13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

171


32008R0297


L 097/62

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2008.


UREDBA (EZ) br. 297/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1606/2002 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3) propisuje određene mjere koje je potrebno usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4).

(2)

Odluka 1999/468/EZ izmijenjena je Odlukom 2006/512/EZ kojom je uveden regulatorni postupak s kontrolom za usvajanje mjera općeg područja primjene namijenjeni izmijeni elemenata koji nisu ključni elementi osnovnog instrumenta donesenog u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora, inter alia, ukidanjem nekih od tih elemenata ili nadopunjavanjem instrumenta novim elementima koji nisu ključni.

(3)

U skladu s izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (5) koja se odnosi na Odluku 2006/512/EZ, da bi se regulatorni postupak s kontrolom mogao primjenjivati na instrumente donesene u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora koji su već na snazi, te instrumente potrebno je prilagoditi u skladu s primjenjivim postupcima.

(4)

Komisiju je potrebno ovlastiti da odlučuje o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Zajednice. Budući da se radi o mjerama općeg područja primjene namijenjenim izmijeni elemenata Uredbe (EZ) br. 1606/2002 koji nisu ključni tako da je dopune novim elementima koji nisu ključni, te je mjere potrebno usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 5a. Odluke 1999/468/EZ.

(5)

S obzirom na činjenicu da bi u određenim iznimnim situacijama primjena regulatornog postupka s kontrolom u uobičajenim rokovima mogla otežati usvajanje novoobjavljenih računovodstvenih standarda, pravodobne izmjene postojećih računovodstvenih standarda ili tumačenja postojećih računovodstvenih standarda kako bi ih poduzeća mogla primijeniti na relevantnu financijsku godinu, Europski parlament, Vijeće i Komisija trebaju brzo djelovati kako bi se osiguralo da se ti standardi i tumačenja usvoje na vrijeme, a kako ne bi narušili razumijevanje i povjerenje ulagača.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1606/2002 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EZ) br. 1606/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija odlučuje o primjenljivosti međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Zajednice. Mjere kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 2.”;

2.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a. stavci od 1. do 4., te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.”;

(b)

stavak 3. briše se.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 161, 13.7.2007., str. 45.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 14. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 3. ožujka 2008.

(3)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11).

(5)  SL C 255, 21.10.2006., str. 1.