13/Sv. 036

HR

Službeni list Europske unije

54


32008R0451


L 145/65

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.04.2008.


UREDBA (EZ) br. 451/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2008.

o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 3696/93 (2) uspostavljena je statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima (KPD) u Europskoj ekonomskoj zajednici.

(2)

Potrebno je uspostaviti ažurirani KPD, kako bi se odražavao tehnološki napredak i strukturalne promjene.

(3)

Strukturiranjem klasifikacije proizvoda u skladu s povezanim proizvodnim djelatnostima izbjegava se povećanje nepovezanih shema kodiranja te proizvođačima olakšava prepoznavanje relevantnih tržišta.

(4)

Potrebno je stvoriti referentni okvir unutar kojeg je moguće uspoređivati statističke podatke o proizvodnji, potrošnji, vanjskoj trgovini i prometu.

(5)

Ažurirani KPD ključan je dio postojećih napora Komisije za obnovom statistike Zajednice; očekuje se da će zahvaljujući usporedivijim i relevantnijim podacima doći do boljeg ekonomskog upravljanja na razini Zajednice i na nacionalnoj razini.

(6)

Da bi bilo djelotvorno, unutarnje tržište zahtijeva statističke standarde primjenljive na prikupljanje, prijenos i objavu nacionalne statistike i statistike Zajednice, kako bi se poduzećima, financijskim institucijama, vladama i svim drugim subjektima unutarnjeg tržišta pružili pouzdani i odgovarajući statistički podaci. U tom smislu, ključno je da se različite kategorije KPD-a jedinstveno tumače u svim državama članicama.

(7)

Pouzdana i usporediva statistika nužna je kako bi se poduzećima omogućila procjena vlastite konkurentnosti, a korisna je i institucijama Zajednice u sprečavanju narušavanja tržišnog natjecanja.

(8)

Uspostava zajedničke statističke klasifikacije proizvoda po ekonomskim djelatnostima ne obvezuje per se države članice na prikupljanje, objavu i dostavu podataka. Samo u slučaju da države članice koriste klasifikaciju proizvoda povezanu s klasifikacijom Zajednice moguće je pružiti sveukupne podatke pouzdano, brzo, fleksibilno i onoliko detaljno koliko to zahtijeva upravljanje unutarnjim tržištem.

(9)

Trebaju se donijeti odredbe kojima bi se državama članicama omogućilo uključivanje kategorija po KPD-u u njihove nacionalne klasifikacije, a kako bi mogle ispuniti svoje nacionalne zahtjeve.

(10)

Međunarodna usporedivost ekonomske statistike zahtijeva da države članice i institucije Zajednice koriste klasifikacije proizvoda koje su izravno povezane sa Središnjom klasifikacijom proizvoda (CPC) ver. 2, kako ju je usvojila Statistička komisija Ujedinjenih naroda.

(11)

Korištenje KPD-a zahtijeva da Komisiji pomoć pruža Odbor za statistički program uspostavljen Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (3), posebno u pogledu ispitivanja problema koji proizlaze iz primjene KPD-a i izmjena uključenih u KPD.

(12)

Uspostava nove statističke klasifikacije proizvoda podrazumijeva potrebu za izmjenom posebno upućivanja na KPD. Stoga je potrebno staviti izvan snage Uredbu (EEZ) br. 3696/93.

(13)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4). Osobito bi se Komisija trebala ovlastiti za izmjenu KPD-a kako bi se u obzir uzeo tehnološki i ekonomski razvoj i usklađivanje KPD-a s drugim ekonomskim i socijalnim klasifikacijama. Budući da su te mjere općeg karaktera i oblikovane tako da izmjenjuju elemente ove Uredbe koji nisu ključni zamjenjujući ih, inter alia, novim elementima koji nisu ključni, one se moraju usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom utvrđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(14)

Budući da se cilj ove Uredbe, a to je uspostava novog KPD-a, ne može dostatno ostvariti na razini država članica i stoga se bolje može ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, a kako je utvrđeno u tom članku, ovom se Uredbom ne nadilazi ono što je nužno kako bi se taj cilj postigao.

(15)

Zatraženo je mišljenje Odbora za statistički program,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja novi zajednički KPD unutar Zajednice kako bi se osigurala relevantnost s obzirom na ekonomsku realnost i usporedivost između nacionalnih, klasifikacija, klasifikacija Zajednice i međunarodnih klasifikacija pa stoga i nacionalnih, statistika, statistika Zajednice i međunarodnih statistika.

2.   Pojam „proizvod” odnosi se na proizvode koji su output iz ekonomskih djelatnosti, bilo robe ili usluge.

3.   Ova se Uredba primjenjuje na uporabu klasifikacije isključivo u statističke svrhe.

Članak 2.

Razine i struktura KPD-a

1.   KPD obuhvaća:

(a)

prvu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema abecednoj oznaci (područja);

(b)

drugu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema dvoznamenkastoj brojčanoj oznaci (odjeljci);

(c)

treću razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema troznamenkastoj brojčanoj oznaci (skupine);

(d)

četvrtu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema četveroznamenkastoj brojčanoj oznaci (razredi);

(e)

petu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema peteroznamenkastoj brojčanoj oznaci (kategorije); i

(f)

šestu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema šesteroznamenkastoj brojčanoj oznaci (potkategorije).

2.   KPD se utvrđuje u Prilogu.

Članak 3.

Uporaba KPD-a

Komisija koristi KPD za svu statistiku klasificiranu prema proizvodima po djelatnosti.

Članak 4.

Nacionalna klasifikacija proizvoda po ekonomskim djelatnostima

1.   Države članice mogu koristiti KPD za agregiranu ili detaljnu, nacionalnu, specifičnu ili funkcionalnu prilagodbu temeljenu na potkategorijama KPD-a.

2.   Te su klasifikacije s KPD-om povezane u skladu sa sljedećim pravilima:

(a)

klasifikacije koje su više agregiranije od KPD-a obuhvaćaju precizne agregacije potkategorija KPD-a;

(b)

klasifikacije koje su detaljnije od KPD-a obuhvaćaju elemente koji su potpuno sadržani u potkategorijama KPD-a.

Klasifikacije izvedene u skladu s ovim stavkom mogu imati različito šifriranje.

3.   Države članice mogu koristiti nacionalnu klasifikaciju proizvoda po ekonomskim djelatnostima izvedenu iz KPD-a. U takvom slučaju Komisiji će proslijediti nacrte kojima se određuje njihova nacionalna klasifikacija. Unutar 3 mjeseca nakon primitka takvog nacrta, Komisija potvrđuje usklađenost predviđenih nacionalnih klasifikacija sa stavkom 2. i informira o tome ostale države članice. Nacionalne klasifikacije država članica u KPD uključuje tablicu korespondencije.

Članak 5.

Aktivnosti Komisije

U suradnji s državama članicama, Komisija osigurava širenje, održavanje i promicanje KPD-a, osobito:

(a)

izradom, ažuriranjem i objavljivanjem pojašnjenja u vezi s KPD-om;

(b)

sastavljanjem i objavljivanjem smjernica za primjenu KPD-a;

(c)

objavljivanjem tabličnih prikaza odnosa između nove i prethodne verzije KPD-a; prethodne i nove verzije KPD-a; te KPD-a i Kombinirane nomenklature (KN) iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (5); i

(d)

radom na poboljšanju usklađenosti s drugim klasifikacijama.

Članak 6.

Provedbene mjere

1.   Sljedeće se mjere, namijenjene provedbi i ažuriranju ove Uredbe, usvajaju u skladu s provedbenim postupkom iz članka 7. stavka 2.:

(a)

odluke potrebne u slučaju problema koji proizlaze iz primjene KPD-a, uključujući dodijeljivanje proizvoda u određene razrede; i

(b)

tehničke mjere koje osiguravaju potpuno koordiniran prijenos iz prethodne verzije KPD-a.

2.   Sljedeće mjere, stvorene za izmjenu elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, inter alia, njihovom zamjenom, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 7. stavka 3.:

(a)

izmjene KPD-a oblikovane na način da u obzir uzmu tehnološki i ekonomski razvitak; i

(b)

izmjene KPD-a oblikovane na način da se usklade s ostalim ekonomskim i socijalnim klasifikacijama.

3.   Potrebno je uzeti u razmatranje princip da korist od ažuriranja KPD-a mora premašiti uložene troškove, kao i princip da dodatni troškovi ostanu unutar razumnih okvira.

Članak 7.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3696/93

Uredba (EEZ) br. 3696/93 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2008.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. travnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. srpnja 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. veljače 2008.

(2)  SL L 342, 31.12.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(3)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(5)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1., Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 360/2008 (SL L 111, 23.4.2008., str. 9.).


PRILOG

KPD 2008.

(d.n.: drugdje nespomenuto; (*): dio)

Oznaka

Opis proizvoda ili usluga

CPC ver. 2

A

PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

 

01

Biljni i stočarski proizvodi, proizvodi lovstva i usluge povezane s njima

 

01.1

Jednogodišnji usjevi

 

01.11

Žitarice (osim riže), mahunarke i uljano sjemenje

 

01.11.1

Pšenica

 

01.11.11

Tvrda pšenica

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pšenica, osim tvrde

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukuruz

 

01.11.20

Kukuruz

01121

01122

01.11.3

Ječam, raž i zob

 

01.11.31

Ječam

01151

01152

01.11.32

Raž

01161

01162

01.11.33

Zob

01171

01172

01.11.4

Sirak, proso i ostale žitarice

 

01.11.41

Sirak

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Ostale žitarice

01190

01.11.5

Slama i ljuske

 

01.11.50

Slama i ljuske

01913

01.11.6

Mahunasto povrće, svježe

 

01.11.61

Grah, svježi

01241

01.11.62

Grašak, svježi

01242

01.11.69

Ostale mahunasto povrće, svježe

01249

01.11.7

Mahunasto povrće, suho

 

01.11.71

Grah, suhi

01701

01.11.72

Bob, suhi

01702

01.11.73

Slanutak, suhi

01703

01.11.74

Leća, suha

01704

01.11.75

Grašak, suh

01705

01.11.79

Ostale mahunarke, suhe, d.n.

01709

01.11.8

Soja, orašac i pamučno sjeme

 

01.11.81

Soja

01411

01412

01.11.82

Orašac, neočišćen

01421

01422

01.11.83

Orašac, očišćen

21421

01.11.84

Pamučno sjeme

01431

01432

01.11.9

Ostalo uljno sjemenje

 

01.11.91

Laneno sjeme

01441

01.11.92

Sjeme gorušice

01442

01.11.93

Sjeme uljane repice

01443

01.11.94

Sjeme sezama

01444

01.11.95

Sjeme suncokreta

01445

01.11.99

Ostalo uljano sjemenje d.n.

01446

01449

01.12

Riža, neočišćena

 

01.12

Riža, neočišćena

 

01.12.1

Riža, neočišćena

 

01.12.10

Riža, neočišćena

01131

01132

01.13

Povrće, dinje i lubenice, korjenasto i gomoljasto povrće

 

01.13.1

Povrće, lisnato i stabljičasto

 

01.13.11

Šparoge

01211

01.13.12

Kupus

01212

01.13.13

Cvjetača i brokula

01213

01.13.14

Salata

01214 (*)

01.13.15

Radič

01214 (*)

01.13.16

Špinat

01215

01.13.17

Artičoke

01216

01.13.19

Ostalo lisnato i stabljičasto povrće

01219

01.13.2

Dinje

 

01.13.21

Lubenice

01221

01.13.29

Ostale dinje

01229

01.13.3

Ostalo plodovito povrće

 

01.13.31

Paprike i feferoni, svježi

01231

01.13.32

Krastavci kornišoni

01232

01.13.33

Patlidžani

01233

01.13.34

Rajčice

01234

01.13.39

Ostalo plodovito povrće, d. n.

01235

01239

01.13.4

Korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće

 

01.13.41

Mrkva i bijela repa

01251

01.13.42

Češnjak

01252

01.13.43

Luk

01253

01.13.44

Poriluk i ostale vrste luka

01254

01.13.49

Ostalo korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće (bez visoke koncentracije škroba ili inulina)

01259

01.13.5

Jestivo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

 

01.13.51

Krumpir

01510

01.13.52

Slatki krumpir

01591

01.13.53

Manioka

01592

01.13.59

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

01593

01599

01.13.6

Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

 

01.13.60

Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

01260

01.13.7

Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

 

01.13.71

Šećerna repa

01801

01.13.72

Sjemenje šećerne repe

01803

01.13.8

Gljive i tartufi

 

01.13.80

Gljive i tartufi

01270

01.13.9

Povrće, svježe, d. n.

 

01.13.90

Povrće, svježe, d. n.

01290

01.14

Šećerna trska

 

01.14.1

Šećerna trska

 

01.14.10

Šećerna trska

01802

01809

01.15

Neprerađeni duhan

 

01.15.1

Neprerađeni duhan

 

01.15.10

Neprerađeni duhan

01970

25010

01.16

Bilje za proizvodnju vlakana

 

01.16.1

Bilje za proizvodnju vlakana

 

01.16.11

Pamuk, negrebenan i nečešljan

01920

01.16.12

Juta, kenaf i ostalo bilje za proizvodnju tekstilnih vlakana, sirovo ili močeno, osim lana, prirodne konoplje i ramije

01922

01.16.19

Lan, prirodna konoplja i ostalo sirovo bilje za proizvodnju vlakana, d. n.

01929

01.19

Ostali jednogodišnji usjevi

 

01.19.1

Krmni usjevi

 

01.19.10

Krmni usjevi

01911

01912

01919

01.19.2

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi; sjemenje cvijeća

 

01.19.21

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

01962

01.19.22

Sjemenje cvijeća

01963

01.19.3

Sjemenje repe, sjemenje krmnog bilja; ostali sirovi biljni materijali

 

01.19.31

Sjemenje repe (isključujući sjemenje šećerne repe) i sjemenje krmnog bilje

01940

01.19.39

Ostali sirovi biljni materijali, d. n.

01990

01.2

Višegodišnji usjevi

 

01.21

Grožđe

 

01.21.1

Grožđe

 

01.21.11

Stolno grožđe

01330 (*)

01.21.12

Ostalo grožđe, svježe

01330 (*)

01.22

Tropsko i suptropsko voće

 

01.22.1

Tropsko i suptropsko voće

 

01.22.11

Avokado

01311

01.22.12

Banane, stolne, za pečenje i slično

01312

01313

01.22.13

Datulje

01314

01.22.14

Smokve

01315

01.22.19

Ostalo tropsko u suptropsko voće

01316

01317

01318

01319

01.23

Agrumi

 

01.23.1

Agrumi

 

01.23.11

Pomela i grejp

01321

01.23.12

Limuni i limete

01322

01.23.13

Naranče

01323

01.23.14

Tangerine, mandarine i klementine

01324

01.23.19

Ostali agrumi

01329

01.24

Jezgričasto i koštuničavo voće

 

01.24.1

Jabuke

 

01.24.10

Jabuke

01351

01.24.2

Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće

 

01.24.21

Kruške

01352 (*)

01.24.22

Dunje

01352 (*)

01.24.23

Marelice

01353

01.24.24

Trešnje

01354

01.24.25

Breskve

01355 (*)

01.24.26

Nektarine

01355 (*)

01.24.27

Šljive

01356 (*)

01.24.28

Trnjine

01356 (*)

01.24.29

Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće, d. n.

01359

01.25

Bobičasto, orašasto i ostalo voće

 

01.25.1

Bobičasto i drugo voće roda Vaccinium

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Maline

01343

01.25.13

Jagode

01344

01.25.19

Ostalo bobičasto i drugo voće roda Vaccinium, d. n.

01341

01349

01.25.2

Sjemenje voća

 

01.25.20

Sjemenje voća

01360

01.25.3

Orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

 

01.25.31

Bademi

01371

21422

01.25.32

Kesteni

01373

21429 (*)

01.25.33

Lješnjaci

01374

21423

01.25.34

Pistacije

01375

21429 (*)

01.25.35

Orasi

01376

21429 (*)

01.25.39

Ostalo orašasto voće (isključujući neuzgojeno jestivo orašasto voće, kikiriki i kokos)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Ostalo bobičasto i orašasto voće, d. n.

 

01.25.90

Ostalo bobičasto i orašasto voće, d. n.

