03/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

196


32008R0146


L 046/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.02.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 146/2008

od 14. veljače 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za sustave izravnih potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike i određenim programima potpore poljoprivrednicima i Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. stavak 2. treći podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Iskustvo je pokazalo da bi trebalo predvidjeti određeni stupanj tolerancije za manje slučajeve neispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti ako težina, opseg i trajanje neispunjavanja tih uvjeta ne opravdava trenutačno smanjenje izravnih plaćanja koja se trebaju dodijeliti. Unatoč toj toleranciji, nadležno nacionalno tijelo trebalo bi obavljati odgovarajući nadzor dok se ta nesukladnost ne ispravi. Osim toga, primjena smanjenja na veoma niske početne iznose izravnih plaćanja mogla bi predstavljati veliki teret u usporedbi s mogućim odvraćajućim učinkom. Trebalo bi stoga odrediti odgovarajući prag ispod kojega države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati smanjenje, pod uvjetom da nadležno nacionalno tijelo poduzme mjere kako bi osiguralo da će poljoprivrednik ispraviti dotičnu nesukladnost.

(2)

Člankom 44. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (2) predviđa se da parcele koje odgovaraju prihvatljivoj površini moraju biti na raspolaganju poljoprivredniku u razdoblju od najmanje 10 mjeseci. Iskustvo je pokazalo da ovaj uvjet može otežati funkcioniranje tržišta zemljištem i opterećuje dotične poljoprivrednike i upravne službe značajnim administrativnim poslom. Unatoč tomu, kako bi se osiguralo da se za isto zemljište ne podnose dvostruki zahtjevi, trebalo bi odrediti datum na koji zemljište mora biti na raspolaganju poljoprivredniku. Taj bi datum trebale odrediti države članice i on ne bi smio biti poslije datuma određenog za izmjene zahtjeva za potporom. Isto bi se pravilo trebalo primjenjivati i za države članice koje primjenjuju sustav jedinstvenog plaćanja po površini.

(3)

Budući da se razdoblje u kojemu poljoprivrednik mora imati na raspolaganju parcele koje odgovaraju prihvatljivoj površini u okviru kako sustava jedinstvenog plaćanja tako i sustava jedinstvenog plaćanja po površini skraćuje na jedan dan, trebalo bi pojasniti pravila o odgovornosti u pogledu višestruke sukladnosti, posebno u slučaju prijenosa zemljišta tijekom dotične kalendarske godine. Trebalo bi stoga jasno navesti da je poljoprivrednik koji podnosi zahtjev za potporom odgovoran pred nadležnim tijelom za svako neispunjavanje uvjeta višestruke sukladnosti u dotičnoj kalendarskoj godini za cijelo poljoprivredno zemljište koje prijavljuje u zahtjevu za potporom. To ne bi smjela biti prepreka primjeni dogovora koji su u okviru privatnog prava sklopljeni između dotičnog poljoprivrednika i osobe na koju se prenosi ili koja prenosi poljoprivredno zemljište.

(4)

