvima bilo kojega gospodarstva s ciljem prodaje, stavljanja na tržište ili prijevoza proizvoda od grožđa ili vina ili proizvoda koji su namijenjeni uporabi u sektoru vina;

(c)

mogu sastaviti popis proizvoda iz sektora vina i tvari ili proizvoda koji se mogu upotrijebiti za pripremu takvih proizvoda;

(d)

mogu uzimati uzorke proizvoda iz sektora vina i tvari ili proizvoda koji se mogu upotrijebiti za pripremu takvih proizvoda i proizvoda koji se drže s ciljem prodaje, stavljanja na tržište ili prijevoza;

(e)

mogu pregledati računovodstvene podatke i druge dokumente koji se upotrebljavaju u postupcima kontrole te napraviti preslike ili izvatke tih dokumenata;

(f)

mogu poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere koje se odnose na pripremu, držanje, prijevoz, opis, prezentiranje i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora vina ili proizvoda namijenjenih uporabi u pripremi tih proizvoda, ako postoji utemeljena sumnja o ozbiljnom kršenju pravila Zajednice, posebno u slučaju lažnog postupanja ili opasnosti za zdravlje.

POGLAVLJE II.

Međusobna pomoć kontrolnih tijela

Članak 84.

Pomoć na zahtjev

1.   U slučaju kada nadležno tijelo države članice vrši kontrolu na svom državnom području, može zatražiti podatke od kontrolnog tijela bilo koje države članice koja može posredno ili neposredno biti pogođena. Kad se uputi takav zahtjev, pomoć se pravodobno osigurava.

Komisiju se obavješćuje kad god proizvod koji podliježe kontrolama iz prvoga podstavka potječe iz treće zemlje te kad je stavljanje na tržište toga proizvoda od posebnog interesa za ostale države članice.

Tijelo kojem je zahtjev upućen osigurava sve podatke koje tijelu zahtjevatelju omogućuje obavljanje njegovih zadaća.

2.   U slučaju kada tijelo zahtjevatelj podnese utemeljen zahtjev, tijelo kojem je zahtjev upućen vrši poseban nadzor ili kontrole s ciljem ostvarenja postavljenog cilja ili poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da se nadzor ili kontrole izvrše.

3.   Tijelo kojem je zahtjev upućen postupa kao u svoje ime.

4.   U dogovoru s traženom službom, tijelo zahtjevatelj može imenovati službenike:

(a)

da u prostorijama upravnih tijela države članice u kojoj tražena služba ima poslovni nastan osiguraju informacije o primjeni pravila sektoru vina ili o aktivnosti nadzora, uključujući izradu preslika prijevoznih i drugih dokumenata ili izvadaka iz registara;

(b)

da budu prisutni tijekom postupaka koji se traže na temelju stavka 2., s tim da pravodobno obavijeste tijelo kojem je zahtjev upućen prije početka tih postupaka.

Preslike iz točke (a) prvog podstavka mogu se izraditi samo uz suglasnost tijela kojem je zahtjev upućen.

5.   Službenici tijela kojem je zahtjev upućen u svakom se trenutku brinu za postupke kontrole.

6.   Službenici tijela zahtjevatelja:

(a)

pripremaju pisani nalog u kojem navode svoje podatke i službeni položaj;

(b)

ne dovodeći u pitanje ograničenja koja država članica tražene službe određuje svojim službenicima pri vršenju predmetne kontrole, raspolažu:

i.

pravima pristupa predviđenog u članku 83. točkama (a) i (b);

ii.

pravom da ih se obavijesti o rezultatima kontrola koje su izvršili službenici tijela kojem je zahtjev upućen u skladu s člankom 83. točkama (c) i (e);

(c)

tijekom kontrola, ponašaju se u skladu s profesionalnom praksom kakva se od službenika države članice očekuje te su obvezni čuvati profesionalnu tajnu.

7.   Zahtjevi iz ovog članka prosljeđuju se tijelu kojem je zahtjev upućen dotične države članice putem tijela za vezu te države članice. Isti se postupak primjenjuje na:

(a)

odgovore na takve zahtjeve;

(b)

obavijesti o primjeni stavaka 2. i 4.

Neovisno o prvom podstavku te u interesu brže i učinkovitije suradnje među njima, države članice mogu nadležnom tijelu dozvoliti da:

(a)

uputi zahtjev ili obavijest neposredno nadležnom tijelu druge države članice;

(b)

odgovori neposredno na zahtjeve ili obavijesti primljene od nadležnoga tijela druge države članice.

Članak 85.

Nezatražena pomoć

Nadležno tijelo države članice putem tijela za vezu u čijoj je nadležnosti bez odgađanja obavješćuje tijelo za vezu predmetne države članice ako utemeljeno sumnja ili je upoznato da:

(a)

proizvod iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 nije u skladu s pravilima za sektor vina ili se njegova nabava ili stavljanje na tržište temeljilo na prijevari; ili

(b)

je to nepoštovanje pravila u posebnom interesu jedne ili više država članica i kao takvo može dovesti do upravnih mjera ili sudskog postupka.

Članak 86.

Zajedničke odredbe

1.   Informacije iz članka 84. stavka 1. i članka 85. popraćene su ili dopunjene što je prije moguće odgovarajućim dokumentima i drugim dokazima i upućivanjem na svaku upravnu mjeru ili sudski postupak te se ponajprije odnose na:

(a)

sastav i senzorska svojstva predmetnog proizvoda;

(b)

opis i prezentiranje proizvoda;

(c)

pridržavanje ili nepridržavanje pravila povezanih s proizvodnjom i stavljanjem na tržište proizvoda.

2.   Tijela za vezu uključena u slučaj za koji je postupak pomoći pokrenut međusobno se odmah obavješćuju o:

(a)

napretku istrage;

(b)

svakoj upravnoj i pravnoj mjeri koja je poduzeta za predmetni postupak.

3.   Putne troškove nastale pri provedbi članka 84. stavaka 2. i 4. snosi:

(a)

država članica koja je imenovala službenika za provedbu mjera iz tih stavaka; ili

(b)

proračun Zajednice na zahtjev tijela za vezu te države članice, ako je Komisija unaprijed priznala interes Zajednice za predmetnu aktivnost kontrole.

POGLAVLJE III.

Banka podataka o rezultatima analize

Članak 87.

Namjena banke podataka

1.   Bankom podataka o rezultatima analize za proizvode od vina upravlja Zajednički istraživački centar (JRC/ZIC).

2.   Banka podataka sadržava podatke dobivene izotopnom analizom sastavnica etanola i vode u proizvodima od vina u skladu s referentnim metodama analize iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

3.   Banka podataka mora pomagati pri usklađivanju tumačenja rezultata dobivenih od službenih laboratorija država članica primjenom referentnih metoda analize iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

Članak 88.

Uzorci

1.   Za osnivanje banke podataka o rezultatima analize, države članice osiguravaju uzorkovanje svježega grožđa za analizu, obradu i preradu u vino u skladu s uputama iz Priloga XVI.

2.   Uzorci svježega grožđa uzimaju se iz vinograda koji se nalaze u vinorodnom području s jasno definiranom vrstom tla, položajem, sustavom uzgoja vinove loze, sortom, starošću i kulturnim praksama.

3.   Broj uzoraka koji se svake godine uzimaju za banku podataka određen je u Prilogu XVII. Pri odabiru uzoraka mora se uzeti u obzir zemljopisni položaj vinograda u državama članicama navedenima u Prilogu XVII. Svake godine uzima se najmanje 25 % uzoraka s istih parcela kao i prethodne godine.

4.   Uzorci se analiziraju u laboratorijima koje određuju države članice metodama iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008. Ovlašteni laboratoriji moraju ispunjavati opće kriterije za rad laboratorija za testiranje iz ISO/IEC 17025 i posebno moraju sudjelovati u sustavu provjere stručne osposobljenosti za postupke izotopne analize. Dokaz o ispunjavanju tih kriterija u pisanom se obliku dostavlja JRC/ZIC-u s ciljem kontrole kakvoće i potvrde dostavljenih podataka.

5.   Izvješće o analizi sastavlja se u skladu s Prilogom XIX. Opisni list sastavlja se za svaki uzorak u skladu s upitnikom iz Priloga XVIII.

