13/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

126


32008L0051


L 179/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.05.2008.


DIREKTIVA 2008/51/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. svibnja 2008.

o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

skladu s postupkom predviđenim člankom 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Direktivom 91/477/EEZ (3) utvrđena je prateća mjera za unutarnje tržište. Ona uspostavlja ravnotežu između, s jedne strane, osiguranja određene slobode kretanja za pojedino vatreno oružje unutar Zajednice, te, s druge strane, potrebe za nadzorom te slobode korištenjem sigurnosnih jamstava primjerenih toj vrsti proizvoda.

(2)

U skladu s Odlukom Vijeća 2001/748/EZ od 16. listopada 2001. o potpisivanju u ime Europske zajednice Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, priloženog Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (4), Komisija je u ime Zajednice potpisala taj Protokol (u daljnjem tekstu „Protokol”) 16. siječnja 2002.

(3)

Pristupanje Zajednice Protokolu zahtijeva izmjene određenih odredaba Direktive 91/477/EEZ. Važno je, međutim, osigurati usklađenu, učinkovitu i brzu primjenu međunarodnih obveza koje utječu na tu Direktivu. Nadalje, potrebno je iskoristiti priliku koju nudi ta revizija radi poboljšanja te Direktive rješavanjem određenih pitanja, ponajprije onih koja su istaknuta u izviješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 15. prosinca 2000. o provedbi Direktive 91/477/EEZ.

(4)

Podaci iz policijskih izvora pokazuju povećanu uporabu prepravljenog oružja u Zajednici. Stoga je ključno osigurati da se takvo prepravljeno oružje obuhvati definicijom vatrenog oružja u smislu Direktive 91/477/EEZ.

(5)

Vatreno oružje, njegovi dijelovi i streljivo, kada se uvoze iz trećih zemalja, podložni su zakonodavstvu Zajednice i sukladno tome zahtjevima Direktive 91/477/EEZ.

(6)

Pojmove nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i streljivom, kao i pojam praćenja, stoga treba definirati u smislu Direktive 91/477/EEZ.

(7)

Nadalje, Protokolom je uspostavljena obveza označivanja oružja pri njegovoj proizvodnji i pri njegovu transferu iz državnih zaliha u trajnu civilnu uporabu, dok se Direktiva 91/477/EEZ samo neizravno poziva na obvezu označivanja. Radi lakšeg praćenja kretanja oružja, potrebno je koristiti slovno-brojčane oznake te u oznaku uključiti godinu proizvodnje oružja (ako nije dio serijskog broja). Konvenciju od 1. srpnja 1969. o uzajamnom priznavanju oznaka na ručnom vatrenom oružju treba, koliko je god to moguće, koristiti kao uputu za sustav označivanja u Zajednici kao cjelini.

(8)

Osim toga, premda Protokol predviđa da se razdoblje tijekom kojeg se trebaju voditi registri koji sadržavaju podatke o oružju mora povećati na najmanje 10 godina, nužno je, s obzirom na opasnu prirodu i trajnost oružja, to razdoblje produžiti na najmanje 20 godina kako bi se omogućilo primjereno praćenje kretanja oružja. Isto je tako nužno da države članice održavaju centralizirani ili decentralizirani računalni sustav baze podataka, koji ovlaštenim nadležnim tijelima jamči pristup u sustave baze podataka u koju se bilježe nužne informacije za svaki komad vatrenog oružja. Pristup policije, sudskih i drugih ovlaštenih nadležnih tijela informacijama koje su sadržane u računalnom sustavu baze podataka mora biti u skladu s člankom 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

(9)

Nadalje, djelatnosti posrednika i posredovanja koje se spominju u članku 15. Protokola treba definirati u smislu Direktive 91/477/EEZ.

(10)

U nekim ozbiljnim slučajevima, ispunjavanje odredaba iz članaka 5. i 6. Protokola zahtijeva primjenu kaznenih sankcija i oduzimanje oružja.

