03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

275


32008R0507


L 149/38

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.06.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 507/2008

od 6. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana

(Kodificirana verzija)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1673/2000 od 27. srpnja 2000. o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (1), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2799/98 od 15. prosinca 1998. o uspostavi agromonetarnih mjera za euro (2), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2001 od 5. veljače 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (3) nekoliko je puta značajno izmijenjena (4). Zbog jasnoće i racionalnosti, navedenu Uredbu treba kodificirati.

(2)

Uredba (EZ) br. 1673 predviđa , inter alia, mjere u pogledu unutarnjeg tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana, uključujući potporu priznatim primarnim prerađivačima lana i konoplje te poljoprivrednicima koji se bave preradom slame za svoj račun, za što treba utvrditi detaljna provedbena pravila.

(3)

Moraju se utvrditi uvjeti za izdavanje odobrenja primarnim prerađivačima i obveze koje moraju ispunjavati poljoprivrednici koji se bave preradom slame za svoj račun. Također se moraju odrediti informacije koje moraju sadržavati kupoprodajni ugovori, obveze prerade i ugovori o preradi slame kako je navedeno u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1673/2000.

(4)

Neki primarni prerađivači lanene slame uglavnom proizvode duga lanena vlakna i, kao proizvod sa strane, kratka lanena vlakna koja sadrže visok postotak nečistoća i trijeske. U nedostatku odgovarajućih uređaja za čišćenje tih sekundarnih proizvoda, kratka vlakna se mogu dati na čišćenje drugom subjektu u okviru ugovora. U takvim slučajevima, čišćenje vlakana pod ugovorom se smatra za djelatnost koju provodi primarni prerađivač odobren za preradu kratkih lanenih vlakana. Treba u skladu s tim utvrditi uvjete kojima moraju udovoljavati subjekti, posebno s ciljem kontrola.

(5)

Kako bi se osigurala prihvatljivost navedenih proizvoda za dodjelu potpore, treba uvesti za navedenu tržišnu godinu jedinstven zahtjev, kako je navedeno u poglavlju I. glave II. dijela II. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu višestruke usklađenosti, modulacije i integriranog sustava upravljanja i kontrole predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za sustave izravnih potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike i određenim programima potpore poljoprivrednicima (5).

(6)

Kako bi se osiguralo pouzdano upravno upravljanje tijekom prilagodbe posebnim uvjetima koji vrijede na tržištu lana i konoplje, treba odrediti razdoblje tijekom kojeg se lan i konoplja koji se uzgajaju za izradu vlakana mogu prerađivati i prema potrebi stavljati na tržište.

(7)

U slučaju kada države članice odluče odobriti potporu za kratka lanena vlakna ili vlakna konoplje koja sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske, treba odrediti metodu izračuna koja omogućava da se proizvedena količina odgovarajuće izrazi kao količina s 7,5 % nečistoća i trijeske.

(8)

S ciljem olakšavanja pravilnog funkcioniranja stabilizacijskog mehanizma, treba predvidjeti ograničenje količina vlakana za koju se može dodijeliti potpora za preradu za tržišnu godinu na količinu koja se dobije množenjem broja hektara obuhvaćenih ugovorima ili obvezama prerade s količinskom jedinicom po hektaru. Tu količinsku jedinicu određuje država članica na temelju uspostavljenih nacionalnih zajamčenih količina i broja obrađenih hektara.

(9)

S obzirom na varijacije u nacionalnim zajamčenim količinama koje mogu biti posljedica fleksibilnosti uvedene člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, treba utvrditi detaljna pravila za određivanje takvih nacionalnih zajamčenih količina za svaku tržišnu godinu, uzimajući u obzir bilo kakve prilagodbe koje se pokažu potrebnim dok se ne omogući ispravna razdioba nacionalnih zajamčenih količina između primatelja potpore za preradu.

(10)

Potpora za preradu odobrava se po sklapanju ugovora ili obveze, kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1673/2000. Pored toga, država članica mora na temelju površina koje su predmet ugovora ili obveze pravovremeno utvrditi prijenos između nacionalnih zajamčenih količina i količinske jedinice po hektaru. Treba predvidjeti da subjekti odgovarajuće podatke iz takvih ugovora ili obveza dostavljaju nadležnim tijelima države članice na početku prerade. Treba predvidjeti ograničene mogućnosti ustupanja ugovora između odobrenih primarnih prerađivača kako bi se omogućila određena fleksibilnost u tom području.

(11)

Kako bi se osiguralo pouzdano upravljanje programom potpore, mora se predvidjeti koje informacije subjekti moraju dostaviti nadležnim tijelima države članice i koje podatke mora sadržavati obavijest države članice Komisiji.

(12)

Kako bi se vodio program potpore odobrene na temelju količine vlakana proizvedene tijekom 22 mjeseca, treba predvidjeti podnošenje zahtjeva za potporu na početku prerade za određenu tržišnu godinu, a količine vlakana od tada nadalje navoditi periodično.

(13)

S obzirom na moguće prilagodbe nacionalnih zajamčenih količina i količinskih jedinica po hektaru, ukupne količine vlakana za koju se može odobriti potpora poznate su tek nakon završene prerade. Treba u skladu s tim predvidjeti plaćanje predujma potpore odobrenom primarnom prerađivaču na temelju periodički dobivene količine vlakana. Kako bi se osiguralo da se traženi iznosi u slučaju uočenih nepravilnosti stvarno plaćaju, takvi predujmi zahtijevaju polaganje jamstva. Takva jamstva moraju biti u skladu s određenim odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2220/85 od 22. srpnja 1985. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (6).

(14)

Dodatna potpora, kako je predviđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, može se odobriti samo u pogledu površina čija proizvodnja slame je bila predmet potpore za preradu u duga lanena vlakna. U skladu s tim treba odrediti najmanji prinos dugih lanenih vlakana po hektaru obuhvaćenom ugovorom ili obvezom kako bi se mogle odrediti okolnosti u kojima se taj uvjet ispunjava.

(15)

Sustav upravnih kontrola i kontrola na licu mjesta ključan je za pravilno provođenje aktivnosti. Moraju se odrediti elementi koje je potrebno provjeriti te najmanji broj kontrola na licu mjesta koje je potrebno provesti u tržišnoj godini.