6.   Preslika izvješća s rezultatima i tumačenjem analiza šalje se JRC/ZIC-u zajedno s preslikom opisnog lista.

7.   Države članice i JRC/ZIC osiguravaju da se:

(a)

podaci u banci podataka o rezultatima analize sačuvaju;

(b)

svaki uzorak čuva najmanje tri godine od datuma uzorkovanja;

(c)

banka podataka koristi samo za praćenje primjene zakonodavstva Zajednice i nacionalnog zakonodavstva za sektor vina ili u statističke ili znanstvene svrhe;

(d)

primjenjuju mjere za zaštitu podataka, posebno protiv krađe i interferencije;

(f)

datoteke bez neopravdanog odgađanja ili troškova stave na raspolaganje onima na koje se odnose tako da se mogu ispraviti netočni podaci.

Članak 89.

Izotopne analize

Vinogradarske države članice koje su pristupile Zajednici 2004., odnosno 2007., a koje nisu opremljene za provođenje izotopne analize do 31. srpnja 2010., svoje uzorke vina šalju na analizu u JRC/ZIC dok ne nabave odgovarajuću opremu za provođenje analiza.

U tom slučaju države članice mogu imenovati nadležno tijelo koje je ovlašteno za pristup informacijama o uzorcima uzetim na njihovom državnom području.

Članak 90.

Priopćavanje rezultata

1.   Informacije iz banke podataka stavljaju se na zahtjev na raspolaganje laboratorijima koje za tu namjenu određuju države članice.

2.   Zajednički istraživački centar sastavlja i svake godine ažurira popis laboratorija država članica koji su određeni za pripremu uzoraka i mjerenja za banku podataka o rezultatima analize.

3.   U valjano obrazloženim slučajevima, informacije iz stavka 1., kada su reprezentativne, mogu se na zahtjev staviti na raspolaganje drugim službenim tijelima u državama članicama.

4.   Priopćavanje informacija odnosi se samo na bitne podatke o analitičkim vrijednostima koje su potrebne za tumačenje analize provedene na uzorku usporedivih svojstava i podrijetla. Pri svakom priopćavanju informacija potrebno je podsjetiti na minimalne zahtjeve za uporabu banke podataka.

Članak 91.

Usklađenost s postupcima

Države članice osiguravaju da se rezultati izotopnih analiza koji se nalaze u njihovim bankama podataka dobivaju analizom uzoraka uzetih i obrađenih u skladu s ovim poglavljem.

POGLAVLJE IV.

Uzorkovanje s ciljem kontrole

Članak 92.

Zahtjev za uzorkovanje

1.   U kontekstu primjene poglavlja II., službenici nadležnog tijela države članice mogu zatražiti od nadležnoga tijela druge države članice da prikuplja uzorke u skladu s odgovarajućim odredbama te države članice.

2.   Tijelo zahtjevatelj čuva prikupljene uzorke i, inter alia, određuje laboratorij u kojem će se uzorci analizirati.

3.   Uzorci se uzimaju i obrađuju u skladu s uputama iz Priloga XX.

Članak 93.

Troškovi prikupljanja, otpreme i analize uzoraka

1.   Troškovi nastali pri uzimanju, obradi i otpremi uzorka te pri provođenju analize i organoleptičkih ispitivanja snosi nadležno tijelo države članice koja je zatražila uzorkovanje. Ti se troškovi izračunavaju po stopi koja se primjenjuje u državi članici na čijem se državnom području mjere provode.

2.   Troškove nastale slanjem uzoraka iz članka 89. snosi Zajednica.

POGLAVLJE V.

Opće odredbe

Članak 94.

Dokazna snaga

Na nalaze službenika nadležnoga tijela države članice tijekom primjene ovog poglavlja mogu se pozvati nadležna tijela država članica. U tim slučajevima ti nalazi nisu manje vrijedni zbog činjenice što ne dolaze iz dotične države članice.

Članak 95.

Osobe koje podliježu kontroli

1.   Fizičke ili pravne osobe i skupine takvih osoba čije profesionalne djelatnosti mogu biti podložne kontrolama iz ove Uredbe ne smiju ometati takve kontrole nego ih moraju u svakom trenutku olakšavati.

2.   Uzgajivači vinove loze od koje službenici nadležnoga tijela uzimaju grožđe:

(a)

ne smiju ni na koji način onemogućavati to prikupljanje; i

(b)

moraju tim službenicima osigurati sve informacije koje su zatražene na temelju ove Uredbe.

GLAVA VI.

OPĆE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Plaćanja korisnicima

Isplate na temelju glave II., uz izuzetak članka 9., i na temelju glave V. Uredbe (EZ) br. 479/2008 isplaćuju se korisnicima u cijelosti.

Odstupajući od prvoga podstavka, države članice mogu odlučiti i platiti potporu iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 putem osiguravajućih društava kao posrednika, pod uvjetom da:

(a)

se ispune uvjeti iz članka 14. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008;

(b)

se iznos potpore u cijelosti doznači proizvođaču;

(c)

osiguravajuće društvo isplati potporu proizvođaču kao predujam ili putem bankovnoga ili poštanskog naloga za plaćanje u roku petnaest dana od primitka isplate od države članice.

Uporaba takvih posrednika za isplate ne smije narušavati konkurentske uvjete na tržištu osiguranja.

Isplate podliježu prethodnim provjerama kako je predviđeno ovom Uredbom, osim isplate predujma za koji je položeno sredstvo osiguranja.

Članak 97.

Naplate neopravdanih plaćanja

Neopravdana se plaćanja s kamatama naplaćuju od predmetnih korisnika. Pravila utvrđena u članku 73. Uredbe (EZ) br. 796/2004 primjenjuju se mutatis mutandis.

Provedba upravnih sankcija i naplata neopravdano isplaćenih iznosa ne dovode u pitanje priopćavanje neispravnosti Komisiji na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (22).

Članak 98.

Nacionalne sankcije

Ne dovodeći u pitanje nijednu sankciju određenu u Uredbi (EZ) br. 479/2008 ili ovoj Uredbi, države članice osiguravaju primjenu sankcija na nacionalnoj razini za nepravilnosti počinjene u vezi sa zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 479/2008 i ove Uredbe koje moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće tako da osiguravaju odgovarajuću zaštitu financijskih interesa Zajednica.

Članak 99.

Umjetno stvorene okolnosti

Ne dovodeći u pitanje nijednu posebnu mjeru iz Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili ove Uredbe, ne smiju se izvršiti isplate korisnicima za koje se utvrdi da su umjetno stvorili uvjete potrebne za dobivanje tih isplata radi ostvarivanja koristi suprotne ciljevima predmetnih mjera.

Članak 100.

Obavješćivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje nijednu posebnu odredbu iz ove Uredbe, obavješćivanje na temelju ove Uredbe provodi se u formatu određenom u njezinim prilozima, u obliku datoteka oblikovanih u aplikacijskom programu za tablice. Komisiji se šalju i u elektroničkom obliku. U slučaju kada država članica prikuplja podatke na regionalnoj razini, šalje Komisiji i tablicu sa sažetim podacima za regije.

Za obavješćivanje koje nije provedeno navedenim sredstvima i u navedenom formatu smatra se da nisu ni dostavljeno, ne dovodeći pritom u pitanje stavak 4.

2.   U slučaju kada država članica za neku tablicu želi priopćiti samo nulte vrijednosti, može odlučiti ne ispuniti tablicu nego samo obavijestiti Komisiju da za nju određena tablica nije relevantna. Ta pojednostavljena obavijest provodi se do istog roka utvrđenog za dotičnu tablicu.

3.   Ne dovodeći u pitanje nijednu posebnu odredbu iz ove Uredbe, države članice poduzimaju sve mjere potrebne kako bi osigurale da mogu ispunjavati rokove za obavijesti određene u ovoj Uredbi.

4.   Ako država članica ne dostavi obavijest koja se traži na temelju Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili ove Uredbe, ili ako je obavijest netočna u smislu objektivnih činjenica koje Komisija posjeduje, Komisija može obustaviti cjelokupne mjesečne isplate ili njihov dio iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 u pogledu sektora vina dok se ne pošalje točna obavijest.

5.   Države članice čuvaju informacije evidentirane na temelju ove Uredbe najmanje deset vinskih godina nakon godine u kojoj su evidentirane.

6.   Obavijesti koje se traže na temelju ove Uredbe ne dovode u pitanje obveze država članica utvrđene u Uredbi Vijeća (EEZ) 357/79 o statističkim istraživanjima površina pod vinovom lozom (23).

Članak 101.

Očite pogreške

Svako obavješćivanje, potraživanje ili zahtjev države članice na temelju Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili ove Uredbe, uključujući zahtjev za potporu, može se u svakom trenutku nakon podnošenja prilagoditi u slučaju očite pogreške koju otkrije nadležno tijelo.