(11)

S obzirom na onesposobljavanje vatrenog oružja, točka (a) dijela III. Priloga I. Direktivi 91/477/EEZ odnosi se samo na nacionalno zakonodavstvo. Protokolom se određuju jasnija opća načela za onesposobljavanje oružja. Stoga se Prilog I. Direktivi 91/477/EEZ treba izmijeniti.

(12)

Radi posebne prirode djelatnosti trgovaca oružjem, nužno je da države članice provode strogi nadzor nad tom djelatnošću, ponajprije provjerom stručnog poštenja i sposobnosti trgovaca oružjem.

(13)

Nabavu vatrenog oružja od strane pojedinaca sredstvima komunikacije na daljinu, primjerice internetom, treba tamo gdje je to dopušteno podvrgnuti pravilima predviđenim u Direktivi 91/477/EEZ i općenito potrebno je zabraniti nabavu vatrenog oružja od strane osoba koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene radi određenih teških kaznenih djela.

(14)

Europska oružna propusnica uglavnom zadovoljava svoju funkciju i treba vrijediti kao glavna isprava koju trebaju lovci i sportski strijelci za posjedovanje vatrenog oružja tijekom putovanja u drugu državu članicu. Države članice ne bi smjele prihvaćanje europske oružne propusnice uvjetovati plaćanjem bilo kakve pristojbe ili naknade.

(15)

Radi lakšeg praćenja kretanja vatrenog oružja i učinkovite borbe protiv nezakonita trgovanja i nezakonite proizvodnje vatrenog oružja, njihovih dijelova i streljiva, nužno je poboljšati razmjenu podataka među državama članicama.

(16)

Obrada podataka mora biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (5) i ne dovoditi u pitanje razinu zaštite pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka na temelju zakonodavstva Zajednice i nacionalnog zakonodavstva, a posebno ne izmjenjivati obveze i prava predviđene u Direktivi 95/46/EZ.

(17)

Mjere nužne za provedbu Direktive 91/477/EEZ trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(18)

Više je država članica pojednostavilo način na koji kategoriziraju vatreno oružje prijelazom s četiri kategorije na sljedeće dvije: zabranjeno vatreno oružje i vatreno oružje koje je podložno odobrenju. Države članice trebaju se uskladiti s ovom pojednostavljenom kategorizacijom, iako države članice koje vatreno oružje razvrstavaju u daljnji skup kategorija mogu, u skladu s načelom supsidijarnosti, zadržati svoje postojeće sustave kategorizacije.

(19)

Pribavljanje odobrenja za nabavu i posjedovanje vatrenog oružja treba se, u najvećoj mogućoj mjeri, odvijati prema jedinstvenom upravnom postupku.

(20)

Članak 2. stavak 2. Direktive 91/477/EEZ među ostalim, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, isključuje iz područja primjene te Direktive kolekcionarsku nabavu ili posjedovanje oružja i streljiva tijela koja se bave kulturnim i povijesnim aspektima oružja i koje je kao takve priznala država članica na čijem području imaju poslovni nastan.

(21)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj pripremi zakonodavstva (7), države članice trebaju, za sebe i u interesu Zajednice, sastaviti svoje vlastite tablice koje prikazuju, koliko je god to moguće, odnos između ove Direktive i mjera njezinog prenošenja u nacionalno zakonodavstvo te ih objaviti.

(22)

Direktivu 91/477/EEZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 91/477/EEZ

Direktiva 91/477/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U smislu ove Direktive, ‚vatreno oružje’ je svako prijenosno cijevno oružje koje ispaljuje, služi za ispaljivanje ili može se lako prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili nekog drugog projektila djelovanjem potisnog punjenja, osim ako nije isključeno iz jednog od razloga navedenih u dijelu III. Priloga I. Vatreno oružje je kategorizirano u dijelu II. Priloga I.

