10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

129


32008O0008


L 346/89

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.09.2008.


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 11. rujna 2008.

o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2

(ESB/2008/8)

(2008/950/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 106. stavke 1. i 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”), a posebno njegove članke 5. i 16.,

budući da:

(1)

Članak 106. stavak 1. Ugovora i članak 16. Statuta ESSB-a propisuju da Europska središnja banka (ESB) ima isključivo pravo odobriti izdavanje euronovčanica u Zajednici.

(2)

Članak 106. stavak 2. Ugovora propisuje da države članice mogu izdavati kovanice uz odobrenje ESB-a u pogledu opsega izdanja. Zbog toga ESB donosi godišnje odluke o odobrenju opsega izdanja kovanica od strane država članica koje su prihvatile euro (dalje u tekstu: „države članice sudionice”).

(3)

Članak 5. Statuta ESSB-a propisuje da, radi obavljanja zadaća Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), ESB treba uz pomoć nacionalnih središnjih banaka prikupljati potrebne statističke podatke koji obuhvaćaju statističke podatke u području izdavanja euronovčanica i eurokovanica. Također, ESB treba prikupljati podatke za potrebe članka 237. točke (d) Ugovora kojom se ESB-u povjerava zadaća praćenja usklađenosti nacionalnih središnjih banaka ESSB-a s njihovim obvezama na temelju Ugovora i Statuta. Navedene obveze uključuju poštovanje zabrane određene člankom 101. Ugovora i provedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 3603/93 od 13. prosinca 1993. kojom se utvrđuju definicije za primjenu zabrana iz članka 104. i članka 104.b stavka 1. Ugovora (1). Posebice, člankom 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93 propisuje se da se „držanje od strane […] nacionalnih središnjih banaka kovanica koje je izdao javni sektor i koje se knjiže u korist javnog sektora ne smatra kreditom u smislu članka 104. Ugovora ako iznos te imovine ne premašuje 10 % kovanica u optjecaju”.

(4)

Ne dovodeći u pitanje nadležnosti država članica u pogledu izdavanja eurokovanica i uzimajući u obzir ključnu ulogu nacionalnih središnjih banaka država članica sudionica (dalje u tekstu: „nacionalne središnje banke”) u distribuciji eurokovanica, za obavljanje gore opisanih zadaća, ESB zajedno s nacionalnim središnjim bankama treba prikupljati podatke o euronovčanicama i eurokovanicama. To prikupljanje podataka treba olakšati odlučivanje u području izdavanja euronovčanica i eurokovanica, npr. tako da ESB-u, nacionalnim središnjim bankama, Komisiji Europskih zajednica i državnim tijelima koja izdaju kovanice osigura informacije koje im omogućuju da u skladu sa svojim odgovarajućim nadležnostima: i. planiraju izradu euronovčanica i eurokovanica; ii. koordiniraju izdavanje euronovčanica i eurokovanica; i iii. koordiniraju prijenose euronovčanica između nacionalnih središnjih banaka i eurokovanica između država članica sudionica. Ovo prikupljanje podataka bi također trebalo ESB-u omogućiti da prati usklađenost sa svojim odlukama u području izdavanja euronovčanica i eurokovanica.

(5)

Upravno vijeće je 16. prosinca 2004. donijelo okvir za redistribuiranje novčanica (okvir BRF), a njegov odjeljak 2.7. propisuje da su kreditne institucije i ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom dužne ispunjavati izvještajne obveze prema nacionalnim središnjim bankama. U istom je kontekstu također odlučeno da bi nacionalne središnje banke trebale provesti okvir BRF sredstvima koja su im dostupna, kao što su zakonodavni instrumenti i sporazumi do kraja 2006., što je rok koji je naknadno produljen odlukama Upravnog vijeća. Najkasnije od datuma provedbe okvira BRF nacionalne bi središnje banke od kreditnih institucija i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom i koje su u njihovoj nadležnosti trebale dobivati podatke iskazane u skladu s okvirom BRF i moći dostavljati te podatke ESB-u.

(6)

Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva podaci o euronovčanicama i eurokovanicama bi trebali obuhvaćati informacije: i. o izdavanju euronovčanica i eurokovanica; ii. o količini i kvaliteti euronovčanica i eurokovanica u optjecaju; iii. o zalihama euronovčanica i eurokovanica koje drže subjekti uključeni u njihovo izdavanje; iv. o operativnim aktivnostima koje se odnose na euronovčanice i eurokovanice subjekata uključenih u njihovo izdavanje, uključujući kreditne institucije koje u ime NSB-a upravljaju sustavom opskrbe gotovinom (engl. notes-held-to-order scheme) i kreditne institucije koje u ime ESB-a i jednog NSB-a ili više njih upravljaju programom proširene skrbničke pohrane (engl. extended custodial inventory programme); v. o operativnim aktivnostima koje se odnose na novčanice kreditnih institucija i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom koje redistribuiraju euronovčanice u skladu s okvirom BRF; i vi. o gotovinskoj infrastrukturi.

(7)

Kako bi se poboljšalo prikupljanje podataka i omogućilo prosljeđivanje informacija koje se na njima temelje, Upravno vijeće je 22. studenoga 2007. odlučilo provesti gotovinski informacijski sustav Currency Information System 2 (dalje u tekstu: „sustav CIS 2”) kojim se zamjenjuje gotovinski informacijski sustav koji je bio uspostavljen kod uvođenja euronovčanica i eurokovanica i koji je i ESB-u i nacionalnim središnjim bankama od 2002. osiguravao relevantne podatke o gotovini na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o prikupljanju podataka o gotovinskom informacijskom sustavu.

(8)

Za učinkovito i nesmetano funkcioniranje sustava CIS 2 nužno je osigurati redovitu i pravodobnu dostupnost dosljednih podataka. Stoga je ovom Smjernicom potrebno utvrditi izvještajne obveze nacionalnih središnjih banaka i ESB-a, pri čemu treba predvidjeti kratko razdoblje paralelnog izvješćivanja u skladu s postojećim rješenjima i u skladu sa sustavom CIS 2.

(9)

Smjernicom ESB/2006/9 od 14. srpnja 2006. o određenim pripremama za prelazak na gotovinu eura te o predopskrbi i posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama izvan europodručja (2) uspostavljen je pravni okvir koji omogućuje budućem NSB-u Eurosustava da posuđuje, nabavlja ili izrađuje euronovčanice i eurokovanice za potrebe predopskrbe i posredne predopskrbe prije prelaska na gotovinu eura u svojoj državi članici. Smjernicom ESB/2006/9 propisuju se posebne izvještajne obveze koje se primjenjuju na te buduće nacionalne središnje banke Eurosustava, a te se obveze trebaju detaljnije odrediti u sklopu sustava CIS 2.

(10)

Korisnici sustava CIS 2 iz ESB-a i NSB-a trebali bi imati pristup internetskoj aplikaciji sustava CIS 2 i izvještajnom modulu da bi se omogućila učinkovita i djelotvorna upotreba podataka iz sustava CIS 2 i postigla visoka razina transparentnosti. Prihvatljivim bi trećim stranama trebalo omogućiti ograničeni pristup podacima iz sustava CIS 2 radi poboljšanog protoka informacija između ESB-a i Europske komisije, kao i između nacionalnih središnjih banaka i državnih tijela koja izdaju kovanice.

(11)

S obzirom na to da je sustav CIS 2 fleksibilan sustav za rukovanje novim podacima, potrebno je uspostaviti pojednostavnjen postupak za učinkovitu provedbu tehničkih izmjena priloga ovoj Smjernici. Nadalje, zbog tehničke naravi prijenosnog mehanizma sustava CIS 2 trebalo bi omogućiti da se specifikacije tog mehanizma mijenjaju prema istom pojednostavnjenom postupku. Stoga bi se Izvršnom odboru trebale delegirati ovlasti da donosi određene izmjene ove Smjernice i njezinih priloga, a Izvršni odbor treba o tim izmjenama obavješćivati Upravno vijeće.

(12)

Nakon pozitivne odluke Vijeća Europske unije o stavljanju izvan snage odstupanja Slovačke na dan 8. srpnja 2008. i u skladu s člankom 3. stavkom 5. Poslovnika Europske središnje banke, guverner središnje banke Národná banka Slovenska pozvan je da promatra odgovarajuće rasprave Upravnog vijeća o ovoj Smjernici,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Definicije

1.   Za potrebe ove Smjernice:

(a)

okvir za redistribuiranje novčanica” (okvir BRF) znači okvir za redistribuiranje novčanica utvrđen u dokumentu pod nazivom „Redistribuiranje euronovčanica: okvir za otkrivanje krivotvorina i sortiranje novčanica prema prikladnosti od strane kreditnih institucija i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom” koji je Upravno vijeće donijelo 16. prosinca 2004. i objavilo na internetskoj stranici ESB-a 6. siječnja 2005., s eventualnim izmjenama, kao i dokumenti koji se odnose na rokove za provedbu tog okvira na državnoj razini;

(b)

kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (3);

(c)

sustav CIS 2” znači sustav koji se sastoji: i. od središnje baze podataka ugrađene kod ESB-a za pohranu svih relevantnih informacija o euronovčanicama, eurokovanicama, gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF prikupljenih na temelju ove Smjernice; ii. od izravne internetske aplikacije koja omogućuje fleksibilnu konfiguraciju sustava i osigurava informacije o dostavi podataka i statusu potvrde podataka, revidiranjima i različitim vrstama referentnih podataka i sistemskih parametara; iii. od izvještajnog modula za pregled i analizu prikupljenih podataka; i iv. od prijenosnog mehanizma sustava CIS 2;

(d)

predopskrba” znači fizička dostava euronovčanica i eurokovanica od strane budućeg NSB-a Eurosustava prihvatljivim drugim ugovornim stranama na državnom području buduće države članice sudionice tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe;

(e)

posredna predopskrba” znači dostava unaprijed izdanih euronovčanica i eurokovanica od strane prihvatljive druge ugovorne strane profesionalnim trećim stranama na državnom području buduće države članice sudionice tijekom razdoblja predopskrbe/posredne predopskrbe. Posredna predopskrba za potrebe ove Smjernice uključuje opskrbu javnosti početnim kompletima eurokovanica;

(f)

budući NSB Eurosustava” znači nacionalna središnja banka buduće države članice sudionice;

(g)

prihvatljive treće strane” znači Europska komisija, nacionalne riznice, kovnice i imenovane javne ili privatne agencije nacionalnih riznica država članica sudionica;

(h)

prijenosni mehanizam sustava CIS 2” znači aplikacija ESSB-a XML Data Integration (EXDI). Aplikacija EXDI primjenjuje se za povjerljivo slanje podatkovnih poruka između nacionalnih središnjih banaka, budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava i ESB-a, neovisno o tehničkoj infrastrukturi (npr. kompjutorske mreže i softverske aplikacije) koja ga podržava;

(i)

podatkovna poruka” znači datoteka koja sadržava mjesečne ili polugodišnje podatke NSB-a ili budućeg NSB-a Eurosustava za jedno izvještajno razdoblje ili, u slučaju revidiranja, za jedno izvještajno razdoblje ili više njih u formatu podataka koji je usklađen s prijenosnim mehanizmom sustava CIS 2;

(j)

buduća država članica sudionica” znači država članica nesudionica koja je ispunila uvjete određene za usvajanje eura, a u odnosu na koju je donesena odluka o stavljanju izvan snage odstupanja (na temelju članka 122. stavka 2. Ugovora);

(k)

radni dan” znači svaki dan na koji posluju i ESB i izvještajni NSB;

(l)

računovodstveni podaci” znači neusklađena vrijednost euronovčanica u optjecaju ispravljena za iznos beskamatnih potraživanja od kreditnih institucija koje upravljaju programom proširene skrbničke pohrane na kraju izvještajnog razdoblja u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkama (a) i (b) Smjernice ESB/2006/16 od 10. studenoga 2006. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvješćivanje u Europskom sustavu središnjih banaka (4);

(m)

podatkovni događaj” znači događaj evidentiran u sustavu CIS 2 koji dovodi do slanja obavijesti sustava CIS 2 jednoj nacionalnoj središnjoj banci ili više njih odnosno ESB-u. Do podatkovnog događaja dolazi: i. kada je NSB poslao mjesečnu ili polugodišnju podatkovnu poruku sustavu CIS 2 koja dovodi do povratne poruke tom NSB-u i ESB-u; ii. kada su podatkovne poruke svih nacionalnih središnjih banaka bile uspješno potvrđene za novo izvještajno razdoblje, što dovodi do poruke s izvješćem o statusu koju sustav CIS 2 upućuje nacionalnim središnjim bankama i ESB-u; ili iii. kada je nakon slanja poruke s izvješćem o statusu revidirana podatkovna poruka za NSB uspješno potvrđena od strane sustava CIS 2, što dovodi do obavijesti o revidiranju nacionalnim središnjim bankama i ESB-u.

2.   Tehnički izrazi koji se primjenjuju u prilozima ovoj Smjernici definirani su u priloženom glosaru.

Članak 2.

Prikupljanje podataka o euronovčanicama

1.   Nacionalne središnje banke dužne su ESB-u mjesečno dostavljati podatke iz sustava CIS 2 o euronovčanicama, tj. podatkovne stavke navedene u odjeljcima 1. do 4. tablice u dijelu 1. Priloga I., pridržavajući se pravila knjiženja navedenih u dijelu 3. Priloga I.

2.   Nacionalne središnje banke dužne su slati podatke o euronovčanicama koji su utvrđeni kao podaci kategorije 1 i podaci uvjetovani događajem iz Priloga V. najkasnije šestog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog razdoblja.

3.   Nacionalne središnje banke dužne su slati podatke o euronovčanicama koji su utvrđeni kao podaci kategorije 2. iz Priloga V. najkasnije desetog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon izvještajnog razdoblja.

4.   Prvi prijenos podataka o euronovčanicama obavlja se u listopadu 2008.

5.   Nacionalne središnje banke dužne su primjenjivati prijenosni mehanizam sustava CIS 2 za slanje podataka o euronovčanicama ESB-u na temelju ove Smjernice.

Članak 3.

Prikupljanje podataka o eurokovanicama

1.   Nacionalne središnje banke dužne su prikupljati podatke iz sustava CIS 2 o eurokovanicama, tj. podatkovne stavke navedene u odjeljcima 1. do 5. tablice u dijelu 1. Priloga II. od relevantnih prihvatljivih trećih strana koje su uključene u izdavanje eurokovanica u njihovim državama članicama.