(16)

Treba utvrditi posljedice svih nepravilnosti. One moraju biti dovoljno stroge da odvraćaju od nezakonite uporabe potpore Zajednice i da poštuju načelo proporcionalnosti.

(17)

Kako bi se trenutak kad su vlakna dobivena dovoljno približio operativnom događaju za razmjenu valute za avansno plaćanje i potporu za preradu, taj se događaj mora odvijati zadnjeg dana svakog razdoblja za obavješćivanje o dobivenim količinama vlakana.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Upravljačkog odbora za prirodna vlakna,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Svrha i tržišna godina

1.   Ova Uredba utvrđuje detaljna pravila za provođenje zajedničke organizacije tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za vlakna, uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1673/2000.

2.   Tržišna godina traje od 1. srpnja do 30. lipnja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima” znači poljoprivrednici koji su u skladu s člankom 2. stavkom 1. trećim podstavkom točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1673/2000 zaključili ugovore s odobrenim primarnim prerađivačem da prerade slamu u njegovom vlasništvu u vlakna;

(b)

„duga lanena vlakna” znači lanena vlakna dobivena potpunim odvajanjem vlakana i drvenastih dijelova stabljike koja su barem 50 cm duga u prosjeku nakon trlenja i raspoređena u usporednim sukovima u svitke, ploče ili pređu;

(c)

„kratka lanena vlakna” znači sva lanena vlakna osim onih iz točke (b) i koja su dobivena barem djelomičnim odvajanjem vlakana i drvenastih dijelova stabljike;

(d)

„vlakna konoplje” znači vlakna konoplje dobivena barem djelomičnim odvajanjem vlakana i drvenastih dijelova stabljike.

Članak 3.

Odobravanje primarnih prerađivača

1.   Primarni prerađivači moraju podnijeti zahtjev za odobrenje nadležnom tijelu koji sadrži barem:

(a)

opis poduzeća i cjelokupan spektar proizvoda dobivenih preradom slame lana i konoplje;

(b)

opis pogona za preradu i opreme, navodeći podatke o lokaciji i tehničkim specifikacijama koje uključuju:

i.

potrošnju energije i najveću količinu slame lana i konoplje koju je moguće preraditi na sat i na godinu;

ii.

najveću količinu dugih i kratkih lanenih vlakana te vlakana konoplje koju je moguće dobiti na sat i na godinu;

iii.

okvirnu količinu slame lana i konoplje koja je potrebna za dobivanje 100 kg svakog proizvoda iz točke (a);

(c)

opis skladišnih objekata s podacima o njihovoj lokaciji i kapacitetu u tonama slame i vlakana lana i konoplje.

2.   Zahtjevi za izdavanje odobrenja moraju sadržavati obvezu da će poduzeće od datuma podnošenja:

(a)

zasebno skladištiti, po tržišnoj godini žetve predmetne slame i po državi članici žetve, slamu od lana, slamu od konoplje, duga lanena vlakna, kratka lanena vlakna i vlakna od konoplje:

i.

obuhvaćene svim sklopljenim kupoprodajnim ugovorima i obvezama prerade;

ii.

obuhvaćene svakim ugovorom o preradi zaključenog s osobama s kojima se postupa kao s prerađivačima;

iii.

od svih drugih dobavljača i, prema potrebi, u obliku serije vlakana dobivenih od slame iz točke i., ali koja nisu predmet zahtjeva za potporu;

(b)

voditi dnevnu evidenciju zaliha po seriji, redovito povezano s financijskim izvještajima, i dokumentaciju iz stavka 5., zajedno s popratnom dokumentacijom koju predviđa država članica s ciljem kontrola;

(c)

obavijestiti nadležno tijelo o svim promjenama u podacima obuhvaćenih stavkom 1.;

(d)

podvrgnuti se svim provjerama koje se zahtijevaju u okviru programa potpore predviđenog u Uredbi (EZ) br. 1673/2000.

3.   Nakon inspekcije na licu mjesta radi provjere odgovaraju li informacije iz stavka 1. činjenicama, nadležno tijelo izdaje primarnim prerađivačima odobrenje za proizvodnju onih vrsta vlakana koja ispunjavaju uvjete prihvatljivosti za potporu i svakom dodjeljuje broj odobrenja.

Odobrenje se izdaje u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva.

U slučaju kad postoje promjene u jednom ili više elemenata obuhvaćeno stavkom 1., nadležno tijelo potvrđuje ili prilagođava odobrenja, u slučaju kad je to potrebno nakon provjere na licu mjesta, u mjesecu koji slijedi mjesec kad je primljena obavijest. Međutim, bilo koja prilagodba koja utječe na vrstu vlakana na koju se odobrenje odnosi stupa na snagu tek od sljedeće tržišne godine.

4.   U vezi s odobrenjem primarnih prerađivača u pogledu dugih i istodobno u pogledu kratkih lanenih vlakana, države članice mogu dopustiti čišćenje kratkih lanenih vlakana pod uvjetima iz ovog stavka i ako smatra da su postupci kontrole zadovoljavajući, tako da su vlakna u skladu sa zahtjevima o čistoći i ograničenjima u pogledu nečistoća i trijeske utvrđenih u članku 2. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1673/2000.

U takvim slučajevima, primarni prerađivači moraju navesti da namjeravaju u svojim zahtjevima za odobrenje iskoristiti odredbe ovog stavka, kako je predviđeno u stavku 1.

U navedenoj tržišnoj godini, najviše dvoje čistača može dobiti odobrenje po odobrenom primarnom prerađivaču.

Do 1. veljače za svaku tržišnu godinu odobreni primarni prerađivači moraju dostaviti nadležnim tijelima ugovor o čišćenju kratkih lanenih vlakana koji mora sadržavati barem sljedeće informacije:

(a)

datum sklapanja ugovora i tržišnu godinu u kojoj je bila žetva slame iz koje su dobivena navedena vlakna;

(b)

broj odobrenja primarnog prerađivača i, u slučaju subjekata zaduženih za čišćenje kratkih lanenih vlakana, njihova imena, nazive poduzeća te adresu i lokaciju pogona;

(c)

izjavu kojom se čistač kratkih lanenih vlakana obvezuje da će:

i.

očišćena i neočišćena kratka lanena vlakna skladištiti odvojeno po ugovorima o čišćenju;

ii.

voditi odvojeno po ugovorima o čišćenju dnevnu evidenciju o količinama neočišćenih kratkih lanenih vlakana koje ulaze u poduzeće, o količinama dobivenih očišćenih kratkih lanenih vlakana i evidenciju o uskladištenim količinama jednih i drugih;

iii.

