03/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

116


32008L0072


L 205/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 2008/72/EZ

od 15. srpnja 2008.

o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena

(Tekst značajan za EGP)

(Kodificirana verzija)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (2) nekoliko je puta znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i racionalnosti, navedenu Direktivu treba kodificirati.

(2)

Proizvodnja povrća zauzima značajno mjesto u poljoprivredi Zajednice.

(3)

Zadovoljavajući rezultati pri uzgoju povrća u velikoj mjeri ovise o kakvoći i zdravstvenom stanju ne samo sjemena, koje je već pokriveno Direktivom Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (4) već i o sadnom materijalu koji se upotrebljava za njegovo razmnožavanje.

(4)

Različiti tretman reprodukcijskog sadnog materijala povrća može dovesti do prepreka trgovini i tako sprečavati slobodno kretanje tih proizvoda u Zajednici.

(5)

Usklađeni uvjeti na razini Zajednice trebali bi osigurati da kupci u cijeloj Zajednici dobiju zdrav reprodukcijski sadni materijal povrća dobre kakvoće.

(6)

Ti usklađeni uvjeti, u mjeri u kojoj se odnose na zdravstveno stanje bilja, moraju biti u skladu s Direktivom Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (5).

(7)

Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2000/29/EZ, nije primjereno primjenjivati pravila Zajednice o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća ako se pokaže da su ti proizvodi namijenjeni izvozu u treće zemlje, budući da se pravila koja se primjenjuju u tim zemljama mogu razlikovati od pravila sadržanih u ovoj Direktivi.

(8)

Određivanje zdravstvenog stanja bilja i standarda kakvoće za svaki rod i vrstu povrća zahtijeva dugotrajno i detaljno tehničko i znanstveno razmatranje. Za tu namjenu treba na odgovarajući način utvrditi postupak.

(9)

U prvom redu, dobavljači reprodukcijskog sadnog materijala povrća trebaju osigurati da njihovi proizvodi ispunjavaju uvjete utvrđene u ovoj Direktivi.

(10)

Nadležna tijela država članica trebaju pri provođenju kontrola i inspekcijskih pregleda osigurati da dobavljači ispunjavaju te uvjete.

(11)

Treba predvidjeti mjere nadzora Zajednice kako bi se osigurala jedinstvena primjena standarda utvrđenih u ovoj Direktivi u svim državama članicama.

(12)

U interesu je kupaca reprodukcijskog sadnog materijala povrća da su nazivi sorata poznati te da se čuva njihov identitet.

(13)

S tim ciljem treba, koliko je to moguće, predvidjeti primjenu pravila o sortnom aspektu koji je određen u vezi sa stavljanjem na tržište sjemena povrća.

(14)

Kako bi se osigurao identitet i uredno stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala, treba utvrditi pravila Zajednice o odvajanju serija i označivanju. Oznake koje se upotrebljavaju trebaju obuhvaćati podatke potrebne za službeni nadzor i informiranje korisnika.

(15)

Treba utvrditi pravila kojima se u slučaju privremenih poteškoća u opskrbi omogućuje stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća podložno manje strogim zahtjevima od onih sadržanih u ovoj Direktivi.

(16)

Za rodove i vrste iz Priloga II. za koje će biti sastavljeni popisi, državama članicama treba zabraniti određivanja novih uvjeta ili ograničenja za stavljanje na tržište, osim onih koje su već predviđeni u ovoj Direktivi.

(17)

Treba predvidjeti mogućnost odobravanja stavljanja na tržište unutar Zajednice reprodukcijskog sadnog materijala povrća proizvedenih u trećim zemljama, pod uvjetom da pruža jednaka jamstva kao reprodukcijski sadni materijal povrća proizveden u Zajednici te je u skladu s pravilima Zajednice.

(18)

S ciljem usklađivanja tehničkih metoda pregleda koje se primjenjuju u državama članicama te kako bi se usporedio reprodukcijski sadni materijal povrća u Zajednici s onim koji se proizvodi u trećim zemljama, treba provesti usporedna ispitivanja kako bi se provjerila usklađenost navedenih proizvoda sa zahtjevima ove Direktive.