2.   Nacionalne središnje banke dužne su ESB-u mjesečno dostavljati podatke iz sustava CIS 2 o eurokovanicama, tj. podatke navedene u odjeljcima 1. do 6. tablice u dijelu 1. Priloga II., pridržavajući se pravila knjiženja navedenih u dijelu 3. Priloga II.

3.   Zahtjevi članka 2. stavaka 2. do 5. primjenjuju se mutatis mutandis na prijenos podataka o eurokovanicama iz stavka 1.

Članak 4.

Prikupljanje podataka o gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF

1.   Nacionalne središnje banke dužne su ESB-u polugodišnje dostavljati podatke o gotovinskoj infrastrukturi kako je navedeno u Prilogu III.

2.   Nacionalne središnje banke dužne su ESB-u dostaviti podatke o okviru BRF, kako je navedeno u Prilogu III., prvi put na datume iz stavka 7., a nakon toga polugodišnje. Podaci dostavljeni ESB-u temelje se na podacima koje su nacionalne središnje banke mogle dobiti od kreditnih institucija i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom na temelju odjeljka 2.7. okvira BRF i dokumenta pod nazivom „Prikupljanje podataka od kreditnih institucija i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom u skladu s okvirom za redistribuiranje novčanica” (5).

3.   Nacionalne središnje banke dužne su primijeniti prijenosni mehanizam sustava CIS 2 za slanje podataka o gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF iz stavaka 1. i 2.

4.   Najkasnije šestog radnog dana u listopadu svake godine nacionalne središnje banke dužne su poslati podatke iz stavaka 1. i 2. koji se odnose na izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja te godine.

5.   Najkasnije šestog radnog dana u travnju svake godine nacionalne središnje banke dužne su poslati podatke iz stavaka 1. i 2. koji se odnose na izvještajno razdoblje od srpnja do prosinca prethodne godine.

6.   Prvi prijenos podataka o gotovinskoj infrastrukturi, tj. podatkovnih stavki navedenih u odjeljcima 1.1. do 1.4., 2.1. i 2.3. do 2.6. tablice u Prilogu III. obavlja se u listopadu 2008.

7.   Prvi prijenos podataka o okviru BRF, tj. podatkovnih stavki navedenih u odjeljcima 2.2., 2.7. do 2.10. i 3. tablice u Prilogu III. obavlja se kako slijedi:

(a)

u listopadu 2008. za središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank i Suomen Pankki;

(b)

u listopadu 2009. za središnju banku Banka Slovenije;

(c)

u listopadu 2010. za središnje banke Banque de France, Središnju banku Cipra i Središnju banku Malte; i

(d)

u listopadu 2011. za središnje banke Banku Grčke, Banco de Espańa, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland i Banco de Portugal.

Članak 5.

Prikupljanje podataka od budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava o njihovom prelasku na gotovinu eura

1.   U ugovorne aranžmane koje sklapa s budućim NSB-om Eurosustava na temelju članka 3. stavka 3. Smjernice ESB/2006/9 NSB je dužan uključiti posebne odredbe koje budućem NSB-u Eurosustava nalažu da, osim izvještajnih obveza utvrđenih tom Smjernicom, ESB-u mjesečno dostavlja podatkovne stavke navedene u odjeljcima 4. i 5. tablice u Prilogu I. i odjeljcima 4. i 7. tablice u Prilogu II., pridržavajući se mutatis mutandis pravila knjiženja navedenih u dijelu 3. Priloga I. i dijelu 3. Priloga II. koja se odnose na euronovčanice i/ili eurokovanice koje pozajmljuje od NSB-a ili koje mu je dostavio NSB. Ako budući NSB Eurosustava nije sklopio takve ugovorne aranžmane s NSB-om, ESB sklapa takve ugovorne aranžmane s tim budućim NSB-om Eurosustava koji uključuju izvještajne obveze iz ovog članka.

2.   Prvi prijenos podataka o euronovčanicama i/ili eurokovanicama iz stavka 1. obavlja se najkasnije šestog radnog dana mjeseca koji slijedi mjesec u kojem budući NSB Eurosustava prvi put prima ili izrađuje euronovčanice ili eurokovanice.

3.   Zahtjevi iz članka 2. stavaka 2. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis na prijenos podataka o euronovčanicama i eurokovanicama iz stavka 1.

Članak 6.

Vođenje referentnih podataka i sistemskih parametara

1.   U sustav CIS 2 ESB je dužan unijeti i u njemu voditi referentne podatke i sistemske parametre iz Priloga IV.

2.   ESB je dužan poduzeti odgovarajuće mjere da osigura da su ti podaci i sistemski parametri potpuni i točni.

3.   Nacionalne središnje banke dužne su ESB-u pravodobno poslati sistemske parametre navedene u odjeljcima 2.1. i 2.2. tablice u Prilogu IV.: i. od stupanja na snagu ove Smjernice; i ii. od uvođenja svih naknadnih izmjena sistemskih parametara.

Članak 7.

Potpunost i točnost prijenosa podataka

1.   Nacionalne središnje banke dužne su poduzeti odgovarajuće mjere da bi osigurale potpunost i točnost podataka koji se zahtijevaju na temelju ove Smjernice prije nego što ih pošalju ESB-u. Dužne su obaviti najmanje provjere potpunosti određene u Prilogu V. i provjere točnosti određene u Prilogu VI.

2.   Svaki NSB dužan je upotrebljavati primjenjive podatke iz sustava CIS 2 da dobije brojčane podatke o nacionalnom neto izdanju euronovčanica. Svaki NSB je tada dužan uskladiti te brojčane podatke sa svojim računovodstvenim podacima prije nego što ESB-u pošalje podatke iz sustava CIS 2.

3.   ESB je dužan osigurati da se preko sustava CIS 2 obave provjere potpunosti i točnosti podataka navedene u prilozima V. i VI. prije pohrane podataka u središnjoj bazi podataka sustava CIS 2.

4.   ESB je dužan provjeriti kako su nacionalne središnje banke uskladile brojčane podatke o nacionalnom neto izdanju euronovčanica, navedene u stavku 2. i dostavljene u sustav CIS 2, s odgovarajućim računovodstvenim podacima te je, ako postoje nepodudaranja, dužan posavjetovati se s relevantnim nacionalnim središnjim bankama.

5.   Ako NSB utvrdi nedosljednost u svojim podacima iz sustava CIS 2 nakon što su ti podaci poslani ESB-u, NSB je dužan bez nepotrebnog odlaganja poslati ispravljene podatke ESB-u preko prijenosnog mehanizma sustava CIS 2.

Članak 8.

Pristup sustavu CIS 2

1.   Po primitku pisanog zahtjeva i pod uvjetom da je sklopljen posebni ugovorni aranžman opisan u stavku 2., ESB je dužan omogućiti pristup sustavu CIS 2: i. za najviše četvero individualnih korisnika iz svakog NSB-a, budućeg NSB-a Eurosustava i Europske komisije u njezinom svojstvu prihvatljive treće strane; i ii. za jednog individualnog korisnika iz svake prihvatljive treće strane. Pristup omogućen bilo kojem korisniku iz prihvatljive treće strane ograničen je na podatke o eurokovanicama i omogućava se u prvom tromjesečju 2009. ESB je dužan razborito razmotriti pisane zahtjeve za pristup sustavu CIS 2 za dodatne individualne korisnike ovisno o raspoloživosti i kapacitetima.

2.   Odgovornost za tehničku podršku individualnim korisnicima utvrđuje se posebnim ugovornim aranžmanom: i. između ESB-a i NSB-a za njegove individualne korisnike i individualne korisnike iz prihvatljivih trećih strana u nadležnosti države članice NSB-a; ii. između ESB-a i budućeg NSB-a Eurosustava za individualne korisnike iz budućeg NSB-a; i iii. između ESB-a i Europske komisije za njezine individualne korisnike. ESB može također u te ugovorne aranžmane unijeti upućivanja na aranžmane koji se odnose na podršku korisnicima, sigurnosne standarde i uvjete za izdavanje odobrenja koji se primjenjuju na sustav CIS 2.

Članak 9.

Automatske obavijesti o podatkovnim događajima

ESB je dužan osigurati da sustav CIS 2 preko svojeg prijenosnog mehanizma šalje automatske obavijesti o podatkovnim događajima nacionalnim središnjim bankama koje zatraže slanje tih automatskih obavijesti.

Članak 10.

Prijenos podataka iz sustava CIS 2 nacionalnim središnjim bankama

1.   Nacionalne središnje banke koje žele primati i pohranjivati podatke iz sustava CIS 2 za sve nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava na svojim lokalnim aplikacijama izvan sustava CIS 2 dužne su ESB-u poslati pisani zahtjev za redovite automatske prijenose tih podataka iz sustava CIS 2.

2.   ESB je dužan osigurati da sustav CIS 2 šalje podatke nacionalnim središnjim bankama koje zatraže uslugu iz stavka 1. preko prijenosnog mehanizma sustava CIS 2.

Članak 11.

Uloga Izvršnog odbora

1.   Izvršni odbor odgovoran je za svakodnevno upravljanje sustavom CIS 2.

2.   U skladu s člankom 17. stavkom 3. Poslovnika Europske središnje banke Izvršnom odboru delegiraju se ovlasti:

(a)

za donošenje tehničkih izmjena priloga ovoj Smjernici i specifikacija prijenosnog mehanizma sustava CIS 2, nakon uzimanja u obzir stavova Odbora za novčanice i Odbora za informacijsku tehnologiju; i

(b)

za promjenu datuma prvih prijenosa podataka na temelju ove Smjernice u slučaju da Upravno vijeće donese odluku o produljenju prijelaznog razdoblja koje se primjenjuje na NSB za provedbu okvira BRF te nakon uzimanja u obzir stavova Odbora za novčanice.

3.   Izvršni odbor dužan je bez nepotrebnog odlaganja izvješćivati Upravno vijeće o svim izmjenama donesenim na temelju stavka 2. i poštivati sve odluke koje Upravno vijeće donese o tom pitanju.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Smjernica stupa na snagu 1. listopada 2008.

Članak 13.

Adresati

Ova se Smjernica primjenjuje na sve središnje banke Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 11. rujna 2008.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 332, 31.12.1993., str. 1.

(2)  SL L 207, 28.7.2006., str. 39.

(3)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

(4)  SL L 348, 11.12.2006., str. 1.

(5)  Kako je objavljeno na internetskoj stranici ESB-a u siječnju 2006.


PRILOG I.

Podatkovne stavke o euronovčanicama

DIO 1.

Sustav izvješćivanja o euronovčanicama

Podatkovne stavke

 

 

Broj i naziv podatkovne stavke

Ukupan broj novčanica

Raščlamba prema serijama/varijantama

Raščlamba prema apoenima

Raščlamba prema bankama ECI (1)

Raščlamba prema „iz NSB-a”

Raščlamba prema „u NSB”

Raščlamba prema „iz vrste zaliha” (2)

Raščlamba prema „u vrstu zaliha” (3)

Raščlamba prema kvaliteti (4)

Raščlamba prema „raspoređeno prema godini izrade” (5)

Raščlamba prema planiranju (6)

Izvor podataka

1.   Kumulativne podatkovne stavke

1.1.

Stvorene novčanice

 

 

 

 

NSB

1.2.

Novčanice uništene u postupku sortiranja

 

 

 

1.3.

Novčanice uništene izvan postupka sortiranja

 

 

 

2.   Podatkovne stavke koje se odnose na zalihe novčanica

(A)   Zalihe koje drži Eurosustav

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

 

 

 

 

NSB

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

 

 

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

 

 

 

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

 

 (7)

 

2.5.

Zalihe neprikladnih novčanica (za uništenje) koje drži NSB

 

 

 

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

 

 (7)

 

(B)   Zalihe koje drže banke NHTO

2.7.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke NHTO

 

 

 

 

banke NHTO

2.8.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke NHTO

 

 (7)

 

2.9.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke NHTO

 

 

 

2.10.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO

 

 (7)

 

(C)   Zalihe koje drže banke ECI

2.11.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke ECI

 

 

 

 

 

banke ECI

2.12.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke ECI

 

 (7)

 

 

2.13.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke ECI

 

 

 

 

2.14.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI

 

 (7)

 

 

2.15.

Logističke zalihe novčanica na putu prema bankama ECI ili od njih

 

 (7)

 

 

(D)   Podatkovne stavke za unakrsnu provjeru

2.16.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za prijenos

 

 

 

 

NSB dobavljač

2.17.

Logističke zalihe raspoređene za prijenos

 

 (7)

 

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

 

 

 

NSB primatelj

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

 

 (7)

 

3.   Podatkovne stavke koje se odnose na operativne aktivnosti

(A)   Operativne aktivnosti NSB-a

3.1.

Novčanice koje je izdao NSB

 

 (7)

 

 

NSB

3.2.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke NHTO

 

 (7)

 

3.3.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4.

Novčanice vraćene NSB-u

 

 (7)

 

 

3.5.

Novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB

 

 (7)

 

3.6.

Novčanice prenesene iz banaka ECI u NSB

 

 (7)

 

 

 

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

 

 

 

 

3.8.

Novčanice koje je NSB sortirao kao neprikladne

 

 

 

(B)   Operativne aktivnosti banaka NHTO

3.9.

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj

 

 (7)

 

 

banke NHTO

3.10.

Novčanice vraćene bankama NHTO

 

 (7)

 

3.11.

Novčanice koje su obradile banke NHTO

 

 

 

3.12.

Novčanice koje su banke NHTO sortirale kao neprikladne

 

 

 

(C)   Operativne aktivnosti banaka ECI

3.13.

Novčanice koje su banke ECI pustile u optjecaj

 

 (7)

 

 

 

banke ECI

3.14.

Novčanice vraćene bankama ECI

 

 (7)

 

 

3.15.

Novčanice koje su obradile banke ECI

 

 

 

 

3.16.

Novčanice koje su banke ECI sortirale kao neprikladne

 

 

 

 

NSB, banke ECI

4.   Podatkovne stavke koje se odnose na kretanja novčanica

4.1.

Novoizrađene novčanice dostavljene iz tiskara odgovornom NSB-u

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorni NSB

4.2.

Prijenos novčanica

 

 (7)

 

 

NSB primatelj

 

 

 

 

 

odgovorni NSB/NSB dobavljač

4.3.

Primitak novčanica

 

 (7)

 

 

odgovorni NSB/NSB dobavljač

 

 

 

 

NSB primatelj

5.   Podatkovne stavke za buduće nacionalne središnje banke Eurosustava

5.1.

Zalihe novčanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

 

 

 

 

budući NSB Eurosustava

5.2.

Predopskrba

 

 

 

5.3.

Posredna predopskrba

 

 

 

prihvatljive druge ugovorne strane kojima su novčanice unaprijed izdane

DIO 2.