Članak 102.

Viša sila i izvanredne okolnosti

U slučaju kada, na temelju Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili ove Uredbe, treba odrediti sankciju, ona se ne određuje u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti u smislu članka 40. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

Članak 103.

Stavljanje izvan snage i upućivanja

1.   Uredbe (EZ) br. 1227/2000, (EZ) br. 1623/2000, (EZ) br. 2729/2000 i (EZ) br. 883/2001 stavljaju se izvan snage.

Međutim,

(a)

odgovarajuća pravila određena u Uredbama (EZ) br. 1227/2000 i (EZ) br. 1623/2000 i dalje se primjenjuju u onoj mjeri u kojoj su se mjere, prihvatljive na temelju Uredbe (EZ) br. 1493/1999, započele provoditi ili poduzimati prije 1. kolovoza 2008.;

(b)

tablica 10. Priloga Uredbi (EZ) br. 1227/2000 i dalje se primjenjuje, osim ako nije drukčije predviđeno provedbenom uredbom o označivanju i prezentiranju vina koja se donosi na temelju članka 63. Uredbe (EZ) br. 479/2008;

(c)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1623/2000 ostaje na snazi do 31. srpnja 2012.

2.   Upućivanja na Uredbe stavljene izvan snage u skladu sa stavkom 1. smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu XXII.

Članak 104.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. kolovoza 2008.

Međutim, članak 2. i glava IV. poglavlje III. primjenjuju se od 30. lipnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 148, 6.6.2008., str. 1.

(2)  SL L 179, 14.7.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1234/2007 (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(3)  SL L 143, 16.6.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1216/2005 (SL L 199, 29.7.2005., str. 32.).

(4)  SL L 194, 31.7.2000., str. 45. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1433/2007 (SL L 320, 6.12.2007., str. 18.).

(5)  SL L 316, 15.12.2000., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2030/2006 (SL L 414, 30.12.2006., str. 40.).

(6)  SL L 128, 10.5.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1211/2007 (SL L 274, 18.10.2007., str. 5.).

(7)  SL L 3, 5.1.2008., str. 1.

(8)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 146/2008 (SL L 46, 21.2.2008., str. 1.).

(9)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1437/2007 (SL L 322, 7.12.2007., str. 1.).

(10)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(11)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(12)  SL L 205, 3.8.1985., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006 (SL L 365, 21.12.2006., str. 52.).

(13)  SL L 358, 16.12.2006., str. 3.

(14)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(15)  SL L 58, 11.3.1993., str. 50.

(16)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(17)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 275/2008 (SL L 85, 27.3.2008., str. 3.).

(18)  SL L 105, 23.4.1983., str. 1.

(19)  SL L 176, 29.6.2001., str. 14.

(20)  SL L 141, 30.4.2004., str. 18.

(21)  SL L 368, 23.12.2006., str. 74. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1396/2007 (SL L 311, 29.11.2007., str. 3.).

(22)  SL L 355, 15.12.2006., str. 56.

(23)  SL L 54, 5.3.1979., str. 124. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).


PRILOG I.

ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA VINA

Podnošenje programa potpore

 

 

Država članica  (1): …

Razdoblje  (2): …

Datum podnošenja: …

Broj revizije: …

Ako izmjenu zahtijeva Komisija/ako izmjenu zahtijeva država članica (3)

A.   Opis predloženih mjera i njihovi kvantificirani ciljevi

(a)   Potpora iz programa jedinstvenih plaćanja u skladu s člankom 9.  (4)

Uvedena u program potpore: da/ne:

(b)   Promocija u skladu s člankom 10.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(c)   Restrukturiranje i prenamjena vinograda u skladu s člankom 11.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera (5):

Kvantificirani ciljevi:

(d)   Zelena berba u skladu s člankom 12.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

(e)   Uzajamni fondovi u skladu s člankom 13.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

(f)   Osiguranje uroda u skladu s člankom 14.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(g)   Ulaganja u poduzeća u skladu s člankom 15.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(h)   Destilacija sporednih proizvoda u skladu s člankom 16.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera (uključujući visinu potpore):

Kvantificirani ciljevi:

(i)   Alkohol za piće destiliran u skladu s člankom 17.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Trajanje prijelaznog razdoblja (u vinskim godinama):

Opis predloženih mjera (uključujući visinu potpore):

Kvantificirani ciljevi:

(j)   Krizna destilacija u skladu s člankom 18.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Trajanje prijelaznog razdoblja (u vinskim godinama):

Opis predloženih mjera (uključujući visinu potpore):

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(k)   Uporaba koncentriranog mošta od grožđa u skladu s člankom 19.

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Trajanje prijelaznog razdoblja (u vinskim godinama):

Opis predloženih mjera (uključujući visinu potpore):

Kvantificirani ciljevi:

B.   Rezultati obavljenih savjetovanja:

C.   Ocjena koja pokazuje očekivani tehnički, ekonomski, ekološki i socijalni utjecaj  (6) :

D.   Vremenski okvir za provođenje mjera:

E.   Opća financijska tablica određena u obliku iz Priloga II. (navedite broj revizije):

F.   Kriteriji i količinski pokazatelji koji će se upotrebljavati za praćenje i ocjenjivanje:

Poduzete mjere za osiguranje odgovarajuće i učinkovite provedbe programa:

G.   Imenovanje nadležnih tijela i organa odgovornih za provedbu programa:


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Vinske godine.

(3)  Neispravno precrtajte.

(4)  Svi članci označeni u ovom Prilogu upućuju na Uredbu (EZ) br. 479/2008.

(5)  Uključujući ishod mjera koje se provode u skladu s člankom 10. ove Uredbe.

(6)  Države članice iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 nisu obvezne popuniti točke C i F.


PRILOG II.

Prvo podnošenje financijske tablice nacionalnih programa potpore u skladu s člankom 6. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 479/2008

(u 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum obavijesti koje treba poslati najkasnije do 30. lipnja 2008.:

 

Financijska godina

Mjere

Uredba (EZ) br. 479/2008

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 9.

 

 

 

 

 

 

2.-

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 10.

 

 

 

 

 

 

3.a-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

3.b-

Tekući programi

Uredba (EZ) br. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.-

Zelena berba

Članak 12.

 

 

 

 

 

 

5.-

Uzajamni fondovi

Članak 13.

 

 

 

 

 

 

6.-

Osiguranje ljetine

Članak 14.

 

 

 

 

 

 

7.-

Ulaganja u poduzeće

Članak 15.

 

 

 

 

 

 

8.-

Destilacija sporednih proizvoda

Članak 16.

 

 

 

 

 

 

9.-

Destilacija alkohola za piće — potpora za površinu

Članak 17.

 

 

 

 

 

 

10.-

Krizna destilacija

Članak 18. stavak 1.

 

 

 

 

 

 

11.-

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa za obogaćivanje

Članak 19.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Za mjere koje nisu uvedene u nacionalni program potpore treba navesti „0”.

Ako je mjerodavno:

10.a-

Državna potpora za kriznu destilaciju

Članak 18. stavak 5.

 

 

 

 

 

 


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).


PRILOG III.

Prvo neobvezno podnošenje financijske tablice nacionalnih programa potpore u skladu s člankom 6. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 479/2008 – detaljno navedeno na regionalnoj razini

(u 1000 EUR)

Država članica (1):

Regija:

Datum obavijesti koje treba poslati najkasnije do 30. lipnja 2008.:

 

Financijska godina

Mjere

Uredba (EZ) br. 479/2008

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 9.

 

 

 

 

 

 

2.-

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 10.

 

 

 

 

 

 

3.a-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

3.b-

Tekući programi

Uredba (EZ) br. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.-

Zelena berba

Članak 12.

 

 

 

 

 

 

5.-

Uzajamni fondovi

Članak 13.

 

 

 

 

 

 

6.-

Osiguranje prinosa

Članak 14.

 

 

 

 

 

 

7.-

Ulaganja u poduzeće

Članak 15.

 

 

 

 

 

 

8.-

Destilacija sporednih proizvoda

Članak 16.

 

 

 

 

 

 

9.-

Destilacija alkohola za piće – potpora za površinu

Članak 17.

 

 

 

 

 

 

10.-

Krizna destilacija

Članak 18.

 

 

 

 

 

 

11.-

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa za obogaćivanje

Članak 19.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Za mjere koje nisu uvedene u nacionalni program potpore u poljima za iznose treba navesti „0”.