čuvati popratnu dokumentaciju koju je odredila država članica za potrebe kontrola i dopustiti sve preglede koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe.

Obveze subjekata zaduženih za čišćenje iz točke (c) smatraju se obvezama primarnih prerađivača na temelju njihovih odobrenja.

5.   Evidencija zaliha odobrenog primarnog prerađivača mora sadržavati po danima ili serijama, kategorijama slame ili po vrsti odvojeno skladištenih vlakana sljedeće podatke:

(a)

količine koje ulaze u poduzeće za svaki ugovor ili obvezu iz članka 5. i, prema potrebi, svih drugih dobavljača;

(b)

količine prerađene slame i količine dobivenih vlakana;

(c)

procijenjene gubitke i uništene količine, uz obrazloženje;

(d)

količine koje izlaze iz poduzeća, raščlanjene po primateljima;

(e)

količine u svakom skladištu.

Odobreni primarni prerađivači moraju imati potvrde o isporuci ili preuzimanju od navedenog dobavljača ili primatelja ili drugi istovrijedan dokument koji prihvaća država članica i koji se odnosi na sve pošiljke slame i vlakana koje ulaze ili izlaze iz poduzeća, a nisu obuhvaćene ugovorom ili obvezom kako je navedeno u članku 5. Odobreni primarni prerađivači vode evidenciju o imenima ili nazivima poduzeća te adresama dobavljača i primatelja.

6.   Serija je određena količina slame lana ili konoplje numerirana na ulasku u pogon za preradu ili skladišne objekte iz stavka 1.

Serija se može odnositi na samo jedan kupoprodajni ugovor za slamu, obvezu prerade ili ugovor o preradi iz članka 5.

Članak 4.

Obveze osoba s kojima se postupa kao s prerađivačima

Osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima moraju:

(a)

s odobrenim primarnim prerađivačima imati sklopljen ugovor o preradi slame u duga lanena vlakna, kratka lanena vlakna i/ili vlakna konoplje;

(b)

voditi evidenciju koja mora od početka predmetne tržišne godine sadržavati, u vezi sa svakim navedenim danom, podatke o:

i.

količini lanene slame i slame konoplje uzgojene za izradu vlakana koja je dobivena ili isporučena u skladu sa svakim ugovorom o preradi;

ii.

količini dobivenih dugih lanenih vlakana, kratkih lanenih vlakana i/ili vlakana konoplje;

iii.

količini prodanih ili prenesenih dugih i kratkih lanenih vlakana i/ili vlakana konoplje, uključujući imena i adrese primatelja;

(c)

čuvati popratne dokumente koje određuje država članica s ciljem kontrola;

(d)

pristati na sve provjere predviđene u okviru tog programa potpore.

Članak 5.

Ugovori

1.   Kupoprodajni ugovori koji obuhvaćaju slamu, obveze prerade i ugovori o preradi iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1673/2000 moraju sadržavati barem:

(a)

datum zaključenja ugovora i tržišnu godinu koja odgovara predmetnoj žetvi;

(b)

broj odobrenja primarnog prerađivača, identifikacijski broj poljoprivrednika u okviru integriranog administrativnog i kontrolnog sustava predviđenog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (7), kao i njihova imena i adrese;

(c)

pojedinosti o navedenom ili navedenim poljoprivrednim zemljištima u skladu sa sustavom za identifikaciju poljoprivrednih zemljišta predviđenih u okviru integriranog administrativnog i kontrolnog sustava;

(d)

površine na kojima se uzgajaju lan i konoplja za proizvodnju vlakana.

2.   Kupoprodajni ugovori ili ugovori o preradi slame mogu se prije 1. siječnja navedene tržišne godine prenijeti na drugog odobrenog primarnog prerađivača, koji nije prerađivač s kojim je prvotno sklopljen ugovor, uz pismenu suglasnost poljoprivrednika i odobrenog primarnog prerađivača, između kojih se vrši prijenos ugovora.

Nakon 1. siječnja navedene tržišne godine, prijenosi ugovora kako je predviđeno u prvom podstavku mogu se izvršiti u iznimnim okolnostima i uz predočenje valjano utemeljenih dokaza te uz odobrenje države članice.

Članak 6.

Informacije koje moraju dostaviti gospodarski subjekti

1.   Prije datuma koji odredi država članica, a najkasnije do 20. rujna nakon početka predmetne tržišne godine, odobreni primarni prerađivači i osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima nadležnim tijelima dostavljaju:

(a)

popis kupoprodajnih ugovora, obveza i ugovora o preradi iz članka 5. za tu tržišnu godinu, raščlanjene na lan i konoplju i uz navođenje identifikacijskog broja poljoprivrednoga gospodarstvenika u okviru integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, kao i navedena poljoprivredna zemljišta;

(b)

izjavu o ukupnim površinama na kojima se uzgajaju lan i konoplja, a koje su obuhvaćene kupoprodajnim ugovorima, obvezama prerade i ugovorima o preradi.

Međutim, država članica može zahtijevati presliku svih predmetnih dokumenata umjesto popisa iz točke (a) prvog podstavka.

U slučaju kad se neki ugovor o preradi ili obveza prerade odnosi na površine smještene u državi članici, koja nije ona u kojoj je primarni prerađivač dobio odobrenje, podatke navedene u prvom podstavku, koji se odnose na predmetne površine, predmetna stranka dostavlja i državi članici u kojoj se vrši žetva.

2.   U pogledu prvih šest mjeseci tržišne godine i nakon toga za svaka četiri mjeseca odobreni primarni prerađivači i osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima moraju nadležnim tijelima dostaviti sljedeće podatke do kraja narednog mjeseca za kategorije proizvoda koji su odvojeno skladišteni:

(a)

količine proizvedenih vlakana obuhvaćenih zahtjevima za potporu;

(b)

količine drugih proizvedenih vlakana;

(c)

ukupne količine slame koje su ušle u poduzeće;

(d)

uskladištene količine;

(e)

u slučaju kad je to potrebno, popis sastavljen u skladu s točkom (a) stavka 1. o kupoprodajnim ugovorima i ugovorima o preradi koji se odnose na slamu koja je prenesena u skladu s člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom, navodeći imena primatelja i prenositelja.

