15/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

91


32008L0099


L 328/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2008/99/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. studenoga 2008.

o zaštiti okoliša putem kaznenog prava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 174. stavkom 2. Ugovora, politika Zajednice o okolišu mora težiti visokoj razini zaštite.

(2)

Zajednica je zabrinuta zbog porasta kaznenih djela protiv okoliša i njihovih posljedica, koje sve više prelaze granice država u kojima su ta kaznena djela počinjena. Takva kaznena djela predstavljaju prijetnju za okoliš te je stoga potrebno reagirati na odgovarajući način.

(3)

Iskustvo je pokazalo da postojeći sustavi sankcija nisu bili dovoljni da bi se postiglo potpuno poštovanje zakona za zaštitu okoliša. Takvo poštovanje zakona moglo bi se i trebalo ojačati postojanjem kaznenih sankcija kojima se pokazuje društvena osuda kvalitativno drukčije naravi u usporedbi s administrativnim sankcijama ili mehanizmima naknade u okviru građanskog prava.

(4)

Zajednička pravila o kaznenim djelima omogućuju korištenje učinkovitih metoda istrage i pomoći unutar i između država članica.

(5)

Kako bi se postigla učinkovita zaštita okoliša, posebno su potrebne odvraćajuće sankcije za djelatnosti koje štete okolišu, a koje obično uzrokuju ili bi mogle uzrokovati značajnu štetu za zrak, uključujući i stratosferu, za tlo, vodu, životinje ili biljke, uključujući i štetu za očuvanje vrsta.

(6)

Neispunjenje pravne obveze djelovanja može imati isti učinak kao i aktivno ponašanje te stoga također treba biti predmetom odgovarajućih sankcija.

(7)

Stoga takvo ponašanje treba smatrati kaznenim djelom u čitavoj Zajednici, ako je počinjeno namjerno ili iz krajnje nepažnje

(8)

Zakonodavstvo navedeno u prilozima ovoj Direktivi sadrži odredbe koje bi trebale biti predmet kaznenopravnih mjera kako bi se osigurala potpuna učinkovitost pravila o zaštiti okoliša.

(9)

Obveze iz ove Direktive odnose se samo na odredbe zakonodavstva navedene u prilozima ovoj Direktivi koje podrazumijevaju obvezu za države članice da prilikom provedbe tog zakonodavstva predvide mjere zabrane.

(10)

Ova Direktiva obvezuje države članice da u svojem nacionalnom zakonodavstvu predvide kaznene sankcije za ozbiljno kršenje odredaba prava Zajednice o zaštiti okoliša. Ova Direktiva ne nameće obvezu primjene takvih sankcija ili bilo kojeg drugog dostupnog sustava provedbe zakona, u pojedinačnim slučajevima.

(11)

Ova Direktiva ne utječe na druge sustave odgovornosti za štetu u okolišu u okviru prava Zajednice ili nacionalnog prava.

(12)

Kako ova Direktiva predviđa minimalna pravila, države članice mogu usvojiti ili zadržati strože mjere za učinkovitu zaštitu okoliša u okviru kaznenog prava. Takve mjere moraju biti usklađene s Ugovorom.

(13)

Države članice Komisiji trebaju dostaviti podatke o provedbi ove Direktive kako bi Komisija mogla ocijeniti učinak ove Direktive.

(14)

Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Direktive, a to je osiguranje učinkovitije zaštite okoliša, te bi se on zbog opsega i učinaka ove Direktive mogao bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(15)

Uvijek kada je doneseno naknadno zakonodavstvo o okolišu, ako je primjereno, u njemu treba biti navedeno da će se primjenjivati ova Direktiva. Gdje je potrebno, treba izmijeniti članak 3.