01391

01399

01.26

Uljani plodovi

 

01.26.1

Masline

 

01.26.11

Stolne masline

01450 (*)

01.26.12

Masline za proizvodnju maslinovog ulja

01450 (*)

01.26.2

Kokos

 

01.26.20

Kokos

01460

21429 (*)

01.26.9

Ostali uljani plodovi

 

01.26.90

Ostali uljani plodovi

01491

01499

01.27

Usjevi za pripremanje napitaka

 

01.27.1

Usjevi za pripremanje napitaka

 

01.27.11

Kava u zrnu, nepržena

01610

01.27.12

Čaj, u listovima

01620

01.27.13

Mate-čaj, u listovima

01630

01.27.14

Kakao u zrnu, nepržen

01640

01.28

Začinsko, aromatsko ljekovito i farmaceutsko bilje

 

01.28.1

Začini, neprerađeni

 

01.28.11

Papar (piper spp.), sirov

01651

01.28.12

Čili i feferoni, suhi (capsicum spp.), sirovi

01652

01.28.13

Muškatni oraščić, macis i kardamon, sirovi

01653

01.28.14

Anis, badijan, korijander, kumin, kim, koromač,bobice kleke, sirovi

01654

01.28.15

Cimet, sirov

01655

01.28.16

Klinčići (cijele peteljke), sirovi

01656

01.28.17

Đumbir, suhi, sirov

01657

01.28.18

Vanilija, sirova

01658

01.28.19

Ostali začini, neprerađeni

01690

01.28.2

Hmelj

 

01.28.20

Hmelj

01659

01.28.3

Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide, fungicide i u slične svrhe

 

01.28.30

Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide i fungicide i u slične svrhe

01930 (*)

01.29

Ostali višegodišnji usjevi

 

01.29.1

rirodni kaučuk

 

01.29.10

Prirodni kaučuk

01950

01.29.2

Božićno drvo, rezano

 

01.29.20

Božićno drvo, rezano

03241

01.29.3

Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje, ili u bojanju i štavljenju

 

01.29.30

Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

03250

01.3

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

 

01.30

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

 

01.30.1

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cjepovi; miceliji gljiva

 

01.30.10

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; miceliji gljiva

01961 (*)

01.4

Stoka, perad i ostale žive životinje te njihovi proizvodi

 

01.41

Muzne krave, žive, sirovo kravlje mlijeko

 

01.41.1

Muzne krave, žive

 

01.41.10

Muzne krave, žive

0211 (*)

01.41.2

Sirovo kravlje mlijeko

 

01.41.20

Sirovo kravlje mlijeko

0221

01.42

Ostala goveda i bivoli, živi, i njihova sperma

 

01.42.1

Ostala goveda i bivoli, živi

 

01.42.11

Ostala goveda i bivoli, osim teladi, živi

0211 (*)

01.42.12

Telad od goveda i bivola, živa

0211 (*)

01.42.2

Sperma od goveda i bikova

 

01.42.20

Sperma od goveda i bikova

02411

01.43

Konji, magarci, mule i mazge, živi

 

01.43.1

Konji, magarci, mule i mazge, živi

 

01.43.10

Konji, magarci, mule i mazge, živi

02130

01.44

Deve i ljame, žive

 

01.44.1

Deve i ljame, žive

 

01.44.10

Deve i ljame, žive

02121

01.45

Ovce i koze, žive; sirovo mlijeko i šišana ovčja i kozja vuna

 

01.45.1

Ovce i koze, žive

 

01.45.11

Ovce, žive

02122

01.45.12

Koze, žive

02123

01.45.2

Sirovo ovčje i kozje mlijeko

 

01.45.21

Sirovo ovčje mlijeko

02291

01.45.22

Sirovo kozje mlijeko

02292

01.45.3

Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

 

01.45.30

Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na njima

02941

01.46

Svinje, žive

 

01.46.1

Svinje, žive

 

01.46.10

Svinje, žive

02140

01.47

Perad, živa, i jaja

 

01.47.1

Perad, živa

 

01.47.11

Kokoši, žive

02151

01.47.12

Purani, živi

02152

01.47.13

Guske, žive

02153

01.47.14

Patke i biserke, žive

02154

02155

01.47.2

Jaja s korom, svježa

 

01.47.21

Kokošja jaja u kori, svježa

02310

01.47.22

Jaja od ostale peradi u kori, svježa

02320

01.47.23

Jaja za razmnožavanje peradi

02330

01.49

Ostale uzgojene životinje i njihovi proizvodi

 

01.49.1

Ostale uzgojene životinje, žive

 

01.49.11

Kunići, živi

02191

01.49.12

Uzgojene ptice, d. n., žive

02193

02194

01.49.13

Uzgojeni gmazovi (uključujući zmije i kornjače), živi

02195

01.49.19

Ostale uzgojene životinje, d. n., žive

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Ostali proizvodi od uzgojenih životinja

 

01.49.21

Prirodni med,

02910

01.49.22

Sirovo mlijeko, d. n.

02293

02299

01.49.23

Puževi, svježi, hlađeni, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, osim morskih puževa

02920

01.49.24

Jestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

02930

01.49.25

Čahure dudovog svilca prikladne za odmotavanje

02944

01.49.26

Voskovi od insekata i spermaceti, rafinirani, nerafinirani, obojeni ili neobojeni

02960

01.49.27

Životinjski embriji za razmnožavanje

02419

02420

01.49.28

Nejestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

02943

01.49.3

Sirove kože s dlakom ili vunom i raznovrsne sirove kože bez dlake

 

01.49.31

Sirove kože s dlakom ili s vunom, osim janjeće kože

02955 (*)

01.49.32

Sirove janjeće kože s dlakom ili s vunom

02955 (*)

01.49.39

Sirove kože životinja, d. n. (svježe ili konzervirane, ali dalje neobrađene)

02959

01.6

Usluge u biljnoj proizvodnji i stočarstvu (osim veterinarskih usluga)

 

01.61

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

 

01.61.1

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

 

01.61.10

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

86119

01.62

Pomoćne usluge u stočarstvu

 

01.62.1

Pomoćne usluge u stočarstvu

 

01.62.10

Pomoćne usluge u stočarstvu

86121

01.63

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

 

01.63.1

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

 

01.63.10

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva (uslužna priprema usjeva za primarna tržišta)

86111

01.64

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

 

01.64.1

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

 

01.64.10

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

86112

01.7

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

 

01.70

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

 

01.70.1

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

 

01.70.10

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

86130

02

Proizvodi šumarstva i sječe drva te usluge povezane s njima

 

02.1

Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

 

02.10

Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

 

02.10.1

Živo šumsko bilje; sjemenje šumskog drveća

 

02.10.11

Živo šumsko bilje

01961 (*)

02.10.12

Sjemenje šumskog drveća

01360

02.10.2

Usluge rasadnika šumskog drveća

 

02.10.20

Usluge rasadnika šumskog drveća

86140 (*)

02.10.3

Šumsko drveće

 

02.10.30

Šumsko drveće

03300

02.2

Grubo obrađena drva

 

02.20

Grubo obrađena drva

 

02.20.1

Grubo obrađena drva

 

02.20.11

Trupci četinjača

03110

02.20.12

Trupci listača, osim tropskih drveća

03120 (*)

02.20.13

Trupci tropskog drveta

03120 (*)

02.20.14

Ogrjevno drvo

03130 (*)

02.3

Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

 

02.30

Šumski plodovi i proizvodi, osim šumskih sortimenata

 

02.30.1

Prirodne gume

 

02.30.11

Balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

03211

02.30.12

Šelak, balzami i ostale prirodne gume i smole

03219

02.30.2

Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

 

02.30.20

Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno pripremljeno

03220

02.30.3

Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

 

02.30.30

Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

03249

02.30.4

Jestivi šumski plodovi i proizvodi

 

02.30.40

Jestivi šumski plodovi i proizvodi

03230

02.4

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

02.40.1

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

02.40.10

Pomoćne usluge u šumarstvu

86140 (*)

03

Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

 

03.0

Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

 

03.00

Ribe i ostali riblji proizvodi; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

 

03.00.1

Ribe, žive

 

03.00.11

Ukrasne ribe, žive

04111

03.00.12

Morske ribe, neuzgojene, žive

04119 (*)

03.00.13

Slatkovodne ribe, neuzgojene, žive

04119 (*)

03.00.14

Morske ribe, uzgojene, žive

04119 (*)

03.00.15

Slatkovodne ribe, uzgojene, žive

04119 (*)

03.00.2

Ribe, svježe ili ohlađene

 

03.00.21

Morske ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

04120 (*)

03.00.22

Slatkovodne ribe, neuzgojene, svježe ili ohlađene

04120 (*)

03.00.23

Morske ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

04120 (*)

03.00.24

Slatkovodne ribe, uzgojene, svježe ili ohlađene

04120 (*)

03.00.3

Rakovi, nezamrznuti

 

03.00.31

Rakovi, nezamrznuti, neuzgojeni

04210 (*)

03.00.32

Rakovi, nezamrznuti, uzgojeni

04210 (*)

03.00.4

Školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili ohlađeni

 

03.00.41

Kamenice, žive, svježe ili hlađene, neuzgojene

04220 (*)

03.00.42

Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, neuzgojeni

0429 (*)

03.00.43

Kamenice, žive, svježe ili hlađene, uzgojene

04220 (*)

03.00.44

Ostale školjke i vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, uzgojeni

0429 (*)

03.00.5

Biseri, neobrađeni

 

03.00.51

Prirodni biseri, neobrađeni

38210 (*)

03.00.52

Kultivirani biseri, neobrađeni

38210 (*)

03.00.6

Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi

 

03.00.61

Koralji i slični proizvodi, ljušture mekušaca, ljuskavaca ili bodljikaša i sipina kost

04910

03.00.62

Prirodne spužve životinjskog podrijetla

04920

03.00.63

Morske alge i ostale alge

04930 (*)

03.00.64

Morske alge i ostale alge

04930 (*)

03.00.69

Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d. n.

0 (*)

03.00.7

Pomoćne usluge u ribarstvu i akvakulturi

 

03.00.71

Pomoćne usluge u ribarstvu

86150 (*)

03.00.72

Pomoćne usluge u akvakulturi

86150 (*)

B

PROIZVODI RUDARSTVA I VAÐENJA

 

05

Kameni ugljen

 

05.1

Kameni ugljen

 

05.10

Kameni ugljen

 

05.10.1

Kameni ugljen

 

05.10.10

Kameni ugljen

11010

05.2

Lignit

 

05.20

Lignit

 

05.20.1

Lignit

 

05.20.10

Lignit

11030 (*)

06

Sirova nafta i prirodni plin

 

06.1

Sirova nafta

 

06.10

Sirova nafta

 

06.10.1

Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

 

06.10.10

Sirova nafta i ulja dobivena iz bitumenoznih minerala

12010

06.10.2

Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

 

06.10.20

Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak

12030

06.2

Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

 

06.20

Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

 

06.20.1

Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

 

06.20.10

Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju

12020

07

Rude

 

07.1

Željezne rude

 

07.10

Željezne rude

 

07.10.1

Željezne rude

 

07.10.10

Željezne rude

14100

07.2

Rude obojenih metala

 

07.21

Uranove i torijeve rude

 

07.21.1

Uranove i torijeve rude

 

07.21.10

Uranove i torijeve rude

13000

07.29

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

 

07.29.1

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

 

07.29.11

Rude i koncentrati bakra

14210

07.29.12

Rude i koncentrati nikla

14220

07.29.13

Rude i koncentrati aluminija

14230

07.29.14

Rude i koncentrati plemenitih metala

14240

07.29.15

Rude i koncentrati olova, cinka i kositra

14290 (*)

07.29.19

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d. n.

14290 (*)

08

Ostali proizvodi rudarstva i vađenja

 

08.1

Kamen, pijesak i glina

 

08.11

Ukrasni kamen i kamen za gradnju, vapnenac, gips, kreda i škriljevac

 

08.11.1

Ukrasni kamen i kamen za gradnju

 

08.11.11

Mramor i ostali vapnenački ukrasni kamen i kamen za gradnju

15120

08.11.12

Granit, pješčenjak i ostali ukrasni kamen ili kamen za gradnju

15130

08.11.2

Vapnenac i gips

 

08.11.20

Vapnenac i gips

15200

08.11.3

Kreda i dolomit, nekalciniran

 

08.11.30

Kreda i dolomit, nekalciniran

16330

08.11.4

Škriljevac

 

08.11.40

Škriljevac

15110

08.12

Šljunak, pijesak, glina i kaolin

 

08.12.1

Šljunak i pijesak

 

08.12.11

Prirodni pijesak

15310

08.12.12

Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, šljunak

15320 (*)

08.12.13

Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira dali sadrže ili ne sadrže oblutke, šljunak, šljaku za uporabu u građevinarstvu

15320 (*)

08.12.2

Glina i kaolin

 

08.12.21

Kaolin i ostale kaolinske gline

15400 (*)

08.12.22

Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas-zemlje

15400 (*)

08.9

Proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

 

08.91

Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

 

08.91.1

Minerali za kemijsku proizvodnju i prirodna mineralna gnojiva

 

08.91.11

Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati

16110

08.91.12

Neprženi pirit i markazit; sirovi ili nerafinirani sumpor

16120

08.91.19

Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

16190 (*)

08.92

Treset

 

08.92.1

Treset

 

08.92.10

Treset

11040 (*)

08.93

Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

 

08.93.1

Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

 

08.93.10

Sol i čisti natrijev klorid, morska voda

16200 (*)

08.99

Ostali proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

 

08.99.1

Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

 

08.99.10

Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

15330

08.99.2

Drago i poludrago kamenje; industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi; ostali minerali

 

08.99.21

Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobrađeno, jednostavno piljeno ili grubo oblikovano

16310

08.99.22

Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

16320

08.99.29

Ostali minerali

16390

09

Usluge podrške rudarstvu

 

09.1

Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

 

09.10

Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

 

09.10.1

Usluge podrške za vađenje nafte i prirodnog plina

 

09.10.11

Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina

86211 (*)

09.10.12

Usluge montaže i demontaže postrojenja za bušenje, usluge održavanja i popravaka te podržavajuće ostale usluge u vezi s vađenjem nafte i plina

86211 (*)

09.10.13

Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe transporta izvršene na oknu

86211 (*)

09.9

Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

 

09.90

Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

 

09.90.1

Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju

 

09.90.11

Usluge podrške za vađenje kamenog ugljena

86219 (*)

09.90.19

Usluge podrške ostalom rudarstvu i vađenju, d. n.

86219 (*)

C

PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE

 

10

Proizvodi hrane

 

10.1

Konzervirano meso i mesni proizvodi

 

10.11

Prerađeno i konzervirano meso

 

10.11.1

Meso od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i magaraca, svježe ili hlađeno

 

10.11.11

Govedina, svježa ili hlađena

21111

21112

10.11.12

Svinjetina, svježa ili hlađena

21113

10.11.13

Ovčetina, svježa ili hlađena

21115

10.11.14

Kozje meso, svježa ili hlađena

21116

10.11.15

Konjsko meso i meso od drugih kopitara, svježe ili hlađeno

21118

10.11.2

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

 

10.11.20

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Zamrznuto meso i jestivi otpaci i ostaci; ostalo meso i jestivi otpaci i ostatci

 

10.11.31

Govedina, zamrznuta

21131

21132

10.11.32

Svinjetina, zamrznuta

21133

10.11.33

Ovčetina, zamrznuta

21135

10.11.34

Kozje meso, zamrznuta

21136

10.11.35

Konjsko meso i meso od drugih kopitara, zamrznuto

21138

10.11.39

Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od mesa, svježe, hlađeno ili zamrznuto

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Čupana vuna i sirove kože od goveda i drugih kopitara, ovaca i koza

 

10.11.41

Čupana vuna, masna, uključujući šišanu pranu vunu

02942

10.11.42

Cijele sirove goveđe kože i kože kopitara

02951

10.11.43

Ostale sirove goveđe kože i kože kopitara

02952

10.11.44

Sirove ovčje ili janjeće kože

02953

10.11.45

Sirove kozje ili jareće kože

02954

10.11.5

Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

 

10.11.50

Masnoće od goveda, ovaca, koza ili svinja

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

 

10.11.60

Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

39110 (*)

10.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

 

10.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

88111 (*)

10.12

Prerađeno i konzervirano meso peradi

 

10.12.1

Meso peradi, svježe ili hlađeno

 

10.12.10

Meso peradi, svježe ili hlađeno

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Meso peradi, zamrznuto

 

10.12.20

Meso peradi, zamrznuto

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Masnoće od peradi

 

10.12.30

Masnoće od peradi

21511 (*)

21522

10.12.4

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

 

10.12.40

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

21160

10.12.5

Kože ptica s perjem i paperjem

 

10.12.50

Kože ptica s perjem i paperjem

39110 (*)

10.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

 

10.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

88111 (*)

10.13

Proizvodi od mesa i mesa peradi

 

10.13.1

Pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci, te krv

 

10.13.11

Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)

21171

10.13.12

Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno

21172

10.13.13

Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (isključujući svinjsko i goveđe); jestivo brašno i prah od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka

21173

10.13.14

Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka ili krvi

21174

10.13.15

Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci te krv, osim pripremljenih jela od mesa ili otpadaka i ostataka

21179

10.13.16

Brašno, prah i pelete od mesa nepodobno za ljudsku ishranu; čvarci

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

 

10.13.91

Kuhanja i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

88111 (*)

10.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

88111 (*)

10.2

Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

 

10.20

Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i školjke

 

10.20.1

Ribe, svježe, hlađene ili zamrznute

 

10.20.11

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne) svježi ili hlađeni

21221

10.20.12

Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena

21225

10.20.13

Ribe, zamrznute

21210

10.20.14

Riblji fileti, zamrznuti

21222

10.20.15

Riblje meso (mljeveno ili ne) zamrznuto

21223

10.20.16

Riblja jetra i ikra, zamrznuta

21226

10.20.2

Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane; kavijar i nadomjesci kavijaru

 

10.20.21

Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

21224

10.20.22

Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuri; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za ljudsku prehranu

21227

21233 (*)

10.20.23

Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri

21231

10.20.24

Ribe, uključujući filete, dimljene

21232

10.20.25

Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela

21242 (*)

10.20.26

Kavijar i nadomjesci kavijaru

21243

10.20.3

Rakovi, školjke i ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, pripremljeni ili konzervirani

 

10.20.31

Rakovi, zamrznuti

21250

10.20.32

Školjke, zamrznute, sušene, soljene ili u salamuri, dimljene

21261

10.20.33

Ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni

21269

10.20.34

Rakovi, drugačije pripremljeni ili konzervirani; školjke i drugi vodenih beskralježnjaci drugačije pripremljeni ili konzerviran

21270

21280

10.20.4

Brašno, krupica i pelete nepodobno za ljudsku ishranu i ostali proizvodi, d. n., od riba, rakova, školjki ili ostalih vodenih beskralježnjaka

 

10.20.41

Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, školjki i ostalih vodenih beskralježnjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

21291

10.20.42

Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, školjki i drugih vodenih beskralježnjaka

21299

10.20.9

Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda; Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

 

10.20.91

Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda

88111 (*)

10.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki

88111 (*)

10.3

Prerađeno i konzervirano voće i povrće

 

10.31

Prerađeni i konzervirani krumpir

 

10.31.1

Prerađeni i konzervirani krumpir

 

10.31.11

Krumpir, zamrznut

21313

10.31.12

Sušeni krumpir, u dijelovima ili ne, rezan ili nenarezan, ali dalje neprerađen

21393 (*)

10.31.13

Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupica, pahuljica, granula i peleta

21392

10.31.14

Krumpir, pripremljen ili konzerviran

21393 (*)

10.31.9

Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

 

10.31.91

Kuhanja i ostale usluge pripremanja za krumpir i proizvode od krumpira

88111 (*)

10.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

88111 (*)

10.32

Sokovi od voća i povrća

 

10.32.1

Sokovi od voća i povrća

 

10.32.11

Sok od rajčice

21331

10.32.12

Sok od naranče

21431

10.32.13

Sok od grejpfruta

21432

10.32.14

Sok od ananasa

21433

10.32.15

Sok od grožđa

21434

10.32.16

Sok od jabuke

21435

10.32.17

Miješani sokovi od voća i povrća

21339

10.32.19

Ostali sokovi od voća i povrća

21439

10.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

 

10.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

88111 (*)

10.39

Ostalo prerađeno i konzervirano voće i povrće

 

10.39.1

Preradbeno i konzervirano povrće, osim krumpira

 

10.39.11

Povrće, zamrznuto

21311

21312

21319

10.39.12

Povrće, privremeno konzervirano

21399 (*)

10.39.13

Sušeno povrće

21393 (*)

10.39.14

Narezano i pakirano povrće i voće

0 (*)

10.39.15

Grah, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

21321

10.39.16

Grašak, konzerviran ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

21322

10.39.17

Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano ali ne u octu ili octenoj kiseline, osim pripremljenih jela od povrća