Za svako navedeno razdoblje, osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima moraju, zajedno s izjavom iz prvog stavka, dostaviti dokaze u vezi količina vlakana stavljenih na tržište i obuhvaćenih zahtjevima za potporu. Takve popratne dokaze određuje država članica i oni uključuju barem presliku prodajnih računa koji obuhvaćaju lan i konoplju te potvrdu odobrenog primarnog prerađivača koji je preradio slamu i kojom se potvrđuju količina i vrsta dobivenih vlakana.

U slučaju kad su djelatnosti prerade u predmetnoj tržišnoj godini definitivno prestale, odobreni primarni prerađivači i osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima mogu, nakon što obavijeste državu članicu, prestati slati izjave predviđene u ovom stavku o količini koja je ušla ili izašla iz poduzeća te izjave o prerađenoj količini.

3.   Odobreni primarni prerađivači prije 1. svibnja nakon navedene tržišne godine obavješćuju nadležna tijela o glavnim načinima uporabe dobivenih vlakana i drugih proizvoda.

Članak 7.

Pravo na potporu

1.   Potpora za preradu slame lana i konoplje predviđena u članku 2. Uredbe (EZ) br. 1673/2000 plaća se za vlakna lana i vlakna konoplje samo ako:

(a)

su vlakna dobivena iz slame obuhvaćene kupoprodajnim ugovorima, obvezama prerade ili ugovorima o preradi iz članka 5. na poljoprivrednim zemljištima na kojima se uzgaja lan ili konoplja za vlakna i jedinstvenom prijavom kako je navedeno u poglavlju I. glavi II. dijelu II. Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004, podnesenim za godinu u kojoj počinje tržišna godina;

(b)

je odobreni primarni prerađivač dobio vlakna prije 1. svibnja, nakon kraja navedene tržišne godine, i u slučaju osoba s kojima se postupa kao s prerađivačima ako su ih stavile na tržište prije tog datuma.

2.   U slučaju kada država članica odluči dodijeliti potporu za kratka vlakna lana ili vlakna konoplje koja sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske, količina „Q” za koju se dodjeljuje potpora, u skladu s člankom 2. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1673/2000, izračunava se primjenom sljedeće formule:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

gdje je „P” količina dobivenih vlakana prihvatljivih za potporu koja ne sadrže više od odobrenih „x” postotaka nečistoća i trijeske.

Članak 8.

Nacionalne zajamčene količine

1.   Iznos od 5 000 tona kratkih vlakana lana i vlakana konoplje koji se raspoređuju kao nacionalne zajamčene količine u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1673/2000 raspoređuje se prije 16. studenoga za tekuću tržišnu godinu na temelju podataka koje Komisiji prosljeđuju navedene države članice prije 16. listopada, a koje obuhvaćaju:

(a)

površine koje su obuhvaćene kupoprodajnim ugovorima, obvezama prerade i ugovorima o preradi koji su dostavljeni u skladu s člankom 6. ove Uredbe;

(b)

procijenjeni prinosi slame i vlakana lana i konoplje.

2.   Kako bi se odredile nacionalne količine za koje se može odobriti potpora za preradu u navedenoj tržišnoj godini, države članice određuju prije 1. siječnja predmetne tržišne godine prijenose nacionalnih zajamčenih količina koji se vrše u skladu s člankom 3. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1673/2000.

Međutim, s ciljem primjene stavka 4. ovog članka, država članica može prilagoditi prenesene količine prije 1. kolovoza nakon vremenskog roka utvrđenog u članku 7. stavku 1. točki (b) ove Uredbe.

3.   Za potrebe primjene članka 2. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, količina dugih vlakana lana, kratkih vlakana lana i vlakana konoplje za koje se odobrenom primarnom prerađivaču ili osobi s kojom se postupa kao s prerađivačima može odobriti potpora za tržišnu godinu, ograničena je na broj hektara poljoprivrednog zemljišta koji su obuhvaćeni kupoprodajnim ugovorom, obvezom prerade ili, ovisno o slučaju, ugovorom o preradi, pomnoženom s količinskom jedinicom koja se mora odrediti.

Prije 1. siječnja tekuće tržišne godine država članica određuje količinsku jedinicu iz prvog podstavka za cijelo svoje državno područje za svaku od tri vrste predmetnih vlakana.

4.   U slučaju kad su količine vlakna za koja se plaća potpora nekim odobrenim primarnim prerađivačima ili nekim osobama s kojima se postupa kao s prerađivačima ispod granica koje se na njih primjenjuju u skladu sa stavkom 3., država članica može, po primitku svih izjava iz članka 6. stavka 2. točke (a) za navedenu tržišnu godinu, povećati količinske jedinice iz stavka 3. ovog članka tako da prerasporedi raspoložive količine drugim odobrenim primarnim prerađivačima ili osobama s kojima se postupa kao s prerađivačima čije količine prihvatljive za potporu prelaze granice koje se na njih primjenjuju.

Članak 9.

Zahtjevi za potporu

1.   Odobreni primarni prerađivači podnose zahtjeve za potporu za preradu slame nadležnim tijelima za duga vlakna lana, kratka vlakna lana i vlakna konoplje koja će se dobiti od slame od navedene tržišne godine prije roka utvrđenog u članku 7. stavku 1. točki (b). Takvi se zahtjevi podnose najkasnije do datuma utvrđenog u članku 6. stavku 1.

U slučaju kad su vlakna dobivena djelomično iz slame proizvedene u drugoj državi članici koja nije ona u kojoj je primarni prerađivač odobren, zahtjev za potporu podnosi se nadležnom tijelu države članice u kojoj je slama požeta, a preslika se prosljeđuje državi članici u kojoj je primarni prerađivač odobren.

2.   Osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima podnose zahtjev za potporu za preradu slame nadležnim tijelima za duga vlakna lana, kratka vlakna lana i vlakna konoplje koja će se proizvesti iz slame od navedene tržišne godine i biti stavljena na tržište prije roka utvrđenog u članku 7. stavku 1. točki (b). Takvi se zahtjevi predaju najkasnije do datuma utvrđenog u članku 6. stavku 1.