Specifikacija podatkovnih stavki o euronovčanicama

Za sve podatkovne stavke nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava iskazuju brojčane podatke kao broj komada u cijelim brojevima, bez obzira na to jesu li pozitivni ili negativni.

1.   Kumulativne podatkovne stavke

Kumulativni podaci su brojčani podaci agregirani za sva izvještajna razdoblja počevši od prve dostave iz tiskare prije uvođenja nove serije, varijante ili apoena do kraja izvještajnog razdoblja.

1.1.

Stvorene novčanice

Novčanice koje su: i. izrađene na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica; ii. dostavljene u logističke zalihe ili strateške zalihe NSB-a, a drži ih NSB; i iii. evidentirane u sustavu NSB-a za upravljanje gotovinom (8). Novčanice koje su prenesene u banke NHTO i banke ECI ili novčanice koje drže te banke, uključujući uništene novčanice (podatkovne stavke 1.2. i 1.3.), ostaju dio stvorenih novčanica NSB-a.

1.2.

Novčanice uništene u postupku sortiranja

Stvorene novčanice koje su uništene pomoću uređaja za sortiranje novčanica s ugrađenim uništavačem nakon provjere njihove autentičnosti i sortiranja prema prikladnosti od strane NSB-a ili u njegovo ime.

1.3.

Novčanice uništene izvan postupka sortiranja

Stvorene novčanice koje su uništene nakon provjere autentičnosti i sortiranja prema prikladnosti na drugi način, a ne pomoću uređaja za sortiranje novčanica s ugrađenim uništavačem, od strane NSB-a ili u njegovo ime, npr. okrnjene novčanice ili novčanice koje zbog bilo kojeg razloga nisu prihvatili uređaji za sortiranje novčanica. Ovi podaci isključuju sve novčanice uništene u postupku sortiranja (podatkovna stavka 1.2.).

2.   Podatkovne stavke koje se odnose na zalihe novčanica

Kao podaci o stanju, ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

(A)   Zalihe koje drži Eurosustav

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

Nove novčanice koje su dio strateških zaliha Eurosustava, a koje NSB drži u ime ESB-a.

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

Prikladne novčanice koje su dio strateških zaliha Eurosustava, a koje NSB drži u ime ESB-a.

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

Nove novčanice koje pripadaju logističkim zalihama NSB-a, a drži ih NSB (u svojem glavnom uredu i/ili podružnici). Ovaj brojčani podatak ne uključuje nove novčanice koje su dio strateških zaliha Eurosustava.

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

Prikladne novčanice koje pripadaju logističkim zalihama NSB-a, a drži ih NSB (u svojem glavnom uredu i/ili podružnici). Ovaj brojčani podatak ne uključuje prikladne novčanice koje su dio strateških zaliha Eurosustava.

2.5.

Zalihe neprikladnih novčanica (za uništenje) koje drži NSB

Neprikladne novčanice koje drži NSB, a koje još nisu bile uništene.

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

Novčanice koje drži NSB, a čija autentičnost još nije provjerena i koje NSB još nije sortirao prema prikladnosti pomoću uređaja za sortiranje novčanica ili ručno. Novčanice čiju su autentičnost provjerile i koje su prema prikladnosti sortirale banke NHTO, banke ECI ili druge kreditne institucije odnosno osobe koje profesionalno rukuju gotovinom i koje su vraćene NSB-u dio su ove podatkovne stavke dok ih NSB ne obradi.

(B)   Zalihe koje drže banke NHTO

Ove podatkovne stavke odnose se na sustav NHTO koji NSB može uspostaviti u svojoj nadležnosti. Podatke čiji su izvor pojedine banke NHTO iskazuje NSB u agregiranom obliku za sve banke NHTO. Ove zalihe ne pripadaju novčanicama u optjecaju.

2.7.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke NHTO

Nove novčanice koje su prenesene iz NSB-a, a drže ih banke NHTO.

2.8.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke NHTO

Prikladne novčanice koje drže banke NHTO, a koje su prenesene iz NSB-a ili su vraćene iz optjecaja, a banke NHTO ih smatraju prikladnim u skladu s okvirom BRF.

2.9.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke NHTO

Novčanice koje drže banke NHTO, a koje ih u skladu s okvirom BRF smatraju neprikladnim.

2.10.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO

Novčanice koje drže banke NHTO, a koje još nisu provjerile njihovu autentičnost i sortirale ih prema prikladnosti.

(C)   Zalihe koje drže banke ECI

Ove podatkovne stavke odnose se na program ECI. Ove zalihe ne pripadaju novčanicama u optjecaju.

2.11.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke ECI

Nove novčanice koje su prenesene iz NSB-a, a drži ih banka ECI.

2.12.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke ECI

Prikladne novčanice koje drži banka ECI, a koje su prenesene iz NSB-a ili su vraćene iz optjecaja, a banka ECI ih smatra prikladnim u skladu s okvirom BRF.

2.13.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke ECI

Novčanice koje drži banka ECI, a koja ih u skladu s okvirom BRF smatra neprikladnim.

2.14

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI

Novčanice koje drži banka ECI, a koja još nije provjerila njihovu autentičnost i sortirala ih prema prikladnosti.

2.15.

Logističke zalihe novčanica na putu prema bankama ECI ili od njih

Novčanice koje je NSB dostavio banci ECI (ili društvu za prijevoz gotovog novca (društvu CIT) koje djeluje u ime banke ECI) koje su na kraju izvještajnog razdoblja još na putu prema prostorijama banke ECI te sve novčanice koje NSB treba primiti od banke ECI (ili društva CIT koje djeluje u ime banke ECI) koje su na kraju izvještajnog razdoblja još na putu, tj. napustile su prostorije banke ECI, ali još nisu stigle do NSB-a.

(D)   Podatkovne stavke za unakrsnu provjeru

2.16.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za prijenos

Nove i prikladne novčanice strateških zaliha Eurosustava koje drži NSB, a koje su rezervirane za prijenose na temelju posebnih pravnih akata ESB-a o izradi novčanica i upravljanju zalihama novčanica. NSB može prenijeti novčanice u logističke zalihe ili strateške zalihe Eurosustava jednog NSB-a ili više njih, odnosno u svoje vlastite logističke zalihe. Dok nisu fizički prenesene, novčanice su dio strateških zaliha Eurosustava novih ili prikladnih novčanica koje drži NSB (podatkovna stavka 2.1. ili 2.2.).

2.17.

Logističke zalihe raspoređene za prijenos

Nove i prikladne novčanice logističkih zaliha NSB-a koje su rezervirane za prijenose na temelju posebnih pravnih akata ESB-a o izradi novčanica i upravljanju zalihama novčanica. NSB može prenijeti novčanice u logističke zalihe ili strateške zalihe Eurosustava jednog NSB-a ili više njih, odnosno u strateške zalihe Eurosustava koje drži NSB. Dok nisu fizički prenesene, novčanice su dio njegovih logističkih zaliha novih ili prikladnih novčanica (podatkovna stavka 2.3. ili 2.4.).

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

Nove i prikladne novčanice koje u strateške zalihe Eurosustava koje drži NSB (kao NSB primatelj) treba prenijeti jedan NSB ili više njih odnosno tiskara ili se prenose iz vlastitih logističkih zaliha NSB-a na temelju posebnih pravnih akata ESB-a o izradi novčanica i upravljanju zalihama novčanica.

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

Nove i prikladne novčanice koje u logističke zalihe NSB-a (kao NSB-a primatelja) treba prenijeti jedan NSB ili više njih odnosno tiskara ili se prenose iz strateških zaliha Eurosustava koje drži NSB na temelju posebnih pravnih akata ESB-a o izradi novčanica i upravljanju zalihama novčanica.

3.   Podatkovne stavke koje se odnose na operativne aktivnosti

Kao podaci o toku, ove podatkovne stavke obuhvaćaju cijelo izvještajno razdoblje.

(A)   Operativne aktivnosti NSB-a

3.1.

Novčanice koje je izdao NSB

Nove i prikladne novčanice koje su treće strane podigle na blagajnama NSB-a, bez obzira na to jesu li podignute novčanice uknjižene na teret računa klijenta. Ova podatkovna stavka isključuje prijenose u banke NHTO (podatkovna stavka 3.2.) i banke ECI (podatkovna stavka 3.3.).

3.2.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke NHTO

Nove i prikladne novčanice koje je NSB prenio u banke NHTO.

3.3.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke ECI

Nove i prikladne novčanice koje je NSB prenio u banke ECI.

3.4.

Novčanice vraćene NSB-u

Novčanice vraćene iz optjecaja NSB-u, bez obzira na to jesu li vraćene novčanice uknjižene u korist računa klijenta. Ova podatkovna stavka isključuje novčanice prenesene NSB-u od strane banaka NHTO (podatkovna stavka 3.5.) ili banaka ECI (podatkovna stavka 3.6.).

3.5.

Novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB

Novčanice koje su banke NHTO prenijele NSB-u.

3.6.

Novčanice prenesene iz banaka ECI u NSB

Novčanice koje su banke ECI prenijele NSB-u.

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

Novčanice čiju je autentičnost provjerio NSB i koje je NSB sortirao prema prikladnosti pomoću uređaja za sortiranje novčanica ili ručno.

Ovi podaci predstavljaju zalihe neobrađenih novčanica (podatkovna stavka 2.6.) u prethodnom izvještajnom razdoblju + novčanice vraćene iz optjecaja (podatkovna stavka 3.4.) + novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB (podatkovna stavka 3.5.) + novčanice prenesene iz banaka ECI u NSB (podatkovna stavka 3.6.) + neobrađene novčanice primljene od drugih nacionalnih središnjih banaka (podstavka podatkovne stavke 4.3.) – neobrađene novčanice prenesene drugim nacionalnim središnjim bankama (podstavka podatkovne stavke 4.2.) – zalihe neobrađenih novčanica u tekućem izvještajnom razdoblju (podatkovna stavka 2.6.).

3.8.

Novčanice koje je NSB sortirao kao neprikladne

Novčanice koje je NSB obradio i sortirao kao neprikladne u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o obradi novčanica od strane nacionalnih središnjih banaka.

(B)   Operativne aktivnosti banaka NHTO

3.9.

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj, tj. ukupna povlačenja iz banaka NHTO.

3.10.

Novčanice vraćene bankama NHTO

Novčanice vraćene iz optjecaja u banke NHTO, tj. ukupni depoziti kod banaka NHTO.

3.11.

Novčanice koje su obradile banke NHTO

Novčanice čiju su autentičnost provjerile banke NHTO i koje su banke NHTO sortirale prema prikladnosti pomoću uređaja za sortiranje novčanica ili ručno u skladu s okvirom BRF.

Ovi podaci predstavljaju zalihe neobrađenih novčanica (podatkovna stavka 2.10.) u prethodnom izvještajnom razdoblju + novčanice vraćene bankama NHTO (podatkovna stavka 3.10.) – neobrađene novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB – zalihe neobrađenih novčanica (podatkovna stavka 2.10.) u tekućem izvještajnom razdoblju.

3.12.

Novčanice koje su banke NHTO sortirale kao neprikladne

Novčanice koje su banke NHTO obradile i sortirale kao neprikladne u skladu s okvirom BRF.

(C)   Operativne aktivnosti banaka ECI

3.13.

Novčanice koje su banke ECI pustile u optjecaj

Novčanice koje je banka ECI pustila u optjecaj, tj. ukupna povlačenja iz banke ECI.

3.14.

Novčanice vraćene bankama ECI

Novčanice vraćene iz optjecaja u banku ECI, tj. ukupni depoziti kod banke ECI.

3.15.

Novčanice koje su obradile banke ECI

Novčanice čiju je autentičnost provjerila banka ECI i koje je banka ECI sortirala prema prikladnosti pomoću uređaja za sortiranje novčanica ili ručno u skladu s okvirom BRF.

Ovi podaci predstavljaju zalihe neobrađenih novčanica (podatkovna stavka 2.14.) u prethodnom izvještajnom razdoblju + novčanice vraćene banci ECI (podatkovna stavka 3.14.) – zalihe neobrađenih novčanica (podatkovna stavka 3.14.) u tekućem izvještajnom razdoblju.

3.16.

Novčanice koje su banke ECI sortirale kao neprikladne

Novčanice koje je banka ECI obradila i sortirala kao neprikladne u skladu s okvirom BRF.

4.   Podatkovne stavke koje se odnose na kretanja novčanica

Kao podaci o toku, ove podatkovne stavke obuhvaćaju cijelo izvještajno razdoblje.

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskara dostavlja odgovornom NSB-u

Nove novčanice koje su izrađene na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica i koje je tiskara dostavila NSB-u (kao NSB-u odgovornom za izradu) ili preko NSB-a (kao NSB-a odgovornog za izradu) drugom NSB-u.

4.2.

Prijenos novčanica

Novčanice prenesene iz NSB-a drugom NSB-u ili interno prenesene iz njegovih vlastitih logističkih zaliha u strateške zalihe Eurosustava koje drži NSB, ili obrnuto.

4.3.

Primitak novčanica

Novčanice koje je NSB primio od drugog NSB-a ili koje su interno prenesene iz njegovih vlastitih logističkih zaliha u strateške zalihe Eurosustava koje drži NSB, ili obrnuto.

5.   Podatkovne stavke za buduće nacionalne središnje banke Eurosustava

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

5.1.

Zalihe novčanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

Euronovčanice koje drži budući NSB Eurosustava za potrebe prelaska na gotovinu eura.

5.2.

Predopskrba

Euronovčanice koje je budući NSB Eurosustava unaprijed izdao prihvatljivim drugim ugovornim stranama koje ispunjavaju zahtjeve za primitak euronovčanica za potrebe predopskrbe prije prelaska na gotovinu eura na temelju Smjernice ESB/2006/9.

5.3.

Posredna predopskrba

Euronovčanice koje su prihvatljive druge ugovorne strane unaprijed posredno izdale profesionalnim trećim stranama na temelju Smjernice ESB/2006/9, a koje te profesionalne treće strane drže u svojim prostorijama prije prelaska na gotovinu eura.

(1)

Sve novčanice koje su bile stvorene i kasnije označene kao uzorci novčanica oduzimaju se od ove podatkovne stavke.

DIO 3.

Pravila knjiženja sustava CIS 2 za kretanja euronovčanica

1.   Uvod

Ovim se dijelom utvrđuju zajednička pravila knjiženja za dostave novčanica iz tiskara, prijenose između nacionalnih središnjih banaka i prijenose između različitih vrsta zaliha unutar jednog NSB-a radi osiguranja dosljednosti podataka u sustavu CIS 2. Buduće nacionalne središnje banke Eurosustava primjenjuju ova pravila mutatis mutandis.