(19)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(20)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i primjenu navedenih Direktiva, određene u Prilogu III. dijelu B,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, u Zajednici.

2.   Članci od 2. do 20. i članak 23. primjenjuju se na rodove i vrste i njihove hibride navedene u Prilogu II.

Ti se članci također primjenjuju na podloge i druge dijelove biljaka drugih rodova ili vrsta ili njihovih hibrida ako je ili mora na njih biti cijepljen materijal rodova ili vrsta ili njihovih hibrida.

3.   Izmjene popisa rodova i vrsta u Prilogu II. usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 3.

Članak 2.

Ova se Direktiva ne primjenjuje na reprodukcijski sadni materijal povrća namijenjen izvozu u treće zemlje ako je identificiran kao takav i čuvan dovoljno odvojeno, ne dovodeći u pitanje zdravstvena pravila utvrđena u Direktivi 2000/29/EZ.

Provedbene mjere za prvi stavak, s posebnom uputom na identifikaciju i odvajanje, donose se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 3.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„reprodukcijski materijal” znači dijelovi biljke i sav biljni materijal, uključujući podloge, namijenjen razmnožavanju i proizvodnji povrća;

(b)

„sadni materijal” znači cijele biljke ili dijelovi biljaka, uključujući cijepljene dijelove kod cijepljenih biljaka, namijenjene sadnji za proizvodnju povrća;

(c)

„dobavljač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja se profesionalno bavi barem jednom od navedenih aktivnosti u vezi s reprodukcijskim sadnim materijalom: razmnožavanje, proizvodnja, čuvanje i/ili tretiranje i stavljanje na tržište;

(d)

„stavljanje na tržište” znači držanje na raspolaganju ili na zalihama, prikazivanje ili nuđenje na prodaju, prodaja i/ili dostava drugoj osobi, u bilo kojem obliku, reprodukcijskog ili sadnog materijala;

(e)

„nadležno službeno tijelo” znači:

i.

jedino i središnje tijelo, koje je utemeljila ili imenovala država članica pod nadzorom nacionalne vlade te je nadležno za pitanja u pogledu kakvoće;

ii.

svako državno tijelo utemeljeno:

na nacionalnoj razini,

ili na regionalnoj razini pod nadzorom nacionalnih tijela u granicama utvrđenima nacionalnim zakonodavstvom dotične države članice.

Tijela iz točke i. i ii. mogu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, povjeriti zadatke predviđene u ovoj Direktivi u njihovoj ovlasti i nadzoru svakoj pravnoj osobi, uređenoj javnim ili privatnim pravom, koja je prema svom službeno odobrenom statutu zadužena isključivo za posebne javne funkcije, pod uvjetom da takva osoba i njezini članovi nemaju osobni interes u ishodu mjera koje poduzimaju.

Države članice osiguravaju tijesnu suradnju između tijela iz točke i. i tijela iz točke ii.

Nadalje, u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2., druge pravne osobe utemeljene u ime bilo kojeg tijela iz točke i. i ii. i koje djeluju po ovlaštenju i pod nadzorom takvog tijela mogu biti odobrene, pod uvjetom da takva osoba nema osobni interes u ishodu mjere koje poduzima.

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim službenim tijelima. Komisija prosljeđuje tu obavijest drugim državama članicama;

(f)

„službene mjere” znači mjere koje poduzima nadležno službeno tijelo;

(g)

„službeni inspekcijski pregled” znači inspekcijski pregled koji provodi nadležno službeno tijelo;

(h)

„službena izjava” znači izjava koju izdaje nadležno službeno tijelo ili koja se izdaje u okviru njegovih nadležnosti;

(i)

„serija” znači određeni broj jedinica jedne robe koja se prepoznaje po ujednačenosti sastava i po podrijetlu;

(j)

„laboratorij” znači osoba javnog ili privatnog prava koja vrši analizu i ispravnu dijagnostiku, čime proizvođaču omogućuje praćenje kakvoće proizvodnje.