21329 (*)

21399

10.39.18

Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

21394

10.39.2

Prerađeno i konzervirano voće i orašasti plodovi

 

10.39.21

Voće i orašasti plodovi, nekuhano ili kuhano, zamrznuto

21493

10.39.22

Džemovi, voćni želei, pirei i paste od voća i orašastih plodova

21494

10.39.23

Orašasti plodovi, kikiriki, prženi, soljeno ili drugačije pripremljeni

21495

10.39.24

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirano, neprikladno za neposredno konzumiranje

21496

10.39.25

Ostalo pripremljeno ili konzervirano voće

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

 

10.39.30

Biljni materijali, biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

39120 (*)

10.39.9

Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća; podugovarateljski poslovi kao dio ostale prerade i konzerviranja voća i povrća

 

10.39.91

Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća

88111 (*)

10.39.99

Podugovarateljski poslovi kao dio ostale prerade i konzerviranja voća i povrća

88111 (*)

10.4

Biljna i životinjska ulja i masti

 

10.41

Ulja i masti

 

10.41.1

Sirova životinjska ulja i masti, njihove frakcije

 

10.41.11

Stearin i ulje iz masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, koje nije emulgirano, miješano ili drugačije pripremljeno

21529 (*)

10.41.12

Ulja i masti, i njihove frakcije od riba i morskih sisavaca

21524

21525

21526

10.41.19

Ostala životinjska ulja i masti, i njihove frakcije; rafinirane ili nerafinirane, ali nemodificirane

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Sirova biljna ulja

 

10.41.21

Sirovo sojino ulje

21531

10.41.22

Sirovo ulje od kikirikija

21532

10.41.23

Sirovo maslinovo ulje

21537

10.41.24

Sirovo ulje od sjemena suncokreta

21533

10.41.25

Sirovo ulje od sjemena pamuka

21538

10.41.26

Sirovo ulje repice, kolze i gorušice

21534

10.41.27

Sirovo palmino ulje

21535

10.41.28

Sirovo kokosovo ulje

21536

10.41.29

Ostala biljna sirova ulja

21539 (*)

10.41.3

Pamučni linters

 

10.41.30

Pamučni linters

21600

10.41.4

Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti; brašno i krupica od uljanog sjemenja ili plodova

 

10.41.41

Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja ili masti

21710

10.41.42

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim onih od gorušice

21720

10.41.5

Rafinirana ulja, osim ostataka

 

10.41.51

Sojino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21541

10.41.52

Ulje od kikirikija i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21542

10.41.53

Maslinovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21547

10.41.54

Ulje o sjemena suncokreta i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21543

10.41.55

Ulje od sjemena pamuka i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21548

10.41.56

Ulja od repice, kolze i gorušice i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane

21544

10.41.57

Palmino ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21545

10.41.58

Kokosovo ulje i njezine frakcije, rafinirano ali kemijski nemodificirano

21546

10.41.59

Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirane ali kemijski nemodificirane; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim kukuruznog) i njihove frakcije, d. n., rafinirane ali kemijski nemodificirane

21549 (*)

10.41.6

Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

 

10.41.60

Biljne ili životinjske masti i ulja, i njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

21590 (*)

10.41.7

Biljni voskovi (isključujući trigliceride); degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

 

10.41.71

Biljni voskovi (isključujući trigliceride)

21731

10.41.72

Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

21732

10.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

 

10.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

88111 (*)

10.42

Margarin i slične jestive masti

 

10.42.1

Margarin i slične jestive masti

 

10.42.10

Margarin i slične jestive masnti

21550

10.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

 

10.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

88111 (*)

10.5

Mliječni proizvodi

 

10.51

Proizvodi od mlijeka i sira

 

10.51.1

Prerađeno tekuće mlijeko i vrhnje

 

10.51.11

Preradbeno tekuće mlijeko

22110

10.51.12

Mlijeko i vrhnje s više od 6 % masnoće, nekoncentrirano i nezaslađeno

22120

10.51.2

Mlijeko u krutim oblicima

 

10.51.21

Obrano mlijeko u prahu

22212

10.51.22

Punomasno mlijeko u prahu

22211

10.51.3

Maslac i mliječni namazi

 

10.51.30

Maslac i mliječni namazi

22241

22242

22249

10.51.4

Sir i skuta

 

10.51.40

Sir i skuta

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Ostali mliječni proizvodi

 

10.51.51

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili zaslađeni šećerom i drugim sladilima, osim u krutim oblicima

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje

22230

10.51.53

Kazein

22260

10.51.54

Laktoza i laktozni sirup

23210 (*)

10.51.55

Surutka

22130

22219 (*)

10.51.56

Mliječni proizvodi, d. n.

22290

10.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

 

10.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

88111 (*)

10.52

Sladoled

 

10.52.1

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

 

10.52.10

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi

22270

10.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

 

10.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

88111 (*)

10.6

Mlinski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi

 

10.61

Mlinski proizvodi

 

10.61.1

Riža, polu- ili potpuno polirana, oljuštena i lomljena

 

10.61.11

Oljuštena riža (smeđa)

23162

10.61.12

Riža, polu- ili potpuno polirana i lomljena

23161

10.61.2

Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine

 

10.61.21

Brašno od pšenice i suražice

23110

10.61.22

Brašno ostalih žitarica

23120

10.61.23

Brašno i krupica od povrća

23170

10.61.24

Mješavine i tijesta za pripremanje pekarske proizvode

23180

10.61.3

Prekrupa, krupica, pelete i ostali proizvodi od žitarica

 

10.61.31

Prekrupa i krupica od pšenice

23130 (*)

10.61.32

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d. n.

23130 (*)

10.61.33

Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica

23140

10.61.4

Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

 

10.61.40

Posije (mekinje) i ostali ostaci od obrade žitarica

39120 (*)

10.61.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

 

10.61.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

88111 (*)

10.62

Škrob i škrobni proizvodi

 

10.62.1

Škrob i škrobni proizvodi; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

 

10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani škrobovi

23220

10.62.12

Tapioka i njezini nadomjesci pripremljeni od škroba, u obliku ljuskica, zrnaca i slično

23230

10.62.13

Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

23210 (*)

10.62.14

Kukuruzno ulje

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

 

10.62.20

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

39130

10.62.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škroba i škrobnih proizvoda

 

10.62.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škrob i škrobnih proizvoda

88111 (*)

10.7

Pekarski proizvodi, kolači i tjestenine

 

10.71

Kruh, svježa peciva i kolači

 

10.71.1

Kruh, svježa peciva i kolači

 

10.71.11

Svježi kruh

23491

10.71.12

Svježa peciva i kolači

23431

10.71.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

 

10.71.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

88111 (*)

10.72

Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

 

10.72.1

Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

 

10.72.11

Hruskavi kruh (krisp), dvopek, tost kruh i slični tost-proizvodi

23410

10.72.12

Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblatne

23420

10.72.19

Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi

23439

23499

10.72.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

 

10.72.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajnih peciva i kolača

88111 (*)

10.73

Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

 

10.73.1

Makaroni, njoki, kuskus i slična tjestenina

 

10.73.11

Makaroni, njoki i slična tjestenina

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

 

10.73.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, njoka, kuskusa i slična tjestenina

88111 (*)

10.8

Ostali prehrambeni proizvodi

 

10.81

Šećer

 

10.81.1

Sirovi ili rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe; sirup

 

10.81.11

Sirovi šećer od šećerne trske i šećerne repe, u krutom stanju

23511

23512

10.81.12

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe te kemijski čista saharoza, u krutom stanju, bez dodanih tvari za aromatizaciju i za bojenje

23520

10.81.13

Rafinirani šećer od šećerne trske i šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju i za bojenje; šećer i sirup od javora

23530

10.81.14

Melase

23540

10.81.2

Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

 

10.81.20

Rezanci šećerne repe, otpaci i šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

39140

10.81.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šećera

 

10.81.99

Usluge podugovaratelja kao dijela proizvodnje šećera

88111 (*)

10.82

Kakao, čokoladni i bombonski proizvodi

 

10.82.1

Kakao pasta sa ili bez masti, kakao maslac na bazi ulja ili masti, kakao prah

 

10.82.11

Kakao pasta sa ili bez masti

23610

10.82.12

Kakao maslac na bazi ulja ili masti

23620

10.82.13

Kakao prah, bez dodatnog šećera ili sladila

23630

10.82.14

Kakao prah, s dodatnim šećerom ili drugim sladilima

23640

10.82.2

Čokolada, bomboni i ostali proizvodi od šećera

 

10.82.21

Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha), u rasutom stanju

23650

10.82.22

Čokolada i pripravci koji sadrže kakao (osim zaslađenog kakao praha) osim u rasutom stanju

23660

10.82.23

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadrže kakao

23670

10.82.24

Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani u šećeru

21499

10.82.3

Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

 

10.82.30

Kakao ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

39150

10.82.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

 

10.82.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

88111 (*)

10.83

Prerađeni čaj i kava

 

10.83.1

Prerađeni čaj i kava

 

10.83.11

Kava, bez kofeina ili pržena

23911

10.83.12

Nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili nadomjestaka kave; ljuske i opne od kave

23912

10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentirani čaj, u pakiranju manjem od uključujući 3 kg

23913

10.83.14

Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja

23914

10.83.15

Biljni ekstrakti

01930 (*)

10.83.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

 

10.83.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

88111 (*)

10.84

Začini i drugi dodaci hrani

 

10.84.1

Ocat; umaci; miješani začini; gorušičino brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

 

10.84.11

Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline

23994

10.84.12

Umaci; miješani začini i dodaci jelima; brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

23995

10.84.2

Mirodije, pripremljene

 

10.84.21

Papar (roda Piper), pripremljen

23921

10.84.22

Ljuta paprika i slatka paprika, suha (roda Capiscum), pripremljena

23922

10.84.23

Cimet, pripremljen; ostale pripremljene mirodije

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Sol za jelo

 

10.84.30

Sol za jelo

16200 (*)

10.84.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

 

10.84.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje začina i dodataka jelima

88111 (*)

10.85

Gotova hrana i jela

 

10.85.1

Gotova hrana i jela

 

10.85.11

Gotova jela pretežno od mesa, mesnih otpadaka i ostataka te krvi

21176

10.85.12

Gotova jela pretežno od riba, rakova i školjki

21241

21242 (*)

10.85.13

Gotova jela pretežno od povrća

21391

10.85.14

Gotova jela pretežno od tjestenine

23721 (*)

23722

10.85.19

Ostala gotova hrana i jela (uključujući i zamrznute pizze)

23997

10.85.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

 

10.85.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

88111 (*)

10.86

Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

 

10.86.1

Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

 

10.86.10

Homogenizirana gotova i dijetetska hrana

23991

10.86.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

 

10.86.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogenizirane gotove i dijetetske hrane

88111 (*)

10.89

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

 

10.89.1

Juhe, jaja, kvasac i ostali prehrambeni proizvodi; ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih beskralješnjaka

 

10.89.11

Juhe, uključujući mesne i pripravci za njih

23992

10.89.12

Jaja, bez ljuske i žumanjci svježi ili konzervirani; jaja u ljusci konzervirana ili kuhana, albumini od jaja

22300

23993

10.89.13

Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prašci za peciva

23996

10.89.14

Ekstrakti i sokovi od mesa riba, i ostalih vodenih beskralješnjaka

21175

10.89.15

Biljni sokovi i ekstrakti; peptinske tvari; biljne sluzi i zgušnjivači

23999 (*)

10.89.19

Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

 

10.89.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

88111 (*)

10.9

Pripremljena hrana za životinje

 

10.91

Pripremljena stočna hrana

 

10.91.1

Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

 

10.91.10

Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

 

10.91.20

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

23320

10.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

 

10.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

88111 (*)

10.92

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

 

10.92.1

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

 

10.92.10

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

23314

10.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

 

10.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

88111 (*)

11

Piće

 

11.0

Piće

 

11.01

Destilirana alkoholna pića

 

11.01.1

Destilirana alkoholna pića

 

11.01.10

Destilirana alkoholna pića

24131

24139

11.01.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

 

11.01.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

88111 (*)

11.02

Vino od grožđa

 

11.02.1

Vino od svježega grožđa; mošt od grožđa

 

11.02.11

Pjenušavo vino od svježega grožđa

24211

11.02.12

Vino od svježeg grožđa, osim pjenušavog vina; mošt od grožđa

24212

11.02.2

Vinski talog; argol

 

11.02.20

Vinski talog; argol

39170

11.02.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

 

11.02.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

88111 (*)

11.03

Jabukovača i ostala voćna vina

 

11.03.1

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

 

11.03.10

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovac, medovina); mješavine pića koja sadrže alkohol

24230

11.03.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

 

11.03.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

88111 (*)

11.04

Ostala nedestilirana fermentirana pića

 

11.04.1

Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

 

11.04.10

Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

24220

11.04.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

 

11.04.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

88111 (*)

11.05

Pivo

 

11.05.1

Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

 

11.05.10

Pivo, osim ostataka i otpadaka pivovara

24310

11.05.2

Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

 

11.05.20

Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

39160

11.05.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

 

11.05.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

88111 (*)

11.06

Slad

 

11.06.1

Slad

 

11.06.10

Slad

24320

11.06.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

 

11.06.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

88111 (*)

11.07

Osvježavajući napitci; mineralne vode i druge flaširane vode

 

11.07.1

Mineralne vode i osvježavajući napici

 

11.07.11

Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizirane

24410

11.07.19

Ostala bezalkoholna pića

24490

11.07.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

 

11.07.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

88111 (*)

12

Duhanski proizvodi

 

12.0

Duhanski proizvodi

 

12.00

Duhanski proizvodi

 

12.00.1

Duhanski proizvodi, osim otpadaka

 

12.00.11

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana i nadomjestaka duhana

25020

12.00.19

Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani ili rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i sokovi

25090

12.00.2

Duhanski otpaci

 

12.00.20

Duhanski otpaci

39180

12.00.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

 

12.00.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od duhana

88112

13

Tekstil

 

13.1

Tekstilna pređa i konac

 

13.10

Tekstilna pređa i konac

 

13.10.1

Vunene masnoće (uključujući lanolin)

 

13.10.10

Vunene masnoće (uključujući lanolin)

21519 (*)

13.10.2

Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

 

13.10.21

Sirova svila, nepredena

26110

13.10.22

Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

26130

13.10.23

Otpaci od vune ili fine životinjske dlake

26140

13.10.24

Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebena ili češljana

26150

13.10.25

Pamuk, grebeni ili češljani

26160

13.10.26

Juta i ostala tekstilna vlakna (isključujući lan, pravu konoplju i ramiju), prerađena, ali nepredena

26170

13.10.29

Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena ali nepredena

26190

13.10.3

Umjetna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

 

13.10.31

Sintetička vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

26210

13.10.32

Umjetna vlakna grebena, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

26220

13.10.4

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

 

13.10.40

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

26310

13.10.5

Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

 

13.10.50

Pređa od vune, stavljena ili ne stavljena u prodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

26320

26330

26340

13.10.6

Pamučna pređa, pamučni konac za šivanje

 

13.10.61

Pamučna pređa (osim konca za šivanje)

26360

26370

13.10.62

Pamučni konac za šivanje

26350

13.10.7

Pređa od biljnih tekstilnih vlakana, osim pamuka (uključujući lan, jutu, kokosovo vlakno i pravu konoplju): papirna pređa

 

13.10.71

Lanena pređa

26380 (*)

13.10.72

Preda od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana; pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna preda

26380 (*)

13.10.8

Tekstilna pređa te konac od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

 

13.10.81

Pređa od sintetičkih filamenata, umnožena i povezana (osim konca za šivanje, pređe od polimida visoke žilavosti, pređe od umjetne svile od poliestera ili viskoze) koja nije stavljena u maloprodaju; pređa od umjetnog filamenta (osim konca za šivanje) koja je stavljena u maloprodaju

26420

13.10.82

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana, koja sadrže ≥ 85 % takvih vlakana

26430

13.10.83

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana,koja sadrže < 85 % takvih vlakana

26440

13.10.84

Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana, nije stavljena u maloprodaju

26450

26460

13.10.85

Šivaća pređa i konac za šivanje od umjetnih i sintetičkih filamenata i vlakana

26410

13.10.9

Raščupani tekstilni materijal; usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakana: Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilne pređe i konca

 

13.10.91

Raščupani tekstilni materijali od vune ili fine i grube životinjske dlake

39213

13.10.92

Raščupani tekstilni materijali i ostali otpaci od pamuka

39215

13.10.93

Usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakna

88121 (*)

13.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pređe i konca

88121 (*)

13.2

Tkanine

 

13.20

Tkanine

 

13.20.1

Tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih

 

13.20.11

Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

26510

13.20.12

Tkanine od grebene ili češljane vune ili fine životinjske dlake ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Lanene tkanine

26560

13.20.14

Tkanine od jute i drugih tekstilnih likovih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

26570

13.20.19

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

26590

13.20.2

Pamučne tkanine

 

13.20.20

Pamučne tkanine

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tkanine (osim specijalnih tkanina), od sintetičkih i umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

 

13.20.31

Tkanine od sintetičke ili umjetne filament pređe

26710

26720

26730

13.20.32

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Tkanine s florom (baršunaste tkanine), frotir tkanine za ručnike i ostale specijalne tkanine

 

13.20.41

Tkanine s florom (baršunaste tkanine) i tkanine od šenil-pređe (osim frotira za ručnike i uskih tkanina)

26810

26820

26830

13.20.42

Frotir tkanina za ručnike i slična frotir tkanina (osim uskih tkanina) od pamuka

26840

13.20.43

Ostale frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine (osim uskih tkanina)

26850

13.20.44

Gaza (osim uskih tkanina)

26860

13.20.45

Tafting tekstilni materijal

26880

13.20.46

Staklena tkanina (osim uskih tkanina)

26890

13.20.5

Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

 

13.20.50

Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna

28330

13.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

 

13.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

88121 (*)

13.3

Usluge dovršavanja tekstila

 

13.30

Usluge dovršavanja tekstila

 

13.30.1

Usluge dovršavanja tekstila

 

13.30.11

Usluge bijeljenja i bojenja vlakana i pređe

88122 (*)

13.30.12

Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

88122 (*)

13.30.13

Usluge bojenja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

88122 (*)

13.30.14

Usluge tiskanja tkanina i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

88122 (*)

13.30.19

Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih roba (uključujući odjeću)

88122 (*)

13.9

Ostali tekstil

 

13.91

Pletene ili kukičane tkanine

 

13.91.1

Pletene i kukičane tkanine

 

13.91.11

Plišane i bukle-tkanine, pletene i kukičane

28110

13.91.19

Ostale pletene i kukičane tkanine, uključujući pletiva od umjetnog krzna

28190

28330

13.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

 

13.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletene i kukičane tkanine

88121 (*)

13.92

Gotovi tekstilni proizvodi, osim odjeće

 

13.92.1

Gotovi tekstilni proizvodi za kućanstvo

 

13.92.11

Deke i ostali pokrivači, osim električnih pokrivača

27110

13.92.12

Posteljno rublje

27120 (*)

13.92.13

Stolno rublje

27120 (*)

13.92.14

Toaletno i kuhinjsko rublje

27120 (*)

13.92.15

Zavjese, (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete; ukrasne zavjese za krevete

27130

13.92.16

Ostali proizvodi za unutrašnje opremanje, d. n.; kompleti od komada tkanine i pređa za izradu prostirki; tapiserija i slično

27140

13.92.2

Ostali gotovi tekstilni predmeti

 

13.92.21

Vreće i vrećice za pakovanje robe

27150

13.92.22

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i oprema za kampiranje (uključujući gumene madrace)

27160

13.92.23

Padobrani (uključujući upravljane) i padobranska krila; njihovi dijelovi

27170

13.92.24

Popluni, pokloni punjeni perjem, jastuci, vreće za spavanje i slično, punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastičnih masa

27180

13.92.29

Ostali gotovi tekstilni proizvodi (uključujući krpe za pod, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje, prsluci za spašavanje i pojasi za spašavanje)

27190

13.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

 

13.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih roba, isključujući odjeću

88121 (*)

13.93

Tepisi i sagovi

 

13.93.1

Tepisi i sagovi

 

13.93.11

Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, uzlani

27210

13.93.12

Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod, tkani, nisu dobiveni tafting-postupkom i nisu flokirani

27220

13.93.13

Sagovi i ostali tekstilni prostirači za pod dobiveni tafting-postupkom

27230

13.93.19

Ostali sagovi i tekstilni prostirači za pod (uključujući i od pusta (filca))

27290

13.93.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

 

13.93.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirača za pod

88121 (*)

13.94

Užad, konopci, upleteni konac i mreže

 

13.94.1

Užad, konopci, upleteni konac i mreže

 

13.94.11

Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute i ostalih tekstilnih likovih vlakana

27310

13.94.12

Uzlani mrežasti proizvodi od upletenog konca; užadi i konopaca, gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe, vrpca, d. n.