Ako je mjerodavno:

10.a-

Državna potpora za kriznu destilaciju

Članak 18. stavak 5.

 

 

 

 

 

 


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).


PRILOG IV.

Izmjene financijske pregledne tablice nacionalnih programa potpore u skladu s člankom 6. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 479/2008

(u 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum obavijesti (2):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

Razlog: izmjenu traži Komisija/izmjenu traži država članica (3)

Mjere

 

Financijska godina

Mjere

Uredba (EZ) br. 479/2008

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 9.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

2.-

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 10.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

3.a-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 11.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

3.b-

Tekući programi

Uredba (EZ) br. 1493/1999

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

4.-

Zelena berba

Članak 12.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

5.-

Uzajamni fondovi

Članak 13.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

6.-

Osiguranje prinosa

Članak 14.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

7.-

Ulaganja u poduzeće

Članak 15.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

8.-

Destilacija sporednih proizvoda

Članak 16.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

9.-

Destilacija alkohola za piće – potpora za površinu

Članak 17.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

10.-

Krizna destilacija

Članak 18.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

11.-

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa za obogaćivanje

Članak 19.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje:

Ako je mjerodavno:

10.a-

Državna potpora za kriznu destilaciju

Članak 18. stavak 5.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Rok za obavješćivanje: 1. ožujka i 30. lipnja.

(3)  Neispravno precrtajte.


PRILOG V.

ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA VINA

Obavješćivanje o programu potpore

 

 

Država članica  (1): …

Razdoblje  (2): …

Datum podnošenja: …

Broj revizije: …

A.   Cjelovita ocjena:

B.   Uvjeti i rezultati provedbe predloženih mjera  (3)

(a)   Potpora iz programa jedinstvenih plaćanja u skladu s člankom 9.  (4)

(b)   Promocija u skladu s člankom 10.

Uvjeti provedbe:

Rezultati (5):

Državna potpora:

(c)   Restrukturiranje i prenamjena vinograda u skladu s člankom 11.

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(d)   Zelena berba u skladu s člankom 12.

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(e)   Uzajamni fondovi u skladu s člankom 13.

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(f)   Osiguranje prinosa u skladu s člankom 14.

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

Državna potpora:

(g)   Ulaganja u poduzeća u skladu s člankom 15.

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

Državna potpora:

(h)   Destilacija sporednih proizvoda u skladu s člankom 16.

Uvjeti provedbe (uključujući visinu potpore):

Rezultati:

(i)   Destilacija alkohola za piće u skladu s člankom 17.

Uvjeti provedbe (uključujući visinu potpore):

Rezultati:

(j)   Krizna destilacija u skladu s člankom 18.

Uvjeti provedbe (uključujući visinu potpore):

Rezultati:

Državna potpora:

(k)   Uporaba koncentriranog mošta od grožđa u skladu s člankom 19.

Uvjeti provedbe (uključujući visinu potpore):

Rezultati:

C.   Zaključci (i, ako je to potrebno, predviđene izmjene)


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Vinske godine.

(3)  Moraju se popuniti samo stavci koji se odnose na mjere koje su uvedene u program potpore.

(4)  Svi članci iz ovog Priloga upućuju na Uredbu (EZ) br. 479/2008.

(5)  Ocjena tehničkoga, ekonomskog, ekološkog i socijalnog utjecaja na temelju kriterija i količinskih pokazatelja utvrđenih za praćenje i ocjenjivanje u podnesenom programu.


PRILOG VI.

Financijska tablica provođenja nacionalnih programa potpore u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 479/2008

(u 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum obavijesti (2):

Izmijenjena tablica: Da/Ne (3)

Ako da, navedite broj:

 

Financijska godina

Mjere

Uredba (EZ) br. 479/200

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ukupno

 

Prognoza/Provedba

Prognoza/Provedba (3)

Prognoza/Provedba (3)

Prognoza/Provedba (3)

Prognoza/Provedba (3)

Prognoza/Provedba (3)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 9.

 

 

 

 

 

 

2.-

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 10.

 

 

 

 

 

 

3.a-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 11.

 

 

 

 

 

 

3.b-

Tekući programi

Uredba (EZ) br. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.-

Zelena berba

Članak 12.

 

 

 

 

 

 

5.-

Uzajamni fondovi

Članak 13.

 

 

 

 

 

 

6.-

Osiguranje prinosa

Članak 14.

 

 

 

 

 

 

7.-

Ulaganja u poduzeće

Članak 15.

 

 

 

 

 

 

8.-

Destilacija sporednih proizvoda

Članak 16.

 

 

 

 

 

 

9.-

Destilacija alkohola za piće – potpora za površinu

Članak 17.

 

 

 

 

 

 

10.-

Krizna destilacija

Članak 18.

 

 

 

 

 

 

11.-

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa za obogaćivanje

Članak 19.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

Ako je mjerodavno:

10.a-

Krizna destilacija

Članak 18. stavak 5.

 

 

 

 

 

 


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Rok za obavješćivanje: prije 1. ožujka, a prvi put prije 1. ožujka 2010.

(3)  Neispravno precrtajte.


PRILOG VII.

Tehnički podaci koji se odnose na nacionalne programe potpore u skladu s člankom 6. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 479/2008

(financijski iznos u 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum obavijesti (2):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

 

 

Financijska godina

 

 

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ukupno

Mjere

Uredba (EZ) 479/2008

 

Prognoza

Provedba

Prognoza

Provedba

Prognoza

Provedba

Prognoza

Provedba

Prognoza

Provedba

Provedba

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 9.

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječan iznos

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-

Promocija na tržištima trećih zemalja

Članak 10.

Broj projekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječna potpora Zajednice (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.a-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 11.

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječan iznos

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.b-

Tekući programi

Uredba (EZ) 1493/1999

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Izmijenjen iznos

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-

Zelena berba

Članak 12.

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan iznos

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-

Uzajamni fondovi

Članak 13.

Broj novih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječna potpora Zajednice (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-

Osiguranje uroda

Članak 14.

Broj proizvođača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječna potpora Zajednice (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-

Ulaganja u poduzeće

Članak 15.

Broj korisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

Prosječna potpora Zajednice (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Ulaganja u poduzeće u konvergentnim regijama

Članak 15. stavak 4. točka (a)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.2

Ulaganja u poduzeća u drugim regijama, osim u konvergentnim

Članak 15. stavak 4. točka (b)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.3

Ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama

Članak 15. stavak 4. točka (c)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.4

Ulaganja u poduzeća na manjim egejskim otocima

Članak 15. stavak 4. točka (d)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.5

Ulaganja u poduzeće u konvergentnim regijama

Članak 15. stavak 4. točka (a)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.6

Ulaganja u poduzeća u drugim regijama, osim u konvergentnim

Članak 15. stavak 4. točka (b)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.7

Ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama

Članak 15. stavak 4. točka (c)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

7.8

Ulaganja u poduzeća na manjim egejskim otocima

Članak 15. stavak 4. točka (d)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skupno)

8.-

Destilacija sporednih proizvoda

Članak 16.

Raspon maksimalne potpore

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna potpora Zajednice (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-

Destilacija alkohola za piće – potpora za površinu

Članak 17.

Raspon potpore/EUR/ha (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna potpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-

Krizna destilacija

Članak 18.

Raspon potpore

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmanja proizvođačka cijena

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna potpora Zajednice (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.-

Uporaba koncentriranog mošta od grožđa za obogaćivanje

Članak 19.

Raspon potpore

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna potpora Zajednice (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Krajnji rok za podnošenje obavijesti: za prognoze 30. lipanj 2008. prvi put, a nadalje svakog 1. ožujka i 30. lipnja; za provedbu svakoga 1. ožujka (prvi put 2010.).

(3)  Izračunava se tako da se iznosi prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s predmetnom površinom iz tog Priloga.

(4)  Izračunava se tako da se iznosi, prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s brojem projekata iz tog Priloga.

(5)  Izračunava se tako da se iznosi, prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s brojem predmetnih fondova iz tog Priloga.

(6)  Izračunava se tako da se iznosi, prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s brojem predmetnih proizvođača iz tog Priloga.

(7)  Izračunava se tako da se iznosi, prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s brojem predmetnih poduzeća iz tog Priloga.

(8)  Pojedinosti iz priloga I. i V.

(9)  Izračunava se tako da se iznosi, prijavljeni u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za izvedbu) dijele s brojem predmetnih hektolitara iz tog Priloga.


PRILOG VIII.