Članak 4.

U skladu s postupkom iz članka 21. stavka 3., u Prilogu I. utvrđuje se plan za svaki rod i vrstu iz Priloga II. te za podloge drugih rodova i vrsta ako je materijal tog roda cijepljen ili se mora cijepiti na te podloge, s uputom na uvjete zdravstvenog stanja utvrđene u Direktivi 2000/29/EZ koji se primjenjuju na dotične rodove i/ili vrste te se utvrđuju:

(a)

uvjeti koje mora ispunjavati sadni materijal povrća, a posebno one koji se odnose na kakvoću i čistoću usjeva i, prema potrebi, sortne karakteristike. Ti se uvjeti dodaju Prilogu I. dijelu A;

(b)

uvjeti koje mora ispunjavati reprodukcijski materijal, a posebno one koje se odnose na primijenjeni sustav razmnožavanja, čistoću usjeva i, prema potrebi, sortne karakteristike. Ti su uvjeti određeni u Prilogu I. dijelu B.

Članak 5.

1.   Države članice osiguravaju da dobavljači poduzimaju sve potrebne mjere kako bi jamčili usklađenost sa standardima određenima ovom Direktivom u svim fazama proizvodnje i stavljanja na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća.

2.   Za potrebe primjene stavka 1. navedeni dobavljači sami ili preko ovlaštenog dobavljača ili službenog nadležnog tijela vrše provjere na temelju sljedećih načela:

utvrđivanje kritičnih točaka u njihovom proizvodnom postupku na temelju korištenih proizvodnih metoda,

utvrđivanje i provedba metoda praćenja i provjere kritičnih točaka iz prve alineje,

uzorkovanje za analizu u laboratoriju koji je ovlastilo nadležno službeno tijelo s ciljem provjere usklađenosti sa standardima utvrđenima u ovoj Direktivi;

vođenje pisane evidencije ili evidencije koju nije moguće izbrisati o podacima iz prve, druge i treće alineje, kao i evidencije o proizvodnji i stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala koja mora biti na raspolaganju nadležnom službenom tijelu. Ti se dokumenti i evidencije čuvaju najmanje godinu dana.

Međutim, dobavljači čija je aktivnost s time u vezi ograničena samo na distribuciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća koji proizvedenog i pakiranog u prostoru koji nije njihov moraju voditi samo pismenu evidenciju ili evidenciju koju nije moguće izbrisati o kupovini ili prodaji i/ili dostavi tih proizvoda.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na dobavljače čija je aktivnost ograničena na dobavljanje malih količina reprodukcijskog sadnog materijala povrća neprofesionalnim krajnjim korisnicima.

3.   Ako rezultati njihovih provjera ili dugi podaci na raspolaganju dobavljačima iz stavka 1. otkriju prisutnost jednog ili više štetnih organizama iz Direktive 2000/29/EZ ili, u količinama većih od uobičajeno dozvoljenih kako bi se ispunili standardi, onih navedenih u odgovarajućim planovima utvrđenima u skladu s člankom 4. ove Direktive, dobavljač o tome odmah obavješćuje nadležno službeno tijelo i provodi mjere koje ono odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama. Dobavljač vodi evidenciju o svakoj pojavi štetnih organizama u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je poduzeo u vezi s njima.

4.   Detaljna pravila za primjenu drugog podstavka stavka 2. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 6.

1.   Nadležno službeno tijelo izdaje ovlaštenja dobavljačima nakon što se uvjerilo da njihove proizvodne metode i prostori udovoljavaju zahtjevima ove Direktive u pogledu naravi aktivnosti koje obavljaju. Ovlaštenje se mora obnoviti ako dobavljač odluči obavljati aktivnosti koje nisu aktivnosti za koje je dobio ovlaštenje.