3.   Zahtjevi za potporu uključuju barem:

(a)

imena, adrese i potpise podnositelja zahtjeva i, ako je to primjereno, brojeve odobrenja primarnih prerađivača ili identifikacijske brojeve osoba s kojima se postupa kao s prerađivačima u okviru integriranog administrativnog i kontrolnog sustava;

(b)

izjavu da će količine dugih lanenih vlakana, kratkih lanenih vlakana i vlakana konoplje obuhvaćene zahtjevom biti obuhvaćene izjavom predviđenom u članku 6. stavku 2. točki (a).

Za potrebe odobravanja potpore, izjave predviđene u članku 6. stavku 2. točki (a) sačinjavaju sastavni dio zahtjeva za dodjelu potpore.

Članak 10.

Predujam potpore

1.   U slučaju kad se zahtjevi za predujam dostavljaju zajedno s izjavom o dobivenim vlaknima kako je predviđeno u članku 6. stavku 2. točki (a), predujmi se isplaćuju odobrenim primarnim prerađivačima na kraju mjeseca nakon onog mjeseca u kojem je podnesena izjava, pod uvjetom da je zahtjev za potporu predan u skladu s člankom 9. Neovisno o ograničenju utvrđenom u članku 8. stavku 3., predujmi iznose 80 % potpore koja odgovara količinama deklariranih vlakana.

2.   Predujmi se isplaćuju samo u slučaju kad se pri kontroli predviđenoj u članku 13. nisu pronašle nikakve nepravilnosti podnositelja zahtjeva u navedenoj tržišnoj godini i ako je položeno jamstvo.

Osim u pogledu odgovarajućih jamstava u slučaju kad se kratka lanena vlakna čiste prema ugovoru, za svakog odobrenog primarnog prerađivača i svaku vrstu vlakana jamstvo iznosi 35 % iznosa potpore, što odgovara količinama vlakana koje proizlaze iz množenja iz prvog podstavka članka 8. stavka 3.

Međutim, države članice mogu predvidjeti da se iznos jamstva temelji na procijenjenoj proizvodnji. U tom slučaju:

(a)

jamstvo se ne oslobađa bilo djelomično ili u potpunosti prije odobravanja potpore;

(b)

neovisno o petom podstavku, u vezi ukupnog iznosa plaćenih predujma, iznos jamstva ne može biti manji od:

110 % do 30. travnja navedene tržišne godine,

75 % između 1. svibnja navedene tržišne godine i 31. kolovoza koji slijedi,

50 % između 1. rujna nakon navedene tržišne godine i datuma plaćanja preostalog iznosa potpore.

U slučaju da se kratka lanena vlakna čiste pod ugovorom, odgovarajuće jamstvo iznosi 110 %:

od iznosa potpore koja odgovara količinama vlakana koje proizlaze iz množenja iz prvog podstavka članka 8. stavka 3., ili

u slučaju kada država članica primjenjuje treći podstavak ovog stavka, ukupan iznos plaćenih predujma za navedenu tržišnu godinu.

Jamstvo se oslobađa u potpunosti između prvog i desetog dana nakon dana odobravanja potpore, razmjerno ukupnim količinama za koje je država članica odobrila potporu za preradu.

3.   Članak 3. i glave II., III. i VI. Uredbe (EEZ) br. 2220/85 primjenjuju se na jamstva iz ovog članka.

Članak 11.

Dodatna potpora

Dodatna potpora kako je predviđeno u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1673/2000 dodjeljuje se primarnim prerađivačima dugih vlakana lana kojima je izdano odobrenje za površine koje su smještene u zonama iz Priloga toj Uredbi i koje su obuhvaćene kupoprodajnim ugovorima i obvezama prerade podnesenim u skladu s člankom 6. stavkom 1. ove Uredbe.

Međutim, površina za koju je odobrena dodatna potpora ne smije biti veća od površine koja odgovara količini dugih lanenih vlakana i koja ispunjava uvjete prihvatljivosti za potporu za preradu, a koja su dobivena u predmetnoj tržišnoj godini, podijeljena po prinosu od 680 kg dugih lanenih vlakana po hektaru.

Članak 12.

Isplata potpora

1.   Potpora za preradu i, ako je to primjereno, dodatna potpora odobravaju se po provedbi svih utvrđenih kontrola i po određivanju konačnih količina vlakana prihvatljivih za potporu u navedenoj tržišnoj godini.

2.   Država članica na čijem je državnom području požeta slama lana ili konoplje isplaćuje potporu za preradu i, ako je to primjereno, dodatnu potporu prije 15. listopada koji slijedi nakon roka utvrđenog u članku 7. stavku 1. točki (b).

Članak 13.

Kontrole

1.   Kako bi se osigurala usklađenost s uvjetima za dodjelu potpora, provode se kontrole koje obuhvaćaju posebno:

(a)

provjeru usklađenosti s uvjetima za izdavanje odobrenja primarnim prerađivačima i ispunjavanje obveza osoba s kojima se postupa kao s prerađivačima;

(b)

usporedbu podataka o poljoprivrednim zemljištima iz kupoprodajnih ugovora, obveza prerade i ugovora o preradi kako bi se provjerilo odgovaraju li onima određenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1782/2003;

(c)

provjeru podataka o količinama obuhvaćenim zahtjevima za potporu koje su podnijeli odobreni primarni prerađivači i osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima.

Provjera odobrenih primarnih prerađivača koju provode nadležna tijela država članica obuhvaća preradu cjelokupne slame lana i konoplje uzgojenih za vlakna i proizvedenih u Zajednici.

2.   O pregledu na licu mjesta koji se provodi za potrebe kontrole iz stavka 1., nadležna tijela odlučuju posebno na temelju analize rizika, s ciljem da se svake tržišne godine pregleda najmanje 75 % odobrenih primarnih prerađivača i 10 % osoba s kojima se postupa kao s prerađivačima. Međutim, broj pregleda na licu mjesta koje provode države članice ne smije ni u kojem slučaju biti manji od ukupnog broja hektara prijavljenih kao površine na kojima se uzgajaju lan i konoplja u toj državi članici, podijeljen sa 750.

Inspekcije na licu mjesta također obuhvaćaju pogone za čišćenje kratkih lanenih vlakana koji su sklopili ugovore s odobrenim primarnim prerađivačima za čišćenje vlakana.