27320

13.94.2

Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

 

13.94.20

Krpe, ostaci upletenog konca, užadi, konopca, kablova ili neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

39218

13.94.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

 

13.94.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenog konca i mreža

88121 (*)

13.95

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

 

13.95.1

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

 

13.95.10

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

27922

13.95.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

 

13.95.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

88121 (*)

13.96

Ostali tehnički i industrijski tekstilni proizvodi

 

13.96.1

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa; tkanine od metaliziranih niti i tkanine od metalizirane pređe; niti i kord od gume prekriveni tekstilom, tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu

 

13.96.11

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

27993

13.96.12

Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe, d. n.

27994

13.96.13

Niti i kord od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i trake, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastikom

27992

13.96.14

Tekstilne tkanine, impregnirane, presvučene ili prekrivene, d. n.

27997

13.96.15

Kord tkanine za autogume od najlonske pređe i ostalog poliamida, poliestera i viskoznoga rajona, velike čvrstoće

27996

13.96.16

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu (uključujući fitilje, plinske mrežice, tekstilne cijevi i crijeva, transportno i pogonsko remenje, tkanina za sita, za cijeđenje i prešanje)

27998

13.96.17

Uske tkanine; uski materijal što se sastoji samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene („bolducs”); ukrasne vrpce i slično

27911

13.96.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

 

13.96.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkog i industrijskog materijala

88121 (*)

13.99

Ostali tekstilni proizvodi, d. n.

 

13.99.1

Til, čipka i vez; obavijena pređa i vrpca; šenil pređa; efektna pređa

 

13.99.11

Til i drugi mrežasti materijali, isključujući tkanine, pletene ili kukičane materijale; čipke u metraži, vrpcama ili motivima

27912

13.99.12

Vez u metraži, trakama i motivima

27913

13.99.13

Pust (filc) presvučen, prekriven ili laminiran

27921

13.99.14

Tekstilna vlakna dužine ≤ od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

27991 (*)

13.99.15

Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa

27995

13.99.16

Punjeni tekstilni proizvodi u metraži

27999

13.99.19

Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n.

38994 (*)

13.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

 

13.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

88121 (*)

14

Odjeća

 

14.1

Odjeća, osim krznene odjeće

 

14.11

Kožna odjeća

 

14.11.1

Odjeća od kože ili umjetne kože

 

14.11.10

Odjeća od kože ili umjetne kože

28241

14.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

 

14.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

88124 (*)

14.12

Radna odjeća

 

14.12.1

Muška radna odjeća

 

14.12.11

Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), industrijska i profesionalna

28231 (*)

14.12.12

Muške radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

28231 (*)

14.12.2

Ženska radna odjeća

 

14.12.21

Ženski radni kompleti, jakne i sakoi, industrijski i profesionalni

28233 (*)

14.12.22

Ženske radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, radne hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), industrijske i profesionalne

28233 (*)

14.12.3

Ostala radna odjeća

 

14.12.30

Ostala radna odjeća

28236 (*)

14.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

 

14.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

88123 (*)

14.13

Ostala vanjska odjeća

 

14.13.1

Vanjska odjeća, pletena ili kukičana

 

14.13.11

Muški i dječački kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, anorak, vjetrovke svih vrsta i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

28221 (*)

14.13.12

Muška i dječačka odijela kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, pletene ili kukičane

28221 (*)

14.13.13

Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

28223 (*)

14.13.14

Ženski i djevojački kostimi, kompleti, jakne, haljine, suknje, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (šorcevi), pleteni ili kukičani

28223 (*)

14.13.2

Ostala vanjska odjeća, muška i dječačka

 

14.13.21

Muški i dječački kaputi, kišni kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi, od tkanina, ne pletena ili kukičana

28231 (*)

14.13.22

Muška i dječačka odijela i kompleti, od tkanina, ne pletena ili kukičana

28231 (*)

14.13.23

Muške i dječačke jakne i sakoi (blejzeri), od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28231 (*)

14.13.24

Muške i dječačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

28231 (*)

14.13.3

Ostala vanjska odjeća, ženska i djevojačka

 

14.13.31

Ženski i djevojački kaputi, ogrtači, pelerine, vjetrovke s kapuljačom (anorak) i druge vjetrovke i slični proizvodi od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28233 (*)

14.13.32

Ženski i djevojački kostimi i kompleti, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28233 (*)

14.13.33

Ženske i djevojačke jakne i blejzeri, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28233 (*)

14.13.34

Ženske i djevojačke haljine, suknje i suknje-hlače, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28233 (*)

14.13.35

Ženske i djevojačke hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače (šorcevi), od tkanina, ne pletene ili kukičane

28233 (*)

14.13.4

Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

 

14.13.40

Rabljena odjeća i ostala rabljena tekstilna roba

39217

14.13.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

 

14.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

88123 (*)

14.14

Rublje

 

14.14.1

Rublje, pleteno ili kukičano

 

14.14.11

Muške i dječačke košulje, pletene ili kukičane

28222 (*)

14.14.12

Muške ili dječačke gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

28222 (*)

14.14.13

Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, pletene ili kukičane

28224 (*)

14.14.14

Ženske i djevojačke gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kombinei, kućne haljine i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

28224 (*)

14.14.2

Rublje, ne pleteno ili kukičano

 

14.14.21

Muške i dječačke košulje, od tkanine, ne pletene ili kukičane

28232 (*)

14.14.22

Muške i dječačke potkošulje i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači, od tkanina, ne pletene ili kukičane

28232 (*)

14.14.23

Ženske i djevojačke bluze, košulje i košulje bluze, od tkanina, ne pletene ili kukičane

28234 (*)

14.14.24

Ženske i djevojačke potkošulje i ostale majice, gaćice, podsuknje, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kombinei, kučine haljine i slični proizvodi, od tkanina, ne pleteni ili kukičani

28234 (*)

14.14.25

Grudnjaci, steznici, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi i njihovi dijelovi, bez obzira jesu li pleteni ili kukičani ili nisu

28237

14.14.3

T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

 

14.14.30

T-majice, potkošulje i druge majice, pletene ili kukičane

28225

14.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

 

14.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

88123 (*)

14.19

Ostala odjeća i pribor za odjeću

 

14.19.1

Odjeća za dojenčad i malu djecu, trenirke i ostali odjevni predmeti, pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

 

14.19.11

Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, pletena ili kukičana

28227

14.19.12

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi i ostala odjeća, pletena ili kukičana

28228

14.19.13

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kukičane

28229 (*)

14.19.19

Ostali gotovi pribor za odjeću, dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, pleteni ili kukičani

28229 (*)

14.19.2

Odjeća za dojenčad, druga odjeća i drugi pribor za odjeću, od tkanina, ne pletena ili kukičana

 

14.19.21

Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, od tkanina, ne pletena ili kukičana

28235

14.19.22

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi; ostala odjeća, od tkanine, ne pletena ili kukičana

28236 (*)

14.19.23

Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi pribor za odjeću ili dijelovi odjeće, od tkanina, ne pletena ili kukičana

28238

14.19.3

Pribor za odjeću od kože; odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila; odjeća od prevučenog tekstila

 

14.19.31

Pribor za odjeću od kože ili umjetne (rekonstituirane) kože, isključujući sportske rukavice

28242

14.19.32

Odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila, odjeća od prevučenog ili impregniranog tekstila

28250

14.19.4

Šeširi i kape

 

14.19.41

Tuljci i konusi i slični proizvodi od pusta; diskovi i cilindri od pusta; oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala

28261

14.19.42

Šeširi i druga pokrivala za glave, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpca od bilo kojeg materijala, ili pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke ili ostalih tekstilnih materijala u komadu; mrežice za kosu

28262

14.19.43

Druga pokrivala za glavu, isključujući pokrivala za glavu od gume ili plastike, zaštitna pokrivala i azbestna pokrivala za glavu, vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave, za pokrivanje glave

28269

14.19.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

 

14.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i pribora za odjeću

88123 (*)

14.2

Proizvodi od krzna

 

14.20

Proizvodi od krzna

 

14.20.1

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

 

14.20.10

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna, isključujući pokrivala za glave

28320

14.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

 

14.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

88123 (*)

14.3

Pletena i kukičana odjeća

 

14.31

Pletene i kukičane čarape

 

14.31.1

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

 

14.31.10

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

28210

14.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

 

14.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

88123 (*)

14.39

Ostala pletena i kukičana odjeća

 

14.39.1

Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

 

14.39.10

Džemperi, puloveri, prsluci vunene jakne i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

28226

14.39.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

 

14.39.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

88123 (*)

15

Koža i srodni proizvodi

 

15.1

Štavljena i obrađena koža, putne torbe, ručne torbe, sedlarski i remenarski proizvodi, obrađeno i obojeno krzno

 

15.11

Štavljena i obrađena koža; obrađeno i obojeno krzno

 

15.11.1

Štavljena i dorađena krzna

 

15.11.10

Štavljena i dorađena krzna

28310

15.11.2

Semiš-koža; lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

 

15.11.21

Semiš-koža

29110 (*)

15.11.22

Lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža

29110 (*)

15.11.3

Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka

 

15.11.31

Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, cijele

29120 (*)

15.11.32

Koža, goveđa ili kopitara, bez dlaka, necijele

29120 (*)

15.11.33

Koža, kopitara, bez dlaka

29120 (*)

15.11.4

Koža, ovčja, kozja ili svinjska, bez dlaka

 

15.11.41

Ovčja ili janjeća koža, bez vune

29130 (*)

15.11.42

Kozja ili jareća koža bez dlaka

29130 (*)

15.11.43

Svinjska koža

29130 (*)

15.11.5

Koža ostalih životinja; umjetna koža na osnovi kože

 

15.11.51

Koža ostalih životinja, bez dlaka

29130 (*)

15.11.52

Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana

29130 (*)

15.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

 

15.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađenog i obojenog krzna

88124 (*)

15.12

Putne i ručne torbe i slično, sedlarski i remenarski proizvodi

 

15.12.1

Sedlarski i remenarski proizvodi; putne torbe, ručne torbe i slično; ostali proizvodi od kože

 

15.12.11

Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja, od svih vrsta materijala

29210

15.12.12

Putne torbe, ručne torbe i slično, od kože, umjetne (rekonstituirane) kože, folija od plastike, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona; kovčežići za kozmetiku, za šivaći pribor, za čišćenje cipela ili odjeće

29220

15.12.13

Remeni za ručne satove (osim metalnih), pojas za sat i narukvica za sat te dijelovi za njih

29230

15.12.19

Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože (uključujući vrstu što ih se koristi u strojevima ili mehaničkim uređajima ili za druge tehničke uporabe), d. n.

29290

15.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

 

15.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

88124 (*)

15.2

Obuća

 

15.20

Obuća

 

15.20.1

Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela

 

15.20.11

Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim obuće s kapicom od kovine

29310

15.20.12

Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, osim nepromočive ili sportske obuće

29320

15.20.13

Obuća s vanjskim otplatama od kože, osim sportske obuće, obuće s kapicom od kovine i različita specijalna obuća

29330

15.20.14

Obuća s vanjskim otplatama od tkanine, osim sportske obuće

29340

15.20.2

Sportska obuća

 

15.20.21

Obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slična obuća

29420

15.20.29

Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje, klizaljki i koturaljki

29490

15.20.3

Zaštitna i ostala obuća, d. n.

 

15.20.31

Obuća s metalnom zaštitnom kapicom

29510

15.20.32

Obuća s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d. n.

29520

15.20.4

Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

 

15.20.40

Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

29600 (*)

15.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

 

15.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

88124 (*)

16

Drvo i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame pletarskih materijala

 

16.1

Drvo, piljenje i blanjanje

 

16.10

Drvo, piljenje i blanjanje

 

16.10.1

Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnirani

 

16.10.10

Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, debljine > 6 mm; drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnirani

31100

16.10.2

Drvo kontinuirano oblikovano rubno zarezano; drvena vuna; drveno brašno; drveno iverje i trijeske

 

16.10.21

Kontinuirano oblikovano rubno zarezano (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, ukrase i modele)

31210

16.10.22

Drvena vuna, drveno brašno

31220

16.10.23

Drveno iverje i trijeske

31230

16.10.3

Grubo obrađeno drvo; željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani ili drugačije obrađeni

 

16.10.31

Grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima

31310

31330 (*)

16.10.32

Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička grada) od drva, impregnirani

31320

16.10.39

Ostalo grubo obrađeno drvo, uključujući nacijepane štapove i kolce

31330 (*)

16.10.9

Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

 

16.10.91

Usluge sušenja, impregnacije ili kemijskog tretmana drva

88130 (*)

16.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva, piljenjem i blanjanjem

88130 (*)

16.2

Proizvodi od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

 

16.21

Furnirane ploče i ostale ploče od drva

 

16.21.1

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo; ploče iverice i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

 

16.21.11

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od bambusa

31410

31450

16.21.12

Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo

31420

16.21.13

Ploče iverice i slične ploče od drva i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala

31430

16.21.14

Ploče vlaknatice od drva i ostalih ligninskih (ligninskih) materijala

31440

16.21.2

Listovi furnira; listovi za šperploče; zgusnuto (sabijeno) drvo

 

16.21.21

Listovi furnira, listovi za šperploče i ostalo laminirano drvo, rezano ili ljušteno, debljine ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima

31520

16.21.9

Usluge finiširanja ploča i paleta; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i ostalih ploča od drva

 

16.21.91

Usluge finiširanja ploča i paleta

88130 (*)

16.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furniranih ploča i ostalih ploča od drva

88130 (*)

16.22

Sastavljeni parket

 

16.22.1

Sastavljeni parket

 

16.22.10

Sastavljeni parket

31600 (*)

16.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

 

16.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

88130 (*)

16.23

Ostala građevinska stolarija i elementi od drva

 

16.23.1

Građevinska stolarija i elementi (osim montažnih kuća), od drveta

 

16.23.11

Prozori, vrata prozori, i njihovi okviri, vrata, dovratnici i pragovi od drva

31600 (*)

16.23.12

Sastavljene parketne ploče, oplate za betonske radove u građevinarstvu, šindra, od drva

31600 (*)

16.23.19

Građevinska stolarija i elementi od drva, d. n.

31600 (*)

16.23.2

Montažne kuće od drva

 

16.23.20

Montažne kuće od drva

38701

16.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drugih građevinskih stolarija i elemenata od drva

 

16.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drugih građevinskih stolarija i elemenata od drva

88130 (*)

16.24

Ambalaža od drva

 

16.24.1

Ambalaža od drva

 

16.24.11

Palete, palete-sanduci i druga utovarna ambalaža od drva

31700 (*)

16.24.12

Bačve i bačvarski proizvodi od drva

31700 (*)

16.24.13

Ostala drvena ambalaža i njezini dijelovi

31700 (*)

16.24.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

 

16.24.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

88130 (*)

16.29

Ostali proizvodi od drva; proizvodi od pluta, slame i pletarskih materijala

 

16.29.1

Ostali proizvodi od drva

 

16.29.11

Alati, tijela i držala za alate, tijela i držala za metle i četke, blokova za proizvodnju lula za pušenje, kalupi za cipele i čizme, od drva

31911

16.29.12

Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi, od drva

31912

16.29.13

Sitni galanterijski proizvodi od drva i intarzija od drva, kutije za nakit, pribor za jelo i slični predmeti od drva, kipići i ostali ukrasi, od drva

31913

16.29.14

Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i sličnih objekata i slične proizvode od drva

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

 

16.29.21

Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno ili u blokovima, pločama, listovima i trakama; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta

31921

16.29.22

Proizvodi od prirodnoga pluta

31922 (*)

16.29.23

Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta

31922 (*)

16.29.24

Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranoga pluta, d. n.