2.   Nadležno službeno tijelo izdaje ovlaštenja laboratorijima nakon što se uvjerilo da ti laboratoriji, njihove metode i objekti udovoljavaju zahtjevima ove Direktive koji se moraju odrediti u pogledu ispitivanja u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2. u vezi s aktivnostima ispitivanja koje provode. Ovlaštenje se mora obnoviti ako laboratorij odluči obavljati aktivnosti koje nisu aktivnosti za koje je dobio ovlaštenje.

3.   Nadležno službeno tijelo poduzima potrebne mjere ako zahtjevima iz stavaka 1. i 2. više nije udovoljeno. S tim ciljem, ono posebno uzima u obzir zaključke provjera izvršenih u skladu s člankom 7.

4.   Nadležno službeno tijelo redovito provodi ili se u okviru njegove nadležnosti redovito provodi nadzor i praćenje dobavljača, objekata i laboratorija te mu je u svakom trenutku omogućen slobodan pristup svim dijelovima objekata kako bi se osiguralo udovoljavanje zahtjevima ove Direktive. Provedbene mjere u vezi s s nadzorom i praćenjem usvajaju se, prema potrebi, u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Ako takav nadzor ili praćenje otkriju da nije udovoljeno zahtjevima ove Direktive, nadležno službeno tijelo poduzima odgovarajuće radnje.

Članak 7.

1.   Stručnjaci Komisije mogu, u suradnji s nadležnim službenim tijelima država članica, pregled na licu mjesta u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala jedinstvena primjena ove Direktive, a posebno kako bi se potvrdilo da dobavljači u praksi udovoljavaju zahtjevima ove Direktive. Država članica na čijem se državnom području vrši pregled pruža svu potrebnu pomoć stručnjacima pri obavljanju njihovih zadaća. Komisija obavješćuje države članice o rezultatima istraga.

2.   Detaljna pravila za primjenu stavka 1. usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 8.

1.   Reprodukcijski sadni materijal povrća na tržište mogu stavljati samo ovlašteni dobavljači, pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u planu iz članka 4.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2000/29/EZ, stavak 1. ne primjenjuje se na reprodukcijski sadni materijal povrća namijenjen:

(a)

pokusima ili znanstvenoj svrsi,

(b)

radu na selekciji, ili

(b)

mjerama čiji je cilj očuvanje genetske raznolikosti.

3.   Detaljna pravila za primjenu točaka (a), (b) i (c) stavka 2. usvajaju se prema potrebi u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 9.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2., reprodukcijski sadni materijal povrća koji pripada rodovima ili vrstama iz Priloga II. te koji je obuhvaćen Direktivom 2002/55/EZ ne stavlja se na tržište u Zajednici osim ako pripada sorti prihvaćenoj u skladu s tom Direktivom.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. i stavak 3. ovog članka, reprodukcijski sadni materijal povrća koji pripada rodovima ili vrstama iz Priloga II., ali koji nije obuhvaćen Direktivom 2002/55/EZ ne stavlja se na tržište u Zajednici, osim ako pripada sorti prihvaćenoj u barem jednoj državi članici.

Odredbe utvrđene u člancima 4. i 5. i članku 9. stavku 3. Direktive 2002/55/EZ primjenjuju se na uvjete za prihvaćanje.

Članak 3. stavci 2. i 4. te članci 6., 7., 8., članak 9. stavci 1., 2. i 4. te članci od 10. do 15. te Direktive primjenjuju se mutatis mutandis na postupke i formalnosti za prihvaćanje i proizvodnju radi održavanja sorte.

Rezultati neslužbenih testova i praktične informacije prikupljene u tijeku rasta mogu se uzeti u obzir u svim slučajevima.

3.   Sorte koje su službeno prihvaćene u skladu sa stavkom 2. unose se u Zajedničku sortnu listu povrća iz članka 17. Direktive 2002/55/EZ. Članak 16. stavak 2. te članci 17., 18. i 19. te Direktive primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 10.

1.   Tijekom uzgoja ili odvajanja od roditeljskog materijala, reprodukcijski sadni materijal povrća drži se u odvojenim serijama.