Obavijest  (1) o promotivnoj mjeri u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Država članica:

Prognoza/provedba (2):

Datum obavijesti (3): Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene pregledne tablice:


Korisnici

Prihvatljiva mjera (članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008)

Opis (4)

Ciljano tržište

Razdoblje

Prihvatljivi izdaci

(EUR)

od toga doprinos Zajednice (EUR)

od toga druga javna potpora, ako postoji

(EUR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 


(1)  U skladu s člankom 21. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008.

(2)  Neispravno precrtajte.

(3)  Rok za obavješćivanje: za prognoze 30. lipnja 2008. prvi put, a nadalje svakoga 1. ožujka i 30. lipnja; za provedbu svakoga 1. ožujka (prvi put 2010.).

(4)  Uključujući ako se promotivna mjera organizira u suradnji s jednom ili više drugih država članica.

PRILOG VIII.a

Godišnje izvješće o nadzoru na licu mjesta povezano s restrukturiranjem i prenamjenom vinograda u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Država članica (1)

Financijska godina:

Datum obavijesti:


Regija

Globalno prihvaćene mjere restrukturiranja i prenamjene

Mjere restrukturiranja koje se odnose na prethodno krčenje (2)

Nadzor prije krčenja (3)

Nadzor nakon restrukturiranja/prenamjene

konačno priznata površina nakon provjere (ha)

površina nepriznata nakon provjere (ha)

odbijene tražene provjere (EUR)

Sankcije (4)

upravni

na licu mjesta

broj zahtjeva

površina (ha)

broj

površina koja se odnosi na prethodno krčenje (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok za predaju obavijesti: 1. prosinca svake godine i prvi put 1. prosinca 2009.


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Djelomično uključeno u kolone 2. i 3.

(3)  Kad je primjenjivo.

(4)  Kad je primjenjivo.

PRILOG VIII.b

Godišnje izvješće o nadzoru na licu mjesta povezano sa zelenom berbom u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Država članica (1):

Financijska godina:

Datum obavijesti:


Regija

Zahtjevi koje je odobrila država članica

Nadzor na licu mjesta

konačno priznata površina nakon provjere (ha)

nepriznata površina nakon provjere (ha)

odbijene tražene premije

(EUR)

Sankcije (2)

broj zahtjeva

površina (ha)

broj zahtjeva

nadzirana površina (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno države članice

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok za predaju obavijesti: 1. prosinca svake godine i prvi put 1. prosinca 2009.


(1)  Upotrebljavaju se kratice OPOCE-a (Ured za službene publikacije Europskih zajednica).

(2)  Kada je to primjenjivo.


PRILOG IX.

Dokument V. I. 1. kako je predviđen u članku 43. stavku 1.

Image

Image


PRILOG X.

V. I. 2. dokument predviđen u članku 44. stavku 1.

Image

Image


PRILOG XI.

Tehnička pravila o obrascima V. I. 1. i V. 1. 2. predviđenima u člancima 43. i 44.

A.   Tiskanje obrazaca

1.

Veličina obrazaca iznosi približno 210 s 297 mm.

2.

Obrasci se tiskaju na jednom od službenih jezika Zajednice; za obrasce V. I. 2. o jeziku obrasca odlučuju nadležna tijela države članice u kojoj se obrazac pečati.

B.   Ispunjavanje obrazaca

Obrasce se moraju ispuniti na jeziku na kojem su tiskani.

Svaki obrazac ima serijski broj:

za obrasce V. I. 1. broj dodjeljuje službena agencija koja potpisuje dio „potvrda”,

za obrasce V. I. 2. broj dodjeljuje carinarnica koji stavlja pečat.

1.

Izvoznik:

Puno ime i adresa u predmetnoj trećoj zemlji.

2.

Primatelj:

Puno ime i adresa u Zajednici.

4.

Prijevozna sredstva i pojedinosti o prijevozu:

navedite samo prijevoz za dostavu do carinske luke u EZ-u:

navedite prijevozno sredstvo (brod, zrakoplov itd.); ime broda itd.

6.

(5. za V. I. 2.) Opis uvezenog proizvoda:

oznaka za prodaju (kako je npr. navedena na oznaci, tj. ime proizvođača i vinorodno područje; trgovački naziv; itd.),

naziv države podrijetla (npr. „Čile”),

naziv oznake zemljopisnog podrijetla, ako vino ispunjava uvjete za oznaku zemljopisnog podrijetla,

stvarna alkoholna jakost po volumenu,

boja proizvoda (navedite samo „crveno”, „rosé”, „ružičasto” ili „bijelo”),

oznaka kombinirane nomenklature.


PRILOG XII.

Popis država iz članka 43. stavka 2. i članka 45.

Australija.


PRILOG XIII.

Tablica 1.

Kazne koje određuju države članice u skladu s člankom 85. stavkom 3., člankom 86. stavkom 4. i člankom 87. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Država članica:

Vinska godina ili razdoblje:

Datum obavijesti:


Regija

Kazna izrečena u danoj vinskoj godini (1)

na temelju nacionalnoga zakonodavstva (iz članka 85. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008)

uvedena u skladu s člankom 85. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 (kazna se može izreći od 31.12.2008.)

u skladu s člankom 86. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 (kazna se može izreći od 1.1.2010.)

u skladu s člankom 87. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008

EUR

predmetna površina

(ha)

EUR

predmetna površina

(ha)

EUR

predmetna površina

(ha)

EUR

predmetna površina

(ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka

Obavijest iz članka 58. stavka 1. ove Uredbe.

Tablica 2.

Prvo obavješćivanje o površinama zasađenima bez odgovarajućeg prava sadnje nakon 31. kolovoza 1998.

Država članica:

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje nakon 31.8.1998.

otkrivena između 1.9.1998. i 31.7.2008. (ha)

iskrčena između 1.9.1998. i 31.7.2008. (ha)

1.

2.

3.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka 2009.

Obavijest iz članka 85. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 3.

Godišnje obavješćivanje o površinama zasađenima bez odgovarajućeg prava sadnje nakon 31. kolovoza 1998.

Država članica:

Vinska godina ili razdoblje:

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje nakon 31.8.1998.

otkrivena u danoj vinskoj godini (2) (ha)

iskrčena u određenoj vinskoj godini (2) (ha)

površina za koju se provodi destilacija (ha)

količina destiliranog vina u određenoj vinskoj godini (2) (hl)

površina na kojoj se provodi zelena berba (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka.

Obavijest iz članka 85. stavka 4. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 4.

Prvo obavješćivanje o površinama zasađenim bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1. rujna 1998.

Država članica:

Vinska godina ili razdoblje:

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1.9.1998.

uređenje zatraženo između 1.8.2007. i 31.7.2008. (ha)

uređeno između 1.8.2007. i 31.7.2008. na temelju članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 (ha)

reguliranje na temelju članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 država članica je odbila između 1.8.2007. i 31.7.2008. (ha)

1.

2.

3.

4.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka 2009.

Obavijest iz članka 86. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 5.

Obavješćivanje o novom uređenju u skladu s člankom 86. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 površina zasađenih bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1. rujna 1998.

Država članica:

Razdoblje: 1.8.2008. do 31.12.2008.

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1.9.1998.

uređeno između 1.8.2008. i 31.12.2008. (ha)

pristojba plaćena između 1.8.2008. i 31.12.2008. (EUR)

prosječna vrijednost prava sadnje primijenjena za izračun pristojbe (EUR/ha)

površina za koju se provodi destilacija (ha)

količina vina destiliranoga od 1.8.2008. do 31.12.2008. (hl)

površina na kojoj se provodi zelena berba (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

Krajnji za obavješćivanje: 1. ožujka 2009.

Obavijest iz članka 86. stavka 5. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 6.

Obavješćivanje o novom uređenju u skladu s člankom 86. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 479/2008 površina zasađenih bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1. rujna 1998.

Država članica:

Razdoblje: 1.1.2009. do 31.12.2009.

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1.9.1998.

uređeno između 1.1.2009. i 31.12.2009. (ha)

pristojba plaćena između 1.1.2009. i 31.12.2009. (EUR)

prosječna vrijednost prava sadnje primijenjena za izračun pristojbe (EUR/ha)

površina za koju se provodi destilacija (ha)

količina vina destiliranoga od 1.1.2009. do 31.12.2009. (hl)

površina na kojoj se provodi zelena berba (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka 2010.

Obavijest iz članka 86. stavka 5. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 7.

Godišnje obavješćivanje o površinama zasađenima bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1. rujna 1998.

