04/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

154


32008R0535


L 156/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.06.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 535/2008

od 13. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (1), a posebno njezin članak 23. treći stavak i njezin članak 24. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 708/2007 uspostavlja se okvir koji uređuje djelatnost akvakulture u odnosu na strane i lokalno neprisutne vrste kako bi se ocijenio i smanjio na najmanju moguću razinu mogući utjecaj tih vrsta i svih s njima povezanih neciljanih vrsta na vodena staništa. Uredbom se, inter alia, utvrđuje da treba donijeti detaljna pravila o uvjetima potrebnima za dodavanje vrsta u Prilog IV. navedenoj Uredbi.

(2)

Potrebno je, stoga, uspostaviti transparentan postupak za procjenjivanje zahtjeva država članica za dodavanjem vrsta u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 708/2007. Osobito je potrebno dodatno razjasniti i definirati uvjete predviđene člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 708/2007, te odrediti koje informacije države članice moraju dostaviti da bi potkrijepile svoje zahtjeve za dodavanjem vrsta.

(3)

Uz to, Uredbom (EZ) br. 708/2007 utvrđuje se mogućnost razvijanja posebnog informacijskog sustava kojim bi se državama članicama omogućila razmjena informacija iz registara o stranim i lokalno neprisutnim vrstama u akvakulturi.

(4)

Zbog toga je potrebno razviti zajedničke informatičke standarde i komunikacijski jezik koje će države članice koristiti za razmjenu osnovnih podataka sadržanih u njihovim nacionalnim registrima unosa i prijenosa. Treba utvrditi odredbe koje će doprinijeti usklađivanju informacijskih sustava koje će države članice primjenjivati.

(5)

Mjere utvrđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila o uvjetima potrebnima za dodavanje vrsta u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 708/2007 i o razvoju posebnog informacijskog sustava koji se odnosi na dozvole za unošenje i prenošenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

Članak 2.

Za potrebe članka 24. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 708/2007:

(a)

duže vrijeme (s obzirom na njihov životni ciklus)” znači razdoblje od najmanje 10 godina nakon završetka dva produktivna ciklusa;

(b)

štetan učinak” znači slučaj kad je znanstveno dokazano da neka vodena vrsta, nakon unošenja u određenu državu članicu, uzrokuje između ostalog znatnu:

i.

degradaciju staništa;

ii.

kompeticiju za mrijestilište s autohtonim vrstama;

iii.

križanje s autohtonim vrstama koje ugrožava integritet vrsta;

iv.

proždiranje populacije domaćih vrsta što dovodi do njihovog smanjivanja;

v.

iscrpljivanje autohtonih prehrambenih resursa;

vi.

širenje bolesti i novih patogena u divljim vodenim organizmima i ekosustavima.

Članak 3.

1.   Države članice Komisiji podnose zahtjeve za dodavanje vrsta na popis vrsta utvrđen u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 708/2007.

2.   Navedeni se zahtjevi šalju Komisiji zajedno s obrascem koji sadrži sljedeće informacije:

(a)

znanstveno ime vrste;

(b)

geografsku rasprostranjenost;

(c)

stanište i biološka svojstva;

(d)

akvakulturnu proizvodnju;

(e)

utjecaj unošenja;

(f)

čimbenike koji će vjerojatno utjecati na širenje i rasprostranjenost;

(g)

usklađenost s mjerilima predviđenima u članku 24. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 708/2007.

Članak 4.

1.   Države članice uspostavljaju i ažuriraju informacijski sustav koji sadrži pojedinosti iz svih zahtjeva za izdavanjem dozvole za unošenje strane vrste ili prenošenje lokalno neprisutne vrste. Za svaki zahtjev za izdavanjem dozvole države članice ispunjavaju obrazac s podacima navedenim u Prilogu ovoj Uredbi, koji mora odgovarati predlošku navedenom u tom Prilogu.

2.   Države članice najkasnije do 31. prosinca 2009. izrađuju internetsku stranicu, dostupnu putem Interneta, koja sadrži informacije navedene u Prilogu ovoj Uredbi. Internetska stranica slijedi smjernice "Inicijative za pristup Internetu".

3.   Države članice Komisiji dostavljaju adresu internetske stranice.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4., međutim, počinje se primjenjivati šest mjeseci nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. lipnja 2008.