U smislu ove Direktive, smatra se da je neki predmet sposoban za prepravku kako bi ispaljivao sačmu, zrno ili neki drugi projektil djelovanjem potisnog punjenja ako:

ima izgled vatrenog oružja, i

moguće ga je prepraviti zbog njegove konstrukcije ili materijala od kojeg je izrađen.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„1.a   U smislu ove Direktive ‚dio’ znači svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oružje i bitan je za njegovo djelovanje, uključujući cijev, kućište ili uvodnik metaka, vodilicu ili cijev, zatvarač ili nosač zatvarača te svaku napravu namijenjenu ili prilagođenu smanjivanju buke izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oružja.

1.b   U smislu ove Direktive ‚ključni dio’ znači mehanizam za bravljenje cijevi oružja (nosač ili navlaka sa zatvaračem) i cijev vatrenog oružja s ležištem metka koji su, s obzirom da su to odvojeni predmeti, uključeni u kategoriju vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje se namjeravaju postaviti.

1.c   U smislu ove Direktive ‚streljivo’ znači meci kao cjelina ili njegovi dijelovi, uključujući čahure, inicijalne kapisle, potisno punjenje, zrna ili projektile koji se koriste u vatrenom oružju, pod uvjetom da je i za te dijelove potrebno odobrenje u odgovarajućoj državi članici.

1.d   U smislu ove Direktive, ‚praćenje’ znači sustavno praćenje kretanja vatrenog oružja i, ako je to moguće, njegovih dijelova, komponenti i streljiva, od proizvođača do kupca, u svrhu pružanja pomoći nadležnim tijelima države članice pri otkrivanju, istrazi i analiziranju nezakonite proizvodnje i trgovanja.

1.e   U smislu ove Direktive ‚posrednik’ znači svaka fizička ili pravna osoba, koja nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelomično od kupnje, prodaje ili dogovaranja transfera oružja.”;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U smislu ove Direktive ‚trgovac oružjem’ znači svaka fizička ili pravna osoba, čija se trgovina ili poslovanje sastoje u cjelini ili djelomično od proizvodnje, trgovine, razmjene, najma, popravka ili prepravljanja vatrenog oružja, dijelova i streljiva.”;

(d)

umeću se sljedeći stavci:

„2.a   U smislu ove Direktive ‚nezakonita proizvodnja’ znači proizvodnja ili sastavljanje vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva:

i.

od bilo kojih ključnih dijelova takvog vatrenog oružja kojima se nezakonito trguje;

ii.

bez odobrenja izdanog u skladu s člankom 4. od strane nadležnog tijela države članice u kojoj se obavlja proizvodnja ili sastavljanje; ili

iii.

bez označivanja sastavljenog vatrenog oružja u trenutku njegove proizvodnje, u skladu s člankom 4. stavkom 1.

2.b   U smislu ove Direktive ‚nezakonito trgovanje’ znači nabava, prodaja, isporuka, prijevoz ili transfer vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva s državnog područja jedne države članice, ili preko njezina državnog područja, na državno područje druge države članice, ako bilo koja od država članica o kojoj je riječ to ne dopušta u skladu s odredbama ove Direktive ili ako sastavljeno vatreno oružje nije označeno u skladu s člankom 4. stavkom 1.”;

(e)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   ‚Europska oružna propusnica’ izdaje se na zahtjev nadležnih tijela države članice osobi koja zakonito stupa u posjed vatrenog oružja i njegovu uporabu. Propusnica vrijedi najviše pet godina, s tim da se može produžiti, i sadržava podatke navedene u Prilogu II. Nije prenosiva i u nju se zapisuje vatreno oružje koje posjeduje i koristi nositelj propusnice. Propusnica uvijek mora biti u posjedu osobe koja koristi vatreno oružje i svaka promjena povezana s posjedovanjem ili značajkama vatrenog oružja, kao i njegov gubitak ili krađa, na propusnici moraju biti naznačeni.”.

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Države članice osiguravaju da se svako vatreno oružje ili njegov dio koji je stavljen na tržište označi i registrira u skladu s ovom Direktivom ili da se onesposobi.