Člankom 71.h Uredbe (EZ) br. 1782/2003 predviđa se da u okviru sustava jedinstvenog plaćanja nove države članice u smislu članka 2. točke (g) te Uredbe mogu odrediti različite jedinične vrijednosti prava koja se dodjeljuju za hektare koji se koriste kao livade ili trajni pašnjaci i za sve druge prihvatljive hektare koji su kao takvi utvrđeni na dan 30. lipnja 2003. odnosno, u slučaju Bugarske i Rumunjske, 30. lipnja 2005. Nove države članice uspostavile su sustav identifikacije poljoprivrednih čestica u skladu s člankom 20. te Uredbe. Međutim, zbog tehničkih poteškoća pri prijelazu na taj sustav identifikacije, moguće je da značajke nekih čestica iz 2003. ne budu točno registrirane u novom sustavu. Kako bi se mogućnost utvrđivanja različitih jediničnih vrijednosti mogla lakše provesti, datum za identifikaciju čestica trebalo bi pomaknuti na 30. lipnja 2006. Međutim, za Bugarsku i Rumunjsku datum za identifikaciju čestica trebao bi biti 1. siječnja 2008. Članak 71.h Uredbe (EZ) br. 1782/2003 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Iskustvo je također pokazalo da uspostava upravne infrastukture potrebne za primjenu propisanih zahtjeva upravljanja koji su obuhvaćeni pravilima o višestrukoj sukladnosti povlači za sobom veliki administrativni posao. Radi lakšeg uvođenja propisanih zahtjeva upravljanja i njihove nesmetane provedbe u novim državama članicama koje primjenjuju sustav jedinstvenog plaćanja po površini, trebalo bi predvidjeti njihovo postupno uvođenje tijekom trogodišnjeg razdoblja slično modelu koji se provodi u Zajednici u sastavu na dan 30. travnja 2004. u skladu s vremenskim rasporedom iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1782/2003. To bi postupno uvođenje trebalo biti moguće čak i ako nova država članica odluči u cijelosti primjenjivati izravna plaćanja prije zadnjeg datuma do kojeg je moguće primjenjivati sustav jedinstvenog plaćanja po površini. Članak 143.b stavak 6 Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i članak 51. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (3) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Člankom 143.b stavcima 10. i 11. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 utvrđuju se pravila za prijelaz novih država članica koje primjenjuju sustav jedinstvenog plaćanja po površini na primjenu sustava jedinstvenog plaćanja. Prema tim pravilima, odluku nove države članice o provedbi sustava jedinstvenog plaćanja mora prethodno odobriti Komisija na temelju ocjene pripremljenosti dotične nove države članice. Prethodno odobrenje nije više potrebno budući da su skoro sva izravna plaćanja nevezana uz proizvodnju te da sustav jedinstvenog plaćanja po površini i sustav jedinstvenog plaćanja nisu vezani uz proizvodnju i predstavljaju plaćanja po površini, koja uključuju većinu elemenata integriranog sustava, posebno sustav za identifikaciju zemljišnih čestica. Te bi odredbe trebalo stoga brisati. Brisanje stavaka 10. i 11. članka 143.b povlači za sobom izmjene članka 143.b stavka 9. Tu bi odredbu trebalo stoga izmijeniti.

(7)

U tablici 2. u Prilogu XII. Uredbi (EZ) br. 1782/2003 navedeni su ukupni iznosi dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja koji će se isplaćivati u Cipru ako se sustav jedinstvenog plaćanja po površini bude primjenjivao do 2008. Budući da je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2006 (4) produljeno razdoblje primjene sustava jedinstvenog plaćanja po površini, treba utvrditi ukupne iznose koji će se isplaćivati u Cipru ako se sustav jedinstvenog plaćanja po površini bude primjenjivao u 2009. i 2010.

(8)

Nove države članice koje su se opredijelile za sustav jedinstvenog plaćanja odlučile su uvesti ga od 2007. Stoga bi se od tog datuma na te nove države članice trebala primjenjivati izmjena članka 71.h Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

(9)

Niz odredbi koje su izmijenjene ovom Uredbom, posebno određeni stupanj tolerancije za manje slučajeve nesukladnosti, smanjenja ispod određenog praga, određivanje datuma na koji poljoprivrednici moraju imati na raspolaganju zemljište kako bi ostvarili pravo na potporu u okviru sustava jedinstvenog plaćanja i sustava jedinstvenog plaćanja po površini, kao i razdoblje postupnog uvođenja koje je novim državama članicama koje primjenjuju sustav jedinstvenog plaćanja po površini odobreno kako bi na svom području mogle u potpunosti provesti zahtjeve vezane uz višestruku sukladnost, mogle bi dovesti do pravila koja su za dotične poljoprivrednike povoljnija od onih koja su sada na snazi. Retroaktivna primjena tih odredbi ne bi smjela narušiti načelo pravne sigurnosti dotičnih gospodarskih subjekata. Isto vrijedi i za izmijenjenu odredbu članka 71.h Uredbe (EZ) br. 1782/2003. Međutim, odredbe koje se odnose na odgovornost poljoprivrednika za neispunjavanje uvjeta u slučaju prijenosa zemljišta trebale bi se primjenjivati od 1. travnja 2008., kako bi se osigurala dostatna pravna sigurnost dotičnim poljoprivrednicima i učinkovita primjena tih odredbi u 2008.