2.   Ako se reprodukcijski sadni materijal povrća različitog podrijetla drži zajedno ili se pomiješa tijekom pakiranja, skladištenja, prijevoza ili prilikom isporuke, dobavljač mora voditi evidenciju koja uključuje sljedeće podatke: sastav serije i podrijetlo njezinih pojedinačnih sastavnih dijelova.

3.   Države članice osiguravaju udovoljavanje zahtjevima iz stavaka 1. i 2. provođenjem službenih inspekcijskih pregleda.

Članak 11.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 2., reprodukcijski sadni materijal povrća stavlja se na tržište samo u dostatno ujednačenim serijama te ako je potvrđeno da udovoljavaju zahtjevima ove Direktive i ako imaju dokument koji je priložio dobavljač u skladu s uvjetima iz plana utvrđenog u skladu s člankom 4. Ako taj dokument sadrži službenu deklaraciju, ona je jasno odvojena od drugog sadržaja dokumenta.

Zahtjevi u vezi s reprodukcijskim sadnim materijalom povrća koji se odnose na označivanje i/ili plombiranje i pakiranje utvrđuju se u planu iz članka 4.

2.   U slučaju trgovine na malo reprodukcijskim sadnim materijalom povrća s neprofesionalnim krajnjim korisnikom, zahtjevi koji se odnose na označivanje mogu se ograničiti samo na odgovarajuće podatke o proizvodu.

Članak 12.

1.   Države članice mogu izuzeti:

(a)

iz primjene članka 11. male proizvođače čija je cjelokupna proizvodnja i prodaja reprodukcijskog sadnog materijala povrća namijenjena krajnjoj uporabi osoba na lokalnom tržištu koje nisu profesionalno uključene u proizvodnju bilja („lokalno prometovanje”);

(b)

od kontrola i službenih inspekcijskih pregleda iz članka 18. lokalno prometovanje reprodukcijskog sadnog materijala povrća koji proizvedu te izuzete osobe.

2.   Provedbene mjere koje se odnose na druge zahtjeve u vezi s izuzećima iz stavka 1., a posebno u pogledu koncepata „malih proizvođača” i „lokalnog tržišta” te odgovarajući postupci donose se u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2.

Članak 13.

U slučaju privremenih poteškoća u opskrbi reprodukcijskim sadnim materijalom povrća koji udovoljava zahtjevima ove Direktive, mogu se usvojiti mjere, u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća koji udovoljava manje strogim zahtjevima, ne dovodeći u pitanje pravila o zdravstvenom stanju utvrđena u Direktivi 2000/29/EZ.

Članak 14.

1.   Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća koji ispunjava zahtjeve i uvjete ove Direktive ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu dobavljača, zdravstvenog stanja bilja, uzgojnog supstrata i inspekcijskih aranžmana, osim onih utvrđenih u ovoj Direktivi.

2.   Stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća čija je sorta unesena u Zajedničku sortnu listu povrća ne podliježe ograničenjima u vezi sa sortama, osim onih utvrđenih u ovoj Direktivi.

Članak 15.

Što se tiče proizvoda iz Priloga II., države članice suzdržavaju se od uvođenja strožih uvjeta ili ograničenja stavljanja na tržište osim uvjeta utvrđenih u planovima iz članka 4. ili, ako takvih nema, onih na snazi 28. travnja 1992.

Članak 16.

1.   U skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2., odlučuje se je li reprodukcijski sadni materijal povrća proizveden u trećoj zemlji i koji osigurava jednaka jamstva koja se odnose na obveze dobavljača, identitet, svojstva, zdravstveno stanje bilja, uzgojni supstrat, pakiranje, inspekcijske aranžmane, označivanje i plombiranje istovjetan u pogledu svega navedenog reprodukcijskom sadnom materijalu povrća proizvedenom u Zajednici i usklađen sa zahtjevima i uvjetima ove Direktive.