(16)

Ova Direktiva poštuje temeljna prava i načela iz Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju mjere u području kaznenog prava radi učinkovitije zaštite okoliša.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(a)

„nezakonito” znači kršenje:

i.

zakonodavstva donesenog u skladu s Ugovorom o EZ-u i navedenog u Prilogu A; ili

ii.

zakonodavstva donesenog u skladu s Ugovorom o Euratomu i navedenog u Prilogu B, s obzirom na djelatnosti obuhvaćene Ugovorom o Euratomu; ili

iii.

zakona, upravnog propisa države članice ili odluke koju je donijelo nadležno tijelo države članice, kojima se provodi zakonodavstvo Zajednice iz i. ili ii.;

(b)

„zaštićene divlje životinjske i biljne vrste” su:

i.

za potrebe članka 3. točke (f), one navedene u:

Prilogu IV. Direktivi Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (3),

Prilogu I. Direktivi Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (4) i njezinom članku 4. stavku 2.;

ii.

za potrebe članka 3. točke (g), one navedene u Prilogu A ili B Uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine tim vrstama (5);

(c)

„stanište unutar zaštićenog područja” znači svako stanište vrsta za koje je neko područje označeno kao posebno zaštićeno područje u skladu s člankom 4. stavkom 1. ili stavkom 2. Direktive 79/409/EEZ, ili svako prirodno stanište ili stanište vrsta za koje je neko područje označeno kao posebno područje zaštite u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 92/43/EEZ;

(d)

„pravna osoba” znači svaki pravni subjekt koji ima takav status u okviru primjenjivog nacionalnog prava, osim državnih ili javnih tijela koja izvršavaju funkcije državne vlasti, i javnih međunarodnih organizacija.

Članak 3.

Kaznena djela

Države članice osiguravaju da sljedeće radnje predstavljaju kazneno djelo ako se počine protuzakonito i namjerno ili barem iz krajnje nepažnje:

(a)

ispuštanje, emisija ili uvođenje količine tvari ili ionizirajućeg zračenja u zrak, tlo ili vodu, što uzrokuje ili bi moglo uzrokovati smrt ili ozbiljnu povredu osobe ili značajnu štetu za kakvoću zraka, kakvoću tla ili kakvoću vode, ili za životinje i biljke;

(b)

sakupljanje, prijevoz, oporaba ili zbrinjavanje otpada, uključujući nadzor nad takvim postupcima te kontrolu lokacija zbrinjavanja, i uključujući radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac (gospodarenje otpadom), koje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati smrt ili ozbiljnu povredu osobe ili značajnu štetu za kakvoću zraka, kakvoću tla ili kakvoću vode, ili za životinje i biljke;

(c)

otpremanje otpada, ako ta aktivnost pripada u područje primjene članka 2. stavka 35. Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (6) i u količini većoj od neznatne, bilo da se radi o pojedinačnoj pošiljki ili o više pošiljaka za koje se čini da su povezane;

(d)

rad postrojenja u kojem se odvija opasna djelatnost ili u kojem su pohranjene ili se koriste opasne tvari ili pripravci, i koji izvan postrojenja uzrokuje ili bi mogao uzrokovati smrt ili ozbiljnu povredu osobe ili značajnu štetu za kakvoću zraka, kakvoću tla ili kakvoću vode, ili za životinje i biljke;

(e)

proizvodnja, prerada, rukovanje, korištenje, držanje, skladištenje, prijevoz, uvoz, izvoz ili odlaganje nuklearnih materijala ili drugih opasnih radioaktivnih tvari koje uzrokuju ili bi mogle uzrokovati smrt ili ozbiljnu povredu osobe ili značajnu štetu za kakvoću zraka, kakvoću tla ili kakvoću vode, ili za životinje i biljke;

(f)

ubijanje, uništavanje, posjedovanje ili uzimanje jedinki zaštićenih vrsta divlje faune ili flore, osim u slučajevima kada se radi o neznatnim količinama takvih jedinki i radnja ima neznatni utjecaj na stanje očuvanja vrste;

(g)

trgovanje jedinkama zaštićenih vrsta divlje faune ili flore ili njihovim dijelovima ili prerađevinama, osim u slučajevima kada se radi o neznatnim količinama takvih jedinki i radnja ima neznatni utjecaj na stanje očuvanja vrste;

(h)

svako ponašanje koje uzrokuje značajno narušavanje staništa unutar zaštićenog područja;

(i)

proizvodnja, uvoz, izvoz, stavljanje na tržište ili korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Članak 4.