(10)

Uredbu (EZ) br. 1782/2003 i Uredbu (EZ) br. 1698/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1782/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako u bilo kojem trenu u određenoj kalendarskoj godini (dalje u tekstu ‚dotična kalendarska godina’) nisu ispunjeni propisani zahtjevi upravljanja ili dobri poljoprivredni i ekološki uvjeti, te je takvo neispunjenje uvjeta posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovoran poljoprivrednik koji je u dotičnoj kalendarskoj godini podnio zahtjev za potporu, ukupni iznos izravnih plaćanja koji bi se nakon primjene članaka 10. i 11. trebao dodijeliti tom poljoprivredniku umanjuje se ili ukida u skladu s detaljnim pravilima predviđenim člankom 7.

Prvi se stavak primjenjuje i u slučaju kad je dotično neispunjenje zahtjeva posljedica djelovanja ili propusta za koje je izravno odgovorna osoba na koju je preneseno ili koja je prenijela poljoprivredno zemljište.

Za potrebe primjene prvog i drugog podstavka za 2008. godinu, kalendarska godina odgovara razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2008.

U smislu ovog stavka, ‚prijenos’ je svaka vrsta transakcije kojom poljoprivredno zemljište prestaje biti na raspolaganju prenositelju.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Bez obzira na stavak 1. i u skladu s uvjetima koji su utvrđeni detaljnim pravilima iz članka 7. stavka 1., države članice mogu odlučiti ne primjenjivati smanjenje ili isključenje u iznosu od 100 EUR ili manjem po poljoprivredniku i po kalendarskoj godini.

Ako država članica odluči iskoristiti mogućnost predviđenu prvim podstavkom, nadležno će tijelo u sljedećoj godini poduzeti potrebne mjere kako bi osiguralo da poljoprivrednik ispravi utvrđenu nesukladnost. Poljoprivrednik se obavještava o nesukladnosti i mjerama koje se moraju poduzeti da se ona ispravi.”

2.

U članku 7. stavku 2., dodaju se sljedeći podstavci:

„U opravdanim slučajevima države članice mogu odlučiti ne primijeniti smanjenje ako se nesukladnost, s obzirom na njezinu ozbiljnost, opseg i trajanje, može smatrati manjom nesukladnošću. Međutim, nesukladnosti koje predstavljaju izravnu opasnost za zdravlje ljudi ili životinja ne smatraju se manjim nesukladnostima.

Osim ako korisnik odmah ne poduzme korektivne radnje kojima se uklanja utvrđena nesukladnost, nadležno tijelo poduzima potrebne radnje koje, ovisno o slučaju, mogu biti ograničene na upravni nadzor, kako bi se osiguralo da će korisnik ispraviti utvrđene nesukladnosti. Poljoprivrednik se obavještava o manjim utvrđenim nesukladnostima i o mjerama koje treba poduzeti da se one isprave.”

3.

U članku 44. stavku 3., druga se rečenica mijenja i glasi:

„Osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti, te čestice moraju biti na raspolaganju poljoprivredniku na datum koji odredi država članica, a koji ne smije biti poslije datuma koji je u toj državi članici određen za izmjene zahtjeva za potporom.”

4.

Članak 71.h zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 71.h

Livade

Nove države članice mogu također, u skladu s objektivnim mjerilima te u okviru regionalne gornje granice ili njezinoga dijela, utvrditi različite jedinične vrijednosti prava na plaćanje koja se dodjeljuju poljoprivrednicima iz članka 71.f stavka 1. za hektare koji se koriste kao livade i koji su kao takvi utvrđeni na dan 30. lipnja 2006. i za sve ostale prihvatljive hektare, ili za hektare koji se koriste kao trajni pašnjaci i koji su kao takvi utvrđeni na dan 30. lipnja 2006. i za sve ostale prihvatljive hektare.

Međutim, za Bugarsku i Rumunjsku datum utvrđivanja je 1. siječnja 2008.”

5.