Država članica:

Vinska godina ili razdoblje:

Datum obavijesti:


Regija

Površina zasađena bez odgovarajućeg prava sadnje prije 1.9.1998.

nije uređeno do 31.12.2009. (ha)

iskrčena u određenoj vinskoj godini (3) (Uredba (EZ) br. 479/2008 članak 86. stavak 4.) (ha)

površina za koju se provodi destilacija (ha)

količina destiliranoga vina u određenoj vinskoj godini (3) (hl)

površina na kojoj se provodi zelena berba (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2011.

Obavijest iz članka 86. stavka 5. i članka 87. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 58. stavka 2. ove Uredbe.

Tablica 8.

Površina za koju je dodijeljeno pravo nove sadnje

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijest:


Regija

Površina (ha)

obvezatan otkup

komasacija zemljišta

pokusi

rasadnici cjepova

potrošnja u obitelji

ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2009.

Obavijest iz članka 61. ove Uredbe.

Tablica 9.

Prijenos prava sadnje u pričuve i iz pričuva

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


Regija

Prava sadnje dodijeljena u rezervu

Prava sadnje dodijeljena iz rezerva

predmetna površina (ha)

iznos isplaćen za prava sadnje

(EUR)

predmetna površina (ha)

iznos isplaćen za prava sadnje

(EUR)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2009.

Obavijest iz članka 65. stavka 5. ove Uredbe.

Tablica 10.

Prihvatljivi zahtjevi za premiju za krčenje

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:

Kriteriji iz članka 102. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008:


Regija

 

Raspon prinosa (hl/ha)

≤ 20

> 20 i ≤ 30

> 30 i ≤ 40

> 40 i ≤ 50

> 50 i ≤ 90

> 90 i ≤ 130

> 130 i ≤ 160

> 160

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 15. listopada svake godine (u godini 2008., 2009. i 2010.).

Obavijest iz članka 102. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 71. stavka 2. i članka 73. stavka 1. ove Uredbe.

Tablica 11.

Zahtjevi prihvaćeni za premiju za krčenje

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


Regija

 

Raspon prinosa (hl/ha)

≤ 20

> 20 i ≤ 30

> 30 i ≤ 40

> 40 i ≤ 50

> 50 i ≤ 90

> 90 i ≤ 130

> 130 i ≤ 160

> 160

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka svake godine (u godini 2009., 2010. i 2011.).

Obavijest iz članka 102. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i članka 73. stavka 1. ove Uredbe.

Tablica 12.

Površine iskrčene s premijom u prethodnoj vinskoj godini

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:

Objašnjenje zašto je prednost dana proizvođačima na neprihvatljivim površinama ili površinama koje su prijavljene kao neprihvatljive u skladu s člankom 104. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 479/2008:


Regija

 

Raspon prinosa (hl/ha)

≤ 20

> 20 i ≤ 30

> 30 i ≤ 40

> 40 i ≤ 50

> 50 i ≤ 90

> 90 i ≤ 130

> 130 i ≤ 160

> 160

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalni fondovi

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. prosinca svake godine (u godini 2009., 2010. i 2011.).

Obavijest iz članka 102. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 479/2008 te članka 68. stavka 2. i članka 73. stavka 1. ove Uredbe.

Tablica 13.

Godišnje izvješće o nadzoru nad krčenjem

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


Regija

Broj proizvođača prihvaćenih za premiju za krčenje

Pregled prije krčenje

Pregled poslije krčenja

konačno priznata površina nakon pregleda (ha)

nepriznata površina nakon pregleda (ha)

tražena premija odbijena (EUR)

upravno

na licu mjesta

na licu mjesta

daljinskim promatranjem

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

broj nadziranih proizvođača

nadzirana površina (ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. prosinca svake godine (u godini 2009., 2010. i 2011.).

Obavijest iz članka 73. stavka 5. ove Uredbe.

Tablica 14.

Popis vinorodnih površina

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


Regija

Stvarno zasađena površina (ha)

vino sa zaštićenim nazivom podrijetla (4)

vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (4)

međuzbroj za vina sa zaštićenim nazivom podrijetla i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (4)

vina bez naziva podrijetla/oznake zemljopisnog podrijetla (4)

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2009.

Obavijest u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i člankom 74. ove Uredbe.

Tablica 15.

Popis prava sadnje

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


 

Površina (ha)

vino sa zaštićenim nazivom podrijetla (5)

vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (5)

međuzbroj za vina sa zaštićenim nazivom podrijetla i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (5)

vina bez naziva podrijetla/oznake zemljopisnog podrijetla (5)

Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Površina stvarno zasađena vinovom lozom

 

 

 

 

 

Prava sadnje dodijeljena proizvođačima, ali koja još nisu upotrijebljena

 

 

 

 

 

Prava ponovne sadnje koja imaju proizvođači

 

 

 

 

 

Postojeća prava sadnje u rezervi

 

 

 

 

 

Ukupno vinogradarske površine

 

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2009.

Obavijest u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i člankom 74. ove Uredbe.

Tablica 16.

Popis glavnih sorata grožđa za proizvodnju vina

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


Sorta

Stvarno zasađena površina (ha)

Udio (%)

1.

2.

3.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

ostalo

 

 

Ukupno

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. ožujka, od 2009.

Obavijest u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i člankom 74. ove Uredbe.


(1)  Za prvo obavješćivanje čiji je rok 1. ožujka 2009., podaci se odnose na razdoblje između 1.8.2008. i 31.12.2008.; za sve sljedeće obavijesti na vinsku godinu koja prethodi davanju obavijesti.

(2)  Za prvo obavješćivanje čiji je rok 1. ožujka 2009., podaci se odnose na razdoblje između 1.8.2008. i 31.12.2008.; za sve sljedeće obavijesti na vinsku godinu koja prethodi davanju obavijesti.

(3)  Za prvo obavješćivanje čiji je rok 1. ožujka 2011., podaci se odnose na razdoblje između 1.1.2010. i 31.7.2010.; za sva sljedeća obavješćivanja na vinsku godinu koja prethodi davanju obavijesti.

(4)  Za prvu obavijest, čiji je rok 1. ožujka 2009., naslovi ovih stupaca trebaju se tumačiti kako slijedi: kvalitetna vina psr/stolna vina s oznakom zemljopisnog podrijetla/međuzbroj za kvalitetna vina psr i stolna vina s oznakom zemljopisnog podrijetla/stolna vina (bez oznake zemljopisnog podrijetla). Države članice koje u tom trenutku ne mogu razlikovati površine s vinovom lozom za proizvodnju stolnih vina s oznakom zemljopisnog podrijetla i stolnih vina bez oznake zemljopisnog podrijetla mogu poslati jedan broj za sva stolna vina za vinsku godinu 2007./2008. u svojoj prvoj obavijesti, a ažuriranu tablicu poslati najkasnije do 31. prosinca 2009. s podjelom tih kategorija stolnih vina

(5)  Za prvu obavijest, čiji je rok 1. ožujka 2009., naslovi ovih stupaca trebaju se tumačiti kako slijedi: kvalitetna vina psr/stolna vina s oznakom zemljopisnog podrijetla/međuzbroj za kvalitetna vina psr i stolna vina s oznakom zemljopisnog podrijetla/stolna vina (bez oznake zemljopisnog podrijetla). Države članice koje u tom trenutku ne mogu razlikovati površine s vinovom lozom za proizvodnju stolnih vina s oznakom zemljopisnog podrijetla i stolnih vina bez oznake zemljopisnog podrijetla mogu poslati jedan broj za sva stolna vina za vinsku godinu 2007./2008. u svojoj prvoj obavijesti, a ažuriranu tablicu poslati najkasnije do 31. prosinca 2009. s podjelom tih kategorija stolnih vina


PRILOG XIV.

Površine koje su proglašene neprihvatljivima za program krčenja u skladu s člankom 104. stavcima od 4. do 6. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Država članica:

Vinska godina:

Datum obavijesti:


 

naziv neprihvatljive regije

okvirna veličina te regije

obrazloženje

1.

2.

3.

4.

Površine u planinama

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Površine na strmim obroncima

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Površina od ekološke važnosti

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Egejski otoci i grčki Jonski otoci

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Krajnji rok za obavješćivanje: 1. kolovoza svake godine (u godini 2008., 2009. i 2010.).

Obavijest u skladu s člankom 104. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 479/2008 i člankom 68. stavkom 2. ove Uredbe.


PRILOG XV.