Poticanje, pomaganje i supočiniteljstvo

Države članice osiguravaju da je poticanje, pomaganje i supočiniteljstvo namjernog ponašanja iz članka 3. kažnjivo kao kazneno djelo.

Članak 5.

Sankcije

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su kaznena djela iz članaka 3. i 4. kažnjiva učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim kaznenim sankcijama.

Članak 6.

Odgovornost pravnih osoba

1.   Države članice osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati za kaznena djela iz članaka 3. i 4. ako je ta kaznena djela počinila u njihovu korist bilo koja osoba koja ima vodeći položaj unutar pravne osobe, bilo da djeluje samostalno ili kao dio tijela pravne osobe, na temelju:

(a)

punomoći za zastupanje pravne osobe;

(b)

ovlaštenja za donošenje odluka u ime pravne osobe; ili

(c)

ovlaštenja za obavljanje nadzora unutar pravne osobe.

2.   Države članice također osiguravaju da pravne osobe mogu odgovarati ako je zbog nedostatka nadzora ili kontrole od strane osobe iz stavka 1. omogućeno da osoba, koja je podređena pravnoj osobi, počini kazneno djelo iz članaka 3. i 4. u korist te pravne osobe.

3.   Odgovornost pravnih osoba iz stavaka 1. i 2. ne isključuje kaznene postupke protiv fizičkih osoba koje su počinitelji, poticatelji ili sudionici u kaznenim djelima iz članaka 3. i 4.

Članak 7.

Sankcije za pravne osobe

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da pravne osobe koje su odgovorne prema članku 6. budu kažnjene učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama.

Članak 8.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 26. prosinca 2010.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva, zajedno s tablicom koja prikazuje korelaciju između tih odredaba i ove Direktive.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 10.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 19. studenoga 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J.-P. JOUYET


(1)  SL C 10, 15.1.2008., str. 47.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 21. svibnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 24. listopada 2008.

(3)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

(4)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1.

(5)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(6)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.


PRILOG A

Popis zakonodavstva Zajednice donesenog u skladu s Ugovorom o EZ-u, čije kršenje predstavlja nezakonito ponašanje prema članku 2. točki (a) i. ove Direktive

Direktiva Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila s motorima s vanjskim izvorom paljenja (1),

Direktiva Vijeća 72/306/EEZ od 2. kolovoza 1972. o usklađivanju zakonodavstava država članica s obzirom na mjere protiv emisije onečišćujućih tvari iz dizelskih motora koji se koriste u vozilima (2),

Direktiva Vijeća 75/439/EEZ od 16. lipnja 1975. o zbrinjavanju otpadnih ulja (3),

Direktiva Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kakvoći vode za kupanje (4),

Direktiva Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i upotrebi određenih opasnih tvari i pripravaka (5),

Direktiva Vijeća 77/537/EEZ od 28. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica s obzirom na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćavala iz Dieselovih motora traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo (6),

Direktiva Vijeća 78/176/EEZ od 20. veljače 1978. o otpadu iz industrije titanovog dioksida (7),

Direktiva Vijeća 79/117/EEZ od 21. prosinca 1978. o zabrani stavljanja na tržište i uporabi sredstava za zaštitu bilja koja sadrže određene aktivne tvari (8),

Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (9),

Direktiva Vijeća 82/176/EEZ od 22. ožujka 1982. o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanja žive u proizvodnji kloralkalnom elektrolizom (10),