2.   U smislu prepoznavanja i mogućnosti praćenja svakog komada sastavljenog vatrenog oružja, države članice u trenutku proizvodnje svakog komada vatrenog oružja:

(a)

zahtijevaju jedinstveno označivanje koje uključuje ime proizvođača, zemlju ili mjesto proizvodnje, serijski broj i godinu proizvodnje (ako nije dio serijskog broja). To ne dovodi u pitanje postavljanje zaštitnog znaka proizvođača. Države članice mogu se u tu svrhu odlučiti za primjenu odredaba Konvencije od 1. srpnja 1969. o uzajamnom priznavanju žiga (o obavljenom ispitivanju) na ručnom vatrenom oružju; ili

(b)

zadržavaju svako drugo jedinstveno označivanje lagano za uporabu, koje se sastoji od slovno-brojčane oznake koja svim državama omogućuje lako identificiranje države u kojoj je vatreno oružje proizvedeno.

Oznaka se stavlja na glavni dio vatrenog oružja i njezino bi uništavanje onemogućilo uporabu vatrenog oružja.

Države članice osiguravaju da je svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva označeno tako da se na njemu nalazi ime proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva. U tom smislu države članice mogu izabrati primjenu odredaba iz Konvencije od 1. srpnja 1969. o uzajamnom priznavanju žiga (o obavljenom ispitivanju) na pješačkom oružju.

Nadalje, države članice osiguravaju da je vatreno oružje u slučaju transfera vatrenog oružja iz državnih zaliha u trajnu civilnu uporabu, odgovarajuće jedinstveno označeno tako da sve države mogu identificirati zemlju tog transfera.

3.   Države članice za obavljanje djelatnosti trgovca oružjem na svojem državnom području zahtijevaju odobrenje barem na temelju provjera privatnog i stručnog poštenja i sposobnosti trgovca oružjem. U slučaju pravne osobe provjera se odnosi na osobu koja rukovodi tim poslom.

4.   Države članice do 31. prosinca 2014. osiguravaju uspostavljanje i održavanje centraliziranog ili decentraliziranog računalno podržanog sustava baze podataka, koji ovlaštenim nadležnim tijelima jamči pristup u bazu podataka u koju se bilježe potrebni podaci za svaki komad vatrenog oružja u skladu s ovom Direktivom. U taj se sustav za svaku vrstu vatrenog oružja bilježe, i u njemu se najmanje 20 godina čuvaju, podaci o njegovoj marki, modelu, kalibru i serijskom broju te imenu i adresi dobavljača i osobe koja nabavlja ili posjeduje vatreno oružje.

Trgovci oružjem tijekom cjelokupnog razdoblja svojeg djelovanja dužni su voditi registar u kojem se bilježi sve vatreno oružje za koje vrijedi ova Direktiva i koje su zaprimili ili kojim raspolažu, s podacima koji omogućuju prepoznavanje i praćenje kretanja tog oružja, posebno vrstu, marku, model, kalibar i serijski broj, te imena i adrese dobavljača i osoba koji nabavljaju ili posjeduju vatreno oružje. Nakon prekida svoje djelatnosti, trgovac oružjem dostavlja registar nadležnomu tijelu odgovornom za sustav baze podataka predviđen podstavkom 1.

5.   Države članice osiguravaju da se svaki komad vatrenog oružja u svakom trenutku može povezati s njegovim vlasnikom. Međutim, s obzirom na vatreno oružje kategorizirano u kategoriju D, države članice od 28. srpnja 2010. uvode odgovarajuće mjere praćenja kretanja, uključujući od 31. prosinca 2014. mjere koje u svakom trenutku omogućavaju povezivanje s vlasnikom vatrenog oružja stavljenog na tržište nakon 28. srpnja 2010.”.

3.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 4.a

Ne dovodeći u pitanje članak 3., države članice dopuštaju nabavu i posjedovanje vatrenog oružja samo osobama kojima je dodijeljena dozvola ili, za kategorije C ili D, kojima je posebno dozvoljeno nabavljanje i posjedovanje takvog vatrenog oružja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (pravom).