31922 (*)

16.29.25

Pletenice i slični proizvodi od pletarskog materijala; košarački i pletarski proizvodi

31923

16.29.9

Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva; proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

 

16.29.91

Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, slame i pletarskih materijala

88130 (*)

16.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

88130 (*)

17

Papir i proizvodi od papira

 

17.1

Celuloza, papir i karton

 

17.11

Celuloza

 

17.11.1

Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala

 

17.11.11

Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

32111

17.11.12

Kemijska drvna celuloza natronska ili sulfatna, osim celuloze topive kvalitete

32112 (*)

17.11.13

Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topive kvalitete

32112 (*)

17.11.14

Mehanička drvna celuloza (drvenjača); polukemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih celuloznih materijala, osim drvne

32113

17.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

 

17.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

88140 (*)

17.12

Papir i karton

 

17.12.1

Novinski papir, ručno izrađeni papir i ostali nepremazani papir ili karton, za grafičku namjenu

 

17.12.11

Novinski papir, u rolama i listovima

32121

17.12.12

Ručno izrađeni papir i karton

32122

17.12.13

Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi, toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir i karton; papirna podloga za karbonski papir; papirna podloga za tapete

32129 (*)

17.12.14

Ostali papir i karton za grafičku namjenu

32129 (*)

17.12.2

Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

 

17.12.20

Papir za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

32131

17.12.3

Ambalaža za prijevoz od papira i kartona

 

17.12.31

Kraftlajner, nebijeljeni, nepremazani

32132 (*)

17.12.32

Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner, premazani

32132 (*)

17.12.33

Fluting papir od polukemijske celuloze

32134 (*)

17.12.34

Reciklirani fluting papir i ostali fluting papir

32134 (*)

17.12.35

Testliner (reciklirani slojeviti karton)

32135

17.12.4

Nepremazani papir

 

17.12.41

Nepremazani kraft papir; kraft papir za vreće, krepirani ili plisirani

32133 (*)

17.12.42

Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu)

32136 (*)

17.12.43

Filter papir i karton; pust papir

32136 (*)

17.12.44

Cigaretni papir, nerezan u određene veličine ili u oblik knjižica ili cjevčica

32136 (*)

17.12.5

Nepremazani karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu)

 

17.12.51

Nepremazani sivi karton

32133 (*)

17.12.59

Ostali nepremazani karton

32133 (*)

17.12.6

Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili papir što propušta svjetlo

 

17.12.60

Biljni pergament papir, papir što ne propušta mast, paus papir i kristal papir te ostali prozirni papir ili papir što propušta svjetlo

32137

17.12.7

Prerađeni papir i karton

 

17.12.71

Složeni papir i karton, površinski nepremazan ili neimpregniran

32141

17.12.72

Papir i karton, nabrani, naborani, reljefni ili brušeni

32142

17.12.73

Papir i karton, vrsta što ih se koristi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, premazane s kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

32143 (*)

17.12.74

Kraft papir (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

32143 (*)

17.12.75

Kraft karton osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

32143 (*)

17.12.76

Karbonski papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje ili prenošenje, u rolama i listovima

32149 (*)

17.12.77

Papir, karbon, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni, površinski obojeni ili tiskani, u svitcima ili listovima

32149 (*)

17.12.78

Sivi karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

32143 (*)

17.12.79

Ostali karton (osim onog koji se koristi za pisanje, tiskanje ili drugu grafičku namjenu) premazan s kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

32143 (*)

17.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

 

17.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

88140 (*)

17.2

Proizvodi od papira i kartona

 

17.21

Valoviti papir i karton te ambalaža od papira i kartona

 

17.21.1

Valoviti papir i karton te ambalaža od papira i kartona

 

17.21.11

Valoviti papir i karton, u rolama i listovima

32151

17.21.12

Vreće i vrećice od papira

32152

17.21.13

Kutije i kutijice od valovitoga papira ili kartona

32153 (*)

17.21.14

Složive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona

32153 (*)

17.21.15

Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi koji se koriste u uredima, trgovinama i slično, od papira

32153 (*)

17.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

 

17.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

88140 (*)

17.22

Roba za kućanstvo i higijenu te toaletne potrepštine od papira

 

17.22.1

Papir za kućanstvo i toaletne potrebe te proizvodi od papira

 

17.22.11

Toaletni papir, džepni rupčići, listići za uklanjanje šminke, ručnici, stolnjaci i salvete od papirne mase, papira, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

32193 (*)

17.22.12

Sanitarni ručnici i tamponi, maramice i pelene za djecu i slični proizvodi za sanitarnu uporabu, odjeća i pribor za odjeću od papirne mase, papira, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira i kartona

32199 (*)

17.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

 

17.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i sanitarnih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

88140 (*)

17.23

Uredski materijal od papira

 

17.23.1

Uredski materijal od papira

 

17.23.11

Karbonski papir, samokopirajući papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje; matrice za umnožavanje i ofset ploče, od papira, papir premazan ljepilom

32191

17.23.12

Poštanske omotnice, dopisnice u obliku pisma, dopisnice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, što sadrže zbirku pribora za dopisivanje

32192

17.23.13

Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski predmeti od papira i kartona

32700

17.23.14

Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, tiskanje i za drugu grafičku uporabu, tiskani, reljefni ili bušeni

32199 (*)

17.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

 

17.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

88140 (*)

17.24

Zidne tapete

 

17.24.1

Zidne tapete

 

17.24.11

Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; papirne vitrofanije (transparenti) za prozore

32194

17.24.12

Zidne tapete od tekstila

32195

17.24.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

 

17.24.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

88140 (*)

17.29

Ostali proizvodi od papira i kartona

 

17.29.1

Ostali proizvodi od papira i kartona

 

17.29.11

Etikete od papira ili kartona

32197

17.29.12

Filter blokovi i ploče od papirne mase

32198

17.29.19

Cigaretni papir; cijevke, valjčići, vretena i slične podloge; filter papir i karton; ostali proizvodi od papira i kartona, d. n.

32199 (*)

17.29.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

 

17.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

88140 (*)

18

Tiskani materijali i snimljeni zapisi

 

18.1

Usluge tiskanja i usluge povezane s tiskanjem

 

18.11

Usluge tiskanja novina

 

18.11.1

Usluge tiskanja novina

 

18.11.10

Usluge tiskanja novina

89121 (*)

18.12

Ostale usluge tiskanja

 

18.12.1

Ostale usluge tiskanja

 

18.12.11

Usluge tiskanja poštanskih maraka, biljega, dokumenata ili spisa, banknota, čekova i ostalih novčanih papira i slično

89121 (*)

18.12.12

Usluge tiskanja za reklamni materijal, komercijalne kataloge, postere i ostali tiskani reklamni materijal

89121 (*)

18.12.13

Usluge tiskanja novina i časopisa koji se izdaju manje od četiri puta tjedno

89121 (*)

18.12.14

Usluge tiskanja knjiga, mapa, geografskih ili sličnih karata sa različitim slikama, dizajnom i fotografijama, razglednica

89121 (*)

18.12.15

Usluge tiskanja etiketa

89121 (*)

18.12.16

Usluge tiskanja direktno na plastiku, staklo, metal, drvo i keramiku

89121 (*)

18.12.19

Ostale usluge tiskanja, d. n.

89121 (*)

18.13

Usluge pripreme za tisak i objavljivanja

 

18.13.1

Usluge pripreme za tisak

 

18.13.10

Usluge pripreme za tisak

89121 (*)

18.13.2

Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

 

18.13.20

Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

32800

18.13.3

Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

 

18.13.30

Pomoćne usluge u vezi s tiskanjem

89121 (*)

18.14

Knjigoveške i srodne usluge

 

18.14.1

Knjigoveške i srodne usluge

 

18.14.10

Knjigoveške i srodne usluge

89121 (*)

18.2

Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

 

18.20

Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

 

18.20.1

Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

 

18.20.10

Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

89122 (*)

18.20.2

Usluge umnožavanja videozapisa

 

18.20.20

Usluge umnožavanja videozapisa

89122 (*)

18.20.3

Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

 

18.20.30

Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)

89122 (*)

19

Koks i rafinirani naftni proizvodi

 

19.1

Proizvodi koksnih peći

 

19.10

Proizvodi koksnih peći

 

19.10.1

Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

 

19.10.10

Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

33100

19.10.2

Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

 

19.10.20

Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

33200

19.10.3

Smola i koks od smole

 

19.10.30

Smola i koks od smole

34540 (*)

19.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

 

19.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksne peći

88151 (*)

19.2

Rafinirani naftni proizvodi

 

19.20

Rafinirani naftni proizvodi

 

19.20.1

Briketi i slična kruta goriva

 

19.20.11

Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od kamenog ugljena

11020

19.20.12

Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od lignita

11030 (*)

19.20.13

Briketi i slična kruta goriva proizvedeni od treseta

11040 (*)

19.20.2

Loživa i plinska ulja; maziva ulja

 

19.20.21

Motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin

33310

19.20.22

Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa

33320

19.20.23

Laka ulja i laki preparati, d. n.

33330

19.20.24

Petrolej

33341

19.20.25

Petrolej-gorivo za mlazne motore

33342

19.20.26

Plinska ulja

33360

19.20.27

Srednja ulja; srednji preparati, d. n.

33350

19.20.28

Loživa ulja, d. n.

33370

19.20.29

Ulja za podmazivanje; teška ulja, d. n.

33380

19.20.3

Naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnog plina

 

19.20.31

Propan i butan, ukapljeni

33410

19.20.32

Etilen, propilen, butilen, butadijen i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina

33420

19.20.4

Ostali naftni proizvodi

 

19.20.41

Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi

33500 (*)

19.20.42

Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja

33500 (*)

19.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

 

19.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

88151 (*)

20

Kemikalije i kemijski proizvodi

 

20.1

Osnovne kemikalije, gnojivo i dušični spojevi, plastika i sintetički kaučuk u primarnim oblicima

 

20.11

Industrijski plinovi

 

20.11.1

Industrijski plinovi

 

20.11.11

Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik

34210 (*)

20.11.12

Ugljični dioksid i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

34210 (*)

20.11.13

Tekući i komprimirani zrak

34250 (*)

20.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

 

20.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

88160 (*)

20.12

Koloranti i pigmenti

 

20.12.1

Oksidi, peroksidi i hidroksidi

 

20.12.11

Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid

34220 (*)

20.12.12

Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi

34220 (*)

20.12.19

Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi

34220 (*)

20.12.2

Ekstrakti za štavljenje i bojenje; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje, d. n.

 

20.12.21

Sintetičke organske tvari za bojanje i pripravci na osnovi tih tvari; sintetički organski proizvodi što se koriste kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; disperzija bojila i pripravci na osnovi tih bojila

34310

20.12.22

Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati; tvari za bojenje biljnog ili životinjskog podrijetla

34320

20.12.23

Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje; enzimatski pripravci za predštavljenje

34330

20.12.24

Tvari za bojenje, d. n., anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori

34340

20.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

 

20.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje koloranata i pigmenata

88160 (*)

20.13

Ostale anorganske osnovne kemikalije

 

20.13.1

Obogaćen uran i plutonij; osiromašeni uran i torij; ostali radioaktivni elementi

 

20.13.11

Obogaćen uran i plutonij te njihovi spojevi

33620

88152 (*)

20.13.12

Osiromašen uran i torij te njihovi spojevi

33630

88152 (*)

20.13.13

Ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; slitine, disperzije, keramički proizvodi i mješavine što sadrže te elemente, izotope ili spojeve

33690

20.13.14

Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore

33710

20.13.2

Kemijski elementi, d. n., anorganske kiseline i spojevi

 

20.13.21

Nemetali

34231 (*)

20.13.22

Halogeni i sumporni spojevi nemetala

34231 (*)

20.13.23

Alkalni ili zemnoalkalni metali; metali rijetkih zemlji, skandij i itrij; živa

34231 (*)

20.13.24

Klorovodik; oleum; difosforni pentroksid; ostale anorganske kiseline; silikon i sumporni dioksid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin te njihove anorganske soli

34231 (*)

20.13.3

Metalni halogenati; hipokloriti; klorati i perklorati

 

20.13.31

Metalni halogenati

34240 (*)

20.13.32

Hipokloriti, klorati i perklorati

34240 (*)

20.13.4

Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati

 

20.13.41

Sulfidi, sulfati, sulfiti

34240 (*)

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija)

34240 (*)

20.13.43

Karbonati

34240 (*)

20.13.5

Soli ostalih metala

 

20.13.51

Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti metali

34250 (*)

20.13.52

Anorganski spojevi, d. n., uključujući destiliranu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala

34250 (*)

20.13.6

Ostale osnovne anorganske kemikalije

 

20.13.61

Izotopi, d. n. i njihovi spojevi (uključujući teške metale)

34260

20.13.62

Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina

34270

20.13.63

Vodikov peroksid

34280 (*)

20.13.64

Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi

34280 (*)

20.13.65

Spojevi metala rijetkih u zemlji, itrija ili skandija

34290

20.13.66

Sumpor, osim sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga sumpora

34520

20.13.67

Prženi željezni piriti

34530

20.13.68

Piezoelektrični kremen; ostali sintetski i rekonstruirani dragi i poludragi kamen, neobrađen

34560

20.13.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

 

20.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

88160 (*)

20.14

Ostale organske osnovne kemikalije

 

20.14.1

Ugljikovodici i njihovi derivati

 

20.14.11

Aciklički ugljikovodici

34110 (*)

20.14.12

Ciklički ugljikovodici

34110 (*)

20.14.13

Klorirani derivati acikličkih ugljikovodika

34110 (*)

20.14.14

Sufonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani

34110 (*)

20.14.19

Ostali derivati ugljikovodika

34110 (*)

20.14.2

Alkoholi, fenoli, fenolalkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati; industrijski masni alkoholi

 

20.14.21

Industrijski masni alkoholi

34139 (*)

20.14.22

Monohidroksilni alkoholi

34139 (*)

20.14.23

Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola

34139 (*)

20.14.3

Industrijske monokarbonske masne kiseline; karbonske kiseline i njihovi derivati

 

20.14.31

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

34120

20.14.32

Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati

34140 (*)

20.14.33

Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli

34140 (*)

20.14.34

Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli

34140 (*)

20.14.4

Organski spojevi s dušičnim funkcijama

 

20.14.41

Spojevi s aminofunkcijom

34150 (*)

20.14.42

Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline

34150 (*)

20.14.43

Ureini; spojevi s ugljičnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati

34150 (*)

20.14.44

Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama

34150 (*)

20.14.5

Organski sumporni spojevi i ostali organsko- -anorganski spojevi; heterociklički spojevi, d. n.

 

20.14.51

Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi

34160 (*)

20.14.52

Heterociklički spojevi, d. n.; nukleinske kiseline i njezine soli

34160 (*)

20.14.53

Esteri fosforne kiseline i njihove soli ili esteri od drugih anorganskih kiselina (osim estera vodikovog halogenida) i njihove soli; njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, ili nitrozo derivati

34180

20.14.6

Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali; ostali organski spojevi

 

20.14.61

Spojevi s aldehidnom funkcijom

34170 (*)

20.14.62

Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom

34170 (*)

20.14.63

Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati

34170 (*)

20.14.64

Enzimi i ostali organski spojevi, d. n.

34170 (*)

20.14.7

Raznovrsni osnovni organski kemijski proizvodi

 

20.14.71

Derivati biljnoga podrijetla i smolni proizvodi

34400

20.14.72

Drveni ugljen

34510

20.14.73

Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks od katranske smole

34540 (*)

20.14.74

Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jačine ≥= 80 %

24110

20.14.75

Etilni alkohol i ostali denaturirani alkoholi, bilo koje jačine

34131

20.14.8

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

 

20.14.80

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja

39230

20.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

 

20.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

88160 (*)

20.15

Gnojivo i dušični spojevi

 

20.15.1

Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

 

20.15.10

Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak

34233

34651

34652

20.15.2

Amonijev klorid; nitriti;

 

20.15.20

Amonijev klorid; nitriti;

34653

20.15.3

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

 

20.15.31

Urea

34611

20.15.32

Amonijev sulfat

34612

20.15.33

Amonijev nitrat

34613

20.15.34

Dvostruke soli i mješavine kalcijevog i amonijevog nitrata

34614

20.15.35

Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim tvarima, osim gnojiva

34615

20.15.39

Ostala dušična gnojiva i smjese

34619

20.15.4

Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

 

20.15.41

Superfosfati

34621

20.15.49

Ostala fosfatna gnojiva

34629

20.15.5

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

 

20.15.51

Kalijev klorid

34631

20.15.52

Kalijev sulfat

34632

20.15.59

Ostala kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

34639

20.15.6

Natrijev nitrat

 

20.15.60

Natrijev nitrat

34150 (*)

20.15.7

Gnojiva, d. n.

 

20.15.71

Gnojiva što sadrže tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij

34641

20.15.72

Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

34642

20.15.73

Monoamonijev fosfat

34643

20.15.74

Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: dušik i fosfor

34644

20.15.75

Gnojiva što sadrže dva gnojiva elementa: fosfor i kalij

34645

20.15.76

Kalijev nitrat

34646

20.15.79

Mineralna ili kemijska gnojiva što sadrže najmanje dva gnojiva elementa (dušik, fosfor, kalij), d. n.

34649

34659

20.15.8

Životinjska ili biljna gnojiva, d. n.

 

20.15.80

Životinjska ili biljna gnojiva, d. n.

34654

20.15.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

 

20.15.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušičnih spojeva

88160 (*)

20.16

Plastika u primarnim oblicima

 

20.16.1

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

 

20.16.10

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

34710

20.16.2

Polimeri sirena, u primarnim oblicima

 

20.16.20

Polimeri sirena, u primarnim oblicima

34720

20.16.3

Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

 

20.16.30

Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

34730

20.16.4

Poluacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i drugi poliesteri, u primarnim oblicima

 

20.16.40

Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i drugi poliesteri, u primarnim oblicima

34740

20.16.5

Ostala plastika u primarnim oblicima; izmjenjivači iona

 

20.16.51

Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.52

Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.53

Akrilni polimeri, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.54

Poliamidi, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.55

Urea smole; tioureja smole i melaminske smole, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.56

Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.57

Silikoni, u primarnim oblicima

34790 (*)

20.16.59

Ostala plastika, u primarnim oblicima, d. n.