Direktiva Vijeća 83/513/EEZ od 26. rujna 1983. o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanja kadmija (11),

Direktiva Vijeća 84/156/EEZ od 8. ožujka 1984. o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanja žive po sektorima osim u proizvodnji kloralkanom elektrolizom (12),

Direktiva Vijeća 84/360/EEZ od 28. lipnja 1984. o borbi protiv onečišćenja zraka iz industrijskih postrojenja (13),

Direktiva Vijeća 84/491/EEZ od 9. listopada 1984. o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanje heksaklorocikloheksana (14),

Direktiva Vijeća 85/203/EEZ od 7. ožujka 1985. o standardima kakvoće zraka za dušikov dioksid (15),

Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (16),

Direktiva Vijeća 86/280/EEZ od 12. lipnja 1986. o graničnim vrijednostima i ciljevima kakvoće za ispuštanja određenih opasnih tvari navedenih u Popisu I. Priloga Direktivi 76/464/EEZ (17),

Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (18),

Direktiva Vijeća 90/219/EEZ od 23. travnja 1990. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama (19),

Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (20),

Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (21),

Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (22),

Direktiva Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (23),

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (24),

Direktiva Vijeća 92/112/EEZ od 15. prosinca 1992. o postupcima usklađivanja programa za smanjenje i konačno potpuno uklanjanje onečišćenja uzrokovanog otpadom iz industrije titanovog dioksida (25),

Direktiva 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima: odredbe izmijenjene Direktivom 2003/44/EZ (26),

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (27),

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/63/EZ od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS-a) koje proizlaze iz skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (28),

Direktiva Vijeća 96/49/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s prijevozom opasnih tvari željeznicom (29),

Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o zbrinjavanju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (30),

Direktiva Vijeća 96/62/EZ od 27. rujna 1996. o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka (31),

Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (32),

Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (33),

Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine tim vrstama (34),

Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (35),

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (36),

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (37),

Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (38),

Direktiva Vijeća 1999/30/EZ od 22. travnja 1999. o graničnim vrijednostima za sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice i olovo u zraku (39),

Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (40),

Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (41),

Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (42),

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (43),

Direktiva 2000/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2000. o graničnim vrijednostima za benzen i ugljični monoksid u zraku (44),

Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada (45),

Uredba (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (46),

Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama (47),

Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenjima emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (48),

Direktiva 2002/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2002. o prizemnom ozonu u zraku (49),

Direktiva 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (50),

Direktiva 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (51),

Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (52),

Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o deterdžentima (53),

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (54),

Direktiva 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se trebaju poduzeti protiv emisija plinovitih onečišćivača i onečišćujućih krutih čestica iz motora s kompresijskim paljenjem, za uporabu u vozilima, te emisija plinovitih onečišćivača iz motora s vanjskim izvorom paljenja, koji upotrebljavaju prirodni plin ili ukapljeni naftni plin, za uporabu u vozilima (55),

Direktiva Komisije 2005/78/EZ od 14. studenoga 2005. o provedbi Direktive 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se trebaju poduzeti protiv emisija plinovitih onečišćivača i onečišćujućih krutih čestica iz motora s kompresijskim paljenjem, za uporabu u vozilima, te emisija plinovitih onečišćivača iz motora s vanjskim izvorom paljenja, koji upotrebljavaju prirodni plin ili ukapljeni naftni plin, za uporabu u vozilima i o izmjeni njezinih priloga I., II., III., IV. i VI. (56),

Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom voda za kupanje (57),

Direktiva 2006/11/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš Zajednice (58),

Direktiva 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o otpadu (59),

Direktiva 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od eksploatacije mineralnih sirovina (60),

Direktiva 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima (61),

Direktiva 2006/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (62),

Direktiva 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima (63),

Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (64),

Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (65),

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (66),

Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (67),

Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu na oporabu određenih vrsta otpada navedenih u prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (68),

Direktiva 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (69).