2.   Do donošenja odluke iz stavka 1., države članice mogu, do 31. prosinca 2012., ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2000/29/EZ, primjenjivati na reprodukcijski sadni materijal povrća uvezen iz trećih zemalja uvjete koji su barem istovjetni onima koji su privremeno ili trajno utvrđeni u planovima iz članka 4. ove Direktive. Ako u tim planovima nisu utvrđeni takvi uvjeti, uvjeti za uvoz moraju biti barem istovjetni onima koji se primjenjuju na proizvodnju u dotičnoj državi članici.

U skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2., datum iz prvog podstavka ovog stavka može za različite treće zemlje biti odgođen do donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka.

Na reprodukcijski sadni materijal povrća koji je država članica uvezla u skladu s odlukom države članice donesenom u skladu s prvim podstavkom ne primjenjuju se ograničenja stavljanja na tržište u drugim državama članicama u vezi s pitanjima iz stavka 1.

Članak 17.

Države članice osiguravaju provođenje službenih inspekcijskih pregleda provjerom reprodukcijskog sadnog materijala povrća metodom uzorkovanja tijekom proizvodnje i stavljanja na tržište s ciljem provjere ispunjavanja zahtjeva i uvjeta ove Direktive.

Članak 18.

Prema potrebi se usvajaju detaljni provedbeni postupci za kontrole predviđeni u članku 5. te službene inspekcijske preglede iz članaka 10. i 17., uključujući metode uzorkovanja, u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 19.

1.   Ako se nadzorom i praćenjem predviđenim člankom 6. stavkom 4., službenim inspekcijskim pregledom predviđenim člankom 17., pokusima predviđenim člankom 20. utvrdi da reprodukcijski sadni materijal povrća ne udovoljava zahtjevima ove Direktive, nadležno službeno tijelo države članice poduzima odgovarajuće radnje kako bi osiguralo ispunjavanje odredaba ove Direktive ili, ako to nije moguće, zabranjuje stavljanje na tržište u Zajednici tog reprodukcijskom sadnog materijala povrća.

2.   Ako se utvrdi da reprodukcijski sadni materijal povrća koji je na tržište stavio određeni dobavljač ne udovoljava zahtjevima ove Direktive, dotična država članica osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera protiv tog dobavljača. Ako je dobavljaču zabranjeno stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, država članica obavješćuje Komisiju i nadležna nacionalna tijela država članica.

3.   Sve mjere poduzete na temelju stavka 2. povlače se čim se s dovoljnom sigurnošću utvrdi da će reprodukcijski sadni materijal povrća koje dobavljač namjerava staviti na tržište u budućnosti ispunjavati zahtjeve i uvjete ove Direktive.

Članak 20.

1.   U državama članicama provode se ispitivanja ili, prema potrebi, pokusi s uzorcima radi provjere ispunjava li reprodukcijski sadni materijal povrća zahtjeve i uvjete ove Direktive, uključujući one koji se odnose na zdravstveno stanje bilja. Komisija može organizirati da predstavnici država članica i Komisije provedu inspekcijski pregled ispitivanja.

2.   Usporedna ispitivanja i pokusi Zajednice mogu se provoditi u Zajednici radi naknadne kontrole uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala povrća koji se stavlja na tržište na temelju obveznih ili diskrecijskih odredaba, uključujući one koji se odnose na zdravstveno stanje bilja. Usporedna ispitivanja i pokusi mogu uključivati sljedeće:

reprodukcijski sadni materijal povrća proizveden u trećim zemljama,

reprodukcijski sadni materijal povrća iz organskog uzgoja,

reprodukcijski sadni materijal koji se stavlja na tržište u vezi s mjerama čiji je cilj očuvanje genetske raznolikosti.

3.   Ta usporedna ispitivanja i pokusi koriste se za usklađivanje tehničkih metoda ispitivanja reprodukcijskog sadnog materijala povrća te radi provjere ispunjavanja uvjeta koje materijal mora ispunjavati.