2.   Vrste transakcija

Postoje četiri vrste transakcija u pogledu kretanja novčanica:

Vrsta transakcije 1 (izravna dostava): izravna dostava novih novčanica iz tiskare odgovornom NSB-u koji je ujedno i NSB primatelj.

Vrsta transakcije 2 (neizravna dostava bez privremenog skladištenja): neizravna dostava novih novčanica iz tiskare preko odgovornog NSB-a drugom NSB-u. Odgovorni NSB dostavlja novčanice NSB-u primatelju bez privremenog skladištenja kod odgovornog NSB-a.

Vrsta transakcije 3 (neizravna dostava s privremenim skladištenjem): neizravna dostava novih novčanica iz tiskare preko odgovornog NSB-a drugom NSB-u. Novčanice su uskladištene barem jedan dan kod odgovornog NSB-a prije nego što ih odgovorni NSB preveze NSB-u primatelju.

Vrsta transakcije 4 (prijenos): prijenos zaliha (novih, prikladnih, neobrađenih ili neprikladnih) novčanica između: i. dviju nacionalnih središnjih banaka (NSB dobavljač i NSB primatelj), pri čemu se vrsta zaliha (logističke zalihe/strateške zalihe Eurosustava) mijenja ili ne; ili ii. različitih vrsta zaliha unutar jednog NSB-a.

3.   Usklađivanje podataka koji se odnose na kretanja novčanica

Ako je potrebno, dvije nacionalne središnje banke uključene u kretanje novčanica međusobno usuglašavaju količine i raščlambe podataka koji se iskazuju.

Da bi se knjiženja NSB-a dobavljača i NSB-a primatelja vremenski uskladila, svako kretanje novčanica knjiži samo NSB dobavljač odnosno NSB primatelj tek nakon završetka kretanja novčanica, tj. kada je NSB primatelj potvrdio primitak novčanica i evidentirao ih u svom lokalnom sustavu za upravljanje gotovinom. Ako novčanice stignu kasno uvečer posljednjeg radnog dana u mjesecu i ne mogu se tog dana evidentirati u lokalnom sustavu za upravljanje gotovinom NSB-a primatelja, NSB dobavljač i NSB primatelj moraju se međusobno dogovoriti hoće li kretanje novčanica knjižiti u tekućem mjesecu ili u sljedećem mjesecu.

4.   Raspoređivanje novčanica za kretanja novčanica

Za potrebe sustava CIS 2, vremenski horizont u kontekstu raspoređivanja jest broj mjeseci koji treba uzeti u obzir pri utvrđivanju zaliha novčanica koje su raspoređene u novčanice rezervirane za prijenos ili novčanice raspoređene za očekivani primitak. Za očekivane dostave iz tiskara, kako je određeno posebnim pravnim aktom ESB-a o izradi novčanica, „zalihe raspoređene za primitak” knjiže se čak i ako novčanice još nisu izrađene i još mogu podlijegati nepredviđenim događajima koji mogu odgoditi dostavu ili na drugi način na nju utjecati. Duljina vremenskog horizonta utvrđena je posebnim pravnim aktom ESB-a o upravljanju zalihama novčanica.

5.   Pravila knjiženja

U niže navedenim tablicama „+” znači da se u sustavu CIS 2 knjiži povećanje, a „–” da se knjiži smanjenje.

5.1.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 1

Broj i naziv podatkovne stavke

Dostava u strateške zalihe Eurosustava

Dostava u logističke zalihe

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Nakon dostave iz tiskare

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Nakon dostave iz tiskare

1.1.

Stvorene novčanice

 

+

 

+

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

 

+

 

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

 

 

 

+

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

+ (8)

 

 

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

 

 

+ (8)

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

 

+

s „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

 

+

s „u vrstu zaliha” = logističke zalihe

5.2.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 2

Broj i naziv podatkovne stavke

Dostava u strateške zalihe Eurosustava

Dostava u logističke zalihe

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Nakon dostave iz tiskare/odgovornog NSB-a NSB-u primatelju

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Po primitku od odgovornog NSB-a

Nakon dostave iz tiskare/odgovornog NSB-a NSB-u primatelju

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Po primitku od odgovornog NSB-a

1.1.

Stvorene novčanice

 

 

+

 

 

+

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

 

 

+

 

 

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

 

 

 

 

 

+

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

 

+ (9)

 

 

 

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

 

 

 

 

+ (9)

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

+

s „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

 

 

+

s „u vrstu zaliha” = logističke zalihe

 

 

4.2.

Prijenos novčanica

+

s:

„u NSB” = NSB primatelj,

„iz vrste zaliha” = izrada,

„u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava,

kvaliteta = novo,

planiranje = predviđeno

 

 

+

s:

„u NSB” = NSB primatelj,

„iz vrste zaliha” =

izrada,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe,

kvaliteta = novo, planiranje = predviđeno

 

 

4.3.

Primitak novčanica

 

 

+

s:

„iz NSB-a” = odgovorni NSB,

„u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava,

kvaliteta = novo

 

 

+

s:

„iz NSB-a” = odgovorni NSB,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe,

kvaliteta = novo

Za mjesec tijekom kojeg je tiskara obavila dostavu NSB-u primatelju prvo se evidentira da je tiskara ispunila obvezu dostave prema odgovornom NSB-u tako što se iskazuju podaci navedeni pod podatkovnom stavkom 4.1. („novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u”). Drugo, prijenos novih novčanica NSB-u primatelju od strane odgovornog NSB-a evidentira se iskazivanjem podataka navedenih pod podatkovnom stavkom 4.2. („prijenos novčanica”).

5.3.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 3 sa strateškim zalihama Eurosustava kao ciljanom vrstom zaliha

Broj i naziv podatkovne stavke

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Nakon dostave iz tiskare odgovornom NSB-u

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Nakon prijenosa NSB-u primatelju

Po primitku od odgovornog NSB-a

1.1.

Stvorene novčanice

+

 

+

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

+

 

+

2.16.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za prijenos

+ (10)

 

 

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

 

+ (10)

 

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

+

s „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

 

 

 

4.2.

Prijenos novčanica

 

 

+

s:

„u NSB” = NSB primatelj,

„iz vrste zaliha” = izrada,

„u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava,

kvaliteta = novo,

planiranje = predviđeno

 

4.3.

Primitak novčanica

 

 

 

+

s:

„iz NSB-a” = odgovorni NSB,

„u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava,

kvaliteta = novo

Razlike između vrste transakcije 3 i vrste transakcije 2 u pogledu knjiženja u sustavu CIS 2 su sljedeće: i. odgovorni NSB knjiži novčanice primljene od tiskare kao „stvorene novčanice” i one se dodaju strateškim zalihama Eurosustava ili logističkim zalihama odgovornog NSB-a za vrijeme trajanja privremenog skladištenja; i ii. nakon dostave iz tiskare novčanice se raspoređuju za prijenos za vrijeme trajanja privremenog skladištenja i unutar vremenskog horizonta za raspoređivanje.

5.4.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 3 s logističkim zalihama kao ciljanom vrstom zaliha

Broj i naziv podatkovne stavke

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Odgovorni NSB

NSB primatelj

Nakon dostave iz tiskare odgovornom NSB-u

Na temelju posebnog pravnog akta ESB-a o izradi novčanica

Nakon prijenosa NSB-u primatelju

Po primitku od odgovornog NSB-a

1.1.

Stvorene novčanice

+

 

+

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

+

 

+

2.17.

Logističke zalihe raspoređene za prijenos

+ (11)

 

 

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

 

+ (11)

 

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

+

s „u vrstu zaliha” = logističke zalihe

 

 

 

4.2.

Prijenos novčanica

 

 

+

s:

„u NSB” = NSB primatelj,

„iz vrste zaliha” = izrada,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe,

kvaliteta = novo,

planiranje = predviđeno

 

4.3.

Primitak novčanica

 

 

 

+

s:

„iz NSB-a” = odgovorni NSB,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe,

kvaliteta = novo

Razlike između vrste transakcije 3 i vrste transakcije 2 u pogledu knjiženja u sustavu CIS 2 su sljedeće: i. odgovorni NSB knjiži novčanice primljene od tiskare kao „stvorene novčanice” i one se dodaju strateškim zalihama Eurosustava ili logističkim zalihama odgovornog NSB-a za vrijeme trajanja privremenog skladištenja; i ii. nakon dostave iz tiskare novčanice se raspoređuju za prijenos za vrijeme trajanja privremenog skladištenja i unutar vremenskog horizonta za raspoređivanje.

5.5.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 4 (nove i prikladne novčanice)

Broj i naziv podatkovne stavke

NSB dobavljač

NSB primatelj

NSB dobavljač

NSB primatelj

Nakon odluke o prijenosu

Nakon prijenosa NSB-u primatelju

Po primitku od odgovornog NSB-a

1.1.

Stvorene novčanice

 

 

+

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

 

 

+

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

 

 

ili: –

ili: +

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

 

 

ili: –

ili: +

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

 

 

ili: –

ili: +

2.16.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za prijenos

+ (12)

 

 

2.17.

Logističke zalihe raspoređene za prijenos

ili: + (12)

 

ili: –

 

2.18.

Strateške zalihe Eurosustava raspoređene za primitak

 

+ (12)

 

2.19.

Logističke zalihe raspoređene za primitak

 

ili: + (12)

 

ili: –

4.2.

Prijenos novčanica

 

 

+

s „u NSB” = NSB primatelj

 

4.3.

Primitak novčanica

 

 

 

+

s „iz NSB-a” = NSB dobavljač

Podatkovne stavke 4.2. („prijenos novčanica”) i 4.3. („primitak novčanica”) popunjavaju se informacijama: i. o ciljanoj vrsti zaliha (strateške zalihe Eurosustava/logističke zalihe); ii. o raščlambi prema kvaliteti (nove/prikladne); i iii. o raščlambi prema planiranju (predviđeno/ad hoc).

5.6.   Pravila knjiženja za vrstu transakcije 4 (neobrađene i neprikladne novčanice)

Broj i naziv podatkovne stavke

NSB dobavljač

NSB primatelj

Nakon prijenosa NSB-u primatelju

Po primitku od odgovornog NSB-a

1.1.

Stvorene novčanice

+

2.5.

Zalihe neprikladnih novčanica (za uništenje) koje drži NSB

+

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

ili: –

ili: +

4.2.

Prijenos novčanica

+

s:

„u NSB” = NSB primatelj,

„iz vrste zaliha” = logističke zalihe,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe,

planiranje = ad hoc

 

4.3.

Primitak novčanica

 

+

s:

„iz NSB-a” = NSB dobavljač,

„u vrstu zaliha” = logističke zalihe

Podatkovne stavke 4.2. („prijenos novčanica”) i 4.3. („primitak novčanica”) popunjavaju se informacijama o tome jesu li prenesene novčanice bile neobrađene ili neprikladne.

Zalihe neobrađenih i neprikladnih novčanica se ne raspoređuju.


(1)  Podaci su raščlanjeni za svaku banku ECI.

(2)  Dostavljaju se informacije o vrsti zaliha iz kojih su prenesene novčanice uzete kod NSB-a dobavljača, tj. izrada (dostava iz tiskare), strateške zalihe Eurosustava ili logističke zalihe.

(3)  Dostavljaju se informacije o vrsti zaliha u koje su novčanice prenesene NSB-u primatelju, tj. strateške zalihe Eurosustava ili logističke zalihe.

(4)  Dostavljaju se informacije o tome jesu li prenesene novčanice bile nove, prikladne, neobrađene ili neprikladne. Ako se prenose novčanice koje imaju više od jedne vrste kvalitete, dok su ostale raščlambe jednake, za svaku vrstu kvalitete navodi se zasebno kretanje.

(5)  Dostavljaju se informacije o kalendarskoj godini u koju je izrada raspoređena posebnim pravnim aktom ESB-a o izradi novčanica. Ako se dostavljene novčanice odnose na različite posebne pravne akte ESB-a o izradi novčanica od kojih se svaki odnosi na različitu kalendarsku godinu, dok su ostale raščlambe jednake, iskazuju se zasebne dostave.

(6)  Dostavljaju se informacije o tome je li prijenos bio predviđen u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o izradi novčanica ili se radi o ad hoc prijenosu.

(7)  Subjekti navedeni kao izvor podataka mogu statističkim metodama odrediti raščlambu prema serijama i varijantama za mješovite svežnjeve ili mješovite pakete koji sadrže novčanice različitih serija i/ili varijanti.

(8)  Unutar utvrđenog vremenskog horizonta za raspoređivanje.

(9)  Unutar utvrđenog vremenskog horizonta za raspoređivanje.

(10)  Unutar utvrđenog vremenskog horizonta za raspoređivanje.

(11)  Unutar utvrđenog vremenskog horizonta za raspoređivanje.

(12)  Unutar utvrđenog vremenskog horizonta za raspoređivanje.


PRILOG II.

Podatkovne stavke o eurokovanicama

DIO 1.

Sustav izvješćivanja o eurokovanicama

Podatkovne stavke

 

 

Broj i naziv podatkovne stavke

Ukupan broj kovanica

Ukupna nominalna vrijednost kovanica

Raščlamba prema serijama

Raščlamba prema apoenima

Raščlamba prema subjektima (1)

Raščlamba prema „iz države članice”

Raščlamba prema „u državu članicu”

Izvor podataka

1.

Podatkovne stavke o optjecaju

 

 

1.1.

Nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica

 

 

 

 

 

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

1.2.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (broj)

 

 

1.3.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (vrijednost)

 

 

 

2.

Podatkovne stavke koje se odnose na zalihe kovanica

 

2.1.

Zalihe kovanica

 

 

 

 

 

 

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

3.

Podatkovne stavke koje se odnose na operativne aktivnosti

 

3.1.

Kovanice izdane javnosti

 

 

 

 

 

 

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

3.2.

Kovanice koje je javnost vratila

 

 

 

 

 

 

3.3.

Obrađene kovanice

 

 

 

 

 

 

3.4.

Kovanice sortirane kao neprikladne

 

 

 

 

 

 

4.

Podatkovne stavke koje se odnose na kretanja kovanica

 

4.1.

Prijenos optjecajnih kovanica

 

 

 

 

 

država članica primatelj

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

4.2.

Primitak optjecajnih kovanica

 

 

 

 

 

država članica dobavljač

 

5.

Podatkovne stavke za izračun nacionalnog bruto izdanja

 

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

 

 

 

 

 

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

5.2.

Broj numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

 

 

5.3.

Vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

 

 

 

6.

