05/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

204


32008R0453


L 145/234

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2008.


UREDBA (EZ) br. 453/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2008.

o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Vijeće je 8. prosinca 2008. odobrilo razvijanje i objavu strukturnog pokazatelja slobodnih radnih mjesta.

(2)

Akcijskim planom za statističke zahtjeve EMU-a, koje je Vijeće odobrilo 29. rujna 2000., i naknadnim izvješćima o napretku glede provedbe tog plana kao prioritet je utvrđen razvoj pravnog temelja kojim se pokrivaju statistički podaci o slobodnim radnim mjestima.

(3)

Odbor za zapošljavanje osnovan na temelju Odluke Vijeća 2000/98/EZ (4) podržava potrebu za pokazateljem slobodnih radnih mjesta radi nadziranja Europske strategije zapošljavanja utvrđene u Odluci Vijeća 2005/600/EZ od 12. srpnja 2005. o smjernicama za politiku zapošljavanja država članica (5).

(4)

Odlukom br. 1672/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress (6) predviđeno je financiranje odgovarajućih aktivnosti, uključujući, kako je utvrđeno u njemu, poboljšanje razumijevanja stanja i mogućnosti u području zapošljavanja, posebno pomoću analiza i razvoja statistike i zajedničkih pokazatelja u okviru Europske strategije zapošljavanja.

(5)

U okviru Europske strategije zapošljavanja, Komisija za nadziranje i analizu razine i strukture potrebe za radnom snagom treba podatke o slobodnim radnim mjestima, raščlanjene, inter alia, na ekonomske djelatnosti.

(6)

Komisija i Europska središnja banka trebaju odmah dostupne tromjesečne podatke o slobodnim radnim mjestima radi nadziranja kratkoročnih promjena u slobodnim radnim mjestima. Desezonirani podaci o slobodnim radnim mjestima olakšavaju tumačenje tromjesečnih promjena.

(7)

Dostavljeni podaci o slobodnim radnim mjestima trebaju biti odgovarajući i potpuni, točni i sveobuhvatni, pravovremeni, usporedivi i lako dostupni korisnicima.

(8)

Koristi prikupljanja potpunih podataka o svim segmentima gospodarstva na razini Zajednice treba posebno uravnotežiti s mogućnostima izvješćivanja malih i srednjih poduzeća i njihovog opterećenja odgovora.

(9)

Posebno treba osigurati da se u statističke podatke čim prije uključe svi podaci o jedinicama s manje od 10 zaposlenika.

(10)

Za utvrđivanje opsega statističkih podataka koji se trebaju prikupiti i razine detalja koju zahtijevaju ekonomske aktivnosti potrebno je primijeniti inačicu sustava za statističku klasifikaciju ekonomskih djelatnosti u Zajednici (NACE), koja je trenutačno na snazi.

(11)

Prilikom izrade i diseminacije statističkih podataka Zajednice u skladu s ovom Uredbom, nacionalna statistička tijela i statistička tijela Zajednice trebaju uzeti u obzir načela određena Kodeksom prakse europske statistike, koji je Odbor za statistički program, osnovan na temelju Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (7) donio 24. veljače 2005. i koji je priložen Preporuci Komisije o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti nacionalnih statističkih tijela i statističkih tijela Zajednice.

(12)

Važno je da se podaci dijele sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini i na razini Zajednice te da se socijalne partnere izvijesti o provedbi ove Uredbe. Nadalje, države članice trebale bi posebno nastojati osigurati da službe za profesionalno usmjeravanje i tijela za strukovno osposobljavanje dobiju te podatke.

(13)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (8) predviđa se opći zakonodavni okvir za izradu statističkih podataka Zajednice te se ta Uredba stoga primjenjuje na izradu statističkih podataka o slobodnim radnim mjestima.

(14)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (9).

(15)

Komisiju bi posebno trebalo ovlastiti da definira određene pojmove; da definira određene referentne datume, formate i rokove; da utvrdi okvir za studije izvedivosti i da usvoji mjere u skladu s rezultatima tih studija. Budući da te mjere imaju opće područje primjene i osmišljene su kako bi izmijenile elemente ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, dopunjujući je novim elementima koji nisu ključni, moraju se usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(16)

Budući da cilj ove Uredbe, naime izradu statističkih podataka o slobodnim radnim mjestima u Zajednici, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti kako je određeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(17)

Savjetovanje s Odborom za statistički program izvršeno je u skladu s člankom 3. Odluke 89/382/EEZ, Euratom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   U ovoj se Uredbi utvrđuju zahtjevi za redovitu tromjesečnu izradu statističkih podataka o slobodnim radnim mjestima u Zajednici.