4.   U skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2. uspostavljaju se potrebni aranžmani za provođenje usporednih ispitivanja i pokusa. Komisija obavješćuje Odbor iz članka 21. stavka 1. o tehničkim aranžmanima za provođenje tih testova i pokusa i njihovim rezultatima. U slučaju problema u vezi sa zdravstvenim stanjem bilja, Komisija obavješćuje Stalni odbor za biljno zdravstvo.

5.   Zajednica može dati financijski doprinos provođenju usporednih ispitivanja i pokusa predviđenih u stavcima 2. i 3.

Financijski doprinos ne smije premašivati godišnja izdvajanja o kojima je odlučilo proračunsko tijelo.

6.   Usporedna ispitivanja i pokusi za koje se mogu namijeniti financijski doprinosi Zajednice i detaljna pravila o osiguravanju financijskih doprinosa određuju se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

7.   Usporedna ispitivanja i pokuse predviđene stavcima 2. i 3. mogu provoditi samo državna tijela i pravne osobe koje djeluju u okviru nadležnosti države.

Članak 21.

1.   Komisiji pomaže „Stalni odbor za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu”, dalje u tekstu: „Odbor”.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se na mjesec dana.

3.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

Članak 22.

Izmjene planova iz članka 4. te uvjeta i detaljnih pravila usvojenih radi provedbe ove Direktive donose se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Članak 23.

1.   Države članice osiguravaju da reprodukcijski sadni materijal povrća proizveden na njihovom državnom području i namijenjen stavljanju na tržište udovoljava zahtjevima ove Direktive.

2.   Ako se tijekom službenog inspekcijskog pregleda utvrdi da se reprodukcijski sadni materijal povrća ne može stavljati na tržište zbog neispunjavanja uvjeta u vezi sa zdravstvenim stanjem bilja, dotična država članica poduzima odgovarajuće službene mjere kako bi otklonila sav rizik za zdravstveno stanje bilja koji iz toga proizlazi.

Članak 24.

Što se tiče članaka od 5. do 11., 14., 15., 17., 19. i 23., datum primjene za svaki rod ili vrstu iz Priloga II. utvrđuje se u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2. nakon sastavljanja plana iz članka 4.

Članak 25.

Direktiva 92/33/EEZ, kako je izmijenjena aktima navedenima u Prilogu III. dijelu A, stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno pravo i primjene Direktiva određenih u Prilogu III. dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu IV.

Članak 26.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 27.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BARNIER


(1)  Mišljenje od 11. ožujka 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 157, 10.6.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2007/699/EZ (SL L 284, 30.10.2007., str. 33.).

(3)  Vidjeti Prilog III. dio A.

(4)  SL L 193, 20.7.2002., str. 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/124/EZ (SL L 339, 6.12.2006., str. 12.).

(5)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2008/64/EZ (SL L 168, 28.6.2008., str. 31.).

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).


PRILOG I.

Uvjeti koji se moraju utvrditi u skladu s člankom 4.

DIO A

Uvjet koje mora ispunjavati sadni materijal.

DIO B

Planovi za rodove i vrste koji nisu navedeni u Direktivi 2002/55/EZ koji uključuju uvjete koje mora ispunjavati reprodukcijski sadni materijal.


PRILOG II.

Popis rodova i vrsta iz članka 1. stavka 2.

Allium cepa L.

skupina Cepa

Luk

Echalion

skupina Aggregatum

Luk kozjak

Allium fistulosum L.

Luk zimski

Allium porrum L.

Poriluk

Allium sativum L.

Češnjak

Allium schoenoprasum L.

Luk vlasac

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Krasuljica

Apium graveolens L.

Celer

Celer

Asparagus officinalis L.

Šparoga

Beta vulgaris L.

Cikla uključujući i cheltenham repu

Blitva

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

Cvjetača

Brokule ili kalabrijske brokule

Kelj pupčar

Kelj

Kelj Bijeli

Crveni kupus

Koraba

Brassica rapa L.

Kineski kupus

Postrna repa

Capsicum annuum L.

Čili paprika ili paprika

Chicorium endivia L.

Endivija kudrava

Endivija širokolisna

Chicorium intybus L.