Dodatne podatkovne stavke

 

6.1.

Višak kovanica (3)

 

 

 

 

 

Subjekti koji izdaju kovanice (2)

6.2.

Manjak kovanica (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Vrijednost zaliha koje NSB knjiži u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja)

 

 

 

NSB

7.

Podatkovne stavke za buduće države članice sudionice

 

7.1.

Zalihe kovanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

 

 

 

 

 

budući NSB Eurosustava i treće strane koje izdaju kovanice (4)

7.2.

Predopskrba

 

 

 

 

 

budući NSB Eurosustava

7.3.

Posredna predopskrba

 

 

 

 

 

prihvatljive druge ugovorne strane kojima su kovanice unaprijed izdane

DIO 2.

Specifikacija podatkovnih stavki o eurokovanicama

Za podatkovne stavke 1.3., 5.3. i 6.3. brojčani podaci iskazuju se kao vrijednost i s dvjema decimalama, bez obzira na to jesu li pozitivni ili negativni. Za preostale podatkovne stavke se brojčani podaci iskazuju kao broj komada u cijelim brojevima, bez obzira na to jesu li pozitivni ili negativni.

1.   Podatkovne stavke koje se odnose na kovanice u optjecaju

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

1.1.

Nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica

Nacionalne središnje banke izračunavaju nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica primjenom sljedećih ekvivalentnih formula:

Formula 1 Nacionalno neto izdanje = kumulativne ukupne kovanice izdane javnosti (kumulativna podatkovna stavka 3.1.) – kumulativne ukupne kovanice koje je javnost vratila (kumulativna podatkovna stavka 3.2.)

Formula 2 Nacionalno neto izdanje = stvorene kovanice – kumulativne ukupne dostave (kumulativna podatkovna stavka 4.1.) + kumulativni ukupni primici (kumulativna podatkovna stavka 4.2.) – stvorene zalihe – uništene kovanice.

1.2.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (broj)

Ukupan broj numizmatičkih kovanica puštenih u optjecaj, agregiran za sve apoene. Nacionalne središnje banke izračunavaju ovaj brojčani podatak primjenjujući mutatis mutandis iste formule kao za podatkovnu stavku 1.1. samo što se ne primjenjuju kumulativne ukupne dostave i kumulativni ukupni primici.

1.3.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (vrijednost)

Ukupna nominalna vrijednost numizmatičkih kovanica puštenih u optjecaj, agregirana za sve apoene. Nacionalne središnje banke izračunavaju ovaj brojčani podatak primjenjujući mutatis mutandis iste formule kao za podatkovnu stavku 1.1. samo što se ne primjenjuju kumulativne ukupne dostave i kumulativni ukupni primici.

2.   Podatkovne stavke koje se odnose na zalihe kovanica

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

2.1.

Zalihe kovanica

Optjecajne kovanice koje drže NSB i treće strane koje izdaju kovanice ako one postoje u državi članici sudionici, bez obzira na to: i. ako kovanice nisu ni stvorene niti uknjižene u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja); ii. jesu li kovanice stvorene, ali nisu uknjižene u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja); ili iii. jesu li kovanice stvorene i uknjižene u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja).

Zalihe kovanica koje drže kovnice obuhvaćaju samo kovanice koje su prošle konačnu provjeru kvalitete, bez obzira na njihovo pakiranje ili status u pogledu dostave.

Iskazuju se zalihe kovanica koje su sortirane kao neprikladne, ali još nisu bile uništene.

3.   Podatkovne stavke koje se odnose na operativne aktivnosti

Kao podaci o toku, ove podatkovne stavke obuhvaćaju cijelo izvještajno razdoblje.

3.1.

Kovanice izdane javnosti

Optjecajne kovanice koje su dostavljene i koje su NSB i treće strane koje izdaju kovanice uknjižili na teret (prodali) javnosti.

3.2.

Kovanice koje je javnost vratila

Optjecajne kovanice koje je javnost deponirala kod NSB-a i trećih strana koje izdaju kovanice.

3.3.

Obrađene kovanice

Optjecajne kovanice čije su autentičnost i prikladnost provjerili NSB i treće strane koje izdaju kovanice.

3.4.

Kovanice sortirane kao neprikladne

Optjecajne kovanice koje su NSB i treće strane koje izdaju kovanice obradili i sortirali kao neprikladne.

4.   Podatkovne stavke koje se odnose na kretanja kovanica

Kao podaci o toku, ove podatkovne stavke obuhvaćaju cijelo izvještajno razdoblje.

4.1.

Prijenos optjecajnih kovanica

Optjecajne kovanice koje su NSB i treće strane koje izdaju kovanice (buduće) države članice sudionice dostavili po nominalnoj vrijednosti subjektima koji izdaju kovanice u drugim (budućim) državama članicama sudionicama.

4.2.

Primitak optjecajnih kovanica

Optjecajne kovanice koje su NSB i treće strane koje izdaju kovanice (buduće) države članice sudionice primili po nominalnoj vrijednosti od subjekata koji izdaju kovanice u drugim (budućim) državama članicama sudionicama.

5.   Podatkovne stavke za izračun nacionalnog bruto izdanja

Kao podaci o stanju, ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja. U državama članicama sudionicama u kojima je NSB jedino tijelo koje izdaje kovanice zbroj nominalnih vrijednosti zaliha opisanih u podatkovnim stavkama 5.1. i 5.3. jednak je nominalnoj vrijednosti iskazanoj u podatkovnoj stavci 6.3.

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

Optjecajne kovanice uknjižene u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja) koje drže NSB i treće strane koje izdaju kovanice.

5.2.

Broj numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

Ukupan broj numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja) koje drže NSB i treće strane koje izdaju kovanice.

5.3.

Vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

Ukupna nominalna vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja) koje drže NSB i treće strane koje izdaju kovanice.

6.   Dodatne podatkovne stavke

Kao podaci o stanju, ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja

6.1.

Višak kovanica

Višak optjecajnih kovanica u odnosu na određenu najvišu razinu zaliha kovanica na državnoj razini. Ove zalihe kovanica raspoložive su da se na zahtjev dostave drugim (budućim) državama članicama sudionicama. NSB, ako je primjereno, u suradnji sa zakonskim izdavateljem određuje najvišu razinu zaliha kovanica.

6.2.

Manjak kovanica

Manjak optjecajnih kovanica u odnosu na određenu najnižu razinu zaliha kovanica na državnoj razini. NSB, ako je primjereno, u suradnji sa zakonskim izdavateljem određuje najnižu razinu zaliha kovanica.

6.3.

Vrijednost zaliha koje NSB knjiži u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja)

Zalihe optjecajnih i numizmatičkih kovanica NSB-a koje se knjiže u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja), bez obzira na njihov status zakonskog sredstva plaćanja. To uključuje zalihe uknjižene u korist zakonskog izdavatelja iz države članice NSB-a i zalihe koje su po nominalnoj vrijednosti primljene od ostalih država članica sudionica (primljene kovanice knjiže se u korist zakonskog izdavatelja iz države članice dobavljača, ali postaju dio zaliha uknjiženih u korist kod NSB-a primatelja).

Dostave i/ili primici po proizvodnom trošku ne utječu na ovu podatkovnu stavku.

7.   Podatkovne stavke za buduće države članice sudionice

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

7.1.

Zalihe kovanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

Optjecajne eurokovanice koje za potrebe prelaska na gotovinu eura drže budući NSB Eurosustava i treće strane koje izdaju kovanice buduće države članice sudionice.

7.2.

Predopskrba

Optjecajne eurokovanice koje drže prihvatljive druge ugovorne strane koje ispunjavaju zahtjeve za primitak optjecajnih eurokovanica za potrebe predopskrbe prije prelaska na gotovinu eura na temelju Smjernice ESB/2006/9.

7.3.

Posredna predopskrba

Optjecajne eurokovanice koje su prihvatljive druge ugovorne strane unaprijed posredno izdale profesionalnim trećim stranama na temelju Smjernice ESB/2006/9. Za potrebe izvješćivanja u sustavu CIS 2 to uključuje eurokovanice osigurane u početnim kompletima za javnost.

DIO 3.

Pravila knjiženja sustava CIS 2 za kretanja eurokovanica između (budućih) država članica sudionica

1.   Uvod

Ovim se dijelom utvrđuju zajednička pravila knjiženja za kretanja kovanica između država članica sudionica, posebice između nacionalnih središnjih banaka, da bi se u sustavu CIS 2 osigurala dosljednost podataka o nacionalnom neto i bruto izdanju kovanica. Budući da prijenosi kovanica mogu uključivati i nacionalne središnje banke/buduće nacionalne središnje banke Eurosustava i treće strane koje izdaju kovanice, one se dalje u tekstu sve zajedno dosljedno nazivaju „države članice”.

Buduće države članice sudionice primjenjuju ova pravila mutatis mutandis.

2.   Kretanja kovanica između države članice dobavljača i države članice primatelja

Kod prijenosa kovanica između država članica razlikuju se prijenos po nominalnoj vrijednosti i prijenos po proizvodnom trošku. U oba slučaja prijenosi između subjekata koji izdaju kovanice iz države članice dobavljača i države članice primatelja ne dovode do promjene nacionalnog neto izdanja.

U sljedećim tablicama ovog odjeljka „+” znači da se u sustavu CIS 2 knjiži povećanje, a „–” da se knjiži smanjenje.

2.1.   Pravila knjiženja za prijenose optjecajnih kovanica po nominalnoj vrijednosti

Broj i naziv podatkovne stavke

Država članica dobavljač

Država članica primatelj

2.1.

Zalihe kovanica

+

4.1.

Prijenos optjecajnih kovanica

+

 

4.2.

Primitak optjecajnih kovanica

 

+

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

(–)

(vidjeti napomenu (c) dolje)

+

(vidjeti napomenu (d) dolje)

6.3.

Vrijednost zaliha koje NSB knjiži u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja)

(–)

(vidjeti napomenu (c) dolje)

+

(vidjeti napomenu (d) dolje)

(a)

„Kovanice izdane javnosti” u državi članici dobavljaču (podatkovna stavka 3.1.) i „kovanice koje je javnost vratila” u državi članici primatelju (podatkovna stavka 3.2.) ostaju nepromijenjene.

(b)

Računi koji se odnose na „stvorene” kovanice unutar sustava za upravljanje gotovinom države članice dobavljača i države članice primatelja ostaju nepromijenjeni (ako je to primjenjivo).

(c)

„Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice” (podatkovna stavka 5.1.) u državi članici dobavljaču se smanjuju ako su dostavljene kovanice prethodno bile uknjižene u korist zakonskog izdavatelja u državi članici dobavljaču ili ostaju nepromijenjene ako su dostavljene kovanice bile prethodno stvorene, ali nisu bile uknjižene u korist zakonskog izdavatelja.

(d)

„Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice” (podatkovna stavka 5.1.) u državi članici primatelju se povećavaju jer primljene kovanice predstavljaju kovanice uknjižene u korist (tj. uknjižene u korist zakonskog izdavatelja u državi članici dobavljaču).

(e)

Gore navedena knjiženja utječu na nacionalno bruto izdanje kako slijedi:

država članica dobavljač: nacionalno bruto izdanje ostaje nepromijenjeno ako su dostavljene kovanice bile prethodno stvorene i uknjižene u korist zakonskog izdavatelja ili se povećavaju ako su dostavljene kovanice bile prethodno stvorene, ali nisu uknjižene u korist zakonskog izdavatelja,

država članica primatelj: nacionalno bruto stanje ostaje nepromijenjeno.

2.2.   Pravila knjiženja za kretanja optjecajnih kovanica po proizvodnom trošku

Broj i naziv podatkovne stavke

Država članica dobavljač

Država članica primatelj

2.1.

Zalihe kovanica

+

(a)

Ništa se ne knjiži pod stavkom „prijenos i primitak optjecajnih kovanica”.

(b)

Kretanja po proizvodnom trošku ne utječu na nacionalno bruto izdanje u državi članici dobavljaču i državi članici primatelju.

2.3.   Usklađivanje podataka koji se odnose na kretanja kovanica

Odjeljak 3. dijela 3. Priloga I. o usklađivanju podataka koji se odnose na kretanja novčanica primjenjuje se mutatis mutandis.


(1)  Podaci su raščlanjeni prema odgovarajućim subjektima koji izdaju kovanice, tj. NSB, kovnica, riznica, imenovana javna agencija i/ili imenovana privatna agencija.

(2)  Subjekti koji izdaju kovanice su NSB, kovnice, riznica, imenovane javne agencije i/ili imenovane privatne agencije.

(3)  Podaci se dostavljaju na dobrovoljnoj osnovi.

(4)  Treće strane koje izdaju kovanice su kovnice, riznica, imenovane javne agencije i imenovane privatne agencije.


PRILOG III.

Podaci o gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF

Za sve podatkovne stavke brojčani podaci iskazuju se kao pozitivni cijeli brojevi.

1.   Podatkovne stavke o gotovinskoj infrastrukturi povezanoj s NSB-om

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

1.1.

Broj podružnica NSB-a

Sve podružnice NSB-a koje pružaju gotovinske usluge kreditnim institucijama i ostalim profesionalnim klijentima.

1.2.

Skladišni kapacitet

Ukupni kapacitet sigurnog skladištenja novčanica u NSB-u, u milijunima novčanica i izračunat na temelju apoena od 20 eura.

1.3.

Kapacitet sortiranja

Ukupni kapacitet sortiranja novčanica (tj. ukupni maksimalni teoretski protok) uređaja NSB-a za sortiranje koji su u funkciji, u tisućama novčanica na sat i izračunat na temelju apoena od 20 eura.

1.4.

Prijevozni kapacitet

Ukupni prijevozni kapacitet (tj. ukupni tovarni kapacitet) oklopnih vozila NSB-a u upotrebi, u tisućama novčanica i izračunat na temelju apoena od 20 eura.

2.   Podatkovne stavke o općoj gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF

Ove podatkovne stavke odnose se na kraj izvještajnog razdoblja.

2.1.

Broj podružnica kreditnih institucija

Sve podružnice kreditnih institucija osnovane u državi članici sudionici koje pružaju gotovinske usluge stanovništvu i velikim klijentima.

2.2.

Broj udaljenih podružnica kreditnih institucija

Sve podružnice kreditnih institucija koje u skladu s okvirom BRF ispunjavaju uvjete za „udaljene podružnice” (1).

2.3.

Broj društava CIT

Sva društva za prijevoz gotovog novca (društva CIT) osnovana u državi članici sudionici koja prevoze gotov novac (2)  (3).

2.4.