Članak 4.b

Države članice razmatraju uspostavljanje sustava za uređenje djelatnosti posrednika. Takav sustav može uključivati jednu ili više mjera poput:

(a)

zahtjeva za registraciju posrednika koji djeluju na njihovom državnom području;

(b)

zahtjeva za dobivanje dozvole ili odobrenja za djelatnosti posredništva.”.

4.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Ne dovodeći u pitanje članak 3., države članice dopuštaju nabavu i posjedovanje vatrenog oružja samo osobama koje za to imaju dobar razlog i:

(a)

koje imaju najmanje 18 godina, osim za nabavu koja ne uključuje kupnju, i posjedovanje vatrenog oružja za lov i streljaštvo, pod uvjetom da u tom slučaju osobe koje su mlađe od 18 godina imaju privolu roditelja ili su pod roditeljskim nadzorom ili nadzorom odrasle osobe s valjanom dozvolom za nošenje vatrenog oružja ili dozvolom za lov, ili se nalaze unutar licenciranog ili na drugi način ovlaštenog centra za obuku;

(b)

za koje je mala vjerojatnost da mogu biti opasni za sebe, javni red ili javnu sigurnost. Njihovo osuđivanje za nasilni međunarodni prekršaj smatrat će se pokazateljem na temelju kojeg se proglašavaju opasnima.

Države članice mogu povući odobrenje za posjedovanje vatrenog oružja, ako se više ne ispunjava neki od uvjeta na temelju kojih je odobrenje dodijeljeno.

Države članice osobama koje imaju boravište na njihovu državnom području ne mogu zabraniti da posjeduju oružje nabavljeno u drugoj državi članici, osim ako nabavu tog istog oružja zabranjuju na svojem državnom području.”.

5.

U članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„Države članice osiguravaju da se, osim kad je riječ o trgovcima oružjem, strogo nadzire, kad je odobrena, nabava vatrenog oružja i njegovih dijelova i streljiva sredstvima komunikacije na daljinu, kako je određeno člankom 2. Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu. (8)

6.

Članku 7. dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Države članice mogu odlučiti da osobama koje ispunjavaju uvjete za davanje odobrenja za vatreno oružje dodijele višegodišnju dozvolu za nabavu i posjedovanje vatrenog oružja za koje je potrebno odobrenje, ne dovodeći pritom u pitanje:

(a)

obvezu obavješćivanja nadležnih tijela o transferima;

(b)

povremene provjere da te osobe i dalje ispunjavaju uvjete; i

(c)

maksimalna ograničenja za posjedovanje koja su predviđena nacionalnim zakonodavstvom.

5.   Države članice donose pravila kojima osiguravaju da osobe koje posjeduju odobrenje za vatreno oružje kategorije B u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na dan 28. srpnja 2008. ne trebaju podnositi zahtjev za dozvolu za vatreno oružje koje posjeduju u kategorijama C ili D radi stupanja na snagu Direktive 2008/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. (9). Međutim, za svaki daljnji transfer vatrenog oružja iz kategorije C ili D, primatelj transfera mora nabaviti ili posjedovati licenciju ili posebno dopuštenje za posjedovanje tog vatrenog oružja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

7.

U članku 11. stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prije datuma transfera trgovac oružjem nadležnim tijelima države članice, iz koje će se obaviti transfer, dostavlja sve pojedinosti navedene u prvom podstavku stavka 2. Ta nadležna tijela provode inspekciju, kad je primjereno i na licu mjesta, kako bi provjerila odgovaraju li podaci koje je dostavio trgovac oružjem stvarnim značajkama transfera. Trgovac oružjem dostavlja podatke u vremenskom roku koji mu za to omogućuje dostatno vremena.”.

8.