3.   Inspekcije na licu mjesta posebno uključuju provjeru:

(a)

pogona, zaliha i dobivenih vlakana;

(b)

evidencije zaliha i financijskih izvještaja;

(c)

energije koja je potrošena različitim sredstvima proizvodnje i dokumenata u pogledu zaposlenika;

(d)

bilo kojih poslovnih dokumenata relevantnih za kontrolu.

U slučaju dvojbe u pogledu prihvatljivosti vlakana za potporu, a posebno u pogledu sadržaja nečistoća u kratkim vlaknima lana i vlaknima konoplje, moraju se iz sumnjivih serija uzeti reprezentativni uzorci i točno odrediti njihove odgovarajuće karakteristike. Kad je to primjenjivo i ovisno o okolnostima, država članica između količina za koje su podneseni zahtjevi za potpore određuje one koje nisu prihvatljive.

U slučajevima iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, država članica koja provodi inspekcijski pregled bez odgađanja šalje svoje nalaze državi članici koja isplaćuje potporu.

Članak 14.

Kazne

1.   U slučaju kad se kontrolom ustanovi da obveze preuzete zahtjevima za odobrenje nisu ispunjene, odobrenja se ukidaju odmah i, neovisno o članku 3. stavku 3., primarnim prerađivačima čije je odobrenje ukinuto više se ne dodjeljuju daljnja odobrenja prije druge tržišne godine koja počinje nakon datuma provjere ili datuma kad je utvrđeno neispunjavanje obveza.

2.   U slučaju kad je lažna izjava podnesena namjerno ili je rezultat ozbiljnog nemara ili ako je primarni prerađivač potpisao kupoprodajne ugovore koji obuhvaćaju slamu ili preuzeo obveze prerade koje obuhvaćaju broj hektara koji bi uobičajeno dao znatno veću proizvedenu količinu od one koja se može proizvesti prema tehničkoj specifikaciji iskazanoj u njegovom odobrenju, odobreni primarni prerađivač ili osoba s kojom se postupa kao s prerađivačima nema pravo na potporu ili, prema potrebi, na dodatnu potporu predviđenu u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, za navedenu tržišnu godinu i sljedeću tržišnu godinu.

3.   U slučaju kad se ustanovi da količine dugih lanenih vlakana, kratkih lanenih vlakana ili vlakana konoplje, obuhvaćene zahtjevima za potpore, prelaze količine prihvatljive za potporu i koje su stvarno dobivene s obzirom na razdoblje kako je navedeno u članku 6. stavku 2., potpora koja se može dodijeliti za svaku vrstu vlakana, ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 3., izračunava se na temelju količina stvarno prihvatljivih za potpore u predmetnoj tržišnoj godini, umanjeno za dvostruku razliku potpora navedenih u zahtjevu za potporu.

4.   Osim u slučaju force majeure, u slučaju zakašnjelog podnošenja zahtjeva za potpore kako je predviđeno u članku 9. ili zakašnjelog prijavljivanja podataka kako je predviđeno u članku 6., potpora za koju se zahtjev podnosi i na koju bi podnositelj zahtjeva imao pravo da je zahtjev podnesen ili prijavljen u roku smanjuje se za 1 % za svaki radni dan. Zahtjevi i podaci kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. podneseni više od 25 dana nakon roka nisu prihvatljivi.

5.   Prema potrebi, dodatna potpora iz članka 11. smanjuje se za jednak postotak koji se primjenjuje na ukupnu potporu za preradu dodijeljenu s obzirom na predmetnu tržišnu godinu.

Članak 15.

Obavješćivanje

1.   U drugom mjesecu nakon kraja svakog razdoblja iz članka 6. stavka 2. prvog podstavka države članice obavješćuju Komisiju o:

(a)

ukupnim, ako je potrebno prilagođenim količinama dugih vlakana lana, kratkih vlakana lana i vlakana konoplje, u skladu s člankom 7. stavkom 2. za koje su u predmetnom razdoblju podneseni zahtjevi za potpore;

(b)

prodanim količinama u svakom mjesecu i odgovarajućim cijenama koje se mogu postići na najvažnijim tržištima u proizvodnoj fazi za vlakna podrijetlom iz Zajednice koja su po kakvoći najreprezentativnija na tržištu;

(c)

za svaku tržišnu godinu, zbirno izvješće o količinama dugih vlakana lana, kratkih vlakana lana i vlakana konoplje dobivenih od slame podrijetlom u Zajednici koja je bila uskladištena na kraju predmetnog razdoblja.

2.   Države članice najkasnije do 31. siječnja, s obzirom na tekuću tržišnu godinu, Komisiju obavješćuju o:

(a)

prijenosima nacionalnih zajamčenih količina koji su izvršeni u skladu s člankom 3. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1673/2000 i o nacionalnim zajamčenim količinama koje proizlaze iz tih prijenosa;

(b)

zbirnom izvješću o površinama zasijanim lanom i konopljom uzgojenom za proizvodnju vlakana koje su obuhvaćene ugovorima ili obvezama kako je navedeno u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1673/2000;

(c)

količinskim jedinicama određenim u skladu s člankom 8. stavkom 3. ove Uredbe;

(d)

procijenjenoj proizvodnji slame lana i konoplje i vlakana;

(e)

broju odobrenih poduzeća za preradu i njihov ukupan kapacitet prerade za različite vrste vlakana u tekućoj tržišnoj godini;

(f)

u slučaju kad je to primjereno, o broju ugovornih poduzeća za čišćenje kratkih lanenih vlakana.