Članak 143.b mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 5., dodaje se sljedeći podstavak:

„Osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti, čestice iz prvog podstavka moraju biti na raspolaganju poljoprivredniku na datum koji odredi država članica, a koji ne smije biti poslije datuma koji je u toj državi članici određen za izmjene zahtjeva za potporom.”;

(b)

u stavku 6., treći se podstavak mijenja i glasi:

„Od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. nove države članice nisu obvezne primjenjivati članke 3., 4., 6., 7. i 9. u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na propisane zahtjeve upravljanja. Od 1. siječnja 2009. poljoprivrednik koji prima plaćanja u okviru sustava jedinstvenog plaćanja po površini u tim državama članicama mora ispunjavati propisane zahtjeve upravljanja iz Priloga III. prema sljedećem vremenskom rasporedu:

(a)

zahtjeve iz točke A Priloga III. od 1. siječnja 2009.;

(b)

zahtjeve iz točke B Priloga III. od 1. siječnja 2011.;

(c)

zahtjeve iz točke C Priloga III. od 1. siječnja 2011.

Međutim, do 31. prosinca 2011. Bugarska i Rumunjska nisu obvezne primjenjivati članke 3., 4., 6., 7. i 9. u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na propisane zahtjeve upravljanja. Od 1. siječnja 2012. poljoprivrednik koji prima plaćanja u okviru sustava jedinstvenog plaćanja po površini u tim državama članicama mora ispunjavati propisane zahtjeve upravljanja iz Priloga III. prema sljedećem vremenskom rasporedu:

(a)

zahtjeve iz točke A Priloga III. od 1. siječnja 2012.;

(b)

zahtjeve iz točke B Priloga III. od 1. siječnja 2014.;

(c)

zahtjeve iz točke C Priloga III. od 1. siječnja 2014.

Nove države članice mogu također primijeniti mogućnost predviđenu trećim podstavkom ako odluče prekinuti primjenu sustava jedinstvenog plaćanja po površini prije isteka razdoblja primjene predviđenog stavkom 9.”;

(c)

u stavku 9., prva se rečenica mijenja i glasi:

„Svaka nova država članica može primjenjivati sustav jedinstvenog plaćanja po površini u razdoblju do kraja 2010.”;

(d)

stavci 10. i 11. se brišu.

6.

Prilog XII. izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

U članku 51. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, drugi se podstavak mijenja i glasi:

„Odstupanje predviđeno prvim podstavkom primjenjuje se do 31. prosinca 2008. Od 1. siječnja 2009. poljoprivrednik koji prima plaćanja u okviru sustava jedinstvenog plaćanja po površini mora ispunjavati propisane zahtjeve upravljanja iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1782/2003 prema sljedećem vremenskom rasporedu:

(a)

zahtjeve iz točke A Priloga III. od 1. siječnja 2009.;

(b)

zahtjeve iz točke B Priloga III. od 1. siječnja 2011.;

(c)

zahtjeve iz točke C Priloga III. od 1. siječnja 2011.

Međutim, do 31. prosinca 2011. Bugarska i Rumunjska nisu obvezne primjenjivati članke 3., 4., 6., 7. i 9. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na propisane zahtjeve upravljanja. Od 1. siječnja 2012. poljoprivrednik koji prima plaćanja u okviru sustava jedinstvenog plaćanja po površini mora ispunjavati propisane zahtjeve upravljanja iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1782/2003 prema sljedećem vremenskom rasporedu:

(a)

zahtjeve iz točke A Priloga III. od 1. siječnja 2012.;

(b)

zahtjeve iz točke B Priloga III. od 1. siječnja 2014.;

(c)

zahtjeve iz točke C Priloga III. od 1. siječnja 2014.

Nove države članice mogu također primijeniti mogućnost predviđenu drugim podstavkom ako odluče prekinuti primjenu sustava jedinstvenog plaćanja po površini prije isteka razdoblja primjene predviđenog člankom 143.b stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2008. uz sljedeće izuzetke:

(a)

članak 1. stavak 1. točka (a) primjenjuje se od 1. travnja 2008.;

(b)

članak 1. stavak 4. primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ZVER


(1)  Mišljenje od 11. prosinca 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1276/2007 (SL L 284, 30.10.2007., str. 11.).

(3)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2012/2006 (SL L 384, 29.12.2006., str. 8.).

(4)  SL L 384, 29.12.2006., str. 8.


PRILOG

U tablici 2. u Prilogu XII. Uredbi (EZ) br. 1782/2003 dodaju se sljedeća dva stupca:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”