34790 (*)

20.16.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

 

20.16.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

88170 (*)

20.17

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

 

20.17.1

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

 

20.17.10

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

34800

20.17.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

 

20.17.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

88170 (*)

20.2

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

 

20.20

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

 

20.20.1

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

 

20.20.11

Insekticidi

34661

20.20.12

Herbicidi

34663 (*)

20.20.13

Sredstva protiv klijanja i reguliranja rasta biljaka

34663 (*)

20.20.14

Dezinficijensi

34664

20.20.15

Fungicidi

34662

20.20.19

Ostali pesticidi i ostali agrokemijski proizvodi

34666

34669

20.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

 

20.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

88160 (*)

20.3

Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

 

20.30

Boje, lakovi i slični premazi, grafičke boje i kitovi

 

20.30.1

Boje i lakovi na osnovi polimera

 

20.30.11

Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju

35110 (*)

20.30.12

Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera, u nevodenom mediju; otopine

35110 (*)

20.30.2

Ostale boje i lakovi, te slični proizvodi; umjetničke i grafičke boje

 

20.30.21

Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla

35110 (*)

20.30.22

Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi

35110 (*)

20.30.23

Boje za umjetničko slikanje, nastavu ili pismoslikare, boje za toniranje, boje za zabavu i slično

35120

20.30.24

Grafičke boje

35130

20.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

 

20.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, grafičke tinte i kitova

88160 (*)

20.4

Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje, parfemi i toaletno-kozmetički preparati

 

20.41

Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje

 

20.41.1

Glicerin

 

20.41.10

Glicerin

34570 (*)

20.41.2

Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

 

20.41.20

Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

35310

20.41.3

Sapuni, sredstva za pranje i čišćenje

 

20.41.31

Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati koji se koriste kao sapun; papir, vata i pust, impregnirani, premazani ili pokriveni sapunom ili deterdžentom

35321 (*)

20.41.32

Deterdženti i preparati za pranje

35322

20.41.4

Mirisni preparati i voskovi

 

20.41.41

Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija

35331

20.41.42

Umjetni i pripremljeni voskovi

35332

20.41.43

Politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo ili metal

35333

20.41.44

Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje

35334

20.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

 

20.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

88160 (*)

20.42

Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

 

20.42.1

Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

 

20.42.11

Parfemi i toaletne vode

35323 (*)

20.42.12

Proizvodi za šminkanje usana i očiju

35323 (*)

20.42.13

Preparati za manikiranje i pedikiranje

35323 (*)

20.42.14

Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu

35323 (*)

20.42.15

Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože, (uključujući preparate za sunčanje), d. n.

35323 (*)

20.42.16

Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose

35323 (*)

20.42.17

Losioni i ostali preparati za kosu, d. n.

35323 (*)

20.42.18

Preparati za usnu i zubnu higijenu (uključujući paste i praškove za učvršćivanje umjetnog zubala), konac za čišćenje zubi

35323 (*)

20.42.19

Preparati za brijanje; dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje; ostali parfimerijski, kozmetički i toaletni preparati, d. n.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

 

20.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

88160 (*)

20.5

Ostali kemijski proizvodi

 

20.51

Eksplozivi

 

20.51.1

Pripremljeni eksploziv; sporogoreći štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni detonatori; pirotehnički proizvodi za vatromet

 

20.51.11

Barut i pripremljeni eksplozivi

35450 (*)

20.51.12

Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsle; upaljači; električni detonatori

35450 (*)

20.51.13

Pirotehnički proizvodi za vatromete

35460 (*)

20.51.14

Signalne rakete, rakete protiv tuce, za signalizacija u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete

35460 (*)

20.51.2

Šibice

 

20.51.20

Šibice

38998

20.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

 

20.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

88160 (*)

20.52

Ljepila

 

20.52.1

Ljepila

 

20.52.10

Ljepila

35420 (*)

20.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

 

20.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

88160 (*)

20.53

Eterična ulja

 

20.53.1

Eterična ulja

 

20.53.10

Eterična ulja

35410

20.53.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

 

20.53.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

88160 (*)

20.59

Ostali kemijski proizvodi, d. n.

 

20.59.1

Fotografske ploče i filmovi te samorazvijajući filmovi; kemijski preparati i nemiješani proizvodi za fotografsku uporabu

 

20.59.11

Fotografske ploče i filmovi te samorazvijajući filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir

48341

20.59.12

Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; kemijski preparati za fotografsku uporabu, d. n.

48342

20.59.2

Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

 

20.59.20

Kemijski modificirane životinjske ili biljne masti i ulja; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

34550

20.59.3

Crnila za pisanje i crtanje te ostala crnila

 

20.59.30

Crnila za pisanje i crtanje te ostala crnila

35140

20.59.4

Preparati za podmazivanje; aditivi; antifriz

 

20.59.41

Preparati za podmazivanje

35430 (*)

20.59.42

Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi

35430 (*)

20.59.43

Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje

35430 (*)

20.59.5

Raznovrsni kemijski proizvodi

 

20.59.51

Peptoni, ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d. n.; kožni prah

35420 (*)

20.59.52

Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa; preparati i punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnostički i laboratorijski reagensi, d. n.

35440 (*)

20.59.53

Kemijski elementi u obliku diskova i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

35470

20.59.54

Aktivni ugljen

35490 (*)

20.59.55

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boje te slični proizvodi

35490 (*)

20.59.56

Preparati za površinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori i stabilizatori za gumu ili plastiku; katalitički preparati, d. n.; miješani alkilbenzini i miješani alkilnaftaleni, d. n.

35490 (*)

20.59.57

Pripremljena veziva za ljevaoničke kalupe i jezgre; kemijski proizvodi

35490 (*)

20.59.59

Ostali raznovrsni kemijski proizvodi, d. n.

35490 (*)

20.59.6

Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

 

20.59.60

Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

35420 (*)

20.59.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

 

20.59.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

88160 (*)

20.6

Umjetna vlakna

 

20.60

Umjetna vlakna

 

20.60.1

Sintetička vlakna

 

20.60.11

Kablovi od sintetičkih filamenata i rezanih sintetičkih vlakana, negrebenanih i nečešljanih

35510

20.60.12

Sintetska pređa, velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida i poliestera

35520 (*)

20.60.13

Ostala teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa

35520 (*)

20.60.14

Sintetički monofilamenti; uske vrpce i slično, od sintetičkih tekstilnih materijala

35530

20.60.2

Umjetna vlakna

 

20.60.21

Kablovi od celularnih i ostalih umjetnih filamenata i rezanih celularnih i ostalih umjetnih vlakana, negrebenih i nečešljanih

35540

20.60.22

Umjetna pređa, velike čvrstoće, od viskoznoga rajona

35550 (*)

20.60.23

Ostala umjetna teksturirana i jednonitna pređa

35550 (*)

20.60.24

Umjetni monofilamenti; vrpce i slično, od umjetnih tekstilnih materijala

35560

20.60.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

 

20.60.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih vlakana

88160 (*)

21

Osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski pripravci

 

21.1

Osnovni farmaceutski proizvodi

 

21.10

Osnovni farmaceutski proizvodi

 

21.10.1

Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

 

21.10.10

Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

35210

21.10.2

Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli

 

21.10.20

Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli

35220

21.10.3

Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani; hidantion i njegovi derivati; sulfonamidi

 

21.10.31

Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani; hidantion i njegovi derivati

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamidi

35230 (*)

21.10.4

Šećeri kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri te njihove soli, d. n.

 

21.10.40

Šećeri kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri te njihove soli, d. n.

35240

21.10.5

Provitamini, vitamini i hormoni; glikozidi i biljni alkaloidi i njihovi derivati; antibiotici

 

21.10.51

Provitamini, vitamini i njihovi derivati

35250 (*)

21.10.52

Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni

35250 (*)

21.10.53

Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

35250 (*)

21.10.54

Antibiotici

35250 (*)

21.10.6

Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d. n.

 

21.10.60

Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d. n.

35270 (*)

21.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

21.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

88160 (*)

21.2

Farmaceutski pripravci

 

21.20

Farmaceutski pripravci

 

21.20.1

Lijekovi

 

21.20.11

Lijekovi, koji sadrže peniciline ili druge antibiotike

35260 (*)

21.20.12

Lijekovi, koji sadrže hormone, ali ne antibiotike

35260 (*)

21.20.13

Lijekovi, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone niti antibiotike

35260 (*)

21.20.2

Ostali farmaceutski proizvodi

 

21.20.21

Antiserumi i cjepiva

35270 (*)

21.20.22

Kemijski sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Ljepljivi zavoji, kirurški kateut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

 

21.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

88152

88160 (*)

22

Proizvodi od gume i plastike

 

22.1

Proizvodi od gume

 

22.11

Vanjske i unutarnje gume za vozila; protektiranje vanjskih guma

 

22.11.1

Nove vanjske i unutarnje gume

 

22.11.11

Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila

36111

22.11.12

Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle

36112

22.11.13

Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove

36113 (*)

22.11.14

Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume

36113 (*)

22.11.15

Unutarnje gume, čvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma

36114

22.11.16

Profilirane vrpce sa šarama za protektiranje vanjskih guma

36115

22.11.2

Protektirane pneumatske vanjske gume

 

22.11.20

Protektirane pneumatske vanjske gume

36120

22.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

 

22.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje i izgradnja guma

88170 (*)

22.19

Ostali proizvodi od gume

 

22.19.1

Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

 

22.19.10

Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama

36210

22.19.2

Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

 

22.19.20

Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima

36220

22.19.3

Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

 

22.19.30

Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

36230

22.19.4

Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

 

22.19.40

Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

36240

22.19.5

Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

 

22.19.50

Gumirani tekstilni proizvodi, osim vlakana od gumenoga korda

36250

22.19.6

Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

 

22.19.60

Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

36260

22.19.7

Proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma; proizvodi od tvrde gume

 

22.19.71

Higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

36270 (*)

22.19.72

Podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume

36270 (*)

22.19.73

Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi; podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane pjenaste gume

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

 

22.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

88170 (*)

22.2

Proizvodi od plastike

 

22.21

Ploče, listovi, cijevi i profili od plastike

 

22.21.1

Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

 

22.21.10

Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

36310

22.21.2

Cijevi, crijeva i njihov pribor, od plastike

 

22.21.21

Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina ili celuloznih materijala; cijevi i crijeva, kruta, od plastike

36320 (*)

22.21.29

Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike

36320 (*)

22.21.3

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

 

22.21.30

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, neojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

36330

22.21.4

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike

 

22.21.41

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, celularne strukture

36390 (*)

22.21.42

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, necelularne strukture

36390 (*)

22.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

 

22.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

88170 (*)

22.22

Ambalaža od plastike

 

22.22.1

Ambalaža od plastike

 

22.22.11

Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od polietilena

36410 (*)

22.22.12

Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od ostale plastike, osim polietilenske

36410 (*)

22.22.13

Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, od plastike

36490 (*)

22.22.14

Baloni, boce, bočice i slični proizvodi, od plastike

36490 (*)

22.22.19

Ostala plastična ambalaža za transport i pakiranje

36490 (*)

22.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

 

22.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

88170 (*)

22.23

Proizvodi od plastike za građevinarstvo

 

22.23.1

Proizvodi od plastike za građevinarstvo; linoleum i podni pokrivači na tekstilnoj osnovi

 

22.23.11

Obloge za pod, zid i strop od plastike, u rolama ili pločicama

36910

22.23.12

Kade, tuš-kade, umivaonici, zahodske daske i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastike

36930

22.23.13

Spremnici, cisterne, kace i slično, sadržine > 300 l, od plastike

36950 (*)

22.23.14

Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata; rolete, kapci i slični proizvodi, te njihovi dijelovi, od plastike

36950 (*)

22.23.15

Linoleum i podni prekrivači na tekstilnoj osnovi, tj. rezan u oblike, kao npr. vinili, linoleum itd.

38930

22.23.19

Proizvodi od plastike za građevinarstvo, d. n.

36950 (*)

22.23.2

Montažne kuće, od plastike

 

22.23.20

Montažne kuće, od plastike

38703

22.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

 

22.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

88170 (*)

22.29

Ostali proizvodi od plastike

 

22.29.1

Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

 

22.29.10

Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice), od plastike

28243

22.29.2

Ostali proizvodi od plastike, d. n.

 

22.29.21

Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici, od plastike, u rolama širine manje od uključujući 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Ostale samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici od plastike

36920 (*)

22.29.23

Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike

36940

22.29.24

Dijelovi, d. n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetlećih natpisa i slično, od plastike

36960

22.29.25

Uredski i školski pribor, od plastike

36990 (*)

22.29.26

Pribor za namještaj, karoserije i slično, od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike

36990 (*)

22.29.29

Ostali proizvodi od plastike

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

 

22.29.91

Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

88170 (*)

22.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

88170 (*)

23

Ostali nemetalni i mineralni proizvodi

 

23.1

Staklo i proizvodi od stakla

 

23.11

Ravno staklo

 

23.11.1

Ravno staklo

 

23.11.11

Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno

37112

23.11.12

Float-staklo, površinski brušeno ili polirano, u listovima, ali drugačije neobrađeno

37113

23.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

 

23.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

88180 (*)

23.12

Oblikovano i obrađeno ravno staklo

 

23.12.1

Oblikovano i obrađeno ravno staklo

 

23.12.11

Staklo u listovima, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno ili nesastavljeno

37114

23.12.12

Sigurnosno staklo

37115

23.12.13

Staklena zrcala; višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

37116

23.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

 

23.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio oblikovanja i obrade ravnog stakla

88180 (*)

23.13

Šuplje staklo

 

23.13.1

Šuplje staklo

 

23.13.11

Boce, staklenke, bočice i druga ambalaža od stakla, osim ampula; stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

37191

23.13.12

Čaše za piće, osim keramičkih

37193 (*)

23.13.13

Proizvodi od stakla za uporabu kod stola, u kuhinji, u uredima, za unutrašnju dekoraciju, za toaletnu uporabu i slično

37193 (*)

23.13.14

Ulošci od stakla za termos-boce i druge vakuum-posude

37199 (*)

23.13.9

Usluge finiširanja šupljeg stakla; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

 

23.13.91

Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu kod stola ili u kuhinji

88180 (*)

23.13.92

Usluge dovršavanja ambalaže od stakla

88180 (*)

23.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

88180 (*)

23.14

Staklena vlakna

 

23.14.1

Staklena vlakna

 

23.14.11

Trake, rovings, pređa i sječene niti, od staklenih vlakana

37121

23.14.12

Koprene (voali), mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina

37129

23.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

 

23.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

88180 (*)

23.19

Ostalo obrađeno staklo uključujući tehničku robu od stakla

 

23.19.1

Ostalo staklo, polugotovo

 

23.19.11

Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica) šipkama i cijevima; otpaci i ostaci od stakla

37111 (*)

23.19.12

Stakleni blokovi, opeke, crepovi, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla; olovom uokvirena prozorska okna u boji i slično; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i slično

37117

23.19.2

Tehničko i ostalo staklo

 

23.19.21

Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za električne žarulje, katodne cijevi i slično

37192

23.19.22

Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju takvih stakala

37194

23.19.23

Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu; staklene ampule

37195

23.19.24

Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično

37196

23.19.25

Električni izolatori od stakla

37197

23.19.26

Proizvodi od stakla, d. n.

37199 (*)

23.19.9

Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje i obrade ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

 

23.19.91

Usluge finiširanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

88180 (*)

23.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje i obrade ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

88180 (*)

23.2

Vatrostalni proizvodi

 

23.20

Vatrostalni proizvodi

 

23.20.1

Vatrostalni proizvodi

 

23.20.11

Opeka, blokovi, crepovi i ostali keramički proizvodi od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje

37310

23.20.12

Vatrostalna opeka, blokovi, crepovi i slični keramički proizvodi za građevinarstvo, osim od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje

37320

23.20.13

Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d. n.

37330

23.20.14

Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički proizvodi

37340

23.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

 

23.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

88180 (*)

23.3

Proizvodi od gline za građevinarstvo

 

23.31

Keramičke pločice i ploče

 

23.31.1

Keramičke pločice i ploče

 

23.31.10

Keramičke pločice i ploče

37370

23.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

 

23.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

88180 (*)

23.32

Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

 

23.32.1

Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

 

23.32.11

Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, blokovi-nosači i slično

37350 (*)

23.32.12

Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo

37350 (*)

23.32.13

Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi

37360

23.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline

 

23.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo, od pečene gline

88180 (*)

23.4

Ostali proizvodi od porculana i keramike

 

23.41

Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

 

23.41.1

Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

 

23.41.11

Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

37221 (*)

23.41.12

Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

37221 (*)

23.41.13

Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

37222

23.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

 

23.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

88180 (*)

23.42

Sanitarna keramika

 

23.42.1

Sanitarna keramika

 

23.42.10

Sanitarna keramika

37210

23.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

 

23.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

88180 (*)

23.43

Keramički izolatori i izolacijski pribor

 

23.43.1

Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu, od keramike

 

23.43.10

Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor, za električne strojeve, uređaje ili opremu, od keramike

37292

23.43.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

 

23.43.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

88180 (*)

23.44

Ostali tehnički proizvodi od keramike

 

23.44.1

Ostali tehnički proizvodi od keramike

 

23.44.11

Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana

37291 (*)

23.44.12

Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana

37291 (*)

46932

23.44.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

 

23.44.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

88180 (*)

23.49

Ostali proizvodi od keramike

 

23.49.1

Ostali proizvodi od keramike

 

23.49.11

Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje ili pakiranje robe

37291 (*)

23.49.12

Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d. n.

37299

23.49.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

 

23.49.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

88180 (*)

23.5

Cement, vapno i gips

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Klinker-cement

37430

23.51.12

Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični hidraulični cementi

37440

23.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

 

23.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

88180 (*)

23.52

Vapno i gips

 

23.52.1

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

 

23.52.10

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

37420

23.52.2

Gips

 

23.52.20

Gips

37410

23.52.3

Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

 

23.52.30

Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

37450

23.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

 

23.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

88180 (*)

23.6

Proizvodi od betona, cementa i gipsa

 

23.61

Proizvodi od betona za građevinarstvo

 

23.61.1

Proizvodi od betona za građevinarstvo

 

23.61.11

Blokovi, ploče, opeka i slični proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena

37540

23.61.12

Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena

37550

23.61.2

Montažne kuće od betona

 

23.61.20

Montažne kuće od betona

38704

23.61.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

 

23.61.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

88180 (*)

23.62

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

 

23.62.1

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

 

23.62.10

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

37530 (*)

23.62.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od gipsa za građevinarstvo

 

23.62.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od gipsa za građevinarstvo

88180 (*)

23.63

Gotova betonska smjesa

 

23.63.1

Gotova betonska smjesa

 

23.63.10

Gotova betonska smjesa

37510 (*)

23.63.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

 

23.63.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

88180 (*)

23.64

Žbuka

 

23.64.1

Žbuka

 

23.64.10

Žbuka

37510 (*)

23.64.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

 

23.64.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

88180 (*)

23.65

Fibro-cement

 

23.65.1

Proizvodi od fibro-cementa

 

23.65.11

Paneli, ploče i slično, od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima

37520

23.65.12

Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično

37570

23.65.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

 

23.65.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibro-cementa

88180 (*)

23.69

Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

 

23.69.1

Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

 

23.69.11

Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d. n.

37530 (*)

23.69.19

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, d. n.