3.   Najkasnije do 15. prosinca svake godine države članice dostavljaju Komisiji sljedeće podatke za predzadnju tržišnu godinu:

(a)

zbirno izvješće o ukupnim količinama dugih lanenih vlakana, kratkih lanenih vlakana i vlakana konoplje koje su obuhvaćene zahtjevom za potpore:

i.

koje su priznate kao prihvatljive za potporu za preradu predviđenu u članku 2. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1673/2000;

ii.

koje nisu priznate kao prihvatljive za potpore za preradu, uz navođenje količina koje nisu prihvatljive za potpore jer prelaze nacionalne zajamčene količine određene na temelju članka 8. ove Uredbe;

iii.

za koje je zadržano sredstvo osiguranja previđeno u članku 10. ove Uredbe;

(b)

ukupne količine kratkih vlakana lana i vlakana konoplje koje nisu prihvatljive jer sadrže postotak nečistoća koji prelazi graničnu vrijednost utvrđenu u članku 2. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) 1673/2000 i koje su dobili odobreni primarni prerađivači i osobe s kojima se postupa kao s prerađivačima;

(c)

zbirno izvješće o broju hektara smještenih u zonama I. i II. kako je određeno u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1673/2000 i za koje je bila odobrena dodatna potpora predviđena u članku 4. te Uredbe;

(d)

prema potrebi, nacionalne zajamčene količine i jedinični iznosi koji proizlaze iz prilagodbe predviđene u članku 8. stavku 2. drugom podstavku i članku 8. stavku 4. ove Uredbe;

(e)

broj kazni predviđenih u članku 14. stavcima 1., 2. i 3. ove Uredbe koje su odlučili primijeniti i one koji se još razmatraju;

(f)

prema potrebi, izvješće o primjeni članka 3. stavka 4. ove Uredbe i o predmetnim kontrolama i količinama.

4.   U slučaju kada država članica odluči u skladu s člankom 2. stavkom 3. drugim podstavkom točke (b) Uredbe (EZ) 1673/2000 odobriti potpore za kratka vlakna lana i vlakna konoplje koja sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske, o tome obavješćuje Komisiju najkasnije 31. siječnja tekuće tržišne godine, navodeći predmetne tradicionalne mogućnosti plasmana.

U takvim slučajevima država članica mora zajedno s podacima iz stavka 1. točke (a) uključiti i raspodjelu stvarnih, neprilagođenih količina kratkih vlakana lana i vlakana konoplje koji sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske i obuhvaćene su zahtjevom za potpore.

Članak 16.

Operativni događaj

Za svako razdoblje iz članka 6. stavka 2., operativni događaj za devizni tečaj s ciljem preračunavanja predujma i potpora za preradu navedene količine u euro jest onaj iz članka 2. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1913/2006.

Članak 17.

Uvezena konoplja

1.   Dozvola iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 1673/2000 izrađuje se u skladu s obrascem iz Priloga I. ovoj Uredbi. Dozvola se izdaje samo ako je državi članici uvoznici dokazano da su ispunjeni svi utvrđeni uvjeti.

Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, predmetne države članice utvrđuju uvjete koje mora ispuniti zahtjev za izdavanje dozvole i uvjete za izdavanje i uporabu dozvole. Međutim, na obrascu dozvole moraju se ispuniti polja 1., 2., 4., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 24. i 25.

Dozvole se mogu izdavati i koristiti koristeći računalne sustave u skladu s detaljnim pravilima koja utvrđuju nadležna tijela. Sadržaj tih dozvola mora biti identičan dozvolama na papiru iz prvog i drugog podstavka. U državama članicama gdje takvi računalni sustavi nisu dostupni, uvoznik može koristiti samo papirnati oblik dozvole.

Svaka predmetna država članica uspostavlja sustav provjera iz članka 5. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1673/2000.

2.   Za potrebe treće alineje članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1673/2000, predmetne države članice određuju režime za izdavanje odobrenja uvoznicima sjemena konoplje koje nije namijenjeno za sjetvu. Ti režimi uključuju i određivanje uvjeta za izdavanje odobrenja, kontrolu i kazne koje se primjenjuju u slučaju nepravilnosti.

U slučaju uvoza sjemena konoplje kako je navedeno u prvom podstavku, dozvola iz stavka 1. ovog članka izdaje se samo u slučaju kad se odobreni uvoznik obveže da će, u predviđenom roku i uvjetima koje su predvidjele države članice, dostaviti nadležnim tijelima dokumente koji potvrđuju da je sjeme konoplje obuhvaćeno dozvolom, u razdoblju kraćem od 12 mjeseci od datuma izdavanja dozvole, podvrgnuto jednom od sljedećih postupaka:

(a)

stavljanje u stanje koje isključuje uporabu za sijanje;

(b)

miješanje s drugim sjemenom osim sa sjemenom konoplje s ciljem prehrane životinja, tako da sjeme konoplje čini najviše 15 % ukupne mješavine te, u izvanrednim slučajevima, najviše 25 % uz obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika;

(c)

ponovni izvoz u treću zemlju.

Međutim, ako dio sjemena konoplje obuhvaćen dozvolom nije podvrgnut jednom od postupaka iz drugog podstavka u roku od 12 mjeseci, država članica može, uz obrazložen zahtjev odobrenog uvoznika, produljiti rok za jedno ili dva šestomjesečna razdoblja.

Potvrde iz drugog podstavka izrađuju gospodarski subjekti koji su proveli te postupke i one sadržavaju barem sljedeće podatke:

(a)

ime, punu adresu, državu članicu i potpis gospodarskog subjekta;

(b)

opis provedenog postupka koji ispunjava uvjete utvrđene u drugom podstavku i datum kad je proveden;

(c)

količinu u kilogramima sjemena konoplje na koje se odnosi postupak.

3.   Na temelju analize rizika, svaka predmetna država članica provodi provjere točnosti potvrda koje se odnose na postupke iz drugog podstavka stavka 2. provedenih na njezinom državnom području.

Prema potrebi, država članica uvoznica šalje predmetnoj državi članici preslike potvrda o postupcima provedenim na državnom području potonje koje su podnijeli odobreni uvoznici. U slučaju kad se utvrde nepravilnosti tijekom kontrola iz prvog podstavka, predmetna država članica obavješćuje nadležno tijelo države članice uvoznice.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o odredbama koje su usvojile za primjenu stavaka 1. i 2.

Najkasnije 31. siječnja svake godine, države članice obavješćuju Komisiju o izrečenim kaznama ili poduzetim mjerama koje proizlaze iz utvrđenih nepravilnosti tijekom prethodne tržišne godine.

Države članice šalju Komisiji nazive i adrese tijela nadležnih za izdavanje dozvola i za provjere iz ovog članka, a Komisija ih prosljeđuje drugim državama članicama.

Članak 18.

Uredba (EZ) br. 245/2001 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2008.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 193., 29.7.2000., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 953/2006 (SL L 175, 29.6.2006., str. 1.). Uredbu (EZ) br. 1673/2000 će zamijeniti Uredba (EZ) br. 1234/2007 (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.) od 1. srpnja 2008.

(2)  SL L 349, 24.12.1998., str. 1.