U članku 12. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ne dovodeći u pitanje stavak 1., lovci za kategorije C i D, sportski strijelci za kategorije B, C i D mogu, bez prethodnog odobrenja, posjedovati jedan ili više komada vatrenog oružja tijekom putovanja kroz dvije ili više država članica radi bavljenja svojim aktivnostima, pod uvjetom da posjeduju europsku oružnu propusnicu u kojoj je navedeno to vatreno oružje i pod uvjetom da mogu opravdati razloge svojeg putovanja, posebno predočenjem poziva ili drugog dokaza njihovih aktivnosti povezanih s lovom ili streljaštvom u odredišnoj državi članici.

Države članice ne smiju uvjetovati prihvaćanje europske oružne propusnice plaćanjem bilo kakve pristojbe ili naknade.”.

9.

Članak 13. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe učinkovite primjene ove Direktive, države članice redovito razmjenjuju informacije. U tu svrhu, Komisija do 28. srpnja 2009. određuje kontaktnu skupinu za razmjenu informacija radi primjene ovog članka. Države članice izvješćuju jedna drugu i Komisiju o nacionalnim nadležnim tijelima koja su odgovorna za slanje i primanje informacija i za ispunjavanje obveza iz članka 11. stavka 4.”.

10.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

1.   Komisiji pomaže odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10), uzimajući u obzir odredbe njezina članka 8.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

11.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Države članice propisuju pravila za kazne primjenjive na povrede nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju sve nužne mjere kako bi osigurale da se one primjenjuju. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.”.

12.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Komisija do 28. srpnja 2015. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o stanju nastalom primjenom ove Direktive i koje je popraćeno, ako je to primjereno, prijedlozima.

Komisija do 28. srpnja 2012. provodi istraživanje te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o mogućim prednostima i nedostacima smanjenja broja kategorija vatrenog oružja na dvije kategorije (zabranjeno ili dopušteno) radi boljeg djelovanja unutarnjeg tržišta za dotične proizvode putem mogućeg pojednostavnjivanja.

Komisija do 28. srpnja 2010. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće kojim predstavlja zaključke studije o stavljanju na tržište replika vatrenog oružja kako bi se ustanovilo je li uključivanje takvih proizvoda u područje primjene ove Direktive moguće i poželjno.”.

13.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu I. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

svako vatreno oružje kako je definirano u članku 1. ove Direktive,”;

(b)

dio III. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

odbijeni kao trajno neprikladni za uporabu onesposobljavanjem koje osigurava da su svi ključni dijelovi vatrenog oružja trajno neuporabivi i da ih nije moguće odstraniti, zamijeniti ili prepraviti kako bi vatreno oružje na bilo koji način ponovno osposobili”;

ii.

nakon prvog stavka umeće se sljedeći stavak:

„Države članice čine sve potrebno da nadležna tijela mogu provjeriti mjere za onesposobljavanje iz točke (a) i tako osigurati da je vatreno oružje zbog učinjenih modifikacija neopozivo neuporabljivo. Države članice, u kontekstu te provjere, osiguravaju izdavanje svjedodžbe ili potvrde kojom se potvrđuje onesposobljenost vatrenog oružja ili u tu svrhu osiguravaju stavljanje jasno vidljive oznake na vatreno oružje. Komisija, u skladu s postupkom iz članka 13.a stavka 2. ove Direktive, izdaje zajedničke smjernice o standardima i tehnikama za onesposobljavanje, kako bi osigurala neopozivu neuporabljivost onesposobljenog vatrenog oružja.”.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 28. srpnja 2010. One odmah Komisiji dostavljaju tekstove tih mjera.

Kad države članice donose te mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine takvog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koji donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. svibnja 2008.

Za Europski parlament

Predsjednik

H-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

J. LENARČIČ


(1)  SL C 318, 23.12.2006., str. 83.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. studenoga 2007. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 17. travnja 2008.

(3)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51. Tekst kako je ispravljen u SL L 54, 5.3.1993., str. 22.

(4)  SL L 280, 24.10.2001., str. 5.

(5)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(7)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(8)  SL L 144, 4.6.1997., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/29/EZ (SL L 149, 11.6.2005., str. 22.).”.

(9)  SL L 179, 8.7.2008., str. 5.”.

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).”.