2.   Svaka država članica dostavlja Komisiji (Eurostatu) podatke o slobodnim radnim mjestima barem za poslovne jedinice s jednim ili više zaposlenika.

Podložno stavku 3. podacima su pokrivene sve ekonomske djelatnosti definirane u uobičajenom sustavu za klasifikaciju ekonomskih djelatnosti u Zajednici (NACE) koji je na snazi, osim za djelatnosti kućanstava kao poslodavca i djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela. Pokrivanje djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kako su utvrđene u NACE-u na snazi, nije obvezno. Države članice koje žele dostaviti podatke za te sektore čine to u skladu s ovom Uredbom. Zahvaljujući sve većoj važnosti usluga osobne njege (djelatnosti skrbi sa smještajem i djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja), od država članica također se traži da, ako žele, dostave podatke o slobodnim radnim mjestima za te usluge.

Podaci se raščlanjuju po ekonomskim djelatnostima u skladu s NACE-om na snazi na razini područja.

3.   Pokrivanje djelatnosti javne uprave i obrane, obvezne socijalne sigurnosti, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, umjetnosti, zabave, rekreacije i djelatnosti članskih organizacija, popravaka računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te ostalih osobnih uslužnih djelatnosti, kako je definirano u NACE-u na snazi, u okviru područja primjene ove Uredbe, i jedinica s manje od 10 zaposlenika određuje se uzimajući u obzir studije izvedivosti iz članka 7.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„slobodno radno mjesto” znači plaćeno radno mjesto koje je novostvoreno, nepopunjeno ili će postati slobodno:

(a)

za koje poslodavac poduzima aktivne mjere i spreman je poduzeti daljnje korake za pronalaženje odgovarajućeg kandidata izvan predmetnog poduzeća; i

(b)

koje poslodavac namjerava popuniti ili odmah ili u određenom vremenskom razdoblju.

Koncepti „aktivne mjere za pronalaženje odgovarajućeg kandidata” i „određeno vremensko razdoblje” definiraju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.

Dostavljeni statistički podaci po mogućnosti su podijeljeni na slobodna radna mjesta na određeno i neodređeno vrijeme;

2.

„popunjeno radno mjesto” znači plaćeno radno mjesto unutar organizacije, na koje je zaposlenik dodijeljen;

3.

„metapodaci” znači objašnjenja potrebna za tumačenje promjena podataka koje su posljedica ili metodoloških ili tehničkih promjena;

4.

„prošli podaci” znači povijesni podaci koji pokrivaju specifikacije navedene u članku 1.

Članak 3.

Referentni datumi i tehničke specifikacije

1.   Države članice prikupljaju tromjesečne podatke s upućivanjem na određene referentne datume koji se utvrđuju u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.

2.   Države članice dostavljaju podatke o popunjenim radnim mjestima kako bi se standardizirali podaci o slobodnim radnim mjestima za usporedne namjene.

3.   Države članice dužne su primijeniti postupke za desezoniranje tromjesečnih podataka o slobodnim radnim mjestima. Zahtijevani postupci za desezoniranje utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 9. stavka 3.

Članak 4.

Izvori

1.   Države članice izrađuju podatke koristeći ankete u poduzećima. Ostali izvori, poput administrativnih podataka, mogu se koristiti pod uvjetom da su odgovarajući u smislu kvalitete, u skladu s člankom 6.

Navode se izvori svih dostavljenih podataka.

2.   Države članice mogu izvore iz stavka 1. dopuniti pouzdanim postupcima statističke procjene.

3.   Komisija (Eurostat) može utvrditi i koordinirati nacrte uzoraka Zajednice kako bi se izradile procjene Zajednice kada nacionalni nacrti uzoraka ne ispunjavaju zahtjeve Zajednice glede prikupljanja tromjesečnih podataka. Pojedinosti o tim nacrtima, njihovo odobrenje i njihova provedba utvrđuju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 9. stavka 3.

Države članice mogu sudjelovati u nacrtima uzoraka Zajednice kada ti nacrti omogućuju značajna smanjenja cijene statističkih sustava ili opterećenja poduzeća, koji su posljedica ispunjavanja zahtjeva Zajednice.

Članak 5.

Prijenos podataka

1.   Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke u formatu i u rokovima za prijenos kako su utvrđeni u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. Datum prvog referentnog tromjesečja utvrđuje se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. Istodobno se prenose sve revizije tromjesečnih podataka za prethodna tromjesečja.

2.   Države članice također prenose prošle podatke za najmanje četiri tromjesečja koja su prethodila tromjesečju za koje se podaci dostavljaju pri prvoj dostavi podataka. Ukupni podaci dostavljaju se najkasnije na datum prvog prijenosa podataka, a raščlanjenja se dostavljaju najkasnije jednu godinu nakon toga. Prošli podaci mogu se prema potrebi temeljiti na „najboljim procjenama”.

