03/Sv. 53

HR

Službeni list Europske unije

143


32008R0284


L 086/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 284/2008

od 27. ožujka 2008.

o upisu određenih naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lingot du Nord (ZOZP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ZOZP), Marrone di Roccadaspide (ZOZP))

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. prvi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s prvim podstavkom članka 6. stavka 2. i člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Francuske za registraciju naziva „Lingot du Nord” i zahtjev Italije za registraciju naziva „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” i „Marrone di Roccadaspide” objavljeni su u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisija nije primila ni jedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, te je nazive potrebno upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Nazivi u Prilogu ovoj Uredbi ovim se upisuju u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006., str. 1.).

(2)  SL C 151, 5.7.2007., str. 21. (Lingot du Nord), SL C 160, 13.7.2007., str. 15. (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), SL C 160, 13.7.2007., str. 19. (Marrone di Roccadaspide).


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.:   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

FRANCUSKA

Lingot du Nord (ZOZP)

ITALIJA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (ZOZP)

Marrone di Roccadaspide (ZOZP)