Broj gotovinskih centara koji nisu u vlasništvu NSB-a

Svi gotovinski centri osnovani u državi članici sudionici koji su u vlasništvu kreditnih institucija, društava CIT i ostalih osoba koje profesionalno rukuju gotovinom (2)  (3).

2.5.

Broj bankomata kojima upravljaju kreditne institucije

Svi bankomati koji rade pod odgovornošću kreditnih institucija osnovanih u državi članici sudionici, bez obzira na to tko ih puni.

2.6.

Broj ostalih bankomata

Svi bankomati kojima upravljaju subjekti koji nisu kreditne institucije osnovane u državi članici sudionici (npr. „bankomati u maloprodajnim trgovinama” ili „nebankovni bankomati”) (2).

2.7.

Broj uređaja za recikliranje novčanica kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije

Svi uređaji za recikliranje novčanica u državi članici sudionici kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije (1).

2.8.

Broj uplatnih uređaja kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije

Svi uplatni uređaji u državi članici sudionici kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije (1).

2.9.

Broj uređaja za rukovanje novčanicama kojima rukuje osoblje, a upravljaju kreditne institucije

Svi uređaji za rukovanje novčanicama u državi članici sudionici kojima rukuje osoblje, a kojima se kreditne institucije koriste za potrebe redistribuiranja (1).

2.10.

Broj uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

Svi uređaji za sortiranje novčanica u državi članici sudionici kojima rukuje osoblje, a koje za potrebe redistribuiranja upotrebljavaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom na koje se primjenjuje okvir BRF i koje su osnovane u toj državi članici.

3.   Operativne podatkovne stavke u skladu s okvirom BRF (4)

Kao podaci o toku, ove podatkovne stavke obuhvaćaju cijelo izvještajno razdoblje i iskazuju se kao broj komada s raščlambom prema apoenima.

3.1.

Broj novčanica koje kreditne institucije redistribuiraju klijentima

Novčanice koje su kreditne institucije primile od klijenata i obradile u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica u skladu s okvirom BRF i koje su isplaćene klijentima ili se još drže za potrebe isplate klijentima.

3.2.

Broj novčanica koje klijentima redistribuiraju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

Novčanice koje su od kreditnih institucija primile ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom i obradile u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica u skladu s okvirom BRF i koje su dostavljene kreditnim institucijama ili se još drže za potrebe dostavljanja kreditnim institucijama.

3.3.

Broj novčanica koje su obrađene u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju kreditne institucije

Novčanice čije su autentičnost i prikladnost provjerene pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju kreditne institucije osnovane u državi članici sudionici.

3.4.

Broj novčanica koje su obrađene u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

Novčanice čije su autentičnost i prikladnost provjerene pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom osnovane u državi članici sudionici.

3.5.

Broj novčanica koje su sortirane kao neprikladne u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju kreditne institucije

Novčanice sortirane kao neprikladne pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju kreditne institucije osnovane u državi članici sudionici.

3.6.

Broj novčanica koje su sortirane kao neprikladne u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

Novčanice sortirane kao neprikladne pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom osnovane u državi članici sudionici.


(1)  Sve kreditne institucije na koje se primjenjuje okvir BRF koje su osnovane u državi članici sudionici.

(2)  Iskazivanje podataka ovisi o njihovoj raspoloživosti u državi članici sudionici. Nacionalne središnje banke obavješćuju ESB o opsegu svojega izvješćivanja.

(3)  Nacionalne središnje banke osiguravaju podatke koji minimalno obuhvaćaju kreditne institucije i/ili društva CIT na koje se primjenjuje okvir BRF. Nacionalne središnje banke obavješćuju ESB o opsegu svojega izvješćivanja.

(4)  Novčanice redistribuirane u udaljenim podružnicama isključene su.


PRILOG IV.

Referentni podaci i sistemski parametri sustava CIS 2 koje vodi ESB

ESB unosi referentne podatke i sistemske parametre zajedno s njihovim razdobljima valjanosti. Te su informacije vidljive svim korisnicima iz nacionalnih središnjih banaka i budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava. Referentni podaci i sistemski parametri koji se odnose na eurokovanice vidljivi su i svim korisnicima iz prihvatljivih trećih strana.

1.   Referentni podaci

1.1.

Odobreno izdanje kovanica

Odobrene količine, iskazane kao vrijednost, optjecajnih i numizmatičkih eurokovanica koje (buduća) država članica sudionica smije izdati tijekom određene kalendarske godine na temelju važeće odluke o izdavanju kovanica (1).

1.2.

Referentne vrijednosti za logističke zalihe novčanica

Iznosi logističkih zaliha po apoenima i NSB-u koji se koriste kao referenca za godišnje planiranje izrade u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o upravljanju zalihama novčanica. Usto se navode operativne marže koje se odnose na te iznose i vode se prema apoenima i NSB-u.

1.3.

Udjeli u ključu kapitala

Udjeli nacionalnih središnjih banaka u ključu kapitala ESB-a izračunati na temelju Odluke ESB/2006/21 (2) i izraženi kao postotak.

2.   Sistemski parametri

2.1.

Svojstva NSB-a

Informacije: i. o postojanju sustava NHTO u državama članicama sudionicama; ii. o različitim subjektima koji izdaju kovanice, a koji posluju u državama članicama sudionicama; iii. o statusu nacionalnih središnjih banaka i budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava u pogledu njihova opsega izvješćivanja ESB-a o podacima u sustavu CIS 2; iv. o tome primaju li nacionalne središnje banke automatske obavijesti o podatkovnom događaju; i v. o tome primaju li nacionalne središnje banke redovite automatske prijenose svih podataka u sustavu CIS 2 od svih nacionalnih središnjih banaka i budućih nacionalnih središnjih banaka Eurosustava.

2.2.

Odnosi između banke ECI i NSB-a

Nazivi pojedinih banaka ECI i naznaka NSB-a koji upravlja tim bankama ECI i dostavlja im euronovčanice.

2.3.

Status serije/varijante/apoena

Informacije o tome da pojedini apoeni serije novčanica i kovanica odnosno varijante novčanica još nisu postali zakonsko sredstvo plaćanja (status prije postanka zakonskog sredstva plaćanja), da su zakonsko sredstvo plaćanja ili da su prestali biti zakonsko sredstvo plaćanja (status nakon prestanka zakonskog sredstva plaćanja).

2.4.

Svojstva podatkovne stavke

Za sve podatkovne stavke utvrđene u prilozima I. do III., informacije o tome: i. koje razine raščlambe postoje; ii. je li podatkovna stavka podatkovna stavka kategorije 1, kategorije 2 ili podatkovna stavka uvjetovana događajem; i iii. iskazuju li podatkovnu stavku NSB i/ili budući NSB Eurosustava.

2.5.

Stupnjevi tolerancije vjerodostojnosti

Specifikacija stupnjeva tolerancije koji se primjenjuju za pojedine provjere točnosti utvrđene u Prilogu VI.


(1)  Važeća odluka o izdavanju kovanica znači godišnja odluka (godišnje odluke) ESB-a o odobrenju količine izdavanja kovanica za određenu godinu, posljednja od kojih je Odluka ESB/2007/16 od 23. studenoga 2007. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2008., SL L 317, 5.12.2007., str. 81.

(2)  Odluka ESB/2006/21 od 15. prosinca 2006. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke, SL L 24, 31.1.2007., str. 1.


PRILOG V.

Provjere potpunosti podataka koje šalju nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava

1.   Uvod

Potpunost podataka koje šalju nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava provjerava se u sustavu CIS 2. Zbog različite naravi podatkovnih stavki razlikuju se, s jedne strane, podatkovne stavke kategorije 1 i kategorije 2 za koje se podaci moraju iskazati za svako izvještajno razdoblje i, s druge strane, podatkovne stavke uvjetovane događajem koje se moraju iskazati samo ako se odnosni događaj pojavljuje tijekom izvještajnog razdoblja.

Sustavom CIS 2 provjerava se jesu li podatkovne stavke kategorije 1 i kategorije 2 prisutne u prvoj podatkovnoj poruci koju NSB šalje za izvještajno razdoblje, uzimajući u obzir sistemske parametre koji se odnose na svojstva NSB-a i odnose između banke ECI i NSB-a opisane u odjeljku 2. tablice u Prilogu IV. Ako barem jedna podatkovna stavka kategorije 1 nedostaje ili je nepotpuna, sustav CIS 2 odbija prvu podatkovnu poruku te NSB mora ponovno poslati podatkovnu poruku. Ako su podatkovne stavke kategorije 1 potpune, ali nedostaje barem jedna podatkovna stavka kategorije 2 ili je nepotpuna u prvoj podatkovnoj poruci NSB-a, sustav CIS 2 prihvaća prvu podatkovnu poruku i pohranjuje je u centralnoj bazi podataka, ali se pojavljuje upozorenje na izravnoj internetskoj aplikaciji za svaku podatkovnu stavku na koju se to odnosi. To je upozorenje vidljivo svim korisnicima iz ESB-a, NSB-a i budućeg NSB-a Eurosustava, a u slučaju kovanica, vidljivo je i svim korisnicima iz prihvatljivih trećih strana. Upozorenja su vidljiva dok dotični NSB ne pošalje jednu revidiranu podatkovnu poruku ili više njih da bi upotpunio podatke koji nedostaju u prvoj podatkovnoj poruci. Sustav CIS 2 ne obavlja provjere potpunosti za podatkovne stavke uvjetovane događajem.

2.   Provjere potpunosti podataka o euronovčanicama

Broj i naziv podatkovne stavke

Raščlamba prema serijama/ varijantama i raščlamba prema apoenima

Raščlamba prema bankama ECI

Vrsta podatkovne stavke

1.1. – 1.3.

Kumulativne podatkovne stavke

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

2.1. – 2.6.

Zalihe koje drži Eurosustav

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

2.7. – 2.10.

Zalihe koje drže banke NHTO

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

2.11. – 2.15.

Zalihe koje drže banke ECI

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

2.16. – 2.19.

Podatkovne stavke za unakrsnu provjeru

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja i statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja

uvjetovano događajem

3.1.

Novčanice koje je izdao NSB

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.2.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke NHTO

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja

uvjetovano događajem

3.3.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke ECI

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

uvjetovano događajem

3.4.

Novčanice vraćene NSB-u

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.5.

Novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.6.

Novčanice prenesene iz banaka ECI u NSB

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

uvjetovano događajem

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.8.

Novčanice koje je NSB sortirao kao neprikladne

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.9.

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.10.

Novčanice vraćene bankama NHTO

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.11.

Novčanice koje su obradile banke NHTO

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.12.

Novčanice koje su banke NHTO sortirale kao neprikladne

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

3.13.

Novčanice koje su banke ECI pustile u optjecaj

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

kategorija 1

3.14.

Novčanice vraćene bankama ECI

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

uvjetovano događajem

3.15.

Novčanice koje su obradile banke ECI

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

kategorija 2

3.16.

Novčanice koje su banke ECI sortirale kao neprikladne

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve banke ECI kojima upravlja NSB

kategorija 2

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja i statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja

uvjetovano događajem

4.2.

Prijenos novčanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja, statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

4.3.

Primitak novčanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja, statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja i statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

5.1. – 5.3.

Podatkovne stavke za buduće nacionalne središnje banke Eurosustava

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja i statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja

uvjetovano događajem

3.   Provjere potpunosti podataka o eurokovanicama

Broj i naziv podatkovne stavke

Raščlamba prema serijama i raščlamba prema apoenima

Raščlamba prema subjektima

Vrsta podatkovne stavke

1.1.

Nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

1.2.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (broj)

kategorija 2

1.3.

Nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (vrijednost)

kategorija 2

2.1.

Zalihe kovanica

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve treće strane koje izdaju kovanice od kojih NSB prikuplja podatke o zalihama kovanica

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja ili statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.1.

Kovanice izdane javnosti

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve treće strane koje izdaju kovanice od kojih NSB prikuplja podatke o toku kovanica

kategorija 1

3.2.

Kovanice koje je javnost vratila

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve treće strane koje izdaju kovanice od kojih NSB prikuplja podatke o toku kovanica

kategorija 1

bilo koja kombinacija sa statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

3.3.

Obrađene kovanice

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve treće strane koje izdaju kovanice od kojih NSB prikuplja podatke o toku kovanica

kategorija 2

3.4.

Kovanice sortirane kao neprikladne

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

sve treće strane koje izdaju kovanice od kojih NSB prikuplja podatke o toku kovanica

kategorija 2

4.1.

Prijenos optjecajnih kovanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja ili statusom nakon prestanka zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

4.2.

Primitak optjecajnih kovanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja ili statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

sve kombinacije sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

kategorija 2

bilo koja kombinacija sa statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja ili statusom nakon prestanka statusa zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

5.2.

Broj numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

kategorija 2

5.3.

Vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

kategorija 2

6.1.

Višak kovanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

6.2.

Manjak kovanica

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja

uvjetovano događajem

6.3.

Vrijednost zaliha koje NSB knjiži u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja)

kategorija 1

7.1. – 7.3.

Podatkovne stavke za buduće države članice sudionice

bilo koja kombinacija sa statusom zakonskog sredstva plaćanja ili statusom prije postanka zakonskim sredstvom plaćanja

uvjetovano događajem

4.   Provjere potpunosti podataka o gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF

Broj i naziv podatkovne stavke

Raščlamba prema apoenima

Vrsta podatkovne stavke

Podatkovne stavke o gotovinskoj infrastrukturi povezanoj s NSB-om

1.1.

Broj podružnica NSB-a

kategorija 2

1.2.

Skladišni kapacitet

kategorija 2

1.3.

Kapacitet sortiranja

kategorija 2

1.4.

Prijevozni kapacitet

kategorija 2

Podatkovne stavke o općoj gotovinskoj infrastrukturi i okviru BRF

2.1.

Broj podružnica kreditnih institucija

kategorija 2

2.2.

Broj udaljenih podružnica kreditnih institucija

uvjetovano događajem

2.3.

Broj društava CIT

uvjetovano događajem

2.4.

Broj gotovinskih centara koji nisu u vlasništvu NSB-a

uvjetovano događajem

2.5.

Broj bankomata kojima upravljaju kreditne institucije

kategorija 2

2.6.

Broj ostalih bankomata

uvjetovano događajem

2.7.

Broj uređaja za recikliranje novčanica kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije

uvjetovano događajem

2.8.

Broj uplatnih uređaja kojima rukuju klijenti, a upravljaju kreditne institucije

uvjetovano događajem

2.9.

Broj uređaja za rukovanje novčanicama kojima rukuje osoblje, a upravljaju kreditne institucije

uvjetovano događajem

2.10.