37560

23.69.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

 

23.69.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

88180 (*)

23.7

Rezan, oblikovan i obrađen kamen

 

23.70

Rezan, oblikovan i obrađen kamen

 

23.70.1

Rezan, oblikovan i obrađen kamen

 

23.70.11

Mramor, travertin, alabaster obrađeni i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, rubnjaka, ploče za pločnike, crjepova, kamenih kocaka i sličnih proizvoda); umjetno obojeni granulat ili prah od mramora, travertina i alabastera

37610

23.70.12

Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat i prah od prirodnog kamena; proizvodi od aglomeriranog škriljevca

37690

23.70.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

 

23.70.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanja, oblikovanja i obrade kamena

88180 (*)

23.9

Ostali nemetalni mineralni proizvodi

 

23.91

Brusni proizvodi (abrazivi)

 

23.91.1

Brusni proizvodi (abrazivi)

 

23.91.11

Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za rad na kamenu, i njihovi dijelovi, od prirodnog kamena, od aglomeriranih prirodnih i umjetnih abraziva ili keramike

37910 (*)

23.91.12

Brusni prah ili zrna, na podlozi od tekstila, papira ili kartona

37910 (*)

23.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

 

23.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

88180 (*)

23.99

Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

 

23.99.1

Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

 

23.99.11

Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi tih mješavina ili od azbesta; frikcijski materijali za kočnice, kvačila i slično, nemontirani

37920

23.99.12

Proizvodi od asfalta i sličnih materijala

37930

23.99.13

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog i umjetnog materijala od kamena i bitumena, prirodnog asfalta ili srodnih supstanci kao veziva

37940

23.99.14

Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena, u obliku poluproizvoda

37950

23.99.15

Umjetni korund

37960

23.99.19

Proizvodi nemetalnih minerala, d. n.

37990

23.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

 

23.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

88180 (*)

24

Osnovni metali

 

24.1

Sirovo željezo i čelik te ferolegure

 

24.10

Sirovo željezo i čelik te ferolegure

 

24.10.1

Primarni materijali od željeza i čelika

 

24.10.11

Sirovo željezo i zrcalno željezo u hljepčićima, blokovima i drugim sirovim oblicima

41111

24.10.12

Ferolegure

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo najmanje čistoće 99,94 % masenog udjela, u komadima, peletama i sličnim oblicima

41116

24.10.14

Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog željeza, ili čelika

39350

41117

24.10.2

Sirovi čelik

 

24.10.21

Nelegirani čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nelegiranog čelika

41121

24.10.22

Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

41122 (*)

24.10.23

Ostali legirani oblici u ingotima ili drugim sirovim oblicima i poluproizvodi od ostalih legiranih čelika

41122 (*)

24.10.3

Toplovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni

 

24.10.31

Toplovaljani ravni proizvodi nelegiranog od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

41211

24.10.32

Toplovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

41212

24.10.33

Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

41213 (*)

24.10.34

Toplovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm i veće

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Toplovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine manje od 600 mm (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)

41214 (*)

24.10.4

Hladnovaljani ravni proizvodi od čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

 

24.10.41

Hladnovaljani ravni proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

41221

24.10.42

Hladnovaljani ravni proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

41223 (*)

24.10.43

Hladnovaljani ravni proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine 600 mm ili veće

41223 (*)

24.10.5

Ravni valjani proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, valjani proizvodi od brzoreznog čelika i od silicijskog elektročelika

 

24.10.51

Ravni valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

41231 (*)

24.10.52

Ravni valjani proizvodi od ostalog legiranog čelika, širine 600 mm ili veće, obloženi, platirani ili prevučeni

41232

24.10.53

Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm ili veće

41233 (*)

24.10.54

Ravni valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine manje od 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Ravni valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine manje od 600 mm

41234

24.10.6

Toploobrađena žica i šipke od čelika

 

24.10.61

Toplovaljana žica i šipke u nepravilnim namotanim, od nelegiranog čelika

41241

24.10.62

Ostala žica i šipke od čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

41242

24.10.63

Toplovaljane žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika

41243 (*)

24.10.64

Ostale žica i šipke od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Toplovaljana žica i šipke, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalog legiranog čelika

41243 (*)

24.10.66

Ostala žica i šipke od ostalog nehrđajućeg čelika, dalje neobrađene nego kovane, toplovaljane, toplovučene toploistiskivane, uključujući one usukane poslije valjanja

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Šuplja žica i šipke za svrdla

41275

24.10.7

Toploobrađeni teški profili od čelika, brušene ploče od čelika i dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih tračnica, od čelika

 

24.10.71

Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nelegiranog čelika

41251

24.10.72

Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od nehrđajućeg čelika

41274 (*)

24.10.73

Toplovaljani teški profili, dalje neobrađeni, toplovučeni ili toploistiskani, od ostalog legiranog čelika

41274 (*)

24.10.74

Brušene ploče, od čelika i zavareni profili, od čelika

41252

24.10.75

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih tračnica od čelika

41253

24.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

24.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

88213 (*)

24.2

Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

 

24.20

Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

 

24.20.1

Cijevi, šuplji profili, bešavni, od čelika

 

24.20.11

Cijevi vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, bešavni, od čelika

41281

24.20.12

Zaštitne, proizvodne i bušačke cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina

41282

24.20.13

Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, od čelika

41283

24.20.14

Cijevi nekružnog poprečnog presjeka i šuplji profili, od čelika

41284

24.20.2

Cijevi, zavarene, kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

 

24.20.21

Cijevi vrsta što se koristi za naftovode ili plinovode,zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

41285 (*)

24.20.22

Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

41286 (*)

24.20.23

Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

41287 (*)

24.20.24

Ostale cijevi kružnog poprečnog presjeka, kao npr. s otvorenom spojem, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od čelika

41289 (*)

24.20.3

Cijevi, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, zavarene, od čelika

 

24.20.31

Cijevi, vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, od čelika

41285 (*)

24.20.32

Zaštitne i proizvodne cijevi, vrsta što ih se koristi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, od čelika

41286 (*)

24.20.33

Ostale cijevi, kružnog poprečnog presjeka, zavarena, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, od čelika

41287 (*)

24.20.34

Cijevi, nekružnog poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, od čelika

41288

24.20.35

Ostale cijevi kao npr. s otvorenim spojem, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera 406,4 mm ili manjeg, od čelika

41289 (*)

24.20.4

Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

 

24.20.40

Pribor za cijevi od nelijevanog čelika

41293

24.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

 

24.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

88213 (*)

24.3

Ostali proizvodi primarne prerade čelika

 

24.31

Hladno vučene šipke

 

24.31.1

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

 

24.31.10

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

41261

24.31.2

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

 

24.31.20

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

 

24.31.30

Hladno vučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

 

24.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučenog čelika

88213 (*)

24.32

Hladno valjane uske vrpce

 

24.32.1

Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

 

24.32.10

Hladno valjani ravni proizvodi od čelika,neprevučeni, širine < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

 

24.32.20

Hladno valjani ravni proizvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

 

24.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno valjanih uskih vrpci

88213 (*)

24.33

Hladnooblikovani i profilirani profili

 

24.33.1

Otvoreni i hladnooblikovani profili

 

24.33.11

Otvoreni i hladnooblikovani profili od nelegiranog čelika

41262 (*)

24.33.12

Otvoreni i hladnooblikovani profili od nehrđajućeg čelika

41274 (*)

24.33.2

Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

 

24.33.20

Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

41262 (*)

24.33.3

Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

 

24.33.30

Metalne ploče od prevučenog čeličnog lima

42190 (*)

24.33.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

 

24.33.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

88213 (*)

24.34

Hladno vučene žice

 

24.34.1

Hladno vučene žice

 

24.34.11

Hladno vučene žice od nelegiranog čelika

41263

24.34.12

Hladno vučene žice od nehrđajućeg čelika

41265 (*)

24.34.13

Hladno vučene žice od ostalog legiranog čelika

41265 (*)

24.34.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

 

24.34.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladno vučene žice

88213 (*)

24.4

Osnovni plemeniti i obojeni metali

 

24.41

Plemeniti metali

 

24.41.1

Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

 

24.41.10

Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

41310

24.41.2

Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

 

24.41.20

Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

41320

24.41.3

Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

 

24.41.30

Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

41330

24.41.4

Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

 

24.41.40

Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

41340

24.41.5

Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

 

24.41.50

Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

41350

24.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

 

24.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

88213 (*)

24.42

Aluminij

 

24.42.1

Aluminij, sirovi; aluminijev oksid

 

24.42.11

Aluminij, sirovi

41431

24.42.12

Aluminijev oksid, osim umjetnog korunda

41432

24.42.2

Poluproizvodi od aluminija i legura aluminija

 

24.42.21

Aluminijev prah i ljuskice

41531

24.42.22

Aluminijeve šipke i profili

41532

24.42.23

Aluminijska žica

41533

24.42.24

Aluminijski limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm

41534

24.42.25

Aluminijske folije, debljine do uključujući 2 mm

41535

24.42.26

Aluminijske cijevi i pribor za cijevi

41536

24.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

 

24.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

88213 (*)

24.43

Olovo, cink i kositar

 

24.43.1

Olovo, cink i kositar, sirovi

 

24.43.11

Olovo, sirovo

41441

24.43.12

Cink, sirov

41442

24.43.13

Kositar, sirov

41443

24.43.2

Poluproizvodi od olova, cinka, kositra i njihovih legura

 

24.43.21

Ploče, limovi, vrpce i folije od olova; prah i ljuske od olova

41542

24.43.22

Prašina, prah i ljuskice od cinka

41544

24.43.23

Šipke, profili i žica od cinka; limovi, trake i folije od cinka

41545

24.43.24

Žica, šipke i profili od kositra

41547

24.43.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

 

24.43.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

88213 (*)

24.44

Bakar

 

24.44.1

Bakar, sirovi; bakrenac; cementni bakar

 

24.44.11

Bakrenac; cementni bakar

41411

24.44.12

Nerafinirani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafiniranje

41412

24.44.13

Rafinirani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure

41413

24.44.2

Poluproizvodi od bakra i bakrenih legura

 

24.44.21

Prah i ljuskice od bakra

41511

24.44.22

Šipke i profili od bakra

41512

24.44.23

Žica od bakra

41513

24.44.24

Limovi i trake od bakra, debljine veće od 0,15 mm

41514

24.44.25

Folije od bakra, debljine manje od uključujući 0,15 mm

41515

24.44.26

Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra

41516

24.44.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

 

24.44.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

88213 (*)

24.45

Ostali obojeni metali

 

24.45.1

Nikl, sirov; međuproizvodi od metalurgije nikla

 

24.45.11

Nikl, sirov

41422

24.45.12

Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla

41421

24.45.2

Poluproizvodi od nikla i legura nikla

 

24.45.21

Prah i ljuskice od nikla

41521

24.45.22

Šipke, profili i žice od nikla

41522

24.45.23

Ploče, limovi, vrpce i folije od nikla

41523

24.45.24

Cijevi i pribor za cijevi od nikla

41524

24.45.3

Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve

 

24.45.30

Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet; pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

 

24.45.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

88213 (*)

24.46

Obrađeno nuklearno gorivo

 

24.46.1

Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući cement), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže prirodni uran ili koje sadrže spojeve prirodnog urana

 

24.46.10

Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući cement), keramički proizvodi i mješavine koje sadrže prirodni uran ili koje sadrže spojeve prirodnog urana

33610

24.46.9

Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnoga goriva

 

24.46.99

Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnoga goriva

88152 (*)

24.5

Usluge lijevanja metala

 

24.51

Usluge lijevanja željeza

 

24.51.1

Usluge lijevanja lijevanog željeza

 

24.51.11

Usluge lijevanja temperiranoga (kovkastog) lijevanog željeza

89310 (*)

24.51.12

Usluge lijevanja nodularnog lijevanog željeza

89310 (*)

24.51.13

Usluge lijevanja sivog lijevanog željeza

89310 (*)

24.51.2

Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

 

24.51.20

Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

41291 (*)

24.51.3

Lijevani pribor od lijevanog željeza

 

24.51.30

Lijevani pribor od lijevanog željeza

41292 (*)

24.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

 

24.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

89310 (*)

24.52

Usluge lijevanja čelika

 

24.52.1

Usluge lijevanja čelika

 

24.52.10

Usluge lijevanja čelika

89310 (*)

24.52.2

Cijevi od centrifugalnog lijevanog čelika

 

24.52.20

Cijevi od centrifugalnog lijevanog čelika

41291 (*)

24.52.3

Lijevani pribor za cijevi od čelika

 

24.52.30

Lijevani pribor za cijevi od čelika

41292 (*)

24.53

Usluge lijevanja lakih metala

 

24.53.1

Usluge lijevanja lakih metala

 

24.53.10

Usluge lijevanja lakih metala

89310 (*)

24.54

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

 

24.54.1

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

 

24.54.10

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

89310 (*)

25

Gotovi metalni proizvodi, osim strojeva i opreme

 

25.1

Proizvodi metalnih konstrukcija

 

25.11

Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

 

25.11.1

Montažne zgrade od metala

 

25.11.10

Montažne zgrade od metala

38702

25.11.2

Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

 

25.11.21

Mostovi i mosni dijelovi (kosturi), od željeza i čelika

42110 (*)

25.11.22

Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika

42110 (*)

25.11.23

Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, skele, šipke, otplate i potpornji i slično, od željeza, čelika ili aluminija

42190 (*)

25.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

 

25.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

88219 (*)

25.12

Vrata i prozori od metala

 

25.12.1

Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala

 

25.12.10

Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od metala

42120

25.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

 

25.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

88219 (*)

25.2

Cisterne, rezervoari i slične spremnici od metala

 

25.21

Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

 

25.21.1

Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

 

25.21.11

Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani od željeza i čelika

44823

25.21.12

Kotlovi za centralno grijanje, za proizvodnju tople vode i pare pod niskim tlakom

44825

25.21.13

Dijelovi kotlova za centralno grijanje

44833

25.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

 

25.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

88219 (*)

25.29

Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

 

25.29.1

Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

 

25.29.11

Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza, čelika ili aluminija, obujma većeg od 300 litara, neopremljen s mehaničkim ili toplinskim uređajima

42210

25.29.12

Spremnici za komprimirane i ukapljene plinove, od metala

42220

25.29.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

 

25.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

88219 (*)

25.3

Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

 

25.30

Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

 

25.30.1

Parni kotlovi i njegovi dijelovi

 

25.30.11

Parni kotlovi i ostali generatori pare; kotlovi za pregrijanu vodu

42320

25.30.12

Pomoćni uređaji za kotlove: kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru

42330

25.30.13

Dijelovi parnih kotlova

42342

25.30.2

Nuklearni reaktori i njihovi dijelovi

 

25.30.21

Nuklearni reaktori, osim aparata za odvajanje izotopa

42310

25.30.22

Dijelovi nuklearnih reaktora, osim aparata za odvajanje izotopa

42341

25.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

 

25.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

88219 (*)

25.4

Oružje i streljivo

 

25.40

Oružje i streljivo

 

25.40.1

Oružje i streljivo i njihovi dijelovi

 

25.40.11

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i slično

44720

25.40.12

Revolveri, pištolji, nevojno oružje i slične naprave

44730

25.40.13

Bombe, rakete i slično vojno streljivo; granate, ostalo streljivo i projektili te dijelovi za njih

44740

25.40.14

Dijelovi ratnog i drugog oružja

44760

25.40.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

 

25.40.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

88214

25.5

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

 

25.50

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

 

25.50.1

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala

 

25.50.11

Usluge kovanja metala

89320 (*)

25.50.12

Usluge štancanja metala

89320 (*)

25.50.13

Ostale usluge oblikovanja metala

89320 (*)

25.50.2

Metalurgija praha

 

25.50.20

Metalurgija praha

89320 (*)

25.6

Usluge obrade i prevlačenja metala; strojna obrada metala

 

25.61

Usluge obrade i prevlačenja metala

 

25.61.1

Usluge prevlačenje metala

 

25.61.11

Usluge prevlačenja metalom

88211 (*)

25.61.12

Usluge prevlačenja nemetalom

88211 (*)

25.61.2

Ostale usluge obrade metala

 

25.61.21

Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom

88211 (*)

25.61.22

Ostala usluge površinske obrade metala

88211 (*)

25.62

Usluge strojne obrade metala

 

25.62.1

Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

 

25.62.10

Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

88212

25.62.2

Ostale usluge strojne obrade metala

 

25.62.20

Ostale usluge strojne obrade metala

88213 (*)

25.7

Sječiva, alati i opća željezna roba

 

25.71

Sječiva

 

25.71.1

Sječiva

 

25.71.11

Noževi (osim za strojeve) škare i njihove oštrice

42913

25.71.12

Aparati za brijanje, britve i njihovi žileti, uključujući i žilete u trakama

42914

25.71.13

Ostali noževi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje

42915

25.71.14

Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za kolače, noževi za ribu, maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

42916

25.71.15

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi

44750

25.71.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

 

25.71.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

88219 (*)

25.72

Brave i okovi

 

25.72.1

Brave i okovi

 

25.72.11

Lokoti i brave za motorna vozila; brave za namještaj od osnovnih metala

42992 (*)

25.72.12

Ostale brave od osnovnih metala

42992 (*)

25.72.13

Zatvarači i okovi sa zatvaračima; ključevi isporučeni posebno; dijelovi

42992 (*)

25.72.14

Okovi, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, vrata, prozore, namještaj i slično od osnovnih metala

42992 (*)

25.72.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

 

25.72.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

88219 (*)

25.73

Alati

 

25.73.1

Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu

 

25.73.10

Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu

42921 (*)

25.73.2

Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

 

25.73.20

Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

42921 (*)

25.73.3

Ostali ručni alat

 

25.73.30

Ostali ručni alat

42921 (*)

25.73.4

Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

 

25.73.40

Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

42922 (*)

25.73.5

Kalupi, modelne ploče za ljevaonice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala

 

25.73.50

Kalupi, modelne ploče za ljevaonice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala

44916

25.73.6

Ostali alati

 

25.73.60

Ostali alati

42922 (*)

25.73.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

 

25.73.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

88219 (*)

25.9

Ostali gotovi proizvodi od metala

 

25.91

Čelične bačve i slični spremnici

 

25.91.1

Čelične bačve i slični spremnici

 

25.91.11

Rezervoari, bačve, burad, limenke i slična ambalaža, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta ≥ 50 l ali ≤ 300 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

42931 (*)

25.91.12

Rezervoari, bačve, burad, limenke (osim onih koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem) kutije i slični spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta < 50 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

42931 (*)

25.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

 

25.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

89200

25.92

Ambalaža od lakih metala

 

25.92.1

Ambalaža od lakih metala

 

25.92.11

Limenke, od željeza ili čelika, koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem, kapaciteta < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Aluminijske bačve, burad, limenke i slični spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Čepovi, zatvarači, kapice i poklopci za boce, od osnovnih metala

42932

25.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

 

25.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

88219 (*)

25.93

Žice, lanci i opruge

 

25.93.1

Proizvodi od žice, lanci i opruge

 

25.93.11

Upletene žice, užad i kabeli, pletene trake, pletivo i slično, od željeza i čelika, električno neizolirani

42941

25.93.12

Bodljikava žica od željeza i čelika; upletena užad i kabeli, pletene trake i slično od bakra i aluminija, električno neizolirani

42942

42946

25.93.13

Platno, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične i bakrene žice; istegnute rešetke od željeza, čelika i bakra

42943

25.93.14

Čavli, klinci, čavlići za crtaču dasku i slični proizvodi

42944 (*)

25.93.15

Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene taliteljima

42950

25.93.16

Opruge i pera za opruge od željeza i čelika; bakrene opruge

42945

25.93.17

Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi

42991

25.93.18

Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kačkanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale igle od željeza ili čelika

42997 (*)

25.93.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

 

25.93.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

88219 (*)

25.94

Zakovice i vijčana roba

 

25.94.1

Zakovice i vijčana roba

 

25.94.11

Vijci s navojem, od željeza ili čelika, d. n.