Visina premije predviđene u članku 98. Uredbe (EZ) br. 479/2008

Prethodni prinos po hektaru (hl)

Premija (EUR/ha)

zahtjevi odobreni u 2008./2009.

zahtjevi odobreni u 2009./2010.

zahtjevi odobreni u 2010./2011.

1.

2.

3.

4.

≤ 20

1 740

1 595

1 450

> 20 i ≤ 30

4 080

3 740

3 400

> 30 i ≤ 40

5 040

4 620

4 200

> 40 i ≤ 50

5 520

5 060

4 600

> 50 i ≤ 90

7 560

6 930

6 300

> 90 i ≤ 130

10 320

9 460

8 600

> 130 i ≤ 160

13 320

12 210

11 100

> 160

14 760

13 530

12 300


PRILOG XVI.

Upute za uzorkovanje svježega grožđa i njegove prerade u vino za analizu izotopnim metodama iz članka 88. stavka 1.

I.   UZORKOVANJE GROŽĐA

A.

Svaki se uzorak mora sastojati od najmanje 10 kg zreloga grožđa iste sorte. Uzima se u stanju u kojem je zatečeno. Uzorkovanje se provodi tijekom berbe na predmetnoj parceli. Ubrano grožđe mora biti reprezentativno za cjelokupnu parcelu. Uzorci svježega grožđa ili u obliku od njega dobivenog prešanog mošta od grožđa mogu se do daljnje uporabe čuvati u zamrznutome stanju. Samo u slučaju kad se predviđa mjerenje kisika-18 u vodi mošta, može se odvojeno uzeti alikvot mošta i čuvati odvojeno do prešanja cjelokupnog uzorka grožđa.

B.

Nakon što se uzme uzorak, sastavlja se opisni list. Taj list mora uključiti prvi dio koji se odnosi na uzorkovanje grožđa i drugi dio koji se odnosi na vinifikaciju. Čuva se s uzorkom i mora ga pratiti tijekom svakog prijevoza. Mora se ažurirati s upisom svih obrada kojima je uzorak izložen. Opisni list koji se odnosi na uzorkovanje sastavlja se u skladu s dijelom I. upitnika u Prilogu XVIII.

II.   VINIFIKACIJA

A.

Vinifikaciju provodi nadležno tijelo ili odjel koji to tijelo za to ovlasti, kad god je to moguće pod uvjetima koji su usporedivi s uobičajenim uvjetima u području proizvodnje čiji je uzorak predstavnik. Vinifikacija mora završiti ukupnom pretvorbom šećera u alkohol, tj. s manje od 2 g/l reducirajućeg šećera. Međutim, u nekim slučajevima, npr. za bolju reprezentativnost, mogu se prihvatiti veći iznosi reducirajućeg šećera. Čim se vino razbistri i stabilizira uz pomoć SO2, mora se staviti u boce od 75 cl i označiti.

B.

Opisni list za vinifikaciju sastavlja se u skladu s dijelom II. upitnika u Prilogu XVIII.


PRILOG XVII.

Broj uzoraka koje uzimaju države članice svake godine za banku podataka kako je navedeno u članku 88. stavku 3.

30 uzoraka u Bugarskoj,

20 uzoraka u Češkoj,

200 uzoraka u Njemačkoj,

50 uzoraka u Grčkoj,

200 uzoraka u Španjolskoj,

400 uzoraka u Francuskoj,

400 uzoraka u Italiji,

10 uzoraka na Cipru,

4 uzorka u Luksemburgu,

50 uzoraka u Mađarskoj,

4 uzorka na Malti,

50 uzoraka u Austriji,

50 uzoraka u Portugalu,

70 uzoraka u Rumunjskoj,

20 uzoraka u Sloveniji,

15 uzoraka u Slovačkoj,

4 uzorka u Ujedinjenoj Kraljevini.


PRILOG XVIII.

Upitnik o prikupljanju i vinifikaciji uzoraka grožđa namijenjenog analizi izotopnim metodama kako je navedeno u članku 88. stavku 5.

Upotrebljavaju se metode analize i izražavanje rezultata (jedinica) iz članka 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008 (ili postupci za koje laboratoriji koji su uključeni u analizu dokažu da su jednakovrijedni).

DIO I.

1.   Opće informacije

1.1.

Broj uzorka:

1.2.

Ime i položaj službenika ili ovlaštene osobe koja je uzela uzorak:

1.3.

Naziv i adresa nadležnog tijela koje je odgovorno za uzimanje uzorka:

1.4.

Naziv i adresa nadležnog tijela odgovornog za vinifikaciju i odašiljanje uzorka, ako to nije tijelo iz 1.3:

2.   Opći opis uzoraka

2.1.

Podrijetlo (država, regija):

2.2.

Godina berbe:

2.3.

Sorta vinove loze:

2.4.

Boja grožđa:

3.   Opis vinograda

3.1.

Ime i adresa osobe koja obrađuje parcelu:

3.2.

Lokacija parcele

vinorodni kraj:

lokalitet:

katastarski referentni broj:

zemljopisna širina i dužina:

3.3.

vrsta tla (npr. vapnenasto, ilovasto (glinovito), vapnenasto-ilovasto, pješčano):

3.4.

Položaj (npr. obronak, nizina, izloženost suncu):

3.5.

Broj trsova po hektaru:

3.6.

Približna starost vinograda (manje od 10 godina/između 10 i 25 godina/više od 25 godina):

3.7.

Nadmorska visina:

3.8.

Metoda uzgoja i obrezivanja:

3.9.

Vrsta vina u koje se grožđe uobičajeno prerađuje (vidjeti definicije u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 479/2008):

4.   Svojstva kulture i mošta

4.1.

Procijenjeni prinos po hektaru za parcelu na kojoj je bila berba: (kg/ha):

4.2.

Zdravstveno stanje grožđa (npr. zdravo, trulo), pri čemu se točno navodi je li grožđe kad se uzimao uzorak bilo suho ili vlažno:

4.3.

Datum uzorkovanja:

5.   Vremenski uvjeti koji su prethodili berbi

5.1.

Oborine tijekom dana prije berbe: da/ne. Ako je odgovor da, dodatne informacije, kada su one dostupne:

6.   Navodnjavani vinogradi:

Ako se urod navodnjava, datum posljednjega navodnjavanja:

(Pečat nadležnog tijela odgovornog za uzorkovanje, ime, položaj i potpis službenika koji uzima uzorak)

DIO II.

1.   Mikrovinifikacija

1.1.

Masa uzorka grožđa, u kg:

1.2.

Metoda prešanja:

1.3.

Količina dobivenog mošta:

1.4.

Svojstva mošta:

koncentracija šećera izražena u g/l refraktometrijom:

ukupna kiselost izražena u g/l vinske kiseline: (neobvezno):

1.5.

Metoda obrade mošta (npr. taloženjem, centrifugiranjem):

1.6.

Dodavanje kvasca (sorta upotrijebljenog kvasca). Navedite je li fermentacija bila spontana ili ne:

1.7.

Temperatura tijekom fermentacije:

1.8.

Metoda za određivanje završetka fermentacije:

1.9.

Metoda tretiranja vina (npr. otakanje):

1.10.

Dodavanje sumporova dioksida u mg/l:

1.11.

Analiza dobivenoga vina

stvarna alkoholna jakost u % vol.:

ukupni suhi ekstrakt:

reducirajući šećeri izraženi u g/l invertnog šećera:

2.   Kronološka tablica vinifikacije uzorka

Datum:

uzorkovanja: (isti datum kao i datum berbe, dio I. – 4.3.)

prešanja:

početka fermentacije:

završetka fermentacije:

punjenja boca:

Datum kada je završen dio II.:

(Pečat nadležnog tijela koje je provelo vinifikaciju i potpis nadležnog službenika tog tijela)


PRILOG XIX.

IZVJEŠĆE O ANALIZI

Uzorci vina i proizvoda od vina koji se analiziraju izotopnom metodom, kako je navedeno u članku 31. Uredbe (EZ) br. 479/2008, i unose u banku podataka za izotope u Zajedničkom istraživačkom centru

I.   OPĆE INFORMACIJE

1.

Država:

2.

Broj uzorka:

3.

Godina:

4.

Sorta vinove loze:

5.

Vrsta vina:

6.

Regija/predio:

7.

Ime, adresa, telefon, faks i e-mail laboratorija odgovornoga za rezultate:

8.

Uzorak za kontrolnu analizu JRC/ZIC: da/ne

II.   METODE I REZULTATI

1.   Vino (prenose se iz Priloga XVIII.)

1.1.