(3)  SL L 35, 6.2.2001., str. 18. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006 (SL L 365, 21.12.2006., str. 52.).

(4)  Vidjeti Prilog II.

(5)  SL L 141, 30.4.2004., str. 18. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 319/2008 (SL L 95, 8.4.2008., str. 63.).

(6)  SL L 205, 3.8.1985., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1913/2006.

(7)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.


PRILOG I.

Image

Image


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2001

(SL L 35, 6.2.2001., str. 18.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1093/2001

(SL L 150, 6.6.2001., str. 17.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 52/2002

(SL L 10, 12.1.2002., str. 10.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 651/2002

(SL L 101, 17.4.2002., str. 3.)

samo članak 1. stavak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 1401/2003

(SL L 199, 7.8.2003., str. 3.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 873/2005

(SL L 146, 10.6.2005., str. 3.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1913/2006

(SL L 365, 21.12.2006., str. 52.)

samo članak 24.


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 245/2001

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. uvodna rečenica

Članak 2. uvodna rečenica

Članak 2. prva alineja

Članak 2. točka (a)

Članak 2. druga alineja uvodna rečenica

Članak 2. druga alineja točka (a)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. druga alineja točka (b)

Članak 2. točka (c)

Članak 2. druga alineja točka (c)

Članak 2. točka (d)

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 3. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak točka (b) prva alineja

Članak 3. stavak 1. točka (b) alineja i.

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak točka (b) druga alineja

Članak 3. stavak 1. točka (b) alineja ii.

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak, točka (b) treća alineja

Članak 3. stavak 1. točka (b) alineja iii.

Članak 3. stavak 1. prvi podstavak točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. drugi podstavak

Članak 3. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 3. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 3. stavak 2. prva alineja

Članak 3. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 2. prva alineja točka (a)

Članak 3. stavak 2. točka (a) alineja i.

Članak 3. stavak 2. prva alineja točka (b)

Članak 3. stavak 2. točka (a) alineja ii.

Članak 3. stavak 2. prva alineja točka (c)

Članak 3. stavak 2. točka (a) alineja iii.

Članak 3. stavak 2. druga alineja

Članak 3. stavak 2. točka (b)

Članak 3. stavak 2. treća alineja

Članak 3. stavak 2. točka (c)

Članak 3. stavak 2. četvrta alineja

Članak 3. stavak 2. točka (d)

Članak 3. stavci od 3. do 6.

Članak 3. stavci od 3. do 6.

Članak 4. uvodna rečenica, točka (a)

Članak 4. uvodna rečenica

Članak 4. točka (a)

Članak 4. točka (a)

Članak 4. točka (b) prva alineja

Članak 4. točka (b) alineja i.

Članak 4. točka (b) druga alineja

Članak 4. točka (b) alineja ii.

Članak 4. točka (b) treća alineja

Članak 4. točka (b) alineja iii.

Članak 4. točke (c) i (d)

Članak 4. točke (c) i (d)

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak prva alineja

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak druga alineja

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Članak 6. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 1. drugi podstavak

Članak 6. stavak 1. treći podstavak

Članak 6. stavak 1. treći podstavak

Članak 6. stavci 2. i 3.

Članak 6. stavci 2. i 3.

Članak 7. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 7. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 7. stavak 1. prva alineja

Članak 7. stavak 1. točka (a)

Članak 7. stavak 1. druga alineja

Članak 7. stavak 1. točka (b)

Članak 7. stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 8. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 8. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 8. stavak 1. prva alineja

Članak 8. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1. druga alineja

Članak 8. stavak 1. točka (b)

Članak 8. stavci 2. 3. i 4.

Članak 8. stavci 2. 3 i 4.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak prva alineja

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak točka (a)

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak druga alineja

Članak 9. stavak 3. prvi podstavak točka (b)

Članak 9. stavak 3. drugi podstavak

Članak 9. stavak 3. drugi podstavak

Članci 10. 11. i 12.

Članci 10. 11. i 12.

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak prva alineja

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak druga alineja

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak treća alineja

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak točka (c)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak

Članak 13. stavak 2.

Članak 13. stavak 2.

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak prva alineja

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak točka (a)

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak druga alineja

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak točka (b)

Članak 13. stavak 3., prvi podstavak treća alineja

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak točka (c)

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak četvrta alineja

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak točka (d)

Članak 13. stavak 3. drugi i treći podstavci

Članak 13. stavak 3. drugi i treći podstavci

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 15. stavak 3. uvodna rečenica

Članak 15. stavak 3. uvodna rečenica

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja (1)

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja i.

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja (2)

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja ii.

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja (3)

Članak 15. stavak 3. točka (a) alineja iii.

Članak 15. stavak 3. točke od (b) do (f)

Članak 15. stavak 3. točke od (b) do (f)

Članak 15. stavak 4.

Članak 15. stavak 4.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.a stavak 1.

Članak 17. stavak 1.

Članak 17.a stavak 2. prvi podstavak

Članak 17. stavak 2. prvi podstavak

Članak 17.a stavak 2. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 17. stavak 2. drugi podstavak uvodna rečenica

Članak 17.a stavak 2. drugi podstavak druga alineja

Članak 17. stavak 2. drugi podstavak točka (b)

Članak 17.a stavak 2. drugi podstavak treća alineja

Članak 17. stavak 2. drugi podstavak točka (c)

Članak 17.a stavak 2. drugi podstavak treća alineja

Članak 17. stavak 2. treći podstavak

Članak 17.a stavak 2. treći podstavak

Članak 17. stavak 2. treći podstavak

Članak 17.a stavak 2. četvrti podstavak uvodna rečenica

Članak 17. stavak 2. četvrti podstavak uvodna rečenica

Članak 17.a stavak 2. četvrti podstavak prva alineja

Članak 17. stavak 2. četvrti podstavak točka (a)

Članak 17.a stavak 2. četvrti podstavak druga alineja

Članak 17. stavak 2. četvrti podstavak točka (b)

Članak 17.a stavak 2. četvrti podstavak treća alineja

Članak 17. stavak 2. četvrti podstavak točka (c)

Članak 17.a stavci 3. i 4.

Članak 17. stavci 3. i 4.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19., prvi podstavak

Članak 19.

Članak 19., drugi i treći podstavak

Prilog

Prilog I.

Prilozi II. i III.