Radič

Lisnati ili glavati radič

Cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

Cucumis melo L.

Dinja

Cucumis sativus L.

Krastavac

Krastavac za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

Cynara cardunculus L.

Artičoka

Karda

Daucus carota L.

Mrkva

Stočna mrkva

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

Lactuca sativa L.

Zelena salata

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajčica

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

Phaseolus coccineus L.

Grah punocvjetni

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski

Grah mahunar

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena

Grašak okruglog sjemena

Grašak šećerac

Raphanus sativus L.

Rotkvica

Rotkva

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

Solanum melongena L.

Patliđan

Spinacia oleracea L.

Špinat

Valerianelle locusta (L.) Laterr.

Matovilac

Vicia faba L. (partim)

Bob

Zea mays L. (partim)

Kukuruz šećerac

Kukuruz kokičar


PRILOG III.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

(iz članka 25.)

Direktiva Vijeća 92/33/EEZ

(SL L 157, 10.6.1992., str. 1.).

 

Odluka Komisije 93/400/EEZ

(SL L 177, 21.7.1993., str. 27.).

 

Odluka Komisije 94/152/EZ

(SL L 66, 10.3.1994., str. 33.).

 

Odluka Komisije 95/25/EZ

(SL L 36, 16.2.1995., str. 34.).

 

Odluka Komisije 97/109/EZ

(SL L 39, 8.2.1997., str. 21.).

 

Odluka Komisije 1999/29/EZ

(SL L 8, 14.1.1999., str. 29.).

 

Odluka Komisije 2002/111/EZ

(SL L 41, 13.2.2002., str. 43.).

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

Samo Prilog II. točka 6. i Prilog III. točka 27

Direktiva Vijeća 2003/61/EZ

(SL L 165, 3.7.2003., str. 23.).

Samo članak 1. točka 4.

Direktiva Vijeća 2005/55/EZ

(SL L 22, 26.1.2005., str. 17.).

 

Direktiva Komisije 2006/124/EZ

(SL L 339, 6.12.2006., str. 12.).

Samo članak 1. i Prilog

Direktiva Komisije 2007/699/EZ

(SL L 284, 30.10.2007., str. 33.).

 

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i primjenu

(iz članka 25.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

92/33/EEZ

31. prosinca 1992.

2003/61/EZ

10. listopada 2003.

2006/124/EZ

30. lipnja 2007.

1. srpnja 2007. (1)


(1)  U skladu s člankom 3. stavkom 1. drugim podstavkom Direktive 2006/124/EZ: „One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2007. Međutim, mogu odgoditi primjenu tih odredbi do 31. prosinca 2009. u odnosu na službeno prihvaćanje sorti koje pripadaju vrstama Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. i Zea mays L.”


PRILOG IV.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 92/33/EZ

Ova Direktiva

Članci 1., 2. i 3.

Članci 1., 2. i 3.

Članak 4., uvodna rečenica

Članak 4., uvodna rečenica

Članak 4. točke i. i ii.

Članak 4., točke (a) i (b)

Članci 5., 6. i 7.

Članci 5., 6. i 7.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2, prvi podstavak

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 2., drugi podstavak

Članak 8. stavak 3.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 9. stavak 4., prvi podstavak

Članak 9. stavak 3.

članak 9. stavak 4., drugi podstavak

Članci 10. i 11.

Članci 10. i 11.

Članak 12., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 12. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 12., prvi podstavak, prva i druga alineja

Članak 12. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 12., drugi stavak

Članak 12. stavak 2.

Članci 13. do 20.

Članci 13. do 20.

Članak 21. stavci 1. i 2.

Članak 21. stavak 1. i 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 21. stavak 4.

Članak 22. stavak 1.

Članak 22. stavak 2.

Članak 21. stavak 3.

Članak 23.

Članak 22.

Članak 24.

Članak 23.

Članak 25. stavak 1.

Članak 25. stavak 2.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 26.

Članak 27.

Prilozi I. i II.

Prilozi I. i II.

Prilozi III. i IV.