Volumni udio alkohola: vol %

1.2.

Ukupni suhi ekstrakt: g/l

1.3.

Reducirajući šećeri: g/l

1.4.

Ukupna kiselina izražena kao vinska kiselina: g/l

1.5.

Ukupan sumporni dioksid: mg/l

2.   Destilacija vina za SNIF-NMR

2.1.

Opis aparata za destilaciju:

2.2.

Količina destiliranog vina/težina dobivenoga destilata:

3.   Analiza destilata

3.1.

Udio alkohola u destilatu % (m/m):

4.   Rezultat izotopnih omjera deuterija s etanolom mjerenih s NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R” =

5.   parametri NMR

Mjerena frekvencija:

6.   Rezultat izotopnog omjera18O/16O vina

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Rezultat izotopnog omjera18O/16O mošta (kad je to primjenjivo)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Rezultat izotopnog omjera13C/12C vinskog etanola

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


PRILOG XX.

Uzorkovanje u kontekstu pomoći među kontrolnim tijelima iz članka 92.

1.

Kad se uzimaju uzorci vina, mošta od grožđa ili drugih tekućih proizvoda od vina u kontekstu pomoći među kontrolnim tijelima, nadležno tijelo osigurava da su:

uzorci kod proizvoda koji se pune u spremnike kapaciteta od najviše 60 litara u seriji reprezentativni za cijelu seriju,

uzorci kod proizvoda koji se pune u posude kapaciteta većeg od 60 litara u seriji reprezentativni za sadržaj spremnika iz kojeg su uzeti.

2.

Uzorci se uzimaju pretakanjem predmetnog proizvoda u najmanje pet čistih posuda nazivnog kapaciteta od najmanje 75 cl. U slučaju proizvoda iz stavka 1. prve alineje, uzorkovanje se može obaviti i odstranjivanjem najmanje pet posuda nazivnog kapaciteta najmanje 75 cl iz serije koja se ispituje.

U slučaju kada se analiziraju uzorci vinskog destilata nuklearnom magnetskom rezonancom deuterija, uzorci se stavljaju u posude nazivnog kapaciteta 25 cl, ili čak 5 cl kad se iz jednog službenog laboratorija šalju u drugi.

Uzorci se uzimaju, zatvaraju kada je to primjereno i plombiraju u prisutnosti predstavnika poduzeća u kojem se uzorak uzima ili predstavnika prijevoznika ako se uzorak uzima tijekom transporta. Ako ni jedan predstavnik nije prisutan, u izvješću iz stavka 4. navodi se ta činjenica.

Svaki se uzorak oprema s inertnim zatvaračem za jednokratnu uporabu.

3.

Na svakom je uzorku oznaka koja je u skladu s Prilogom XXI. dijelom A.

U slučaju kada je spremnik premalen za propisanu oznaku koja se na njega pričvršćuje, spremnik se označuje neizbrisivim brojem, a potrebni se podaci navode na odvojenom listu.

Predstavnik poduzeća u kojem se uzorak uzima ili predstavnik prijevoznika potpisuje oznaku ili, prema potrebi, list papira.

4.

Službenik nadležnog tijela ovlašten za uzorkovanje sastavlja pisano izvješće u koje bilježi sva zapažanja koja smatra važnima za ocjenu uzoraka. U izvješću bilježi, kad je to potrebno, svaku izjavu predstavnika prijevoznika ili predstavnika poduzeća u kojem je uzorak uzet i traži da predstavnik stavi svoj potpis. Navodi količinu proizvoda iz koje je uzorak uzet. Ako se predstavnici iz stavka 3. trećega podstavka i navedeni gore odbiju potpisati, u izvješću se navodi ta činjenica.

5.

Pri svakom uzimanju uzoraka jedan uzorak ostaje kao kontrolni uzorak u objektu u kojem je uzorak uzet, a drugi kod nadležnog tijela čiji je službenik uzorak uzeo. Tri se uzorka šalju u službeni laboratorij u kojem se provode analitička i organoleptička ispitivanja. Tamo se analizira jedan od uzoraka. Drugi se čuva kao kontrolni uzorak. Kontrolni se uzorci čuvaju najmanje tri godine nakon uzorkovanja.

6.

Pošiljke uzoraka na vanjskom pakiranju imaju crvenu oznaku koja je u skladu s obrascem iz Priloga XXI. dijela B. Veličina oznake je 50 mm s 25 mm.

Prilikom otpremanja uzoraka, nadležno tijelo države članice iz koje se uzorci šalju stavlja svoj pečat djelomično na vanjsko pakiranje paketa, a djelomično na crvenu oznaku.


PRILOG XXI.

A.   Oznaka na kojoj je opisan uzorak u skladu s Prilogom XX. stavkom 3.

1.

Tražene informacije:

(a)

naziv, adresa, uključujući državu članicu, telefon, faks i e-mail nadležnog tijela prema čijim se uputama provodilo uzorkovanje;

(b)

serijski broj uzorka;

(c)

datum uzorkovanja;

(d)

ime službenika nadležnog tijela koji je ovlašten uzimati uzorke;

(e)

naziv, adresa, uključujući državu članicu, telefon, faks i e-mail poduzeća u kojem je uzet uzorak;

(f)

identitet spremnika iz kojeg je uzet uzorak (npr. broj spremnika, broj serije boca itd.);

(g)

naziv proizvoda, uključujući proizvodnu površinu, godinu berbe, udio stvarne ili potencijalne alkoholne jakosti i, ako je to moguće, sorte vinove loze;

(h)

riječi: „Rezervirani kontrolni uzorak može se pregledati samo u laboratoriju ovlaštenom za provođenje kontrolnih analiza. Skidanje pečata kazneno je djelo.”

2.

Napomene:

3.

Najmanja veličina: 100 mm s 100 mm.

B.   Obrazac crvene naljepnice iz Priloga XX. stavka 6.

EUROPSKE ZAJEDNICE

Proizvodi za analitičko i organoleptičko ispitivanje na temelju Uredbe (EZ) br. 555/2008


PRILOG XXII.

Korelacijske tablice iz članka 103. stavka 2.

1.   Uredba (EZ) br. 1227/2000

Uredba (EZ) br. 1227/2000

Ova Uredba

Članak 3.

Članak 60. i 61.

Članak 4. stavak 1.

Članak 62.

Članak 4. stavci 2. - 7.

Članak 63.

Članak 4. stavak 8.

Članak 64.

Članak 5. stavak 1.

Članak 65. stavak 1.

Članak 5. stavak 3.

Članak 64.

Članak 5. stavak 4.

Članak 65. stavak 2.

Članak 5. stavak 5.

Članak 65. stavak 3.

Članak 5. stavak 6.

Članak 65. stavak 4.

Članak 8. stavak 1.

Članak 70. stavak 1.


2.   Uredba (EZ) br. 1623/2000

Uredba (EZ) br. 1623/2000

Ova Uredba

Članak 12.

Članak 32.

Članak 13.

Članak 33.

Članak 14.a stavak 1.

Članak 34.

Članak 46. stavak 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 50. stavak 2.

Članak 22.


3.   Uredba (EZ) br. 2729/2000

Uredba (EZ) br. 2729/2000

Ova Uredba

Članak 2. stavak 3.

Članak 76. točka (d)

Članak 2. stavak 4.

Članak 76. točka (e)

Članak 3. stavak 1.

Članak 82. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 82. stavak 2.

Članak 4.

Članak 83.

Članak 5.

Članak 81.

Članak 7.

Članak 84.

Članak 8.

Članak 85.

Članak 9.

Članak 86.

Članak 10.

Članak 87.

Članak 11.

Članak 88.

Članak 12.

Članak 89.

Članak 13.

Članak 90.

Članak 14.

Članak 91.

Članak 15.

Članak 92.

Članak 16.

Članak 93.

Članak 17.

Članak 94.

Članak 19.

Članak 95.


4.   Uredba (EZ) br. 883/2001

Uredba (EZ) br. 883/2001

Ova Uredba

Članak 14. stavak 1.

Članak 39. stavak 1.

Članak 20.

Članak 40.

Članak 21.

Članak 41.

Članak 22.

Članak 42.

Članak 24.

Članak 43.

Članak 25.

Članak 44.

Članak 26.

Članak 45.

Članak 27. stavak 1.

Članak 46.

Članak 28.

Članak 47.

Članak 29.

Članak 48.

Članak 30.

Članak 49.

Članak 31. stavak 2.

Članak 51.

Članak 32.

Članak 50.

Članak 34.a

Članak 52.