Članak 6.

Ocjena kvalitete

1.   Za potrebe ove Uredbe na prenesene podatke primjenjuju se sljedeća mjerila za ocjenjivanje kvalitete:

„relevantnost” se odnosi na stupanj u kojem statistički podaci ispunjavanju sadašnje i potencijalne potrebe korisnika,

„preciznost” se odnosi na blizinu procjena s nepoznatim stvarnim vrijednostima,

„pravodobnost” i „točnost” odnose se na vremenski raspon između raspoloživosti informacije i slučaja ili fenomena koji se njome opisuje,

„dostupnost” i „jasnoća” odnose se na uvjete i načine na koje korisnici mogu pribaviti, koristiti i tumačiti podatke,

„usporedivost” se odnosi na mjeru učinka razlika pri uporabi statističkih koncepata i alata i postupaka za mjerenje kada se statistički podaci uspoređuju između zemljopisnih područja, sektora ili tijekom vremena,

„koherentnost” se odnosi na prikladnost podataka da ih se pouzdano poveže na različite načine i za različite korisnike.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješća o kvaliteti prenesenih podataka.

3.   Kada se mjerila za ocjenjivanje kvalitete utvrđena u stavku 1. primjenjuju na podatke obuhvaćene ovom Uredbom, načini, struktura i periodičnost izvješća o kvaliteti definiraju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 9. stavka 3. Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitetu prenesenih podataka.

Članak 7.

Studije izvedivosti

1.   Komisija (Eurostat) utvrđuje odgovarajući okvir za provođenje niza studija izvedivosti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2. Te studije provode one države članice koje imaju poteškoća pri dostavljanju podataka za:

(a)

jedinice s manje od 10 zaposlenika; i/ili

(b)

sljedeće djelatnosti:

i.

javna uprava i obrana; obvezna socijalna sigurnost;

ii.

obrazovanje;

iii.

djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;

iv.

umjetnost, zabava i rekreacija; i

v.

djelatnosti članskih organizacija, popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te ostale osobne uslužne djelatnosti.

2.   Svaka država članica koja provodi studije izvedivosti dostavlja izvješće o rezultatima tih studija u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu provedbenih mjera Komisije iz stavka 1.

3.   Čim prije nakon stavljanja na raspolaganje rezultata studija izvedivosti, Komisija u dijalogu s državama članicama i u razumnom vremenskom roku usvaja mjere u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 9. stavka 2.

4.   Mjerama usvojenim u skladu s rezultatima studija izvedivosti poštuju se načela troškovne učinkovitosti, kako je definirano u članku 10. Uredbe (EZ) br. 322/97, uključujući smanjenje na najmanju mjeru opterećenja za ispitanike, i uzimaju se u obzir prvotni problemi provedbe.

Članak 8.

Financiranje

1.   Države članice za prve tri godine prikupljanja podataka mogu dobiti financijski doprinos od Zajednice za troškove povezanog rada.

2.   Iznos proračunskih sredstava koja se godišnje dodjeljuju za financijski doprinos iz stavka 1., utvrđuje se kao dio godišnjih proračunskih postupaka.

3.   Proračunsko tijelo odobrava sredstva koja su na raspolaganju za svaku godinu.

4.   Za provedbu mjera usvojenih na temelju rezultata studija izvedivosti može se odobriti i dodatno financiranje.

Članak 9.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci od 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se razdoblje od tri mjeseca.

Članak 10.

Izvješće o provedbi

Komisija do 24. lipnja 2010. i svake tri godine nakon toga dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. Tim se izvješćem ocjenjuje kvaliteta statističkih podataka koje su dostavile države članice i kvaliteta europskih skupnih podataka te se njime utvrđuju potencijalna područja za poboljšanje.

Po mogućnosti u godini objave trogodišnjeg izvješća iz prvog stavka, države članice određuju kako se namjeravaju prihvatiti potencijalnih područja za poboljšanje koja su utvrđena u izvješću Komisije. Države članice istodobno izvješćuju o provedbi prethodnih preporuka.

Članak 11.

Objava statističkih podataka

Statistički podaci koje dostavljaju države članice i njihova analiza objavljuju se svaka tri mjeseca na internetskoj stranici Komisije (Eurostat). Komisija (Eurostat) osigurava da što više europskih građana ima pristup statističkim podacima i analizama, posebno preko portala EURES.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. travnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 175, 27.7.2007., str. 11.

(2)  SL C 86, 20.4.2007., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 29. veljače 2008.

(4)  SL L 29, 4.2.2000., str. 21.

(5)  SL L 205, 6.8.2005., str. 21.

(6)  SL L 315, 15.11.2006., str. 1.

(7)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(8)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(9)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).