Broj uređaja za sortiranje novčanica kojima rukuje osoblje u jedinici za podršku poslovanju, a kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

uvjetovano događajem

Operativne podatkovne stavke u skladu s okvirom BRF

3.1.

Broj novčanica koje kreditne institucije redistribuiraju klijentima

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem

3.2.

Broj novčanica koje klijentima redistribuiraju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem

3.3.

Broj novčanica koje su obrađene u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju kreditne institucije

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem

3.4.

Broj novčanica koje su obrađene u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem

3.5.

Broj novčanica koje su sortirane kao neprikladne u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju kreditne institucije

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem

3.6.

Broj novčanica koje su sortirane kao neprikladne u jedinici za podršku poslovanju pomoću uređaja za sortiranje novčanica kojima upravljaju ostale osobe koje profesionalno rukuju gotovinom

svi apoeni za koje postoji barem jedna kombinacija serije/varijante/apoena sa statusom zakonskog sredstva plaćanja tijekom najmanje mjesec dana u izvještajnom razdoblju

uvjetovano događajem


PRILOG VI.

Provjere točnosti podataka koje šalju nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava

1.   Uvod

Točnost podataka koje ESB-u šalju nacionalne središnje banke i buduće nacionalne središnje banke Eurosustava provjerava se u sustavu CIS 2 koji razlikuje dvije vrste provjera – „obvezne provjere” i „neobvezne provjere”.

„Obvezna provjera” jest provjera točnosti koja se mora proći bez premašivanja praga tolerancije. Ako se ne uspije proći „obvezna provjera” odnosni se podaci tretiraju kao netočni i sustav CIS 2 odbija cijelu podatkovnu poruku koju je taj NSB poslao. Prag je 1 % za provjere točnosti s matematičkim znakom „jednako je” (1) odnosno nula za ostale provjere točnosti.

„Neobvezna provjera” jest provjera točnosti kod koje se primjenjuje prag od 3 % tolerancije. Ako se taj prag premaši, to ne utječe na prihvaćanje podatkovne poruke u sustavu CIS 2, ali se za tu provjeru točnosti pojavljuje upozorenje na izravnoj internetskoj aplikaciji. To je upozorenje vidljivo svim korisnicima iz NSB-a i budućeg NSB-a Eurosustava, a u slučaju kovanica, vidljivo je i svim korisnicima iz prihvatljivih trećih strana.

Provjere točnosti obavljaju se za novčanice i kovanice sa statusom zakonskog sredstva plaćanja i to zasebno za svaku kombinaciju serije i apoena. Za novčanice se obavljaju i provjere za svaku kombinaciju varijante i apoena, ako te varijante postoje. Provjere točnosti podataka o prijenosima novčanica (provjere 5.1. i 5.2.) i podataka o prijenosima kovanica (provjera 6.6.) obavljaju se i za status prije postanka zakonskog sredstva plaćanja i za status nakon prestanka zakonskog sredstva plaćanja.

2.   Provjere točnosti podataka o nacionalnom neto izdanju novčanica

Ako nova serija, varijanta ili apoen postanu zakonsko sredstvo plaćanja, ova se provjera točnosti obavlja od prvog izvještajnog razdoblja u kojem je ta serija/varijanta/apoen zakonsko sredstvo plaćanja. U tom je slučaju nacionalno neto izdanje za prethodno izvještajno razdoblje (t-1) jednako nula.

2.1.   Nacionalno neto izdanje novčanica (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

Nacionalno neto izdanje prema metodi stanja za razdoblje t

Nacionalno neto izdanje prema metodi stanja za razdoblje (t-1)

=

 

 

3.1.

Novčanice koje je izdao NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

3.9.

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

3.13.

Novčanice koje su banke ECI pustile u optjecaj

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

3.4.

Novčanice vraćene NSB-u

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

3.10.

Novčanice vraćene bankama NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

3.14.

Novčanice vraćene bankama ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Nacionalno neto izdanje prema metodi stanja izračunava se kako je prikazano u dolje navedenoj tablici.

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

Nacionalno neto izdanje prema metodi stanja za razdoblje t =

 

 

1.1.

Stvorene novčanice

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

1.2.

Novčanice uništene u postupku sortiranja

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

1.3.

Novčanice uništene izvan postupka sortiranja

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.5.

Zalihe neprikladnih novčanica (za uništenje) koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.7.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.8.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.9.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

2.10.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

2.11.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

2.12.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

2.13.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

2.14.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

2.15.

Logističke zalihe novčanica na putu prema bankama ECI ili od njih

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

3.   Provjere točnosti podataka o zalihama novčanica

Provjere točnosti podataka o zalihama novčanica primjenjuju se tek od drugog izvještajnog razdoblja u kojem NSB dostavlja ESB-u podatke u sustavu CIS 2.

Ako serija, varijanta ili apoen postanu zakonsko sredstvo plaćanja, ove se provjere točnosti primjenjuju tek od drugog izvještajnog razdoblja u kojem su ta serija, varijanta ili apoen zakonsko sredstvo plaćanja.

Za nacionalne središnje banke koje su nedavno prihvatile euro (tj. bivše buduće nacionalne središnje banke Eurosustava), provjere točnosti podataka o zalihama novčanica primjenjuju se od drugog izvještajnog razdoblja nakon prihvaćanja eura.

3.1.   Kretanje novih novčanica u strateškim zalihama Eurosustava (obvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

2.1.

Strateške zalihe Eurosustava novih novčanica

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

gdje

„u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

+

Σ

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

gdje

kvaliteta = novo I „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

gdje

kvaliteta = novo I („iz vrste zaliha” = strateške zalihe Eurosustava ILI „iz vrste zaliha” = izrada) I „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

Prije nego što se nove novčanice strateških zaliha Eurosustava mogu izdati, prenose se u logističke zalihe NSB-a izdavatelja.

3.2.   Kretanje prikladnih novčanica u strateškim zalihama Eurosustava (obvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

2.2.

Strateške zalihe Eurosustava prikladnih novčanica

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje kvaliteta = prikladno I „u vrstu zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje kvaliteta = prikladno I „iz vrste zaliha” = strateške zalihe Eurosustava

Prije nego što se prikladne novčanice strateških zaliha Eurosustava mogu izdati, prenose se u logističke zalihe NSB-a izdavatelja.

3.3.   Kretanje logističkih zaliha novih i prikladnih novčanica (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

2.3.

Logističke zalihe novih novčanica koje drži NSB

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

2.4.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drži NSB

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje „u vrstu zaliha” = logističke zalihe

+

Σ

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje kvaliteta = novo ili prikladno I „u vrstu zaliha” = logističke zalihe

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje (kvaliteta = novo ili prikladno I „iz vrste zaliha” = logističke zalihe) ILI (kvaliteta = novo I „iz vrste zaliha” = izrada I „u vrstu zaliha” = logističke zalihe)

 

3.1.

Novčanice koje je izdao NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

3.8.

Novčanice koje je NSB sortirao kao neprikladne

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

3.2.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

3.3.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k


3.4.   Kretanje zaliha neobrađenih novčanica (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

2.6.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drži NSB

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

3.4.

Novčanice vraćene NSB-u

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

3.5.

Novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

3.6.

Novčanice prenesene iz banaka ECI u NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje kvaliteta = neobrađeno

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k gdje kvaliteta = neobrađeno

Svi primici neobrađenih novčanica knjiže se kod NSB-a primatelja s „u vrstu zaliha” = logističke zalihe.

Svi prijenosi neobrađenih novčanica knjiže se kod NSB-a dobavljača s „iz vrste zaliha” = logističke zalihe i s „u vrstu zaliha” = logističke zalihe.

3.5.   Kretanje zaliha novčanica koje drže banke NHTO (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

 

2.7.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.8.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.9.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.10.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

2.7.

Logističke zalihe novih novčanica koje drže banke NHTO

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.8.

Logističke zalihe prikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.9.

Zalihe neprikladnih novčanica koje drže banke NHTO

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

2.10.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

3.2.

Novčanice prenesene iz NSB-a u banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

3.10.

Novčanice vraćene bankama NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

3.5.

Novčanice prenesene iz banaka NHTO u NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

3.9.

Novčanice koje su banke NHTO pustile u optjecaj

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Za potrebe ove Smjernice sve novčanice koje su iz optjecaja vraćene bankama NHTO uključuju se u podatkovnu stavku 2.10. („zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke NHTO”) sve dok nisu obrađene.

3.6.   Kretanje zaliha neobrađenih novčanica koje drže banke ECI (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

 

2.14.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

=

 

2.14.

Zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

 

3.15.

Novčanice koje su obradile banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

+

 

3.14.

Novčanice vraćene bankama ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

Za potrebe ove Smjernice sve novčanice koje su iz optjecaja vraćene bankama ECI uključuju se u podatkovnu stavku 2.14. („zalihe neobrađenih novčanica koje drže banke ECI”) sve dok nisu obrađene.

3.7.   Kretanje zaliha novčanica koje drže buduće nacionalne središnje banke Eurosustava (obvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

5.1.

Zalihe novčanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

5.2.

Predopskrba

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

5.1.

Zalihe novčanica koje još nisu postale zakonsko sredstvo plaćanja

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

5.2.

Predopskrba

t-1

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

 

4.1.

Novoizrađene novčanice koje tiskare dostavljaju odgovornom NSB-u

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

gdje „iz NSB-a” ≠ izvještajni NSB-k

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

gdje „u NSB” ≠ izvještajni NSB-k

4.   Provjere točnosti podataka o operativnim aktivnostima koje se odnose na novčanice

4.1.   Novčanice koje su nacionalne središnje banke sortirale kao neprikladne (obvezna provjera)

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

3.8.

Novčanice koje je NSB sortirao kao neprikladne

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

3.7.

Novčanice koje je obradio NSB

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k


4.2.   Novčanice koje su banke NHTO sortirale kao neprikladne (obvezna provjera)

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajno razdoblje

Raščlambe i izvještajni NSB

3.12.

Novčanice koje su banke NHTO sortirale kao neprikladne

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

3.11.

Novčanice koje su obradile banke NHTO

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k


4.3.   Novčanice koje je banka ECI sortirala kao neprikladne (obvezna provjera)

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

3.16.

Novčanice koje su banke ECI sortirale kao neprikladne

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

3.15.

Novčanice koje su obradile banke ECI

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, banka ECI-m

5.   Provjere točnosti podataka o prijenosima novčanica

5.1.   Prijenosi između različitih vrsta zaliha unutar NSB-a (obvezna provjera)

Uvjeti

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

AKO

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, „u NSB”-m, „iz vrste zaliha”-u, „u vrstu zaliha”-v, kvaliteta-x, planiranje-y

gdje NSB-k = NSB-m

ONDA

4.2.

Prijenos novčanica

t

vrsta zaliha-u ≠ vrsta zaliha-v


5.2.   Usklađivanje za pojedine prijenose novčanica između (budućih) nacionalnih središnjih banaka Eurosustava (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

Σ

4.2.

Prijenos novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, „u NSB”-m, kvaliteta-n, „u vrstu zaliha”-p

=

 

4.3.

Primitak novčanica

t

Serija/varijanta-i, apoen-j, izvještajni NSB-m, „iz NSB-a”-k, kvaliteta-n, „u vrstu zaliha”-p

Novčanice koje je dostavio NSB odnosno budući NSB Eurosustava trebaju biti jednake novčanicama koje je primio drugi NSB odnosno drugi budući NSB Eurosustava.

6.   Provjere točnosti podataka o kovanicama

6.1.   Kretanje nacionalnog neto izdanja kovanica (neobvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

 

 

1.1.

Nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

=

 

 

1.1.

Nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica

t-1

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

+

Σ

3.1.

Kovanice izdane javnosti

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Σ

3.2.

Kovanice koje je javnost vratila

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Ova provjera točnosti primjenjuje se od drugog izvještajnog razdoblja u kojem NSB dostavlja ESB-u podatke u sustavu CIS 2.

Ako nova serija ili apoen postanu zakonsko sredstvo plaćanja, ova se provjera obavlja od prvog izvještajnog razdoblja u kojem su ta serija ili taj apoen zakonsko sredstvo plaćanja. U tom je slučaju nacionalno neto izdanje za prethodno izvještajno razdoblje (t-1) jednako nula.

6.2.   Usklađivanje podataka o zalihama kovanica (obvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

Σ

2.1.

Zalihe kovanica

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

 

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k

Sustav CIS 2 prikuplja podatke o zalihama (podatkovna stavka 2.1.), bez obzira na to jesu li one uknjižene u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja). Ukupne zalihe svih subjekata koji izdaju kovanice koji ih fizički drže u državi članici sudionici moraju biti jednake zalihama odnosno veće od zaliha koje su uknjižene u korist zakonskog izdavatelja iz te države članice ili zakonskih izdavatelja iz ostalih država članica sudionica.

6.3.   Usporedba ukupnih zaliha uknjiženih u korist i zaliha uknjiženih u korist kod NSB-a (obvezna provjera)

Matematički znakovi

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Ostale pojedinosti

 

Σ

5.1.

Zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

t

izvještajni NSB-k

Budući da se podatkovna stavka 5.1. iskazuje u broju komada, pojedini brojčani podaci množe se odgovarajućim nominalnim vrijednostima

+

 

5.3.

Vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice

t

izvještajni NSB-k

 

 

6.3.

Vrijednost zaliha koje NSB knjiži u korist zakonskog izdavatelja (zakonskih izdavatelja)

t

izvještajni NSB-k


6.4.   Obrada kovanica (obvezna provjera)

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

3.4.

Kovanice sortirane kao neprikladne

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, subjekt-m

3.3.

Obrađene kovanice

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, subjekt-m


6.5.   Provjera podataka o viškovima i manjcima (obvezna provjera)

Uvjeti

Naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

AKO

6.1.

Višak kovanica

T

apoen-j, izvještajni NSB-k

> 0

ONDA

6.2.

Manjak kovanica

t

apoen-j, izvještajni NSB-k

Mora biti 0 ili bez unosa


6.6.   Usklađivanje podataka za pojedine prijenose kovanica između (budućih) država članica sudionica (neobvezna provjera)

Broj i naziv podatkovne stavke

Izvještajna razdoblja

Raščlambe i izvještajni NSB

4.1.

Prijenos optjecajnih kovanica

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-k, „u državu članicu”-m

=

4.2.

Primitak optjecajnih kovanica

t

serija-i, apoen-j, izvještajni NSB-m, „iz države članice”-k

Kovanice koje je dostavila (buduća) država članica sudionica trebaju biti jednake kovanicama koje je primila druga (buduća) država članica sudionica.