Za Komisiju

Joe BORG

Član Komisije


(1)  SL L 168, 28.6.2007., str. 1.


PRILOG

Obrazac s podacima iz članka 4. stavka 1.

Obrazac s podacima treba popuniti za jedno/više (1) premještanja (unošenje/prenošenje) stranih/lokalno neprisutnih vrsta

1.   Opći podaci

1.1.   Poziv na broj zahtjeva za izdavanjem dozvole:

1.2.   Prvi zahtjev: DA/NE; ako je odgovor NE: poziv na broj prethodnih zahtjeva za izdavanjem dozvole

1.3.   Datum zahtjeva za izdavanjem dozvole: dd/mm/gg

1.4.   Podaci o vrsti:

1.4.1.   FAO-va šifra:

1.4.2.   Uobičajeno ime:

1.4.3.   Znanstveno ime:

1.4.4.   Podvrsta (ako je potrebno):

1.4.5.   Dodatne informacije:

1.4.5.1.

Tetraploid: DA/NE

1.4.5.2.

Plodni umjetni križanac: DA/NE

1.4.5.3.   Ako je odgovor DA, FAO-va šifra i naziv roditeljske vrste:

1.5.   Izvor:

1.5.1.   Država:

1.5.2.   Lokacija (ime i adresa izvora):

1.5.3.   Tip izvora (mrijestilište/ribogojilište/divljina):

1.6.   Prihvatni akvakulturni objekt:

1.6.1.   Lokacija (ime i adresa):

1.6.2.   Metoda uzgoja: zatvoreni/otvoreni (2) sustav

1.7.   Broj organizama i životni stadij (jajašca, ličinke, mladi, odrasli):

1.8.   Namjena (za prehranu ljudi, uzgoj za obnovu stoka, za istraživanje itd.):

1.9.   Broj predviđenih premještanja:

2.   Pregled i procjena rizika

2.1.   Vrsta premještanja:

2.1.1.

Rutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE

2.1.1.1.

Odobrenje dozvole: DA/NE

2.1.1.2.

Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg

2.1.1.3.   Tijelo koje izdaje dozvolu (potpuna adresa):

2.1.1.4.

Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci

2.1.1.5.   Pod uvjetima:

2.1.1.5.1.

Karantena: DA/NE

2.1.1.5.2.

Pokusna puštanja: DA/NE

2.1.2.   Nerutinsko unošenje ili prenošenje: DA/NE

2.1.2.1.   Vrsta rizika:

2.1.2.1.1.   Niski

2.1.2.1.2.   Srednji

2.1.2.1.3.   Visoki

2.1.2.2.   Sažeti izvještaj cjelokupne procjene rizika za okoliš (nekoliko redaka i dokument u PDF-u), također i na jednom od ostalih jezika Zajednice (nekoliko redaka):

2.1.2.3.   Odobrenje dozvole: DA/NE

2.1.2.4.   Datum izdavanja dozvole: dd/mm/gg

2.1.2.5.   Tijelo koje izdaje dozvolu:

2.1.2.6.   Trajanje dozvole: X godina XX mjeseci

2.1.2.7.   Pod uvjetima:

2.1.2.7.1.

Karantena: DA/NE

2.1.2.7.2.

Pokusna puštanja: DA/NE

3.   Praćenje

3.1.   Trajanje programa praćenja: XX mjeseci

3.2.   Sažetak rezultata evaluacije programa praćenja (nekoliko redaka i dokument u PDF-u), također i na jednom od ostalih jezika Zajednice (nekoliko redaka):

3.3.   Primijenjeni planovi za slučaj nepredviđenih okolnosti: DA/NE

3.4.   Oduzimanje dozvole (prema potrebi): DA/NE

3.4.1.   Ako je odgovor DA: Privremeno/stalno

3.4.2.   Datum: dd/mm/gg

3.4.3.   Razlozi oduzimanja (nekoliko redaka), također i na jednom od ostalih jezika Zajednice (nekoliko redaka):


(1)  Zahtjev se može podnijeti za višekratna premještanja koja će se odvijati u razdoblju ne duljem od 7 godina (Članak 6. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 708/2007).

(2)  Kako je definiran u članku 3. stavku 2. i stavku 3. Uredbe (EZ) br. 708/2007.