(1)  SL L 76, 6.4.1970., str. 1.

(2)  SL L 190, 20.8.1972., str. 1.

(3)  SL L 194, 25.7.1975., str. 23.

(4)  SL L 31, 5.2.1976., str. 1.

(5)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

(6)  SL L 220, 29.8.1977., str. 38.

(7)  SL L 54, 25.2.1978., str. 19.

(8)  SL L 33, 8.2.1979., str. 36.

(9)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1.

(10)  SL L 81, 27.3.1982., str. 29.

(11)  SL L 291, 24.10.1983., str. 1.

(12)  SL L 74, 17.3.1984., str. 49.

(13)  SL L 188, 16.7.1984., str. 20.

(14)  SL L 274, 17.10.1984., str. 11.

(15)  SL L 87, 27.3.1985., str. 1.

(16)  SL L 181, 4.7.1986., str. 6.

(17)  SL L 181, 4.7.1986., str. 16.

(18)  SL L 85, 28.3.1987., str. 40.

(19)  SL L 117, 8.5.1990., str. 1.

(20)  SL L 135, 30.5.1991., str. 40.

(21)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(22)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1.

(23)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20.

(24)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

(25)  SL L 409, 31.12.1992., str. 11.

(26)  SL L 214, 26.8.2003., str. 18.

(27)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.

(28)  SL L 365, 31.12.1994., str. 24.

(29)  SL L 235, 17.9.1996., str. 25.

(30)  SL L 243, 24.9.1996., str. 31.

(31)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55.

(32)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13.

(33)  SL L 59, 27.2.1998., str. 1.

(34)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(35)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(36)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(37)  SL L 330, 5.12.1998., str. 32.

(38)  SL L 85, 29.3.1999., str. 1.

(39)  SL L 163, 29.6.1999., str. 41.

(40)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1.

(41)  SL L 121, 11.5.1999., str. 13.

(42)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34.

(43)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

(44)  SL L 313, 13.12.2000., str. 12.

(45)  SL L 332, 28.12.2000., str. 91.

(46)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1.

(47)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.

(48)  SL L 309, 27.11.2001., str. 1.

(49)  SL L 67, 9.3.2002., str. 14.

(50)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(51)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24.

(52)  SL L 23, 26.1.2005., str. 3.

(53)  SL L 104, 8.4.2004., str. 1.

(54)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(55)  SL L 275, 20.10.2005., str. 1.

(56)  SL L 313, 29.11.2005., str. 1.

(57)  SL L 64, 4.3.2006., str. 37.

(58)  SL L 64, 4.3.2006., str. 52.

(59)  SL L 114, 27.4.2006., str. 9.

(60)  SL L 102, 11.4.2006., str. 15.

(61)  SL L 161, 14.6.2006., str. 12.

(62)  SL L 264, 25.9.2006., str. 20.

(63)  SL L 266, 26.9.2006., str. 1.

(64)  SL L 372, 27.12.2006., str. 19.

(65)  SL L 161, 14.6.2006., str. 1.

(66)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(67)  SL L 171, 29.6.2007., str. 1.

(68)  SL L 316, 4.12.2007., str. 6.

(69)  SL L 24, 29.1.2008., str. 8.


PRILOG B

Popis zakonodavstva Zajednice donesenog u skladu s Ugovorom o Euratomu, čije kršenje predstavlja nezakonito ponašanje prema članku 2. točki (a) ii. ove Direktive

Direktiva Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i javnosti od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (1);

Direktiva Vijeća 2003/122/Euratom od 22. prosinca 2003. o kontroli visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora bez posjednika (2);

Direktiva Vijeća 2006/117/Euratom od 20. studenoga 2006. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada i istrošenoga goriva (3).


(1)  SL L 159, 29.6.1996., str. 1.

(2)  SL L 346, 31.12.2003., str. 57.

(3)  SL L 337, 5.12.2006., str. 21.