(1)  Dopuštena maksimalna razlika između lijeve i desne strane jednadžbe ne smije premašiti apsolutnu vrijednost one strane jednadžbe koja ima veću apsolutnu vrijednost pomnoženu s pragom. Provjerom točnosti provjerava se je li: apsolutna vrijednost („lijeva strana“ – „desna strana“) manja od dopuštene maksimalne razlike ili joj je jednaka.

Primjer:

„lijeva strana“ = 190; „desna strana“ = 200; prag = 1 %; dopuštena maksimalna razlika: 200 × 1 % = 2;

Provjerom točnosti provjerava se je li: apsolutna vrijednost (190 – 200) ≤ 2

U ovom primjeru: apsolutna vrijednost (190 – 200) = 10. Zbog toga provjera točnosti nije uspjela.


GLOSAR

Ovim se glosarom definiraju tehnički izrazi koji se koriste u prilozima ovoj Smjernici.

„Serija novčanica” znači niz apoena euronovčanica koji su definirani kao serija Odlukom ESB/2003/4 od 20. ožujka 2003. o apoenima, specifikacijama, reprodukciji, razmjeni i povlačenju euronovčanica (1) ili naknadnim pravnim aktom ESB-a (tj. prva serija novčanica uvedena 1. siječnja 2002. sastoji se od apoena 5 eura, 10 eura, 20 eura, 50 eura, 100 eura, 200 eura i 500 eura), pri čemu euronovčanice koje imaju revidirane tehničke specifikacije ili revidirani dizajn (npr. različite potpise različitih predsjednika ESB-a) čine novu seriju novčanica samo ako ih se tako naziva u izmjeni Odluke ESB/2003/4 ili drugom pravnom aktu ESB-a.

„Novčanice u optjecaju” znači sve euronovčanice koje je izdao Eurosustav i koje su nacionalne središnje banke u određenom trenutku pustile u optjecaj, a koje za potrebe ove Smjernice uključuju i novčanice koje su u optjecaj pustile banke NHTO i banke ECI. To je jednako agregiranom nacionalnom neto izdanju euronovčanica. Valja zamijetiti da se pojam „novčanice u optjecaju” ne primjenjuje na državnoj razini zbog toga što nije moguće utvrditi jesu li novčanice koje su puštene u optjecaj u jednoj državi članici sudionici u optjecaju u toj državi članici ili su vraćene iz optjecaja drugim nacionalnim središnjim bankama, bankama NHTO ili bankama ECI.

„Varijanta novčanice” unutar serije novčanica znači podserija koja se sastoji od jednog apoena euronovčanica ili više njih s poboljšanim sigurnosnim obilježjima i/ili revidiranim dizajnom.

„Gotovinski centar” znači centralizirani sigurni objekt u kojem se rukuje euronovčanicama i/ili optjecajnim eurokovanicama nakon prijevoza iz različitih lokacija.

„Optjecajne kovanice” znači eurokovanice za koje je utvrđeno da imaju status zakonskog sredstva plaćanja u cijelom europodručju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 975/98 od 3. svibnja 1998. o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj (2) (tj. prva serija eurokovanica koja je uvedena 1. siječnja 2002. sastoji se od 0,01 eura, 0,02 eura, 0,05 eura, 0,10 eura, 0,20 eura, 0,50 eura, 1 eura i 2 eura). Optjecajne eurokovanice uključuju kovanice s posebnom završnom obradom ili kvalitetom i/ili pakiranjem i prigodne optjecajne eurokovanice. Prigodne optjecajne eurokovanice obično slave uspomenu na neki događaj ili osobu i izdaju se po nominalnoj vrijednosti u ograničenom razdoblju i ograničenim količinama.

„Subjekti koji izdaju kovanice” znači svako tijelo kojemu je nacionalni zakonski izdavatelj eurokovanica povjerio zadaću puštanja u optjecaj eurokovanica ili sam zakonski izdavatelj. Subjekti koji izdaju kovanice mogu uključivati NSB, kovnice, riznicu, imenovane javne agencije ili imenovane privatne agencije. Ti subjekti koji izdaju kovanice, uz izuzetak NSB-a, nazivaju se i „treće strane koje izdaju kovanice”.

„Serija kovanica” znači niz apoena eurokovanica koji su definirani kao serija Uredbom (EZ) br. 975/98 ili naknadnim pravnim aktom Zajednice (tj. prva serija eurokovanica koja je uvedena 1. siječnja 2002. sastoji se od apoena 0,01 eura, 0,02 eura, 0,05 eura, 0,10 eura, 0,20 eura, 0,50 eura, 1 eura i 2 eura), pri čemu eurokovanice koje imaju revidirane tehničke specifikacije ili revidirani dizajn (npr. izmjene karte Europe na zajedničkoj strani) čine novu seriju kovanica samo ako ih se tako naziva u izmjeni Uredbe (EZ) br. 975/98 ili drugom pravnom aktu Zajednice.

„Kovanice u optjecaju” znači agregirano nacionalno neto izdanje optjecajnih eurokovanica (podatkovna stavka 1.1.). Valja zamijetiti da se pojam „kovanice u optjecaju” ne primjenjuje na državnoj razini zbog toga što nije moguće utvrditi jesu li kovanice koje su puštene u optjecaj u jednoj državi članici sudionici u optjecaju u toj državi članici i jesu li vraćene iz optjecaja subjektima koji izdaju kovanice u drugim državama članicama sudionicama. Numizmatičke eurokovanice nisu uključene zbog toga što su te kovanice zakonsko sredstvo plaćanja samo u državi članici u kojoj su izdane.

„Numizmatičke kovanice” znači eurokovanice koje su zakonsko sredstvo plaćanja samo u državi članici sudionici u kojoj su izdane i nisu namijenjene za optjecaj. Njihova nominalna vrijednost, slike, veličina i težina nisu iste kao kod optjecajnih eurokovanica da bi ih se lako razlikovalo od optjecajnih eurokovanica. Numizmatičke kovanice uključuju i kovanice od plemenitih metala (3).

„Stvorene kovanice” znači optjecajne eurokovanice koje su: i. izradile kovnice i imaju odgovarajuću nacionalnu stranu; ii. dostavljene subjektima koji izdaju kovanice u državi članici sudionici; i iii. evidentirane u sustavima za upravljanje gotovinom tih subjekata koji izdaju kovanice. To se primjenjuje mutatis mutandis na numizmatičke eurokovanice.

„Apoen” znači nominalna vrijednost euronovčanice ili eurokovanice koja je za novčanice utvrđena Odlukom ESB/2003/4 ili naknadnim pravnim aktom ESB-a, a za kovanice Uredbom (EZ) br. 975/98 ili naknadnim pravnim aktom Zajednice.

„Strateške zalihe Eurosustava” znači zalihe novih i prikladnih euronovčanica koje određene nacionalne središnje banke pohranjuju da bi mogle zadovoljiti potražnju za euronovčanicama koja ne može biti zadovoljena iz logističkih zaliha (4).

„Program proširene skrbničke pohrane” (engl. extended custodial inventory programme) ili „program ECI” znači program koji se sastoji od ugovornih aranžmana između ESB-a, NSB-a i pojedinih kreditnih institucija („banke ECI”), pri čemu NSB: i. dostavlja euronovčanice bankama ECI koje ih drže u skrbništvu izvan Europe za potrebe puštanja u optjecaj; i ii. knjiži u korist banaka ECI euronovčanice koje su deponirali njihovi klijenti, čije su autentičnost i prikladnost provjerene, koje se drže u skrbništvu i o kojima je obaviješten NSB. Novčanice koje banke ECI drže u skrbništvu, uključujući one koje su na putu između NSB-a i banaka ECI, u potpunosti su kolateralizirane sve dok ih banke ECI ne puste u optjecaj odnosno dok se ne vrate NSB-u. Novčanice koje su iz NSB-a prenesene u banke ECI dio su stvorenih novčanica NSB-a (podatkovna stavka 1.1.). Novčanice koje banke ECI drže u skrbništvu nisu dio nacionalnog neto izdanja novčanica NSB-a.

„Prikladne novčanice” znači: i. euronovčanice koje su vraćene nacionalnim središnjim bankama i prikladne su za optjecaj u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o obradi novčanica od strane nacionalnih središnjih banaka; ili ii. euronovčanice koje su vraćene kreditnim institucijama, uključujući banke NHTO i banke ECI i prikladne su za optjecaj u skladu s minimalnim standardima za sortiranje koji su utvrđeni u okviru BRF.

„Logističke zalihe” znači sve zalihe novih i prikladnih euronovčanica, osim strateških zaliha Eurosustava, koje drže nacionalne središnje banke i, za potrebe ove Smjernice, banke NHTO i banke ECI (4).

„Nacionalno bruto izdanje” u odnosu na eurokovanice znači optjecajne eurokovanice ili numizmatičke eurokovanice koje je izdao zakonski izdavatelj u državi članici sudionici (tj. kovanice čija je nominalna vrijednost uknjižena u korist zakonskog izdavatelja), bez obzira na to drži li te kovanice NSB, budući NSB Eurosustava, treća strana koja izdaje kovanice ili javnost.

Za optjecajne kovanice, nacionalno bruto izdanje = nacionalno neto izdanje optjecajnih kovanica (podatkovna stavka 1.1.) + zalihe optjecajnih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice (podatkovna stavka 5.1.) + prijenosi optjecajnih kovanica od njihova uvođenja (kumulativna podatkovna stavka 4.1.) – primici optjecajnih kovanica od njihova uvođenja (kumulativna podatkovna stavka 4.2.).

Za numizmatičke kovanice, nacionalno bruto izdanje = nacionalno neto izdanje numizmatičkih kovanica (vrijednost) (podatkovna stavka 1.3.) + vrijednost numizmatičkih kovanica uknjiženih u korist koje drže subjekti koji izdaju kovanice (podatkovna stavka 5.3.).

„Nacionalno neto izdanje novčanica” znači količina euronovčanica koje je pojedini NSB izdao i pustio u optjecaj u određenom trenutku (npr. na kraju izvještajnog razdoblja), uključujući sve euronovčanice koje su u optjecaj pustile sve nacionalne banke NHTO i sve banke ECI kojima upravlja taj NSB. Isključeni su prijenosi novčanica ostalim nacionalnim središnjim bankama ili budućim nacionalnim središnjim bankama Eurosustava. Nacionalno neto izdanje novčanica može se izračunati primjenom: i. metode stanja, koja upotrebljava samo podatke o stanju koji se odnose na određeni trenutak; ili ii. metode toka, koja agregira podatke o toku od datuma uvođenja novčanica do određenog trenutka (tj. kraja izvještajnog razdoblja).

Metoda stanja: nacionalno neto izdanje = stvorene novčanice (podatkovna stavka 1.1.) – zalihe stvorenih novčanica (podatkovne stavke 2.1. do 2.15.) – uništene stvorene novčanice (podatkovne stavke 1.2. i 1.3.).

Metoda toka: nacionalno neto izdanje = stvorene novčanice koje je izdao NSB (uključujući novčanice koje su u optjecaj pustile banke NHTO i banke ECI) od njihova uvođenja (kumulativne podatkovne stavke 3.1., 3.9. i 3.13.) – stvorene novčanice koje su vraćene NSB-u (uključujući novčanice koje su vraćene bankama NHTO i bankama ECI) od njihova uvođenja (kumulativne podatkovne stavke 3.4. i 3.10. te 3.14.).

„Nove novčanice” znači euronovčanice koje nacionalne središnje banke, banke NHTO ili banke ECI još nisu pustile u optjecaj ili koje buduće nacionalne središnje banke Eurosustava još nisu unaprijed izdale.

„Sustav opskrbe gotovinom” (engl. „notes-held-to-order scheme”) ili „sustav NHTO” znači sustav koji se sastoji od pojedinačnih ugovornih aranžmana između NSB-a i određenih kreditnih institucija („banke NHTO”) u državi članici sudionici NSB-a, pri čemu NSB: i. bankama NHTO dostavlja euronovčanice koje one drže u skrbništvu u svojim prostorijama za potrebe puštanja u optjecaj; i ii. knjiži u korist banaka NHTO euronovčanice koje su deponirali njihovi klijenti, čije su autentičnost i prikladnost provjerene, koje se drže u skrbništvu i o kojima je obaviješten NSB. Novčanice koje su iz NSB-a prenesene u banke NHTO dio su stvorenih novčanica NSB-a (podatkovna stavka 1.1.). Novčanice koje banke NHTO drže u skrbništvu nisu dio nacionalnog neto izdanja novčanica NSB-a.

„Javnost” u odnosu na izdavanje eurokovanica znači svi subjekti i članovi javnosti koji nisu subjekti koji izdaju kovanice u (budućim) državama članicama sudionicama.

„Početni komplet” znači paket koji sadrži niz optjecajnih eurokovanica različitih apoena, kako su odredila nadležna državna tijela, da bi optjecajne eurokovanice bile unaprijed posredno izdane javnosti u budućoj državi članici sudionici.

„Neprikladne novčanice” znači: i. euronovčanice koje su vraćene nacionalnim središnjim bankama, ali nisu prikladne za optjecaj u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o obradi novčanica od strane nacionalnih središnjih banaka; ili ii. euronovčanice koje su vraćene kreditnim institucijama, uključujući banke NHTO i banke ECI, ali nisu prikladne za optjecaj u skladu s minimalnim standardima za sortiranje koji su utvrđeni u okviru BRF.

„Neobrađene novčanice” znači: i. euronovčanice koje su vraćene nacionalnim središnjim bankama, ali njihova autentičnost i prikladnost još nisu provjerene u skladu s posebnim pravnim aktom ESB-a o obradi novčanica od strane nacionalnih središnjih banaka; ili ii. euronovčanice koje su vraćene kreditnim institucijama, uključujući banke NHTO i banke ECI, ali njihova autentičnost i prikladnost još nisu provjerene u skladu s okvirom BRF.


(1)  SL L 78, 25.3.2003., str. 16.

(2)  SL L 139, 11.5.1998., str. 6.

(3)  Kovanice koje se prodaju kao ulaganje u plemenite metale nazivaju se kovanice od plemenitih metala ili investicijske kovanice. Obično se kuju u skladu s razinom potražnje na tržištu i ne razlikuju se po posebnoj završnoj obradi ili kvaliteti. Cijena tih kovanica određuje se prema tekućim tržišnim cijenama metala od kojega su izrađene, uvećanim za malu maržu za kovanje koja obuhvaća proizvodne troškove, troškove reklamiranja i malu dobit.

(4)  Kako je navedeno u posebnom pravnom aktu ESB-a o upravljanju zalihama novčanica.