42944 (*)

25.94.12

Vijci bez navoja, od željeza ili čelika, d. n.

42944 (*)

25.94.13

Vijci bez navoja i vijci s navojem, od bakra

42944 (*)

25.94.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

 

25.94.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

88219 (*)

25.99

Ostali gotovi proizvodi od metala, d. n.

 

25.99.1

Proizvodi od metala za kupaonicu i kuhinju

 

25.99.11

Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od željeza, čelika, bakra i aluminija

42911

25.99.12

Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi, od željeza, čelika, bakra i aluminija

42912

25.99.2

Ostali proizvodi od običnog metala

 

25.99.21

Oklopljene ili ojačane blagajne, prenosive sigurnosne blagajne te vrata i pregrade za trezore, kutije za novac ili isprave i slično, od osnovnih metala

42993

25.99.22

Ormari za arhive, ormari za kartonske kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, stalci za pera, stolci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od osnovnog metala, osim uredskog pokućstva

42994

25.99.23

Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice za pisma, slični uredski predmeti i spajalice u „traci”, od osnovnih metala

42995

25.99.24

Figurice i slični ukrasi, okviri za fotografije, slike i slično te zrcala, od osnovnih metala

42996

25.99.25

Kopče, okviri s kopčama, spone, šnale, ušice, rupice i slično, od osnovnih materijala, za odjeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od osnovnih materijala; perle i šljokice

42997 (*)

25.99.26

Elise za brodove i čamce i njihove lopatice

42998

25.99.29

Ostali proizvodi od osnovnih metala, d. n.

42999

46931

25.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

 

25.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

88219 (*)

26

Računala, elektronski i optički proizvodi

 

26.1

Elektroničke komponente i ploče

 

26.11

Elektroničke komponente

 

26.11.1

Termoionske, hladnokatodne i fotokatodne elektroničke cijevi, uključujući katodne cijevi

 

26.11.11

Katodne cijevi za televizijske prijamnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi

47140 (*)

26.11.12

Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi

47140 (*)

26.11.2

Diode i tranzistori

 

26.11.21

Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi

47150 (*)

26.11.22

Poluvodički elementi; diode za emitiranje svjetlosti; montirani piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi

47150 (*)

26.11.3

Elektronički integrirani krugovi

 

26.11.30

Elektronički integrirani krugovi

47160

26.11.4

Dijelovi elektroničkih valova i cijevi i ostalih elektroničkih komponenti, d. n.

 

26.11.40

Dijelovi elektroničkih valova i cijevi i ostalih elektroničkih komponenti, d. n.

47173

26.11.9

Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih integriranih krugova

 

26.11.91

Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova

88233 (*)

26.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih integriranih krugova

88233 (*)

26.12

Pune elektroničke ploče

 

26.12.1

Učitani tiskani krugovi

 

26.12.10

Učitani tiskani krugovi

47130

26.12.2

Zvučne, video internet i slične kartice za automatsku obradu podataka

 

26.12.20

Zvučne, video internet i slične kartice za automatsku obradu podataka

45281

45282

26.12.3

„Pametne” kartice

 

26.12.30

„Pametne” kartice

47920

26.12.9

Usluge povezane s tiskarskim krugovima; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih elektroničkih ploča

 

26.12.91

Usluge povezane s tiskarskim krugovima

88233 (*)

26.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih elektroničkih ploča

88233 (*)

26.2

Računala i periferna oprema

 

26.20

Računala i periferna oprema

 

26.20.1

Računala, te njihovi dijelovi i pribor

 

26.20.11

Prijenosni (portabl) strojevi za automatsku obradu podataka, mase ne veće od 10 kg, kao što je laptop i notebook računala; osobni digitalni asistenti i slična računala

45221

45222

26.20.12

Terminali za široku potrošnju, ATM strojevi kablovima spojeni na strojeve za obradu podataka ili na internet

45142

26.20.13

Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, koji u istom kućištu sadrže barem jednu središnju jedinicu te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinirani ili ne

45230

26.20.14

Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, prezentirani kao sustavi

45240

26.20.15

Ostali digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, sa ili bez jedne ili dvije od sljedećih jedinica u istom kućištu: podatkovne jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice

45250

26.20.16

Ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kućištu

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitori i projektori, uglavnom korišteni za automatsku obradu podataka

47315

26.20.18

Uređaji koji obavljaju dvije ili više sljedećih funkcija: tiskanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje

45266

26.20.2

Podatkovne jedinice i ostali podatkovni uređaji

 

26.20.21

Podatkovne jedinice i ostali podatkovni uređaji

45271

45272

26.20.22

Poluvodički uređaji za pohranu podataka

47550

26.20.3

Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka

 

26.20.30

Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka

45289

26.20.4

Pribor i dijelovi kompjuterskih strojeva

 

26.20.40

Pribor i dijelovi kompjuterskih strojeva

45290

26.20.9

Usluge proizvodnje računala i periferne opreme; Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala i periferne opreme

 

26.20.91

Usluge proizvodnje računala i periferne opreme

88231 (*)

26.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala i periferne opreme

88231 (*)

26.3

Komunikacijska oprema

 

26.30

Komunikacijska oprema

 

26.30.1

Radioodašiljači i televizijski odašiljači; televizijske kamere

 

26.30.11

Odašiljači s ugrađenim prijamnikom

47211

26.30.12

Odašiljači koji nemaju ugrađeni prijamnik

47212

26.30.13

Televizijske kamere

47213

26.30.2

Električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni

 

26.30.21

Žičani telefoni s bežičnom mikrotelofonskom komunikacijom

47221

26.30.22

Telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

47222

26.30.23

Ostali telefoni i aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka,uključujući aparate za komunikaciju u žičanoj i bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega)

47223 (*)

26.30.3

Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

 

26.30.30

Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

47401

26.30.4

Antene i teleskopske antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odašiljača i televizijskih kamera

 

26.30.40

Antene i teleskopske antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radio i televizijskih odašiljača i televizijskih kamera

47403 (*)

26.30.5

Dojavnici krađe ili požara i slični aparati

 

26.30.50

Dojavnici krađe ili požara i slični aparati

46921

26.30.6

Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih aparata

 

26.30.60

Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih aparata

46960 (*)

26.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

 

26.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

88234 (*)

26.4

Elektronički uređaji za široku potrošnju

 

26.40

Elektronički uređaji za široku potrošnju

 

26.40.1

Radioprijamnici

 

26.40.11

Radioprijamnici (osim za motorna vozila), koji mogu raditi bez vanjskoga izvora energije

47311

26.40.12

Radioprijamnici, koji ne mogu raditi bez vanjskoga izvora snage

47312

26.40.2

Televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

 

26.40.20

Televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

47313

26.40.3

Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike

 

26.40.31

Gramofoni, kasetofoni i ostali aparati za reprodukciju zvuka

47321 (*)

26.40.32

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka

47321 (*)

26.40.33

Aparati za snimanje i reprodukciju slike i ostali aparati za snimanje i reprodukciju slike

47214

47323

26.40.34

Monitori i projektori, što ne sadrže televizijski prijamnik i uglavnom ne korišteni u sustavu za automatsku obradu podataka

47314

26.40.4

Mikrofoni, zvučnici, prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju

 

26.40.41

Mikrofoni i njihovi stalci

47331 (*)

26.40.42

Zvučnici; slušalice za glavu, uho i kombinirani setovi mikrofona i slušalica

47331 (*)

26.40.43

Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za pojačanje zvuka

47331 (*)

26.40.44

Prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju, d. n.

47223 (*)

26.40.5

Dijelovi zvučne opreme i videoopreme

 

26.40.51

Dijelovi i pribor zvučne opreme i videoopreme

47402

26.40.52

Dijelovi radijske opreme i odašiljača

47403 (*)

26.40.6

Konzole za videoigre (koje se koriste za uporabu s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre koje imaju mogućnost elektroničkog prikaza

 

26.40.60

Konzole za videoigre (koje se koriste za uporabu s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre koje imaju mogućnost elektroničkog prikaza

38580

26.40.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

26.40.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

88234 (*)

26.5

Instrumenti i aparati za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; satovi

 

26.51

Instrumenti za mjerenje, testiranje i navigaciju

 

26.51.1

Navigacijski, meteorološki, geofizički, slični instrumenti i aparati

 

26.51.11

Kompasi i ostali navigacijski instrumenti i aparati

48211

26.51.12

Daljinomjeri, teodoliti i tahimetri (brzinomjeri); ostali istraživački, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ili geofizički instrumenti i aparati

48212 (*)

48219

26.51.2

Radari i pomoćni radionavigacijski uređaji

 

26.51.20

Radari i pomoćni radionavigacijski uređaji

48220

26.51.3

Precizne vage; instrumenti za crtanje, računanje, mjerenje duljine i slično

 

26.51.31

Vage osjetljivosti 5 cg ili finije

48231

26.51.32

Stolovi i instrumenti za crtanje i ostali instrumenti za obilježavanje i matematičko izračunavanje

48232

26.51.33

Instrumenti za mjerenje duljine, namijenjeni držanju u ruci (uključujući mikrometre i kalibarska mjerila), d. n.

48233 (*)

26.51.4

Instrumenti za mjerenje električnih veličina ili ionizirajućih zračenja

 

26.51.41

Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje ionizirajućih zračenja

48241

26.51.42

Katodni osciloskopi i oscilografi

48242

26.51.43

Instrumenti za mjerenje električnih veličina, bez aparata za registriranje

48243

26.51.44

Instrumenti i aparati za telekomunikacije

48244

26.51.45

Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, d. n.

48249

26.51.5

Instrumenti za kontrolu drugih fizičkih svojstava

 

26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri

48251

26.51.52

Instrumenti za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina tekućina i plinova

48252

26.51.53

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize, d. n.

48253

26.51.6

Ostali mjerni, kontrolni i testni instrumenti i aparati

 

26.51.61

Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati

48261

26.51.62

Strojevi i aparati za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala

48262

26.51.63

Mjerila za potrošnju i proizvodnju plina, tekućina i električne energije

48263

26.51.64

Brojila okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi

48264

26.51.65

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje, hidraulični ili pneumatski

48266

26.51.66

Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d. n.

48269 (*)

26.51.7

Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

 

26.51.70

Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

48269 (*)

26.51.8

Dijelovi i pribor za opremu za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

 

26.51.81

Dijelovi radara i pomoćnih navigacijskih radio aparata

47403 (*)

26.51.82

Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; dijelovi, d. n.

48281

26.51.83

Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata

48282

26.51.84

Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 26.51.63 i 26.51.64

48283

26.51.85

Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70

48284

26.51.86

Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifara 26.51.11 i 26.51.62

48285

26.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

 

26.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

88235 (*)

26.52

Satovi

 

26.52.1

Satovi, osim satnih mehanizma i dijelova

 

26.52.11

Ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem od plemenitih metala ili od metala prevučenih plemenitim metalima

48410 (*)

26.52.12

Ostali ručni, džepni i drugi osobni satovi uključujući štoperice

48410 (*)

26.52.13

Satovi za instrument ploče i satovi sličnoga tipa za vozila

48420 (*)

26.52.14

Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi

48420 (*)

26.52.2

Satni mehanizmi i dijelovi

 

26.52.21

Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni ili sastavljeni

48440 (*)

26.52.22

Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni

48440 (*)

26.52.23

Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni; nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni

48440 (*)

26.52.24

Nedovršeni satni mehanizmi

48440 (*)

26.52.25

Kompletni, nekompletni i nedovršeni satni mehanizmi, nesastavljeni

48440 (*)

26.52.26

Kućišta za satove i njihovi dijelovi

48490 (*)

26.52.27

Ostali dijelovi satova

48490 (*)

26.52.28

Satni uređaji za bilježenje vremena, parkirališni satovi; vremenske sklopke sa satnim mehanizmom

48430

26.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

 

26.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

88235 (*)

26.6

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

 

26.60

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

 

26.60.1

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

 

26.60.11

Rendgenski aparati i aparati koji koriste alfa-zrake, beta-zrake ili gama-zrake

48110

26.60.12

Elektrodijagnostički aparati koji se koriste za medicinsku uporabu

48121

26.60.13

Elektrodijagnostički aparati i aparati s ultraljubičastim i infracrvenim zrakama za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu

48122

26.60.14

Elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri); slušni aparati

48170 (*)

26.60.9

Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

26.60.91

Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata

88235 (*)

26.60.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

88235 (*)

26.7

Optički instrumenti i fotografska oprema

 

26.70

Optički instrumenti i fotografska oprema

 

26.70.1

Fotografska oprema i njezini dijelovi

 

26.70.11

Leće objektiva za fotografske aparate, projektore i fotografske aparate za povećavanje i smanjivanje

48321

26.70.12

Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka; fotografski aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm, mikrofiševe i slično

48322 (*)

26.70.13

Digitalni fotoaparati

47215

26.70.14

Polaroid aparati i ostali fotoaparati

48322 (*)

26.70.15

Kinokamere

48322 (*)

26.70.16

Kinoprojektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori

48323

26.70.17

Fleš-svjetiljke; aparati za povećavanje fotografija; aparati za fotolaboratorije; negatoskopi, ekrani za projiciranje

48324 (*)

26.70.18

Čitači mikrofilmova, mikrofiševa i drugih mikroformata

48330

26.70.19

Dijelovi i pribor fotografske opreme

48353

26.70.2

Ostali optički instrumenti i njihovi dijelovi

 

26.70.21

Listovi i ploče od polazirajućeg materijala; leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi (osim stalka koje nije optički obrađeno), montirani ili ne, osim za fotoaparate, projektore, aparate za fotografska povećavanja ili smanjivanja

48311 (*)

26.70.22

Dalekozori, monokulari i drugi optički teleskopi; ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi

48314

26.70.23

Uređaji s tekućim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji, aparati i instrumenti, d. n.

48315

26.70.24

Dijelovi i pribor dalekozora, monokulara i ostalih optičkih teleskopa; ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi

48351

26.70.25

Dijelovi i pribor uređaja s tekućim kristalima, lasera (osim laserskih dioda), ostalih optičkih aparata i instrumenata, d. n.

48354

26.70.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

26.70.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

88235 (*)

26.8

Magnetski i optički mediji

 

26.80

Magnetski i optički mediji

 

26.80.1

Magnetski i optički mediji

 

26.80.11

Magnetski mediji, nesnimljeni, osim kartice s magnetskom vrpcom

47530

26.80.12

Optički mediji, nesnimljeni

47540

26.80.13

Ostali snimljeni mediji, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova

47590

26.80.14

Kartice s magnetskom vrpcom

47910

26.80.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

 

26.80.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

0 (*)

27

Električna oprema

 

27.1

Elektromotori, generatori, transformatori te uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

 

27.11

Elektromotori, generatori i transformatori

 

27.11.1

Motori, snage manje od uključujući 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

 

27.11.10

Motori, snage manje od uključujući 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje

46111

27.11.2

Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W; ostali motori izmjenične struje; generatori izmjenične struje (alternatori)

 

27.11.21

Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Motori izmjenične struje, monofazni

46112 (*)

27.11.23

Motori izmjenične struje, višefazni, snage manje od uključujući 750 W

46112 (*)

27.11.24

Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 750 W manje od uključujući 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Generatori izmjenične struje (alternatori)

46112 (*)

27.11.3

Električni generatorski agregati i rotacijski konverteri

 

27.11.31

Generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije

46113 (*)

27.11.32

Generatorski agregati na paljenje pomoću svjećice; ostali generatorski agregati; električni rotacijski konverteri

46113 (*)

27.11.4

Električni transformatori

 

27.11.41

Transformatori s tekućim dielektrikom

46121 (*)

27.11.42

Ostali transformatori, kapaciteta snage manje od uključujući 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Ostali transformatori, kapaciteta snage veće od 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri; ostali induktori

 

27.11.50

Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri; ostali induktori

46122

27.11.6

Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore

 

27.11.61

Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore

46131

27.11.62

Dijelovi za transformatore, induktore i statičke konvertere

46132

27.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

 

27.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

88239 (*)

27.12

Uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

 

27.12.1

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći od 1 000 V

 

27.12.10

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći od 1 000 V

46211 (*)

27.12.2

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon manji od uključujući 1 000 V

 

27.12.21

Osigurači za napon manji od uključujući 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Automatski prekidači strujnih krugova, za napon manji od uključujući 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Aparati za zaštitu strujnih krugova, d. n., za napon manji od uključujući 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Releji, za napon manji od uključujući 1000 V

46212 (*)

27.12.3

Pultovi

 

27.12.31

Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje/isključivanje i zaštitu uređaja, za napon manji od uključujući 1 000 V

46213

27.12.32

Pultovi i ostale osnove, oprema za uključivanje/isključivanje i zaštitu uređaja, za napon veći od 1 000 V

46214

27.12.4

Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

 

27.12.40

Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

46220

27.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

 

27.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

88239 (*)

27.2

Baterije i akumulatori

 

27.20

Baterije i akumulatori

 

27.20.1

Primarne stanice i primarne baterije te njihovi dijelovi

 

27.20.11

Primarne stanice i primarne baterije

46410

27.20.12

Dijelovi primarnih stanica i primarnih baterija

46430 (*)

27.20.2

Električni akumulatori i njihovi dijelovi